• Tartalom

6/2013. (VI. 25.) OBH utasítás

a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról1

2013.06.27.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Bíróságok fejezet 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következő utasítást adom ki.

A szabályzat személyi hatálya

1. § A szabályzat személyi hatálya a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre (a továbbiakban: intézmény), valamint az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH) terjed ki.

A szabályzat tárgyi hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya

2. § A szabályzat tárgyi hatálya

a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete VI. Bíróságok fejezet 3. címébe sorolt

aa) Pest megyei bíróság épület rekonstrukció,

ab) Igazságszolgáltatás beruházásai,

ac) Új kerületi bíróság kialakítása

fejezeti kezelésű, az 5–7. §-ban rögzített előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok, a 8. §-ban rögzített költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű, a 9. §-ban rögzített előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

Az előirányzatok felhasználásának általános szabályai

3. § (1) A Bíróságok fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználása a költségvetési törvényben meghatározott célokra történik.

(2) Az előirányzat-módosítási jogkört az OBH elnöke gyakorolja [költségvetési törvény 25. § (11) bekezdése].

(3) Az előirányzatok tekintetében

a) kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, illetve az általa írásban kijelölt, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy,

b) érvényesítésre az intézmény vezetője által írásban kijelölt, a szerv alkalmazásában álló pénzügyi-számviteli szakképesítésű személy,

c) utalványozásra az intézmény vezetője által írásban kijelölt, a szerv alkalmazásában álló személy,

d) pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető, illetve a fejezeti kezelésű előirányzat gazdálkodási feladatait ellátó külön szervezeti egység vezetője vagy az általuk írásban kijelölt, a szerv alkalmazásában álló, pénzügyi-számviteli szakképesítésű személy,

e) szakmai teljesítésigazolásra az intézmény vezetője által írásban kijelölt személy

jogosult.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt jogkörökre kijelölt személyek körét és aláírásmintáját a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok számviteli politikájának részét képező Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Pénzkezelési Szabályzat) tartalmazza.

(5) Az előirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és működtetésükkel járó költségeket.

4. § (1) Az előirányzatokról történő beszámolási kötelezettség teljesítéséért az OBH Gazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Gazdálkodási Főosztály) felelős.

(2) Az előirányzatok teljesítéséről készített összefoglaló jelentést az intézmények a költségvetési beszámoló elkészítésekor megküldik a Gazdálkodási Főosztálynak. A számszaki felülvizsgálatot követően a Gazdálkodási Főosztály az előirányzatok felhasználásáról az éves zárszámadás keretében számol be.

(3) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési évi kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.

(4) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat előirányzatai terhére határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség (a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év

kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség.

(5) Az előirányzatoknak az éves beszámolóban kimutatott maradványa a következő évben – előirányzat-módosítás után –, változatlan rendeltetéssel, elsősorban az előző évben keletkezett, az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összeg erejéig használható fel. Az előirányzat-maradvány felhasználására vonatkozó eljárási szabályok megegyeznek az eredetileg megállapított előirányzat felhasználására előírtakkal.

A Pest megyei bíróság (Budapest Környéki Törvényszék) épület rekonstrukció
[2. § aa) pontja szerinti] előirányzat (más épületben történő elhelyezése és annak rekonstrukciója) felhasználásának részletes szabályai

5. § (1) A költségvetési törvényben a Pest megyei bíróság épület rekonstrukció előirányzat a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról 2010. évi CLXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése és az 1. melléklet 14. pontja szerint a Budapest Környéki Törvényszékre, illetve annak más épületben való elhelyezésére, rekonstrukciójára vonatkozik.

(2) A Budapest Környéki Törvényszék (a továbbiakban: törvényszék) más épületben történő elhelyezés beruházási költségeinek felhasználására, a műszaki tervek alapján az OBH elnökének engedélyével a Gazdálkodási Főosztály intézkedik. A beruházás megvalósításáért, az elvégzett munkálatok finanszírozásáért az OBH vezetője felelős.

(3) A más épületben történő elhelyezés során a pénzügyi teljesítést megelőzően, a számlákhoz tartozó teljesítésigazoláson az OBH Műszaki Osztály (a továbbiakban: Műszaki Osztály) vezetője igazolja a műszaki tartalom elvégzését.

(4) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások teljesítése az OBH-nál jelenik meg, befejezetlen beruházásként könyv szerinti értéken tárgynegyedévenként a törvényszék részére átvezetésre kerül.

(5) Az előirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) az OBH Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően kerül sor.

Az Igazságszolgáltatás beruházásai [2. § ab) pontja szerinti] előirányzat felhasználásának
részletes szabályai

6. § (1) Megvalósító intézmények a Miskolci Törvényszék, a Debreceni Törvényszék és a Szegedi Törvényszék. A beruházások megvalósításának műszaki tervei alapján az előirányzat-átcsoportosításról a megvalósító intézmény javára az OBH elnökének engedélyével a Gazdálkodási Főosztály intézkedik.

(2) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások teljesítésekor a teljesítésarányos finanszírozás szabályait kell alkalmazni. Az átcsoportosítással az előirányzat feletti rendelkezési jog átadásra kerül az elsődlegesen elszámolásra kötelezett megvalósító intézmény részére. A beruházások megvalósításáért, finanszírozásáért a beruházást megvalósító intézmény vezetője felelős.

(3) Épületberuházás esetén, a pénzügyi teljesítést megelőzően, a számlákat a Műszaki Osztály vezetője kézjegyével látja el.

(4) Az előirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) az intézmény Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően kerül sor.

(5) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások teljesítése a megvalósító intézmény költségvetési beszámolójában jelenik meg.

Új kerületi bíróság kialakítása (a budapesti X., XIV., XVI., XVII. kerületi új bíróság) [2. § ac) pontja szerinti] előirányzat felhasználásának részletes szabályai

7. § (1) A költségvetési törvényben az új kerületi bíróság kialakítása előirányzat a budapesti X., XIV., XVI. és XVII. kerületi új bíróságra vonatkozik.

(2) A megvalósító intézmény a Fővárosi Törvényszék. A beruházás megvalósításának műszaki tervei alapján az előirányzat átcsoportosításról a megvalósító intézmény javára az OBH elnökének engedélyével a Gazdálkodási Főosztály intézkedik.

(3) A beruházás során, a pénzügyi teljesítést megelőzően, a számlákhoz tartozó teljesítésigazoláson a Műszaki Osztály vezetője igazolja a műszaki tartalom elvégzését. Az átcsoportosítással az előirányzat feletti rendelkezési jog átadásra kerül az elsődlegesen elszámolásra kötelezett megvalósító intézmény részére. A beruházás megvalósításáért, finanszírozásáért a beruházást megvalósító intézmény vezetője felelős.

(4) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások teljesítése a megvalósító intézmény költségvetési beszámolójában jelenik meg.

(5) Az előirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) az intézmény Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően kerül sor.

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék előirányzat felhasználásának
részletes szabályai

8. § (1) A 2. § b) pontjában nevesített előirányzat az erre vonatkozó kormányhatározatban meghatározott célra és ütemezés szerint használható fel.

A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése előirányzat felhasználásának
részletes szabályai

9. § (1) Az előirányzat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1480/2012. (XI. 6.) Korm. határozatban meghatározott célra használható fel a 2. § c) pont szerint, elszámolási, illetve a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel.

(2) A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése beruházási költségeinek felhasználásáról a műszaki tervek alapján az OBH elnökének engedélyével a Gazdálkodási Főosztály intézkedik. A beruházás megvalósításáért, az elvégzett munkálatok finanszírozásáért az OBH vezetője felelős.

(3) A beruházás során a pénzügyi teljesítést megelőzően, a számlákhoz tartozó teljesítésigazoláson a Műszaki Osztály vezetője igazolja a műszaki tartalom elvégzését.

(4) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások teljesítése az OBH-nál jelenik meg, befejezetlen beruházásként könyv szerinti értéken tárgynegyedévenként a Kúria részére átvezetésre kerül.

(5) Az előirányzat felhasználásával megvalósuló kiadások teljesítése a megvalósító intézmény költségvetési beszámolójában jelenik meg.

(5) Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványok tárgyévi igénybevételének feltétele az előirányzat-módosítás. A fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványt önrevízió keretében az előirányzat-maradvány elszámolás során az OBH befizeti a fejezeti maradvány elszámolási számlára, amelyet a fejezet tovább utal a központi költségvetés megadott számlájára.

(6) Az előirányzat felhasználására (érvényesítésre, utalványozásra és annak ellenjegyzésére) az OBH Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően kerül sor.

Kincstári számlavezetési díj kiadásai

10. § (1) A kincstári számlavezetési díj a fejezeti kezelésű előirányzatok forint számláival összefüggő szolgáltatások után a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által felszámított díj. A MÁK terheli meg a fejezeti kezelésű célelőirányzat felhasználási keretszámlát a felszámított számlavezetési díj összegével, melyről utólag számlát küld az OBH részére.

(2) Az előirányzat felhasználására (az érvényesítésre, az utalványozásra és annak ellenjegyzésére) a fejezeti kezelésű előirányzatok Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően kerül sor.

Az előirányzatok ellenőrzése

11. § Az előirányzatok felhasználását, elszámolását az OBH Pénzügyi Ellenőrzési Önálló Főosztálya a munkatervében és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint ellenőrzi.

Záró rendelkezések

12. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

13. §2

1

Az utasítást az 1/2016. (I. 29.) OBH utasítás 4. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 30. napjával.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére