• Tartalom

562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.09.05.

A Kormány

az 1–6. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében,

a 7–8. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 9–14. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a Kormány 2014/2015-ös tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1–4. melléklet tartalmazza, az e §-ban meghatározottak szerint.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján az iskolai rendszerű szakképzésben részszakképesítésre történő beiskolázásra, továbbá azon szakképesítésre történő beiskolázásra, amely az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható. A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak az e bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra történő beiskolázásra, valamint a szakképző iskolai fenntartónak az ezen beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságára. A fenntartó az Szt. 91. § (7) bekezdése alapján a rendészetért felelős miniszter engedélye szerint indított, e bekezdés szerinti képzés után jogosult költségvetési hozzájárulásra.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján 2015. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszám az oktatás munkarendjétől független, a szakképesítés, szakközépiskolai ágazat keretszáma a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban államilag támogatott módon beiskolázható összes tanulói létszám.

3. § (1)2 A fenntartó – az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter kivételével – köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó – a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával – haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2014/2015-ös tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok

miatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók 2014. augusztus 31-ig négy példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel.

(4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak.

(5) Az átvevő fenntartó a megállapodást – működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával – három példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyzi, azt a honlapján nyilvánosságra hozza, és az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az átvevő fenntartónak.

5. §3 (1) Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az OKJ szerinti 34 544 01 azonosító számú Vájár szakképesítés a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősül azokban a megyékben, amelyekben a Vájár szakképesítés e rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján támogatott szakképesítésnek minősül.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7–14. §4

1. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez5

1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2014/2015-ös tanévtől az iskolai rendszerű szakképzésben megyénként és a fővárosra lebontva

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Bács-Kiskun megye

Baranya megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

2

Abroncsgyártó (34 543 01)

N

N

N

N

T

N

T

N

T

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

3

Ács (34 582 01)

T

T

T

T

T

K

T

T

K

K

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

4

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55 621 01)

K

N

N

N

K

N

K

N

T

N

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

5

Állattartó szakmunkás (35 621 01)

K

N

K

K

N

K

K

N

T

K

T

T

T

K

K

K

K

K

N

N

6

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54 621 01)

N

N

K

K

K

K

K

K

T

N

N

N

T

K

K

K

K

N

N

N

7

Ápoló (55 723 01)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

8

Aranyműves (55 211 01)

N

N

N

N

T

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

9

Artista (54 212 01)

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

10

Asztalos (34 543 02)

K

K

K

T

T

T

T

K

K

T

T

T

T

T

K

K

T

T

K

T

11

Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35 522 01)

N

N

N

N

T

N

K

N

T

N

K

N

T

T

K

N

K

N

N

N

12

Autóelektronikai műszerész (54 525 01)

K

K

K

K

T

T

K

K

K

T

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

13

Autógyártó (34 521 01)

K

N

K

K

N

N

K

K

T

T

K

T

T

K

N

N

K

K

N

K

14

Automatikai technikus (54 523 01)

N

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

N

T

K

K

K

K

T

N

N

15

Autószerelő (54 525 02)

T

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

T

T

K

16

Autótechnikus (55 525 01)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

T

K

K

17

Avionikus (54 525 03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

18

Bádogos (34 582 02)

K

T

K

K

T

K

K

K

K

T

K

T

T

T

T

T

T

K

K

K

19

Bányaipari technikus (54 544 01)

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

T

K

N

N

N

N

N

N

20

Belovagló (35 813 01)

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

T

T

K

K

N

N

N

N

N

21

Biogazdálkodó (35 621 02)

K

N

K

K

N

N

T

N

T

N

K

K

T

K

K

K

K

K

N

N

22

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55 541 01)

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

23

Bőrdíszműves (34 542 01)

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

T

T

N

K

K

N

K

K

N

24

Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54 542 01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

25

Bronzműves és szoboröntő (55 211 02)

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

26

CAD-CAM informatikus (54 481 01)

K

K

T

K

K

T

K

K

K

N

K

T

T

K

K

K

K

T

K

K

27

Cipőkészítő (34 542 02)

K

K

K

K

T

N

T

N

K

N

K

N

T

N

K

K

K

K

N

N

28

CNC gépkezelő (35 521 01)

K

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

T

29

Csecsemő és gyermekápoló (55 723 02)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

30

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55 541 02)

N

N

N

K

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

31

Cukrász (34 811 01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

32

Dekoratőr (54 211 01)

K

N

K

K

T

K

K

N

K

K

N

K

K

T

K

N

K

K

K

N

33

Díszítő festő (55 211 03)

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

34

Díszlettervező (55 211 04)

N

N

N

K

T

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

35

Díszműkovács (34 211 01)

N

N

N

K

T

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

36

Dísznövénykertész (34 622 01)

K

K

K

K

K

K

T

K

T

K

T

K

T

K

K

T

K

K

T

N

37

Divat- és stílustervező (54 211 02)

N

N

K

K

T

K

K

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

38

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54 525 04)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

T

N

N

N

N

N

K

K

N

N

39

Drog- és toxikológiai technikus (55 524 01)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

40

Édesipari termékgyártó (34 541 01)

N

N

K

N

K

N

K

N

T

N

N

N

T

N

K

N

N

N

K

N

41

Egészségügyi asszisztens (54 720 01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

42

Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 02)

N

N

N

K

T

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

43

Eladó (34 341 01)

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

T

T

K

T

K

K

K

K

K

K

44

Elektromechanikai műszerész (34 522 01)

N

N

K

N

T

N

K

N

T

N

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

45

Elektromos gép- és készülékszerelő (34 522 02)

K

N

K

K

T

K

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

N

46

Elektronikai műszerész (34 522 03)

K

K

K

K

T

T

K

K

T

K

K

T

T

T

T

K

K

K

K

K

47

Elektronikai technikus (54 523 02)

K

K

K

T

T

K

K

K

T

K

K

T

T

T

K

K

K

K

T

T

48

Élelmiszeripari analitikus technikus (54 541 01)

N

N

N

N

K

N

N

K

T

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

49

Élelmiszeripari gépésztechnikus (54 521 01)

N

N

K

N

N

K

K

N

T

N

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

50

Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02)

K

N

K

K

K

N

K

N

T

N

K

N

T

K

K

K

N

N

N

N

51

Élelmiszeripari technikus (54 541 02)

K

N

K

K

K

K

K

K

T

N

K

T

T

K

K

K

K

K

K

N

52

Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03)

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

53

Épületgépész technikus (54 582 01)

K

K

K

T

T

K

K

K

T

N

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

54

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54 623 01)

N

N

N

K

N

K

K

K

T

K

N

N

T

K

K

K

N

K

K

N

55

Erdészeti gépésztechnikus (54 521 02)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

T

K

K

N

N

N

N

N

56

Erdészeti szakmunkás (34 623 01)

K

N

N

K

N

K

K

N

T

K

N

T

T

K

K

K

N

K

N

N

57

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55 541 03)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

58

Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01)

N

K

K

K

T

K

K

K

T

T

K

T

T

T

K

N

T

T

T

K

59

Faipari technikus (54 543 01)

K

K

K

K

T

K

N

K

K

N

K

N

T

T

K

K

K

K

T

K

60

Fegyverműszerész (54 863 01)

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

61

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34 542 03)

N

K

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

T

N

K

K

K

N

K

N

62

Férfiszabó (34 542 04)

N

N

K

K

K

K

T

N

K

N

K

N

T

N

K

K

K

K

K

N

63

Festő (54 211 03)

K

K

K

K

T

N

N

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

N

K

N

64

Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

T

K

K

K

65

Finommechanikai műszerész (34 521 02)

T

N

K

K

T

K

K

N

T

N

K

N

N

T

K

K

K

K

K

N

66

Fitness-wellness instruktor (54 813 01)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

67

Fluidumkitermelő technikus (54 544 02)

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

68

Fodrász (55 815 01)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

69

Fogászati asszisztens (54 720 02)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

K

N

K

K

K

N

70

Foglalkozás-szervező (55 762 01)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

K

N

T

N

K

N

K

N

K

N

71

Fogtechnikus (55 724 01)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

K

K

N

N

72

Fogtechnikus gyakornok (54 724 01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

K

K

N

N

73

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54 581 01)

N

K

K

K

K

N

N

N

T

N

N

N

T

N

N

N

N

K

N

N

74

Formacikk-gyártó (34 543 03)

N

N

K

N

K

N

K

N

T

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

75

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54 810 01)

N

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

76

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35 582 01)

K

K

K

K

T

K

T

K

T

N

K

K

T

T

K

K

K

K

T

K

77

Gazda (34 621 01)

K

T

K

T

N

K

K

K

T

N

T

K

T

K

T

T

T

K

K

K

78

Gazdasági informatikus (54 481 02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

K

K

K

K

K

K

K

79

Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03)

T

K

K

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

80

Gépi forgácsoló (34 521 03)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

81

Gépjármű mechatronikus (34 525 02)

T

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

T

T

K

K

N

N

K

K

N

82

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34 841 01)

T

N

K

N

N

K

N

N

K

N

N

T

N

K

K

N

N

K

N

N

83

Gépjárműépítő, szerelő (34 525 01)

T

N

K

N

K

K

K

N

K

N

K

T

N

K

K

N

N

T

N

N

84

Gerontológiai gondozó (55 762 02)

N

N

K

N

N

K

T

N

T

N

K

K

T

N

K

K

K

K

K

N

85

Grafikus (54 211 04)

K

K

K

K

T

K

T

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

86

Gumiipari technikus (54 543 02)

N

N

N

N

K

K

K

N

T

N

N

T

N

N

K

N

K

N

K

N

87

Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) (54 212 03)

N

N

K

K

T

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

88

Gyakorló ápoló (52 723 01)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

89

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52 723 02)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

90

Gyakorló fodrász (52 815 01)

T

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

N

T

91

Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52 720 03)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

92

Gyakorló hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport
(52 215 01)

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

93

Gyakorló hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport (52 215 01)

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

94

Gyakorló hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport
(52 215 01)

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Gyakorló hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport (52 215 01)

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

96

Gyakorló hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport
(52 215 01)

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

97

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52 725 02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

98

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52 725 03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

99

Gyakorló kozmetikus (52 815 02)

K

K

K

K

K

T

K

T

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

100

Gyakorló mentőápoló (52 723 03)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

101

Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

102

Gyártósori gépbeállító (34 521 05)

N

N

K

K

N

K

T

N

T

T

K

T

T

N

K

K

K

T

T

N

103

Gyermekotthoni asszisztens (54 761 01)

N

K

K

K

K

K

N

N

T

N

K

N

T

N

K

K

K

K

N

N

104

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01)

K

K

K

K

K

K

K

N

T

N

T

N

T

K

K

K

K

K

K

N

105

Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

K

106

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01)

N

K

K

K

K

K

K

K

T

N

K

N

T

K

K

K

K

K

N

K

107

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55 524 02)

N

N

K

N

K

K

N

N

T

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

108

Gyógyszertári asszisztens (55 720 03)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

K

109

Hajózási technikus (54 841 01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

110

Halász, haltenyésztő (34 624 01)

N

N

K

N

N

K

K

N

T

N

T

K

N

K

K

K

N

N

N

N

111

Hangmester (54 213 01)

N

N

N

N

T

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

112

Hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport (55 215 01)

N

N

N

K

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

113

Hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport
(55 215 01)

N

N

N

K

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

114

Hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport (55 215 01)

N

N

N

K

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

115

Hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport
(55 215 01)

N

N

N

K

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

116

Hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport (55 215 01)

N

N

N

K

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

117

Hegesztő (34 521 06)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

118

Hídépítő és -fenntartó technikus (54 582 02)

N

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

119

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55 850 01)

K

N

N

K

K

K

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

120

Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55 541 04)

N

N

N

N

K

K

N

N

T

N

N

N

N

N

K

K

N

N

T

N

121

Húsipari termékgyártó (34 541 03)

K

K

T

K

K

T

K

K

T

N

T

N

T

K

T

K

T

K

T

K

122

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05)

N

K

K

K

T

T

K

K

T

T

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

123

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03)

N

K

K

K

T

K

K

K

T

N

K

K

T

T

K

K

K

K

T

K

124

Idegenvezető (54 812 01)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

T

N

K

N

K

N

125

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

T

K

T

K

K

K

K

T

T

K

126

Informatikai rendszergazda (54 481 04)

K

T

K

T

K

T

T

T

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

T

K

127

Ipari gépész (34 521 04)

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

128

Ipari gumitermék előállító (34 543 04)

K

N

N

N

K

K

K

N

T

N

N

K

K

N

K

N

K

N

K

N

129

Irodai asszisztens (54 346 01)

T

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

130

IT mentor (54 482 01)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

T

K

K

K

K

N

N

N

131

Járműfényező (34 525 03)

T

K

K

K

T

K

K

K

K

T

K

K

T

T

T

K

T

K

K

K

132

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07)

K

K

K

K

K

N

N

T

T

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

133

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34 525 04)

T

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

134

Járműkarosszéria készítő, szerelő (34 525 05)

T

N

K

N

T

K

N

N

K

N

K

K

T

T

K

K

K

K

K

N

135

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 04)

N

N

N

K

T

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

136

Jelmeztervező (55 211 05)

N

N

N

K

T

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

137

Kályhás (34 582 06)

K

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

T

K

K

N

K

K

K

N

138

Karosszérialakatos (34 525 06)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

T

T

T

K

T

K

T

K

139

Kárpitos (34 542 05)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

N

K

K

T

T

K

K

K

T

K

K

140

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

141

Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) (34 211 02)

N

K

N

K

T

T

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

142

Kerámiaműves (54 211 05)

K

K

N

K

T

K

K

N

K

N

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

143

Kereskedő (54 341 01)

T

K

K

T

K

T

K

K

K

T

T

T

K

K

T

K

T

T

K

T

144

Kertész (34 622 02)

K

T

K

K

K

T

K

K

T

T

T

T

T

K

K

K

K

K

T

N

145

Kertészeti szaktechnikus (55 622 01)

K

N

N

K

K

N

N

N

T

N

T

N

T

K

K

K

N

K

T

N

146

Kiadványszerkesztő (54 213 02)

K

K

K

K

T

K

N

K

K

K

K

N

K

T

K

N

K

K

K

N

147

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02)

K

T

K

K

T

K

K

K

T

N

K

K

T

T

K

K

K

N

T

K

148

Kishajóépítő, -karbantartó (34 543 05)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

K

149

Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

150

Klinikai fogászati higiénikus (55 725 11)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

151

Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

152

Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34 582 07)

N

N

K

K

T

N

K

K

K

K

N

K

K

T

K

N

N

K

K

N

153

Kohászati technikus (54 521 04)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

154

Kőműves és hidegburkoló (34 582 08)

T

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

K

K

T

T

T

T

155

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34 543 06)

K

K

K

K

K

K

K

N

T

K

N

K

T

K

N

K

K

K

K

N

156

Környezetvédelmi technikus (54 850 01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

T

K

K

K

K

K

K

N

157

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55 850 02)

N

N

K

N

K

N

N

N

T

N

N

N

T

K

K

K

K

K

T

N

158

Korrektor (55 213 03)

N

N

K

N

T

N

N

N

K

N

N

N

K

T

K

N

K

N

K

N

159

Közlekedésautomatikai műszerész (54 523 03)

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

K

K

T

N

K

160

Kozmetikus (55 815 02)

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

161

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09)

K

K

T

K

T

T

T

K

T

T

K

T

T

T

T

T

T

K

T

K

162

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 02)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

163

Laboratóriumi technikus (54 524 01)

N

T

K

N

K

K

K

N

T

N

K

K

N

N

K

K

K

N

K

N

164

Lakberendező (55 211 06)

N

K

K

N

T

N

N

N

K

N

N

K

T

T

K

N

K

K

K

N

165

Látszerész és fotócikk-kereskedő (54 725 01)

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

166

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 03)

N

N

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

167

Létesítményi energetikus (55 582 01)

N

N

K

N

T

K

K

N

T

N

N

N

N

T

K

K

K

K

T

N

168

Logisztikai ügyintéző (54 345 01)

T

K

K

T

K

T

T

K

K

K

K

K

T

K

T

K

T

T

K

T

169

Lovastúra-vezető (54 812 02)

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

T

T

K

K

K

K

K

K

N

170

Lovász (34 621 02)

K

N

K

N

N

K

K

K

T

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

N

171

Magasépítő technikus (54 582 03)

K

K

K

K

T

K

T

K

K

K

K

N

T

T

K

K

K

K

T

K

172

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55 541 05)

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

173

Matróz-gépkezelő (34 841 02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

174

Mechatronikai technikus (54 523 04)

T

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

K

175

Mechatronikus-karbantartó (34 523 01)

T

K

K

K

T

T

K

N

T

N

K

K

T

T

K

K

K

T

K

N

176

Mélyépítő technikus (54 582 04)

N

K

K

K

T

K

K

K

K

N

N

N

T

T

K

K

K

K

N

K

177

Mentálhigiénés asszisztens (55 762 03)

N

N

N

K

K

N

N

N

T

N

K

N

T

N

K

K

K

N

K

K

178

Mentőápoló (55 723 11)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

179

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02)

K

K

K

K

N

K

K

K

T

K

T

N

T

K

K

K

T

K

T

K

180

Mezőgazdasági gépész (34 521 08)

T

K

T

T

N

K

K

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

T

N

181

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05)

K

K

K

K

N

K

N

K

T

T

T

K

T

K

K

T

K

K

T

N

182

Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02)

K

K

K

K

N

K

K

N

T

T

T

T

T

K

K

T

K

K

T

N

183

Mezőgazdasági technikus (54 621 02)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

T

K

K

K

K

K

T

N

184

Molnár (34 541 04)

N

N

N

N

N

N

K

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

185

Motorkerékpár-szerelő (34 525 07)

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

T

N

K

N

K

N

K

K

186

Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)

K

N

N

K

T

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

187

Műanyagfeldolgozó (34 521 09)

K

K

K

K

K

N

N

K

T

N

K

T

T

N

K

K

K

K

K

N

188

Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06)

K

K

K

K

K

K

K

N

T

N

K

T

T

N

K

K

K

K

T

N

189

Műbútorasztalos (35 543 01)

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

T

T

N

K

K

K

K

T

N

190

Műemlékfenntartó technikus (55 582 02)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

191

Műemléki díszítőszobrász (35 582 04)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

192

Műemléki helyreállító (35 582 05)

N

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

193

Műszaki informatikus (54 481 05)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

T

T

194

Műszeres analitikus (55 524 03)

N

N

N

N

K

K

K

N

T

N

N

N

N

N

K

K

K

N

K

N

195

Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01)

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

N

K

N

N

196

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 06)

N

N

K

K

T

K

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

197

Női szabó (34 542 06)

T

K

T

K

T

T

K

K

K

T

K

T

T

T

K

K

T

T

K

T

198

Nonprofit menedzser (54 345 02)

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

199

Növényvédelmi szaktechnikus (55 621 02)

N

N

K

N

K

K

N

N

T

N

T

N

N

K

K

K

K

N

K

N

200

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55 850 03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

201

Nyomdaipari gépmester (54 213 04)

K

N

K

K

K

K

N

N

T

K

N

N

T

K

N

N

K

N

K

N

202

Optikai üvegcsiszoló (34 725 01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

203

Ortopédiai műszerész (54 726 02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

204

Orvosi elektronikai technikus (55 523 04)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

205

Ötvös, fémműves (54 211 06)

N

K

N

N

T

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

206

Pantomimes (54 212 07)

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

207

Papíripari technikus (55 524 04)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

T

K

N

N

N

N

N

N

208

Parképítő és fenntartó technikus (54 581 02)

N

N

K

K

K

K

K

K

T

N

K

N

T

K

K

K

N

K

T

N

209

Patkolókovács (35 521 03)

N

N

K

N

N

N

N

N

T

N

N

K

T

K

K

K

N

N

N

N

210

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54 140 02)

N

T

N

K

K

K

K

T

T

N

K

N

T

K

K

T

K

N

N

N

211

Pék (34 541 05)

K

K

K

K

T

K

K

K

T

T

T

K

T

T

K

T

K

K

K

T

212

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54 343 01)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

T

N

N

T

K

K

N

K

K

K

N

213

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01)

T

T

K

T

K

T

K

T

K

T

T

K

T

K

T

T

T

K

K

T

214

Pincér (34 811 03)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

T

K

215

Postai üzleti ügyintéző (54 841 09)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

216

Pszichiátriai gondozó (55 762 04)

K

N

K

N

N

N

N

N

T

N

K

N

T

N

K

K

K

N

K

N

217

Rehabilitációs nevelő, segítő (54 762 01)

N

N

K

K

T

N

N

N

T

N

K

N

T

T

K

K

K

N

K

N

218

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35 582 06)

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

K

N

219

Repülőgépész (54 525 05)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

220

Repülőgépsárkány-szerelő (54 525 06)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

221

Ruhaipari technikus (54 542 02)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

T

N

K

K

K

T

K

K

222

Sommelier (35 811 01)

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

223

Speciális állatfeldolgozó (35 541 01)

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

224

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

225

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55 541 06)

K

N

N

K

K

N

K

N

T

N

K

N

N

K

K

K

N

N

T

N

226

Szakács (34 811 04)

K

K

K

K

T

K

K

T

K

T

K

T

T

T

K

K

K

K

T

T

227

Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

N

K

K

K

N

228

Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

T

N

T

K

K

K

K

N

T

K

229

Szárazépítő (34 582 10)

K

K

K

K

T

K

T

K

K

K

N

K

T

T

T

K

K

K

K

N

230

Szenvedélybeteg gondozó (55 762 05)

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

T

N

K

K

K

N

N

N

231

Szerszámkészítő (34 521 10)

T

K

T

T

T

K

T

T

T

K

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

232

Színész II. (55 212 01)

N

N

N

K

T

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

233

Színháztechnikus, szcenikus (54 521 07)

N

N

K

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

234

Szobrász (54 211 07)

K

K

N

K

T

K

K

K

K

N

K

N

N

N

K

K

N

K

N

N

235

Szociális asszisztens (54 762 02)

N

T

K

K

K

K

K

K

T

N

K

K

T

K

K

K

K

N

K

K

236

Szociális gondozó és ápoló (34 762 01)

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

237

Szociális szakgondozó (54 762 03)

N

K

K

N

K

K

N

N

T

N

K

K

T

K

K

T

K

K

T

N

238

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06)

K

N

K

K

K

K

N

N

T

N

K

N

T

K

K

K

K

N

K

K

239

Szoftverfejlesztő (54 213 05)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

T

K

K

K

K

N

K

K

240

Szőlész-borász (34 541 06)

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

T

N

K

N

N

K

T

N

241

Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 08)

N

N

K

N

T

K

K

K

K

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

242

Szövettani asszisztens (55 725 16)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

243

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54 212 09)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

N

244

Tartósítóipari szaktechnikus (55 541 07)

K

N

N

K

K

N

N

N

T

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

245

Távközlési technikus (54 523 05)

N

N

N

K

K

N

N

N

T

N

K

N

T

N

K

N

K

N

K

N

246

Tejipari szaktechnikus (55 541 08)

N

N

N

K

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

247

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55 850 04)

K

N

N

K

K

N

K

N

T

N

K

K

T

N

K

N

K

N

K

N

248

Térképész szaktechnikus (55 581 03)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

249

Természetvédelmi szaktechnikus (55 850 05)

K

N

N

K

K

N

K

N

T

N

N

K

T

N

K

N

K

N

K

N

250

Tetőfedő (35 582 07)

N

K

K

K

T

K

K

K

K

N

K

T

T

T

K

K

K

K

T

K

251

Textilipari technikus (54 542 03)

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

N

T

N

K

N

K

N

N

N

252

Textilműves (54 211 08)

K

K

N

K

T

K

K

N

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

N

N

253

Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03)

K

T

K

K

K

T

K

K

K

T

N

N

T

K

T

K

K

T

K

K

254

Ügyviteli titkár (54 346 02)

K

T

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

T

K

K

K

T

K

K

K

255

Útépítő (34 582 11)

N

K

K

K

T

N

K

N

K

N

K

N

T

T

K

N

K

N

N

N

256

Útépítő és -fenntartó technikus (54 582 05)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

257

Üvegműves (54 211 09)

N

N

N

N

T

N

N

K

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

258

Vadászpuska műves (55 863 02)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

259

Vájár (34 544 01)

N

T

N

T

N

N

N

N

N

T

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

260

Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02)

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

K

K

N

K

K

K

N

261

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54 344 03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

262

Vasútépítő és -fenntartó technikus (54 582 06)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

263

Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

264

Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54 841 06)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

265

Vasúti személyszállítási ügyintéző (54 841 07)

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

266

Vasúti villamos jármű szerelője (54 525 07)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

267

Vasúti vontatott jármű szerelője (54 525 08)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

268

Vasútijármű-technikus (55 525 03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

269

Vegyipari technikus (54 524 02)

N

K

K

T

K

K

N

N

T

N

T

T

N

K

N

K

N

N

K

K

270

Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01)

K

T

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

T

271

Vendéglátó eladó (34 811 05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

K

K

K

K

N

T

K

272

Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02)

K

K

K

K

K

N

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

K

N

T

K

273

Vidékfejlesztési szaktechnikus (55 581 04)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

T

K

T

K

K

N

K

N

K

N

274

Villanyszerelő (34 522 04)

K

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

275

Virágdekoratőr (35 215 02)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

T

K

N

N

N

N

N

N

276

Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

N

N

T

K

K

K

K

K

K

N

277

Víz- és csatornaműkezelő (34 853 01)

N

N

N

N

K

N

K

N

T

K

N

K

T

K

K

K

K

K

K

K

278

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34 582 12)

K

K

T

K

T

K

K

K

T

K

N

K

T

T

K

T

K

N

T

K

279

Vízépítő technikus (55 582 03)

N

N

K

K

T

K

K

K

K

N

T

N

T

T

K

K

K

N

N

N

280

Vízgazdálkodó szaktechnikus (55 850 06)

N

N

N

K

K

N

N

N

T

N

T

N

N

N

K

K

K

N

N

N

281

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35 582 08)

N

N

K

K

T

K

K

N

T

N

T

N

T

T

K

N

K

N

T

N

282

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 08)

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

283

Vizi sportmotor-szerelő (35 525 01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

284

Vízügyi technikus (54 853 01)

K

N

K

K

K

K

K

K

T

N

T

N

T

N

K

K

K

N

N

N

285

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35 622 02)

T

N

K

K

K

K

K

N

T

K

T

N

T

K

K

T

K

K

K

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jelmagyarázat az 1. pontban foglalt táblázathoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: támogatott [az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: nem támogatott [az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K: korlátozottan támogatott [az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez6

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

FM

KLIK

EJSZ13

EJSZ15

EJSZ20

EJSZ5

EJSZ9

KA7

KA8

MF11

MF112

MF116

MF132

MF47

MF58

MF63

MF65

MF67

MF70

2

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55 621 01)

34

34

 

3

Állattartó szakmunkás (35 621 01)

28

28

 

4

Asztalos (34 543 02)

168

168

 

5

Autóelektronikai műszerész (54 525 01)

34

34

 

6

Autógyártó (34 521 01)

16

16

 

7

Autótechnikus (55 525 01)

34

34

 

8

Bádogos (34 582 02)

28

28

 

9

Biogazdálkodó (35 621 02)

56

56

 

10

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55 541 01)

22

 

 

22

11

Bőrdíszműves (34 542 01)

16

16

 

12

CAD-CAM informatikus (54 481 01)

68

34

 

34

13

Cipőkészítő (34 542 02)

16

16

 

14

CNC gépkezelő (35 521 01)

16

16

 

15

Cukrász (34 811 01)

84

84

 

16

Dekoratőr (54 211 01)

34

34

 

17

Dísznövénykertész (34 622 01)

28

28

 

18

Egészségügyi asszisztens (54 720 01)

34

34

 

19

Eladó (34 341 01)

112

72

 

40

20

Elektromos gép- és készülékszerelő (34 522 02)

16

16

 

21

Elektronikai műszerész (34 522 03)

16

16

 

22

Elektronikai technikus (54 523 02)

34

34

 

23

Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02)

56

56

 

24

Élelmiszeripari technikus (54 541 02)

68

68

 

25

Épületgépész technikus (54 582 01)

16

16

 

26

Erdészeti szakmunkás (34 623 01)

28

28

 

27

Faipari technikus (54 543 01)

34

34

 

28

Festő (54 211 03)

29

29

 

29

Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)

112

92

 

20

30

Fitness-wellness instruktor (54 813 01)

34

34

 

31

Fodrász (55 815 01)

102

68

 

34

32

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35 582 01)

16

16

 

33

Gazda (34 621 01)

140

140

 

34

Gazdasági informatikus (54 481 02)

68

34

 

17

17

35

Grafikus (54 211 04)

58

34

 

24

36

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52 725 02)

20

20

 

37

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52 725 03)

20

20

 

38

Gyakorló kozmetikus (52 815 02)

50

50

 

39

Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04)

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01)

16

16

 

41

Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01)

34

34

 

 

42

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55 850 01)

16

16

 

43

Húsipari termékgyártó (34 541 03)

84

84

 

44

Idegenvezető (54 812 01)

34

17

 

17

45

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03)

34

17

 

17

46

Informatikai rendszergazda (54 481 04)

85

34

34

17

47

Ipari gépész (34 521 04)

84

84

 

48

Ipari gumitermék előállító (34 543 04)

16

16

 

49

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07)

28

28

 

50

Kályhás (34 582 06)

16

16

 

51

Karosszérialakatos (34 525 06)

56

56

 

52

Kárpitos (34 542 05)

56

56

 

53

Kerámiaműves (54 211 05)

58

58

 

54

Kertész (34 622 02)

48

28

 

20

55

Kertészeti szaktechnikus (55 622 01)

16

16

 

56

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10)

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Kiadványszerkesztő (54 213 02)

16

16

 

58

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02)

68

34

 

34

59

Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05)

19

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12)

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34 543 06)

16

16

 

62

Környezetvédelmi technikus (54 850 01)

59

 

34

 

25

63

Kozmetikus (55 815 02)

34

 

34

64

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09)

84

84

 

65

Lovász (34 621 02)

28

28

 

66

Magasépítő technikus (54 582 03)

34

34

 

67

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
(34 811 02)

56

28

 

28

68

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05)

34

34

 

69

Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02)

28

28

 

70

Mezőgazdasági technikus (54 621 02)

50

34

 

16

71

Motorkerékpár-szerelő (34 525 07)

28

28

 

72

Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)

29

14

 

15

73

Műanyagfeldolgozó (34 521 09)

16

16

 

74

Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06)

16

16

 

75

Műszaki informatikus (54 481 05)

34

34

 

76

Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01)

56

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Nyomdaipari gépmester (54 213 04)

16

16

 

78

Pék (34 541 05)

56

28

28

 

79

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54 343 01)

68

34

 

34

80

Pincér (34 811 03)

140

128

 

12

81

Pszichiátriai gondozó (55 762 04)

16

16

 

82

Ruhaipari technikus (54 542 02)

16

16

 

83

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02)

84

34

33

 

17

84

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55 541 06)

34

34

 

85

Szakács (34 811 04)

168

153

 

15

86

Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04)

34

 

17

17

87

Szárazépítő (34 582 10)

28

28

 

88

Szobrász (54 211 07)

29

29

 

89

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06)

32

16

 

16

90

Szövettani asszisztens (55 725 16)

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54 212 09)

6

6

 

92

Tartósítóipari szaktechnikus (55 541 07)

16

16

 

93

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55 850 04)

16

 

16

 

94

Természetvédelmi szaktechnikus (55 850 05)

16

 

16

 

95

Textilműves (54 211 08)

29

29

 

96

Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03)

34

17

 

17

97

Ügyviteli titkár (54 346 02)

68

53

 

15

98

Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02)

75

34

 

24

17

99

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54 344 03)

34

34

 

100

Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01)

54

54

 

101

Vendéglátó eladó (34 811 05)

84

84

 

102

Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02)

28

28

 

103

Villanyszerelő (34 522 04)

112

102

 

10

104

Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04)

74

46

 

16

12

105

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34 582 12)

56

56

 

106

Vízügyi technikus (54 853 01)

16

 

16

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 95. §-a hatályon kívül helyezte 2020. febuár 15. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 799. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 799. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére