• Tartalom

7/2013. (II. 13.) VM rendelet

7/2013. (II. 13.) VM rendelet

a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosításáról1

2013.02.16.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Strucc tartásának engedélyezése esetén az (1) bekezdés b) és c) pontját nem kell alkalmazni.”

(2) A Rendelet

módosul.

(3) Hatályát veszti a Rendelet 7. §-a.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 7/2013. (II. 13.) VM rendelethez

1. A Rendelet 1. számú melléklet „MAMMALIA – EMLŐSÖK” fejezet, „Carnivora – Ragadozók” címe a „Leopárd (Panthera pardus)” sorát követően a következő sorral egészül ki:
„Puma (Puma concolor)”
2. Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklet
a) „MAMMALIA – EMLŐSÖK” fejezet, „Carnivora – Ragadozók” címének „Canidae Kutyafélék” alcímében a „Pit bull terrier, valamint annak valamennyi egyede és keveréke, melyet veszélyes ebnek minősítettek”,
b) „AVES – MADARAK” fejezet „Struthioniformes – Struccalkatúak” címében a „Dromaiidae Emufélék” és az „Emu (Dromaius novaehollandiae)”,
c) „REPTILIA – HÜLLŐK” fejezet, „Squamata – Pikkelyes hüllők” címében a „Boa (Boa constrictor)” és „Ametiszt kígyó (Liasis amethistinus)”
sor.

2. melléklet a 7/2013. (II. 13.) VM rendelethez

Hatályát veszti a Rendelet 3. számú melléklet „Gerincesek” fejezet, „Madarak” címének következő harmadik bekezdése:
Emu

(2 egyed)

200 m2

4 m2/egyed

további egyed

+100 m2

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére