• Tartalom

58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról1

2016.04.22.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása támogatói okirattal kerül átadásra.

(2)2 A támogatás négy egyenlő részletben, negyedévenként, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben a harmadik hónap utolsó napjáig támogatási előlegként kerül kifizetésre.

(3) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő január 31-éig számol el az 1. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában.

2. § (1) A fakultatív hitoktatás támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti adattartalommal a tanév rendjéhez igazodóan a következő két időpontban kell megtenni:

a) a tárgyév első nyolc hónapjára vonatkozó adatokat a tárgyév január 31-éig,

b) a tárgyév utolsó négy hónapjára vonatkozó adatokat a tárgyév október 15-éig.

(2) A támogatás támogatói okirattal kerül átadásra.

(3)3 A támogatás

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján három egyenlő részletben, negyedévenként, a negyedév második hónapjának 15-éig, az első negyedévben legkésőbb a harmadik hónap utolsó napjáig,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti igénylés alapján a negyedik negyedév első hónapjának 31-éig

támogatási előlegként kerül kifizetésre.

(4) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő év január 31. napjáig számol el a 2. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában.

3. § (1)4 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához kapcsolódó támogatást negyedévente négy egyenlő részletben minden negyedév második hónapjának 15-éig, az első negyedévben legkésőbb a harmadik hónap utolsó napjáig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő január 31-éig számol el az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatásának összegéről jövedelempótlékra vonatkozóan a 3. melléklet, a zsidó temetők fenntartására és felújítására vonatkozóan a 4. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolóval.

(3) A támogatás támogatói okirattal kerül átadásra.

3/A. §5 (1) A határon túli magyar gyülekezetekben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatást a támogatás éve hatodik hónapjának utolsó napjáig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A kedvezményezett a támogatás összegével a támogatással érintett évet követő év január 31. napjáig számol el, az 5. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában.

(3) A támogatás támogatói okirattal kerül átadásra.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelethez

Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása előirányzat felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma
1. A költségvetési támogatásban részesült egyház neve
2. Pénzügyi beszámoló
3. A tárgyévben kifizetett költségvetési támogatás összesen, ebből
3.1. levéltárak támogatása összesen
3.2. könyvtárak támogatása összesen
3.3. múzeum és egyéb gyűjtemények támogatása összesen
4. A támogatás felhasználása költség nemenként
4.1. személyi jellegű kiadások
4.2. dologi kiadások
4.3. tárgyi eszköz beszerzések
4.4. állománygyarapítás
4.5. restaurálás
4.6. felújítás
4.7. egyéb
5. Szakmai beszámoló
5.1. Levéltárak esetén
5.1.1. a levéltár megnevezése
5.1.2. a levéltár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb)
5.1.3. az őrzött iratanyag mennyisége (iratfolyóméter) és évköre
5.1.4. levéltári fondok száma
5.1.5. Mohács előtti oklevelek száma
5.1.6. segédletek megnevezése
5.1.7. a levéltár kutató forgalma (kutatók száma és kutatási esetek száma)
5.1.8. a restaurálandó iratok mennyisége
5.2. Könyvtárak esetén
5.2.1. a könyvtár megnevezése
5.2.2. a könyvtár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb)
5.2.3. az állomány nagysága darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb dokumentum)
5.2.4. az állomány gyarapodása a tárgyévben darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb dokumentum)
5.2.5. muzeális dokumentumok száma
5.2.6. állomány feltáró eszközök, amelyekkel rendelkeznek
5.2.7. a könyvtár használóinak száma a tárgyévben
5.2.8. olvasótermi férőhelyek száma
5.3. Múzeum és egyéb gyűjtemény esetén
5.3.1. a muzeális gyűjtemény megnevezése
5.3.2. a gyűjtemény alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb)
5.3.3. a gyűjteményben őrzött műtárgyak száma darabszám szerint (leltározott és leltározatlan) (restaurált és restaurálatlan)
5.3.4. a gyűjtemény anyagának gyarapodása darabszám szerint (előző évhez viszonyított)
5.3.5. a gyűjteményi anyag megoszlása
5.3.5.1. Általános történet
5.3.5.2. Egyháztörténet
5.3.5.3. Egyházművészet
5.3.5.4. Általános képző és iparművészet
5.3.5.5. Régészet
5.3.5.6. Néprajz
5.3.5.7. Egyéb
5.3.6. látogatók száma az adott évben

2. melléklet az 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelethez

A fakultatív hitoktatás támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatás és elszámolás adattartalma
1. Mely időszakra vonatkozik az adatszolgáltatás/elszámolás
2. Az egyház megnevezése
3. Az adatszolgáltatással/elszámolással érintett év
4. Egyházi szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló hitoktatók átlaglétszáma, ebből
4.1. egyházi szolgálati jogviszonyban állók száma
4.1.1. ebből egyházi személyek száma
4.2. munkaviszonyban állók száma
4.2.1. ebből egyházi személyek száma
4.3. megbízási jogviszonyban állók száma
4.3.1. ebből egyházi személyek száma
5. Fakultatív hitoktatásba résztvevők átlagos száma
6. Hittancsoportok átlagos száma
7. Az egyház képviseletére jogosult személy cégszerű aláírása

3. melléklet az 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelethez

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás elszámolása
    1.    Az egyház megnevezése
    2.    Jövedelempótlékban részesülők száma
    3.    Kifizetett jövedelempótlék összege
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.
Kelt ............................................

    ............................................    ............................................
    az egyház neve    képviselő aláírása

P. H.

4. melléklet az 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelethez

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás elszámolása (zsidó temetők fenntartása, felújítása)
    1.    Az egyház megnevezése
    2.    Személyi jellegű kifizetések összesen
    3.    Eszközbeszerzésre fordított összeg
    4.    Anyagköltségre fordított összeg
    5.    Felújításra fordított összeg
    6.    Igénybevett szolgáltatásra fordított összeg
    7.    Felhasznált támogatás összesen
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.
Kelt ............................................

    ............................................    ............................................
    az egyház neve    képviselő aláírása

P. H.

5. melléklet az 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelethez6

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye” támogatás felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma
1. Az egyház megnevezése
2. Támogatásban részesülők száma
3. Kifizetett támogatás összege
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.
Kelt ............................................

.................................................

 

............................................

az egyház neve

 

képviselő aláírása

P. H.
1

A rendeletet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2019. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 25/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 25/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 25/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3/A. §-t a 25/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 8/2016. (IV. 21.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. mellékletet a 8/2016. (IV. 21.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére