• Tartalom

66/2013. (VII. 29.) VM rendelet

66/2013. (VII. 29.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.11.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. erdei kilátó: az 1. melléklet és a 2. melléklet 6. sora szerinti követelményeknek megfelelően kialakított létesítmény;

2. erdei kirándulóhely: az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kialakított, intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító, vagy kirándulási célt szolgáló közjóléti létesítmény, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget biztosít;

3. erdei pihenőhely: az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kialakított, rövid, legfeljebb néhány órás pihenésre szolgáló, jellemzően gyalogosan megközelíthető közjóléti létesítmény;

4. erdei tanösvény: az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kialakított, a térség erdeinek, növény- és állatvilágának, erdőgazdálkodásának megismerését és a környezeti nevelést szolgáló, erdős környezetben kiépített, tájékoztató táblákkal ellátott, legalább 1000 m hosszú útvonal;

5. erdészeti hatóság: a tervezési egység elhelyezkedése szerinti illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága;

6. erdőgazdálkodó: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonos, vagy jogszerű használó;

7. erdőrészlet: az Evt. 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;

8. fenntartási időszak: a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év;

9. kötelezettségvállalási időszak: a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől a kifizetési kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedéséig tartó időszak;

10. közjóléti berendezés: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett, a pihenés, a közjóléti célú közlekedés, a sport, a játék és az ismeretszerzés célját szolgáló, ingyenesen használható erdei építmény, amely erdészeti létesítménynek minősül;

11. Közjóléti Engedélyezési Terv: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Evt. Vhr.) szerinti – közjóléti létesítményre vonatkozó – létesítési engedélyezési terv;

12. közjóléti létesítmény: a közjóléti berendezések funkcionális egysége, amely hozzájárul az erdőt látogatók egészségének megőrzéséhez, tudásuk gyarapításához, a sportolás és rendszeres testedzés lehetőségének biztosításához;

13. Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben lehatárolt terület;

14. Országos Erdőállomány Adattár: az Evt. 38. §-a szerint meghatározott nyilvántartási rendszer;

15. őshonos fafaj: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: EKV rendelet) 1. mellékletének erdőgazdasági tájcsoportjai alapján az EKV rendelet 2. melléklet termőhelynek megfelelő célállomány típusaiban meghatározott fafajok;

16.2 tervezési egység: A Közjóléti Engedélyezési Tervben a közjóléti létesítmény létrehozására tervezett

a) erdőterület vagy

b) az Evt. 13. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad), af) alpontja, c) vagy d) pontja szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagy az a) pont ah) alpontja szerinti nyiladék.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerint kell értelmezni.

2. A támogatás jellege és tárgya

2. § A közjóléti célok megvalósítása érdekében 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az 1. és 2. melléklet szerinti közjóléti létesítmények kialakításához az alábbi besorolás szerint:

a) erdei kirándulóhely kialakítása;

b) erdei pihenőhely kialakítása;

c) erdei tanösvény kialakítása;

d) „A” típusú erdei kilátó építése (6–8 méter magasságú);

e) „B” típusú erdei kilátó építése (8,01–11 méter magasságú);

f) „C” típusú erdei kilátó építése (11 méter feletti magasságú).

3. A támogatás mértéke

3. § (1) Közjóléti létesítményenként legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott mértékű eurónak megfelelő forintösszeg adható támogatásként.

(2) A támogatás mértéke az 1. melléklet szerinti követelmények és a 4. mellékletben az egyes berendezési tárgyakra meghatározott mértékek alapján számított eurónak megfelelő forintösszeg.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Közjóléti létesítmény létrehozása kizárólag akkor támogatható, ha

a) az az Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén, vagy az Evt. 13. § (1) bekezdés a)3 pont aa)–ad), af) alpontja, c) vagy d) pontja szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen, vagy az a) pont ah) alpontja szerinti nyiladékon valósul meg.

b) vágásos üzemmódú erdőállomány területén megvalósuló tervezési egység esetében az erdőrészlet Adattár szerinti vágásérettségi mutatója legalább 10 év, és

c) a Közjóléti Engedélyezési Tervet az Evt. 5. § 7. pontja szerinti felsőfokú végzettségű erdészeti szakszemélyzet készítette.

(2) Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a közjóléti létesítmény megvalósítási helye szerinti erdőrészlet, vagy földterület vonatkozásában

a) a támogatási kérelem benyújtásakor az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,

b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a nevére szóló, az erdészeti hatóság jogerős engedélyező határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Tervvel és

c) a támogatási kérelem benyújtásáig az építésiengedély-köteles létesítmények esetében az illetékes építésügyi hatósághoz igazoltan benyújtotta az építési engedély iránti kérelmet.

(3) Támogatás igénybevételére nem jogosult az az erdőgazdálkodó, aki a kérelmezett területre vonatkozóan

a) a Környezet és Energia Operatív Program KEOP – 3.1.2 kódszámú „Élőhelyvédelem, és – helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” pályázat, vagy

b) a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP – 2007-3.2.1/A kódszámú „Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások” pályázat támogatási konstrukció keretében ugyanazon berendezés létesítésére már támogatást nyert.

5. A támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírások

5. § (1) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdheti, de a támogatási határozat közléséig kizárólag saját felelősségére végezheti a támogatási kérelemben szereplő közjóléti létesítmények megvalósítására vonatkozó tevékenységet.

(2) Az ügyfél köteles

a) a támogatási kérelemben szereplő létesítményt vagy létesítményeket a Közjóléti Engedélyezési Terv műszaki tervdokumentációja szerint, de legalább az 1. és a 2. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően megvalósítani, és

b) a megvalósult létesítmény vagy létesítmények térítésmentes látogathatóságát és fenntartását létesítmény elkészültétől vagy építésiengedély-köteles létesítmény esetén a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésétől kezdődően a fenntartási időszak végéig biztosítani.

(3) Ha ugyanazon tervezési egységen a 2. § szerinti közjóléti létesítmények közül több, együttesen kerül kivitelezésre, az egyes létesítmények vonatkozásában az 1. mellékletben az adott létesítményre vonatkozólag felsorolt kötelező közjóléti berendezések mindegyikét meg kell valósítani.

(4) A megvalósítás során a közjóléti létesítmények és közjóléti berendezések egymással való helyettesítése nem engedélyezett.

(5) Amennyiben az erdei kirándulóhely vagy az erdei pihenőhely részét képező tűzrakóhely az Evt. Vhr. 3/E. § (2) bekezdése vagy egyéb jogszabály alapján nem kerülhet kialakításra, a támogatás összege a tűzrakóhely összegével kerül csökkentésre.

6. A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)4 A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett és az MVH központi szerve által rendszeresített nyomtatványon, az erdészeti hatósághoz a 2013. évben október 1. és december 30. között lehet benyújtani.

(2) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban egy támogatási kérelemben a 2. § a)–f) pontjaiban szereplő közjóléti létesítmények közül több létesítményre is igényelhet támogatást.

(3) Az ügyfél a támogatási kérelemben egy tervezési egységre több, a 2. § szerinti közjóléti létesítményre is igényelhet támogatást.

(4) A létesítmények ugyanazon tervezési egységen történő együttes kivitelezése esetén a támogatási kérelemhez csatolni kell az Evt. Vhr. 3/C. § f) pontja szerinti közjóléti berendezések elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép másolatát, amelyen az ugyanazon létesítményhez tartozó berendezéseket azonos, a többi létesítménynél használt jelzéstől eltérő jelöléssel kell ellátni.

(5) Építésiengedély-köteles létesítmény esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell az illetékes építésügyi hatósághoz igazoltan benyújtott építési engedély iránti kérelmet.

(6) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az ugyanazon erdészeti igazgatóság illetékessége alá tartozó területre vonatkozólag csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(7) A támogatási kérelem tekintetében – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott dokumentumok kivételével – hiánypótlásnak nincs helye.

7. A támogatási kérelem elbírálása

7. § (1) A támogatási kérelmek bírálatát az MVH az 5. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján történő értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.

(2) Az irányító hatóság a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontja alapján közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.

(3) A támogatási kérelmek elbírálása során az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti adatait kell figyelembe venni.

8. Kifizetési kérelem benyújtása, támogatás folyósítása

8. § (1) A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósítása után, az egységes kérelem keretében elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerinti határidőben, legkésőbb a 2015. évben lehet benyújtani.

(2) A kifizetési kérelem benyújtására létesítményenként is lehetőség van, kivéve az 5. § (3) bekezdés szerinti együttesen megvalósult létesítményeket, amelyeket egy kifizetési kérelmen belül kell feltüntetni.

(3) A kifizetési kérelem mellékleteként be kell nyújtani a megvalósított létesítmények közjóléti nyilvántartásba vételét tartalmazó erdészeti hatósági bizonyítvány másolatát.

(4)5 Építési engedély-köteles beruházásoknál az ügyfél a kifizetési kérelemhez mellékeli

a) az illetékes építési hatóság jogerős használatbavételi engedélyének másolatát,

b) – ha a használatbavételi engedély még nem emelkedett jogerőre – a nem jogerős használatbavételi engedély másolatát, vagy

c) – ha a használatbavételi engedélyt az ügyfél még nem kapta kézhez – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásának igazolását.

(4a)6 Amennyiben az építési engedély-köteles beruházást megvalósító ügyfél a jogerős használatbavételi engedélyt nem tudja az erdészeti hatósághoz be nyújtani, mert azzal még nem rendelkezik, az egyéb feltételek fennállása esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, a jogerős engedélyt pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtania.

(5) A kifizetési kérelem tekintetében – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott dokumentumok kivételével – hiánypótlásnak nincs helye.

(6)7 A kifizetési kérelmek vizsgálata az Adattárnak az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapot alapján történik.

9. A támogatás folyósítása

9. § (1) A támogatás folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak szerint egy összegben, forintban történik.

(2) A támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre.

(3) A 2. § szerinti tevékenységek kapcsán az 1. és a 2. mellékletben nem szereplő, vagy a közjóléti létesítmények követelményein felüli megvalósítás nem részesíthető támogatásban.

10. Ellenőrzés

10. § (1) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítését az MVH ellenőrzi. Az MVH az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján az erdészeti hatóságot bevonhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan

a) adminisztratív ellenőrzést, és

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(3)8 Az adminisztratív és helyszíni ellenőrzés során a 2. mellékletben szereplő berendezésekkel megvalósított létesítmények a jogkövetkezmények megállapításához szükséges pontszámot kapnak az 1. melléklet B oszlopa alapján.

(4) Arra a berendezésre nem adható pontszám, amely nem felel meg a 2. mellékletben meghatározott műszaki tartalomnak.

(5) A létesítmény teljes pontszámába az 1. melléklet szerinti berendezésekre vonatkozó pontszámok számíthatók be.

(6) A kifizetési kérelmet benyújtó ügyfél a helyszíni ellenőrzés során köteles a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tervet és a 8. § (4) bekezdés szerinti jogerős használatba vételi engedélyt eredeti példányban bemutatni.

11. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

11. § (1) A kötelezettségvállalási időszak alatt, a kifizetési kérelem benyújtásáig az ügyfél az erre rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kérelmezheti az MVH-nál a vállalt kötelezettségeinek átadását.

(2) Az ügyfél a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.

(3) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a támogatási kérelemben vállalt létesítmény vonatkozásában meg kell felelnie a támogatás igénybevételi feltételeinek, és a támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak.

(4) A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatási határozatban jóváhagyott létesítmény megvalósításától.

(5) A kötelezettségátadási kérelem csak akkor hagyható jóvá, ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem a kifizetési kérelem benyújtása előtt kerül benyújtásra.

(6) Ha a kötelezettség átadásáról szóló határozat a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig nem válik jogerőssé, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadásáról szóló kérelem benyújtása előtti adatoknak megfelelően kell kitölteni.

(7) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes joga és kötelezettsége, amely az MVH és az átruházó között a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átvevőre száll át.

(8) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges dokumentumok másolati példányát.

(9) Ha a kötelezettséget átvevő és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben valamely ellenőrzés megállapításai alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására irányuló eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról a kizárásra irányuló eljárás befejezését követően lehet dönteni.

12. Jogkövetkezmények

12. § (1) Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén alkalmazandó jogkövetkezmények a 6. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

(2) A kilátók esetében a járószint magasságának meg nem felelése esetén a mért magassághoz legközelebb eső magasságú, alacsonyabb kilátó, mint létesítmény támogatási összegének 90%-át kell kifizetni.

(3) A (2) bekezdés teljesülése esetén nem kell alkalmazni a 6. melléklet 2–4. soraiban meghatározott jogkövetkezményeket.

(4) A 6 métert el nem érő járószint magasságú kilátók kivitelezéséért támogatás nem fizethető.

(5) Ha egy adott tervezési egységen az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően több létesítmény együttesen kerül megvalósításra, akkor a szankciószámítást létesítményenként kell elvégezni.

(6) Az 5. § (3) bekezdése szerinti, ugyanazon tervezési egységen történő együttes kivitelezése esetén, ha az ügyfél nem látta el az Evt. Vhr. 3/C. § f) pontja szerinti térképen a 6. § (3) bekezdésének megfelelő egyedi jelzéssel az ugyanazon létesítményhez tartozó közjóléti berendezéseket és a jelölés hiánya kihat a támogatási jogosultság megítélhetőségére, a két érintett létesítmény közül az alacsonyabb támogatási mértékű közjóléti létesítményre támogatási összeg nem fizethető ki, támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott létesítményre korábban felvett támogatást a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(7)9 Amennyiben az ügyfél a 8. § (4a) bekezdésben írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13/A. §10 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 8. § (4) és (4a) bekezdést, valamint 12. § (7) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor11 folyamatban lévő ügyekben, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

13/B. §12 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (6) bekezdését és 10. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor13 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

13/C. §14 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 8. § (4a) bekezdést és 12. § (7) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor15 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

14. Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 49. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. §16 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 107/2013. (XI. 27.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdés 16. pontját, az 1. és a 3. mellékletét a Módr. hatálybalépését17 megelőzően benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

1. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez18

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

 

Erdei

kirándulóhely

Erdei

pihenőhely

Erdei

tanösvény

„A” típusú

erdei kilátó

„B” típusú

erdei kilátó

„C” típusú

erdei kilátó

2.

 

Tervezési egység

3.

 

Berendezések pontszáma pont/db

 

 

minimum 8 tájékoztató táblával ellátott, legalább 1000 méter hosszú tanösvény nyomvonal

 

 

 

4.

Kötelező közjóléti létesítmények berendezései és azok minimális mennyisége létesítményenként:

5.

erdei bútor garnitúra

15

4 db

2 db

2 db

1 db

1 db

1 db

6.

pad

10

4 db

nem

támogatott

2 db

nem

támogatott

2 db

2 db

7.

védőház

100

1 db

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

nem támogatott

8.

tájékoztató tábla

25

1 db

nem

támogatott

8 db

1 db

1 db

1 db

9.

tűzrakóhely

15

2 db

0 db

(az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben)

1 db

0 db

(az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben)

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

nem támogatott

10.

6-8 méter magas erdei kilátó

300

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

1 db

nem

támogatott

nem támogatott

11.

8,01-11 méter magas erdei kilátó

350

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

nem

támogatott

1 db

nem támogatott

12.

11,01 m felett

400

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

1 db

Létesítményenként adható összpontszám:

255

225

45

30

250

340

410

460

2. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez

AZ EGYES LÉTESÍTMÉNYTIPUSOKNÁL ALKALMAZOTT KÖZJÓLÉTI BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

 

A

B

1.

erdei bútor garnitúra

Fából készült, minimum 1,5 m hosszú és legalább 70 cm széles asztalból és két padból álló, helyhez rögzített közjóléti berendezés.

2.

pad

Fából készült, minimum 1,5 m hosszú, legalább 30 cm széles ülőfelülettel rendelkező, helyhez rögzített közjóléti berendezés.

3.

védőház

Fedett, oldalt nyitott kialakítású, felületkezelt fából készült épület, 6–20 m2 közötti alapterülettel, legalább 4 rögzített ülőhellyel.

4.

tájékoztató tábla

Faoszlopra vagy felületkezelt favázra rögzített színes információs felületű tábla, amelyen reklám célú tartalom nem lehet. Az információs felület mérete 12 dm2 vagy annál nagyobb, időjárásnak ellenálló kialakítású. Információs felületként a keret nélküli, információközlésre alkalmas, UV védelemmel ellátott sík felszín értendő.

5.

tűzrakóhely

minimum 80 cm belső átmérőjű, kőből épített tűzgödör kötőanyaggal, beton alappal.

6.

erdei kilátó

Kizárólag fából, kizárólag kőből vagy ezen anyagokból vegyesen alapozással és villámvédelemmel épített, olyan a környező fák feletti akadálytalan ellátás lehetőségét biztosító, legalább 6 méter padlómagasságú létesítmény, amelynek magasságán a kilátó és a terepszint legmélyebben fekvő találkozási pontjától a legmagasabb járószintig mért függőleges távolsága értendő, amelyet méterben, 2 tizedes jegy pontosságú értékre kell kerekíteni.

3. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez19

KÖZJÓLÉTI LÉTESÍTMÉNYEK MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI MÉRTÉKE

 

A

B

1.

Közjóléti létesítmény

Maximális támogatás mértéke
(euró/létesítmény)

2.

Erdei kirándulóhely

8 347

3.

Erdei kirándulóhely az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben

7 155

4.

Erdei pihenőhely

1 356

5.

Erdei pihenőhely az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben

760

6.

Erdei tanösvény

13 600

7.

„A” típusú erdei kilátó

19 800

8.

„B” típusú erdei kilátó

44 395

9.

„C” típusú erdei kilátó

81 195

4. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez

KÖZJÓLÉTI BERENDEZÉSEK TÁMOGATÁSI MÉRTÉKE

 

A

B

1.

Közjóléti berendezés

Támogatás mértéke

2.

Erdei bútor garnitúra

380 euró/db

3.

„A” típusú erdei kilátó (6–8 m magasságú)

17 845 euró/db

4.

„B” típusú erdei kilátó (8,01–11 m magasságú)

42 200 euró/db

5.

„C” típusú kilátó (11 m feletti magasságú)

79 000 euró/db

6.

Pad

120 euró/db

7.

Védőház

179 euró/m2

8.

Tájékoztató tábla – 12–100 dm2 információs felületű

10 euró/dm2

9.

Tájékoztató tábla – 100 dm2-t meghaladó, de legfeljebb – 225 dm2 információs felületű

7 euró/dm2

10.

Tűzrakóhely

596 euró/db

5. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez20

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK RÉSZLETES PONTOZÁSI RENDSZERE

 

A

B

C

D

1.

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

2.

Szakmai szempontok

3.

Erdei kirándulóhely kialakítása

20

4.

Erdei pihenőhely kialakítása

10

5.

Erdei tanösvény kialakítása

15

6.

„A” típusú erdei kilátó építése

10

7.

„B” típusú erdei kilátó építése

10

8.

„C” típusú erdei kilátó építése

10

9.

Az erdőrészlet, vagy az Evt. 13. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad), af) alpontja, c) pontja vagy d) pontja szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület, vagy az a) pont ah) alpontja szerinti nyiladék belterületen helyezkedik el.

10

10.

Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése

Közjóléti vagy az erdő elsődleges rendeltetése természetvédelmi és további rendeltetési közjóléti

5

11.

Védelmi

3

12.

A faállomány őshonosságának vizsgálata.

70% felett őshonos fafajokból álló állomány

7

13.

50% felett, de legfeljebb70%-ban őshonos fafajokból álló állomány

5

14.

30–50%-ban őshonos fafajokból álló állomány

2

15.

Elegyességének vizsgálata

Az elegyesség mértéke
20% felett, de legfeljebb 30%

5

16.

Az elegyesség mértéke
10–20 %

3

17.

Védett vagy NATURA 2000 terület

5

18.

Jellegében hasonló közjóléti létesítmények súlyponti távolsága

20 km-nél távolabb

8

19.

10–20 km között

6

20.

5–10 km között

4

21.

5 km-en belül

2

22.

Szakmai szempontok összesen (1 létesítmény esetén számított maximális pontszám):

60 pont

23.

Horizontális szempontok

24.

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület [311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet, 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján]

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település községhatárában tervezett erdőrészlet

8

25.

Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település községhatárában elhelyezkedő erdőrészlet

8

26.

Térségi fenntarthatóság vizsgálata (helybenlakás)

A terület a lakhely, illetve székhely szerinti községhatárban található

6

27.

A terület a lakhely, illetve székhely szerinti településsel szomszédos községhatárban található

3

28.

A megvalósítás helye szerint az egy főre jutó erdőterület

Megye

Erdő hektár/fő

 

29.

Baranya

0,285

3

30.

Bács-Kiskun

0,322

3

31.

Békés

0,069

5

32.

Borsod-Abaúj-Zemplén

0,285

3

33.

Csongrád

0,085

5

34.

Fejér

0,145

5

35.

Győr-Moson-Sopron

0,215

4

36.

Hajdú-Bihar

0,127

5

37.

Heves

0,272

3

38.

Jász-Nagykun-Szolnok

0,082

5

39.

Komárom-Esztergom

0,206

4

40.

Nógrád

0,456

1

41.

Pest (Budapest)

0,151

5

42.

Somogy

0,552

1

43.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

0,204

4

44.

Tolna

0,279

3

45.

Vas

0,367

2

46.

Veszprém

0,406

2

47.

Zala

0,411

2

48.

Kiemelt területen tervezett beruházás

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (2000. évi CXII. törvény alapján)

5

49.

Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet [1117/2003 (XI. 28.) Korm. határozat alapján]

5

50.

Budapesti Agglomeráció (2005. évi LXIV. törvény alapján)

5

51.

A legközelebbi település határától számított távolsága

2 km-en belül

8

52.

2–5 km között

5

53.

5 km-en kívül

3

54.

Horizontális szempontok összesen (1 létesítmény esetén számított maximális pontszám):

40 pont

55.

Összesen:

100 pont

Ha a létesítmény eltérő pontértékű területeket érint, a magasabb pontértéket kell figyelembe venni.

6. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez

AZ EGYES ELÕÍRÁSOKNAK VALÓ MEG NEM FELELÉS ESETÉN, A MEG NEM FELELÉS SÚLYOSSÁGÁNAK, MÉRTÉKÉNEK, VALAMINT FOLYTONOSSÁGÁNAK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK

 

A

B

C

D

E

F

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás

Szabályszegés leírása

Súlyosság (be nem tartott előírás célkitűzése)

Mérték (kiterjedés)

Szankció meghatározása

2.

5. § (2) bekezdés a) pont

Az ügyfél köteles a támogatási kérelemben szereplő létesítményt vagy létesítményeket a Közjóléti Engedélyezési Terv műszaki tervdokumentációja szerint, de legalább az 1. és a 2. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően megvalósítani.

Az 1. mellékletben feltüntetett, adott létesítményre vonatkozó összpontszámtól való eltérés

3–10% közötti

kicsi

létesítmény szintű

E-10%

3.

10% felett, de legfeljebb 15%

közepes

E-30%

4.

15% feletti

nagy

E-Kizár

5.

5. § (2) bekezdés b) pont

Az ügyfél köteles a megvalósult létesítmény vagy létesítmények térítésmentes látogathatóságát és fenntartását a létesítmény elkészültétől vagy építésiengedély-köteles létesítmény esetén a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésétől kezdődően a fenntartási időszak végéig biztosítani

Az adott létesítmény térítésmentes látogathatósága nem volt biztosított.

 

nagy

létesítmény szintű

E-Kizár

6.

5. § (3) bekezdés

Ha ugyanazon tervezési egységen a 2. § szerinti közjóléti létesítmények közül több, együttesen kerül kivitelezésre, az egyes létesítmények vonatkozásában az 1. mellékletben az adott létesítményre vonatkozólag felsorolt kötelező közjóléti berendezések mindegyikét meg kell valósítani.

A létesítmények ugyanazon tervezési egységen történő együttes kivitelezés esetén nem került megvalósításra az egyes létesítmények vonatkozásában az 1. mellékletben az adott létesítményre vonatkozólag felsorolt kötelező közjóléti berendezések mindegyike.

3-10% közötti

kicsi

létesítmény

E-10%

10,1–15% közötti

közepes

E-30%

15% feletti

nagy

E-Kizár

7.

5. § (4) bekezdés

A megvalósítás során a közjóléti létesítmények és közjóléti berendezések egymással való helyettesítése nem engedélyezett.

Az ügyfél az engedélyezett megvalósítás során berendezéseket, létesítményeket cserélt fel, helyettesített egymással.

 

nagy

létesítmény szintű

E-Kizár

Jelmagyarázat:
E-10%: Az adott létesítményre jutó támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. A felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
E-30%: Az adott létesítményre jutó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. A felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
E-Kizár: Az adott létesítmény támogatási jogosultsága megszűnik. A felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 64. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés 16. pontja a 107/2013. (XI. 27.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 99/2013. (X. 28.) Vm rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdése a 107/2013. (XI. 27.) VM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § (4) bekezdése a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 8. § (4a) bekezdését a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 21. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. § (6) bekezdése a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 81. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 10. § (3) bekezdése a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 81. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 12. § (7) bekezdését a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

12

A 13/B. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 80. §-a iktatta be.

13

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

15

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

16

A 15. §-t a 107/2013. (XI. 27.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

17

A hatálybalépés időpontja 2013. november 28.

18

Az 1. melléklet a 107/2013. (XI. 27.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A 3. melléklet a 107/2013. (XI. 27.) VM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. melléklet a 99/2013. (X. 28.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére