• Tartalom

58/2013. (X. 11.) BM rendelet

58/2013. (X. 11.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról1

2013.10.15.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 6–7. § és a 15. § (1) bekezdése tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 8. §, a 10. §, a 12–14. §, a 15. § (2) bekezdése, valamint a 2–4. melléklet tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 9. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 11. § és az 1. melléklet tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A közszolgáltató a sormunkában meghatározott feladatok közül az égéstermék-elvezető ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása alkalmával elvégzi)

d) a Törvény 9. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott esetekben évente egy alkalommal, időlegesen használt ingatlan esetében a 4. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban a szén-monoxid-érzékelő berendezések meglétének, működőképességének ellenőrzését”

2. § Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a közszolgáltató a szén-monoxid-érzékelő berendezés ellenőrzése során az 1. melléklet „I. Ellenőrzés” alcím 6. pontja alapján hibát észlel, szóban és írásban felhívja a használó figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére és 8 napon belül értesíti a tűzvédelmi hatóságot.”

3. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról legalább 8 nappal korábban köteles az ingatlan használóját értesíteni az ellátásért felelős önkormányzat rendeletében meghatározott módon. Ha a közszolgáltatás a jelzett időpontban nem valósul meg, a közszolgáltató írásban a Törvény szerint meghatározott második időpontot jelöl meg, és egyidejűleg az ingatlan használóját, tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás – a közszolgáltatás ellátásának ismételt meghiúsulása esetén annak napjától számított – 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről.”

4. § Az R. 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (5) bekezdésben meghatározott második időpontról szóló értesítés sorszámozott, lakcímre szóló, szigorú számadású 2 példányos bizonylaton nyilvántartott, tanúval vagy fényképfelvétellel vagy az ingatlan használójának, tulajdonosának aláírásával vagy egyéb módon igazolt, postaládába helyezett, annak hiányában kapura vagy bejárati ajtóra jól látható módon elhelyezett értesítéssel valósul meg.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott értesítésnek tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltató nevét, székhelyét,
b) a közszolgáltató ügyfélszolgálatának címét, telefonszámát,
c) a személyes és telefonos ügyfélfogadás rendjét,
d) az ingatlan címét, ahol a közszolgáltatást el kívánják végezni,
e) a sormunka elvégzésének tényleges időpontját év, hónap, nap pontossággal, továbbá
f) a hatósági felügyeletet ellátó tűzvédelmi hatóság megnevezését, címét.”

5. § Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § A közszolgáltató a sormunkák ütemezésére a tárgyévet megelőző év december 31-ig éves közszolgáltatási ütemtervet készít havi bontásban, amelyet ügyfélszolgálati irodáiban közzétesz és arról az ellátással érintett önkormányzatot írásban tájékoztatja. A megküldött ütemtervet az ellátással érintett önkormányzat a helyben szokásos módon a megérkezését követően haladéktalanul közzéteszi.”

6. § (1) Az R. 5. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi. A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjához kapcsolódó helyszíni vizsgálathoz a közszolgáltató jogosult kérni a megrendelőtől a szükséges alábbi műszaki dokumentációkat:]

c) az égéstermék-elvezető-, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramoknak, táblázatoknak való megfeleltetését, ennek hiányában az égéstermék-elvezető tervező által készített hő- és áramlástechnikai méretezését,”

(2) Az R. 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően az érintett égéstermék-elvezetőt csak helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten üzembe helyezni. A szükséges vizsgálatot a közszolgáltató a megrendelést követő 3 munkanapon belül elvégzi, és annak eredményéről készített nyilatkozatot a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.”

7. § Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közszolgáltató a tűzvédelmi hatóság megkeresésére kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káresemény esetében legkésőbb a megkeresés közlését követő munkanapon, egyéb esetben 3 munkanapon belül, vagy a tűzvédelmi hatóság által kitűzött helyszíni ellenőrzés vagy szemle időpontjában elvégzi az égéstermék-elvezető szükség szerinti ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát vagy helyszíni műszaki vizsgálatát.”

8. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltató a 3. §-ban – a 3. § (1) bekezdés d) pontja kivételével –, továbbá a 6. § (1) bekezdésében meghatározott és elvégzett feladatok eredményéről a 2. melléklet szerinti tanúsítványt az ott meghatározott tartalommal tölti ki. A tanúsítvány egy példányát a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának igazolt módon kiadja. Társasház esetében a műszaki felülvizsgálat eredményéről 30 napon belül a közszolgáltató tájékoztatja a közös képviselőt.”

(2) Az R. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A közszolgáltató a 3. § (1) bekezdés d) pontjában elvégzett ellenőrzés eredményéről a 8. melléklet szerinti tanúsítványt az ott meghatározott tartalommal tölti ki. A tanúsítvány egy példányát a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának igazolt módon kiadja.”

(3) Az R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A közszolgáltató a tűzvédelmi hatóság megkeresésére elvégzett közszolgáltatási feladatok eredményéről készített tanúsítvány vagy nyilatkozat egy példányát a tűzvédelmi hatóság részére a helyszínen átadja vagy a hatóság részére a vizsgálatot követő munkanapon megküldi.”

9. § Az R. 8. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § Az ingatlan használója a közszolgáltatás ellátása során a közszolgáltató felhívására köteles nyilatkozni a Törvény 9. § (5) bekezdésében fennálló szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettségének fennállásáról.”

10. § Az R. 10. alcíme a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § 2013. december 31-ig a 2. melléklet szerinti tanúsítvány 2013. október 14-én hatályos formája is használható. Ebben az esetben a szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére való kötelezettség fennállására vonatkozó nyilatkozatot kézzel írva, az „Egyebek:” rovatban kell feltüntetni.”

11. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. § Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

13. § Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. § Az R. a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

15. § (1) Az R. 5. § (7) bekezdésében az „Az (1)–(6) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Az (1)–(6a) bekezdésben” szöveg lép.

(2) Az R. 8. § (5) bekezdésében az „A közszolgáltató a kiadott tanúsítványok, nyilatkozatok egy példányát” szövegrész helyébe az „A közszolgáltató a kiadott tanúsítványok, nyilatkozatok, valamint a 3. § (6) bekezdésében meghatározott értesítés egy példányát” szöveg lép.

16. § Ez a rendelet 2013. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet „I. Ellenőrzés” alcíme a következő 6. ponttal egészül ki:
(A szakmunkás az alábbiakat ellenőrzi:)
„6. A szén-monoxid-érzékelő berendezésnél
6.1. a szén-monoxid-érzékelő berendezés meglétét és felszerelését,
6.2. a szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét az elektromos tápellátás kijelzőjének szemrevételezésével, valamint az öndiagnosztikai funkció segítségével, amennyiben azzal a készülék rendelkezik,
6.3. a szén-monoxid-érzékelő berendezés gyártó által megjelölt szavatossági időn belüli használatát.”
2. Az R. 1. melléklet „VII. A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat” alcíme a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára vonatkozó kötelezettség fennállása esetén a vizsgálat során az „I. Ellenőrzés alcím” 6. pontjában meghatározottak szerint kell eljárni.”

2. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelethez

Közszolgáltató:

TANÚSÍTVÁNY

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE,

SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA,

4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!

Azonosítók:

Ingatlan címe:

Időlegesen használt (I):

Tulajdonos neve:

Használó neve:

Értesítési címe:

Értesítési címe:

Égéstermék-elvezető

Azonosítója

 

 

 

 

 

Légtér összeköttetések száma: db

Jele

 

 

 

 

 

A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem):

Ellenőrzés / bontható bekötés száma

/

/

/

/

/

1. értesítés ....................................... I / N

K, N járat / összekötő elem hossz (m)

/

/

/

/

/

2. értesítés ....................................... I / N

Tüzelő-
berendezés

Használat célja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. egyeztetett ....................................... I / N

Teljesítmény kategória

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:

Szén-monoxid-mérés szükséges (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen / Nem

Nem esetén pótolni kell!

Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésig!

Ellenőrzési szempontok

előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I)

Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!

- tüzelőberendezés külső állapota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbantartás a gyártó előírása szerint!

- levegő utánpótlás

 

 

 

 

 

Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes!

- tisztítás, ellenőrzés feltételei

 

 

 

 

 

Munkavégző neve:

- járat szabad keresztmetszete

 

 

 

 

 

Munkavégző aláírása:

- külső állapota

 

 

 

 

 

 

- tartozékainak állapota

 

 

 

 

 

Munkát igazoló neve:

- összekötő elem állapota

 

 

 

 

 

Munkát igazoló aláírása:

- egyéb:

 

 

 

 

 

 

Utolsó műszaki felülvizsgálat éve:

 

 

 

 

 

Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott,

közös képviselő, egyéb:..............................................

Műszaki felülvizsgálat I / N:

 

 

 

 

 

Dátum: év, hó, nap

Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.→3. A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbitól a bekötés felé jelölve

1.

 

 

 

 

 

500 – 1000 ppm – szükséges a karbantartás!

1000 ppm felett – a használata veszélyes!

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibakódja

 

 

 

 

 

Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a
kéményseprő által igazolt kijavításig!

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles (Igen – Nem):

Egyebek:

 

összesítő, számla vagy 8. melléklet helye

A közszolgáltatást a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendelet és
az elláttatásért felelős önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelete szabályozza

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja [kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).
Gáztüzelő-berendezés névleges bemenő hőteljesítmény kategóriái: A ≤11 kWth, ≤B ≤60 kWth, ≤C≤140 kWth, ≤D ≤500 kWth.

HIBAJEGYZÉK

Hibakód

Hiba leírása:

1.

Közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok esetében a tüzelőberendezés használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!

1/a

tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,

1/b

nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,

1/c

az égéstermék-elvezető állékonyságot veszélyeztető állapota,

1/d

ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,

1/e

szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E–F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E–F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül,

1/f

olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság, vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm,

1/g

olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el,

1/h

nem megfelelően rögzített összekötő elem,

1/i

nem zárható tisztítónyílás.

Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig (gáztüzelés és tartalékkémény esetében 1 év, szilárd és olaj tüzelés esetében fél év) szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]

Hibakód

Hiba leírása

Hibakód

Hiba leírása

2.

Nem megfelelő az égéstermék-elvezető

4.

Nem megfelelő a tüzelőberendezés

2/a

tisztítási, ellenőrzési feltétele

4/a

külső állapota

2/b

járatának szabad keresztmetszete

4/b

tüzelés módja

2/c

külső állapota

4/c

a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata

2/d

tömörsége

(az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)

2/e

belső állapota

 

2/f

kitorkollásának helyzete

5.

Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges

2/g

tartozékainak állapota

5/a

a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)

2/h

falvastagsága, utólag megvésték

3.

Nem megfelelő az összekötő elem

5/b

az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt

3/a

ellenőrzési, tisztítási feltétele

5/c

a külső nyílászárók tömítettsége miatt

3/b

járatának szabad keresztmetszete

5/d

légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt

3/c

állapota

3/d

tömörsége

6.

Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE
A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ
KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!
Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter

1.

2.

3.

4.

Jelentése

E

Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú
égéstermék-elvezető.

K

Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4 096 cm2 járat keresztmetszetig.

N

Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.

G

Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

 

N

Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

Z

Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

T

Tartalék égéstermék-elvezető.

 

 

H

Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

T

Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

 

S

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

 

 

 

G

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A mennyiségi egység a munkaráfordítás (mf), a munkaráfordítás egységára az elláttatásért felelős önkormányzat által meghatározott összeg.
A fizetendő díj a munkaráfordítás és a munkaráfordítás egységárának szorzata.

3. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelethez

Közszolgáltató:

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL

A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, azt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.

Azonosítók:

Sorszám:

Az ingatlan címe, helység: közterület:

hsz: lh: em: ajtó:

Tulajdonos neve:

tel:

Címe, irsz: helység: közterület:

hsz: lh: em: ajtó:

Megrendelő neve:

tel:

Címe, irsz: helység: közterület:

hsz: lh: em: ajtó:

Az ingatlan jellege: Helyrajzi szám: Tengerszint feletti magasság: Égéstermék-elvezetők db száma:

A megrendelt műszaki vizsgálat célja:

MŰSZAKI ADATOK

csoport számjelzése

 

 

 

 

 

járat számjelzése

 

 

 

 

 

Tüzelőberendezés

Tüzelőanyag: szén (S), fa (F), olaj (O), földgáz (G), PB (P), egyéb: (E)

 

 

 

 

 

Jellege / db szám

 

 

 

 

 

Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx

 

 

 

 

 

Gyártmánya

 

 

 

 

 

Típusa

 

 

 

 

 

Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)

 

 

 

 

 

Füstcsonk mérete (cm)

 

 

 

 

 

Telepítési helyisége

 

 

 

 

 

Összekötő elem, levegő-bevezető

„Cső- a csőben” (C) vagy szétválasztott (S) rendszer

 

 

 

 

 

Összekötő elem

Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)

 

 

 

 

 

Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)

 

 

 

 

 

Iránytörései (X°/db)

 

 

 

 

 

Összekötő elem / külső burkolat anyaga

 

 

 

 

 

Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)

 

 

 

 

Levegő-bevezető

Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)

 

 

 

 

 

Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)

 

 

 

 

 

Iránytörései (X°/db)

 

 

 

 

 

Levegő bevezető / külső burkolat anyaga

 

 

 

 

 

Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)

 

 

 

 

 

Égéstermék-elvezető

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése

 

 

 

 

 

Gyártmánya

 

 

 

 

 

Típusa

 

 

 

 

 

Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O)

 

 

 

 

 

Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai

 

 

 

 

 

Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai

 

 

 

 

 

Alsó tisztítónyílásának helyisége

 

 

 

 

 

Járatának mérete (-i) (cm)

 

 

 

 

 

Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)

 

 

 

 

 

Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)

 

 

 

 

 

Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)

 

 

 

 

 

A járatának iránytörései (X°/db)

 

 

 

 

 

A járatának / külső burkolatának anyaga

 

 

 

 

 

Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)

 

 

 

 

 

Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) – nem (N) / van (V) – nincs (N)

 

 

 

 

 

Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) – nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) – nem (N)

 

 

 

 

 

Sorszám:

A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok

A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)

 

 

 

 

 

A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt.

Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben.

Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!

 

 

 

 

 

Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).

 

 

 

 

 

Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható):

Tetőalaprajz vagy alaprajzi részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása:

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve:

Oklevélszáma:

Dátum: év, hó, nap.

Aláírása:

ph

Megrendelő vagy megbízott neve:

A vizsgálatot végző szakmunkás neve:

Aláírása:

Aláírása:

A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA.
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!
A közszolgáltatást a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendelet és
az elláttatásért felelős önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelete szabályozza

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. Melléklete szerint:
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata.
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata.
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata.
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat.
Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege:
[kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).
Az összekötő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga:
vakolt (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb: …...........(E1)................ (E2) ................ (E3).

HIBAJEGYZÉK

Hibakód

Hiba leírása:

1.

Közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok esetében a tüzelőberendezés használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!

1/a

tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,

1/b

nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,

1/c

az égéstermék-elvezető állékonyságot veszélyeztető állapota,

1/d

ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,

1/e

szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E–F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E–F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül,

1/f

olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság, vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm,

1/g

olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el,

1/h

nem megfelelően rögzített összekötő elem,

1/i

nem zárható tisztítónyílás.

Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig (gáztüzelés és tartalékkémény esetében 1 év, szilárd és olaj tüzelés esetében fél év) szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]

Hibakód

Hiba leírása

Hibakód

Hiba leírása

2.

Nem megfelelő az égéstermék-elvezető

4.

Nem megfelelő a tüzelőberendezés

2/a

tisztítási, ellenőrzési feltétele

4/a

külső állapota

2/b

járatának szabad keresztmetszete

4/b

tüzelés módja

2/c

külső állapota

4/c

a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata

2/d

tömörsége

(az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)

2/e

belső állapota

 

2/f

kitorkollásának helyzete

5.

Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges

2/g

tartozékainak állapota

5/a

a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)

2/h

falvastagsága, utólag megvésték

3.

Nem megfelelő az összekötő elem

5/b

az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt

3/a

ellenőrzési, tisztítási feltétele

5/c

a külső nyílászárók tömítettsége miatt

3/b

járatának szabad keresztmetszete

5/d

légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt

3/c

állapota

3/d

tömörsége

6.

Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn

A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA.
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!
Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter

1.

2.

3.

4.

Jelentése

E

Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú
égéstermék-elvezető.

K

Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4 096 cm2 járat keresztmetszetig.

N

Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.

G

Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

 

N

Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

Z

Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

T

Tartalék égéstermék-elvezető.

 

 

H

Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

T

Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

 

S

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

 

 

 

G

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A mennyiségi egység a munkaráfordítás (mf), a munkaráfordítás egységára az elláttatásért felelős önkormányzat által meghatározott összeg.
A fizetendő díj a munkaráfordítás és a munkaráfordítás egységárának szorzata.

4. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelethez

Közszolgáltató:

TANÚSÍTVÁNY

SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELŐ BERENDEZÉS

Azonosító:

Ingatlan címe:

Tulajdonos neve:

 

Használó neve:

 

Értesítési címe:

 

Értesítési címe:

 

Szén-monoxid-érzékelő berendezés elhelyezésére kötelezett tüzelőberendezéssel felszerelt helyiségek száma:

A szén-monoxid-érzékelő berendezés
megléte. Igen (I) / Nem (N)

 

 

 

 

A szén-monoxid-érzékelő berendezés helye, helyisége (kazánház, szoba, közlekedő, konyha, stb.).

 

 

 

 

A tesztelés alapján a működőképesség megfelelő.
Igen (I) / Nem (N)

 

 

 

 

A szavatossági idő, a működőképesség határideje lejárt. Igen (I) / Nem (N)

 

 

 

 

Szükséges intézkedések leírása:Fentieket tudomásul vettem.

Munkát igazoló

Ellenőrzést végző:

neve:

neve:

aláírása:

aláírása:

jogcíme: tulajdonos, használó, képviselő, egyéb…………………..


Dátum: 20….…év………....hó……nap

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdées alapján hatályát vesztette 2013. október 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére