• Tartalom

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

a hulladékjegyzékről

2016.01.01.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában,
az 6. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 7., 8. § és 10. § (2) bekezdése tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,
a 9. és 10. § (3) bekezdése tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A hulladékjegyzék főcsoportjait, alcsoportjait és az egyes hulladéktípusok jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A hulladékjegyzék használatához szükséges útmutatót a 3. melléklet tartalmazza.

2. §1 E rendelet alkalmazásában:

1. átmeneti fém: a szkandium, a vanádium, a mangán, a kobalt, a réz, az ittrium, a nióbium, a hafnium, a volfrám, a titán, a króm, a vas, a nikkel, a cink, a cirkónium, a molibdén és a tantál minden vegyülete, valamint ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva;

2. megszilárdulás: olyan folyamat, amelyek adalékanyagok hozzáadása révén a hulladéknak csak a fizikai állapotát változtatja meg, kémiai tulajdonságait nem;

3. nehézfém: az antimon, az arzén, a kadmium, a króm (VI), a réz, az ólom, a higany, a nikkel, a szelén, a tellúr, a tallium és az ón minden vegyülete, illetve ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva;

4. poliklórozott bifenil és poliklórozott terfenil: a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti PCB;

5. részben stabilizált hulladék: olyan hulladék, amely a stabilizáció folyamata után még mindig tartalmaz olyan veszélyes összetevőket, amelyek nem alakultak át teljes mértékben nem veszélyes összetevőkké, és rövid, közép- vagy hosszú távon a környezetbe juthatnak;

6. stabilizáció: olyan folyamat, amely módosítja a hulladék összetevőinek veszélyességét, és így a veszélyes hulladékot nem veszélyes hulladékká teszi;

7. veszélyes anyag: olyan anyag, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletének 2–5. részében szereplő kritériumoknak.

2/A. §2 (1) Az egyes hulladéktípusok veszélyességi jellemzőinek értékelésekor a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. mellékletében meghatározott kritériumokat kell alkalmazni.

(2) A HP 4, HP 6 és HP 8 jelű veszélyességi jellemzők tekintetében a Ht. 1. melléklete szerint az egyedi anyagokra vonatkozó határértékeket kell alkalmazni. Ha a hulladékban egy adott anyag a határértéknél kisebb mennyiségben van jelen, akkor azt semmilyen küszöbérték kiszámításakor nem kell figyelembe venni. Ha egy hulladék valamely veszélyességi jellemzőjét vizsgálattal és a Ht. 1. melléklete szerint a veszélyes anyagok koncentrációjának határértékei alapján is értékelik, akkor a vizsgálat eredményeit kell mérvadónak tekinteni.

2/B. §3 (1) A hulladékjegyzékben a csillaggal (*) megjelölt hulladéktípusok a Ht. szerint veszélyes hulladéknak minősülnek, kivéve a Ht. 59. § (1) bekezdése alapján a háztartásban képződő vegyes hulladék.

(2) Az olyan hulladéktípusokra, amelyekhez veszélyes és nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kód is rendelhető, a következő szabályok vonatkoznak:

1. A hulladékjegyzékben veszélyes anyagra történő konkrét vagy általános hivatkozással csak olyan hulladék kerülhet veszélyesként azonosításra, amely olyan veszélyes anyagokat tartalmaz, amelyek jelenléte miatt a hulladék rendelkezik a Ht. 1. mellékletében felsorolt HP1 – HP8 és/vagy HP10 – HP15 jelű veszélyességi jellemzők közül eggyel vagy többel. A HP 9 jelű veszélyességi jellemző meglétét jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hiányában referenciadokumentum alapján kell értékelni.

2. A hulladéktípusok veszélyességi jellemzőit a Ht. 1. melléklete szerint a hulladékban található anyagok koncentrációjának határértékei alapján, vagy – ha az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet másképp nem rendelkezik –, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendelettel vagy más, nemzetközileg elismert vizsgálati módszerekkel és útmutatásokkal összhangban lévő vizsgálatokkal lehet értékelni, az állatokon és embereken végzett vizsgálatok vonatkozásában figyelembe véve az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét.

3. A poliklórozott dibenzo-dioxinokat és dibenzo-furánokat (PCDD/PCDF), a DDT-t (1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klór-fenil)etán), a klórdánt, a hexaklór-ciklohexánokat (például lindánt), a dieldrint, az endrint, a heptaklórt, a hexaklór-benzolt, a klórdekont, az aldrint, a pentaklór-benzolt, a mirexet vagy a toxafént, hexabróm-bifenilt, illetve a PCB-t a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében a koncentrációra vonatkozóan meghatározott határértékeknél nagyobb arányban tartalmazó hulladékokat veszélyes hulladékként kell besorolni.

4. A koncentrációra vonatkozóan a Ht. 1. mellékletében meghatározott határértékeket a tömbformában lévő, tiszta (veszélyes anyagokkal nem szennyezett) fémötvözetekre nem kell alkalmazni. Azok a fémötvözetek, amelyek veszélyesnek minősülnek, a 2. melléklet szerinti táblázatban tételesen szerepelnek és csillaggal (*) vannak jelölve.

5. Annak megállapításakor, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, figyelembe kell venni az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alábbi megjegyzéseit:

5.1. az anyagok azonosításával, osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: B, D, F, J, L, M, P, Q, R és U megjegyzés;

5.2. a keverékek osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: 1., 2., 3. és 5. megjegyzés.

6. Azt követően, hogy megállapításra került, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, a hulladékhoz hozzá kell rendelni a 2. mellékletben szereplő, a veszélyes vagy a nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kódok valamelyikét.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor hatályos hulladékgazdálkodási engedélyekben a hulladéktípusra vonatkozó megnevezések a hulladékgazdálkodási engedélyek időbeli hatályának lejártáig – az engedély módosítása nélkül – alkalmazhatók.

(2)4

5. § (1) Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozat;

b) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2001. január 16-i 2001/118/EK bizottsági határozat;

c) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2001. január 22-i 2001/119/EK bizottsági határozat;

d) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2001. július 23-i 2001/573/EK tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges;

e)5 a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról szóló, 2014. december 18-i 2014/955/EU bizottsági határozat

rendelkezéseket állapít meg.

6–10. §6

1. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez7

A hulladékjegyzék főcsoportjai

A

B

Azonosító kód főcsoport száma:

A hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezése:

01

ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS- FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

03

FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

04

BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK

05

KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

06

SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

07

SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

08

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

09

FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA

10

TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

11

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA

12

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

13

OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolaj, valamint a 05
és a 12 főcsoportban meghatározott hulladék)

14

SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZHULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportban meghatározott hulladék)

15

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

16

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

17

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

18

EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladék, amely nem közvetlenül egészségügyi ellátásból származik)

19

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

20

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

2. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez8

A hulladékjegyzék főcsoportjai, alcsoportjai és az egyes hulladéktípusok

A

B

C

Azonosító kód:

A hulladéktípus megnevezése:

főcsoport
szám

alcsoport
szám

01

 

ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

01 01

ásványok bányászatából származó hulladék

 

01 01 01

fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék

 

01 01 02

nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék

 

01 03

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

 

01 03 04*

szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő

 

01 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

 

01 03 06

meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től

 

01 03 07*

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

 

01 03 08

hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től

 

01 03 09

timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 10-től

 

01 03 10*

timföld termeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vörösiszap, amely különbözik
a 01 03 07-től

 

01 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

01 04

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

 

01 04 07*

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

 

01 04 08

kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től

 

01 04 09

hulladékhomok és hulladékagyag

 

01 04 10

hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től

 

01 04 11

kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től

 

01 04 12

ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik
a 01 04 07-tól és a 01 04 11-től

 

01 04 13

kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től

 

01 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

01 05

fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék

 

01 05 04

édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék

 

01 05 05*

olajtartalmú fúróiszap és hulladék

 

01 05 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék

 

01 05 07

baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik
a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

 

01 05 08

klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

 

01 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02

 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-
ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

02 01

mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka

 

02 01 01

mosásból és tisztításból származó iszap

 

02 01 02

hulladékká vált állati szövetek

 

02 01 03

hulladékká vált növényi szövetek

 

02 01 04

műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)

 

02 01 06

állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)

 

02 01 07

erdőgazdálkodás hulladéka

 

02 01 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék

 

02 01 09

agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól

 

02 01 10

fémhulladék

 

02 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

02 02

hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék

 

02 02 01

mosásból és tisztításból származó iszap

 

02 02 02

hulladékká vált állati szövetek

 

02 02 03

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

 

02 02 04

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

 

02 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

02 03

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék

 

02 03 01

mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap

 

02 03 02

tartósítószer-hulladék

 

02 03 03

oldószeres kivonatolásból származó hulladék

 

02 03 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

 

02 03 05

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

 

02 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

02 04

cukorgyártási hulladék

 

02 04 01

cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld

 

02 04 02

nem szabványos kalcium-karbonát

 

02 04 03

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

 

02 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

02 05

tejipari hulladék

 

02 05 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

 

02 05 02

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

 

02 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

02 06

sütő- és cukrászipari hulladék

 

02 06 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

 

02 06 02

tartósítószer hulladék

 

02 06 03

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

 

02 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

02 07

alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)

 

02 07 01

a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék

 

02 07 02

szeszfőzés hulladéka

 

02 07 03

kémiai kezelésből származó hulladék

 

02 07 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

 

02 07 05

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

 

02 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

03

 

FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

03 01

fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

 

03 01 01

fakéreg és parafahulladék

 

03 01 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér

 

03 01 05

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik
a 03 01 04-től

 

03 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

03 02

faanyagvédőszer-hulladék

 

03 02 01*

halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer

 

03 02 02*

halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

 

03 02 03*

fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

 

03 02 04*

szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

 

03 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer

 

03 02 99

közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer

 

03 03

cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék

 

03 03 01

fakéreg és fahulladék

 

03 03 02

zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki

 

03 03 05

papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap

 

03 03 07

hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék

 

03 03 08

hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék

 

03 03 09

hulladék mésziszap

 

03 03 10

mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap

 

03 03 11

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től

 

03 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

04

 

BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK

 

04 01

bőr- és szőrmeipari hulladék

 

04 01 01

húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka

 

04 01 02

meszezési hulladék

 

04 01 03*

oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék

 

04 01 04

krómtartalmú cserzőlé

 

04 01 05

krómot nem tartalmazó cserzőlé

 

04 01 06

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap

 

04 01 07

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap

 

04 01 08

krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

 

04 01 09

kidolgozási és kikészítési hulladék

 

04 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

04 02

textilipari hulladék

 

04 02 09

társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)

 

04 02 10

természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)

 

04 02 14*

kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék

 

04 02 15

kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től

 

04 02 16*

veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment

 

04 02 17

színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól

 

04 02 19*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

04 02 20

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től

 

04 02 21

feldolgozatlan textilszál hulladék

 

04 02 22

feldolgozott textilszál hulladék

 

04 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

05

 

KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

05 01

kőolajfinomításból származó hulladék

 

05 01 02*

sótalanító berendezésből származó iszap

 

05 01 03*

tartályfenék iszap

 

05 01 04*

alkil-savas iszap

 

05 01 05*

kiömlött olaj

 

05 01 06*

üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap

 

05 01 07*

savas kátrány

 

05 01 08*

egyéb kátrány

 

05 01 09*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap

 

05 01 10

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től

 

05 01 11*

tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék

 

05 01 12*

savas olaj

 

05 01 13

kazántápvíz iszapja

 

05 01 14

hűtőtornyok hulladéka

 

05 01 15*

elhasznált derítőföld

 

05 01 16

kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék

 

05 01 17

bitumen

 

05 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

05 06

kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék

 

05 06 01*

savas kátrány

 

05 06 03*

egyéb kátrányféle

 

05 06 04

hűtőtornyok hulladéka

 

05 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

05 07

földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék

 

05 07 01*

higanyt tartalmazó hulladék

 

05 07 02

ként tartalmazó hulladék

 

05 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06

 

SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

06 01

savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

06 01 01*

kénsav és kénessav

 

06 01 02*

sósav

 

06 01 03*

folysav (hidrogén-fluorid)

 

06 01 04*

foszforsav és foszforossav

 

06 01 05*

salétromsav és salétromossav

 

06 01 06*

egyéb sav

 

06 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 02

lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

06 02 01*

kalcium-hidroxid

 

06 02 03*

ammónium-hidroxid

 

06 02 04*

nátrium- és kálium-hidroxid

 

06 02 05*

egyéb lúg

 

06 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 03

sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

06 03 11*

cianid tartalmú szilárd sók és oldatok

 

06 03 13*

nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik

 

06 03 14

szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

 

06 03 15*

nehézfémeket tartalmazó fémoxid

 

06 03 16

fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től

 

06 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 04

fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól

 

06 04 03*

arzéntartalmú hulladék

 

06 04 04*

higanytartalmú hulladék

 

06 04 05*

más nehézfémeket tartalmazó hulladék

 

06 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 05

a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap

 

06 05 02*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

06 05 03

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től

 

06 06

kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék

 

06 06 02*

veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék

 

06 06 03

szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től

 

06 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 07

halogén termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék

 

06 07 01*

elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék

 

06 07 02*

klórgyártásból származó aktív szén

 

06 07 03*

higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap

 

06 07 04*

oldat és sav, pl. kontakt-sav

 

06 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 08

szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

06 08 02*

veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék

 

06 08 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 09

foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék

 

06 09 02

foszforvegyületet tartalmazó salak

 

06 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka

 

06 09 04

kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól

 

06 09 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 10

nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék

 

06 10 02*

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

 

06 10 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 11

szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék

 

06 11 01

titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka

 

06 11 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

06 13

közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék

 

06 13 01*

szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok

 

06 13 02*

kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)

 

06 13 03

műkorom (carbon black)

 

06 13 04*

azbeszt feldolgozásának hulladéka

 

06 13 05*

korom

 

06 13 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07

 

SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

07 01

szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

07 01 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

 

07 01 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 01 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 01 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

 

07 01 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

 

07 01 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 01 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 01 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

07 01 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től

 

07 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

07 02

műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

07 02 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

 

07 02 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 02 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 02 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

 

07 02 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

 

07 02 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 02 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 02 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

07 02 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től

 

07 02 13

hulladék műanyag

 

07 02 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék

 

07 02 15

adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től

 

07 02 16*

veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék

 

07 02 17

szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-tól

 

07 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

07 03

szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)

 

07 03 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

 

07 03 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 03 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 03 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

 

07 03 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

 

07 03 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 03 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 03 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

07 03 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től

 

07 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

07 04

szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

07 04 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

 

07 04 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 04 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 04 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

 

07 04 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

 

07 04 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 04 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 04 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

07 04 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től

 

07 04 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

 

07 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

07 05

gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

07 05 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

 

07 05 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 05 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 05 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

 

07 05 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

 

07 05 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 05 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 05 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

07 05 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től

 

07 05 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

 

07 05 14

szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól

 

07 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

07 06

zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

07 06 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

 

07 06 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 06 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 06 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

 

07 06 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

 

07 06 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 06 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 06 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

07 06 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től

 

07 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

07 07

finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék

 

07 07 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

 

07 07 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 07 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

 

07 07 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

 

07 07 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

 

07 07 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 07 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

 

07 07 11*

a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

07 07 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től

 

07 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08

 

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

08 01

festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék

 

08 01 11*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék

 

08 01 12

festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től

 

08 01 13*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap

 

08 01 14

festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól

 

08 01 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap

 

08 01 16

festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től

 

08 01 17*

festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

 

08 01 18

festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től

 

08 01 19*

szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók

 

08 01 20

festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től

 

08 01 21*

festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

 

08 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

08 02

egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

08 02 01

por alapú bevonatok hulladéka

 

08 02 02

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap

 

08 02 03

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió

 

08 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

08 03

nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

 

08 03 07

nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap

 

08 03 08

nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék

 

08 03 12*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék

 

08 03 13

nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től

 

08 03 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap

 

08 03 15

nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től

 

08 03 16*

hulladékká vált gravírozó oldat

 

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

 

08 03 18

hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től

 

08 03 19*

diszpergált olaj

 

08 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

08 04

ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)

 

08 04 09*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka

 

08 04 10

ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től

 

08 04 11*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja

 

08 04 12

ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től

 

08 04 13*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja

 

08 04 14

ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól

 

08 04 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék

 

08 04 16

ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től

 

08 04 17*

gyantaolaj

 

08 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

08 05

A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék

 

08 05 01*

hulladék izocianátok

09

 

FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA

 

09 01

fényképészeti ipar hulladéka

 

09 01 01*

vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat

 

09 01 02*

vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat

 

09 01 03*

oldószer alapú előhívó oldat

 

09 01 04*

rögzítő (fixír) oldat

 

09 01 05*

halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat

 

09 01 06*

fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék

 

09 01 07

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

 

09 01 08

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

 

09 01 10

egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül

 

09 01 11*

egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz

 

09 01 12

áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik
a 09 01 11-től

 

09 01 13*

képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól

 

09 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10

 

TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

10 01

erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)

 

10 01 01

hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)

 

10 01 02

széntüzelés pernyéje

 

10 01 03

tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye

 

10 01 04*

olajtüzelés pernyéje és kazánpora

 

10 01 05

füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék

 

10 01 07

füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka

 

10 01 09*

kénsav

 

10 01 13*

tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje

 

10 01 14*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por

 

10 01 15

együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től

 

10 01 16*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

 

10 01 17

együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól

 

10 01 18*

gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

 

10 01 19

gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-tól

 

10 01 20*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

10 01 21

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól

 

10 01 22*

kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap

 

10 01 23

kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től

 

10 01 24

fluid-ágyból származó homok

 

10 01 25

széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék

 

10 01 26

hűtővíz kezeléséből származó hulladék

 

10 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 02

vas- és acéliparból származó hulladék

 

10 02 01

salak kezeléséből származó hulladék

 

10 02 02

kezeletlen salak

 

10 02 07*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

 

10 02 08

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től

 

10 02 10

hengerlési reve

 

10 02 11*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék

 

10 02 12

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től

 

10 02 13*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

 

10 02 14

gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól

 

10 02 15

egyéb iszap és szűrőpogácsa

 

10 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 03

alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék

 

10 03 02

hulladékká vált anód törmelékek

 

10 03 04*

elsődleges termelésből származó salak

 

10 03 05

hulladék timföld

 

10 03 08*

másodlagos termelésből származó sósalak

 

10 03 09*

másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)

 

10 03 15*

vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak

 

10 03 16

fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től

 

10 03 17*

anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék

 

10 03 18

anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től

 

10 03 19*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

 

10 03 20

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től

 

10 03 21*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)

 

10 03 22

egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek
a 10 03 21-től

 

10 03 23*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

 

10 03 24

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól

 

10 03 25*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

 

10 03 26

gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től

 

10 03 27*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék

 

10 03 28

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től

 

10 03 29*

sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

 

10 03 30

sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től

 

10 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 04

ólom termikus kohászatából származó hulladék

 

10 04 01*

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

 

10 04 02*

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

 

10 04 03*

kalcium-arzenát

 

10 04 04*

füstgáz por

 

10 04 05*

egyéb részecskék és por

 

10 04 06*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

 

10 04 07*

gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa

 

10 04 09*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék

 

10 04 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 04 09-től

 

10 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 05

cink termikus kohászatából származó hulladék

 

10 05 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

 

10 05 03*

füstgáz por

 

10 05 04

egyéb részecskék és por

 

10 05 05*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

 

10 05 06*

gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa

 

10 05 08*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék

 

10 05 09

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-tól

 

10 05 10*

vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak

 

10 05 11

fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től

 

10 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 06

a réz termikus kohászatából származó hulladék

 

10 06 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

 

10 06 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

 

10 06 03*

füstgáz por

 

10 06 04

egyéb részecskék és por

 

10 06 06*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

 

10 06 07*

gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa

 

10 06 09*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék

 

10 06 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től

 

10 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 07

ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék

 

10 07 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

 

10 07 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

 

10 07 03

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

 

10 07 04

egyéb részecskék és por

 

10 07 05

gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa

 

10 07 07*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék

 

10 07 08

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 07 07-től

 

10 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 08

egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék

 

10 08 04

szilárd részecskék és por

 

10 08 08*

elsődleges és másodlagos termelés sósalakja

 

10 08 09

egyéb salakok

 

10 08 10*

kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt

 

10 08 11

kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től

 

10 08 12*

anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék

 

10 08 13

anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től

 

10 08 14

anód törmelékek

 

10 08 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por

 

10 08 16

füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től

 

10 08 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

 

10 08 18

füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től

 

10 08 19*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék

 

10 08 20

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től

 

10 08 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 09

vasöntvények készítéséből származó hulladék

 

10 09 03

kemence salak

 

10 09 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

 

10 09 06

fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től

 

10 09 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

 

10 09 08

fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től

 

10 09 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por

 

10 09 10

füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től

 

10 09 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

 

10 09 12

egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től

 

10 09 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék

 

10 09 14

kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól

 

10 09 15*

veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag

 

10 09 16

hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től

 

10 09 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 10

nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék

 

10 10 03

kemence salak

 

10 10 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag és forma

 

10 10 06

fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től

 

10 10 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

 

10 10 08

fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től

 

10 10 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por

 

10 10 10

füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től

 

10 10 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

 

10 10 12

egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től

 

10 10 13*

veszélyes anyagot tartalmazó kötőanyag hulladék

 

10 10 14

kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól

 

10 10 15*

veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag

 

10 10 16

hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től

 

10 10 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 11

üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék

 

10 11 03

üveg alapú, szálas anyagok hulladéka

 

10 11 05

egyéb részecskék és por

 

10 11 09*

feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka

 

10 11 10

feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től

 

10 11 11*

nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka

 

10 11 12

üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től

 

10 11 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap

 

10 11 14

üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól

 

10 11 15*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

 

10 11 16

füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től

 

10 11 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

 

10 11 18

füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től

 

10 11 19*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

 

10 11 20

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től

 

10 11 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 12

kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék

 

10 12 01

hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék

 

10 12 03

szilárd részecskék és por

 

10 12 05

gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa

 

10 12 06

kiselejtezett öntőforma

 

10 12 08

kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka

 

10 12 09*

gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

 

10 12 10

gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től

 

10 12 11*

nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék

 

10 12 12

zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től

 

10 12 13

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja

 

10 12 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 13

cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék

 

10 13 01

hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek

 

10 13 04

a mész égetéséből és oltásából származó hulladék

 

10 13 06

szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)

 

10 13 07

gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa

 

10 13 09*

azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék

 

10 13 10

azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től

 

10 13 11

cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és
a 10 13 10-től

 

10 13 12*

gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

 

10 13 13

gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től

 

10 13 14

hulladék beton és betonkészítési iszap

 

10 13 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

10 14

krematóriumokból származó hulladék

 

10 14 01*

füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék

11

 

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA

 

11 01

fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék
(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)

 

11 01 05*

reve eltávolítására használt sav

 

11 01 06*

közelebbről meg nem határozott sav

 

11 01 07*

pácolásra használt lúg

 

11 01 08*

foszfátozásból származó iszap

 

11 01 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

 

11 01 10

iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től

 

11 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz

 

11 01 12

öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től

 

11 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék

 

11 01 14

zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól

 

11 01 15*

membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja

 

11 01 16*

kimerült vagy telített ioncserélő gyanta

 

11 01 98*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

 

11 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

11 02

nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék

 

11 02 02*

cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve)

 

11 02 03

vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék

 

11 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék

 

11 02 06

réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től

 

11 02 07*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

 

11 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

11 03

fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék

 

11 03 01*

cianid tartalmú hulladék

 

11 03 02*

egyéb hulladék

 

11 05

tűzihorganyzási eljárások hulladéka

 

11 05 01

kemény cink

 

11 05 02

cinkhamu

 

11 05 03*

gázkezeléséből származó szilárd hulladék

 

11 05 04*

elhasznált folyósítószer

 

11 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

12

 

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

12 01

fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

 

12 01 01

vasfém részek és esztergaforgács

 

12 01 02

vasfém részek és por

 

12 01 03

nemvas fém reszelék és esztergaforgács

 

12 01 04

nemvas fém részek és por

 

12 01 05

gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács

 

12 01 06*

ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)

 

12 01 07*

halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)

 

12 01 08*

halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat

 

12 01 09*

halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat

 

12 01 10*

szintetikus gépolaj

 

12 01 12*

elhasznált viasz és zsír

 

12 01 13

hegesztési hulladék

 

12 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap

 

12 01 15

gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től

 

12 01 16*

veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék

 

12 01 17

homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól

 

12 01 18*

olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)

 

12 01 19*

biológiailag lebomló gépolaj

 

12 01 20*

veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz

 

12 01 21

elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól

 

12 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

12 03

vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék
(kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)

 

12 03 01*

vizes mosófolyadék

 

12 03 02*

gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka

13

 

OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)

 

13 01

hidraulika olaj hulladéka

 

13 01 01*

PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj

 

13 01 04*

klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió

 

13 01 05*

klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió

 

13 01 09*

klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj

 

13 01 10*

klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj

 

13 01 11*

szintetikus hidraulikaolaj

 

13 01 12*

biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj

 

13 01 13*

egyéb hidraulikaolaj

 

13 02

motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

 

13 02 04*

ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

 

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

 

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

 

13 02 07*

biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj

 

13 02 08*

egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj

 

13 03

szigetelő és hőtranszmissziós olaj

 

13 03 01*

PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok

 

13 03 06*

ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től

 

13 03 07*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj

 

13 03 08*

szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj

 

13 03 09*

biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj

 

13 03 10*

egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj

 

13 04

hajófenéki olajhulladék

 

13 04 01*

belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

 

13 04 02*

kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék

 

13 04 03*

egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

 

13 05

olaj-víz szeparátorokból származó hulladék

 

13 05 01*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag

 

13 05 02*

olaj-víz szeparátorokból származó iszap

 

13 05 03*

bűzelzáróból származó iszap

 

13 05 06*

olaj-víz szeparátorokból származó olaj

 

13 05 07*

olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

 

13 05 08*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke

 

13 07

folyékony üzemanyagok hulladéka

 

13 07 01*

tüzelőolaj és dízelolaj

 

13 07 02*

benzin

 

13 07 03*

egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)

 

13 08

közelebbről meg nem határozott olajhulladék

 

13 08 01*

sótalanítási iszapok, emulziók

 

13 08 02*

egyéb emulziók

 

13 08 99*

közelebbről meg nem határozott hulladék

14

 

SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)

 

14 06

szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék

 

14 06 01*

klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC

 

14 06 02*

egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék

 

14 06 03*

egyéb oldószer és oldószer keverék

 

14 06 04*

halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék

 

14 06 05*

egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék

15

 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

 

15 01

csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

 

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

 

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

 

15 01 03

fa csomagolási hulladék

 

15 01 04

fém csomagolási hulladék

 

15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

 

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

 

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

 

15 01 09

textil csomagolási hulladék

 

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

 

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

 

15 02

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

 

15 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

 

15 02 03

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től

16

 

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

 

16 01

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és
a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

 

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

 

16 01 04*

hulladékká vált gépjármű

 

16 01 06

hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt

 

16 01 07*

olajszűrő

 

16 01 08*

higanyt tartalmazó alkatrész

 

16 01 09*

PCB-t tartalmazó alkatrész

 

16 01 10*

robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)

 

16 01 11*

azbesztet tartalmazó súrlódó-betét

 

16 01 12

súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től

 

16 01 13*

fékfolyadék

 

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

 

16 01 15

fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től

 

16 01 16

cseppfolyósított gázok tartályai

 

16 01 17

vasfémek

 

16 01 18

nemvas fémek

 

16 01 19

műanyagok

 

16 01 20

üveg

 

16 01 21*

veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól

 

16 01 22

közelebbről meg nem határozott alkatrészek

 

16 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

16 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

 

16 02 09*

PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

 

16 02 10*

PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-tól

 

16 02 11*

klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés

 

16 02 12*

kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés

 

16 02 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik
a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól

 

16 02 14

kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól

 

16 02 15*

kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag

 

16 02 16

kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től

 

16 03

az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek

 

16 03 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék

 

16 03 04

szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól

 

16 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék

 

16 03 06

szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től

 

16 03 07*

fémhigany

 

16 04

robbanóanyag-hulladék

 

16 04 01*

hulladék lőszer

 

16 04 02*

tűzijáték hulladék

 

16 04 03*

egyéb robbanóanyag hulladék

 

16 05

nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek

 

16 05 04*

nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

 

16 05 05

nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től

 

16 05 06*

veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

 

16 05 07*

használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek

 

16 05 08*

használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek

 

16 05 09

használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-tól vagy a 16 05 08-tól

 

16 06

elemek és akkumulátorok

 

16 06 01*

ólomakkumulátorok

 

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

 

16 06 03*

higanyt tartalmazó elemek

 

16 06 04

lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)

 

16 06 05

egyéb elemek és akkumulátorok

 

16 06 06*

elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit

 

16 07

szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék
(kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)

 

16 07 08*

olajat tartalmazó hulladék

 

16 07 09*

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

 

16 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

16 08

kimerült katalizátorok

 

16 08 01

arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)

 

16 08 02*

veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok

 

16 08 03

egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től

 

16 08 04

fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)

 

16 08 05*

foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor

 

16 08 06*

elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak

 

16 08 07*

veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok

 

16 09

oxidáló anyag

 

16 09 01*

permanganátok pl. kálium-permanganát

 

16 09 02*

kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát

 

16 09 03*

peroxidok pl. hidrogén-peroxid

 

16 09 04*

közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag

 

16 10

a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék

 

16 10 01*

veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék

 

16 10 02

vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től

 

16 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok

 

16 10 04

vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól

 

16 11

bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka

 

16 11 01*

kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok

 

16 11 02

kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től

 

16 11 03*

kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok

 

16 11 04

kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól

 

16 11 05*

kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok

 

16 11 06

kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től

17

 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

 

17 01

beton, tégla, cserép és kerámia

 

17 01 01

beton

 

17 01 02

tégla

 

17 01 03

cserép és kerámia

 

17 01 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke

 

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik
a 17 01 06-tól

 

17 02

fa, üveg és műanyag

 

17 02 01

fa

 

17 02 02

üveg

 

17 02 03

műanyag

 

17 02 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa

 

17 03

bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék

 

17 03 01*

szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék

 

17 03 02

bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től

 

17 03 03*

szénkátrány és kátránytermék

 

17 04

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

 

17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz

 

17 04 02

alumínium

 

17 04 03

ólom

 

17 04 04

cink

 

17 04 05

vas és acél

 

17 04 06

ón

 

17 04 07

fémkeverék

 

17 04 09*

veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék

 

17 04 10*

olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel

 

17 04 11

kábel, amely különbözik a 17 04 10-től

 

17 05

föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

 

17 05 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

 

17 05 04

föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

 

17 05 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő

 

17 05 06

kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től

 

17 05 07*

veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya

 

17 05 08

vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től

 

17 06

szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag

 

17 06 01*

azbeszttartalmú szigetelőanyag

 

17 06 03*

egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz

 

17 06 04

szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól

 

17 06 05*

azbesztet tartalmazó építőanyag

 

17 08

gipsz alapú építőanyag

 

17 08 01*

veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag

 

17 08 02

gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től

 

17 09

egyéb építési-bontási hulladék

 

17 09 01*

higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék

 

17 09 02*

PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)

 

17 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

 

17 09 04

kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és
a 17 09 03-tól

18

 

EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)

 

18 01

szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék

 

18 01 01

éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03)

 

18 01 02

testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve
(kivéve a 18 01 03)

 

18 01 03*

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

 

18 01 04

hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)

 

18 01 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer

 

18 01 07

vegyszer, amely különbözik a 18 01 06-tól

 

18 01 08*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszer

 

18 01 09

gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-tól

 

18 01 10*

fogászati célokra használt amalgám hulladék

 

18 02

állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék

 

18 02 01

éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)

 

18 02 02*

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

 

18 02 03

hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében

 

18 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer

 

18 02 06

vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től

 

18 02 07*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszer

 

18 02 08

gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től

19

 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 

19 01

hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék

 

19 01 02

kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)

 

19 01 05*

gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa

 

19 01 06*

gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék

 

19 01 07*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

 

19 01 10*

füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén

 

19 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

 

19 01 12

kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től

 

19 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

 

19 01 14

pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól

 

19 01 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por

 

19 01 16

kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től

 

19 01 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék

 

19 01 18

pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től

 

19 01 19

fluid-ágy homokja

 

19 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

19 02

hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék

 

19 02 03

előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz

 

19 02 04*

előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz

 

19 02 05*

fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

19 02 06

fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től

 

19 02 07*

elválasztásból származó olaj és koncentrátum

 

19 02 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék

 

19 02 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék

 

19 02 10

éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től

 

19 02 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

 

19 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

19 03

stabilizált/megszilárdított hulladék

 

19 03 04*

csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-tól

 

19 03 05

stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től

 

19 03 06*

megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék

 

19 03 07

megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól

 

19 03 08*

részben stabilizált higany

 

19 04

üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék

 

19 04 01

üvegesített (vitrifikált) hulladék

 

19 04 02*

pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék

 

19 04 03*

nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis

 

19 04 04

üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék

 

19 05

szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék

 

19 05 01

települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója

 

19 05 02

állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója

 

19 05 03

előírástól eltérő minőségű komposzt

 

19 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

19 06

hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék

 

19 06 03

települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

 

19 06 04

települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag

 

19 06 05

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

 

19 06 06

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag

 

19 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

19 07

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz

 

19 07 02*

hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz

 

19 07 03

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től

 

19 08

szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék

 

19 08 01

rácsszemét

 

19 08 02

homokfogóból származó hulladék

 

19 08 05

települési szennyvíz tisztításából származó iszap

 

19 08 06*

telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

 

19 08 07*

ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap

 

19 08 08*

nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka

 

19 08 09

olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék

 

19 08 10*

olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től

 

19 08 11*

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

19 08 12

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től

 

19 08 13*

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

19 08 14

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól

 

19 08 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

19 09

ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék

 

19 09 01

durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék

 

19 09 02

víz derítéséből származó iszap

 

19 09 03

karbonát sók eltávolításából származó iszap

 

19 09 04

kimerült aktív szén

 

19 09 05

telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták

 

19 09 06

ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap

 

19 09 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

19 10

fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék

 

19 10 01

vas- és acélhulladék

 

19 10 02

nemvas fém hulladék

 

19 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por

 

19 10 04

könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól

 

19 10 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók

 

19 10 06

más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től

 

19 11

olaj regenerálásából származó hulladék

 

19 11 01*

elhasznált agyagszűrők

 

19 11 02*

savas kátrány

 

19 11 03*

vizes folyékony hulladék

 

19 11 04*

fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék

 

19 11 05*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

19 11 06

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től

 

19 11 07*

füstgáztisztításból származó hulladék

 

19 11 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

 

19 12

közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

 

19 12 01

papír és karton

 

19 12 02

fém vas

 

19 12 03

nemvas fémek

 

19 12 04

műanyag és gumi

 

19 12 05

üveg

 

19 12 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

 

19 12 07

fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

 

19 12 08

textíliák

 

19 12 09

ásványi anyagok (pl. homok, kövek)

 

19 12 10

éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)

 

19 12 11*

egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

 

19 12 12

egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

 

19 13

szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék

 

19 13 01*

szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

 

19 13 02

szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik
a 19 13 01-től

 

19 13 03*

szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

19 13 04

szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól

 

19 13 05*

szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

 

19 13 06

szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től

 

19 13 07*

szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok

 

19 13 08

szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től

20

 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

 

20 01

elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

 

20 01 01

papír és karton

 

20 01 02

üveg

 

20 01 08

biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

 

20 01 10

ruhanemű

 

20 01 11

textíliák

 

20 01 13*

oldószerek

 

20 01 14*

savak

 

20 01 15*

lúgok

 

20 01 17*

fényképészeti vegyszer

 

20 01 19*

növényvédő szer

 

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

 

20 01 23*

klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés

 

20 01 25

étolaj és zsír

 

20 01 26*

olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től

 

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

 

20 01 28

festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

 

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

 

20 01 30

mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

 

20 01 31*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

 

20 01 32

gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től

 

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

 

20 01 34

elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

 

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

 

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek
a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

 

20 01 37*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

 

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től

 

20 01 39

műanyagok

 

20 01 40

fémek

 

20 01 41

kéményseprésből származó hulladék

 

20 01 99

közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók

 

20 02

kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)

 

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

 

20 02 02

talaj és kövek

 

20 02 03

egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék

 

20 03

egyéb települési hulladék

 

20 03 01

egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is

 

20 03 02

piacokon képződő hulladék

 

20 03 03

úttisztításból származó maradék hulladék

 

20 03 04

oldómedencéből származó iszap

 

20 03 06

szennyvíztisztításból származó hulladék

 

20 03 07

lomhulladék

 

20 03 99

közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék

3. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez

Útmutató a hulladékjegyzék használatához

1. A hulladékjegyzék főcsoportokból, alcsoportokból és hulladéktípusokból áll.

2. A főcsoportok 2 számjegyű azonosító kóddal rendelkeznek.

3. Az alcsoportok 4 számjegyű, az egyes hulladéktípusok 6 számjegyű azonosító kóddal rendelkeznek.

4. A (*)–gal jelölt azonosító kódok veszélyes hulladékot jelölnek.

5. A hulladéktípus megnevezésének használata esetén a hulladék csak a hulladékképződést eredményező tevékenységnek megfelelő főcsoport és alcsoport megjelölésével együtt adható meg.

6. Valamely anyagnak a hulladékjegyzékben történő meghatározása nem jelenti azt, hogy az anyag minden körülmények között hulladék. Az adott anyag csak abban az esetben minősül hulladéknak, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom-meghatározás érvényesül.

7. Az adott hulladéktípust a képződést eredményező forrás alapján a 01–12-ig és a 17–20-ig terjedő főcsoportokban meghatározott 6 számjegyű azonosító kóddal jelölt hulladéktípusok alapján kell azonosítani, az alcsoportok 99-re végződő azonosító kódjainak kivételével. A képződést eredményező forrás hulladékai több, különböző főcsoportba is besorolhatók az adott hulladék tulajdonságaira való tekintettel.

A hulladékjegyzékben meghatározott hulladék azonosítása érdekében a következők szerint kell eljárni:

7.1.9 Ha a 01–12. vagy 17–20. főcsoportokban nem található megfelelő azonosító kód, akkor a hulladék azonosításához a 13., 14. és 15. főcsoportot kell megvizsgálni.

7.2.10 Ha a hulladékjegyzék 1–12. vagy a 13–20. főcsoportjában szereplő azonosító kódok közül egyik sem alkalmazható, akkor a hulladékot a 16. főcsoport szerint kell besorolni.

7.3.11 Ha a hulladék a 16. főcsoportba sem sorolható be, akkor a 99-es azonosító kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a hulladékjegyzéknek az első lépésben azonosított tevékenységnek megfelelő főcsoportjában.

7.4.12

8–15.13

4. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez14

1

A 2. § a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2/A. §-t a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 2. §-a iktatta be.

3

A 2/B. §-t a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 4. § (2) bekezdését a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (2) bekezdés e) pontját a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 3. §-a iktatta be.

6

A 6–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. melléklet 7. pont 7.1. alpontja a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet 7. pont 7.2. alpontja a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet 7. pont 7.3. alpontja a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet 7.4. pontját a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8–15. pontot a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére