• Tartalom

67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

az építésüggyel és örökségvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.03.09.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5–6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. és 1.2. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 5., a 7–17. és a 21. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 18. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 12.3., 12.4., 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 19. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tervtanács a véleményét az építészeti-műszaki dokumentáció hiánytalanná válásától számított 15 napon belül alakítja ki. E határidő túllépése esetén a tervtanácsi véleményt megadottnak kell tekinteni. Ha a határidő megtartásában a tervtanács akadályoztatva van, akkor a tervtanácsi véleményt a tervtanács elnöke is kiadhatja.
(7) A (6) bekezdés alkalmazásában a tervtanács akadályoztatása különösen:
a) tagok – előírt határidőben történő – összehívásának akadálya,
b) tagok részvételének betegség, szabadság, elfoglaltság miatti akadályoztatása,
c) hiánypótlás késedelmes kiírása, vagy
d) hiánypótlás határidőben történő teljesítése.
(8) Az ügyintézési határidőbe a vélemény ÉTDR-be való feltöltésének napja beleszámít.”

(2) Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében a „vélemény beszerzése” szövegrész helyébe a „vélemény kialakítása” szöveg, a „3. § (2) bekezdését, ” szövegrész helyébe a „3. § (2) bekezdés a)–g) pontját, ” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a „részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,

lép.

(3) Hatályát veszti az R2.

c) 13. § (2) bekezdés d) pontjában az „illetve a területi építész kamara által működtetett helyi tervtanács” szövegrész,

d) 17. § (2) bekezdésében az „a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel” szövegrész.

3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 4. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatalnál az építésügyi hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselő építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is elláthat, az építésfelügyeleti hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselő az építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik.
(4b) A járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál az építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági, valamint a műemlékkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos munkakört ellátó kormánytisztviselő építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági, valamint a műemlékkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik.
(4c) A fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál az építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági, valamint a műemlékekkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos építésügyi hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselő építésügyi hatósági, építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik.”

(2) Az Éhk.

a) 1. § (5) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalának építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalának építésügyi hatósági és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó” szöveg

lép.

4. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében

a) a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kisajátítási hatóság)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalának építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége” szöveg,

b) az „első fokú építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „első fokú építésügyi hatóságként – kormányrendeletben foglaltak szerint – eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg

lép.

5. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:13. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

6. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 1076, 1078, 1081 nyilvántartási számú soraiban a „járási (fővárosi kerületi) hivatalok” szövegrész helyébe a „külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok” szöveg lép.

7. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:16. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

8. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:16. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

9. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sorában az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

10. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat C:16. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:8. mezőjében a „Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Igazgatója” szöveg

lép.

11. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

11. § A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:6. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

12. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:14. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

13. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:3. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyek és régészeti feltárásokkal kapcsolatos engedélyek” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi engedélyek és régészeti feltárásokkal kapcsolatos engedélyek (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

14. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:13. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

15. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:14. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

16. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:14. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

17. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

17. § A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:14. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

18. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Építmény, építményrész rendeltetésének építési engedély köteles építési munkával nem járó megváltoztatásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye.”

(2) Az R3. 52. § (6) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő bd) alponttal egészül ki:

[Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben akkor is meghosszabbítja, ha az építési tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok időközben megváltoztak, feltéve, ha]

bc) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció legfeljebb tíz éven belül készült és
bd) az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50 %-ot.”

(3) Az R3. 46. alcíme a következő 60/A. §-sal egészül ki:

60/A. § (1) Az építtetőnek a 60. § (15) bekezdése szerinti közléssel egyidejűleg a hatályos ingatlanügyi hatósági záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni, ha a 60. § (1) bekezdése szerinti bontási tevékenység az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményez.
(2) Az építésfelügyeleti hatóság, ha megállapítja az (1) bekezdésben meghatározott változási vázrajz feltöltésének hiányát, hatvan napos teljesítési határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a hatályos ingatlanügyi hatósági záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.
(3) A hatályos ingatlanügyi hatósági záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követően, e tényről és a bontási tevékenység elvégzéséről az építésfelügyeleti hatóság végzéssel, és annak papír alapon történő megküldésével hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.”

(4) Az R3. 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A másodfokú építésügyi hatóság az eljárás megindulását követően öt napon belül, amennyiben a fellebbezés tartalma
a) érinti a települési önkormányzat polgármesterének az első fokú határozatba beépült településképi véleményét, és amennyiben
aa) az a helyi építészeti műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozott, kikéri a területi építészeti-műszaki tervtanács, vagy
ab) az az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozott, kikéri az állami főépítész,
b) érinti a területi építészeti-műszaki tervtanácsnak az első fokú határozatba beépült véleményét, kikéri a központi építészeti tervtanács
véleményét, aki, illetve amely azt tizenöt napon belül köteles megadni.”

(5) Az R3. 6. melléklete, valamint 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(6) Az R3.

1. 4. § (1) bekezdésében az „Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásban” szövegrész helyébe az „Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárásában” szöveg,

2. 8. § (3) bekezdésében az „önkormányzati jegyzőnél” szövegrész helyébe az „önkormányzati jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél” szöveg,

3. 24. § (4) bekezdés a) pontjában az „és építészeti követelményekről” szövegrész helyébe az „és építési követelményekről” szöveg,

4. 25. § (3) bekezdésében az „engedélyt” szövegrész helyébe a „keretengedélyt” szöveg,

5. 29. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdés g) pontja szerinti eljárást” szövegrész helyébe a „ha az összevont telepítési eljárásban az (1) bekezdés g) pontja szerinti eljárást is le kell folytatni, akkor” szöveg,

6. 29. § (5) bekezdésében az „i)–j) pontja” szövegrész helyébe a „j) pontja” szöveg,

7. 42. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „és építésügyi-műszaki” szövegrész helyébe az „és az építészeti-műszaki” szöveg,

8. 52. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „legalább szerkezetkész” szövegrész helyébe „ – a bontás kivételével – legalább tartószerkezet kész” szöveg,

9. 54. § (7) bekezdésében a „veszi. ” szövegrész helyébe a „veszi, egyidejűleg határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi az építtetőt. ” szöveg,

10. 55. § (4) bekezdés b) pontjában a „tudomásul” szövegrész helyébe a „hallgatással tudomásul” szöveg,

11. 60. § (2) bekezdésében a „kötelezettséget” szövegrész helyébe a „tevékenységet” szöveg,

12. 60. § (3) bekezdésében a „bejelentést” szövegrész helyébe a „kérelmet papír alapon vagy” szöveg, a „kell” szövegrész helyébe „lehet” szöveg,

13. 60. § (6) bekezdésében a „bejelentéshez” szövegrész helyébe a „kérelemhez” szöveg,

14. 60. § (6) bekezdés a) pontjában a „mellékletben meghatározott dokumentációt, ” szövegrész helyébe a „melléklet III. rész 6. pontjában meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, ” szöveg,

15. 60. § (8) bekezdés a) pontjában a „bejelentés” szövegrész helyébe a „kérelem” szöveg,

16. 71. § (6) bekezdésében a „hatóság, az állami főépítész, illetve az országos főépítész” szövegrész helyébe a „hatóság az” szöveg, a „véleményét” szövegrész helyébe a „véleményt” szöveg,

17. 1. melléklet 1. pontjában a „legfeljebb 50” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10” szöveg, az „építhető építmény” szövegrész helyébe az „építhető építmény átalakítása,” szöveg,

18. 1. melléklet 23. pontjában a „Szellőző-, ” szövegrész helyébe a „Napenergia-kollektor, szellőző-, ”szöveg,

19. 1. melléklet 24. pontja „hulladékgyűjtő, tároló” szövegrész helyébe a „hulladékgyűjtő és -tároló” szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R3.

a) 25. § (7) bekezdésében a „határozat esetén a Ket. 72. § (1) bekezdésében, ” szövegrész,

b) 25. § (8) bekezdésében a „határozat esetén a Ket. 72. § (1) bekezdésében, ” szövegrész,

e) 29. § (3) bekezdés a) pontjában a „ , g) és i)” szövegrész,

f) 35. § (3) bekezdés b) pontjában az „és i)”szövegrész,

g) 60. § (9) bekezdésében az „ , az engedély tárgyától függően” szövegrész,

19. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

19. § A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a „Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatósága (a továbbiakban: KSH)” szövegrész helyébe a „Központi Statisztikai Hivatal érintett főosztálya (a továbbiakban: KSH)” szöveg lép.

20. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

20. § A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalának” szövegrész helyébe „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalának építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó” szöveg lép.

21. A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

21. § A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:10. mezőjében az „örökségvédelmi hatósági eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

22. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. § E rendelet 2. melléklet 2. pontja az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat E:13. és E:14. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

[E]

[13.]

<6,0

[14.]

 

2. melléklet a 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

1.    Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

8.

Életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek esetén.

Polgári védelmi követelmények érvényre juttatása és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében.

a) építési,
b) összevont (építési engedélyezési szakaszában),
c) az engedély hatályának meghosszabbítási,
d) fennmaradási engedélyezési eljárás

az építmény helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság

2.    Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14. mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[A]

 

[14.]

A következő építmények építése, bővítése, átalakítása esetén, amennyiben a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor:
1. intenzív állattartó telep vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetén 10 számosállat alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt;
nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén:
a) broilerek számára 100 számosállat alatt,
b) tojók számára 200 számosállat alatt,
c) sertéshízók számára 500 számosállat alatt,
d) sertéskocák számára 150 számosállat alatt,
e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállat alatt;
2. húsfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
3. önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap vágottsúly-kapacitás alatt;
4. halfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
5. gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
6. növényi-, állatiolaj-gyártó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
7. tejtermék-gyártó üzem 200 t/nap beérkezett tejmennyiség alatt;
8. keményítőgyártó üzem 100 t/nap késztermék előállítása alatt;
9. cukorgyár 5 ezer t/nap répafeldolgozó-kapacitás alatt;
10. édességgyártó üzem 10 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
11. sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt;
12. malátagyártó üzem 25 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
13. egyéb élelmiszergyártó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
14. textilkikészítő üzem (előkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítése alatt;
15. nyersbőrcserző üzem 12 t/nap kikészített bőr előállítása alatt;
16. papír- és kartongyártó üzem 20 t/nap késztermék gyártása alatt;
17. kőolajból kenőanyagot előállító üzem 15 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
18. vegyi anyagot (kivéve a peroxidokat) előállító üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
19. peroxidokat gyártó üzem 1000 t/év késztermék előállítása alatt;
20. műtrágyagyártó üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
21. peszticidet és más növényvédő- és gyomirtószereket gyártó, formáló és kiszerelő üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
22. lakk- és festékgyártó üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
23. gyógyszerkészítmény- gyártó üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
24. mosó- és tisztítószergyártó üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;

 

 

25. szénszálgyártó üzem 20 t/nap késztermék előállítása alatt;
26. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot készítő és felhasználó üzem 5 ezer t/év gumioldat alatt;
27. gumikeverék-gyártó vagy -feldolgozó üzem 20 ezer t/év gumikeverék előállítása vagy feldolgozása alatt;
28. üveg- és üvegszálgyártó üzem 20 t/nap olvasztókapacitás alatt;
29. kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap-, égetettagyag építőanyag- gyártó üzem 75 t/nap gyártási kapacitás alatt, illetve ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t nem haladja meg;
30. ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztó-kapacitás alatt;
31. vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztására szolgáló üzem, beleértve a folyamatos öntést 2,5 t/óra kapacitás alatt;
32. meleghengermű – 20 t/óra nyersacél feldolgozás alatt – üzemeltetésére szolgáló építmény;
33. kovácsoló üzem 50 kJ/kalapács energiafogyasztás alatt vagy 20 MW hőteljesítmény-felvétel alatt;
34. nemvas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2 t/nap kapacitás alatt;
35. vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitás alatt;
36. bevonatolt termékeket gyártó üzem 2 t/óra nyersacélfeldolgozó- kapacitás alatt;
37. fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem 20 ezer m2/év felület kezelése alatt, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata a 30 m3 alatt van;
38. közútigépjármű-gyártó (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) üzem 5000 db/év késztermék előállítása alatt;
39. közútigépjármű-javító telep 5–20 db egy időben javítható gépjármű szám között;
40. bevásárlóközpont
a) a parkoló területe nélkül számított 3000–10 000 m2 nettó össz-szintterület között vagy
100–300 parkolóhely között;
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén és vízbázis
védőövezetén a parkoló területe nélkül számított 10 000 m2 nettó össz-szintterület alatt vagy
300 parkolóhely alatt;
41. mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel együtt)
a) település külterületén lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén 50 szálláshely alatt vagy 0,5 ha területfoglalás alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén
500 szálláshely alatt vagy 3 ha terület felhasználása alatt;
42. kemping megvalósítását szolgáló építmény védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó hely alatt;
43. autóbusz-pályaudvar vagy -garázs önálló kialakításnál 20 (induló és érkező) gépkocsiállás alatt;
44. Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló, beleértve a parkolóházat is
a) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén
30–300 parkolóhely között;
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védőövezetén 30–100 parkolóhely
között;
45. szén, lignit önálló felszíni tárolását szolgáló építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén és nem vízbázis védőövezetén 100 000 t össztároló-kapacitás alatt, kivéve a közvetlenül háztartás vagy intézmény ellátását szolgáló építményt;
46. vegyitermék tárolását szolgáló építmény
a) nem védett természeti területen 300–30 000 m3 össztároló-kapacitás között;
b) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, nagyon mérgező, mérgező, karcinogén,
mutagén, valamint a reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és keverékek tárolását
szolgáló építmény esetén 300 m3 alatt;
47. nem veszélyeshulladék- lerakó építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén napi 10 t hulladéklerakás alatt vagy 25 000 t teljes befogadó-kapacitás alatt;
48. nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 t/nap kapacitás alatt;
49. nem veszélyeshulladék- hasznosító építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 t/nap kapacitás alatt;
50. fémhulladék-gyűjtő, -feldolgozó és -újrahasznosító telep (beleértve az autóroncs telepeket) nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 5 t/nap kapacitás alatt;

 

 

51. veszélyeshulladék- tároló vagy -hasznosító építmény nem önálló telepként (listán nem szereplő, más tevékenység részeként) 2 ezer t/év kapacitás alatt;
52. stadion, sportcsarnok
a) vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
500 fő befogadóképesség alatt;
b) nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védőövezetén 10 000 fő befogadó képesség alatt, 0,5 ha területfoglalástól;
53. szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri építmények
a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 5 000 fő
egyidejű befogadó-képesség alatt, vagy 3 ha területfoglalás alatt vagy 300 db parkolóhely alatt;
54. golfpálya nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 18-nál kevesebb lyukú pálya esetén;
55. szabadtéri építmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához
500 kN tolóerő alatt vagy 10 MW egyidejű kapacitás alatt, legalább 300 kW motorteljesítménytől;
56. más célra használt területen ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása)
a) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
0,5 ha alatt;
b) nem természeti területen, nem vízbázis védőövezetén, nem Natura 2000 területen, nem barlang
védőövezetén 0,5–3 ha között;
57. egyéb építmény, amely a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja
a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha és 1 ha
területfoglalás között, vagy 50 parkolóhely alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén, 0,5 ha
és 3 ha területfoglalás között, vagy 30–300 parkolóhely között.

3.    Az R3. 7. melléklet I. részében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

6.

Régészeti érdekeltség eldöntéséhez, régészeti feltárási engedélyhez

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. §, 37. § (2) bekezdés, 5. melléklet

4.    Az R3. 7. melléklet II. részében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

14.

régészeti feltárási engedélyezési eljárásban

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. március 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére