• Tartalom

68/2013. (VII. 29.) VM rendelet

68/2013. (VII. 29.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.07.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) Az ügyfél köteles a gazdálkodási év első napjától annak utolsó napjáig a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepelni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha
a) az ügyfél igazolja, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg és rendelkezik olyan földhasználati jogosultságot igazoló szerződéssel, amelynek kezdő időpontja nem későbbi a gazdálkodási év első napjánál, megszűnésének időpontja pedig a gazdálkodási év utolsó napja, vagy annál későbbi időpont, vagy
b) az ügyfél családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást,
ba) amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és
bb) amelyre az (1) bekezdés szerinti feltételt olyan, az adott családi gazdasághoz tartozó gazdálkodó család tagja teljesíti, aki az adott évben, az adott területre vonatkozóan nem nyújtott be kérelmet az e rendelet szerinti intézkedésre.
(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti feltétel meglétének ellenőrzése során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, illetve a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által szolgáltatott adatok alapján jár el.”

(2) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kérelem benyújtása során a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 65/2011/EU bizottsági rendelet) 8. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell.”

(3) Az R1. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfélnek az ellenőrzés során]

a) igazolnia kell, hogy az adott terület vonatkozásában megfelel az 5/A. §-ban foglalt előírásoknak,”

(4) Az R1. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha az ügyfél valamely bejelentett területe vonatkozásában nem tesz eleget az 5/A. §-ban foglalt előírásoknak, akkor az adott évben az érintett területre igényelt támogatásra nem jogosult és a már igénybe vett támogatást a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.”

(5) Az R1. „Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:

11/C. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított
a) 5/A. § (1) bekezdését, a 7. § (1) bekezdését, a 8. § (1) bekezdését, a 9. § (1) bekezdés a) pontját és (3) bekezdését, a 10. § (1) bekezdését, (1a) bekezdését, továbbá (3) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) 5/A. § (2) bekezdését a 2013-ban indult, valamint azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.”

(6) Az R1.

a) 8. § (1) bekezdésében szereplő „1975/2006/EK bizottsági rendelet 9. cikkében” szövegrész helyébe a „65/2011/EU bizottsági rendelet 9. cikkében”,

b) 9. § (3) bekezdésében szereplő „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a gazdálkodás helye szerint illetékes területi hivatala által” szövegrész helyébe a „a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által”,

c) 10. § (1) bekezdésben szereplő „1975/2006/EK bizottsági rendelet 18. cikk (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „65/2011/EU bizottsági rendelet 18. cikk (3) bekezdésben”,

d) 10. § (3) bekezdésében szereplő „1975/2006/EK bizottsági rendelet 23–24. cikkének” szövegrész helyébe a „65/2011/EU bizottsági rendelet 19. cikk (2)–(3) bekezdésének és a 21–22. cikkének”

szöveg lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(2) Az R2. a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 9. § (1) bekezdését a 2009. november 15–2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott, jóváhagyott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.”

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.) „A támogatás igénybevételének feltételei” alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) Az ügyfél köteles a gazdálkodási év első napjától annak utolsó napjáig a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepelni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha
a) az ügyfél igazolja, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg és rendelkezik olyan földhasználati jogosultságot igazoló szerződéssel, amelynek kezdő időpontja nem későbbi a gazdálkodási év első napjánál, megszűnésének időpontja pedig a gazdálkodási év utolsó napja, vagy annál későbbi időpont, vagy
b) az ügyfél családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást,
ba) amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és
bb) amelyre az (1) bekezdés szerinti feltételt olyan, az adott családi gazdasághoz tartozó gazdálkodó család tagja teljesíti, aki az adott évben, az adott területre vonatkozóan nem nyújtott be kérelmet az e rendelet szerinti intézkedésre.
(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti feltétel meglétének ellenőrzése során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, illetve a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által szolgáltatott adatok alapján jár el.”

(2) Az R3. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfélnek az ellenőrzés során]

a) igazolnia kell, hogy az adott terület vonatkozásában megfelel a 6/A. §-ban foglalt előírásoknak,”

(3) Az R3. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az ügyfél valamely bejelentett területe vonatkozásában nem tesz eleget a 6/A. §-ban foglalt előírásoknak, akkor az adott évben az érintett területre igényelt támogatásra nem jogosult, és a már igénybe vett támogatást a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.”

(4) Az R3. „Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:

11/C. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított
a) 6/A. § (1) bekezdését, a 9. § (2) bekezdés a) pontját és 10. § (6) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) 6/A. § (2) bekezdését a 2013-ban indult, valamint az azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.”

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) „Záró rendelkezések” alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:

10/C. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] által hatályon kívül helyezett 3. § (5) bekezdés b) pontját a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokban sem kell alkalmazni.”

(2) Az R4. 7. § (1) bekezdésében a „2013. évben” szövegész helyébe a „2013. és 2014. évben” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R4. 3. § (5) bekezdés b) pontja.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R5.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(2) Az R5. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A második kifizetési kérelemhez kell mellékelni a 3. § b)–c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és 3. célterületek) – amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerültek benyújtásra – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint engedélyköteles beruházás esetén a jogerős vízjogi létesítési engedély hiteles másolatát.”

(3) Az R5. a következő 12/B. §-sal egészül ki:

12/B. § (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 9. § (1) bekezdését a 2011. szeptember 15–2011. október 14. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott, jóváhagyott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 9. § (2a) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

(4) Hatályát veszti az R5. 9. § (2) bekezdés a) pontja.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha
a) az ügyfél igazolja, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg és rendelkezik olyan földhasználati jogosultságot igazoló szerződéssel, amelynek kezdő időpontja nem későbbi azon gazdálkodási év első napjánál, megszűnésének időpontja pedig legalább ugyanazon gazdálkodási év utolsó napja, vagy annál későbbi időpont, amelyre az (1) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, vagy
b) az ügyfél családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást,
ba) amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és
bb) amelyre vonatkozóan az adott családi gazdaság olyan tagja teljesíti az (1) bekezdés szerinti feltételt, aki az adott terület vonatkozásában nem vesz részt az e rendelet szerinti intézkedésben.”

(2) Az R6. 45. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az évente történő ellenőrzéseket:]

c) az 5. § (6) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti feltétel vonatkozásában az MVH végzi, amely során a NÉBIH, illetve a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által szolgáltatott adatok alapján jár el.”

(3) Az R6. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 5. § (6) bekezdés szerinti esetben a földhasználónak az ellenőrzés során igazolnia kell, hogy jogosult a földterület használatára.”

(4) Az R6. a következő 81/E. §-sal egészül ki:

81/E. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet által megállapított 5. § (6) bekezdését, 45. § (1) bekezdés c) pontját és 46. § (5) bekezdését a 2013. évi vagy azt követő évben benyújtott kifizetési kérelmek alapján folyamatban lévő eljárásokban és ezen eljárásokban érintett ügyfelek folyamatban levő ügyeiben kell alkalmazni.”

(5) Hatályát veszti az R6. 82–85. §-a.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„16. lék: olyan felújítási kötelezettséggel nem rendelkező terület, ahol a fák kivágása után a záródáshiányt mindaddig folyamatosan fenntartják, amíg az újulat a külön jogszabályban meghatározottak szerint az erdősítés befejezésére meghatározott feltételeknek meg nem felel,”

(2) Az R7. 16. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

a) az erdészeti hatóság által engedélyezett fahasználatot – annak során egész hektáronként legalább 1 lék nyitását vagy meglévő lék bővítését – az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni,”

(3) Az R. 16. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezéslép:

[A célprogram előírásai:]

i) a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek területei határvonalának egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb, mint 40 méter,”

(4) Az R7. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogosultság feltétele az erdőterv határozatban előírt gyérítés, készletgondozó használat, szálalás, egészségügyi termelés vagy – a tarvágást és az egyéb termelést kivéve – véghasználati fakitermelés.”

(5) Az R7. 25. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A célprogram előírásai:]

e) csak olyan fakitermelés hajtható végre, amelyre vonatkozó bejelentést az erdészeti hatóság tudomásul vett vagy engedélyezett.”

(6) Az R7. „Záró rendelkezések” alcíme a következő 27/C. §-sal egészül ki:

27/C. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel megállapított 2. § 16. pontját, 5. § (1) bekezdés c) pontját, 16. § (3) bekezdés a) és i) pontjait, 25. § (1) bekezdését, 25. § (2) bekezdés e) pontját, és a 9. melléklet 1. táblázat 154. sorát a 2013. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.”

(7) Az R7. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy azt az adott erdőrészletre vonatkozóan” szövegrész helyébe a „vagy a 3. § a)–h) pont szerinti célprogram esetében, az erdőterv határozatot az adott erdőrészletre vonatkozóan” szöveg lép.

(8) Az R7. 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

8. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a
a) 2013. évben július 2. és július 31.
b) 2014. évben július 2. és július 31.
között lehet benyújtani.”

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet „Kifizetési kérelem” alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet módosítása

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet „Kifizetési kérelem” alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosítása

11. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. § (1) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„9. erdőtelepítési kivitelezési terv: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 25. § (1) bekezdése szerinti terv.”

(2) Az R11. 3. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó jogosult, aki
a) rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel, vagy jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel, vagy
b) az adott erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv kiadását a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte az erdészeti hatóságtól.”

(3) Az R11. 4. § (6) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(6) Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően az erdészeti hatóság a támogatási időszakra vonatkozóan jogerős erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírságot állapított meg, és a bírságolt cselekmény, illetve tevékenység az erdő állapotát megváltoztatta.”

(4) Az R11. a következő 13 §-sal egészül ki:

13. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] által megállapított 1. § (1) bekezdés 2. és 9. pontját, a 3. § (1) bekezdését, valamint a 4. § (6) bekezdését a 2013. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.”

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet módosítása

12. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. § -a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelethez

Az R7. 9. melléklet 1. táblázata a következő 154. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

154.

25. § (2) bekezdés e) pont

Csak olyan fakitermelés hajtható végre, amelyre vonatkozó bejelentést az erdészeti hatóság tudomásul vett vagy engedélyezett.

Az anyagmozgatást megelőző fakitermelés nem került bejelentésre, vagy azt az erdészeti hatóság nem vette tudomásul vagy nem engedélyezte.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére