• Tartalom

62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet

a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről

2021.01.01.

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az e rendeletben szabályozott vasúti utasjogi bírság nem alkalmazható a legalább háromnegyed részben az Európai Unió tagállamainak területén kívül haladó útvonalon megvalósuló vasúti személyszállítás esetén.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) árbevétel: a jogsértő szervezetnek a jogsértés időpontját megelőző üzleti évben a személyszállítási – közlekedésszervező esetében a jogsértés időpontját megelőző üzleti évben a közlekedésszervező által a jogsértés által érintett alágazatban folytatott személyszállítási vagy ahhoz kapcsolódó – tevékenységéből származó nettó árbevétele;

b) kiegészítő díj: azon szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj, amelyekre ezt a díjszabás vagy a közszolgáltatási menetrend előírja;

c)1 vasúti közlekedési szolgáltató: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott, a vasúti igazgatási szerv által kiadott engedély birtokában vagy tudomásul vett bejelentés alapján vasúti személyszállítási szolgáltatást végző vasúti társaság.

3. § (1) Az utasjogi bírság összegének felső határa – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a jogsértést elkövető

a) vasúti közlekedési szolgáltató árbevételének 0,1%-a, de legfeljebb 15 millió forint,

b) autóbuszos személyszállító szolgáltató és a közlekedésszervező árbevételének 0,1%-a, de legfeljebb 2 millió forint.

(2) Az utasjogi bírság összegének felső határa a jogsértést elkövető vasúti közlekedési szolgáltató árbevételének 0,1%-a, de legfeljebb 25 millió forint

a) a kiegészítő díj ellenében igénybe vehető vasúti személyszállítást,

b) a határon átmenő vasúti személyszállítást

érintő jogsértés esetében.

(3)2 Az utasjogi bírság összege a keskeny nyomtávolságú vasút esetében legalább 25 ezer forint, legfeljebb 250 ezer forint.

(4) Az utasjogi bírság összegének felső határa a jogsértést elkövető autóbuszos személyszállító szolgáltató árbevételének 0,1%-a, de legfeljebb 5 millió forint a kiegészítő díj ellenében, valamint az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: buszos utasjogi EU rendelet) 2. cikk (1) bekezdése szerinti autóbuszos személyszállítást érintő jogsértés esetében.

4. §3

5. § (1) A jogsértést megelőző teljes üzleti évi árbevételi adatok hiányában az utasjogi bírság összegének alsó határa 100 ezer forint, felső határa egymillió forint.

(2)4 Az utasjogi bírság mértékét ezer forintra kerekítéssel kell megállapítani.

6. § (1) Az egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott utasjogi bírságok együttes összege a jogsértést megelőző teljes üzleti évi árbevételi adatok hiányában is – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a jogsértő szervezet árbevételének 0,3%-ig, de

a) a vasúti közlekedési szolgáltató esetében legfeljebb 100 millió forintig,

b) autóbuszos személyszállító szolgáltató és a közlekedésszervező esetében legfeljebb 10 millió forintig

terjedhet.

(2)5 Az egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott vasúti utasjogi bírságok együttes összege keskeny nyomtávolságú vasút esetében legalább 50 ezer, legfeljebb 3 millió forintig terjedhet.

(3)6 Az utasjogi bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül

a) a vasúti igazgatási szerv eljárása esetében a vasúti igazgatási szervnek a kincstárnál vezetett 10032000-01040463-00000000 számú fizetési számlájára,

b) az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság eljárása esetében annak a kincstárnál vezetett 10032000-01040463-00000000 számú fizetési számlájára,

történő átutalással, utasjogi bírság jogcím megjelölésével kell megfizetni.

7. § A buszos utasjogi EU rendelet 31. cikkében meghatározott értesítési kötelezettséget a közlekedésért felelős miniszter teljesíti.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Az e rendeletben szabályozott autóbuszos utasjogi bírság az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a buszos utasjogi EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: autóbuszos utasjogi rendelet) meghatározott mentességekkel érintett szabályainak megsértése esetén a mentességeknek az autóbuszos utasjogi rendeletben meghatározott megszűnési időpontjait követően alkalmazható.

10. § Ez a rendelet az Sztv.-vel együtt

a) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikke, valamint

b) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai és tanácsi rendelet 31. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §7

1

A 2. § c) pontja az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. §-t a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (2) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (3) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére