• Tartalom

71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet

71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–6. §2

7. § (1)3

(2)4

(3)–(15)5

8. §6

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2013. december 31-én lép hatályba.

(3) A 7. § (16) és (17) bekezdése, valamint a 16. és a 17. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Ez a rendelet

a) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) VII. mellékletét módosító 2013. május 13-i 2013/15/EU tanácsi irányelv melléklet 34. pontjának,

b) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. és V. mellékletét módosító 2013. május 13-i 2013/15/EU tanácsi irányelv melléklet 31. pontjának,

c) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és III. mellékletét módosító 2013. május 13-i 2013/15/EU tanácsi irányelv melléklet 32. pontjának,

d) a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 2010. július 5-i 2010/48/EU bizottsági irányelv melléklet szerinti 3. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) IV. és XII. mellékletének módosításáról szóló, 2012. december 10-i 1229/2012/EU bizottsági rendelet,

b) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1230/2012/EU bizottsági rendelet,

c) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek szén-dioxid-kibocsátásának meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. február 19-i 143/2013/EU bizottsági rendelet,

d) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. március 7-i 195/2013/EU bizottsági rendelet,

e) az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 396/2013/EU bizottsági rendelet,

f) a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követése tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 397/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez7

2. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez8

3–15. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez9

16. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/1. mellékletének módosítása
Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 2.17., 2.17.1. és 2.17.2. ponttal egészül ki:
„2.17.    Többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott jármű (csak a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem (1)
2.17.1.    A menetkész járműtömege:      kg.
2.17.2.    A 692/2008/EK rendelet XII. melléklet 5. szakasza szerint kiszámított átlagos
terhelés:      kg.”

17. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/9. mellékletének módosítása
1.    Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész B. MINTA – 1. OLDAL a következő 0.2.2. ponttal egészül ki:
„0.2.2.    Az alapjármű típus-jóváhagyási adatai (q):
Típus:     
Változat (a):     
Kivitel (a):     
Típus-jóváhagyási szám, beleértve a kiterjesztés számát     ”
2.    Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész B. MINTA – 1. OLDAL a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:
„0.5.1. Az alapjármű gyártójának neve és címe (q)     ”
3.    Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL–N1 JÁRMŰKATEGÓRIA a következő 14. ponttal egészül ki:
„14.    A menetkész jármű tömege:      kg (1)(q)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § (3)–(15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3–15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére