• Tartalom

63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet

63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet és a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosításáról1

2013.09.11.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés r) pontjában,

a 2. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (6) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Könyvtári szakterületen mentesül az (1) bekezdés a) pontja szerinti követelmény alól, aki rendelkezik
a) egyetemi szintű végzettséggel és a könyvtári munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, vagy
b) a könyvtári munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű szakirányú szakképzettséggel.”

(2) Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A bejelentés tartalmazza
a) annak a szakterületnek, részszakterületnek, szakágnak a megjelölését, amelyen a bejelentő kulturális szakértői tevékenységet folytat;
b) a végzettségre, szakképzettségre utaló adatokat;
c) a szakmai gyakorlat megszerzésének helyére, idejére utaló adatokat (ideértve a betöltött munka- vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet); valamint
d) a bejelentés időpontját.
(2) A bejelentéshez mellékelni kell a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben (a továbbiakban: Kultv.) bizonyítási eszközként meghatározott dokumentumokat.
(3) A miniszter által vezetett kulturális szakértői nyilvántartás a közhiteles nyilvántartást megalapozó, a Kultv.-ben meghatározott adatokon túl tartalmazza a bejelentés időpontját.
(4) A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt a miniszter rendszeresíti.”

(3) Az R1. 2. § (1) bekezdésében az „az 1. § b) pontjában” szövegrész helyébe az „a (2a) bekezdésben foglaltak, valamint az 1. § b) pontjában” szöveg, a 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „10 éves” szövegrész helyébe a „7 éves” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az R1.

a) 1. § a) pontjában a „vagy a kulturális örökség védelmével kapcsolatos”,

b) 1. § b) pontjában az „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szakterületen a régészet;”, valamint

c) 1. § d) pontjában az „ , a kulturális örökség védelmével kapcsolatos”

szövegrész.

2. § (1) A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ideiglenesen védetté nyilvánított kulturális javak nyilvántartása az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.”

(2) Hatályát veszti az R2. 2. alcím címében és 2. §-ában a „hatósági” szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére