• Tartalom

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól1

2017.01.01.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (6) bekezdés a) pontjában,

a 6. § tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) és d) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r), s), u) és y) pontja szerinti feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontja szerinti feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § t) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kulturális javak a védetté nyilvánítás szempontjából lehetnek:

a) egyedi tárgyak,

b) tárgyegyüttesek, valamint

c) gyűjtemények.

(2) A védetté nyilvánítási eljárásban a kulturális javak közül pótolhatatlannak és kiemelkedő jelentőségűnek minősülnek különösen:

a) kiemelkedő alkotóművész életművének vagy alkotói korszakainak meghatározó alkotásai,

b) olyan kulturális javak, amelyek jellemzően képviselik az adott korszak, esemény, szervezet, személyiség vagy hely jelentőségét,

c) azon kulturális javak, amelyek egy-egy kulturális területnek egy-egy ágát, illetve korszakát képviselik, és amelyekből kevés példány ismert,

d) azon kulturális javak, amelyek jelentőségét egy meghatározott környezethez fűződő kapcsolatuk adja (pl. műemlékek ingó tartozékai, természettudományi anyag),

e) azok a nem könyvtárban őrzött kulturális javak, amelyek könyvtárban való őrzésük esetén muzeális dokumentumnak minősülhetnek és a magyarországi könyvtárakban a fennmaradáshoz szükséges legfeljebb három példányban találhatók meg, vagy

f) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése szerinti maradandó értékű iratok, irategyüttesek.

2. § (1) A kulturális javak védetté nyilvánítására irányuló eljárásban az 1. mellékletben meghatározott szervezetek szakértőként működnek közre. Szakértői közreműködésnek minősül a gyűjtőkör szerint illetékes közgyűjtemény védetté nyilvánítást kezdeményező javaslata, ha az megfelel a 3. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

(2) Azoknál a kulturális javaknál, amelyek az 1. mellékletben felsorolt közgyűjtemények egyikének gyűjtőkörébe sem tartoznak, a hatóság – szükség esetén – szakértő bevonásával dönt a védetté nyilvánításról.

3. § A kulturális javak védetté nyilvánításával kapcsolatos szakvélemény tartalmazza:

a) a kulturális javak állapotára vonatkozó megállapításokat, az azonosítására alkalmas tudományos meghatározását, leírását, adatait és képi ábrázolását, továbbá gyűjtemény- és tárgy-(irat)együttes esetén a tárgy(irat)jegyzéket,

b) az 1. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a nyilvános könyvtárban őrzött példányok számát,

c) indokolással ellátott javaslatot a kulturális javak védetté nyilvánítására, vagy annak mellőzésére, és

d) védetté nyilvánításra irányuló javaslat esetén a kulturális javak őrzésére, kezelésére és az örökségvédelmi bírságolási kategória szerinti besorolására vonatkozó javaslatot.

4. § A védetté nyilvánított kulturális javak védettségének megszüntetésére a védetté nyilvánítási eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

6–7. §2

1. melléklet az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelethez3

A kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásában szakértőként közreműködő intézmények

 

A

B

C

1.

Magyarországi eredetű képzőművészeti alkotás (festmény, szobor, grafika, plakett, dombormű stb.)

Szépművészeti Múzeum

1146 Budapest, Dózsa György út 41.

2.

Külföldi eredetű képzőművészeti alkotás, kivéve a 3. és 5. pontban foglaltak

Szépművészeti Múzeum

1146 Budapest, Dózsa György út 41.

3.

Iparművészeti alkotás, kelet-ázsiai eredetű műtárgy

Iparművészeti Múzeum

1091 Budapest, Üllői út 33–37.

4.

Népművészeti és néprajzi alkotás, tárgy

Néprajzi Múzeum

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

5.

A magyar nemzet és Magyarország népei történelmének emlékei, régészeti leletei, régészeti emléknek nem minősülő pénzérmék és egyéb numizmatikai tárgyak

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.

6.

Könyvek, antikváriák, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, kéziratok, hangfelvételek

Országos Széchényi Könyvtár

1014 Budapest, Szent György tér 4–6.

7.

Ásványtani, őslénytani és egyéb természettudományi leletek

Magyar Természettudományi Múzeum

1088 Budapest, Baross u. 13.

8.

Irodalmi emlékek

Petőfi Irodalmi Múzeum

1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.

9.

Színháztörténeti emlékek

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

1013 Budapest, Krisztina krt. 57.

10.

Műszaki és technikatörténeti emlékek

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

1146 Budapest, Városligeti krt. 11.

11.

Zenetörténeti emlékek

Zenetörténeti Múzeum

1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.

12.

Hadtörténeti emlékek

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.

13.

Sporttörténeti emlékek

Magyar Sportmúzeum

1146 Budapest, Istvánmezei út 3–5.

14.

Mezőgazdaság-történeti emlékek

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

1146 Budapest, Vajdahunyad vár

15.

Közlekedéstörténeti emlékek

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

1146 Budapest, Városligeti krt. 11.

16.

Budapest várostörténetére vonatkozó emlékek és leletek

Budapesti Történeti Múzeum

1014 Budapest, Szent György tér 2.

17.

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari emlékek

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

1036 Budapest, Korona tér 1.

18.

Orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékek

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

1013 Budapest, Apród u. 1–3.

19.

Rendőrség- és bűnözéstörténeti tárgyi emlékek

Rendőrmúzeum

1087 Budapest, Mosonyi u. 5.

20.

Neveléstudományi (pedagógiai) emlékek

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

1089 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 40.

21.

A tűzkárok és a katasztrófák elleni küzdelem, a tűzvédelem és a polgári védelem tárgyi emlékei

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma

1105 Budapest, Martinovics tér 12.

22.

Bélyegek, filatélia

Bélyegmúzeum

1074 Budapest, Hársfa u. 47.

23.

Iratok, irategyüttesek

Magyar Nemzeti Levéltár

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.

24.

Építészettörténeti emlékek

Magyar Építészeti Múzeum

1036 Budapest, Mókus u. 20.

25.

Népi építészeti emlékek

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

2001 Szentendre, Sztaravodai út

26.

Vízügytörténeti és környezetvédelmi emlékek

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc u. 2.

27.

Mozgófilmek, videofelvételek

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.

28.

Egyház- és vallástörténeti emlékek, kegytárgyak, műalkotások

A tárgy jellegének megfelelő fenti közgyűjtemények, az alábbi illetékes felekezeti intézmények bevonásával:
Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
Evangélikus Országos Múzeum
Országos Református Gyűjteményi Központ
MAZSIHISZ – Magyar Zsidó Múzeum

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
1052 Budapest, Deák tér 4.
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
1077 Budapest, Dohány u. 2.

1

A rendeletet a 367/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 1. napjával.

2

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére