• Tartalom

69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról

2023.01.01.

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 10. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A támogatás rendelkezésre bocsátása

1. § (1) Az országgyűlési képviselők általános és időközi választásán egyéni választókerületi képviselőjelölt (a továbbiakban: jelölt), az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát állító párt és a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzat részére az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján járó támogatás rendelkezésre bocsátása érdekében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

a) országos választási kincstári számlát,

b)1 vármegyénként vármegyei választási kincstári kártyafedezeti számlát, és

c) a jelölt támogatásával rendelkező párthoz rendelt kincstári kártyafedezeti számlát

vezet.

(2) A Kincstár megbízása alapján a kártyakibocsátó a jelölt és a jelölt támogatásával rendelkező párt (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) átutalásai lebonyolítására technikai számlát vezet.

2. § (1)2

(2)3 Ha a jelölt a támogatását az őt jelölő pártlistát állító párt rendelkezésére bocsátja, a Törvény 2/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát (a továbbiakban: nyilatkozat) a Kincstárnak a jelölt választókerülete szerint illetékes vármegyei igazgatóságára kell eljuttatnia.

(3)4 A Kincstár a nyilatkozatok alapján az ugyanarra a pártra engedményezett támogatások tekintetében egy megállapodást köt a párttal. A megállapodást a párt képviselője a Kincstárnak a párt székhelye szerint illetékes vármegyei igazgatóságán kötheti meg.

(4) A megállapodás

a) a jelölt mint kedvezményezett esetében tartalmazza

1. a jelölt természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, adóazonosító jelét, telefonszámát és e-mail címét,

2. a Kincstár azonosító adatait,

3. a jelölt hozzájárulását, hogy a támogatás felhasználása és ellenőrzése céljából a megállapodásban megjelölt személyes adatát a kártya kibocsátója és a Kincstár kezelhesse,

4. a támogatás összegét, a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit,

5. a támogatás felhasználásának határidejét,

6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) K3 Dologi kiadások rovatba tartozó, a kampánytevékenységgel összefüggésben elszámolható költségeket és az elszámoláshoz szükséges bizonylatok körét,

7. a kincstári kártya használatával kapcsolatos általános szabályokat,

8. a jelölt nyilatkozatát a kincstári szabályzat és az annak részét képező Általános Szerződési Feltételek megismeréséről és annak elfogadásáról,

9. a támogatás jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezményeit, a befizetés rendjét,

10. annak kikötését, hogy ha a jelöltre leadott érvényes szavazatok száma nem éri el az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább 2%-át, illetve ha a jelölt kiesik a választásból – a jelölt halála kivételével –, a támogatást köteles a Kincstárnak visszafizetni,

11. a támogatásról történő elszámolás határidejét,

12. a támogatás felhasználása ellenőrzésének a menetét, a hiánypótlás lehetőségét, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

13. mellékletként a számlaösszesítő adatlapot.

b) a párt mint kedvezményezett esetében tartalmazza

1. a párt nevét, székhelyének címét, a párt nyilvántartási számát, adószámát, telefonszámát és e-mail címét,

2. a párt megállapodást aláíró képviselőjének természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, telefonszámát és e-mail címét,

3. – annak felmerülésekor – a párt képviselője által a kártya használatára meghatalmazott személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, telefonszámát és e-mail címét,

4. a Kincstár azonosító adatait,

5. a támogatás összegét (az összes támogatás összegét, amit jelöltek a párt rendelkezésére bocsátottak), a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit,

6. a támogatás felhasználásának határidejét,

7. az Áhsz. K3. Dologi kiadások rovatba tartozó, a kampánytevékenységgel összefüggésben elszámolható költségeket és az elszámoláshoz szükséges bizonylatok körét,

8. a kincstári kártya használatával kapcsolatos általános szabályokat,

9. a párt nyilatkozatát a kincstári szabályzat és az annak részét képező Általános Szerződési Feltételek megismeréséről és annak elfogadásáról,

10. a támogatás jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezményeit, a befizetés rendjét,

11. annak kikötését, hogy ha a támogatást a párt rendelkezésére bocsátó jelöltre leadott érvényes szavazatok száma nem éri el az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább 2%-át, illetve ha a jelölt kiesik a választásból – a jelölt halála kivételével –, a jelöltre eső támogatást a párt köteles a Kincstárnak visszafizetni,

12. a támogatásról történő elszámolás határidejét,

13. a támogatás felhasználása ellenőrzésének a menetét, a hiánypótlás lehetőségét, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

14. mellékletként a számlaösszesítő adatlapot, a támogatást a párt rendelkezésére bocsátott jelöltek feltüntetésével, valamint a jelöltek nyilatkozatainak másolatát.

(5) A megállapodás részét képező egyes tartalmi követelmények e rendelet megfelelő előírására, valamint a Kincstár szabályzatára történő utalással is meghatározhatók.

(6)5 A Kincstár — a kedvezményezettnek a megállapodás megkötésekor tett választása szerint — a megállapodás megkötésének helye szerinti vármegyei igazgatóságán (a továbbiakban: igazgatóság) adja át a kincstári kártyát és annak PIN-kódját, vagy azokat a kedvezményezettnek megküldi, a megállapodás megkötésének napjától számított öt napon belül.

3. § A Kincstár a támogatást

a) a támogatásra jogosult pártnak, országos nemzetiségi önkormányzatnak az országos választási kincstári számláról közvetlen átutalással,

b)6 a jelöltnek a jelölt választókerülete szerinti vármegyéhez tartozó választási kincstári kártyafedezeti számlán keresztül kincstári kártyán,

c) a jelölt támogatásával rendelkező pártnak a párthoz rendelt kincstári kártyafedezeti számlán keresztül kincstári kártyán

bocsátja rendelkezésre.

2. A kártyafedezeti számla és a kincstári kártya használatának szabályai

4. § (1) A jelölt, a kedvezményezett párt képviselője vagy az általa a kincstári kártya használatára meghatalmazott személy (a továbbiakban együtt: kártyahasználó) a kincstári kártya fedezetének terhére átutalást a Kincstár honlapján keresztül elérhető, a kártyakibocsátó internetes felületén kezdeményezhet.

(2) A kártyahasználó nem kezdeményezhet fizetést devizában meghatározott ellenérték megfizetésére, illetve külföldi értékesítő, szolgáltató által meghatározott deviza-ellenérték megfizetésére.

(3) A kártyahasználó a kincstári kártya fedezetének aktuális egyenlegéről a Kincstár szabályzatában foglaltak szerint tájékoztatást kérhet.

5. § (1) Ha a kedvezményezett a kártyafedezeti számlára vonatkozó valamely terhelést, illetve annak összegét nem ismeri el, illetve a kincstári kártya egyenlegét vitatja, a kártyahasználó az elszámolás benyújtásáig az igazgatóságon személyesen vagy elektronikus úton panaszt tehet.

(2) A panaszt a Kincstár a benyújtástól számított két napon belül kivizsgálja.

(3) Ha a Kincstár a panasznak részben vagy egészben helyt ad, haladéktalanul megteszi a panasz orvoslásához szükséges intézkedéseket. Ha a Kincstár a panaszban foglaltakat megalapozatlannak tartja, a panaszt elutasítja.

(4) A Kincstár a panasszal kapcsolatos döntését és annak indokait a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül közli a panaszos kártyahasználóval.

6. § (1) Ha a kártyahasználó a kincstári kártyát elveszti, azt tőle ellopják, vagy az kikerül az ellenőrzése alól, ennek a ténynek a tudomására jutását követően haladéktalanul köteles a kincstári kártya használatát a Kincstár szabályzatában meghatározott módon letiltani. Ha a kártyahasználó a letiltást elmulasztja, az ebből származó kár a kedvezményezettet terheli. A kincstári kártya letiltásának feloldásáról a kártyahasználó kérelmére, a kérelem beérkezését követő egy napon belül a Kincstár gondoskodik.

(2) A Kincstár a kincstári kártya elvesztése, ellopása, használhatatlanná válása, megsemmisülése esetén annak pótlásáról vagy kicseréléséről a kártyahasználó bejelentése alapján, a bejelentést követő öt napon belül gondoskodik. A kincstári kártya pótlásának, kicserélésének költségeit az állam viseli.

3. A támogatással való elszámolás, ellenőrzés és visszakövetelés

7. § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználását igazoló bizonylatok hiteles másolatának és az azok alapján elkészített számlaösszesítő adatlapnak (a továbbiakban együtt: elszámolás) az igazgatóság részére történő benyújtásával számol el a támogatás felhasználásáról. Nem kell elszámolni a választás napjáig elhunyt jelöltet illető támogatásról, ideértve azt az esetet is, amikor a jelölt halála előtt a támogatást az őt jelölő, pártlistát állító párt rendelkezésére bocsátotta.

(2) A jelölt, illetve a kedvezményezett párt képviselője vagy az általa meghatalmazott személy a támogatás felhasználását igazoló bizonylatok másolatát aláírásával és a másolaton „Az eredetivel mindenben megegyező” szöveg feltüntetésével hitelesíti.

(3) A jelölt, illetve a kedvezményezett párt képviselője vagy az általa meghatalmazott személy a számlaösszesítő adatlapon minden kiadási tételhez részletes szöveges indoklást ad az adott tétel felhasználási céljáról, valamint nyilatkozik a támogatás szabályszerű felhasználásáról.

8. §7

9. §8

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 17/2022. (XII. 20.) PM rendelet 1. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdését a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 70. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (2) bekezdése a 17/2022. (XII. 20.) PM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 17/2022. (XII. 20.) PM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (6) bekezdése a 17/2022. (XII. 20.) PM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § b) pontja a 17/2022. (XII. 20.) PM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8–9. §-t az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 8–9. §-t az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére