• Tartalom

6/2013. (V. 30.) KIM rendelet

6/2013. (V. 30.) KIM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.06.29.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1–10. §, valamint a 12. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

1. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése a következő mondatokkal egészül ki:

„Végrehajtási ügyértékként a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napján fennálló forintban meghatározott összeget kell figyelembe venni, a főköveteléshez társuló járulékok időközbeni változásától függetlenül. Amennyiben a végrehajtható okirat a tartozás összegét más pénznemben (devizában) határozza meg, azt a Magyar Nemzeti Bank aznapi deviza középárfolyamának alapul vételével kell forintra átszámítani.”

2. § Az R. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Munkadíjként az (1) bekezdésben foglalt összeg 50%-a illeti meg a végrehajtót
a) a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben – kivéve a 20/B. §-ban foglalt ügyeket –,
b) az egyetemlegesen kötelezett adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben, valamint az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni, a Vht. 32. § (3) bekezdése alapján foganatosított végrehajtási ügyben.”

3. § Az R. a következő 11/B. §-sal egészül ki:

11/B. § A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíjon felül a végrehajtót a hivatali helyiségén kívüli, de a székhelyén tartott helyszíni eljárási cselekmény lefolytatása esetén – kivéve a 20/B. §-ban foglalt ügyeket – ügyenként 6000 Ft összegű munkadíj illeti meg.”

4. § Az R. 16. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ha a végrehajtási eljárás szünetelését követően az eljárás a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 16. §-a alapján folytatódik, a végrehajtót költségátalány ismételten nem illeti meg.”

5. § (1) Az R. IV. fejezeténekAZ ELJÁRÁS KEZDETÉN MEGFIZETENDŐ KÖLTSÉG” címe helyébe az „A VÉGREHAJTÓI DÍJ ELŐLEGEZÉSE” cím lép.

(2) Az R. a 17. §-t megelőzően kiegészül az „Az eljárás kezdetén megfizetendő költség” alcímmel.

6. § Az R. a 17. §-t követően a következő alcímmel, valamint 17/A. és 17/B. §-sal egészül ki:

„Költségelőlegezés az eljárás folyamán és az eljárás befejezésekor
17/A. § (1) A várható készkiadások 17. § szerinti megfizetését követően további készkiadás előlegezésére az eljárás folyamán – annak felmerülésekor – akkor kerülhet sor, ha azt a Vht. kifejezetten előírja vagy a nem előlegezett költségek összege az 5000 Ft-ot meghaladja.
(2) A költségfelhívásra szolgáló jegyzőkönyv elkészítésére és kiadására megfelelően alkalmazni kell a 17. § (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
a) a végrehajtás érdemi befejezéséig vagy a meghatározott cselekmény foganatosítását követően a végrehajtót megillető díjak, vagy
b) lefoglalható vagyontárgy hiányában, illetve értékesítésének sikertelensége miatt szünetelő eljárás során az 1. § (2) bekezdés szerint a végrehajtást kérő által előlegezendő költségtérítés és munkadíj összege
nem térült meg, az előlegezendő költségnek a 17. § és a 17/A. § szerint korábban már megfizetett összegeket követően fennmaradt részét az előlegezésre köteles végrehajtást kérőnek az eljárás befejezésekor készített díjjegyzék alapján kell megfizetnie a végrehajtó részére.”

7. § (1) Az R. 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az államháztartás alrendszereibe tartozó adós ügyében a behajtási jutalék a behajtott összeg 1%-a.”

(2) Az R. 19. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A lefoglalt és a NET tv. alapján a Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlan vételárának a jelzálogjogosult végrehajtást kérő részére történő kifizetéséből és a pénzügyi intézmény erre tekintettel történő tartozás elengedéséből eredő követelés csökkenés, valamint a fennmaradó vételár hányad NET tv. 21. § (1) bekezdése szerint a végrehajtó részére történő kifizetése e § alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak, ezen összeg tekintetében behajtási jutalék nem számítható fel.
(5) Ha a behajtott összeg a NET tv. 1. § b) pontja szerint hiteladósnak vagy 1. § k) pontja szerint zálogkötelezettnek minősülő adós azon, beköltözhető állapotban értékesített és önkéntesen a vevő birtokába bocsátott ingatlanának árverési, árverésen kívüli eladási vagy átvételi árából származik, amely a Vht. 147. § (3) bekezdése szerinti lakóingatlannak minősül és kikiáltási ára – árverésen kívüli eladása esetén a vételára – budapesti és megyei jogú városban fekvő ingatlan esetében a 20 millió Ft-ot, egyéb településen fekvő ingatlan esetében pedig a 15 millió Ft-ot nem haladta meg, az arra az (1) és (2) bekezdés szerint felszámítható jutalék a behajtott összeg 3%-a.”

8. § Az R. 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A díjjegyzékben (részdíjjegyzékben) fel kell tüntetni a következő adatokat:
a) a végrehajtási ügynek a végrehajtói jegyzőkönyvben, illetve a végrehajtó írásbeli intézkedésében feltüntetendő általános adatait,
b) a végrehajtó adószámát,
c) a végrehajtási ügyértéket (főkövetelés és járulékai szerinti bontásban),
d) a végrehajtás során befolyt, a behajtási jutalék számításának alapját képező összeget,
e) az eljárás kezdetén és folyamán előlegezett végrehajtói díjat (munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti részletezésben),
f) a felszámított végrehajtói díj összegét [a (4) bekezdés szerinti költségek szerinti, a készkiadásokat pedig a különböző jogcímen felmerült készkiadások szerinti részletezésben],
g) a végrehajtás során befolyt összeggel nem fedezett, a 17/B. § szerint megfizetendő végrehajtói díj összegét (munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti részletezésben),
h) tájékoztatást arról, hogy a g) pont szerinti költséget a végrehajtást kérőnek – költségmentesség, költségfeljegyzési jog esetén a bírósági gazdasági hivatalnak – a díjjegyzék kézhezvételétől számított, az abban megállapított határidőben kell megfizetni a végrehajtó részére, valamint tájékoztatást a megfizetés módjáról (átutalás esetén az arra szolgáló fizetési számla száma, számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve, az átutalási megbízáson feltüntetendő közlemény tartalmi elemei),
i) tájékoztatást a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítással szembeni végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetőségéről és módjáról.”

9. § Az R. a következő 24/A. §-sal egészül ki:

24/A. § (1) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2013. (V. 30.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban a Módr. hatálybalépését követően tett, díjfizetési felhívásra, díjjegyzék elkészítésére irányuló végrehajtói intézkedés során kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 8. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően a végrehajtóhoz érkezett ügyekben kell alkalmazni.
(3) A Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben a Módr. hatálybalépését megelőző legutolsó részdíjjegyzékben vagy díjjegyzékben, míg a Módr. hatálybalépése után újrainduló ügyekben a Módr. hatálybalépése előtt készített legutolsó díjjegyzékben szereplő ügyértéket kell alapul venni e rendelet 7. § (1) bekezdésének a Módr.-rel megállapított rendelkezése szempontjából.”

10. § Az R.

a) 9. § (1) bekezdésében az „irányul” szövegrész helyébe a „vagy zárlat foganatosítására irányul” szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében az „a végrehajtót” szövegrész helyébe az „a végrehajtót – a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel –” szöveg,

c) 17. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „de” szövegrész helyébe a „de összesen” szöveg,

d) 17. § (2) bekezdésében a „bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 158. § (3) bekezdése alapján” szöveg,

e) 17. § (7) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe a „8 napon belül, soron kívüli ügyben 3 napon belül – kivéve, ha a végrehajtható okiratot a kiállítójának meg kell küldeni –” szöveg,

f) 19. § (3) bekezdésében az „adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (4) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából” szövegrész helyébe az „Art. 36/A. §-ának, 43. §-a (4) és (5) bekezdésének, 150/A. §-ának, valamint 151. §-ának alkalmazásából” szöveg

lép.

2. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő
és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

11. § (1) A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegének megjelölése a közzététel során
8/A. § Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegének megjelölése annak közzététele során – az alábbi sorrendben – magában foglalja
a) a címet csillag jelöléssel, mely lábjegyzettel utal arra, hogy az egységes szerkezet a megjelölt napon hatályos szöveget tartalmazza, valamint sortöréssel elválasztva
b) zárójelben az Alaptörvény kihirdetésének
ba) évét arab számmal,
bb) hónapját betűvel kiírva és
bc) napját arab számmal.”

(2) A Kr.

a) 7. § (3) bekezdésében a „http://feltoltes.magyarkozlony.hu” szövegrész helyébe a „https://feltoltes.magyarkozlony.hu” szöveg,

b) 1. melléklet 1. pont a) alpontjában az „és annak módosításai,” szövegrész helyébe az „és annak módosításai, valamint az Alaptörvény egységes szerkezete,” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a Kr. 5. §-ában az „Egy sorszámozással ellátott Magyar Közlöny és Hivatalos Értesítő több részbe szerkesztve is megjelenhet.” szövegrész.

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „naptári” szövegrész.

4. Hatálybalépés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére