• Tartalom

7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről

2022.07.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 11. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a)1 a rádióspektrum-használati jogosultsággal, joggal rendelkezőkre, a rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházása vagy haszonbérbe adása tárgyában szerződő felekre és

b) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra

terjed ki.

(2)2 A rendeletet a rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházására vagy haszonbérbe adására kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)3 rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházása: olyan jogügylet, amelynek eredményeképpen a rádióspektrum-használati jogosultság, jog és a kapcsolódó kötelezettségek részben vagy egészben a rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházási megállapodást megelőző jogosítottjáról, engedélyeséről (a továbbiakban: eredeti jogosult) átszállnak a vele szerződő félre.

b)4 rádióspektrum-használati jog haszonbérbe adása: olyan jogügylet, amelynek eredményeképpen a rádióspektrum-használati jog hasznai szedésének jogát a haszonbérleti megállapodásban meghatározott időre – de legfeljebb az engedély időbeli hatályára – az engedélyes egészben vagy részben átengedi a másik szerződő félnek, azzal, hogy a jogügylet egyebekben nem érinti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a haszonbérbeadó között hatósági szerződés vagy hatósági határozat alapján – a haszonbérbeadás előtt – létrejött hatósági jogviszony tartalmát.

c)5 a frekvencia vagy rádióspektrum másodlagos kereskedelme: a rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházása vagy haszonbérbe adása.

2. Átruházás

3. §6 A rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházására irányuló megállapodás (a továbbiakban: átruházási megállapodás) megkötésének érvényességi feltétele a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: Hatóság) jóváhagyása. Az átruházási megállapodás hatálybalépését a Hatóság átruházást jóváhagyó hatósági döntése véglegessé válásának feltételével kell meghatározni.

4. § (1)7 Az átruházási megállapodás tárgyát olyan frekvenciasávban meglévő rádióspektrum-készlet képezheti, amelynek rádióspektrum-használati jogosultsága, joga a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) szerint átruházható. Az átruházással érintett konkrét frekvencia vagy frekvenciatartomány a rádióspektrum-használati jogosultság tárgyát képező rádióspektrum-készlet egésze vagy része lehet.

(2)8 A rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházása vonatkozhat az ország egész területére vagy annak a megállapodásban pontosan körülhatárolt rész-területére.

(3)9 A felek az átruházási megállapodásban rendelkezhetnek a megállapodás tárgyát képező frekvencia vagy frekvenciatartomány használatának időbeli megosztásáról is.

3. Haszonbérlet

5. §10 A rádióspektrum-használati jogosultság, jog haszonbérbe adására irányuló megállapodás (a továbbiakban: haszonbérleti megállapodás) megkötésének érvényességi feltétele a Hatóság jóváhagyása. A haszonbérleti megállapodás hatálybalépését a Hatóság haszonbérbeadást jóváhagyó hatósági döntése véglegessé válásának feltételével kell meghatározni.

5/A. §11 A Hatóság egyszerűsített jóváhagyása kérhető, ha a haszonbérlő a megállapodással érintett terület használatára jogosult, és a haszonbérleti megállapodás alapján kialakuló rádióspektrum-használat

a) területi kiterjedése nem éri el az 500 km2-t;

b) nem nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása érdekében történik; és

c) legfeljebb 5 évre szól a megállapodás.

6. § (1)12 A haszonbérleti megállapodás tárgyát olyan frekvenciasávban meglévő rádióspektrum-készlet képezheti, amelynek rádióspektrum-használati joga az NFFF szerint haszonbérbe adható. A haszonbérleti megállapodással érintett konkrét frekvenciatartomány ezen frekvenciasáv egésze vagy része lehet.

(2) A haszonbérleti megállapodás vonatkozhat az ország egész területére vagy annak a megállapodásban pontosan körülhatárolt rész-területére.

(3)13 A haszonbérleti megállapodás eredményezheti a megállapodás tárgyát képező frekvencia vagy frekvenciatartomány használatának időbeli megosztását.

4. Eljárási rendelkezések

7. § (1)14 A rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházásához és haszonbérbe adásához a Hatóság jóváhagyását

a) az eredeti jogosult és

b) az eredeti jogosulttal szerződő fél vagy – amennyiben alhaszonbérletre került sor – az alhaszonbérlő együttesen kötelesek kérni.

(2) Az átruházási megállapodás jóváhagyása iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)15 az átruházás tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül az átruházással érintett konkrét frekvencia vagy frekvenciatartomány meghatározását,

b) a szerződő felek cégadatait (a cég vagy szervezet megnevezése, cégjegyzékszáma, székhelye, levelezési címe, adószáma, pénzforgalmi számlaszáma, képviselőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány száma vagy a vállalkozói tevékenység bejelentésének visszaigazolásával kapcsolatos tanúsítvány adatai), természetes személy esetén természetes személyazonosító és lakcím adatait,

c) az átruházás módját,

d) az átruházás 4. § szerinti jellegének meghatározását,

e) az átruházási megállapodás hatálybalépésének időpontját, a megállapodás időtartamát,

f) az átruházási megállapodás egyéb feltételeit, beleértve az ellenértéket,

g)16 az átruházásra kerülő rádióspektrum-használati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(3)17 Az 5. § szerinti esetben a haszonbérleti megállapodás jóváhagyása iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)18 a haszonbérlet tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül a haszonbérleti megállapodással érintett konkrét frekvencia vagy frekvenciatartomány meghatározását,

b) a szerződő felek cégadatait (a cég vagy szervezet megnevezése, cégjegyzékszáma, székhelye, levelezési címe, adószáma, pénzforgalmi számlaszáma, képviselőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány száma vagy a vállalkozói tevékenység bejelentésének visszaigazolásával kapcsolatos tanúsítvány adatai), természetes személy esetén természetes személyazonosító és lakcím adatait,

c) a haszonbérlet 6. § szerinti jellegének meghatározását,

d) a haszonbérleti megállapodás hatálybalépésének időpontját, a haszonbérlet időtartamát,

e) a haszonbérleti megállapodás egyéb feltételeit, beleértve az ellenértéket,

f)19 a haszonbérbe adandó rádióspektrum-használati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(4)20 A kérelemben az eredeti jogosulttal szerződő fél vagy az alhaszonbérlő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés tárgyát képező rádióspektrum-használati jogosultságra, jogra vonatkozó valamennyi jogszabályban, valamint hatósági határozatban, hatósági szerződésben foglalt rendelkezést magára nézve kötelezőnek ismer el.

(5) A kérelemhez csatolni kell az átruházási vagy haszonbérleti megállapodás egy eredeti példányát.

(6)21 Az 5/A. § szerinti esetben a haszonbérleti megállapodás egyszerűsített jóváhagyását a haszonbérbe adó kérheti.

(7)22 A haszonbérbe adó a (6) bekezdés szerinti kérelmét a Hatóság internetes honlapján elérhető elektronikus űrlapon elektronikus úton nyújthatja be.

(8)23 A kérelemnek tartalmaznia kell a (3) bekezdés a)–d) pontjában foglaltakat, valamint az 5/A. §-ban foglalt feltételek teljesülését alátámasztó adatokat, nyilatkozatokat.

(9)24 A Hatóság a (8) bekezdésben foglaltakat megfelelően tartalmazó kérelem esetén a megállapodást egy munkanapon belül nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről elektronikus úton visszaigazolást küld a haszonbérbe adónak.

(10)25 A kérelemben foglalt frekvencia vagy frekvenciatartomány haszonbérleti jogviszonyának kezdete a nyilvántartásba vétel napja.

8. §26 (1) A Hatóság az átruházást vagy a haszonbérbe adást a másodlagos kereskedelem tárgyát képező frekvenciasávra vonatkozó sávhasználati feltételek teljesülése esetén is csak akkor hagyja jóvá, ha a megállapodás biztosítja a szolgáltatás műszaki színvonalának fenntartását, a hatékony spektrumhasználat elveit, biztosított a káros zavarás elkerülése, továbbá támogatja a versenyt, és nem okoz versenytorzulást.

(2) A Hatóság – a haszonbérleti megállapodás egyszerűsített jóváhagyásának kivételével – a jóváhagyás során objektíven és előretekintően elemezve vizsgálja, hogy

a) az átruházás, haszonbérlet megvalósulása esetén hogyan alakulhatnak a piaci versenyfeltételek;

b) a tervezett másodlagos kereskedelmi megállapodás (e § alkalmazásában a továbbiakban: megállapodás) biztosítja-e a verseny fenntartását vagy annak fokozását, valamint

c) valószínűsíthetően milyen hatást gyakorol a piaci szereplők által már megvalósított és a tervezett beruházásokra, különösen a megállapodás által érintett elektronikus hírközlési hálózatok (e § alkalmazásában a továbbiakban: hálózat) kiépítésére.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során a Hatóság a következő szempontokat veszi figyelembe a megállapodás által érintett hálózatok és rádióspektrum-használati jogosultság értékelése körében:

a) a megállapodás által érintett terület nagysága, a területen belüli meglevő vagy tervezett lefedettségi adatok;

b) a megállapodás által érintett hálózat jellemzői, különösen annak állapota – meglévő, újonnan kiépítendő vagy módosuló hálózat – és az alkalmazott technológia;

c) megállapodásba bevont hálózati elemek köre, mennyisége a megállapodásban részt vevő felek összes hálózati elemeinek köréhez és mennyiségéhez viszonyítva, továbbá

d) a megállapodásban részt vevő felek által közösen használt rádióspektrum mennyiségének aránya az összes azonos célra használható rádióspektrum mennyiségéhez, valamint a megállapodásban részt vevő felek által használt releváns rádióspektrum mennyiséghez viszonyítva.

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során a Hatóság a következő szempontokat veszi figyelembe a megállapodás egyéb tartalmi feltételeinek értékelése körében:

a) a megállapodás időtartama és annak aránya a rádióspektrum-használati jogosultságok teljes időtartamához képest;

b) a megállapodás rugalmas alakíthatósága, így különösen új fél megállapodásba történő bevonásának lehetősége, valamint az eredeti megállapodás felek közötti módosíthatóságára vonatkozó feltételek; továbbá

c) a megállapodás felmondására, megszüntetésére vonatkozó feltételek.

(5) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során a Hatóság a következő szempontokat veszi figyelembe a megállapodás teljes elektronikus hírközlési piacra vonatkozó hatásainak értékelése körében:

a) a megállapodásban részt vevő felek piaci pozíciója, ennek keretében különösen a piaci részesedés, a vállalatméret, a jövedelmezőség és a tulajdonosi háttér;

b) a megállapodás várható hatása az abban részt vevő felek közötti versenyre, különösen a versenyzésre való további ösztönzöttség, a megállapodás alapján az abban részt vevő felek közötti kicserélt információk körének és a megállapodásban részt vevő felek stratégiai és kereskedelmi önállósága megőrzésének vizsgálata útján;

c) a megállapodás várható hatása a felhasználók számára nyújtott szolgáltatások tekintetében;

d) a megállapodás várható hatása a beruházásokra, különösen a piaci szereplők beruházásra való ösztönzöttségére az ország egész területére vonatkozóan, kiemelten a nem lefedett és a különböző mértékben lefedett térségek fejlesztésére.

(6) A Hatóság nem hagyja jóvá az átruházási vagy haszonbérleti megállapodást, ha

a) a megállapodás nem felel meg az NFFF-ben foglaltaknak;

b) a megállapodás tartalma ellentmond az eredeti rádióspektrum-használati jogosultságot, jogot megállapító hatósági határozat vagy hatósági szerződés tartalmának, vagy túlterjeszkedik azon; vagy

c) a (2) bekezdés szerinti hatáselemzés eredményeképpen megállapítja, hogy a megállapodás a versenyt várhatóan jelentős mértékben károsítja, és ez a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségek előírása útján sem orvosolható.

(7) A megállapodás jóváhagyása során a tényleges verseny előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése érdekében a következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki:

a) a megállapodással érintett frekvenciahasználati jogosultság feltételekhez kötése, beleértve a nagykereskedelmi hozzáférés, országos vagy regionális roaming szolgáltatás biztosításának kötelezettségét;

b) egyes frekvenciasávokban újabb rádióspektrum-használati jogosultság vagy jog szerzésének kizárása vagy feltételekhez kötése a rádióspektrum-használati jogok odaítéléséből vagy halmozásából adódó versenytorzulás elkerülése érdekében;

c) a megállapodással érintett rádióspektrum-használati jogosultság nemzeti vagy uniós összefonódás-ellenőrzés alól mentes további átruházásának megtiltása vagy feltételekhez kötése, amennyiben az ilyen átruházás a versenyt várhatóan jelentős mértékben károsítja; vagy

d) a megállapodással érintett rádióspektrum-használati jogosultságok módosításának lehetősége, ha ez a rádióspektrum-használati jogosultság bármely átruházásából vagy felhalmozásából adódó versenytorzulás korrekciójához szükséges.

(8) A Hatóság a jóváhagyott átruházási és haszonbérleti megállapodásokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás – a személyes adatok kivételével – tartalmazza

a) átruházási megállapodás esetén a 7. § (2) bekezdése szerinti adatokat;

b) haszonbérleti megállapodás esetén a 7. § (3) bekezdése szerinti adatokat.

(9) A Hatóság a megállapodást jóváhagyó határozatát – a személyes adatok és az eljárásban zártan kezelt adatok kivételével – internetes oldalán közzéteszi.

(10) A megállapodásban foglalt adatokban bekövetkezett változásokat a felek 15 napon belül bejelentik a Hatóságnak.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 8 órakor lép hatályba.

10. §27 Ez a rendelet

a) az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 5. cikk (2) bekezdés e) pontjának, valamint 6. cikk (8) bekezdésének és

b) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 51. és 52. cikkének

való megfelelést szolgálja.

11. §28

12. §29

13. §30

1. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez31

2. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez32

3. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez33

4. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez34

5. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez35

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a) pontja a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § b) pontja a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § c) pontja a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdése a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5/A. §-t a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be.

13

A 6. § (3) bekezdése a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (2) bekezdés g) pontja a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (3) bekezdés a) pontja a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (3) bekezdés f) pontja a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 6. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (6) bekedését a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be.

22

A 7. § (7) bekedését a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be.

23

A 7. § (8) bekedését a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be.

24

A 7. § (9) bekedését a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be.

25

A 7. § (10) bekedését a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be.

26

A 8. § a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

27

A 10. § a 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

28

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére