• Tartalom

57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet

57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet

a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról

2018.01.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 114/D. § (1) bekezdése és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 61/E. § (1) bekezdése szerinti honlapot (a továbbiakban: közzétételi honlap) a nyilvánosság számára folyamatosan és ingyenesen elérhető, felhasználó-barát módon működteti.

(2) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétételi honlap működtetése során biztosítja, hogy a bennfentes információ

a) a feltöltést követő

aa) hat hónapig a közzétételi honlap főoldalán,

ab) hat hónap után a közzétételi honlap főoldalán jól látható menüpont (link) alatt, havi bontásban, és

b) piaci szereplőnként elkülöníthetően

megjelenjen.

(3) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a feltöltött információ tartalmát nem módosíthatja.

(4) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a feltöltött bennfentes információt – az (5) bekezdésre figyelemmel – a feltöltést követően legalább 5 évig megőrzi.

(5)1 Ha a bennfentes információ alapján eljárás indul, a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a bennfentes információt az eljárást lezáró hatósági döntés véglegessé válásától számított legalább 5 évig megőrzi.

2. § (1) A közzétételi honlapra történő feltöltésre kizárólag a piaci szereplő jogosult.

(2) A piaci szereplő a bennfentes információt magyar és angol nyelven – a két nyelvi változat közül a hivatalos megjelölésével – tölti fel a közzétételi honlapra.

(3) A piaci szereplő a közzétett bennfentes információ módosítása esetén a bennfentes információt a módosítás egyértelmű megjelölésével a közzétételi honlapra újra feltölti.

3. §2 A piaci szereplő a 1348/2014/EU bizottsági rendelet 10. cikke szerint teszi közzé a bennfentes információkat.

4. § (1) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétételi honlapon elérhetővé teszi a közzétételi honlap működtetésére vonatkozó szabályzatát.

(2) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétételi honlap kialakítása és működtetése során gondoskodik az ott tárolt információk megőrzéséről és visszaélésszerű felhasználásának megakadályozásról.

5. § (1) A közzétételi honlap üzemzavara esetén a piaci szereplő a bennfentes információt a saját honlapján teszi közzé.

(2) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétételi honlap üzemzavaráról és üzemzavart követő helyreállított működéséről haladéktalanul tájékoztatja a piaci szereplőt.

(3) A piaci szereplő a (2) bekezdés szerinti értesítést vagy a piaci szereplőnél bekövetkező üzemzavar megszűnését követően haladéktalanul a bennfentes információt a közzétételi honlapra is feltölti.

(4) E rendelet alkalmazása során üzemzavarnak minősül a piaci szereplő vagy a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes informatikai rendszerében bekövetkező átmeneti vagy tartós meghibásodás, valamint karbantartás időtartama, amennyiben az informatikai rendszer nem tudja biztosítani a bennfentes információ feltöltését.

(5) Az üzemzavar bekövetkezéséről a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes haladéktalanul értesíti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt.

5/A. §3 (1) A Hivatal a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 9. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti nyilvántartást az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) által üzemeltetett és fenntartott Centralised European Registry for Energy Market Participant elnevezésű internetes felület (a továbbiakban: CEREMP) alkalmazásával hozza létre, és működteti.

(2) A Hivatal a CEREMP rendszerében ellenőrzi a piaci szereplő nyilvántartásba vételi vagy módosítási kérelmét.

(3) A piaci szereplő a nemzeti nyilvántartásba vétel teljesítése érdekében felhasználói jogosultságot igényel a CEREMP-en, és nemzeti nyilvántartásba vételét a CEREMP-en keresztül kezdeményezi. A piaci szereplő felel a CEREMP-en megadott adatok mindenkori megfelelőségéért, valódiságáért és teljességéért.

(4) A piaci szereplő a 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (5) bekezdése szerinti változás-bejelentési kötelezettségét a CEREMP-en keresztül teljesíti.

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. §4 Ez a rendelet

a) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról szóló, 2014. december 17-i 1348/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet az 57/2013. (IX. 27.) NFM rendelethez5

1

Az 1. § (5) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 31. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 3. § a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5/A. §-t az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 10. §-a iktatta be.

4

A 7. § a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. mellékletet a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére