• Tartalom

57/2013. (XII. 5.) NGM rendelet

57/2013. (XII. 5.) NGM rendelet

a MABISZ elkülönített szervezeti egységének éves gazdálkodási jelentéséről

2014.01.02.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés d) pontjában, a 10. § b) pontja tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

1. § (1) A Magyar Biztosítók Szövetsége a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 56. § (2) bekezdése alapján létrehozott elkülönített szervezeti egységét (a továbbiakban: ESZE) illető, a tárgyévre vonatkozó, a Gfbt. 57/A. § (3) bekezdésében meghatározott éves gazdálkodási jelentést a tárgyév könyveinek lezárását követően az e rendeletben meghatározottak szerint készíti el.

(2) A tárgyév azonos a naptári évvel, fordulónapja december 31.

(3) Az ESZE éves gazdálkodási jelentése az 1. melléklet szerinti vagyonkimutatásból, a 2. melléklet szerinti eredményelszámolásból és a szöveges beszámolóból áll.

2. § (1) Az ESZE könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik.

(2) A könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a Gfbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket, költségeket és ráfordításokat.

3. § Az ESZE a következő szabályzatokat készíti el:

a) a tevékenység elkülönítés szabályzatát, amely a bevételek, a költségek és a ráfordítások az ESZE által végzett tevékenységek között történő elkülönítésének módszerére, dokumentálására, vetítési alapjára vonatkozik,

b) a tartalékolási szabályzatát, amely a biztosítástechnikai tartalékok képzésére és felhasználására vonatkozik,

c) a biztosítástechnikai tartalékok fedezetéül szolgáló eszközök értékelésének szabályait, valamint a fedezet meglétének ellenőrzési módját,

d) a szigorú számadású bizonylatok szabályzatát, amely a szigorú számadás alá vont bizonylatok, nyomtatványok kezelésére, nyilvántartásuk, elszámoltatásuk rendjére és azok ellenőrzésére vonatkozik,

e) a határidős, opciós és swap ügyletek elszámolási szabályzatát, amely a határidős, opciós és swap ügyletek elszámolására, nyilvántartására, a fedezeti ügyletek meghatározására és elkülönített kezelésére vonatkozik,

f) a Gfbt. 57. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak alapján az ESZE részére befizetést teljesítő biztosítókkal történő elszámolás módját.

4. § Az ESZE köteles bekérni a negyedévet követő 10. naptári napig a biztosítók által nyilvántartott előírt, törölt és beszedett fedezetlenségi díj összegét.

2. A vagyonkimutatás és az eredményelszámolás tartalma, tagolása

5. § (1) A vagyonkimutatás és az eredményelszámolás tagolását, valamint az egyes tételekre vonatkozó előírásokat az 1., 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az ESZE a vagyonkimutatásban és az eredményelszámolásban a tárgyévi adatokat elkülönítetten, Nemzeti Iroda, Kártalanítási Számla (a továbbiakban: KSZ), Kártalanítási Alap (a továbbiakban: KALAP) és egyéb tevékenység bontásban köteles elkészíteni, továbbá a vagyonkimutatásnak és az eredményelszámolásnak tartalmaznia kell az előzőeket magában foglaló összesítést.

(3) Az ESZE eredményét forgalmi költség eljárással, a bevételek, a költségek és a ráfordítások korrigálásával állapítja meg.

(4) Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek tárgyévre jutó bevételeit és a fordulónapig a tárgyévre vonatkozó, bekövetkezett eseményeinek kifizetett és felmért költségeit, ráfordításait kell számba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől.

3. A szöveges beszámoló tartalma

6. § A szöveges beszámoló tartalmazza mindazokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat, amelyek az ESZE pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához szükségesek.

7. § A szöveges beszámolóban be kell mutatni

a) a Gfbt. előírásai szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő biztosítók részére előírt, törölt, illetve beszedett fedezetlenségi díj számadatait,

b) a KSZ és a Nemzeti Iroda eredményének biztosítók közötti felosztását bemutató jelentéseket és

c) a KALAP éves eredményelszámolásáról szóló, a biztosítók részére készített tájékoztatást.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. § Az e rendelet szerinti gazdálkodási jelentést első alkalommal 2015. június 1-jével kell elkészíteni.

10. §1

1. melléklet az 57/2013. (XII. 5.) NGM rendelethez


Az ESZE vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK

1.    Befektetések
1.1.    Tevékenység javára végrehajtott befektetések
1.1.1.    Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
1.1.2.    Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
1.1.3.    Adott kölcsönök
1.1.4.    Részesedés befektetési közösségben (investment pool)
1.1.5.    Jelzáloggal fedezett kölcsön (I/4. kivételével)
1.1.6.    Egyéb kölcsön (I/4. és I/5. kivételével)
1.1.7.    Betétek hitelintézetnél
1.1.8.    Más befektetések
1.2.    Egyéb befektetések
2.    Követelések
2.1.    Követelések biztosítási ügyletekből eredően
2.2.    Követelések biztosítóval szemben
2.3.    Követelések felszámolásból
2.4.    Egyéb követelések
3.    Egyéb eszközök
4.    Aktív időbeli elhatárolások
5.    Összesen

FORRÁSOK

1.    Vagyonkimutatás szerinti eredmény
2.    Biztosítástechnikai tartalékok
2.1.    Matematikai tartalék
2.2.    Függőkár tartalékok
2.3.    Káringadozási tartalék
2.4.    Nagy károk tartaléka
2.5.    Egyéb tartalékok
3.    KALAP egyenleg
4.    Céltartalékok
4.1.    Céltartalék a várható kötelezettségekre
4.2.    Céltartalék a jövőbeni költségekre
4.3.    Egyéb céltartalék
5.    Kötelezettségek
5.1.    Kötelezettségek biztosítási ügyletekből eredően
5.2.    Kötelezettségek biztosítóval szemben
5.3.    Kötelezettségek felszámolásból
5.4.    Hitelek
5.5.    Egyéb kötelezettségek
6.    Passzív időbeli elhatárolások
7.    Összesen

2. melléklet az 57/2013. (XII. 5.) NGM rendelethez

Az ESZE eredményelszámolása

1. Bevételek

1.1. Tevékenység bevétele

1.1.1. Viszontbiztosítónak átadott díj (-)

1.2. Bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből

1.2.1. Viszontbiztosításból eredő bevételek (+)

1.3. Befektetések bevételei

1.4. Egyéb bevételek

2. Ráfordítások

2.1. Kárkifizetések

2.2. Kárrendezési költségek

2.3. Függőkárok tartalékainak változása (+/-)

2.4. Matematikai tartalékok változása (+/-)

2.5. Káringadozási tartalék változása (+/-)

2.6. Egyéb tartalékok változása (+/-)

2.7. KALAP egyenlegének változása (+/-)

2.8. Céltartalékok változása (+/-)

2.9. Működési költségek (befektetési költségek kivételével)

2.10. Befektetések ráfordításai

2.11. Egyéb ráfordítások

3. Tevékenység eredménye {A)-B)}

3.1. Biztosítók közötti eredmény felosztása (+/-)

4. Vagyonkimutatás szerinti eredmény

3. melléklet az 57/2013. (XII. 5.) NGM rendelethez


A gazdálkodási jelentés egyes tételeire vonatkozó előírások

I.    Az ESZE vagyonkimutatása
Az immateriális javakat és az ingatlanokat az „ESZKÖZÖK 3. Egyéb eszközök” között kell szerepeltetni.
II.    Az ESZE eredményelszámolása
1.1. sor:    Tevékenység bevétele
Ezen a soron kell szerepeltetni a Gfbt. előírásai alapján az ESZE által végzett tevékenységek bevételét, a következők szerint:
A KSZ bevétele: a KSZ-t megillető fedezetlenségi díj.
A KALAP bevétele: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő biztosítók részéről a KALAP részére a Gfbt. 57. § (2) bekezdése szerint történő befizetés.
1.2. sor:    Bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből
Ezen a soron kell kimutatni az üzembentartó, a gépjárművet vezető vagy a harmadik fél által a mérlegfordulónapig megtérített károk és kárrendezési költségek összegét.
1.3. sor:    Befektetések bevételei
Itt kell elszámolni a befektetésekből származó, azokhoz kapcsolódó bevételeket:
a)    kapott kamatokat és kamatjellegű bevételeket (ezen a soron kell kimutatni többek között a kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat összegét az értékpapír beszerzésekor kamatbevételt csökkentő tételként, valamint az értékpapír eladásakor a kamatozó értékpapírok eladási árában érvényesített kamat összegét),
b)    kapott osztalékot,
c)    realizált és nem realizált árfolyamnyereséget,
d)    külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó árfolyamnyereséget.
1.4. és 2.11. sor:    Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások
Az egyéb bevételek, illetve az egyéb ráfordítások között kell kimutatni a külön nem nevesített bevételeket vagy ráfordításokat.
2.1. sor:    Kárkifizetések
Ezen a soron kell elszámolni a tárgyévben fizetett kártérítések ráfordításait.
2.2. sor:    Kárrendezési költségek
Kárrendezési költségek (ráfordítások) közé tartoznak a kárügyekben felmerült költségek, pl. szemledíj, szakértői díjak, ügyvédi díj, perköltség, környezettanulmány díja.
2.3. sor:    Függőkár tartalékokként, valamint annak további részletezéseként kell kimutatni a bekövetkezett és bejelentett károk tartalékát (tételes függőkár tartalék), valamint a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékát (IBNR tartalék).
2.6. sor:    Egyéb tartalékokként, valamint annak további részletezéseként kell kimutatni a törlési tartalékot, a nagykárok tartalékát és az egyéb biztosítástechnikai tartalékot. Az egyéb biztosítástechnikai tartalék magában foglalja a külön jogszabály szerinti várható veszteség tartalékát.
A 2.7. soron kell elszámolni a KALAP-ban lévő, a külön jogszabályban meghatározott célra fel nem használt állománnyal megegyező összegben megképzett tartalék változásának összegét.
2.9. sor:    Működési költségek
Ezen a soron kell kimutatni az ESZE működésével kapcsolatban felmerült költségeket, így különösen az alkalmazotti állománnyal kapcsolatos költségeket.
2.10. sor:    Befektetések ráfordításai
Itt kell kimutatni a befektetésekből származó, azokhoz kapcsolódó ráfordításokat:
a)    a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat,
b)    a befektetések működési és fenntartási ráfordításait,
c)    a realizált és nem realizált árfolyamveszteséget,
d)    a külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó árfolyamveszteséget.
1

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére