• Tartalom

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről1

2019.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá jogszabály által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban: az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemléletű bevételeit e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.

1. A kormányzati funkciók

2. § (1)3 A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba – funkciószámmal és -megnevezéssel – be kell sorolni, és az alapító okiratában – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – fel kell tüntetni.

(2)4 A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni

a) a költségvetési szerv 3. § (2) és (3) bekezdése szerint más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének megfelelő kormányzati funkciókat,

b) a támogatási célok kormányzati funkcióit,

c) a technikai funkciókat és

d)5 a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat.

3. § (1)6 A költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek.

(2) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.

(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni

a) – ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra –

aa) a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,

ab) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

b) a támogatási célok tekintetében és

c) a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a kiadást, ha nem a támogatásnyújtó közfeladatának ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági szakpolitikai cél megvalósulását szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától.

(2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját.

5. § E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekintetni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem a befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását segítő gazdasági társaság alapítása vagy e célból ilyenben részesedés vásárlása.

6. § (1)7 A szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint elszámolt kiadásaihoz – a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 2. melléklet szerinti mutatókat kell rendelni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan kapacitásmutatóként minden esetben a szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.

2. Az államháztartási szakfeladatok rendje

7. § (1)8 A költségvetési szerv a pénzügyi számvitelben az ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit akkor számolja el a 3. melléklet szerinti szakfeladatonkénti bontásban, ha a 2. vagy 4. melléklet azt kifejezetten előírja.

(2)9 A vállalkozási tevékenységek költségeit és eredményszemléletű bevételeit szakfeladatonkénti bontásban el kell számolni.

(3) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységeinek költségeit és eredményszemléletű bevételeit az ellátott szerv azon alaptevékenység vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek.

(4) A (3) bekezdést kell alkalmazni

a) a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,

b) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra.

8. §10

9. §11 A 7. §-t a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács közfeladatai és egyéb tevékenységei elszámolására is alkalmazni kell.

3. Az államháztartási szakágazati rend

10. § (1) A nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a gazdaságstatisztikák készítéséhez a főtevékenység alapján ágazatokba kell sorolni.

(2)12 Az államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére – szakágazatszámmal és -megnevezéssel – az államháztartási szakágazati rendet kell használni. Az államháztartás szakágazati rendjét az 5. melléklet határozza meg.

(3)13 Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő, annál részletesebb osztályozási rend.

(4)14 Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a főtevékenység meghatározását a tevékenységekre jutó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet kell követni az olyan költségvetési szerveknél is, amely azonos ágazatba tartozó intézmények működtetésére szakosodott. A többcélú, több ágazatba tartozó tevékenységeket ellátó költségvetési szervek esetében a „841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” elnevezésű államháztartási szakágazatba kell besorolni a szervet.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 1–10. §, a 12. § (3) bekezdése és a 13. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

12. §15 A költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratának az e rendeletnek a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelettel megállapított rendelkezéseire tekintettel szükséges módosítását 2016. március 1-jéig kell végrehajtani.

13. §16

1. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez17

A kormányzati funkciók rendje
1.    Általános közszolgáltatások
0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek
    011110    Államhatalmi szervek tevékenysége
    011120    Kormányzati igazgatási tevékenység
    011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
    011140    Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek
    011210    Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
    011220    Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
    011230    Államadósság kezelése
0113 Külügyek
    011310    Külügyek igazgatása
    011320    Nemzetközi szervezetekben való részvétel
0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
    012110    Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
    012210    Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
0131 Általános személyzeti szolgáltatások
    013110    A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása
0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
    013210    Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
0133 Egyéb általános szolgáltatások
    013320    Köztemető-fenntartás és -működtetés
    013330    Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
    013340    Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
    013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
    013360    Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
    013370    Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
    013390    Egyéb kiegészítő szolgáltatások
0140 Alapkutatás
    014010    Általános K+F politika
    014020    Biotechnológiai alapkutatás
    014030    Természettudományi, műszaki alapkutatás
    014040    Társadalomtudományi, humán alapkutatás
0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F
    015010    Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0160 Egyéb általános közszolgáltatások
    016010    Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
    016020    Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
    016030    Állampolgársági ügyek
    016040    Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
    016080    Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
    017010    Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
     018010    Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
     018020    Központi költségvetési befizetések
     018030    Támogatási célú finanszírozási műveletek
     018040    Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről
     018050    Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
     018060    Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
2.    Védelem
0210 Katonai védelem
    021020    Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
    021030    Katonai ügyészségi tevékenység
    021040    Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
0220 Polgári honvédelem
    022010    Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
0230 Külföldi katonai segély
    023010    Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben
0240 Védelemhez kapcsolódó K+F
    024010    Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0250 Egyéb védelmi ügyek
    025010    Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
    025020    Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
    025090    Egyéb védelmi ügyek
3.    Közrend és közbiztonság
0310 Rendészeti tevékenységek
    031010    Közbiztonság, közrend igazgatása
    031020    Menekültügy igazgatása
    031030    Közterület rendjének fenntartása
    031041    Vámrendészet
    031042    Határrendészet, határvédelem
    031050    Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
    031060    Bűnmegelőzés
    031070    Baleset-megelőzés
    031080    Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)
    032010    Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
    032020    Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
    032040    Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
    032050    Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
    032060    Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
0330 Igazságszolgáltatás
    033010    Igazságügy igazgatása
    033020    Bírósági tevékenység
    033030    Ügyészségi tevékenység
0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
    034010    Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása
    034020    Büntetés-végrehajtási tevékenységek
    034030    Pártfogó felügyelői tevékenység
0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F
    035010    Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés
0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek
    036010    Igazságügyi szakértői tevékenység
    036020    Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
4.    Gazdasági ügyek
0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
    041110    Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
    041120    Földügy igazgatása
    041130    Szellemi tulajdon és innováció igazgatása
    041140    Területfejlesztés igazgatása
    041150    Cégnyilvántartás
    041160    Földmérés, térképészet
    041170    Műszaki vizsgálat, elemzés
    041180    Meteorológiai szolgáltatás
0412 Általános munkaügyek
    041210    Munkaügy igazgatása
    041220    Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése
    041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
    041232    Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
    041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
    041234     Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
    041235    Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
    041236    Országos közfoglalkoztatási program
    041237    Közfoglalkoztatási mintaprogram
0421 Mezőgazdaság
    042110    Mezőgazdaság igazgatása
    042120    Mezőgazdasági támogatások
    042130    Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
    042140    Génmegőrzés, fajtavédelem
    042150    Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
    042170    Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
    042180    Állat-egészségügy
0422 Erdőgazdálkodás
    042210    Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
    042220    Erdőgazdálkodás
0423 Halászat és vadászat
    042310    Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
    042320    Vadgazdálkodás
    042350    Halászat igazgatása és támogatása
    042360    Halászat, haltenyésztés
0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar
    043110    Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
0432 Kőolaj- és gázipar
    043210    Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
0433 Nukleáris fűtőanyagipar
    043310    Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar
    043410    Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
0435 Villamosenergia-ipar
    043510    Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása
0436 Egyéb energiaipar
    043610    Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása
0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat
    044110    Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása
0442 Feldolgozóipar
    044210    Feldolgozóipar igazgatása és támogatása
0443 Építésügy, építőipar
    044310    Építésügy igazgatása
    044320    Építőipar támogatása
0451 Közúti közlekedés
    045110     Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
    045120     Út, autópálya építése
    045130     Híd, alagút építése
    045140     Városi és elővárosi közúti személyszállítás
    045150     Egyéb szárazföldi személyszállítás
    045160     Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
    045161     Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
    045170     Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
    045180     Közúti járművontatás
    045190     Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
0452 Vízi közlekedés
    045210    Vízi közlekedés igazgatása és támogatása
    045220    Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
    045230    Komp- és révközlekedés
0453 Vasúti közlekedés
    045310    Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása
    045320    Vasút építése
0454 Légi szállítás
    045410    Légi szállítás igazgatása és támogatása
0455 Csővezetékes és egyéb szállítás
    045510    Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása
    045530    Csővezetékes szállítás
0460 Hírközlés
    046010    Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
    046020    Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
    046030    Egyéb távközlés
    046040    Hírügynökségi, információs szolgáltatás
0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás
    047110    Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása
    047120    Piac üzemeltetése
0472 Szállodák és éttermek
    047210    Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
0473 Turizmus
    047310    Turizmus igazgatása és támogatása
    047320    Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
0474 Többcélú fejlesztési projektek
    047410    Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
    047450    Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
    047460    Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
    047470    Működőtőke-beruházások komplex támogatásai
0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F
    048010    Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0490 Egyéb gazdasági ügyek
    049010     Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
    049020     K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
    049030     Kéményseprő-ipari tevékenység
5.    Környezetvédelem
0510 Hulladékgazdálkodás
    051010    Hulladékgazdálkodás igazgatása
    051020    Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
    051030    Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
    051040    Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
    051050    Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
    051060    Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
    051070    Használt eszköz bontása
    051080    Hulladék újrahasznosítása
0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás
    052010    Szennyvízgazdálkodás igazgatása
    052020    Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
    052030    Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
    052080    Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
0530 Környezetszennyezés csökkentése
    053010    Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
    053020    Szennyeződésmentesítési tevékenységek
0540 Természet- és tájvédelem
    054010    Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
    054020    Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
0550 Környezetvédelmi K+F
    055010    Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0560 Egyéb környezetvédelem
    056010    Komplex környezetvédelmi programok támogatása
6.    Lakásépítés és kommunális létesítmények
0610 Lakásépítés
    061010    Lakáspolitika igazgatása
    061020    Lakóépület építése
    061030    Lakáshoz jutást segítő támogatások
    061040    Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
0620 Településfejlesztés
    062010    Településfejlesztés igazgatása
    062020    Településfejlesztési projektek és támogatásuk
0630 Vízellátás
    063010    Vízügy igazgatása
    063020    Víztermelés, -kezelés, -ellátás
    063070    Vízrajzi mérés
    063080    Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0640 Közvilágítás
    064010    Közvilágítás
0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F
    065010    Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0660 Egyéb kommunális feladatok
    066010    Zöldterület-kezelés
    066020    Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
7.    Egészségügy
0711 Gyógyszeripari termékek
    071110    Gyógyszer-kiskereskedelem
    071120    Gyógyszertámogatás finanszírozása
0712 Egyéb gyógyászati termékek
    071210    Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme
    071220    Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása
0713 Gyógyászati segédeszközök
    071310    Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme
    071320    Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása
0721 Általános orvosi szolgáltatások
    072111    Háziorvosi alapellátás
    072112    Háziorvosi ügyeleti ellátás
    072160    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás
    072190    Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
0722 Szakosított orvosi szolgáltatások
    072210     Járóbetegek gyógyító szakellátása
    072220     Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
    072230     Járóbetegek gyógyító gondozása
    072240     Járóbetegek egynapos ellátása
    072290     Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
0723 Fogorvosi szolgáltatások
    072311    Fogorvosi alapellátás
    072312    Fogorvosi ügyeleti ellátás
    072313    Fogorvosi szakellátás
    072390    Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása
0724 Paramedikális szolgáltatások
    072410    Otthoni (egészségügyi) szakápolás
    072420    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
    072430    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
    072440    Mentés
    072450    Fizikoterápiás szolgáltatás
    072460    Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
    072470    Természetgyógyászat
    072480    Egyéb paramedikális szolgáltatások
    072490    Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása
0731 Általános kórházi szolgáltatások
    073110    Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
    073120    Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
    073130    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban    073160    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
    073190    Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
0732 Szakosított kórházi szolgáltatások
    073210    Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
    073220    Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban
    073230    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
    073310    Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások
    073410    Egészségügyi ápolás bentlakással
    073420    Bentlakásos hospice-ellátás
0740 Közegészségügyi szolgáltatások
    074011    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
    074012    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
    074013    Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
    074020    Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
    074031    Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
    074032    Ifjúság-egészségügyi gondozás
    074040    Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
    074051    Nem fertőző megbetegedések megelőzése
    074052    Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
    074053    Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
    074054    Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
    074060    Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
    074090    Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
0750 Egészségügyi K+F
    075010    Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0760 Egyéb egészségügy
    076010    Egészségügy igazgatása
    076020    Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
    076040    Egészségügyi szakértői tevékenységek
    076050    Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
    076061    Környezet-egészségügyi feladatok
    076062    Település-egészségügyi feladatok
    076063    Sugár-egészségügyi feladatok
    076064    Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
    076070    Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
    076090    Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
8.    Szabadidő, sport, kultúra és vallás
0810 Szabadidős és sportszolgáltatások
    081010    Sportügyek igazgatása     
    081021    Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
    081022    Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
    081023    Doppingellenes tevékenység
    081030    Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
    081041    Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
    081042    Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
    081043    Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
    081044    Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
    081045    Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
    081061    Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
    081071    Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
0820 Kulturális szolgáltatások
    082010    Kultúra igazgatása
    082020    Színházak tevékenysége
    082030    Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
    082041    Nemzeti könyvtári feladatok
    082042    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
    082043    Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
    082044    Könyvtári szolgáltatások
    082051    Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
    082052    Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
    082061    Múzeumi gyűjteményi tevékenység
    082062    Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
    082063    Múzeumi kiállítási tevékenység
    082064    Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
    082070    Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
    082080    Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
    082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
    082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
    082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
    082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások
    083010    Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása     
    083020    Könyvkiadás
    083030    Egyéb kiadói tevékenység
    083040    Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
    083050    Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
    083080    Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása
0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások
    084010    Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
    084020    Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
    084031    Civil szervezetek működési támogatása
    084032    Civil szervezetek programtámogatása
    084040    Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
    084050    Politikai pártok tevékenységének támogatása
    084060    Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása
    084070    A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F
    085010    Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás
    086010     Határon túli magyarok egyéb támogatásai
    086020     Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
    086030    Nemzetközi kulturális együttműködés
    086090     Egyéb szabadidős szolgáltatás
9.    Oktatás
0911 Óvodai nevelés
    091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
    091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
    091130    Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon
    091211    Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon
    091212    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon
    091213    Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon
    091220    Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
    091240    Alapfokú művészetoktatás
    091250    Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
    091260    Felnőttoktatás 1–4. évfolyamon
0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon
    092111    Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon
    092112    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon
    092113    Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon
    092120    Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
    092140    Felnőttoktatás 5–8. évfolyamon
    092150    Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
0922 Középfokú nevelés, oktatás
    092211    Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
    092212     Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
    092213     Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai
    092221    Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
    092222    Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
    092223    Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
    092231    Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
    092232    Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
    092260    Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
    092270    Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
    092290     Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás
    093010    Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
    093020    Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
0941 Felsőszintű képzés
    094110    Felsőoktatási szakképzés
    094120    Szakirányú továbbképzés
    094130    Egészségügyi szakmai képzés
    094170    Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
0942 Felsőfokú oktatás
    094210    Felsőfokú oktatás
    094250    Tankönyv- és jegyzettámogatás
    094260    Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
    094280    Hallgatók lakhatásának biztosítása
    094290    Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások
    095010    Határon túli magyarok oktatási támogatásai
    095020    Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
    095030    Szakképzési és felnőttképzési támogatások
    095040    Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
    096015     Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
    096025     Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
    096030     Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
    096040     Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F
    097010    Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
0980 Máshová be nem sorolt oktatás
    098010     Oktatás igazgatása
    098021     Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
    098022     Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
    098031     Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
    098032     Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
    098040     Nemzetközi oktatási együttműködés
    098051     Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
    098052     Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai
    098061     Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
    098062     Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
10. Szociális védelem
1011 Betegség
    101110     Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
    101121     Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
    101122     Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
    101123     Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
    101124     Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
    101125     Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
    101126     Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
    101131     Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
    101132     Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
    101133     Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
    101134     Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
    101141     Pszichiátriai betegek nappali ellátása
    101142     Szenvedélybetegek nappali ellátása
    101143     Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
    101144     Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
    101145     Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
    101150     Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
1012 Fogyatékosság
    101211     Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
    101212     Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
    101213     Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
    101214     Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
    101215     Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
    101216     Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
    101221     Fogyatékossággal élők nappali ellátása
    101222     Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
    101231     Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
    101232     Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
    101240     Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
    101270     Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
1020 Időskor, demens betegek
    102010    Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
    102023    Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
    102024    Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
    102025    Időskorúak átmeneti ellátása
    102026    Demens betegek átmeneti ellátása
    102027    Szakápolási központ
    102031    Idősek nappali ellátása
    102032    Demens betegek nappali ellátása
    102040    Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
    102050    Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
1030 Túlélő hozzátartozók
    103010    Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
1040 Család és gyermekek
    104011     Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
    104012     Gyermekek átmeneti ellátása
    104013     Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
    104020     Javítóintézeti ellátás
    104030     Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
    104031     Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
    104035     Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
    104036     Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
    104037     Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
    104041     Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
    104042     Család és gyermekjóléti szolgáltatások
    104043     Család és gyermekjóléti központ
    104044     Biztos Kezdet Gyerekház
    104051     Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
    104052     Családtámogatások
    104060     A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
    104070     A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
1050 Munkanélküliség
    105010    Munkanélküli aktív korúak ellátásai
    105020    Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
1060 Lakhatás
    106010    Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
    106020    Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1070 Egyéb szociális kirekesztettség
    107011     Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
    107012     Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
    107013     Hajléktalanok átmeneti ellátása
    107015     Hajléktalanok nappali ellátása
    107016     Utcai szociális munka
    107020     Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása
    107030     Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
    107050     Szociális étkeztetés népkonyhán
    107051     Szociális étkeztetés szociális konyhán
    107052     Házi segítségnyújtás
    107053     Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
    107055     Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
    107060     Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
    107070     Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
    107080     Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
    107090     Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F
    108010    Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai
    109010     Szociális szolgáltatások igazgatása
    109020     Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
    109030     Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
    109070     Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
90. Technikai funkciókódok
9000 Technikai funkciókódok
    900010    Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
    900020    Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
    900030    Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
    900040    Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
    900050    Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
    900060    Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
    900070    
    900090    Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

2. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez18

Tartalmi meghatározások a kormányzati funkciókhoz
1.    Általános közszolgáltatások

 

A

B

C

1

0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek

2

 

011110

Államhatalmi szervek tevékenysége

3

 

 

Ide tartozik:

- az államhatalmi (köztársasági elnöki, törvényhozási, alkotmánybírósági, országgyűlési biztosi, nemzeti adatvédelmi) feladatok ellátása.

4

 

011120

Kormányzati igazgatási tevékenység

5

 

 

Ide tartozik:

- a központi kormányzati végrehajtó igazgatási (Kormány-, miniszterelnökségi, minisztériumi) feladatok ellátása.

6

 

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7

 

 

Ide tartozik:

- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei szakigazgatási feladatainak ellátása.

8

 

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

9

 

 

Ide tartozik:

- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. Ezen a funkción kell elszámolni az önkormányzati hivatal helyi nemzetiségi önkormányzatok működése érdekében ellátott feladatainak kiadásait és bevételeit is.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok közösségi és kulturális, valamint intézmény-fenntartói feladatainak ellátása.

10

0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek

11

 

011210

Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

12

 

 

Ide tartozik:

- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának igazgatásával, számvevőszéki, kormányzati és önkormányzati ellenőrzésével összefüggő, valamint a kincstári feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának szabályozásával kapcsolatos (minisztérium: 011120) feladatok, valamint az adó-, vám- és jövedéki igazgatás feladatainak ellátása.

13

 

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

14

 

 

Ide tartozik:

- az adók, vámok, jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, behajtásával összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az adó-, vám- és jövedéki szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

15

 

011230

Államadósság kezelése

16

 

 

Ide tartozik:

- költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodással összefüggő igazgatási feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók.

17

0113 Külügyek

18

 

011310

Külügyek igazgatása

19

 

 

Ide tartozik:

- az általános külügyi igazgatással, a külképviseletek működtetésével, valamint egyéb, máshová be nem sorolt szakdiplomáciai tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a külügyi szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

20

 

011320

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

21

 

 

Ide tartozik:

- az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres tagdíjbefizetésekkel, tőkeemelésekkel és más vagyoni hozzájárulásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

22

0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

23

 

012110

Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

24

 

 

Ide tartozik:

- a fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítség.

25

0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

26

 

012210

Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

27

 

 

Ide tartozik:

- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

28

0131 Általános személyzeti szolgáltatások

29

 

013110

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

30

 

 

Ide tartozik:

- a közszolgálat közös, átfogó humánerő-gazdálkodásával, személyzeti politikájával összefüggő feladatok ellátása.

31

0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

32

 

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

33

 

 

Ide tartozik:

- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.

34

0133 Egyéb általános szolgáltatások

35

 

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

36

 

 

Ide tartozik:

- a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

37

 

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

38

 

 

Ide tartozik:

- pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása.

39

 

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

40

 

 

Ide tartozik:

- az állami vagyon – nem közfeladat-ellátás részét képező – hasznosításával, kezelésével, állagmegóvásával, felújításával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.

41

 

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

42

 

 

Ide tartozik:

- az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok – üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.

43

 

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

44

 

 

Ide tartozik:

- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érintett kormányzati funkcióin.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok (013370).

45

 

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

46

 

 

Ide tartozik:

- a kormányzat egészére vagy más költségvetési szerv részére végzett önálló informatikai fejlesztésekkel, azok önálló, más üzemeltetési feladatoktól elkülönült működtetésével, az elektronikus információbiztonság érdekében végzett sérülékenység-vizsgálattal és más kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az általános üzemeltetési feladatok keretében végzett informatikai ellátással összefüggő feladatok.

47

 

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

48

 

 

Ide tartozik:

- a kormányzat részére végzett, a 011360, 011370 vagy más funkcióba nem sorolt egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

49

0140 Alapkutatás

50

 

014010

Általános K+F politika

51

 

 

Ide tartozik:

- az általános, átfogó kutatás-fejlesztési politikával és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források, alapok igazgatásával, szervezésével,

- a tudományos minősítési folyamattal,

- a meghatározott kutatási programhoz közvetlenül nem kapcsolható kutatói, tudományos ösztöndíjakkal, egyéb juttatásokkal

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

52

 

014020

Biotechnológiai alapkutatás

53

 

 

Ide tartozik:

- az egészségügyi, környezeti, ipari, valamint mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatások végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 721111, 721121 vagy 721131 szakfeladatokon el kell számolni.

54

 

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

55

 

 

Ide tartozik:

- a matematikai, orvostudományi, agrártudományi, biológiai, kémiai, földtudományi, műszaki, valamint fizikai alapkutatások végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 721911, 721921, 721931, 721941, 721951, 721961, 721971 vagy 721981 szakfeladatokon el kell számolni.

56

 

014040

Társadalomtudományi, humán alapkutatás

57

 

 

Ide tartozik:

- a gazdaságtudományi, jog- és államtudományi, szociológiai, filozófia- és történettudományi, pszichológia- és viselkedéstudományi, valamint nyelv- és irodalomtudományi alapkutatások végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 722011, 722014, 722017,722021, 722024 vagy 722031 szakfeladatokon el kell számolni.

58

0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F

59

 

015010

Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

60

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül az általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

61

0160 Egyéb általános közszolgáltatások

62

 

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

63

 

 

Ide tartozik:

- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal összefüggő feladatok ellátása.

64

 

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

65

 

 

Ide tartozik:

- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása.

66

 

016030

Állampolgársági ügyek

67

 

 

Ide tartozik:

- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel,

- az egyéb állampolgársági ügyekkel,

- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárok személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas hivatalos okmányok kibocsátásával, módosításával, bevonásával, pótlásával

összefüggő feladatok ellátása.

68

 

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

69

 

 

Ide tartozik:

- a nemzetpolitikai tevékenység igazgatásával, valamint a határon túli magyarok egyeztető fórumainak, szervezeteinek működtetésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása.

70

 

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

71

 

 

Ide tartozik:

- a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és önkormányzati rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása.

72

0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

73

 

017010

Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

74

 

 

Ide tartozik:

- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók, fizetési műveletek, kormányzati hitelek jegyzésével és folyósításával kapcsolatos kamatfizetések és költségek teljesítése.

Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

75

0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között

76

 

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

77

 

 

Ide tartozik:

- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

78

 

018020

Központi költségvetési befizetések

79

 

 

Ide tartozik:

- a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetések, visszafizetések teljesítése.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.

80

 

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

81

 

 

Ide tartozik:

– a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás.

– a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.

Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Ezen a kormányzati funkción kell kimutatni az államháztartás önkormányzati alrendszerében azon transzfer jellegű pénzeszköz átadásokat, amelyeket finanszírozási céllal teljesítenek egymás között azállamháztartási szervek.

82

 

018040

Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről

83

 

 

Ide tartozik:

- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

84

 

018050

Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

85

 

 

Ide tartozik:

- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

86

 

018060

Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

87

 

 

Ide tartozik:

- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

2.    Védelem

 

A

B

C

1

0210 Katonai védelem

2

 

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

3

 

 

Ide tartozik:

- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési, NATO biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, központi szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal összefüggő feladatok ellátása.

4

 

021030

Katonai ügyészségi tevékenység

5

 

 

Ide tartozik:

- a katonai ügyészségi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

6

 

021040

Katonai nemzetbiztonsági tevékenység

7

 

 

Ide tartozik:

- a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

8

0220 Polgári honvédelem

9

 

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

10

 

 

Ide tartozik:

- a polgári honvédelem ágazati feladataival, a lakosság felkészítésével összefüggő feladatok ellátása.

11

0230 Külföldi katonai segély

12

 

023010

Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben

13

 

 

Ide tartozik:

- az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelő és konfliktusmegelőző műveletekben, valamint két-, vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatok ellátása.

14

0240 Védelemhez kapcsolódó K+F

15

 

024010

Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

16

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül a védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

17

0250 Egyéb védelmi ügyek

18

 

025010

Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

19

 

 

Ide tartozik:

- a honvédelmi és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a kormányzati döntések végrehajtásával, valamint az ellenőrzési, a szabályozási, a hatósági, a szakhatósági tevékenységekkel és a hadisír-gondozási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

20

 

025020

Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

21

 

 

Ide tartozik:

- a védelmi feladatok békeidőbeli zavartalan ellátásának biztosítása, illetve katasztrófa vagy minősített időszak esetére, a védelmi és polgári honvédelmi feladatok ellátása céljából a védelmi célú stratégiai tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal összefüggő feladatok ellátása.

22

 

025090

Egyéb védelmi ügyek

23

 

 

Ide tartozik:

- a más funkcióba nem sorolható egyéb védelmi ügyekkel összefüggő feladatok ellátása.

3.    Közrend és közbiztonság

 

A

B

C

1

0310 Rendészeti tevékenységek

2

 

031010

Közbiztonság, közrend igazgatása

3

 

 

Ide tartozik:

- a közrend, közbiztonság központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a közrend, közbiztonság szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4

 

031020

Menekültügy igazgatása

5

 

 

Ide tartozik:

- a menekültügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a menekültügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

6

 

031030

Közterület rendjének fenntartása

7

 

 

Ide tartozik:

- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

8

 

031041

Vámrendészet

9

 

 

Ide tartozik:

- a vámrendészeti szabálysértések felderítésével és elbírálásával összefüggő, valamint a külön jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátása.

10

 

031042

Határrendészet, határvédelem

11

 

 

Ide tartozik:

- az államhatár őrizetével, a határforgalom-ellenőrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.

12

 

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

13

 

 

Ide tartozik:

- a bűnüldözéssel, az igazgatásrendészettel, az idegenrendészettel, a közlekedésrendészettel, valamint a különleges rendészeti tevékenységekkel (kiemelt személy- és objektumvédelmi tevékenység, terrorelhárítás, szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység, tűzszerészeti tevékenység, légi közlekedés biztonsága, különleges rendészeti kiképzés, állami futárszolgálat) összefüggő feladatok ellátása.

14

 

031060

Bűnmegelőzés

15

 

 

Ide tartozik:

- a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.

16

 

031070

Baleset-megelőzés

17

 

 

Ide tartozik:

- a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzését segítő programokkal, intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.

18

 

031080

Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

19

 

 

Ide tartozik:

- a polgári nemzetbiztonsági tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

20

0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)

21

 

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

22

 

 

Ide tartozik:

- tűz- és katasztrófavédelem központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a tűz- és katasztrófavédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

22

 

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

23

 

 

Ide tartozik:

- a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával, a tűz- és katasztrófahelyzet megelőzésével, az ahhoz kapcsolódó szakhatósági tevékenységgel, valamint a műszaki mentőbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével összefüggő feladatok ellátása.

24

 

032040

Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

25

 

 

Ide tartozik:

- a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel összefüggő feladatok ellátása.

26

 

032050

Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

27

 

 

Ide tartozik:

- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek egészségügyi anyagok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.

28

 

032060

Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

29

 

 

Ide tartozik:

- a polgári védelmi védőeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése (025020).

30

0330 Igazságszolgáltatás

31

 

033010

Igazságügy igazgatása

32

 

 

Ide tartozik:

- az igazságügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az igazságügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

33

 

033020

Bírósági tevékenység

34

 

 

Ide tartozik:

- a bíróságok minden szintjének igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.

35

 

033030

Ügyészségi tevékenység

36

 

 

Ide tartozik:

- az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási cselekmények valamint a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésből eredő jogsérelem elhárításával, valamint jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok ellátása.

37

0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

38

 

034010

Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása

39

 

 

Ide tartozik:

- a büntetés-végrehajtás központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a büntetés-végrehajtási szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

40

 

034020

Büntetés-végrehajtási tevékenységek

41

 

 

Ide tartozik:

- a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetekben történő őrzésével, felügyeletével, ellátásával, foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 842342–842345 szakfeladatokon el kell számolni.

42

 

034030

Pártfogó felügyelői tevékenység

43

 

 

Ide tartozik:

- a társadalom védelme, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelői tevékenységekkel (környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemény készítése, közérdekű munka büntetés szervezése és ellenőrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése), továbbá a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása.

44

0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F

45

 

035010

Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés

46

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

47

0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek

48

 

036010

Igazságügyi szakértői tevékenység

49

 

 

Ide tartozik:

- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

50

 

036020

Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

51

 

 

Ide tartozik:

- az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján, jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással,

- a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészről állami szolgáltatást jelent, másrészről pénzbeli kifizetést), valamint

- a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítással

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

4.    Gazdasági ügyek

 

A

B

C

1

0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

2

 

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

 

 

Ide tartozik:

- az általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a gazdasági és kereskedelmi ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4

 

041120

Földügy igazgatása

5

 

 

Ide tartozik:

- a földhasználat, a termőföld-hasznosítás és -minőségvédelem, valamint az ingatlan-nyilvántartás, földvédelem, földminősítés és térképészet igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a földügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

6

 

041130

Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

7

 

 

Ide tartozik:

- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint

- a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével és minősítésével

összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a szellemi tulajdon és innováció szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

8

 

041140

Területfejlesztés igazgatása

9

 

 

Ide tartozik:

- a területfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a területfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

10

 

041150

Cégnyilvántartás

11

 

 

Ide tartozik:

- a cégnyilvántartással, adatbázis-kezeléssel, adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.

12

 

041160

Földmérés, térképészet

13

 

 

Ide tartozik:

- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett földmérési, térképészeti tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

14

 

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

15

 

 

Ide tartozik:

- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

16

 

041180

Meteorológiai szolgáltatás

17

 

 

Ide tartozik:

- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok elemzésével, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

18

0412 Általános munkaügyek

19

 

041210

Munkaügy igazgatása

20

 

 

Ide tartozik:

- a munkaügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a munkaügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

21

 

041220

Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése

22

 

 

Ide tartozik:

- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával, valamint a közcélú állami Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR) folyamatos működtetésével, ennek keretében a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi betartásának, a munkahelyi balesetek megelőzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésével összefüggő feladatok ellátása.

23

 

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

24

 

 

Ide tartozik:

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

25

 

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

26

 

 

Ide tartozik:

- a Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás keretében – külön kormányrendelet alapján – szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

27

 

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

28

 

 

Ide tartozik:

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

29

 

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

30

 

 

Ide tartozik:

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához közhasznú kölcsönző részére nyújtott támogatás.

31

 

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

32

 

 

Ide tartozik:

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához nyújtott támogatás.

33

 

041236

Országos közfoglalkoztatási program

34

 

 

Ide tartozik:

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében, álláskeresők, FHT-ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

35

 

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

36

 

 

Ide tartozik:

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B. §-a alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint az országos közfoglalkoztatási programok közül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter kijelölése alapján mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

37

0421 Mezőgazdaság

38

 

042110

Mezőgazdaság igazgatása

39

 

 

Ide tartozik:

- a mezőgazdasági ügyek igazgatásával és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben való részvétellel összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a mezőgazdasági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

40

 

042120

Mezőgazdasági támogatások

41

 

 

Ide tartozik:

- a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

42

 

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

43

 

 

Ide tartozik:

- a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórai keretben végzett növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 010001–010002 szakfeladatokon el kell számolni.

44

 

042140

Génmegőrzés, fajtavédelem

45

 

 

Ide tartozik:

- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása.

46

 

042150

Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

47

 

 

Ide tartozik:

- a mezőgazdasági öntözőrendszerek építésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

48

 

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

49

 

 

Ide tartozik:

- az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelettel, ellenőrzéssel összefüggő hatósági és szakértői feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az élelmiszerlánc-biztonsági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

50

 

042180

Állat-egészségügy

51

 

 

Ide tartozik:

- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

52

0422 Erdőgazdálkodás

53

 

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

54

 

 

Ide tartozik:

- az erdőgazdálkodás igazgatásával, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az erdőgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

55

 

042220

Erdőgazdálkodás

56

 

 

Ide tartozik:

- az erdőgazdálkodási feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 020000 szakfeladaton el kell számolni.

57

0423 Halászat és vadászat

58

 

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

59

 

 

Ide tartozik:

- a vadgazdálkodás igazgatásával, valamint a vadgazdálkodási tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a vadgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

60

 

042320

Vadgazdálkodás

61

 

 

Ide tartozik:

- a vadgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 010003 szakfeladaton el kell számolni.

62

 

042350

Halászat igazgatása és támogatása

63

 

 

Ide tartozik:

- a halászat igazgatásával, valamint a halászati tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a halászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

64

 

042360

Halászat, haltenyésztés

65

 

 

Ide tartozik:

- a halászattal, haltenyésztéssel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 030000 szakfeladaton el kell számolni.

66

0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar

67

 

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

68

 

 

Ide tartozik:

- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a szén- és egyéb ásványi fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

69

0432 Kőolaj- és gázipar

70

 

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

71

 

 

Ide tartozik:

- a kőolaj- és gázipar igazgatásával, valamint a kőolaj- és gázipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a kőolaj- és gázipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120)

72

0433 Nukleáris fűtőanyagipar

73

 

043310

Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

74

 

 

Ide tartozik:

- a nukleáris fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a nukleáris fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a nukleáris fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

75

0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar

76

 

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

77

 

 

Ide tartozik:

- az egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatásával, valamint az egyéb tüzelőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egyéb tüzelőanyag-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

78

0435 Villamosenergia-ipar

79

 

043510

Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása

80

 

 

Ide tartozik:

- a villamosenergia-ipar igazgatásával, valamint a villamosenergia-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a villamosenergia-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

81

0436 Egyéb energiaipar

82

 

043610

Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

83

 

 

Ide tartozik:

- az egyéb energiaipar igazgatásával, valamint az egyéb energiaipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egyéb energiaipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

84

0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat

85

 

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

86

 

 

Ide tartozik:

- az ásványianyag-bányászat igazgatásával, valamint az ásványianyag-bányászati tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az ásványianyag-bányászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

87

0442 Feldolgozóipar

88

 

044210

Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

89

 

 

Ide tartozik:

- a feldolgozóipar igazgatásával, valamint a feldolgozóipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a feldolgozóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

90

0443 Építésügy, építőipar

91

 

044310

Építésügy igazgatása

92

 

 

Ide tartozik:

- az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az építésügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

93

 

044320

Építőipar támogatása

94

 

 

Ide tartozik:

- a más funkcióba nem sorolt építőipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

95

0451 Közúti közlekedés

96

 

045110

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

97

 

 

Ide tartozik:

- a közúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, közúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a közúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

98

 

045120

Út, autópálya építése

99

 

 

Ide tartozik:

- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda építésével összefüggő feladatok ellátása.

100

 

045130

Híd, alagút építése

101

 

 

Ide tartozik:

- a híd (beleértve az emelt szintű autópálya felső átvezető hídjait, felüljáróit), valamint az alagút építésével összefüggő feladatok ellátása.

102

 

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

103

 

 

Ide tartozik:

- a városi, elővárosi, várostérségi közlekedési rendszereken történő szárazföldi személyszállítással,

- a repülőtér, illetve a vasútállomás és a város közötti járattal, valamint

- a drótkötélvasút és drótkötélpálya működtetésével (ha része a városi, elővárosi tranzitrendszernek)

összefüggő feladatok ellátása.

104

 

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

105

 

 

Ide tartozik:

- az egyéb közúti személyszállítással (menetrendszerű távolsági autóbusszal, charterjárat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal, repülőtéri ingajárattal),

- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetésével (ha nem része a városi, elővárosi személyszállítási rendszernek),

- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetésével, valamint

- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítással

összefüggő feladatok ellátása.

106

 

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

107

 

 

Ide tartozik:

- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.

107a

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

107b

 

 

Ide tartozik:

- a kerékpárutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.

108

 

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

109

 

 

Ide tartozik:

- a parkoló, garázs önállóan, más funkciótól függetlenül végzett üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.

110

 

045180

Közúti járművontatás

111

 

 

Ide tartozik:

- az önállóan, más funkciótól függetlenül, hatóság elrendelése alapján vagy műszaki okokból végzett közúti járművontatással összefüggő feladatok ellátása.

112

 

045190

Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

113

 

 

Ide tartozik:
- a közúti közlekedési eszközök önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatával összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712102 szakfeladaton el kell számolni.

114

0452 Vízi közlekedés

115

 

045210

Vízi közlekedés igazgatása és támogatása

116

 

 

Ide tartozik:

- a vízi közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vízi közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a vízi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

117

 

045220

Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

118

 

 

Ide tartozik:

- vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló kikötő, hullámtörő gát, zsilip, töltés, völgyzáró és védőgát építésével, a vízi útvonalak kotrásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az árvízvédelmi létesítmények építése (047410).

119

 

045230

Komp- és révközlekedés

120

 

 

Ide tartozik:

- a hajó- és kompátkelő járatok működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

121

0453 Vasúti közlekedés

122

 

045310

Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

123

 

 

Ide tartozik:

- a vasúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vasúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a vasúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

124

 

045320

Vasút építése

125

 

 

Ide tartozik:

- a vasúti pálya és biztosító berendezések építésével összefüggő feladatok ellátása.

126

0454 Légi szállítás

127

 

045410

Légi szállítás igazgatása és támogatása

128

 

 

Ide tartozik:

- a légi szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, légi szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a légi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

129

0455 Csővezetékes és egyéb szállítás

130

 

045510

Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása

131

 

 

Ide tartozik:

- a csővezetékes és egyéb szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, csővezetékes és egyéb szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a csővezetékes és egyéb szállítás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

132

 

045530

Csővezetékes szállítás

133

 

 

Ide tartozik:

- a gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csővezetékes szállításával, valamint a szivattyúállomás működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

134

0460 Hírközlés

135

 

046010

Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása

136

 

 

Ide tartozik:

- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatásával, valamint a hírközlés és az információs társadalom fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

137

 

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

138

 

 

Ide tartozik:

- a vezetékes műsorelosztással, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610001 szakfeladaton el kell számolni.

139

 

046030

Egyéb távközlés

140

 

 

Ide tartozik:

- a más funkcióba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610002 szakfeladaton el kell számolni.

141

 

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

142

 

 

Ide tartozik:

- a más funkciótól elkülönülten végzett hír- és sajtóügynökségi tevékenységgel, telefonos vagy internet-alapú információkereséssel és információszolgáltatással, sajtófigyeléssel összefüggő feladatok ellátása.

143

0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás

144

 

047110

Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

145

 

 

Ide tartozik:

- a kis- és nagykereskedelem igazgatásával, valamint a kis- és nagykereskedelmi tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a kis- és nagykereskedelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

146

 

047120

Piac üzemeltetése

147

 

 

Ide tartozik:

- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével összefüggő feladatok ellátása.

148

0472 Szállodák és éttermek

149

 

047210

Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása

150

 

 

Ide tartozik:

- a szálloda- és vendéglátóipar igazgatásával, valamint a szálloda- és vendéglátó-ipari projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a szálloda- és vendéglátóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

151

0473 Turizmus

152

 

047310

Turizmus igazgatása és támogatása

153

 

 

Ide tartozik:

- a turizmus igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a turizmus szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

154

 

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

155

 

 

Ide tartozik:

- a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésével, népszerűsítésével, ilyen projektek, tevékenységek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

156

0474 Többcélú fejlesztési projektek

157

 

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

158

 

 

Ide tartozik:

- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések teljesítése.

159

 

047450

Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

160

 

 

Ide tartozik:

- a szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- egy adott szektorhoz köthető támogatások

- területfejlesztési forrásokból történő támogatások

- humánerőforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatások

161

 

047460

Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

162

 

 

Ide tartozik:

- a kis- és középvállalkozások működésének és fejlesztéseinek hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásával összefüggő feladatok ellátása.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

163

 

047470

Működőtőke-beruházások komplex támogatásai

164

 

 

Ide tartozik:

- a működőtőke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzően egyedi megállapodások alapján nyújtott komplex támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

165

0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F

166

 

048010

Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

167

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül a gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

168

0490 Egyéb gazdasági ügyek

169

 

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

170

 

 

Ide tartozik:

- a más funkcióba nem sorolt gazdasági ügyekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

171

 

049020

K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

172

 

 

Ide tartozik:

- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék marketingje.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység.

173

 

049030 Kéményseprő-ipari tevékenység

174

 

 

Ide tartozik:

- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712210 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: az égéstermék-elvezető darabszáma.

5.    Környezetvédelem

 

A

B

C

1

0510 Hulladékgazdálkodás

2

 

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

3

 

 

Ide tartozik:

- a hulladékgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a hulladékgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4

 

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

5

 

 

Ide tartozik:

- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan gyűjtött hulladék, úgymint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával,

- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával,

- az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával

összefüggő feladatok ellátása.

6

 

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

7

 

 

Ide tartozik:

- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, valamint az egyéb nem veszélyes hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.

8

 

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

9

 

 

Ide tartozik:

- a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek), valamint a mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciójával és hasonló kezelési tevékenységek végzésével, komposztálással, ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátása.

10

 

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

11

 

 

Ide tartozik:

- az olyan veszélyes hulladék (beleértve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert igényel összegyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.

12

 

051060

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

13

 

 

Ide tartozik:

- a veszélyes hulladék kezelésével és ártalmatlanításával (lerakásával, illetve égetésével olyan üzemben, amely megfelel a veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) összefüggő feladatok ellátása.

14

 

051070

Használt eszköz bontása

15

 

 

Ide tartozik:

- a használt eszközök bontásával összefüggő feladatok ellátása.

16

 

051080

Hulladék újrahasznosítása

17

 

 

Ide tartozik:

- a veszélyes és nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával, valamint ártalmatlanításuk során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével összefüggő feladatok ellátása.

18

0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás

19

 

052010

Szennyvízgazdálkodás igazgatása

20

 

 

Ide tartozik:

- a szennyvízgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a szennyvízgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

21

 

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

22

 

 

Ide tartozik:

- a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetésével,

- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtésével és szállításával szennycsatorna-hálózaton, szennyvíztárolókban, illetve egyéb módon,

- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna, mozgó vécé ürítésével, tisztításával,

- a szennyvíz fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal történő kezelésével,

- szennyvízcsatorna tisztításával, fenntartásával, zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával, fenntartásával, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetésével

összefüggő feladatok ellátása.

23

 

052030

Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

24

 

 

Ide tartozik:

- a szennyvíziszap víztelenítésével, a haszonanyagok kinyerésével, az iszap végső elhelyezésével, valamint

- a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet előállításával

összefüggő feladatok ellátása.

25

 

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

26

 

 

Ide tartozik:

- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével

összefüggő feladatok ellátása.

27

0530 Környezetszennyezés csökkentése

28

 

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

29

 

 

Ide tartozik:

- a környezetszennyezés csökkentésének igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a környezetszennyezés csökkentése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

30

 

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

31

 

 

Ide tartozik:

- a talaj, talajvíz, felszíni vizek, a levegő, épületek, építmények szennyeződésmentesítésével, valamint a savas kiülepedés (savas eső) figyelésével, ellenőrzésével és kárértékelésével összefüggő feladatok ellátása.

32

0540 Természet- és tájvédelem

33

 

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

34

 

 

Ide tartozik:

- a természet- és tájvédelem igazgatásával, valamint a természet- és tájvédelmi tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a természet- és tájvédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

35

 

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

36

 

 

Ide tartozik:

- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával, kezelésével, fejlesztésével, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével, valamint

- a bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények kialakításával és működtetésével, látogatható barlangok működtetésével, természetvédelmi programok szervezésével, természetvédelmi, ökoturisztikai oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú programokkal, tevékenységekkel

összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 910421–910422 szakfeladatokon el kell számolni.

37

0550 Környezetvédelmi K+F

38

 

055010

Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

39

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

40

0560 Egyéb környezetvédelem

41

 

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

42

 

 

Ide tartozik:

- a komplex környezetvédelmi projektek támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- egy adott funkcióhoz köthető támogatások (0510–0550 funkciócsoportok).

6.    Lakásépítés és kommunális létesítmények

 

A

B

C

1

0610 Lakásépítés

2

 

061010

Lakáspolitika igazgatása

3

 

 

Ide tartozik:

- a lakáspolitika igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a lakáspolitika szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4

 

061020

Lakóépület építése

5

 

 

Ide tartozik:

- a lakóépületek építésével összefüggő feladatok ellátása.

6

 

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

7

 

 

Ide tartozik:

- az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,

- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,

- a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal, valamint

- a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal

összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

8

 

061040

Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

9

 

 

Ide tartozik:

- a telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok megvalósításával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

10

0620 Településfejlesztés

11

 

062010

Településfejlesztés igazgatása

12

 

 

Ide tartozik:

- a településfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a településfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

13

 

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

14

 

 

Ide tartozik:

- a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

15

0630 Vízellátás

16

 

063010

Vízügy igazgatása

17

 

 

Ide tartozik:

- a vízügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a vízügy szabályozási feladatainak ellátása.

18

 

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

19

 

 

Ide tartozik:

- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtésével, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, ipari és egyéb célú vízkezeléssel, vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

20

 

063070

Vízrajzi mérés

21

 

 

Ide tartozik:

- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett vízrajzi méréssel összefüggő feladatok ellátása.

22

 

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

23

 

 

Ide tartozik:

- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivételt, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtését, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítást, ipari és egyéb célú vízkezelést, vezetékek és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztást, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetését szolgáló közművek építésével, fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

24

0640 Közvilágítás

25

 

064010

Közvilágítás

26

 

 

Ide tartozik:

- települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

27

0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F

28

 

065010

Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

29

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül a lakás- és közműellátással, területfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

30

0660 Egyéb kommunális feladatok

31

 

066010

Zöldterület-kezelés

32

 

 

Ide tartozik:

- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával,

- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák,

vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával,

- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,

- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával,

- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával

összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatások (042130).

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 813000 szakfeladaton el kell számolni.

33

 

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

34

 

 

Ide tartozik:

- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival összefüggő feladatok ellátása.

7.    Egészségügy

 

A

B

C

1

0711 Gyógyszeripari termékek

2

 

071110

Gyógyszer-kiskereskedelem

3

 

 

Ide tartozik:

- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egészségügyi intézmény belső gyógyszerellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 470003 szakfeladaton el kell számolni.

4

 

071120

Gyógyszertámogatás finanszírozása

5

 

 

Ide tartozik:

- a gyógyszertámogatás finanszírozásával, a speciális beszerzésű gyógyszerkiadással, a gyógyszertámogatás céltartalékával, valamint a gyógyszergyártók és gyógyszertárak juttatásaival összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

6

0712 Egyéb gyógyászati termékek

7

 

071210

Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme

8

 

 

Ide tartozik:

- a gyógyászati termék közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egészségügyi intézmény belső gyógyászatitermék-ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni.

9

 

071220

Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása

10

 

 

Ide tartozik:

- az egyéb (071210 funkciónál meg nem határozott) gyógyászati termékek támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

11

0713 Gyógyászati segédeszközök

12

 

071310

Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme

13

 

 

Ide tartozik:

- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egészségügyi intézmény belső ellátása gyógyászati segédeszközökkel és felszerelésekkel.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni.

14

 

071320

Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása

15

 

 

Ide tartozik:

- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések kölcsönzéséhez, megvételéhez nyújtott támogatással összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

16

0721 Általános orvosi szolgáltatások

17

 

072111

Háziorvosi alapellátás

18

 

 

Ide tartozik:

- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával összefüggő feladatok ellátása.

19

 

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

20

 

 

Ide tartozik:

- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával összefüggő feladatok ellátása.

21

 

072160

Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás

22

 

 

Ide tartozik:

- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi rendelvényre történő halottszállítással összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a temetkezési célú halottszállítás.

23

 

072190

Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

24

 

 

Ide tartozik:

- az általános orvosi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

25

0722 Szakosított orvosi szolgáltatások

26

 

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

27

 

 

Ide tartozik:

- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862211, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

28

 

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

29

 

 

Ide tartozik:

- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862212, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

30

 

072230

Járóbetegek gyógyító gondozása

31

 

 

Ide tartozik:

- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862213, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

32

 

072240

Járóbetegek egynapos ellátása

33

 

 

Ide tartozik:

- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával (pl. művese kezeléssel) összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862214, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

34

 

072290

Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

35

 

 

Ide tartozik:

- a járóbeteg-ellátás feladatainak e-alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

36

0723 Fogorvosi szolgáltatások

37

 

072311

Fogorvosi alapellátás

38

 

 

Ide tartozik:

- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862301, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

39

 

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

40

 

 

Ide tartozik:

- a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott fogorvosi ügyeleti ellátással összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862302, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

41

 

072313

Fogorvosi szakellátás

42

 

 

Ide tartozik:

- a fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, parodontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862303, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

43

 

072390

Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása

44

 

 

Ide tartozik:

- a fogorvosi ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

45

0724 Paramedikális szolgáltatások

46

 

072410

Otthoni (egészségügyi) szakápolás

47

 

 

Ide tartozik:

- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869020 szakfeladaton el kell számolni.

48

 

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

49

 

 

Ide tartozik:

- az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett laboratóriumi szolgáltatások.

50

 

072430

Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

51

 

 

Ide tartozik:

- az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett képalkotó diagnosztikai szolgáltatások.

52

 

072440

Mentés

53

 

 

Ide tartozik:

- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás (072160).

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869034 szakfeladaton el kell számolni.

54

 

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

55

 

 

Ide tartozik:

- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869037 szakfeladaton el kell számolni.

56

 

072460

Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

57

 

 

Ide tartozik:

- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatásokkal, valamint a kapcsolódó gyógyszolgáltatásokkal (ideértve a gyógyvízből kinyert gyógyhatású készítmények felhasználását, értékesítését is) összefüggő feladatok ellátása.

58

 

072470

Természetgyógyászat

59

 

 

Ide tartozik:

- az orvosi szakképesítéshez nem kötött természetgyógyászati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

60

 

072480

Egyéb paramedikális szolgáltatások

61

 

 

Ide tartozik:

- az orvosi szakképesítéshez nem kötött, a beteg otthonában vagy nem egészségügyi intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők igénybevételével történő ellátással összefüggő feladatok.

62

 

072490

Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása

63

 

 

Ide tartozik:

- a 0724 funkciócsoportba tartozó ellátások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

64

0731 Általános kórházi szolgáltatások

65

 

073110

Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban

66

 

 

Ide tartozik:

- a betegnek a lakóhelye közelében, általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861011, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

67

 

073120

Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban

68

 

 

Ide tartozik:

- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861021, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

69

 

073130

Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban

70

 

 

Ide tartozik:

- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861031, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

71

 

073160

Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

72

 

 

Ide tartozik:

- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862220, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

73

 

073190

Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

74

 

 

Ide tartozik:

- a fekvőbeteg-ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

75

0732 Szakosított kórházi szolgáltatások

76

 

073210

Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban

77

 

 

Ide tartozik:

- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861012, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

78

 

073220

Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban

79

 

 

Ide tartozik:

- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861022, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

80

 

073230

Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban

81

 

 

Ide tartozik:

- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló,
a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861032, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

82

0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

83

 

073310

Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

84

 

 

Ide tartozik:

- a gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásaival összefüggő feladatok ellátása.

85

0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások

86

 

073410

Egészségügyi ápolás bentlakással

87

 

 

Ide tartozik:

- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását,
a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését,
a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861040, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

88

 

073420

Bentlakásos hospice-ellátás

89

 

 

Ide tartozik:

- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának
a haláláig való megőrzésével kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861050, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

90

0740 Közegészségügyi szolgáltatások

91

 

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

92

 

 

Ide tartozik:

- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862231, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

93

 

074012

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

94

 

 

Ide tartozik:

- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal összefüggő feladatok.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862232, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

95

 

074013

Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

96

 

 

Ide tartozik:

- pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak állományba való felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.

97

 

074020

Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

98

 

 

Ide tartozik:

- a szabadidős és nem kiemelt sportolók időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával,

- a válogatott és kiemelt sportolók időszakos emelt szintű alkalmassági és szűrővizsgálataival, a keretorvosi rendszer üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával

összefüggő feladatok ellátása.

99

 

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

100

 

 

Ide tartozik:

- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint

- az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával

összefüggő feladatok ellátása.

101

 

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

102

 

 

Ide tartozik:

- az iskola-egészségügyi ellátással,

- a 0–18 éves korú gyermek védőnői gondozásával,

- a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával

összefüggő feladatok ellátása.

103

 

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

104

 

 

Ide tartozik:

- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.

105

 

074051

Nem fertőző megbetegedések megelőzése

106

 

 

Ide tartozik:

- a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a megelőzéssel és az egészségneveléssel összefüggő feladatok ellátása.

107

 

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

108

 

 

Ide tartozik:

- a kábítószer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.

109

 

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

110

 

 

Ide tartozik:

- a szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.

111

 

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

112

 

 

Ide tartozik:

- az egészségtudatos, szenvedélybetegségeket és más népbetegségeket kerülő magatartást erősítő, a testi és lelki egészséget, aktív életmódot komplex módon tekintő programokkal, tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

113

 

074060

Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

114

 

 

Ide tartozik:

- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve
a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával,
az embrióletéttel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869036 szakfeladaton el kell számolni.

115

 

074090

Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

116

 

 

Ide tartozik:

- a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

117

0750 Egészségügyi K+F

118

 

075010

Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés

119

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

120

0760 Egyéb egészségügy

121

 

076010

Egészségügy igazgatása

122

 

 

Ide tartozik:

- az egészségügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egészségügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

123

 

076020

Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

124

 

 

Ide tartozik:

- az egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatásával, az E. Alap kezelésével összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egészségbiztosítási szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

125

 

076040

Egészségügyi szakértői tevékenységek

126

 

 

Ide tartozik:

- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett orvosi, orvos szakértői vizsgálatokkal, valamint

- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői tevékenységeivel

összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869011, illetve a 869012 szakfeladatokon el kell számolni.

127

 

076050

Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése

128

 

 

Ide tartozik:

- az orvos- és nővérszálló fenntartása, üzemeltetése összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 559092, illetve az 559094 szakfeladaton el kell számolni.

129

 

076061

Környezet-egészségügyi feladatok

130

 

 

Ide tartozik:

- a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával, a környezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok ellátása.

131

 

076062

Település-egészségügyi feladatok

132

 

 

Ide tartozik:

- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok ellátása.

133

 

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

134

 

 

Ide tartozik:

- az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival szemben védő sugár-egészségügyi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

135

 

076064

Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

136

 

 

Ide tartozik:

- a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a kockázatbecsléssel összefüggő feladatok ellátása.

137

 

076070

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

138

 

 

Ide tartozik:

- az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához szükséges, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények meghatározásával és ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.

139

 

076090

Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

140

 

 

Ide tartozik:

- a 0760 funkciócsoportba sorolt egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

8.    Szabadidő, sport, kultúra és vallás

 

A

B

C

1

0810 Szabadidős és sportszolgáltatások

2

 

081010

Sportügyek igazgatása

3

 

 

Ide tartozik:

- a sportügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a sportügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4

 

081021

Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

5

 

 

Ide tartozik:

- a sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

6

 

081022

Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

7

 

 

Ide tartozik:

- a sportteljesítmények elismerésével kapcsolatos járadékokkal, a sportösztöndíjakkal, „sportsegélyekkel”, eredményességi elismerésekkel összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

8

 

081023

Doppingellenes tevékenység

9

 

 

Ide tartozik:

- a különböző doppingellenes tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

10

 

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

11

 

 

Ide tartozik:

- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),

- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint

- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével

összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 552002, 562915, illetve a 931101 és 931102 szakfeladatokon el kell számolni.

12

 

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

13

 

 

Ide tartozik:

- a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés – ideértve a sportversenyeket is – intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal, valamint

- sportiskolai keretek között utánpótlás-nevelési tevékenységgel,

- az utánpótlás-neveléshez, kiválasztási rendszerhez, a sportiskolák szakmai programjaihoz, a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez, az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokkal, teljesítménymérésekkel

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

14

 

081042

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

15

 

 

Ide tartozik:

- a fogyatékosok sportjában versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés – ideértve a sportversenyeket is – intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

16

 

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

17

 

 

Ide tartozik:

- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

18

 

081044

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

19

 

 

Ide tartozik:

- a fogyatékossággal élő gyermek- és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

20

 

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

21

 

 

Ide tartozik:

- az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak támogatásával, a szabadidősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabadidősport-szervezetek támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

22

 

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

23

 

 

Ide tartozik:

- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatások (072460).

24

 

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

25

 

 

Ide tartozik:

- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 552001, illetve az 562916 szakfeladatokon el kell számolni.

26

0820 Kulturális szolgáltatások

27

 

082010

Kultúra igazgatása

28

 

 

Ide tartozik:

- a kulturális ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a kulturális ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

29

 

082020

Színházak tevékenysége

30

 

 

Ide tartozik:

- a kőszínházak (az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak), a befogadó (az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli) színházak, valamint a produkciós (az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó) színházak tevékenységével és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 900111–900113 szakfeladatokon el kell számolni.

31

 

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

32

 

 

Ide tartozik:

- a zeneművészeti, táncművészeti, cirkuszművészeti, egyéb előadó-művészeti, valamint alkotóművészeti tevékenységgel és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 900121–900300 szakfeladatokon el kell számolni.

33

 

082041

Nemzeti könyvtári feladatok

34

 

 

Ide tartozik:

- a jogszabály vagy a fenntartó rendelkezése alapján végzett speciális nemzeti könyvári szakmai és igazgatási jellegű feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.

35

 

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

36

 

 

Ide tartozik:

- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;

- a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével.

összefüggő feladatok ellátása

37

 

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

38

 

 

Ide tartozik:

- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

39

 

082044

Könyvtári szolgáltatások

40

 

 

Ide tartozik:

- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),

- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve

- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.

41

 

082051

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

42

 

 

Ide tartozik:

- az intézmény (jogszabályban meghatározott bármely szakmai besorolású levéltár, illetve bármely más, levéltári feladatokat is ellátó intézmény) illetékességi körének megfelelő folyamatos iratátvétellel, gyarapítással, feldolgozással, rendezéssel, raktári megőrzéssel, állományvédelemmel, revízióval, iratcserével, valamint a gyűjtőkörébe tartozó iratvásárlással összefüggő feladatok ellátása.

43

 

082052

Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység

44

 

 

Ide tartozik:

- a levéltári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó-rendszerező tevékenységgel, továbbá az eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzétételével; szakértői tevékenységgel; tudományos konferenciákon való részvétellel, illetve konferenciák és kiállítások szervezésével; a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is); szakmai adatbázisok építésével; illetve

- az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával [kiállítás, levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, levéltári rendezvény, honismereti tábor, valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele]; az intézmény PR- és marketingtevékenységével, médiakapcsolati és propaganda munkájával

45

 

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

46

 

 

Ide tartozik:

- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését -,

- a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával

összefüggő feladatok ellátása.

47

 

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

48

 

 

Ide tartozik:

- a múzeumi gyűjteményi, kiállítási, tudományos feldolgozó és publikációs, valamint múzeumi közművelődési és közönségkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

49

 

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

50

 

 

Ide tartozik:

- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

51

 

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

52

 

 

Ide tartozik:

- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával, valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével; illetve

- az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával (beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését) összefüggő feladatok ellátása.

53

 

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

54

 

 

Ide tartozik:

- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével és megóvásával összefüggő feladatok ellátása.

55

 

082080

Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

56

 

 

Ide tartozik:

- a növény- és állatkertek megőrzésével, fenntartásával, működtetésével, a belépés és látogatás biztosításával összefüggő feladatok ellátása.

57

 

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

58

 

 

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

59

 

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

60

 

 

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

61

 

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

62

 

 

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

63

 

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

64

 

 

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

65

0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások

66

 

083010

Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása

67

 

 

Ide tartozik:

- a média- és kiadói ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a média- és kiadói ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

68

 

083020

Könyvkiadás

69

 

 

Ide tartozik:

- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék önálló, más funkciótól elkülönült kiadásával (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

-    tankönyvellátás a köznevelésben, köznevelési intézményben,

-    tankönyv- és jegyzetellátás a felsőoktatásban (0941 funkciócsoport
és 094210).

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581100 szakfeladaton el kell számolni.

70

 

083030

Egyéb kiadói tevékenység

71

 

 

Ide tartozik:

- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581400 vagy 581900 szakfeladatokon el kell számolni.

72

 

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

73

 

 

Ide tartozik:

- a rádióműsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,

- a közszolgálati és egyéb közösségi célú rádiók, rádióműsorok működésével összefüggő kifizetések teljesítése.

74

 

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

75

 

 

Ide tartozik:

- a televízió-műsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,

- a közszolgálati és egyéb közösségi célú televíziók, televízió-műsorok működésével összefüggő kifizetések teljesítése.

76

 

083080

Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása

77

 

 

Ide tartozik:

- az anyanyelven történő információ-hozzáférés és a nemzetiségi kultúra, hagyományápolás érdekében a helyi és országos elektronikus és írott sajtóban médiatartalom készítésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

78

0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

79

 

084010

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

80

 

 

Ide tartozik:

- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

81

 

084020

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

82

 

 

Ide tartozik:

- a más funkcióba nem sorolt, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a más funkcióba sorolt, közszolgáltatást ellátó nemzetiségi intézmények tevékenysége, támogatása.

83

 

084031

Civil szervezetek működési támogatása

84

 

 

Ide tartozik:

- a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.

85

 

084032

Civil szervezetek programtámogatása

86

 

 

Ide tartozik:

- a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.

87

 

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

88

 

 

Ide tartozik:

- az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami és önkormányzati feladatok támogatása (a közfeladat jellege szerinti funkcióba sorolandók).

89

 

084050

Politikai pártok tevékenységének támogatása

90

 

 

Ide tartozik:

- a politikai pártok tevékenységének törvényben meghatározott feltételek szerinti támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

91

 

084060

Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

92

 

 

Ide tartozik:

- a szakszervezeti, szakmai érdekképviseleti, vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység, valamint az egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

93

 

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

94

 

 

Ide tartozik:

- a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával,

- a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel,

- a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevonásával,

- a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi elismerését szolgáló intézkedésekkel,

- partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével,

- érdekvédelmi szervezeteik működésének támogatásával

- az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint

- az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

95

0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F

96

 

085010

Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

97

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül a szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

98

0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás

99

 

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

100

 

 

Ide tartozik:

- a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtásával, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljaival és a térségbeli EU integrációs törekvések támogatásával, valamint

- a határon túli magyar kapcsolatok más funkcióba nem sorolt feladataival, a magyar–magyar együttműködést elősegítő közös tevékenységek, intézmények támogatásával

összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

101

 

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

102

 

 

Ide tartozik:

- az egyes intézmények helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi programokra, rendezvényekre való rendelkezésre bocsátását biztosító tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

103

 

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

104

 

 

Ide tartozik:

- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal összefüggő feladatok ellátása.

105

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

106

 

 

Ide tartozik:

- a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

9.    Oktatás

 

A

B

C

1

0911 Óvodai nevelés

2

 

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

 

 

Ide tartozik:

- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

4

 

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

5

 

 

Ide tartozik:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

6

 

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7

 

 

Ide tartozik:

- kizárólag az óvodai nemzetiségi nevelési feladatok ellátása.

Feladatmutató: nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

8

 

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9

 

 

Ide tartozik:

- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

10

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon

11

 

091211

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon

12

 

 

Ide tartozik:

- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással

összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

13

 

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon

14

 

 

Ide tartozik:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény
1-4. évfolyamán történő nevelésével, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő utaztatással

kapcsolatos feladatok ellátása.

Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

15

 

091213

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon

16

 

 

Ide tartozik:

- kizárólag a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatokkal,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő utaztatással

összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

17

 

091220

Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

18

 

 

Ide tartozik:

- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

19

 

091240

Alapfokú művészetoktatás

20

 

 

Ide tartozik:

- a zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a művészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével összefüggő feladatainak ellátása.

Feladatmutató: alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

21

 

091250

Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

22

 

 

Ide tartozik:

- az alapfokú művészetoktatás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

23

 

091260

Felnőttoktatás 1–4. évfolyamon

24

 

 

Ide tartozik:

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.

25

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon

26

 

092111

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon

27

 

 

Ide tartozik:

- a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással

összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

28

 

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon

29

 

 

Ide tartozik:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény
5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő utaztatással

kapcsolatos feladatok ellátása.

Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

30

 

092113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon

31

 

 

Ide tartozik:

- kizárólag a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő utaztatással

összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

32

 

092120

Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

33

 

 

Ide tartozik:

- az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

34

 

092140

Felnőttoktatás 5–8. évfolyamon

35

 

 

Ide tartozik:

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.

36

 

092150

Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

37

 

 

Ide tartozik:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855941szakfeladaton el kell számolni.

38

0922 Középfokú nevelés, oktatás

39

 

092211

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

40

 

 

Ide tartozik:

- a 9-12 (13). évfolyamon a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gimnáziumba történő utaztatással

összefüggő szakmai feladatok ellátása.

Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

41

 

092212

Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai

42

 

 

Ide tartozik:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai gimnáziumba történő utaztatással

összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

43

 

092213

Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai

44

 

 

Ide tartozik:

- kizárólag gimnáziumban történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi gimnáziumba történő utaztatással

összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

45

 

092221

Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

46

 

 

Ide tartozik:

- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett közismereti és szakmai elméleti oktatással, neveléssel,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással

összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti
és szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

47

 

092222

Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

48

 

 

Ide tartozik:

- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással

összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti
és szakmai elméleti képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

49

 

092223

Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

50

 

 

Ide tartozik:

- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel,

- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással

összefüggő feladatok ellátása.

Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti
és szakmai elméleti képzésben részt vevő nemzetiségi tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

51

 

092231

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

52

 

 

Ide tartozik:

- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett szakmai elméleti oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 853221 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: a szakképző iskola 9–12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

53

 

092232

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

54

 

 

Ide tartozik:

- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 853222 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: a szakképző iskola 9–12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

55

 

092260

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

56

 

 

Ide tartozik:

- a gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában történő közismereti és szakmai elméleti oktatás, nevelés (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók oktatását, nevelését is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

57

 

092270

Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

58

 

 

Ide tartozik:

- a szakközépiskolában és szakiskolában történő szakmai gyakorlati oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 853221 és a 853222 szakfeladaton el kell számolni.

59

 

092290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

60

 

 

Ide tartozik:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855942 szakfeladaton el kell számolni.

61

0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás

62

 

093010

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

63

 

 

Ide tartozik:

- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó egyéb felső szintű képzéssel, oktatással összefüggő feladatok ellátása.

64

 

093020

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

65

 

 

Ide tartozik:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855943 szakfeladaton el kell számolni.

66

0941 Felsőszintű képzés

67

 

094110

Felsőoktatási szakképzés

68

 

 

Ide tartozik:

- a felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján
a szakképzési programmal összefüggő feladatok ellátása. A felsőoktatási szakképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói
- valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét szakképzésági besorolás szerint a 854121 – 854139 szakfeladatokon el kell számolni.

Feladatmutató: felsőoktatási szakképzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)

69

 

094120

Szakirányú továbbképzés

70

 

 

Ide tartozik:

- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével összefüggő feladatok ellátása. A szakirányú továbbképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett,
a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy
a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 854161 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)

71

 

094130

Egészségügyi szakmai képzés

72

 

 

Ide tartozik:

- az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt más funkcióba be nem sorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése
a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Idetartoznak különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggő feladatok. A funkciót csak az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, az orvostudományi egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét 854162 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)

73

 

094170

Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

74

 

 

Ide tartozik:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855944 szakfeladaton el kell számolni.

75

0942 Felsőfokú oktatás

76

 

094210

Felsőfokú oktatás

77

 

 

Ide tartozik:

- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat, mesterfokozat, osztatlan mesterfokozat, valamint doktori fokozat megszerzésére felkészítő képzésével,

- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés, valamint doktori képzés támogatásával,

- az alapképzéshez, mesterképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, valamint doktori képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,

- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal, valamint

- a felsőoktatási szakértői testületek működésével és más felsőoktatás-szervezési tevékenységekkel

összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 854211-854292 szakfeladatokon el kell számolni.

Feladatmutató: felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)

78

 

094250

Tankönyv- és jegyzettámogatás

79

 

 

Ide tartozik:

- a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegéből a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére fel nem használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás formájában nyújtott juttatással összefüggő feladatok ellátása.

80

 

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

81

 

 

Ide tartozik:

- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (köztársasági ösztöndíj),

- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (miniszteri ösztöndíjak),

- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli juttatással (tanulmányi ösztöndíj),

- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatásával,

- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli juttatásával (doktorandusz ösztöndíj),

- egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott pénzbeli juttatásával (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak), valamint

- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával

összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

82

 

 

83

 

 

 

84

 

094280

Hallgatók lakhatásának biztosítása

85

 

 

Ide tartozik:

- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő elhelyezésével,

- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésével,

- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatásával

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 559012–559013 szakfeladatokon el kell számolni.

86

 

094290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

87

 

 

Ide tartozik:

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855945 szakfeladaton el kell számolni.

88

0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások

89

 

095010

Határon túli magyarok oktatási támogatásai

90

 

 

Ide tartozik:

- a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnőttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvű oktatásával és képzésével, magyar nyelvű könyvek és más eszközök megjelentetésének támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

91

 

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

92

 

 

Ide tartozik:

- a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása;

- az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint

- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.

93

 

095030

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

94

 

 

Ide tartozik:

- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai ellátásának támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

95

 

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

96

 

 

Ide tartozik:

- a munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

97

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

98

 

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

99

 

 

Ide tartozik:

- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő

feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és

eredményszemléletű bevételét az 562912 és 562913 szakfeladaton el kell számolni.

100

 

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101

 

 

Ide tartozik:

- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.

102

 

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

103

 

 

Ide tartozik:

- a köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatással, valamint kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 559011és 562914 szakfeladatokon el kell számolni.

104

 

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

105

 

 

Ide tartozik:

- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi elhelyezése és étkeztetése (096030 vagy 096015 funkciók).

106

0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F

107

 

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

108

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül az oktatással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

109

0980 Máshová be nem sorolt oktatás

110

 

098010

Oktatás igazgatása

111

 

 

Ide tartozik:

- az oktatással kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az oktatással kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

112

 

098021

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

113

 

 

Ide tartozik:

– a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

114

 

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

115

 

 

Ide tartozik:

– a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

116

 

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

117

 

 

Ide tartozik:

- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.

118

 

098032

Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

119

 

 

Ide tartozik:

- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

120

 

098040

Nemzetközi oktatási együttműködés

121

 

 

Ide tartozik:

- a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek, illetve a Magyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek nyújtott támogatásokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

122

 

 

098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai

123

 

 

Ide tartozik:

– a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

124

 

 

098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai

125

 

 

Ide tartozik:

– a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.

126

 

 

098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

127

 

 

Ide tartozik:

– a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.

128

 

 

098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

129

 

 

Ide tartozik:

– a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.

10. Szociális védelem

 

A

B

C

1

1011 Betegség

2

 

101110

Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

3

 

 

Ide tartozik:

- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egészségügyi szintű házi ápolás,

- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással,

- a pszichiátriai beteg bentlakásos ellátásai (101121, 101123 és 101125 funkciók)

- a szenvedélybetegek bentlakásos ellátásai (101122, 101124 és 101126 funkciók).

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

4

 

101121

Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

5

 

 

Ide tartozik:

- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872001 szakfeladatokon el kell számolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

-    a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125)

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

6

 

101122

Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása

7

 

 

Ide tartozik:

- - a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint

- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872002 és 872004 szakfeladatokon el kell számolni.

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

8

 

101123

Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

9

 

 

Ide tartozik:

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872005 szakfeladaton el kell számolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonban történő ellátása (101125)

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

10

 

101124

Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

11

 

 

Ide tartozik:

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872006 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

11a

 

101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása

11b

 

 

Ide tartozik:

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872003 szakfeladaton el kell számolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakása ellátása (101123).

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

11c

 

101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása

11d

 

 

Ide tartozik:

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedély-beteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872004 szakfeladaton el kell számolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124).

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

12

 

101131

Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

13

 

 

Ide tartozik:

- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872007 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

14

 

101132

Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

15

 

 

Ide tartozik:

- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872008 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

16

 

101133

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

17

 

 

Ide tartozik:

- a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872009 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)

18

 

101134

Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

19

 

 

Ide tartozik:

- a szenvedélybetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét 872009 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)

20

 

101141

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

21

 

 

Ide tartozik:

- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

22

 

101142

Szenvedélybetegek nappali ellátása

23

 

 

Ide tartozik:

- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

24

 

101143

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

25

 

 

Ide tartozik:

- a pszichiátriai betegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

26

 

101144

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

27

 

 

Ide tartozik:

- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

28

 

101145

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

29

 

 

Ide tartozik:

- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

30

 

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

31

 

 

Ide tartozik:

- a betegséggel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

32

1012 Fogyatékosság

33

 

101211

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

34

 

 

Ide tartozik:

- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873021 szakfeladatokon el kell számolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101216)

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

35

 

101212

Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

36

 

 

Ide tartozik:

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve

látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint

- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és

ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873024 és 873029 szakfeladatokon el kell számolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

37

 

101213

Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása

38

 

 

Ide tartozik:

- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873025 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

39

 

101214

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

40

 

 

Ide tartozik:

- a fogyatékossággal élők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873028 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)

40a

101215

Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása

40b

 

 

Ide tartozik:

- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873022 szakfeladaton el kell számolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216).

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

40c

 

101216

Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

40d

 

 

Ide tartozik:

- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873023 szakfeladaton kell elszámolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101215).

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

41

 

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

42

 

 

Ide tartozik:

- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881013 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

43

 

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

44

 

 

Ide tartozik:

- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

45

 

101231

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

46

 

 

Ide tartozik:

- a fogyatékossággal kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

47

 

101232

Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

48

 

 

Ide tartozik:

- a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

49

 

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

50

 

 

Ide tartozik:

- a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.

51

 

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

52

 

 

Ide tartozik:

- az épületek, utak, közterek és az épített környezet egyéb elemének, valamint a tömegközlekedési eszközöknek a fogyatékos vagy mozgásában egyéb okból akadályozott emberek számára történő akadálymentesítésével;

- a közszolgáltatások és egyéb szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez szükséges - elsősorban a látás-, hallás- és értelmi fogyatékos emberek speciális igényeit kielégítő -, közlekedést, tájékozódást, információszerzést, kommunikációt, megértést segítő fejlesztésekkel, képzésekkel, átalakításokkal;

- a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének előmozdítását célzó tevékenységgel, szolgáltatással, a fogyatékos emberek önálló életvitelével, a kultúrához, sporthoz, szabadidős tevékenységekhez való hozzáférése érdekében megvalósított szolgáltatásokkal; valamint

- a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében megvalósított szemléletformálást célzó programokkal, kampányokkal, integrált rendezvények, egyéb integrált programok lebonyolításával, a fogyatékos emberek integrált oktatásához, képzéséhez szükséges feltételek megteremtésével

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

53

1020 Időskor, demens betegek

54

 

102010

Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

55

 

 

Ide tartozik:

- a nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

56

 

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

57

 

 

Ide tartozik:

- az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873011 szakfeladaton kell elszámolni.

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

58

 

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

59

 

 

Ide tartozik:

-    a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873013 szakfeladatokon kell elszámolni.

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

59a

102025

Időskorúak átmeneti ellátása

59b

 

 

Ide tartozik:

- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873012 szakfeladatot kell elszámolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- demens betegek átmenteti ellátása (102024)

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

59c

102026

Demens betegek átmeneti ellátása

59d

 

 

Ide tartozik:

- az önmagukról betegségük miatt otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes demens személyek legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873014 szakfeladatot kell elszámolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- időskorú személyek átmeneti ellátása (102023).

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

59e

 

102027

Szakápolási központ

59f

 

 

Ide tartozik:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szakápolási központ keretében ellátott feladatok, kifizetések teljesítése.

60

102031

Idősek nappali ellátása

61

 

 

Ide tartozik:

- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881011 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

61a

102032

Demens betegek nappali ellátása

61b

 

 

Ide tartozik:

- a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881012 szakfeladaton kell elszámolni.

62

 

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

63

 

 

Ide tartozik:

- az időskorral kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

64

 

102050

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

65

 

 

Ide tartozik:

- az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

66

1030 Túlélő hozzátartozók

67

 

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

68

 

 

Ide tartozik:

- az elhunyt személyek hátramaradottainak nyújtott pénzbeli juttatások teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

69

1040 Család és gyermekek

70

 

104011

Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

71

 

 

Ide tartozik:

- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával,

- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,

- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek, valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,

- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek, valamint a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,

- az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával5összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879011-879015 szakfeladatokon kell elszámolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása (104013).

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

72

 

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

73

 

 

Ide tartozik:

- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával,

- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával, valamint

- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879017–879019 szakfeladatokon el kell számolni.

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

73a

104013

Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

73b

 

 

Ide tartozik:

- a nevelőszülőnél, valamint nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezett gyermekek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879016 szakfeladatokon el kell számolni.

Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

74

 

104020

Javítóintézeti ellátás

75

 

 

Ide tartozik:

- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879020 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)

76

 

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

77

 

 

Ide tartozik:

– a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsődével és a munkahelyi bölcsődével, a napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, valamint a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem itt kell elszámolni:

– a bölcsődei ellátások közül a bölcsőde és mini bölcsőde szervezeti keretei között megvalósuló feladatok ellátását (104031),

– a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101 és 889102 szakfeladatokon kell elszámolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77a

 

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

77b

 

 

Ide tartozik:

– a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint – a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszócsoporttal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése, amennyiben a fenti feladatok bölcsőde vagy mini bölcsőde keretei között kerül megvalósításra.

Nem itt kell elszámolni:

– a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde szervezeti keretek között megvalósuló feladatok ellátását (104030),

– a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait (104035).

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101 szakfeladatokon kell elszámolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77c

 

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

77d

 

 

Ide tartozik:

– a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889103 szakfeladaton kell elszámolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77e

 

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

77f

 

 

Ide tartozik:

– a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben dolgozók és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton kell elszámolni.

77g

 

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

77h

 

 

Ide tartozik:

- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562918 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

78

 

104041

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

79

 

 

Ide tartozik:

- a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889206 szakfeladaton el kell számolni.

80

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

81

 

 

Ide tartozik:

- a Gyvt. -ben a család- és gyermekjóléti szolgálat alcím alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítés Szt. szerinti feladatok ellátás összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon kell elszámolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó tevékenységek (104044).

81a

104043

Család és gyermekjóléti központ

81b

 

 

Ide tartozik:

- a Gyvt.-ben a család-és gyermekjóléti központ alcím alatt meghatározott, a Gyvt. és Szt. szerinti általános szolgáltatási feladatokon túlmenő, a járás egészére vonatkozó feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon el kell számolni.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó feladatok ellátása (104044)

- a központ által ellátott általános család és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)

81c

 

104044

Biztos Kezdet Gyerekház

81d

 

 

Ide tartozik:

- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Nem itt kell elszámolni:

- a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat (104042 és 104043).

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889207 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

82

 

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

83

 

 

Ide tartozik:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli és természetbeni ellátások, az óvodáztatási támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az életkezdési és az otthonteremtési támogatás kifizetése, teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

84

 

104052

Családtámogatások

85

 

 

Ide tartozik:

- a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és egyéb, a családok támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

86

 

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

87

 

 

Ide tartozik:

- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal,

- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

88

 

104070

A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok

89

 

 

Ide tartozik:

- a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben rögzített feladatokkal,

- az európai uniós és Európa tanácsi dokumentumokban foglalt jelentési és együttműködési kötelezettséggel összefüggő feladatok ellátása.

90

1050 Munkanélküliség

91

 

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

92

 

 

Ide tartozik:

- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

93

 

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

94

 

 

Ide tartozik:

- az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, illetve a képzésben részt vevők részére folyósított támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.

95

1060 Lakhatás

96

 

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

97

 

 

Ide tartozik:

- az alacsony költségű vagy szociális bérlakások fenntartásával, üzemeltetésével, arra rászorultaknak való bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 680003 szakfeladaton el kell számolni.

98

 

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

99

 

 

Ide tartozik:

- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással,

- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres vagy eseti támogatással

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

100

1070 Egyéb szociális kirekesztettség

101

 

107011

Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása

102

 

 

Ide tartozik:

- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879031 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

103

 

107012

Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

104

 

 

Ide tartozik:

- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879032 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

105

 

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

106

 

 

Ide tartozik:

- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint

- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással

és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879033–879034 szakfeladatokon el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

107

 

 

108

 

 

 

109

 

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

110

 

 

Ide tartozik:

- a hajléktalan személyek intézményi napközbeni ellátásával (nappali melegedő), annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889913 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

111

 

107016

Utcai szociális munka

112

 

 

Ide tartozik:

- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével], annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889929 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

113

 

107020

Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása

114

 

 

Ide tartozik:

- a Regionális Kríziskezelő Központok és a Félutas Kiléptető Házak működtetésével, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879035 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

115

 

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

116

 

 

Ide tartozik:

- a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

116a

 

 

107050 Szociális étkeztetés népkonyhán

116b

 

 

Ide tartozik:

– a más étkeztetési formát igénybe nem vevő, szociálisan rászoruló személyek számára népkonyha keretében alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással nyújtott legalább napi egyszeri egy tál meleg étel biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

117

 

 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

118

 

 

Ide tartozik:

– a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek szociális konyha keretében – önálló konyhán, főzőhelyen, egyéb intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari egységben vagy egyéb intézményben történő fogyasztás biztosításával, a helyben fogyasztás hiányában az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy lakásra szállítással – nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

119

 

107052

Házi segítségnyújtás

120

 

 

Ide tartozik:

- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889922 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

121

 

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

122

 

 

Ide tartozik:

- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889923 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

123

 

 

124

 

 

 

125

 

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

126

 

 

Ide tartozik:

- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889928 szakfeladaton el kell számolni.

Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

127

 

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

128

 

 

Ide tartozik:

- a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

129

 

107070

Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

130

 

 

Ide tartozik:

- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó speciális pénzbeli ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási)

- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő ellátásával, valamint a dublini eljárással

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

131

 

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

132

 

 

Ide tartozik:

- a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő bánásmód, valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

133

 

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

134

 

 

Ide tartozik:

- a romák társadalmi integrációjával, valamint a roma kisebbséget érintő tárcaközi és társadalmi együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

135

1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F

136

 

108010

Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

137

 

 

Ide tartozik:

- tudományági besorolástól függetlenül a szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el kell számolni.

138

1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai

139

 

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

140

 

 

Ide tartozik:

- a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

141

 

109020

Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

142

 

 

Ide tartozik:

- a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása:

= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása;

= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,

= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása,

= szakmaközi kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése;

= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása;

= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videóanyagok készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése;

= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában.

142a

109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

142b

 

 

Ide tartozik:

- a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

143

 

109070

Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

144

 

 

Ide tartozik:

- az ENSZ-alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgősségi jelleggel, különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

90. Technikai funkciókódok

 

A

B

C

1

9000 Technikai funkciókódok

2

 

900010

Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

3

 

 

Ide tartozik:

- a központi költségvetés előirányzatainak államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételei elszámolása. Ezen funkción kizárólag a központi költségvetést megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.

4

 

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

5

 

 

Ide tartozik:

- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása. Ezen funkción kizárólag a helyi önkormányzatok költségvetését megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel,

- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

6

 

900030

Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

7

 

 

Ide tartozik:

- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,

- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

8

 

900040

Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

9

 

 

Ide tartozik:

- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,

- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

10

 

900050

Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

11

 

 

Ide tartozik:

- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó bevételeinek elszámolása.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása

- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

12

 

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

13

 

 

Ide tartozik:

- az önkormányzati alrendszerben a forgatási célú finanszírozási műveletek bevételi és kiadási előirányzatainak (ideértve a likvid hiteleket is);

- a központi költségvetés hiányának finanszírozásával kapcsolatos felhalmozási, működési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel bevételeinek, a rövid lejáratú hitelfelvétel bevételeinek (a likvid hitelek igénybevétele kivételével),

- a hosszú lejáratú kötvénykibocsátással kapcsolatos bevételek,

- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok eladásakor, beváltásakor elszámolt bevételek;

- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásának kiadásainak,

- a központi költségvetés hiányának fedezetére, valamint a fejlesztések, vagy működés érdekében felvett hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing miatti kötelezettségek, a rövid lejáratú hitelek (likvid hitel kivételével) törlesztésével kapcsolatos kiadások,

- az önkormányzatok által felhalmozási vagy működési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények beváltásának elszámolása.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

14

 

 

15

 

 

 

16

 

 

17

 

 

 

18

 

900090

Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

19

 

 

Ide tartozik:

- a vállalkozási tevékenységek kiadásainak és bevételeinek összesített elszámolása.

Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Az e funkcióban elszámolt tevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az egyes tevékenységek szakfeladatrendi besorolása szerint a megfelelő szakfeladatokon el kell számolni.

3. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez19

Az államháztartási szakfeladatok rendje
1. Mezőgazdaság
010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások
010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
020000 Erdőgazdálkodás
030000 Halászat, haltenyésztés
2. Ipar
080000 Egyéb bányászat
100001 Élelmiszer- és italgyártás
130001 Könnyűipari termék gyártása
180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
200000 Vegyi anyag, termék gyártása
210000 Gyógyszergyártás
320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
3. Építőipar
430000 Speciális szaképítés
4. Kereskedelem, közlekedés, szállítás
450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
460000 Nagykereskedelem
470001 Könyv-kiskereskedelem
470003 Gyógyszer-kiskereskedelem
470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme
470009 Egyéb kiskereskedelem
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
493901 Távolsági közúti személyszállítás
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
494000 Közúti áruszállítás, költöztetés
500002 Egyéb vízi szállítás
510000 Légi szállítás
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
521020 Raktározás, tárolás
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
522004 Közúti járművontatás
522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás
530000 Futárpostai tevékenység
5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS
551000 Szállodai szolgáltatás
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése
559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése
559094 Vendégszállás üzemeltetése
561000 Éttermi vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
6. Kiadói tevékenység, távközlés, informatika
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
582000 Szoftverkiadás
591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
592000 Hangfelvétel készítése, kiadása
601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
610002 Egyéb távközlés
620000 Információ-technológiai szolgáltatás
631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység
639910 Sajtófigyelés
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7. Lakás-, ingatlan- és helyiség-gazdálkodás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás
692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki vizsgálat, elemzés
712101 Mérőeszközök hitelesítése
712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása
712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés
Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
712202 Nemesfémvizsgálat
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés
712210 Kéményseprő-ipari tevékenység
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás
721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás
721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721200 Génmegőrzés, fajtavédelem
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
721911 Matematikai alapkutatás
721912 Matematikai alkalmazott kutatás
721913 Matematikai kísérleti fejlesztés
721921 Orvostudományi alapkutatás
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
721931 Agrártudományi alapkutatás
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
721951 Kémiai alapkutatás
721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
721961 Földtudományi alapkutatás
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
721971 Műszaki tudományi alapkutatás
721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés
Reklám, piackutatás
730000 Reklám, piackutatás
Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység
749020 Meteorológiai szolgáltatás
749032 Minőségbiztosítási tevékenység
749033 Rendszertanúsítás
749034 Akkreditációs tevékenység
749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
9. Egyéb szolgáltatások
750000 Állat-egészségügyi ellátás
770000 Kölcsönzés
790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
811000 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
10. Közigazgatás, védelem
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok
Büntetés-végrehajtási tevékenység
842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)
842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése
842344 Fogvatartottak ellátása
842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése
11. Köznevelés, szakképzés
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai képzés
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon
12. FELSŐSZINTŰ KÉPZÉS, FELSŐOKTATÁS
Felsőoktatási szakképzés
854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület
854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület
854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület
854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület
854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület
854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület
854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés
854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület
854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Egyéb felsőszintű képzés
854161 Szakirányú továbbképzés
854162 Egészségügyi szakmai képzés
854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése
Alapképzés
854221 Alapképzés - Agrár képzési terület
854222 Alapképzés - Informatika képzési terület
854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület
854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület
854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854233 Alapképzés - Jogi képzési terület
854234 Alapképzés - Művészet képzési terület
854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854236 Alapképzés - Pedagógusképzés
854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület
854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Mesterképzés
854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület
854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület
854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület
854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület
854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület
854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület
854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés
854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület
854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Osztatlan képzés
854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület
854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület
854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület
854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület
854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés
Doktori képzés
854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület
854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület
854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület
854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület
854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület
854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület
854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület
854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés
854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület
854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület
854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések
854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés
854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
Duális képzés
854293 Duális képzés - Agrár képzési terület
854294 Duális képzés - Informatika képzési terület
854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület
854296 Duális képzés - Természettudomány képzési terület
854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület
13. EGYÉB OKTATÁS
855100 Sport, szabadidős képzés
855200 Kulturális képzés
855300 Járművezető-oktatás
855400 Kötelező szakmai továbbképzés
855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés
855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás
Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
Oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
14. Egészségügy
Fekvőbeteg-ellátás
861011 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban
861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban
861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban
861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban
861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban
861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban
861040 Egészségügyi ápolás bentlakással
861050 Bentlakásos hospice-ellátás
Járóbeteg-szakellátás
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
Foglalkozás-egészségügyi ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Fogorvosi ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
862303 Fogorvosi szakellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység
869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869034 Mentés
869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
15. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása
872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása
872003 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
872004 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása
Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
873014 Demens betegek átmeneti ellátása
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása
873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása
873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása
873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás
879012 Gyermekotthoni ellátás
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
Egyéb szociális ellátás bentlakással
879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása
879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása
Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889103 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében
Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889202 Kórházi szociális munka
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889204 Kapcsolattartási ügyelet
889205 Iskolai szociális munka
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
889207 Biztos Kezdet Gyerekház
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása    
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889929 Utcai szociális munka
16. Kultúra
Művészeti tevékenységek
900111 Befogadó színházak tevékenysége
900112 Produkciós színházak tevékenysége
900113 Kőszínházak tevékenysége
900121 Zeneművészeti tevékenység
900122 Táncművészeti tevékenység
900123 Cirkuszművészeti tevékenység
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
900300 Alkotóművészeti tevékenység
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Múzeumi tevékenység
910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység
910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység
Egyéb kultúra
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása
910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása
910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
Közművelődési tevékenységek
910501 Közművelődési tevékenységek
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
17. Sport, szabadidő
Sporttevékenység és támogatása
931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Egyéb szórakoztatás
932102 Vidámparkok üzemeltetése
932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése
932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932912 Táncterem működtetése
932913 Sípálya üzemeltetése
932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás
18. Személyi szolgáltatások
950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása
960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés
960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
19. Technikai szakfeladat
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

4. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez20

Tartalmi meghatározások az államháztartási szakfeladatokhoz
1. Mezőgazdaság

 

A

B

1

010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

2

 

Itt kell elszámolni:
- a növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

3

010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

4

 

Itt kell elszámolni:
- az állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

5

010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

6

 

Itt kell elszámolni:
- a vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

7

020000 Erdőgazdálkodás

8

 

Itt kell elszámolni:
- az erdőgazdálkodási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

9

030000 Halászat, haltenyésztés

10

 

Itt kell elszámolni:
- az halászat, haltenyésztés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

2. Ipar

 

A

B

1

080000 Egyéb bányászat

2

 

Itt kell elszámolni:
- az egyéb bányászati tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

3

100001 Élelmiszer- és italgyártás

4

130001 Könnyűipari termék gyártása

5

 

Itt kell elszámolni:
- a könnyűipari termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

6

180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

7

 

Itt kell elszámolni:
- a nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

8

200000 Vegyi anyag, termék gyártása

9

 

Itt kell elszámolni:
- a vegyi anyagok, termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

10

210000 Gyógyszergyártás

11

 

Itt kell elszámolni:
- a gyógyszergyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

12

320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

13

 

Itt kell elszámolni:
- az egyéb feldolgozóipari tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

14

330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

15

 

Itt kell elszámolni:
- az ipari gépek, berendezések, eszközök szolgáltatásként végzett javításának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

3. Építőipar

 

A

B

1

430000 Speciális szaképítés

2

 

Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásként végzett szaképítési tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

4. Kereskedelem, közlekedés, szállítás

 

A

B

1

450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

2

 

Itt kell elszámolni:
- a gépjármű, motorkerékpár kereskedelmének, valamint a szolgáltatásként végzett javításának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

3

460000 Nagykereskedelem

4

 

Itt kell elszámolni:
- a nagykereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

5

470001 Könyv-kiskereskedelem

6

 

Itt kell elszámolni:
- a könyv-kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

7

470003 Gyógyszer-kiskereskedelem

8

 

Itt kell elszámolni:
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

9

470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme

10

 

Itt kell elszámolni:
- a gyógyászati termék, ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz (pl. fecskendő, katéter és hasonlók, mechanikai hatást kifejtő gyógyászati készülék, az emberi test hiányos vagy elveszett funkcióját pótló eszköz [művégtag], hallásjavító készülék, szívritmus-szabályozók, orvosi és sebészeti bútor és alkatrész, mozgássérült közlekedésjárművei alkatrésszel együtt) kiskereskedelmének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

11

470009 Egyéb kiskereskedelem

12

 

Itt kell elszámolni:
- az egyéb kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

13

493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

14

 

Itt kell elszámolni:
- a városi és elővárosi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

15

493901 Távolsági közúti személyszállítás

16

 

Itt kell elszámolni:
- a helyközi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

17

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

18

 

Itt kell elszámolni:
- a helyközi külön célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás,
- a helyi és elővárosi külön célú szárazföldi személyszállítás,
- valamint a m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

19

494000 Közúti áruszállítás, költöztetés

20

 

Itt kell elszámolni:
- a közúti áruszállítás, költöztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

21

500002 Egyéb vízi szállítás

22

 

Itt kell elszámolni:
- a vízi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

23

510000 Légi szállítás

24

 

Itt kell elszámolni:
- a légi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

25

521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

26

 

Itt kell elszámolni:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek egészségügyi anyagok és eszközök biztosításának továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásának, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

27

521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

28

 

Itt kell elszámolni:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésének, tárolásának, állagmegóvásának, felújításának, karbantartásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

29

521020 Raktározás, tárolás

30

 

Itt kell elszámolni:
- az egyéb, raktározási, tárolási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

31

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

32

 

Itt kell elszámolni:
- a parkoló, garázs üzemeltetésével összefüggő tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

33

522004 Közúti járművontatás

34

 

Itt kell elszámolni:
- a hatóság elrendelésére, közlekedés-biztonsági vagy egyéb okból végzett közúti járművontatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

35

522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás

36

 

Itt kell elszámolni:
- a szállítást kiegészítő szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

37

530000 Futárpostai tevékenység

38

 

Itt kell elszámolni:
- a futárpostai tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

5. Vendéglátás, étkeztetés

 

A

B

1

551000 Szállodai szolgáltatás

2

 

Itt kell elszámolni:
- a szállodai szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

3

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

4

 

Itt kell elszámolni:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás, illetve működtetésük vagy igénybevételük önköltségét és eredményszemléletű bevételét. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)

5

552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás

6

 

Itt kell elszámolni:
- a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

7

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára

8

 

Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

9

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

10

 

Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét, feltéve, hogy a diákotthont PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti szerződés alapján működtetik.

11

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

12

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

13

 

Itt kell elszámolni:
- a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott ideiglenes szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

14

559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése

15

 

Itt kell elszámolni:
- az orvos- és nővérszállók üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

16

559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése

17

 

Itt kell elszámolni:
- a szolgálati lakás, szállás, munkásszállás üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

18

559094 Vendégszállás üzemeltetése

19

 

Itt kell elszámolni:
- a vendégszállás, vendégszoba üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

20

561000 Éttermi vendéglátás

21

 

Itt kell elszámolni:
- az éttermi, önkiszolgáló, vagy mozgó (mozgóbüfé, kiszállítás) éttermi vendéglátás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

22

562100 Rendezvényi étkeztetés

23

 

Itt kell elszámolni:
- a rendezvényeken, a megrendelő által megjelölt helyen, eseti alkalommal nyújtott étkeztetési szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

24

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

25

 

Itt kell elszámolni:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

26

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

27

 

Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

28

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

29

 

Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

30

562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése

31

 

Itt kell elszámolni:
- a sportolók részére az edzőtáborozás során biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

32

562916 Üdülői, tábori étkeztetés

33

 

Itt kell elszámolni:
- az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

34

562917 Munkahelyi étkeztetés

35

 

Itt kell elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

35a

562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

35b

 

Itt kell elszámolni:
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításának ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

36

562920 Egyéb vendéglátás

37

 

Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolható, egyéb vendéglátás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

6. Kiadói tevékenység, távközlés, informatika

 

A

B

1

581100 Könyvkiadás

2

 

Itt kell elszámolni:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadásának (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

3

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

4

 

Itt kell elszámolni:
- a folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

5

581900 Egyéb kiadói tevékenység

6

 

Itt kell elszámolni:
- a napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

7

582000 Szoftverkiadás

8

 

Itt kell elszámolni:
- a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadásának (beleértve a program fordítását vagy rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

9

591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

10

 

Itt kell elszámolni:
- a film-, video-, televízióműsor-gyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

11

592000 Hangfelvétel készítése, kiadása

12

 

Itt kell elszámolni:
- a hangfelvétel készítésének, kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

13

601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt

14

 

Itt kell elszámolni:
- a rádióműsor-összeállítás készítésének és közvetítésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

15

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

16

 

Itt kell elszámolni:
- a televízió-műsor összeállításának, szolgáltatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

17

610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

18

 

Itt kell elszámolni:
- a vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

19

610002 Egyéb távközlés

20

 

Itt kell elszámolni:
- a 610001 szakfeladatba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

21

620000 Információ-technológiai szolgáltatás

22

 

Itt kell elszámolni:
- a számítógépes programozás, az információ-technológiai szaktanácsadás, a számítógép üzembe helyezése, üzemeltetése, összeomlás utáni helyreállítása, valamint a szoftvertelepítés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

23

631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

24

 

Itt kell elszámolni:
- az adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

25

639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység

26

 

Itt kell elszámolni:
- a hírek, riportok, fotók, képek összegyűjtésének, felkutatásának, a média és a nyilvánosság számára való eljuttatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

27

639910 Sajtófigyelés

28

 

Itt kell elszámolni:
- a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések felkutatásának, összegyűjtésének, meghatározott témakörök szerinti rendszerezésének, valamint a felhasználóhoz való eljuttatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

29

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

30

 

Itt kell elszámolni:
- a m.n.s. egyéb információs szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

7. Lakás-, ingatlan- és helyiség-gazdálkodás

 

A

B

1

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2

 

Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem szociális célú lakóingatlanok nem szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

3

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4

 

Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. Ide tartozik jellemzően az üzlet- és irodahelyiségek bérbeadása, bérleti jogának értékesítése, az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére; az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

5

680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

6

 

Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő szociális célú lakóingatlanok szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

8. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
1

A rendeletet a 15/2019. (XII. 29.) PM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 9. §-át.

2

Az 1. § a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 4. pontja és 4. pont (2) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (1) bekezdése a 24/2015. (IX. 10.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § (2) bekezdése a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. §-t a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 9. § a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § (2) bekezdése a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 10. § (3) bekezdése a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 10. § (4) bekezdése a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 13. §-t a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

Az 5. melléklet a 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § 5. pontja és 3. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére