• Tartalom

71/2013. (XII. 16.) BM rendelet

71/2013. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 5., 6. és 14. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában,

a 7. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–4. §2

5. § Az R. 18. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A felvételre jelentkező minden esetben köteles az egy évnél nem régebbi mellkas-szűrővizsgálat eredményét bemutatni az alapellátó orvosnak az előzetes alkalmassági vizsgálat során.
(4) A személyi állomány azon tagjainak, akiknek a mellkas-szűrővizsgálaton történő részvétel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 19. § (1) bekezdés f)–h) pontja alapján járványügyi érdekből kötelező, az egy évnél nem régebbi megjelenésről szóló igazolást kell bemutatnia az alapellátó orvosnak az időszakos alkalmassági vizsgálat során.”

6. § Az R. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a személyi állomány tagja az NM rendelet szerinti kontaktszemélyként vesz részt a kötelező tüdőszűrő vizsgálaton, úgy annak eredményét haladéktalanul köteles az alapellátó orvosnak bemutatni.”

7–10. §3

11. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgálatra rendelt személynek az egészségi alkalmassági vizsgálat során be kell mutatnia:)

f) a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18. § (3)–(4) bekezdésekben meghatározottak szerint az 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredményét, illetve a megjelenésről szóló igazolást,”

12. §4

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. §, 6. § és 11. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–17. melléklet a 71/2013. (XII. 16.) BM rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére