• Tartalom

66/2013. (XII. 23.) NGM rendelet

66/2013. (XII. 23.) NGM rendelet

egyes munkaügyi tárgyú rendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében,

a 17–18. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés d) pontjában,

a 19. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 36/A. §-ában,

a 20. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból – a (3) bekezdésben meghatározott képzések kivételével – a következő képzésekhez nyújtható képzési támogatás:]

f) vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés.”

(E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását vagy munkájának megtartását segíti elő.)

2. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi központ minden évben összeállítja és nyilvánosságra hozza azoknak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknek a jegyzékét, amelyek képzési ajánlata a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelel.”

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaügyi központ – a (4) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – a jegyzékre olyan intézményt vehet fel, amely]

a) az Fktv. 3. § (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezik,”

(3) Az R1. 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaügyi központ – a (4) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – a jegyzékre olyan intézményt vehet fel, amely]

g) a képzési ajánlata szerinti képzés a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, az abban foglalt nyilvántartásban szerepel,”

3. § (1) Az R1. 4. § (1) bekezdés b) pont 1. és 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaügyi központ a 3. § szerinti képzést szervező intézménnyel – amennyiben van olyan személy, aki a képző intézmény által nyújtott képzésben részt fog venni, és ehhez a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségétől (a továbbiakban: kirendeltség) támogatásban részesül – együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás tartalmazza:

b) a képző intézmény kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy]

„1. a képzési programot a munkaügyi központ által kért időszak alatt lebonyolítja, a megvalósításhoz szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételeket biztosítja, a megváltozott munkaképességű hallgatók számára a képzésben való eredményes részvételhez szükséges környezeti és kommunikációs akadálymentesítést biztosítja,
2. a képzés megkezdését megelőzően – külön jogszabályban foglaltak figyelembe vételével – gondoskodik a képzésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatáról,”

(2) Az R1. 4. § (1) bekezdés b) pontja a következő 7. alponttal egészül ki:

[A munkaügyi központ a 3. § szerinti képzést szervező intézménnyel – amennyiben van olyan személy, aki a képző intézmény által nyújtott képzésben részt fog venni, és ehhez a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségétől (a továbbiakban: kirendeltség) támogatásban részesül – együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás tartalmazza:

b) a képző intézmény kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy]

„7. a képzésre jelentkezett, a megállapodás szerint hosszú ideje nem foglalkoztatott személyek számára biztosítja a szintfelmérés előtt az előzetes felzárkózást elősegítő képzésben történő részvételt (tanulástechnikai tréning).”

4. § (1) Az R1. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Flt. 17. §-a alapján annak részére nyújtható támogatás, aki
a) álláskereső, a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás esetében ennek további feltétele, hogy a kirendeltség legalább egy hónapja tartja nyilván, vagy
b) rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
és önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.”

(2) Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek részére a következő támogatások nyújthatók:
a) 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás egészben vagy részben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában,
b) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás,
c) a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.”

(3) Az R1. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás pályázati eljárás alapján, a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók. A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatások együttesen is nyújthatók.”

(4) Az R1. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatásra meghirdetett pályázati felhívásnak tartalmaznia kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat.”

(5) Az R1. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás folyósításának kezdő napja:
a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozói tevékenység esetén, az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének napja,
b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében, ha az ügyfél mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal már rendelkezik, az álláskeresők nyilvántartásából való törlésének napja, illetve a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja,
c) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változás bejegyzésének napja.”

(6) Az R1. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A támogatásban részesülő köteles
a) a vállalkozási vagy a mezőgazdasági őstermelői tevékenységének megszűnését öt napon belül a támogatást folyósító szervnek bejelenteni, valamint
b) a kérdőíves nyomon követéses vizsgálatban részt venni.”

5. § (1) Az R1. 18. § (2) bekezdés db) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben megjelölt támogatás annak a kedvezményezettnek nyújtható, amely

d) kötelezettséget vállal arra, hogy]

db) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,”

(2) Az R1. 18. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem nyújtható támogatás)

e) annak, aki a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,”

(3) Az R1. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatás pályázati eljárás alapján, vagy az Ávr. szerint – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz benyújtott kérelem alapján – meghozott egyedi kormánydöntést követően vehető igénybe.”

(4) Az R1. 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A pályázati felhívás tartalmára az Ávr. 66. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

6. § (1) Az R1. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás induló beruházáshoz – a 18. §-ban foglaltak és a 27. § vonatkozó rendelkezései mellett – az általános csoportmentességi rendelet előírásaival összhangban nyújtható.”

(2) Az R1. 18/A. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem nyújtható regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás]

f) az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti, az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez,
g) az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 23. és 24. pontjában meghatározott mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalomba hozatalához,”

7. § (1) Az R1. 18/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Flt. 18. §-ában meghatározott munkahelymegőrzés támogatása annak az Mt. 33.§-ában meghatározott munkaadónak nyújtható, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni.”

(2) Az R1. 18/C. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó]

a) a támogatási iránti kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését,”

(3) Az R1. 18/C. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó]

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,”

(4) Az R1. 18/C. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó]

f) vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, és a munkaviszony megszüntetésére a működésével összefüggő okból felmondással vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.”

(5) Az R1. 18/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, a (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltétel szempontjából az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a támogatási igény a megyében meglévő telephelyek közül két vagy több telephelyet érint, úgy telephelyenként külön-külön, de egy időben kell benyújtani a támogatás iránti kérelmet.”

(6) Az R1. 18/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A vissza nem térítendő támogatás mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25–90 százalékáig terjedhet.”

8. § Az R1. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből támogatás nyújtható az Mt., a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére az előzőekben felsorolt törvényekben szabályozott, általa végrehajtandó csoportos létszámcsökkentésnek a munkavállalókat, köztisztviselőket, kormánytisztviselőket, közalkalmazottakat, továbbá hivatásos és szerződéses katonákat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkavállalók) érintő hátrányos következményei enyhítéséhez.”

9. § Az R1. 26/A. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A program költségei közül]

c) a program kidolgozásért, illetőleg részben vagy egészben történő megvalósításáért támogatásban részesülőnél felmerült költségek megtérítését a foglalkoztatási alaprész terhére”

(kell elszámolni.)

10. § Az R1. 26/B. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A program elemét képező támogatások tekintetében az Flt.-ben és végrehajtási szabályaiban meghatározott feltételektől a következők szerint lehet eltérni:]

c) Az a) és b) pontban foglaltak nem vonatkoznak a 11. §-ban meghatározott támogatásra.”

11. § Az R1. 26/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázati felhívásra az Ávr. 66. § (2)–(4) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

12. § (1) Az R1. 27. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontjában meghatározott feltételeknek az a személy felel meg:
a) akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke az Országos Orvosszakértői Intézetének , vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének igazolása szerint legalább az 50 százalékot eléri,
b) akinek az össz-szervezeti egészségkárosodása az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet minősítése szerint legalább 40 százalékos mértékű,
c) akinek az egészsége a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint legfeljebb 60 százalékos mértékű,
d) aki fogyatékossági támogatásra jogosult,
e) aki vakok személyi járadékában részesül,
f) az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29). Korm. rendelet, illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet szerinti szakorvosi igazolással rendelkezik fogyatékosságnak minősülő betegségekről az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételéhez,
g) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül,
h) aki audiológiai szakvélemény alapján mindkét fülre legalább 60 százalékban elvesztette hallását, vagy
i) aki az a)–h) pontokban foglaltak szerinti károsodást nem tud igazolni, de egészségkárosodása, fogyatékossága fennáll és foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján megállapítható, hogy munkavállalási és munkahely megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek.”

(2) Az R1. 27. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az 1998/2006/EK rendelet alapján, valamint az általános csoportmentességi rendelet regionális beruházási és foglalkoztatási támogatása tekintetében támogatási döntés 2014. június 30-ig hozható. Az általános csoportmentességi rendelet képzési támogatásaival kapcsolatos döntés 2014. december 31-ig hozható.”

(3) Az R1. 27. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) E rendeletben szabályozott, az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások nem nyújthatók az általános csoportmentességi rendelet 1. cikkének (3)–(6) bekezdésében foglalt esetekben.”

(4) Az R1. 27. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) Az általános csoportmentességi rendelet 8. cikkével összhangban a támogatás odaítélését megelőzően, nagyvállalkozás esetében, az előzőekben foglaltakon kívül a következő feltételek közül legalább egy feltétel fennállását köteles a kedvezményezett bizonyítani. A támogatás segítségével a projekt:
a) mérete lényegesen megnő,
b) tevékenységi köre kiszélesedik,
c) végrehajtási üteme lényegesen felgyorsult,
d) a támogatás következtében legalább 20 százalékkal nőtt a kedvezményezett által a projektre vagy tevékenységre fordított teljes összeg,
e) regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás esetén támogatás hiányában nem került volna sor a beruházási projekt végrehajtására az érintett térségben.”

13. § Az R1. 27/B. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendeletben szabályozott támogatások nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a munkaügyi központ és kirendeltség figyelembe veszi]

c) a munkaadónak a munkaügyi központtal és a kirendeltséggel történő együttműködése tapasztalatait,”

14. § Az R1. a következő 27/D. §-sal egészül ki,:

27/D. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i, 800/2008/EK bizottsági rendelet, és az azt módosító 1224/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

15. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdés e) pontjában az „a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási engedély” szövegrész helyébe a „tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap-és továbbképzési képesítés”,

b) 2. § (3) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Emberi Erőforrások Minisztériuma”,

c) 10. § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdés” szövegrész helyébe, az „A (2) bekezdés”,

d) 11. § (10) bekezdésében, valamint a 27. § (1) bekezdés cb) alpontjában a „rendkívüli” szövegrész helyébe az „azonnali hatályú”,

e) 11/A. §-ában a „járulékainak” szövegrész helyébe az „a szociális hozzájárulási adó”,

f) 18/C. § (7) bekezdésében a „fél évig” szövegrész helyébe az „egy évig”,

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az R1.

d) 11. § (7) bekezdés a) pontjában, 11. § (10) bekezdésében, valamint 27. § (1) bekezdés ca) és cc) alpontjaiban a „rendes” szövegrész,

f) 19–21. §-ai, valamint az azokat megelőző alcímek,

g) 26/A. § (1) bekezdésében az „és rehabilitációs” szövegrész,

h) 26/A. § (6) bekezdésének a) pontjában az „ ,illetőleg rehabilitációs” szövegrész,

i) 26/C. § (2) bekezdés a) pontjában az „– a MAT véleményének kikérését követően –” szövegrész,

j) 27. § (3)–(4) bekezdésében az „a 19/A. §-ban” szövegrész,

k) 27. § (13) bekezdésében a „az 1628/2006/EK bizottsági rendelet,” szövegrész,

17. § (1) A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) rendbírság fizetésére kötelezi]

b) az Flt. 58. § (5) bekezdése c) pontjában meghatározott munkaadót, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget;
(2) Az R2. 1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) rendbírság fizetésére kötelezi
c) azt a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéni vállalkozót, aki]
cb) a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget,”
(3) Az R2. 1. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelékezés lép:
[A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) rendbírság fizetésére kötelezi]
e) azt a munkaadót, aki az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendeletben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem, illetve nem az előírt időpontban teljesítette.”

18. § Hatályát veszti az R2. 4. §-a.

19. § Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet mellékletében a „Kitöltési útmutató az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról” című szöveg

a) 16. pontjának nyitó szövegrészében a „16. pontban” szövegrész helyébe a „15. pontban”,

b) 16. pont b) pontjában a „17. pontjához” szövegrész helyébe a „16. pontjához”, valamint

c) 17. pontjában a „18. pontjához” szövegrész helyébe a „17. pontjához”

szöveg lép.

20. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Magyar Köztársaság címerének a munkaügyi miniszter feladatkörébe tartozó tevékenységet végző szervek általi használatáról szóló 1/1997. (I. 10.) MüM rendelet.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére