• Tartalom

73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet

73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel összefüggő módosításáról1

2013.12.03.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1–4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosítása

1. § Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 2. § (3) bekezdés b) és d) pontjában a „hároméves” szövegrész helyébe a „kétéves” szöveg lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

2. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi szolgáltató)

e) amennyiben a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedő betegek és az elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelős miniszter kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult.”

3. § (1) Az Szmr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Szmr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Szmr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Szmr. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 19. § (9) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Speciális sürgősségi centrumot egy-egy régió ellátására az egyetemek, egyes országos intézetek, illetve speciális kórházi osztállyal rendelkező egészségügyi szolgáltatók az alábbi szakterületeken működtetnek:)

d) idegsebészet a progresszivitás második és harmadik, neurológia és stroke a progresszivitás első, második és harmadik szintjén,”

4. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: Szakmakód r.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyező hatóság az egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben és a 4. §-ban meghatározott adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az egészségügyi szolgáltatók országos nyilvántartásában.”

6. § A Szakmakód r. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben meghatározott adatokon túl a következő adatokat tartalmazza:
a) az egészségügyi szolgáltató:
aa) fenntartójának megnevezését,
ab) képviselője nevét,
ac) KSH törzsszámát,
ad) felelősségbiztosítási szerződése kötvényszámát;
b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó következő adatokat:
ba) megye,
bb) telefonszám, e-mail cím,
bc) ingatlan használatának jogcíme;
c) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:
ca) a szakmákhoz tartozó szolgáltatási típusok megnevezését a hozzájuk tartozó kóddal,
cb) a területi ellátási kötelezettségre vonatkozó adatokat, amennyiben a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel működik,
cc) az engedélyező hatóság azonosítóját,
cd) az osztály ágyszámát, az osztályon belül engedélyezett szakmánkénti bontásban,
ce) a közreműködés nyújtásának tényét,
cf) a szervezeti egység közreműködőjének szolgáltatói egyedi azonosítóját,
cg) a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szervezeti egység egyedi azonosítóját,
ch) a ce) és cg) alpontban meghatározott esetekben a közreműködés tartalmára vonatkozó adatokat,
ci) a szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függően a sürgősségi betegellátó rendszerben való részvétel tényét, és a sürgősségi ellátásban való részvétel tényét,
cj) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyi feltételeket szervezeti egységenként, ennek keretében személynevet, és az orvosi bélyegző számát, vagy szakdolgozó esetén a működési nyilvántartási számot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek a nyilvántartásban.
(3) A nyilvántartásban szereplő adatok azonosítására az OTH további kódokat állapíthat meg.”

8. § Hatályát veszti a Szakmakód r. 1. számú melléklete.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelethez

1. Az Szmr. 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k), n) és q) pont] biztosítja
a)    az asszisztenciát/ápolást,
b)    a gyógyszerellátást,
c)    a fizioterápiát,
d)    a diagnosztikai szolgáltatást,
e)    az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
f)    a sterilanyag-ellátást,
g)    az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
h)    a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i)    az intézményi takarítást, tisztaságot,
j)    a rovar- és rágcsáló irtást,
k)    az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
l)    a dezinfekció tevékenységet,
m)    a biológiai minta szállítását,
n)    a biológiai minta tárolását,
o)    az intézményen belüli betegszállítást,
p)    a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben),
q)    a járványügyi érdekből történő elkülönítést és a megelőző rendszabályok betartását (izoláció).”
2. Az Szmr. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázatban az „Adminisztrátor (40-50 ágyanként, illetve 5 rendelői munkahelyenként 1)” szövegrész helyébe az „Adminisztrátor (50 ágyanként, illetve 5 teljes munkaidős rendelőnként 1)” szöveg lép.
3. Az Szmr. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázatban a „Fektető (1 fő ápolóval) épületenként járóbeteg ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen” szövegrész helyébe a „Fektető épületenként, járóbeteg-ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen” szöveg lép.
4. Az Szmr. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat „Fax (telephelyenként)” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

Fax (telephelyenként)

X*

X

5. Az Szmr. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat „Prevenciós és terápiás antidecubitor matrac” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, valamint a táblázat a következő sorral egészül ki:

Prevenciós antidecubitor matrac

 

X

Terápiás antidecubitor matrac

 

X*

6. Az Szmr. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat „Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően)” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, valamint a táblázat a következő sorral egészül ki:

Vérnyomásmérő

X

X

Vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően)

EL

X

7. Az Szmr. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat „Készenléti (reanimációs) tálca/táska (lélegeztető ballon, laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek) épület szintenként” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, valamint a táblázat a következő sorral egészül ki:

Laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek épületenként

X*

X

Lélegeztető ballon, maszk, vénabiztosítás eszközei épületszintenként

X*

X

8. Az Szmr. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat „3.1. Anyagátvevő” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

3.1. Anyagátvevő

-

-

-

-

9. Az Szmr. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat „3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

3.2. Tisztító-
mosogató, fertőtlenítő

-

-

-

-

10. Az Szmr. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat „3.3. Csomagoló” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

3.3. Csomagoló

-

-

-

-

11. Az Szmr. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat „3.4. Sterilizáló” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

3.4. Sterilizáló

-

-

-

-

12. Az Szmr. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat „Autokláv2, 10” megjelölésű sorában az „Autokláv2, 10” szövegrész helyébe az „Autokláv2, 10/hőlégsterilizátor” szöveg lép.
13. Az Szmr. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat „3.5. Sterilanyag-raktár” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

3.5. Sterilanyag-raktár

-

-

-

-

14. Az Szmr. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat „3.6. Sterilanyag kiadó” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

3.6. Sterilanyag kiadó

-

-

-

-

15. Az Szmr. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat végjegyzetében a „működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval” szövegrész helyébe a „működési engedéllyel rendelkező és legalább azonos vagy magasabb szinten működő szolgáltatóval” szöveg lép.
16. Az Szmr. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat végjegyzetében az „orvostvechnikai” szövegrész helyébe az „orvostechnikai” szöveg lép.
17. Hatályát veszti az Szmr. 1. melléklet
a) 4. pont 4.4. alpontjában az „ , addiktológia és pszichiátria” szövegrész,
b) 6. pontjában a „6.3. Az Intermediaer care ellátás minimumfeltételei” alpont.

2. melléklet a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelethez

A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK
Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
RM: részmunkaidő
TM: teljes munkaidő
X: szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia)
A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra.
FTE: teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. műszakonként vagy adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva)
sze: szükség esetén

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

Aneszteziológia

Szakmakód:

1501

Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei

 

 

Személyi feltételek:

 

Orvos vezető – aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

1

Vezető aneszteziológiai szakasszisztens

1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szakorvos jelölt intézményen belüli szakorvosi felügyelettel

1/aneszt. munkahely

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens

1/aneszt. munkahely

Tárgyi feltételek:

 

1. Altatógép:

1/műtőasztal

Tartozékai:

 

Légzőrendszerek

3/gép

Lélegeztetőkészülék

1/gép

Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet)

1/gép

Légúti nyomásmérő (az altatógép monitorba beépített is lehet)

1/gép

Palackos oxigén

1

Oxigénkimaradás-jelző riasztó (altatógépbe beépített is lehet)

1

A légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó (beépített is lehet)

1

Aneszteziológiai betegőrző monitor

1

Az aneszteziológiai monitor minimális kötelező funkciói:

 

EKG

1

Vérnyomásmérő (vértelen)

1

Pulzoximéter

1

Kapnográf

1

2. Laringoszkóp

2/altatógép

3. Az újraélesztés eszközei:

 

Defibrillátor

1/műtőegység

Ambu ballon típusú lélegeztetőeszköz

1/altatógép

Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges

Aneszteziológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

1

Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Pulzoximéter

1

Hőmérő (tympanikus hőmérséklet)

1

Vérnyomásmérő (noninvazív)

1

Respirométer

EK

Kézi lélegeztetőballon

2

Mobil reszuszcitációs egység

EL

Váladékszívó készülék

EL

Laringoszkóp

1

EKG készülék 12 csatornás

1

Testsúly és testmagasságmérő

1

Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia szakorvos/sebészet szakorvos

1

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/pszichológus

EK

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus

EK

Pszichoterapeuta

EK

Radiológia szakorvosa

EL

Dietetikus

EL

Gyógytornász

EL

Diplomás ápoló

EL

Szakápoló

1

Gyógyszerész

EL

Informatikus

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Hitelesített mérleg

1

Ágymérleg

1

Felkar bőrredő mérő

1

Testmagasságmérő

1

Infúziós pumpa

2

Bioelektromos impedancia (testzsír) mérő

1

Képerősítő

1

Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás

2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EL

UH diagnosztika

EL

Endoszkópos labor

EL

CT

EL

Az otthoni parenterális táplálás feltételei az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítandók.

Intenzív ellátás

Szakmakód:

1502

Intenzív ellátás
Az 1. progresszivitási szinten végzett ellátás a szakmaspecifikus őrzők feladata. Ezek minimumfeltételei a kardiológia, neurológia és pulmonológia szakmánál szerepelnek.
Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz:
1.    Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhető (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.).
2.    Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak).
3.    Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.
Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei

Prioritási szint

Intenzív II.

Intenzív III.

1

X

X

2

X

X

3

X

 

Intenzív II.:
Feladatai:
1. Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás
2. Vitális funkciók stabilizálása
3. Tartós lélegeztetés
4. Keringéstámogatás
5. Szervpótló kezelések végzése
6. Anyagcsere felügyelet
7. Mesterséges táplálás.
Ezek az intenzív osztályok az 1-3 prioritási csoport valamelyikébe sorolható betegeket kezelnek. Ezen ellátási szinthez tartozó intenzív osztály tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórháza által vitt szakmák jellege határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy komplikált, speciális kezeléseket igénylő beteget a progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra helyezi át a beteg állapotának stabilizálását követően.
Intenzív III.:
Speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett, multidiszciplináris intenzív osztályok.
Feladataik:
1. Folyamatos emelt szintű monitorozás
2. Keringéstámogatás/fenntartás
3. Komplikált vagy tartós respirátor kezelés
4. Vitális funkciók támogatása, fenntartása
5. Szervpótló kezelések
6. Anyagcsere-felügyelet és korrekció
7. Mesterséges táplálás
8. III. progresszivitási szintű társszakmák intenzív hátterének biztosítása
Ebbe a csoportba tartoznak a multidiszciplináris, nagy betegforgalmú megyei és klinikai intenzív osztályok.

Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei

INTENZÍV ELLÁTÁS minimumfeltételei

Progresszivitási szint

 

ITO II.

ITO III.

Személyi feltételek:

 

 

Vezető: Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos

1

1

Orvos (szakorvos, szakorvos jelölt)-beteg arány

1:4

1:3

Ápoló-beteg arány

1:3

1:2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

1. Ágyszám

A kórházi össz. ágyszám 3%-a,
de minimum

5

8

2. Szakmailag speciális helyiségek

 

 

 

Gép-műszer tisztító

 

1

1

Technikai szoba/gép raktár

 

1

1

3. Műszer-géppark

 

 

 

Központi betegőrző monitor

 

1

1

Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége)

ágyanként

1

1

Kapnográf (pco2 mérési lehetőség)

respirátoronként

1

1

Pulzoximéter

ágyanként

1

1

Aritmia monitorozás

ágyanként

1

1

ST-T analízis

ágyanként

1

1

Folyamatos testhőmérséklet monitorozás

 

2

6

Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)

 

4-6

8

Invazív perctérfogat monitorozási lehetőség

 

2

4

Lélegeztető készülék

ágyanként

1

1

Fiberoptikás brochoscop

 

1

1

Kézi lélegeztető ballon

 

3

3

Mobil újraélesztési egység

 

1

2

Defibrillátor, hordozható

 

1

2

Pacemaker, külső

 

2

2

Váladékszívó készülék, fali

ágyanként

2

2

Mellkasszívó készülék, fali

ágyanként

1

1

Motoros fecskendő (perfúzor)

ágyanként

3

3

Infuziós pumpa (infúzor)

ágyanként

2

2

Vér-infúzió melegítő egyszerű

 

3

4

Laringoszkóp

 

3

3

Mobil röntgen készülék

 

1

1

Vérgáz analizátor

 

1

1

Haemoglobinométer

 

1

1

K-Na koncentráció mérő

 

1

1

Vércukor meghatározó készülék

 

1

1

Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)

 

2

2

Multifunkciós vértisztító készülék, folyamatos kezelésre is alkalmas

 

1

1

Fájdalomterápia

Szakmakód:

1503

Fájdalomterápia szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

1

Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Aneszteziológiához szükséges eszközök

X

Aneszteziológiai osztályos háttérrel

EL

Tartós lélegeztetés

Szakmakód:

1504

Tartós lélegeztetési osztály/központ
Tartós gépi lélegeztetés: az 5 napot meghaladó gépi lélegeztetésre vonatkozik.
Tartós lélegeztetési igényű betegeknek,
1.    akiket kezelésük során 30 napon túl kell mesterségesen lélegeztetni, és ennek felfüggesztése a beteg életét akutan veszélyeztetné.
2.    akiknél olyan kórkép igazolódott a vizsgálatok során, amely természeténél fogva várhatóan 30 napot meghaladó gépi lélegeztetést tesz szükségessé, melynek felfüggesztése akutan veszélyezteti a beteg életét. Ez utóbbi esetben – amennyiben nincs egyéb szervtámogatásra szükség – a 30 napos időkorlát betartása sem szükséges, hanem hamarabb is megindítható a tartós lélegeztető központban a kezelés vagy az otthoni lélegeztetés.
Osztály kialakítása: felnőtt ellátásban 6-8 ágyas, a csecsemő-gyermek ellátásban 4-6 ágyas osztályok.
Az otthonlélegeztetés központjait ott kell kialakítani, ahol a tartós lélegeztetés is folyik. Ezekbe a központokba ki kell helyezni 5 olyan készüléket, amelyek az otthoni lélegeztetésre alkalmasak. A beteg innen veheti kölcsön a készüléket, a készülék meghibásodása esetén ebből a készletből kaphat cserekészüléket, a központ gondoskodik a készülékek szervizeléséről.

Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei

Minimum ágyszám

6

Személyi feltételek:

 

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

Speciális személyzeti helyiségek

X

Teakonyha

1

Szakmailag speciális helyiségek

X

Gép-műszer tisztító

1

Technikai szoba/gép raktár

1

Műszer-géppark

 

Ágymelletti betegőrző monitor: minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége

ágyanként 1

Kapnográf (etco2 mérési lehetőség)

respirátoronként

Pulzoximéter

ágyanként 1

Folyamatos testhőmérséklet monitorozás

X

Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)

4 ágyanként 1

EKG regisztráló készülék, 3 csatornás

1

Lélegeztető készülék (teljes értékű lélegeztetésre alkalmas)

ágyanként 1

Kézi lélegeztető ballon

2

Mobil újraélesztési egység

1

Defibrillátor, hordozható

1

Váladékszívó készülék, fali

ágyanként 1

Mellkasszívó készülék, fali

ágyanként 1

Motoros fecskendő (perfúzor)

3 ágyanként 1

Infúziós pumpa (infúzor)

3 ágyanként 1

Vér-infúzió melegítő egyszerű

1

Laringoszkóp

2

Mobil röntgen készülék

EL

Vérgázanalizátor

1

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET

Arc-, állcsont- és szájsebészet

Szakmakód:

1700

Egynapos sebészet
Sürgősségi, dentoalveoláris eredetű és traumatológiai ellátáshoz kapcsolódó fekvő osztályos beavatkozások végzése.
Ambuláns beavatkozások és egy napos sebészeti ellátások végzésére alkalmas intézmények, amelyekben biztosítják a szükséges fekvőbeteg hátteret. Nem végezhetnek 24 órás hospitalizációt meghaladó obszervációt kívánó műtéteket.
Fekvőbeteg szakellátás
Progresszivitási szintek
II. szint:
Az úgynevezett standard arc-állcsontsebészeti osztályok, melyek képesek ellátni a II. progresszivitási szintű beavatkozások teljes spektrumát, azok szövődményeinek ellátásával.
Baleseti traumatológiai ellátási események során az implantációs eszközök beültetése esetén a minimum évi esetszám: 20.
Malignus folyamat miatti műtétek csak megfelelő diagnosztikus háttérrel, komplex onkoterápiás lehetőséggel, a kiterjesztett műtét elvégzésének lehetőségével végezhetőek, és csak legalább évi 20 műtét esetében.
A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.
Minimum ágyszám: 7
III. szint:
Azok a fekvő osztályok, melyek az arc-állcsontsebészet teljes spektrumát végzik, beleértve az interdiszciplináris ellátás lehetőségét.
Személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek az alábbi négy, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez:
-    orthognat műtétek (minimum évi 10),
-    mikrosebészeti technikával végzett szövetátültetések (minimum évi 10),
-    hasadék műtétek (minimum évi 10),
-    pánfaciális sérülések ellátása (minimum évi 5).
A II. és III. szinthez arc-, állcsont- és szájsebészeti szakambulancia tartozik.
Minimum ágyszám: 10

Arc-, állcsont- és szájsebészeti osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

Egynapos sebészet

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

 

Szakorvos osztályvezető

1
[DA, vagy Szs(D)]

1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]

1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]

Orvos létszám 15 ágyra
15-20 ágy között plusz egy orvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén plusz 1 orvos

 

 

 

Orvosi teljesidő egyenérték:

1,7 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

4,2 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

6,0 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

Szakorvos

1

2*

3*

Orvos

 

2

3

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

 

EL

EL

Tárgyi feltételek:

 

 

 

A sebészeti osztály általános feltételei

 

X

X

*A II-III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] felügyelet mellett látható el ügyelet.
A II. szinten az ügyelet készenléti szinten látható el.
A III. szinten ügyelet, mint a minimumfeltételekben meghatározott: III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] folyamatos készenléti felügyelet mellett látható el ügyelet, melyet szakorvosjelölt és dentoalveoláris sebész is elláthat.
Ügyeletet minden szinten elláthat dentoalveoláris sebész.
Megjegyzés:
DA: dentoalveoláris sebész szakorvos
AÁSZ: arc-állcsont-szájsebész szakorvos
Szs(D): szájsebész szakorvos fogorvosi alapdiplomával
Szs(O): szájsebész szakorvos orvosi alapdiplomával
Szs(K): szájsebész szakorvos kettősdiplomával

Arc-, állcsont- és szájsebészeti műtő minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

Egynapos sebészet

II.

III.

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

 

 

 

Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos és szájsebészet szakorvos

Arc-állcsont-szájsebészet osztály személyi feltételei szerint

Műtéti szakasszisztens

 

2

2

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

 

1

1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

 

 

 

Fejlámpa hidegfénnyel

 

X

X

Elektromos/pneumatikus fúró, fűrész

X

X

X

Sebészeti mikromotor

X

X

X

Laryngoscop készlet

 

X

X

Larygofiberoscop nasotrachealis intubatiohoz

 

X

X

Intraoperatív Dopplerkészülék

 

EL

EL

Altatógép

 

X

X

Speciális eszközök:

 

 

 

Állcsont külső fixáló (sz.e.) Fix extern Halo K.

 

X

X

Maxillofaciális mandibularis osteosynthesis és rekonstrukciós tálca

 

X

X

Csontsebészeti műszertálca

 

X

X

Fogászati implantációs kéziműszerek, fogászati implantatumok

 

EL

X

Hasadéksebészeti műszertálca

 

EL

X

Mikroműszer készlet ideg- és érvarrathoz

 

EL

X

Tracheotomiás műszertálca

X

X

X

Vértelenítő mandzsetta sorozat

 

EL

X

Betegmelegítő

 

EL

EL

Elektrodermatom, mucotom

 

EL

EL

Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű

 

EL

X

Endoszkópos készlet, hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg
endoszkópos készlethez

X

X

X

Sebészeti lézerkészülék

 

 

X

Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp
hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával

 

X

X

Flexibilis intubáló fiberoscop

 

 

X

Endoszkóp sterilizáló

 

X

X

Endoszkóp tisztítóapparátus

 

X

X

Videomikro, endokamera csatlakozókkal, képernyővel

 

X*

X*

U-matic, DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer

 

X*

X*

Szájterpesz sorozat

 

X

X

Szutúrás műszertálca

X

X

X

Lágyrész kéziműszertálca

X

X

X

Mellkassebészeti műszertálca

 

X*

X*

Hypopharyngoscop, oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal

 

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Radiológia (OP, teleradiológia)

EK

EL

EL

Nukleáris medicina

 

EK

EK

UH vezérelt citologiai vizsgálat

EK

EK

EK

Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén

EK

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

 

EK

EK

CT

EK

EK*

EK*

MRI

EK

EK

EL

PET-CT

EK

EK

EK

Angiográfia

 

EK

EL

Nukleáris medicina

EK

EK

EL

Intenzív osztály

EK

EK

EL

Megjegyzés:
* 2 órán belül elérhető

Arc-, állcsont- és szájsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos

1

 

Általános asszisztens/szakasszisztens

2

 

Fogszabályozó szakorvos

 

EL

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos

 

EL

Plasztikai (égés) sebészet szakorvos

 

EL

Logopédus

 

EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp

X

X

Fogászati/fogszabályozási kezelőegység

X

X

Gépi depurátor (UH, szonikus)

X

X

Fogorvosi dolgozószék

X

X

Asszisztensi dolgozószék

X

X

Fotopolimerizációs lámpa

X

X

Doppler készülék

 

X

Sebészeti fúrógép/mikromotor

X

X

Szájsebészeti fúrókészlet

X

X

Fogászati csipesz

X

X

Fogászati szonda

X

X

Fogászati tükör

X

X

Gyökéremelő különféle

X

X

Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér)

X

X

Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)

X

X

Sebkampó, különféle

X

X

Szájzugkampó

X

X

Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással

X

X

Központi, vagy motoros szívó

X

X

Elektrocauter monopoláris, bipoláris

X

X

Orrendoszkóp 0 fokos, 45 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop

 

X

Orrtükör sorozatok

X

X

Gége- és orrgarati tükör sorozatok

X

X

Srófszonda

X

X

Nyálszonda

X

X

Szívóvég

X

X

Varratszedő olló

X

X

Anatomiás csipesz

X

X

Horgas (sebészi) csipesz

X

X

Farkasfecskendő

X

X

Szikenyél

X

X

Szájzugkampó

X

X

Anatómiai csipesz

X

X

Érfogó

X

X

Tűfogó különböző méret

X

X

Raspatórium

X

X

Gracey kürett szett 1-14

X

X

Parodontális sebészeti küretek

X

X

Iriszolló

X

X

Csontcsípő

X

X

Gingiva olló

X

X

Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő)

X

X

Cementkeverő üveglap

X

X

Lenyomatkanál sorozat

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

X

Radiológia (OP, teleradiológia, UH)

EK

EK

CT, MRI

EK

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

BELGYÓGYÁSZAT

Belgyógyászat

Szakmakód:

0100

Progresszivitási szint:
I. szint:
A belgyógyászati szakma alaptevékenységeinek elvégzése aktív osztály keretein belül. A belgyógyászat szakmailag speciális tapasztalatot, speciális műszerigényt igénylő, a belgyógyászat alaptevékenységre épülő ágai magasabb progresszivitású önálló szakmaként jelennek meg az ellátórendszerben (nefrológia, gasztroenterológia, allergológia és klinikai immunológia, endokrinológia és anyagcsere betegségek, angiológia, phlebológia, lymphológia). Ugyancsak önálló szakmaként jelenik meg a kardiológia és a hematológia szakma is.

Belgyógyászati osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Belgyógyászat szakorvos 15 ágyig
a további ágyakra

2
1/15 ágy

Orvos 15 ágyig
a további ágyakra

2
1/15 ágy

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

Ápolás eszközei:

 

Betegemelő

X

Járókeret

X

Szoba-WC

X

Tolókocsi (ülő, fekvő)

X

EKG

X

Pulzus, vérnyomásmonitor

EL

Speciálisdiagnosztikai és szakmai háttér:

 

Operatív endoszkópos laboratórium

EK

CT

EK

Ultrahang

EL

EEG

EK

Nukleáris medicina

EK

Osteodensitometria

EK

Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Belgyógyászat szakorvos 40 ágyig
a további ágyakra

1
1/60 ágy

Orvos 40 ágyig
a további ágyakra

1
1/60 ágy

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

Antidecubitor eszközök: ülőpárna, sarok-, könyök gyűrű, egyéb

X

Prevenciós antidecubitor matrac

6 ágyanként

Terápiás antidecubitor matrac

15 ágyanként

Járókeret

X

Szoba-WC

X

Karosszék rögzítési lehetőséggel a betegek kiültetéséhez (kórtermenként)

1

Betegszállító kocsi

1

Belgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Belgyógyászat szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Gasztroenterológiai endoszkópia

EK

Általános orvosi laboratórium

EK

Radiológia

EK

EKG

X

EEG

EK

Ergometria

EK

Holter

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

Angiológia, phlebológia, lymphológia

Szakmakód:

0101

Szakambulancia
2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvossal működtetett kórházi szakambulancia.
Fekvőbeteg szakellátás
Progresszivitási szintek
II. szint:
2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 2 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, önállóan vagy belgyógyászati osztály részlegeként működő angiológiai fekvőbeteg ellátás az intézményben. Intézményen belül elérhető érsebészet és intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és intézményen kívül elérhető DSA.
III. szint:
2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 3 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, angiológiai ágyak. Intézményen belül elérhető érsebészet, intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és DSA.

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Személyi feltételek:

Orvoslétszám:
15 ágy
16-24 ágyig
24 ágy felett a további ágyakra
ebből:


2
1/6 ágy
1/8 ágy


3
1/6 ágy
1/8 ágy

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvos

2

3

Ezen felül kórházi szakambulancián (1 fő: 30 óra/héttel számolva)
belgyógyászati angiológia minősített orvosa

1

1,5

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

1

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Fizioterápiás/torna helyiség

X

X

Tevékenység szerinti speciális kezelő/vizsgáló

X

X

Kapaszkodó

X

X

Járókeret

X

X

Szoba WC

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi diagnosztikai laboratórium

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

CT angiographia

EK

EL

MRI angiographia

EK

EK

Angiographia (DSA)

EK

EL

Lymphoscintigraphia

EK

Color duplex UH linearis és convex fejjel

EL

X

CW doppler (folyamatos hullámú)

X

X

Pletizmographia

EK

X

Kapillár mikroszkópia

EK

EL

Szöveti oxigénszint mérés (TCPO2)

EK

X

Járópadló

EL

X

ABPM

EL

EL

EMG/ENG

EK

EL

Bőrhőmérő

EL

X

Hangvilla

X

X

Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer

EL

Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök

X

Thrombolysis feltételei

EL

EL

Prosztanoid terápia

X

X

Intenzív terápia

EL

EL

Anaeszteziológiai munkahely

EL

EL

Fiziotherápia

EL

EL

Érsebészet II. szintű

EL

EL

Intervenciós radiológia II. szintű

EL

EL

Megjegyzés:
Szakambulancia minimumfeltételei megegyeznek az adott szintű fekvőbeteg ellátó osztály minimumfeltételeivel

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

 

Angiológiai, phlebológiai

Lymphológiai

Személyi feltételek:

 

 

Belgyógyászat szakorvos 2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal

1

 

Szakorvos (bőrgyógyászat/klinikai onkológia/belgyógyászat/
reumatológia szakorvos lymphológiai jártassággal)

 

1

Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

EL

EL

Gyógytornász

EL

 

Speciális képesítésű lymphoterapeuta gyógytornász

 

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Kalibrált hangvilla

X

 

CW Doppler

X

X

Tornaterem

EK

X

Kezelőpadok

EK

X

Bordásfal, szobabicikli

EK

X

Tornaszőnyegek, labdák

EK

X

Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer (lymphapress vagy lymphomat)

 

X

Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök

 

X

Fürdőszoba (torna utáni tisztálkodás)

 

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

CT, angiographia

EK

 

Echocardiographia

EK

 

Pletizmographia

EK

 

Terheléses vizsgálat futószőnyeggel (Treadmill, előírt feltételekkel)

EL

 

Kapillármikroszkópia

EK

 

Holter ABPM

EL

 

Color duplex UH linearis és convex fejjel

EL

 

Lymphoscintigraphia

EK

EK

MRI

EK

EK

CT

EK

EK

Hematológia

Szakmakód:

0102

Szakrendelés/szakambulancia
Alapszintű járóbeteg/ambulancia kategóriájú hematológiai ellátás, amelyet valamennyi belgyógyászati fekvő, vagy járóbeteg ellátó intézménynek biztosítania kell. Döntően „rutin vérkép, véralvadás vizsgálatok”, az egyszerűbb hematológiai betegségek járóbetegkénti gondozása, egyszerűbb belgyógyászati szövődmények fekvőbeteg ellátása.
Fekvőbeteg szakellátás
Progresszivitási szintek
II.a szint:
Olyan belgyógyászati osztályok, ahol legalább 2 hematológus szakorvos dolgozik. A területéhez tartozó betegek esetében elvégzi a diagnosztikai vizsgálatokat, az egyszerűbb terápiákat és a hematológiai betegek palliatív ellátását. Hosszú apláziát okozó terápiát nem végezhet.
Minimum ágyszám: 5
II.b szint:
Komplex hematológiai ellátást végző egységek (hemostasis, onko-hematológia jelentős része, kivéve a hemopoetikus őssejt-transzplantáció, illetve a bonyolultabb nagy értékű, kuratív célú onkohematologiai kezelés). Komplex onko-hematológiai járóbeteg ellátás, hemostasis szakambulancia, hematológiai ellátás általános belgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.
Minimium ágyszám: 10
III. szint:
A komplex onko-hematológiai ellátás teljes köre, komplex hemostasis és vérzékeny betegellátás (fekvő- és járóbeteg), folyamatos terápiás aferezis biztosítása.
A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül a csontvelő- és hemopoetikus őssejt-transzplantációt (beleértve az őssejt gyűjtést, feldolgozást, fagyasztást, tárolást, visszaadást) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben kijelölt intézmények végezhetik.
A III. szintű hematológiai ellátás általános belgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.
Minimum ágyszám: 15

Hematológia osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.a

II.b

III.

Személyi feltételek:

 

 

 

Hematológia szakorvos
(FTE egységben)
5-10 ágyra
11-20 ágyra
21-30 ágyra2

1
2
2

30 ágy felett további 10 ágyanként
Szakorvos, akik közül legalább 1 hematológia szakorvos/hematológia szakorvos jelölt


1


1


orvos 15 ágyra
ebből hematológia szakorvos

 

 

4
3

orvos további 15 ágyanként
ebből hematológia szakorvos2
1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Általános asszisztens

0

1

1

Hematológiai vagy transzfúziológiai szakasszisztens

1

1

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei és a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +

 

 

 

Szakmailag speciális helyiségek

 

 

 

Kizárólag i.v. citosztatikus kezeléshez

X

X

X

Citosztatikum előkészítéshez

X

X

X

Csíraszegény egyágyas kórtermek (WC + zuhanyozó + bejárati zsilip)

0

1

2

Portábilis röntgen

0

EL

EL

Crista biopsziás tű

X

X

X

Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)

X

X

X

Hűtőszekrények (gyógyszer)

X

X

X

Infúziós pumpa (perfúzor)

X

X

X

Vérmelegítő

X

X

X

Mikroszkóp

X

X

X

EKG, pulzus és vérnyomás monitor

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Belgyógyászati osztály

X

EL

EL

Intenzív terápia

EL

EL

EL

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

EK

EK

Terápiás aferezis

EK

EK

EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

EL

EL

Citogenetikai, hiszto patológiai vizsgálatok

EK

EL

EL

Flow-cytometria

EK

EL

EL

Hemosztázis labor

EL

EL

EL

Terápiás irradiáció

EK

EK

EK

CT, MRI

EK

EK

EK

20 új apláziás eset/év

 

X

 

30 új apláziás eset/év

 

 

X

Hematológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Belgyógyászat és hematológia szakorvos

1

Általános asszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Crista biopsziás tű

X

Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények)

X

Hűtőszekrények (gyógyszer)

X

Mikroszkóp

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Belgyógyászati osztály

EK

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Hematológia kúraszerű ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Hematológia szakorvos legalább 5 éves, legalább II. szintű intézményben eltöltött gyakorlattal

1

Hematológia szakorvos

1

Egyéb orvos

1

Ápoló/szakápoló/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens

1

Betegkísérő

1

Tárgyi feltételek: a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +

 

Speciális helyiségek

 

Cytostatikus szerek előkészítésére alkalmas helyiség vertikális áramlású laminar air flow-val felszerelt cytostaticum oldó szekrény

1

Ápolási eszközök

 

Kezelőszék vagy megfelelő ágy

6

Tolókocsi ülő/fekvő

1

Speciális felszerelések

 

EKG készülék (6 csatornás, mobil)

1

EKG-, pulzus- és vérnyomásmonitor

1

Mikroszkóp

1

Mikrohullámú sütő

1

Rtg-filmnéző szekrény

1

Vérmelegítő

1

Motoros fecskendő (perfúzor)

6

Infúziós pumpa (infúzor)

6

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Újraélesztés 3 percen belül

EL

Infektológia szakorvosi konzílium

EL

Infekciókontrollban jártas szakember

EL

Transzfuziológia háttér

 

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

Hemophilia ellátás
A vérzékeny és AT-hiányos trombofiliás betegek szakszerű komplex ellátása és gondozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződéses kapcsolatban álló hemophilia gondozó központokban történik. Jogszabály által biztosított lehetőség a hemophiliás betegek kontrollált otthoni kezelése (KOK), amelyet – a hemophilia gondozó központok vezetésével és ellenőrzése mellett – maga a beteg/törvényes gondviselője vagy házi (gyermek)orvosa folytathat. A KOK ellátáson kívül a hemophiliás betegek ellátása a hemophilia gondozó központok feladata. Heveny, nagy vérzéssel járó esemény ellátása a komprehenzív hemostasis diagnosztikai háttérrel és 24 órás szolgálattal rendelkező Térségi Hemophilia Központokat működtető intézmények feladata.
A hemofília ellátó hely fekvőbeteg-szakellátás esetén a hematológiai osztály részeként, járóbeteg-szakellátás esetén önálló szakambulanciaként működik.

Hemophilia ellátó hely (szakambulancia és osztály) minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.a

II.b

III.

Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

 

 

Vezető orvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés és legalább 5 év hemophilia gondozási gyakorlat szükséges)

 

 

1

 

Szakorvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés szükséges)

1

2

2

1

Szakasszisztens

1

1

2

1

Adatmenedzser

 

 

1

 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

 

Tárgyi feltételek:
szakambulancia esetén a rendelő általános feltételei és
fekvőbeteg ellátás esetén az osztály általános feltételei

 

 

 

 

Orvosi vizsgáló

 

 

1

 

Hűtőkamra a vérminták biztonságos tárolására

 

 

1

1

Hűtőszekrény (vérkészítmények)

2

2

2

2

Hűtőszekrény (gyógyszerek)

1

1

1

1

Infusomat

X

X

X

X

Perfuzor

X

X

X

X

Vérmelegítő

 

1

2

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

 

Belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati fekvőbeteg ellátóhely

EL

EL

EL

EK

Szakambulancia

EL

EL

EL

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (hematológia és hemosztázis labordiagnosztika)

EK

EK

EL

EK

Transzfuziológia háttér:

 

 

 

 

Vérkészítmények folyamatos biztosítása

EK

EK

EK

EK

Hemopoetikus őssejt transzplantáció

Szakmakód:

0112

Csontvelő transzplantáció
Csontvelő (ideértendő az összes hemopoetikus őssejtvételi forma) transzplantáció szakmai minimumfeltételei
Minimum ágyszám: 2

a) Autológ hemopoetikus őssejt átültetéshez

 

Progresszivitási szint

 

III.

Személyi feltételek:

 

Orvos

5

Vezető orvos*

1

Szakorvos*

2

Egyéb orvos

2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász)

X

Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek:

 

Adminisztrációs helyiség

1

Anyagraktár

1

Izolált csíraszegény egység

X

Bejárati zsilipszoba

X

Előkészítő helyiség

1

Laminar airflow box (cytostaticumok felszívásához)

1

Tisztaruha raktár

1

Csíraszegény ételek elkészítésére alkalmas konyha

1

Mikrohullámú sütő

1

Mosogató rendszer

1

Fóliahegesztő

1

Csíraszegény egyágyas kórterem (bejárati zsilip, kórterem, innen nyíló WC, zuhanyzó)

2

A csíraszegény, egyágyas kórterem felszereltsége:

 

Alapterület

12 m2

Intenzív ágy

1

Központi oxygén és vákuum

X

Külső fényvédő berendezés

X

Munkaasztal

X

Kórtermi ülőke

X

Világítás: mennyezeti és ágymelletti

X

Telefon

X

TV készülék

X

Nővérhívó rendszer

X

Gép-műszer felszereltség:

 

Portábilis röntgen készülék

1

UH-készülék

1

Infúziós pumpa

2/ágy

Perfúzor

2/ágy

Defibrillátor

1

EKG

1

Betegőrző monitor

1/ágy

Transzplantációs szakambulancia

X

Szakmai háttér:

 

Kórházi vagy klinikai háttér

EL

Aszeptikus műtő

EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer

EL

Hemopoetikus őssejt bank

EL

Terápiás és őssejt aferezis folyamatos biztosítása

X

Infektológus szakorvosi konzílium

EL

Mikrobiológiai laboratórium***

EL

Transzfúziológiai háttér****

EK

Standard belső műveleti leírások

X

EBMT regisztráció

X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat

X

Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának biztosítása

X

Megjegyzés:
A hemopoetikus őssejtbank minimumfeltételeit lásd a 6002 Sejtbanki tevékenységség szakmakód alatt

b) Allogén hemopoetikus őssejt átültetéshez

 

Progresszivitási szint

 

III.

Minimum ágyszám:

2

Személyi feltételek:

 

Orvos

5

Vezető orvos (hematológus szakorvos, gyakorlat: allogén centrumban)*

1

Hematológia szakorvos (gyakorlat allogén centrumban)*

2

Egyéb orvos

2

Adatmenedzser

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász)

X

Hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek:

 

Adminisztrációs helyiség

1

Anyagraktár

1

Izolált csíraszegény egység

1

Bejárati zsilipszoba

X

Előkészítő helyiség

1

Laminar airflow box(cytostaticumok felszívásához)*****

1

Steril anyagraktár

1

Nem steril anyagraktár

1

Steril ételek elkészítésére alkalmas konyha

1

Sterilizáló

1

Mikrohullámú sütő

1

Mosogató rendszer

1

Fóliahegesztő

1

Mosdó orvosi csapteleppel

1

Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem

2

Zsilip

X

Steril klíma

X

Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem felszereltsége

 

Alapterület

12 m2

Intenzív ágy

1

Központi oxygén és vákuum

X

Külső fényvédő berendezés

X

Éjjeliszekrény etetőasztallal

X

Munkaasztal

1

Kórtermi ülőke

1

Világítás: mennyezeti és ágymelletti

X

Telefon

1

TV készülék

1

Nővérhívó rendszer

X

Transzplantációs laminar airflow box esetén: steril mosakodó edény, steril víz, sterilizálható mobil WC, steril szoba esetén: fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan), baktériumszűrővel szűrt vízzel és visszafolyásgátló lefolyórendszerrel

X

Gép-műszer felszereltség

 

Portábilis röntgen készülék

1

UH-készülék

1

Infúziós pumpa

2/ágy

Perfúzor

3/ágy

Betegőrző monitor

1/ágy

EKG

1

Elkülönítő szoba

1

Betegágy infúziós kezeléshez

1

Szakmai környezet:

 

Transzplantációs szakambulancia

EL

Kórházi vagy klinikai háttér

EL

Aszeptikus műtő

EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer

EL

Hemopoetikus őssejt bank

EL

Infektológus szakorvosi konzílium

EL

Mikrobiológiai laboratórium***

EL

Transzfúziológiai háttér****

EK

Standard belső műveleti leírások

X

EBMT regisztráció

X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat

X

Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának biztosítása

X

Megjegyzés:
* Bel-, vagy csecsemő- és gyermekgyógyászatra ráépített hematológiai szakvizsga. A vezető orvos: minimum egyéves, a másik szakorvos: minimum féléves, EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) által transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.
** A vezető ápoló: minimum féléves, a többi ápoló: minimum 3 hónapos, EBMT által transzplantációra akkreditált központban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.
*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV korai antigén vizsgálatot beleértve).
**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan.
***** Betegek gyógyszeres (citosztatikus) kezelésében a citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális levegőáramlású lamináris air flow box-szal rendelkező aseptikus labor megléte szükséges. A citosztatikum keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett történik, az erre vonatkozó hatályos szakmai előírások szerint.

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
Endokrinológia
Diabetológia

Szakmakód:

0103
0113
0123

Fekvőbeteg szakellátás
Progresszivitási szintek:
I. szint
Belgyógyászat
II. szint:
Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása. Ellátja a társbetegséggel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.
Minimum ágyszám: 10
III. szint:
Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása endokrinológiai, diabetes és anyagcsere-betegségek központjaiban.
Ellátja a társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.
Endokrinológia, diabetes és anyagcsere-betegségek országos szakmai központja. Ellátja a társbetegségekkel és szövődménnyel, vagy differenciáldiagnosztikai gonddal kísért speciális vizsgálati igényű endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.
Minimum ágyszám: 15

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám

10

15

Személyi feltételek:

 

 

Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra

1
1/15 ágy

2
1/15 ágy

Belgyógyászat szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra

1
1/15 ágy

2
1/15 ágy

Orvos 30 ágyig
a további ágyakra

2
1/15 ágy

2
1/15 ágy

Klinikai onkológia szakorvos

 

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek:

 

 

Belgyógyászati osztály feltételei +

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Intenzív osztály

EL

EL

Rutin kémiai labordiagnosztikai módszerek, cholesterin, triglycerid, HDL-cholesterin, LDL-cholesterin

EL

EL

Lp(a) meghatározás, apoprotein plazmaszintek meghatározása, apoprotein genetika

 

EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TSH, FT4, FT3, anti-TPO, cortisol (dexamethason teszttel), testosteron, Prolactin, FSH, LH, oestradiol, progeszteron, VMA, HbA1c

EL

EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok: TRAK, PRA, aldosteron, GH, Prolactin (PEG-precipitáció után is), PTH, metanephrin, normetanephrin, calcitonin

EL

EL

Vizelet és szérum ozmolalitás

EL

EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
thyreoglobulin, anti-thyreoglobulin, ACTH, DHEA szulfát, 17 OH progeszteron, androstendion, IGF-1, SHBG, Noradrenalin-, Adrenalin-ürítés, szérum chromogranin A meghatározás
Osteocalcin, Crosslinks, 25 OH D-vitamin gastrin Inzulin, Inzulin ellenes antitest, szigetsejt ellenes antitestek
Vizelet, szérum ozmolalitás

 

EL

Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika (pajzsmirigy aspirációs cytológia)

EL

EL

Immunhisztokémia (synaptophysin, chromogranin A)

 

EL

Molekularis biológiai vizsgálatok: MTC és CAH genetikai szűrés országosan legalább egy térségi központban

 

EK

Molekularis biológiai vizsgálatok: familiáris phaeochromocytoma/paraganglioma genetikai screening országosan legalább egy térségi központban

 

EK

Konvencionális radiológiai vizsgálatok, hasi és nyaki ultrahangvizsgálat, CT, pajzsmirigy izotóp vizsgálat

EL

EL

Alhasi ultrahangvizsgálat

EL

EL

Oszteodenzitometria

EK

EL

MRI

EL

EL

PET

 

EK

Angiográfiás laboratórium (mellékvese véna katéterezés rutinszerű végzése)

 

EL

Angiográfiás laboratórium (sinus petrosus inf. katéterezés rutinszerű végzése)

 

EK

In vivo izotop vizsgálatok: pajzsmirigy, Tc és J-131, MIBI, MIBEG, Scintadren, Octreoscan (fakultatív)

 

EK

Delta-amino-levulinsav meghatározás, porphyria analízis

 

EL

Szükséges társszakmák jelenléte: belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet, neurológia, szemészet, nukleáris medicina

EK

EL

Szükséges társszakmák jelenléte: genetika, endokrin sebészet (hasi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy), andrológia, onkológia

 

EL

Endokrinológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Speciális hormondiagnosztikai vizsgálatok

EL

EL

Általános orvosi laboratórium

EL

EL

Konvencionális radiológia vizsgálatok

EL

EL

Ultrahang

EL

EL

EKG

EL

EL

Oszteodenzitometria

EK

EL

Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika

EK

EL

Genetikai tanácsadás/molekuláris biológiai vizsgálatok

EK

EK

Nukleáris medicina - In vivo izotóp diagnosztika

EK

EK

Angiográfiás vizsgálatok

EK

EL

CT, MRI

EK

EL

Társszakmák szakorvosi rendelései

EL

EL

Diabetes járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
(Cukorbeteg-Tanácsadási Hely)

 

Progresszivitási szint

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Belgyógyászat/szülészet-nőgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, legalább 5 éves diabetológiai gyakorlattal

1

1

Diabetológiai szakápoló

1

2

Dietetikus

0,5

0,5

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek)

X

X

Tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető eszközök, betegek számára tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat

X

X

Antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok, bőrredő mérése)

X

X

Gyors vércukor-meghatározó készülékek

X

X

Kalibrált hangvilla a neuropathia mérésére

X

X

Cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG)

EK

EK

Vénás vérvételi eszközök

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

A hosszú távú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a szövődmények korai felismerését rendszeresen biztosító laboratóriumi háttér (vércukor-, HbA1c, vérzsír-meghatározás, vesefunkciók, ionok, albuminuria mérése, húgysav-meghatározás, fruktozamin stb.)

EK

EK

Diabetológiában jártas interdiszciplináris (szemész, ideggyógyász, kardiológus, angiológus) konziliáriusi háttér biztosítása

EK

EK

Gasztroenterológia

Szakmakód:

0104

Szakrendelés
Gasztroenterológiai és hepatológiai betegségek ellátása
−    Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
−    Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi javaslatok:
−    megfelelően felszerelt endoszkópos vizsgálóegység,
−    vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens (endoszkópos tevékenység végzése esetén) vagy 1 fő általános asszisztens biztosítása.
Fekvőbeteg szakellátás
Progresszivitási szintek:
I. szint
Belgyógyászat
II.a szint:
5 gasztroenterológia profilú ágyra 2 fő gasztroenterológia szakorvos
−    minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
−    1 endoscopos laboratórium
−    az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek
Minimum ágyszám: 5
II.b szint:
−    15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos
−    minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
−    2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve
−    az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek
Minimum ágyszám: 15
III. szint:
−    minden 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos
−    minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos
−    2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve
−    az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek
Minimum ágyszám: 15

Gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.a

II.b

III.

Személyi feltételek:

 

 

 

Összes orvos

2

4

4

Ebből: gasztroenterológia szakorvos

5 ágyra
2

15 ágyra
3

15 ágyra
3

Belgyógyászat szakorvos/gasztroenterológia
szakorvos jelölt

 

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Endoszkópos vizsgálóegységenként:

 

 

 

Endoszkópos szakasszisztens

1

1

1

Általános asszisztens

1

1

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

 

Speciális helyiségek: Emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység

 

 

 

Vegyes használatú endoszkópos helyiség

1

 

 

Gastroscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +

 

1

1

Colonoscopos helyiség: a rendelő általános feltételei +

 

1

1

Átvilágításra, ERCP vizsgálatra alkalmas helyiség: a rendelő általános feltételei +

 

1

1

UH vizsgáló: a rendelő általános feltételei +

 

1

1

Speciális gasztroenterológiai eszközök:

 

 

 

Sebészeti képerősítő

 

1

1

Röntgen ólomköpeny és kesztyű

 

4

4

UH-os tisztító

1

1

1

Hűtőszekrény – szövettani minta tárolásra

1

1

1

Mobil szívó

1

1

1

Endoszkóp mosótál

1

1

1

Félautomata eszközmosó

1

1

1

Automata eszközmosó

 

1

1

UH készülék

 

1

1

Halogén fényforrás/videoprocesszor

1

2

3

Leakege tester

1

1

1

Gastrofiberoscop/videogastroscop

1

2

3

Colonoscop/videocolonoscop

1

2

2

Duodenoscop/videoeszköz

 

2

2

Oesophagus varix ligator

1

1

1

Koaguláló

1

1

1

Monitor

 

2

2

Videomagnó vagy DVD felvevő

1

2

3

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék

1

2

2

Endoszkópos UH

 

 

1

Endoszkópos tartozékok:

 

 

 

Biopsziás fogó gastroscophoz

2

5

5

Biopsziás fogó colonoscophoz

2

3

3

Hurok

2

2

3

ERCP feltöltő katéter

 

2

3

Papillotom

 

3

3

Dormia

 

2

2

Kőzúzó

 

1

1

Vezetődrót

 

2

2

Pusher katéter

 

2

2

Sclerotizáló tű

2

2

2

Varix ligator

1

1

1

Haemo-clip rögzítő

1

1

1

Idegentestfogó

2

2

2

Citológiás kefe

1

2

2

Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon

 

1

2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

CT

EK

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

EK

Intenzív osztály

EK

EL

EL

Aneszteziológiai munkahely

EK

EL

EL

Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Gasztroenterológia szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre)

1

1

Orvos

 

1

Endoszkópos asszisztens*/általános szakasszisztens

1

1

Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei +

1

EL

Betegkísérő

 

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Vegyes használatú endoszkópos helyiség

1

1

Hűtőszekrény – szövettani minta tárolására

1

1

Endoszkóp mosótál

1

1

Félautomata eszközmosó

1

1

Halogén fényforrás/videoprocesszor

1

1

Leakege tester

1

1

Colonoscop/videocolonoscop

1

1

Biopsziás fogó gastroscophoz

2

2

Biopsziás fogó colonoscophoz

2

2

Hurok

2

2

Vezetődrót

 

1

Sclerotizáló tű

1

2

Varix ligator

 

1

Haemo-clip rögzítő

 

1

Idegentestfogó

1

2

Citológiás kefe

 

1

Gastrofiberoscop/videogastroscop

1

1

Oesophagus varix ligator

 

1

Koaguláló

 

1

Monitor

1

1

Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer

1

1

UH-os tisztító

1

1

Mobil szívó

1

1

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék

1

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

CT

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Intenzív osztály

 

EL

Aneszteziológiai munkahely

 

EL

Megjegyzés:
A *-gal jelölt feltétel endoszkópos tevékenység végzése esetén szükséges.
Járóbeteg szakrendelésen az operatív endoscopia a kisebb, jól aláhurkolható polypok eltávolítását jelenti. Nem végezhető oesophagus varix ellátás és idegentest kivétel, ehhez kórházi háttér, vagyis sebészet és radiológia megléte szükséges.
Ilyen operatív beavatkozások feltétele, hogy a rendelőnek a legközelebbi kórházzal legyen megkötött együttműködési szerződése a szövődmények ellátása céljából.
További feltétele az operatív beavatkozásnak, hogy szövődmény esetén a mentő kiérkezése 30 percen belül hivatalos időintervallum alatt biztosítható legyen.
Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika: lásd az 5305 szakmakód alatt
Személyi feltételhez: Belgyógyász, gasztroenterológia szakorvos (legalább 3 éves szakorvosi gyakorlat évi igazolt 200 vizsgálat), asszisztens.

Gasztroenterológiai rehabilitáció

Szakmakód:

2203

Gasztroenterológiai rehabilitáció: lásd Rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt

Nefrológia

Szakmakód:

0105

Fekvőbeteg szakellátás
Progresszivitási szintek
I. szint:
Az általános belgyógyászati követelményeknek felel meg.
II. szint:
Az akut és krónikus vesebetegségek ellátása. Nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Nem végezheti a III. szinten leírt speciális tevékenységeket.
Minimum ágyszám: 5
III. szint:
A fekvőbetegellátáshoz csatoltan a hét minden munkanapján nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Vesebiopszia végzésének és feldolgozásának feltételei, immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése, terápiás plazmaferezis lehetősége, CT, MRI vizsgálat elérhetősége, igazolt oktatási tevékenység.
A vesebiopszia, illetve immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése és annak eredménye 24 órán belül elérhető legyen, citosztatikus terápia és biológiai terápia. Csak önálló osztály keretében végezhető.
Minimum ágyszám: 15

Nefrológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

Orvoslétszám összesen:

1 főorvos, szakorvos + 10 ágyanként 2 orvos

1 főorvos, szakorvos + 15 ágyanként 4 orvos

Ebből: nefrológia szakorvos

2

4

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/
pszichológus

EK

EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Informatikus

EL

EL

Gyógypedagógus

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

ABPM

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége

EK

X

Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia)

EK

EK

Immunterápia elérhetősége

EK

EK

Kombinált immunterápia (plazmaferezis, IvIg, citosztatikus kezelés, biológiai terápia)

EK

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

CT

EK

EK

Ultrahang, RTG

EK

EK

Duplex UH

EK

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

MRI

EK

EK

Angiographia

EK

EK

Endoszkópos laboratóriumi háttér

EK

EK

Osteodensiometria

EK

EK

Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér (echocardiographia, ergometria/stressz echo)

EK

EK

Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér (coronarographia, PCI)

EK

EK

Intenzív terápiás háttér

EK

EK

Aneszteziológiai munkahely

EK

EK

Fizioterápia

EK

EK

Központi vákuum vagy egyedi szívás

EK

EK

Járóbeteg szakellátás
A hét minden munkanapján működő nefrológiai szakrendelés és járóbeteg dialízis ellátás, krónikusan hemodializált, CAPD-vel kezelt és transzplantált betegek gondozása.

Nefrológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Heti minimum óraszám: 20

Személyi feltételek:

 

Nefrológia szakorvos (a heti óraszámnak megfelelően)

1

Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

Képalkotó diagnosztika (rtg., Duplex UH, mini Doppler, CT, MRI, angiographia)

EK

ABPM

1

Geriátria

Szakmakód:

0106

Geriátriai beteg definíciója:
Az a 65 évesnél idősebb, több betegségben szenvedő beteg, akinél komplex diagnosztikai felmérésre és rehabilitációra szoruló állapot észlelhető, amely miatt folyamatosan kezelni, törődni és gondozni kell az erre az életkorra jellemző urogenitális, pszichiátriai, mozgásszervi, kardiális és egyéb betegségekkel.
Geriátriai ellátás formái:
1. Geriátriai járóbeteg szakellátás
Szakrendelőben, szakambulancián végzett geriátriai szakellátás. Célja a beteg és környezetének orientálása, kisebb terápiás módosítások elvégzése, beállított kezelések követése a háziorvossal és szükség szerint a szociális ellátórendszerrel koordinálva.
2. Geriátriai mobil intervenció
Kórházon belül végzett geriátriai szakellátás. Célja az egyes, nem geriátriai osztályokon kezelt geriátriai betegek ellátásának konzultatív jellegű segítése, a geriátriai ellátási szempontok érvényesítése.
3. Geriátriai osztály
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló osztály.
Fekvőbeteg szakellátás
Progresszivitási szintek
II. szint:
A II. progresszivitási szint azt az aktív geriátriai ellátást jelenti, amely kiegészíti és kisegíti elsősorban a belgyógyászat vonatkozásában a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását.
Minimum ágyszám: 15
III. szint:
A legmagasabb szintű aktív geriátriai osztály, amely a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását végzi, szakrendelést és konziliáriusi rendszert is biztosító szakember létszámmal rendelkezik, illetve szakemberképzésre is akkreditált.
Minimum ágyszám: 10

Geriátriai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

II.

III.

Személyi feltételek:

Geriátria szakorvos

1

2

Orvos

2

2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Szociális munkás

EL

EL

Betegkísérő

2

1

Lelki gondozó

EK

EK

Tárgyi feltételek: azosztály általános feltételei +

Kórterem

2-3 ágyas, mozgáskorlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával

2-3 ágyas, mozgáskorlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával

Ambulancia, vizsgálóhelyiség

1-1

1-1

Változtatható fejtámla magasságú vizsgáló ágy

1

1

Változtatható fejtámla magasságú ágy

minden beteg számára

minden beteg számára

Antidecubitus matrac

1

1

Szilikonos antidecubitus matrac

5

5

Szilikonos antidecubitus párna

X

X

Járókeret

7

5

Kerekesszék

5

5

Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei

X

X

Támbot, háromlábú bot

3

5

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal

EL

EL

Pszichiátria szakorvos

EL

EL

Urológia szakorvos

EL

EL

Kardiológia szakorvos

EL

EL

Neurológia szakorvos

EL

EL

Fizioterápia

EL

EL

Diagnosztikai háttér (mobil)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

EL

Röntgen diagnosztika

EL

EL

Ultrahang diagnosztika

EL

EL

Geriátriai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Geriátria szakorvos

1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Speciális eszközigény

Változtatható magasságú vizsgáló ágy

1

Karosszék

3

Kerekesszék

1

Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei

X

Speciális szakmai és diagnosztikai háttér:

Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal

EL

Pszichiátria szakorvos

EL

Urológia szakorvos

EL

Kardiológia szakorvos

EL

Neurológia szakorvos

EL

Fizioterápia

EL

Diagnosztikai háttér (mobil)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Röntgen diagnosztika

EL

Ultrahang diagnosztika

EL

Allergológia és klinikai immunológia

Szakmakód:

0109

Progresszivitási szintek
I. szint:
Belgyógyászati osztály
Feladata:
-    Klinikai immunológiai és allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.
-    Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére. A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.
-    Klinikai immunológiai és allergológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.
II. szint:
Feladata: az I. szint feladatai, továbbá:
-    Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése, a megfelelő szintű konzultáció, szakmai tanácsadás igénybevétele.
-    A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.
-    Gyermekkori allergiát csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.
-    Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.
-    Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.
-    Komplikált, terápiarezisztens allergiás-immunológiai (autoimmun, immunhiányos, immunmediált betegségek) esetek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.
-    Az olyan immunológiai-allergológiai betegek, akiknek az alapbetegség mellett komorbid problémája van és az III. szintű ellátást igényel, azonnali áthelyezést igényelnek.
-    A nem injekciós immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása.
-    In vivo allergén azonosítás: prick bőrpróbák, epikután tesztek segítségével.
Minimum ágyszám: 10
III. szint:
→    Térségi vagy országos betegellátást végző egészségügyi szolgáltató, ahol a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell.
→    A szakorvosoknak (pulmonológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, szülészet, fül-orr-gége, reumatológia, és egyes belgyógyászati szakterületek) klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.
→    Feladata: a II. szint feladatai, továbbá:
-    A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás.
-    A szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő immunológiai/allergológiai kórképekre.
-    Lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre.
-    A III. szinten kell ellátni azokat a feladatokat, amelyeknek feltételei a térségben és esetleg országosan is csak itt adottak, és ezeket indokolt módon az Egészségügyi Szakmai Kollégium Immunológiai és Allergológiai Tagozata határozza meg és jelöli ki.
-    Speciális feladatok.
Klinikai Immunológiai központ
Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.
A klinikai immunológiai központ a III. szintű fekvőbeteg osztály mellett működik.
Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei
1.    IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai és allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.
2.    Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint az egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).
3.    Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II., III.
4.    Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol adottak a szermélyi és tárgyi feltételek (ITO – EL).
5.    A nem injekciós forma fekvőbeteg intézményen kívül az allergológus-immunológus szakorvosok javaslata alapján pulmonológus, bőrgyógyász, fül-orr-gégegyógyász szakorvos által is végezhető.

Allergológiai és immunológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos (osztályvezető)

1

1

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos

1

2

Szakorvos (egyéb szakvizsgával)

1

1

Orvos

1

2

Orvos: további 15 ágyanként

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

Belgyógyászati osztály feltételei (0100 szakmakód alatt)

X

X

Mikroszkóp

 

X

Kapillármikroszkópia

EK

EK

Lamináris air flow box

EK

EK

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Endoszkópos laboratórium:

EK

EL

Colonoscopia

 

 

Gastroscopia

 

 

Bronchoscopia

 

EL

Nukleáris medicina

EK

EK

Röntgen diagnosztika

 

EL

Ultrahang diagnosztika

 

EL

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)

 

EL

Angiographia

 

EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EL

Patológia

 

EL

CT

EK

EK

MRI

EK

EK

EEG

EK

EK

EMG

EK

EK

Légzésfunkció

EL

EL

Intenzív osztály

EL

EL

Plazma-citoferezis-fotoferezis

 

EL

Fizioterápia

EL

EL

Immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos

1

Szakorvos (egyéb szakvizsgával)

EL

Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens

1

Gyógytornász

EK

Dietetikus

EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

Fizioterápiás szakasszisztens

EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Citosztatikus laminar air flow

EK

Kapillármikroszkópia

EK

Allergénsorozat epicutan tesztekhez

EL

Allergénsorozat intracutan tesztekhez

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)

EK

Endoszkópos laboratórium

EK

Röntgen diagnosztika

EK

Ultrahang diagnosztika

EK

Angiographia

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

Patológia (cytológia)

EK

Nukleáris medicina

EK

CT

EK

MRI

EK

EEG

EK

EMG

EK

Intenzív osztály

EK

Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok*

EK

Fizioterápia

EL

Megjegyzés:
*A pulmonológia, kardiológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, stomatológia, reumatológia és egyes belgyógyászati szakterületek (gasztroenterológia, nefrológia) szakorvosai, akik klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (alapfeltételként) rendelkeznek a klinikai immunológiai - allergológiai betegek kezelésében.

Dialízis

Szakmakód:

0110

Progresszivitási szintek
I. szint
Szatellit dialízis ellátó hely:
1 nefrológus szakorvos, HD, esetleg PD modalitás.
II. szint
Dialízis központ:
2 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás.
III. szint
Kiemelt dialízis központ:
3 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás, igazolt oktatási tevékenység a fekvőbeteg ellátással együtt.

Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

Szatellit dialízis ellátó hely

Dialízis központ

Kiemelt dialízis központ

Személyi feltételek:

 

 

 

Orvoslétszám* (műszakonként):

1

1

1

Nefrológia szakorvosok száma:

1

2

3

Ápoló létszám:
-    műszakonként, 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló
-    műszakonként 1 nefrológiai szakápoló
-    HbsAg pozitív helyiségbe külön szakápoló
-    HCV pozitív betegek részére 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló műszakonként
-    akut kezelőhelyen 2 betegenként 1 szakápoló


X
X


X


X
X
X

X
X


X
X
X

X
X

Dietetikus

EK

EL

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

EK

EK

Gyógyszerész

EK

EK

EK

Segédmunkás

EL

X

X

Technikus

EL

EL

EL

Tárgyi feltételek:

 

 

 

Általános helyiségek

 

 

 

Akut kezelőhelyiség (10 m2/kezelőhely)**

 

X

X

Kezelőhelyiség krónikus betegeknek (8 m2/kezelőhely)

X

X

X

Kezelőhelyiség HBV pozitív betegeknek kijelölt intézményben (8 m2/kezelőhely)

 


X


X

Klímaberendezés (komfort klíma)

X

X

X

Szakmailag speciális helyiségek:

 

 

 

Vízelőkészítő helyiség

X

X

X

Koncentrátum-előkészítő helyiség (ha helyben történik a gyártása)

X

X

X

Technikusi szoba (műhely)

X

X

X

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

EK

Exitált beteg részére külön helyiség

EK

EK

EK

Oktató helyiség (graduális, postgraduális képzéshez)

EK

EK

EK

HbsAg pozitív betegek részére külön mellékhelyiség

 

X

X

Kezelési eszközök:

 

 

 

Művese készülékek száma:

 

 

 

akut kezelésre min. 1 gép

 

X

X

gyermekkezelésre (egyetemi, térségi központban) min. 2 gép

 

 


X

fertőző beteg ellátásra (kijelölt intézményben) min. 2 gép

 

 

X

krónikus ellátásra min. 4 gép

X

X

X

anti-HCV pozitív betegek részére elkülönített gép


X


X


X

HbsAg pozitív betegek részére elkülönített gép

 

X

X

HD tartalék készülék és külön az anti-HCV és HbsAg HD készülékekhez


X


X


X

HDF kezelésre alkalmas készülék

X

X

X

Mozgatható vizsgáló lámpa

X

X

X

Infúziós állvány – kezelőhelyenként/gépenként

X

X

X

Személymérleg a negatív kezelőben 1 db és a HBV pozitív kezelőben 1 db

X

X

X

Kerekes szék 1 db

X

X

X

Mozgatható paraván 1 db

X

X

X

Laringoszkóp

X

X

X

Intratracheális tubusok

X

X

X

Fonendoszkóp kezelőszemélyenként

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

EK

Jelmagyarázat:
* Dialízis gyakorlattal rendelkező belgyógyász, gyermekgyógyász és aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos felügyelői tevékenységet végezhet dialízis centrumban akkor, ha minimumfeltételként telefonon azonnal elérhető a nefrológus szakorvos. A gyermekgyógyász szakorvos ezt a tevékenységet csak gyermekdialízis centrumban láthatja el. Belgyógyász, gyermekgyógyász (csak gyermekdialízis centrumban) vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosjelölt – rezidensi periódusa eredményes lezárása után – azonos telephelyen, megegyező időben jelenlévő nefrológus szakorvos felügyelete mellett tevékenykedhet. ** Az akut kezelőhelyiségben oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraélesztő-felszerelés, EKG, defibrillátor szükséges.

Peritoneális dialízis központok és CAPD ambulanciák működésének szakmai minimumfeltételei

 

Oktató központ

CAPD központ

CAPD ambulancia

Személyi feltételek:

 

 

 

Vezető nefrológia szakorvos

1

1

1

Nefrológia szakorvos

2

1

1

Szakápoló (20 betegre 1)

X

X

X

Nefrológiai szakápoló

1

1

1

Dietetikus

EL

EL

EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

EK

EK

Tárgyi feltételek:

 

 

 

CAPD kezelő

X

X

X

CAPD gyakorló helyiség

X

X

 

Asztali mérleg

X

X

X

Oldatmelegítő berendezés (termosztát vagy micro melegítő)

X

X

X

Fonendoszkóp személyenként 1 db

X

X

X

ABPM

X

X

X

Speciális PD-bemutató és oktató eszközök

X

X

X

APD automata

X

 

 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

EK

Orvosi laboratórium

EK

EK

EK

Képalkotó diagnosztika

EK

EK

EK

Nefrológiai vagy belgyógyászati osztályos háttér

EK

EK

EK

Hemodialízis háttér

X

X

X

Szervezett betegszállítás

EK

EK

EK

Szervezett anyagszállítás

EK

EK

EK

BŐRGYÓGYÁSZAT

Bőr- és nemibeteg-ellátás

Szakmakód:

0800

Bőrgyógyászat, kozmetológia, STD betegségek és venerológia (syphilis, gonorrhoea, HIV):
−    Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézetek (syphilis, gonorrhoea gondozása),
−    HIV - STD Centrumok (antiretrovirális kezelésben még nem részesülő HIV pozitívak gondozása),
−    II-III. szintű bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályok.
Bőrgyógyászat, kozmetológia és STD betegségek ellátása, de nem jogosult a venerológiai betegségek gondozására (syphilis, gonorrhoea és HIV).
Szakképesítés neve: bőrgyógyász szakorvos/bőrgyógyász, kozmetológus és venerológus szakorvos.
Fekvőbeteg szakellátás
Progresszivitási szintek
II. szint:
Az az ellátó hely, ahol önálló bőrgyógyászati és szövődményes venerológiai (syphilis, gonorrhoea) és egyéb STD esetek fekvőbeteg ellátása történik a kornak megfelelő hazai színvonalon és körülmények között, és az általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelésen kívül legalább egy speciális szakambulancia is működik. Alkalmas bőrgyógyászati dermatoonkológiai kisműtétek végzésére is.
Minimum ágyszám: 10
III. szint:
Az az ellátó hely, amely bőrgyógyászati, szövődményes STD és venerológiai fekvőbeteg ellátást biztosít, és a hozzá csatlakozó szakambulanciákon (specializált szakrendelések) a kornak megfelelő hazai színvonalon, és hazai körülmények között magas szinten képes ellátni akár a legsúlyosabb bőrgyógyászati esetek széles skáláját. Onko-team elérhető. Egyes speciális területen a legújabb nemzetközi szakmai trendeknek megfelelő ellátást is képes nyújtani.
Ezen kategórián belül a progresszivitás legfelsőbb fokát az egyetemi oktatóközpontok képezik, progresszív bőrgyógyászati, venerológiai, dermatoallergológiai, dermatoimmunológiai és dermatoonkológiai tevékenység együttes biztosítása révén. Rendelkeznek azokkal a terápiás és kivizsgálási lehetőségekkel, amelyeket a III. szintű megyei kórházakban részben a szakszemélyzet hiánya miatt nem lehet teljesíteni. Biztosít speciális progresszív terápiás lehetőségeket (lézer park, kombinált fénykezelések, fotodinámiás kezelés), és kivizsgálásokat (minimális erythema dózis, speciális bőrgyógyászati immunológiai tesztek, immunhisztokémiai festések, stb.). Onko-team felállítására képes.
Minimum ágyszám: 15

Bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

Bőrgyógyászat szakorvos

2

3

Bőrgyógyászat szakorvos jelölt

1

2

Sebészet szakorvos

EK

EL

Klinikai onkológia szakorvos

EL

EL

Klinikai alllergológia és immunológia szakorvos

 

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

Műtő – általános feltételei

EK

EL

Dermatoszkóp

X

X

UVA vagy 311 NB-UVB készülék

EL

EL

Laminaris air-flow box (citosztatikum készítéséhez)

EL

EL

Lézer készülék

 

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Onko-team

 

EL

Minimális erythéma dózis meghatározása

 

EL

Epicutan allergológiai teszt rutin sorral

X

X

Epicután allergia teszt speciális allergénekkel

 

X

Photopatch test

 

X

Atopy patch test

 

X

Gyógyszer in vivo provokáció

X

X

Sentinel node biopsia

EK

EL

Digitális dermatoszkópos képrögzítés

 

X

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Radiológia (MRTG, UH)

EK

EK

CT, MRI, Angiographia, Doppler/color Doppler

EK

EK

EMG

EK

EK

Intenzív osztály

EK

EK

Szakmai konziliáriusok: fül-orr gégész, sebész, belgyógyász, nőgyógyász, urológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, tüdőgyógyász, angiológus, neurológus, szemész, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus, infektológus

EK

EK

Rehabilitációs osztály

EK

EK

Szakambulancia:
II-III. szintű fekvőbeteg ellátási háttérrel történik egy (II. szinten) vagy több (III. szinten) szubspecialitás ambuláns ellátása. Ezek a következők lehetnek: bőrgyógyászati allergológia, STD, phlebológia és sebkezelés, bőrgyógyászati mykológia, oncodermatológia, bőrgyógyászati immunológia, kozmetológia, UV terápiás szakambulancia, bőrgyógyászati radioterápia, bőrgyógyászati ultrahang vizsgálat. Az egyetemi szakambulanciák részt vesznek a szakorvosképzésben, valamint a szakápoló és szakasszisztens képzésben.
A szakambulanciák minimum feltételrendszere megfelel a bőrgyógyászati szakrendelés követelményeinek, kiegészítve a következőkkel:
Bőrgyógyászati szakambulancia:
Fekvőbeteg osztályon kezelt beteg kontrollja, vagy egyéb szakorvostól konzultációba küldött beteg ellátása.
Allergológiai szakambulancia:
1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász
Legalább a II. szintnek megfelelő allergológiai tesztelés
Onkodermatológia szakambulancia:
Rosszindulatú bőrgyógyászati daganatok szűrése, ambuláns ellátása és gondozása. Dermatopathológiai háttér biztosítása (EK). Digitális dermatoscopos képrögzítés. Melanoma malignum gondozása, propagációjának megítélése és onkológiai kezelése erre jogosult onko-teamhez kötött.
UV terápiás szakambulancia:
Minimális erythéma dózis meghatározása, UVA vagy 311 narrow band UVB készülék.
Mykológiai szakambulancia
Gyakorlattal (mintavétel, direkt mikroszkópos értékelés és tenyésztés) rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és 1 asszisztens, thermostat, valamint elérhető mikrobiológiai laboratóriumi háttér és konzultáció.
Bőrgyógyászati radiotherápiás szakambulancia:
1 részállású radiotherápiás szakvizsgával rendelkező szakorvos és 1 részállású szakasszisztens. A lágysugárzású RTG készülék működtetése és az ennek megfelelő röntgenkezelés az idevonatkozó előírásnak megfelelő, sugárvédelmi szempontból ellenőrzött és engedélyezett környezetben és módon történik.
Phlebológia és sebkezelő szakambulancia:
Phlebológiában és sebkezelésben szakmai gyakorlattal rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és asszisztens. Kézi doppler készülék, vagy elérhető color duplex ultrahang vizsgálat. Elérhető (EL) diabetológiai, érsebészeti és neurológiai konzultáció.
Bőrgyógyászati immunológiai szakambulancia:
1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász szakorvos, elérhető (EL) speciális immunológiai és immunfluoreszcens laboratóriumi háttér. Belgyógyászati, immunológiai és reumatológiai szakkonzultáció (EL).
Bőrgyógyászati ultrahang szakambulancia:
1 részállású radiológus szakorvos, 1 részállású szakasszisztens. Ultrahang készülék.
Kozmetológiai szakambulancia:
1 bőrgyógyász szakorvos, 1 asszisztens. Cryotherápia, legalább két különböző lézer készülék.

Bőrgyógyászati járóbeteg (felnőtt és gyermek) szakrendelés és
nemibeteg gondozás minimumfeltételei

 

Szakrendelés

Szakrendelés + Nemibeteg gondozás

Személyi feltételek:

 

 

Bőrgyógyászat/bőr- és nemigyógyászat kozmetológia szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó)

1*

2*

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Dermatoscop

X

X

Mikroszkóp

X

X

Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)

X

X

Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter

X

X

Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)

X

X

Krioterápia

 

EK

Speciális eszközök:

 

 

Sötétlátóteres mikroszkóp

 

X

Nőgyógyászati vizsgálószék

X**

X

Nőgyógyászati hüvelytükör

X**

X

Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei

X**

X

Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp)

X**

X

Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség


X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika és HIV szerológiai laboratórium

EK***

EK

Megjegyzés:
*: Kivéve a heti 4 óra rendelési időt nem meghaladó, kizárólag minimál invazív beavatkozást végző szakrendelés.
**: Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.
***: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Szakmakód:

0500

A Csecsemő- és gyermekgyógyászat az egészségügyi ellátás önálló alrendszere, mely elsősorban biztosítja a 18 éves kor alatti betegek teljes körű járó és fekvő beteg ellátását.
Az elmúlt évtizedben a specializáció a csecsemő- és gyermekgyógyászat alapú szakmákban új alszakmákat eredményezett – tükrözve a felnőttek ellátásában kialakult specialitásokat –, és így a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmailag magasabb progresszivitási szintjeiként, önálló szubdiszciplinájaként jelentek meg az ellátórendszerben. A specializálódás formája azonban nem egységes valamennyi szakterületen.
A gyermeksebészet, a gyermek- és ifjúságpszichiátria, a neonatológia, a csecsemő- és gyermekgyógyász alapellátás önálló szakmai tagozattal is rendelkezik. Az általános csecsemő- és gyermekgyógyászat mellett és annak részeként a gyermek-kardiológia, gyermek-gasztroenterologia, gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-fül-orr-gégészet, gyermek-neurológia, gyermek-onkológia, gyermek nefrológia, gyermek-endokrinológia-diabetológia és a gyernek-intenzív terápia jelzi a csecsemő- és gyermekgyógyászat komplex rendszerét. A fenti szakmai specialitások betegeinek ellátására ezért szakmai minimumfeltételek által meghatározott körülményeket kell biztosítani. További specialitások, mint gyermekbőrgyógyászat, gyermekallergológia és immunológia, gyermek hematológia és gyermekreumatológia ellátása a csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy speciális gyermek (pl. gyermekbőrgyógyászati) osztályokon történik a speciális minimumfeltételekkel rendelkező osztályokon.
Progresszivitási szintek
I. szint:
A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható alapszintű járóbeteg/szakambulancia, nappali osztály kategóriájú és a sürgősségi ellátás, valamint az I. progresszivitású szinthez kötött fekvőbeteg ellátás biztosítása. Valamennyi, azaz mindhárom szintű gyermekgyógyászati ellátó intézménynek biztosítania kell abban az esetben, ha hozzá az adott szintű területi ellátási kötelezettség társul.
Vitális funkciók zavara esetében a beteget azonnal magasabb ellátási szintre küldi.
II. szint:
A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható fekvőbeteg ellátás, mely legalább két szubdiszciplina ellátására jogosító szakvizsgával rendelkező szakorvos birtokában további ellátást biztosít, megengedve azt, hogy a komplikált vagy szövődményes eseteket magasabb ellátási szintre utalja. Fontos, hogy legyen a beteg stabilizálálását biztosító ellátási lehetősége, amivel garantálja a végleges ellátási szintre való továbbküldés előtt a stabil vitális funkciókat.
III. szint
A legmagasabb szintű ellátó hely, mely biztosítani képes a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináinak többségét is. III. progresszivitású szintű ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás osztály megléte esetén végezhető.
A fentieken kívül olyan specialitásokat, szubdiszciplinákat képes biztosítani, melyekre országos szinten csak néhány ellátó helyen van szükség az alacsony betegszám, a magas szakmai ellátási szint vagy a magas költségek miatt. Ide tartozik pl. a hemodialízis, a plazmaferezis, a transzplantációval kapcsolatos ellátás és gondozás, a biológiai terápiák végzése, a koraszülött és újszülött sebészet, a hemato-onkológiai ellátás, a szisztémás autoimmun betegségek ellátása, a toxikológia, a plasztikai (égési) sebészeti ellátás és a ritka endokrin és anyagcsere betegségek.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.

II.

III.

Minimum ágyszám (összevont ellátásnál összevont minimális ágyszám, a szubspecialitások ágyszámait is beleértve)

15

15

15

Személyi feltételek:

 

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos
Ebből:

4

7

14

Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

 

 

3

Ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

 

3

5

Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal és a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináiból további ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

 

 

3

Nefrológiai, bőrgyógyászati, allergológiai, immunológiai és reumatológiai osztályon: az érintett szubdiszciplinából szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

 

 

1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, vagy gyermekintenzív terápia szakorvos (gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlattal)

 

 

2

Szakorvos összesen:

4

10

20

Szakorvos jelölt

 

1

2

Orvos - rezidens

2

3

4

Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/
pszichológus

EL

EL

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Védőnő

EK

EK

EK

Gyermek-foglalkoztató (óvónő, pedagógus)

EL

EL

EL

Szociális munkás

EL

EL

EL

Betegkísérő

EL

EL

1

Tárgyi feltételek: az osztályon vagy a gyermekellátó intézetben elérhetően

 

 

 

Pulzoximéter

X

X

X

Elemes otoscop

X

X

X

Aerosol kezeléshez szükséges készülék

X

X

X

Tejkonyha

X

X

X

Szülők elhelyezésére alkalmas szoba

X

X

X

Játszószoba

 

X

X

Speciális ágyak

X

X

X

Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)

X

X

X

Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)

X

X

X

Pelenkázóasztal (csecsemőkórtermenként legalább 1)

X

X

X

Apnoe alarm

X

X

X

Fürdetőkád (csecsemőkórtermenként legalább 1)

X

X

X

24 órás vérnyomásmérő

 

X

X

Vérmelegítő

 

X

X

Vérgáz analizátor

 

X

X

Porlasztó készülék gyógyszerbevitelhez

 

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

CT

EK

EK

EK

MRI

 

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EL

EL

EEG

EK

EK

EK

Légzésfunkciós laboratórium

 

EL

EL

Endoszkópos laboratórium

 

EL

EL

Intenzív osztály

 

EL

EL

Nukleáris medicina

 

 

EK

Gyermeksebészet

 

 

EL

Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali kórházi ellátás minimumfeltételei
Feladatai:
A nappali kórházi ellátás a terület gyermekbetegeit napközben 8 és 16 óra között fogadja. Ezen belül – a szükséges diagnosztikus, beteg megfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján – eldöntendő, hogy továbbküldik-e a gyermeket a progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre/kezelésre otthonába küldik.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati nappali kórházi ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

2

Orvos

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)

X

Betegkísérő

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

Pulzoximéter

X

Elemes otoscop

X

Aerosol kezeléshez szükséges készülék

X

Speciális ágyak

X

Tejkonyha

X

Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)

X

Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)

X

Pelenkázó asztal

X

Apnoe alarm

X

Fürdető kád (csecsemő/kórterem)

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Röntgen és UH diagnosztika

EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Csecsemő- és gyermekgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi gyakorlattal és az érintett szubdiszciplinából ráépített szakvizsgával rendelkező szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens/csecsemő- és gyermekápoló

1

Tárgyi feltételek:

 

A rendelő általános feltételei

X

Összevont csecsemő- és gyermekosztályokon speciális ellátásként végezhető szubspecialitások
Gyermek-nefrológia
Gyermek nefrológiai ellátás speciális ellátási formája III. szintű, ami elhelyezkedhet II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon, a speciális III. szintű nefrológiai szintet meghatározza a személyi és tárgyi feltétel, valamint az ellátható betegségek súlyossága.

Gyermek-nefrológia fekvőbeteg ellátás minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

III.

Minimum ágyszám

5

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos ráépített nefrológia szakvizsgával

2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Védőnő

EL

Tárgyi feltételek: III. szintű csecsemő- és gyermekosztály általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége

EL

Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia)

EK

Immunterápia elérhetősége

EL

Kombinált immunterápia

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Angiographia

EL

Szervpótló készülék (hemodialízis, hemoperfúzió, plazmaferezis)

EL

Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér

EL

Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér

EK

Intenzív terápiás háttér

EL

Gyermeknefrológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/belgyógyászat szakorvos alapszakvizsgára ráépített nefrológia szakvizsgával

1

Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

Képalkotó diagnosztika (Duplex UH, CT, MRI, angiographia)

EK

ABPM

X

Gyermek vesetranszplantáció
Feltételei megegyeznek a 0208 szakmakód alatt található cadaver veseátültetés feltételeivel
Gyermek hematológia-onkológia
Progresszivitási szintek
I. szint
Csecsemő- és gyermekosztály
Megegyezik a I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok minimumfeltételeivel, bizonyos hematológiai betegségeket, onkológiai betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat végezhet.
II. szint:
Egyszerűbb, citosztatikus kezelést nem igénylő hematológiai kórképek ellátása, vérzékeny betegek gondozása fekvő/járóbeteg ellátás keretében. II. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.
III. szint
A legmagasabb szintű, a komplex onko-hematológiai ellátás teljes körét, komplex hemostasis és vérzékeny beteg ellátást nyújtó központok. III. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.
A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül őssejt-transzplantáció (0112 szakmakód) végzése önállóan vagy intézményen belüli kooperációval.

Gyermek hematológiai-onkológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám 5

 

 

Személyi feltételek:

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki klinikai onkológia vagy klinikai hematológia vagy gyermek hemato-onkológia szakvizsgával és gyermekonkológiai gyakorlattal rendelkezik

 

1

2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos vagy orvos-gyakornok

Évente 20 új betegként

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

X

X

Gyógyszerész (osztályos cytosztatikumos infúzió készítés felügyeletéhez)

Központonként

EL

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/
pszichológus

Központonként

EL

EL

Pedagógus

Központonként

EL

EL

Szociális munkás

Központonként

EL

EL

Számítógép-üzemeltető

Központonként

EL

EL

Adat kezelő

EL

EL

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

X

X

Speciális helyiségek

 

 

Kórtermek (egy része izolációs, másik részében a szülővel közös elhelyezés is biztosított)

X

X

Játszószoba

X

X

Onkoteam tárgyaló (konzíliumok, betegbemutatás, konzultáció)

X

X

Szülőszállás (ágylétszámnak megfelelő, a szülő benntartózkodását biztosító, intézményen belüli, vagy kívüli szoba; azok számára, akik nem az onkológiai központ városában laknak)

X

X

Infúzió-előkészítő helyiség

X

X

Osztályos felszerelés

 

 

EKG-készülék

EL

EL

Infúziós pumpa (betegágyanként 1 db), állványok, vérmelegítő

X

X

Monitorok és betegőrzők

X

X

Nyákszívók

X

X

Lamináris air-flow box

X

X

Mikroszkóp

X

X

Fax, scanner, fénymásoló onkoteam szervezéshez

EL

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Röntgen, Ultrahang-diagnosztika

EL

EL

CT, MRI (gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével)

EL

EL

Angiografia

EL

EL

Invazív radiológia

EL

EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

EL

Patológia (patohisztológia, cytologia, immunhisztológia, flow cytometria, cytogenetika, molekuláris biológia)

EL

EL

Nukleáris medicina

EL

EL

Gyermek intenzív osztály

EL

EL

Sugárterápiás osztály (gyermekellátásban gyakorlattal rendelkező szakorvos, gyermekekre adaptált technikai eszközök, rögzítők, maszkok, gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével)

EL

EL

Gyermeksebész szakorvos (daganatsebészetben gyakorlattal rendelkező)

EL

EL

Ortopédia szakorvosa (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)

EL

EL

Idegsebész szakorvos (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)

EL

EL

Szemész szakorvos, fül-orr-gégegyógyász szakorvos (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező)

EL

EL

Vérellátó szolgálat [Megfelelő mennyiségű és minőségű (szűrt, sugarazott) készítmények]

EL

EL

Gyermek hematológiai-onkológiai szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki klinikai onkológia vagy klinikai hematológia vagy gyermek hemato-onkológia szakvizsgával rendelkezik

1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

Gyógyszerész

EL

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

Dietetikus

EL

Gyógytornász

EL

Szociális munkás

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Szakmai háttér:

 

Járóbeteg szakorvosi rendelőintézetben működő társszakmák szakorvosai által nyújtott konziliáriusi tevékenység

A gyermek hemato-onkologiai gondozás csak a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztály keretében, annak fekvőbeteg hátterével, az osztállyal szakmailag és szervezetileg integrált formában működhet. A központi diagnosztikai és egyéb terápiás szakmai háttér azonos a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztályéval.

Gyermek endokrinológia – diabetológia
Alapelvek:
−    Ott működhet diabetes kezelés és gondozás, ahol a szakambulancia/szakrendelés kórházi osztályhoz van integrálva.
−    Ott működhet szakambulancia-szakrendelés, ahol legalább 25 diabeteses beteg áll gondozás alatt.
−    Az endokrinológiai szakambulanciának (szakrendelésnek) fekvőbeteg háttérrel kell rendelkeznie.
II. szint
−    Akut szövődmény (ketoacidózis, hypoglycaemia) ellátására alkalmas intenzív osztályos és laboratóriumi háttér (vércukormérő, vérgáz analízis, ionogram).
III. szint
−    inzulin pumpa kezelésben jártasság,
−    diabetes késői szövődményeit érintő gyermekgyógyászati társszakmák képviselői (ideggyógyász, nefrológus, szemész, kardiológus, gasztroenterológus, endokrinológus) és azok működéséhez szükséges tárgyi és diagnosztikus feltételek,
−    jártasság a diabetes késői szövődményeinek kezelésében,
−    a teljes hormonális paletta (hypothalamo-hypophysis-target szervek) hormon-meghatározási lehetősége,
−    terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, Clonidin, TRH) elvégzésének biztosítása,
−    antitest titerek maghatározhatósága,
−    krízis állapotok (M. Basedow, Addison, anorexia stb.) kezelésére alkalmas személyi felkészültség,
−    társszakmák (pl.: gyermeknőgyógyász, gyermekszemész, gyermeksebész, kardiológus, MRI-CT szakértő, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus, pszichiáter) képviselőinek elérhetősége-bevonhatósága konzultációba.

Gyermek endokrinológiai – diabetológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám

5

5

Személyi feltételek:

Endokrinológia és anyagcsere-betegségek szakorvos

 

1

MDT diabetológusa minősítésű csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos diabetológiában 5 éves szakmai gyakorlattal

1

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

1

Dietetikus

1

1

Diabetológiai szakápoló

1

 

Diabetológiai szakápoló pumpa-oktató jártassággal

 

2

Endokrinológiai szakasszisztens

 

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

Diabeteses betegek oktatásához szükséges eszközök (tápanyag táblázat/kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat, számológép)

X

X

EKG

EL

EL

Hangvilla

EL

EL

Inzulin pumpa

 

X

Testösszetételt meghatározó eszközök

X

X

Auxológiai standardok

X

X

Laboratóriumi feltételek:

HbA1c meghatározás

EL

EL

Vérzsírok meghatározása

EL

EL

Mikroalbumin mérés

EL

EL

Vércukormérő automata

2

2

Vérgáz analízis

EL

EL

Ionogram automata

EL

EL

Diabetes szűrésre alkalmas antitest meghatározás (ICA, antigad, Inzulin antitest)

 

EL

Inzulin, C-peptid meghatározás

 

EL

Pajzsmirigy anyagcsere vizsgálatok

EL

EL

Ca-anyagcsere vizsgálatok

EL

EL

Hypothalamo-hypophysis-target szervek hormonmeghatározási lehetősége

 

EL

Terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, clonidin, TRH)

 

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Szemészeti ellátás

EK

EK

Gyermekdiagnosztikában jártas radiológia szakorvos

EL

 

Gyermekradiológia szakorvos

 

EL

Gyermek gasztroenterológia szakorvos

 

EL

Kardiológia szakorvos/gyermekkardiológia szakorvos

 

EK

Nefrológia szakorvos

 

EK

Gyermekpszichiátria szakorvos

 

EK

Gyermeksebészet szakorvos

 

EK

Gyermekneurológia szakorvos

 

EL

Gyermek intenzív osztály

EK

EL

Egyéb gyermekellátó szubspecialitások minimumfeltételei
Gyermek immunológia és allergológia
Progresszivitási szintek
I. szint:
I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok fekvőbeteg részlegében működik, személyi és tárgyi feltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval.
Feladata:
-    Immunológiai/allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.
-    Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére.
-    A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.
-    Immunológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.
II. szint:
A betegellátás középszintje, feltételrendszere megegyezik a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval, ahol a beteg kezelése immunológus/allergológus/pulmonológus/reumatológus szakorvoshoz kötődik.
Feladata:
-    Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya estén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése.
-    A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.
-    Gyermekkori allergiát és szisztémás autoimmun betegségeket, primer immunhiányokat csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.
-    Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.
-    Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.
-    Komplikált, terápiarezisztens allergiás betegek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.
-    Az immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása, amennyiben rendelkezésre áll megfelelően képzett személyzet és az adverz eseményekhez szükséges helyszín.
III. szint:
A betegellátás felső szintje, ahol a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosoknak klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.
Feladata:
-    A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás,
-    a szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő allergológiai kórképekre,
-    lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre,
-    speciális feladatok.
Klinikai Immunológiai Centrum
Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.
Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei
1.    IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.
2.    Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).
3.    Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan intézetben végezhető, ahol adottak a tárgyi és személyi feltételek, a rovarméreg allergia esetében fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol az intenzív észlelés feltételei (intenzív osztályos háttér) is rendelkezésre állnak.
4.    Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II-III. szint.
5.    A nem injekciós formát fekvőbeteg intézményen kívül dolgozó csecsemő- és gyermekgyógyász allergológus - immunológus szakorvosok is alkalmazhatják.

Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szintek

 

I.

II.

III.

Minimum ágyszám

 

5

5

Személyi feltételek:

 

 

 

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos

 

1

1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

1

1

Orvos

1

1

2

Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/
klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Szociális munkás

EL

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Spirometer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval

 

X

X

Plethysmograph dózisadagoló gyógyszerporlasztóval

 

X

X

Diffúziós kapacitásmérő

 

X

X

Rhinomanométer

 

X

X

Oesophagus ph-mérő műszer

 

X

X

Pulsoxymeter

 

X

X

Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz

 

X

X

Motoros szívókészülék

 

X

X

Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához

 

X

X

Kis volumenű toldalékadagolós aeroszol használatához

 

X

X

Központi oxigénellátás (v. O + reduktor)

 

X

X

Laringoszkóp, csecsemők és gyermekek részére használható lapocokkal

 

X

X

Allergénsorozat epicutan tesztekhez

 

X

X

Endoszkópos laboratórium:

 

EL

EL

Colonoscopia

 

EK

EK

Gastroscopia

 

EK

EK

Bronchoscopia

 

EK

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

 

EK

EL

Nukleáris medicina

 

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

 

EK

EK

UH diagnosztika

 

X

X

RTG diagnosztika

 

EL

EL

CT

 

EK

EL

MRI

 

EK

EL

EEG

 

EL

EL

EMG

 

EL

EL

Légzésfunkció

EL

EL

EL

Intenzív osztály

 

X

EL

Fizioterápia

 

EL

EL

Transzplantáció

 

 

EL

Histopatológia

 

 

EL

Infektológia szakorvos konzílium

 

EL

EL

Vér transzfúziós központ

 

EL

EL

Valamennyi diszciplínával csecsemő- és gyermekgyógyász specialista konzultációs lehetőség megléte

 

EL

EL

Gyermek immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Allergológiai és klinikai immunológia szakorvos

1

Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens/szakasszisztens

1

Gyógytornász

EL

Dietetikus

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

Szociális munkás

EL

Fizioterápiás szakasszisztens

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Spirometer

EL

Nasalis csúcs áramlásmérő

EL

Kilégzési csúcs áramlásmérő

EL

Gépi porlasztó, gyógyszer belélegeztetéséhez

EL

Nagy volumenű toldalékadagoló, aeroszol belélegeztetéshez

EL

Kis volumenű toldalék arcmaszkkal, adagolós aeroszol belélegeztetéséhez

X

Hörgőtágító gyógyszerek (inhalációs, oldat, adagolós, aeroszol, porbelégző formában)

X

Anaphylaxiás reakció elhárításához szükséges gyógyszerek

X

Allergénkivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének) bőrpróbák elvégzéséhez

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

Endoszkópos laboratórium

EK

Nukleáris medicina

EK

CT

EK

MRI

EK

EEG

EK

EMG

EK

Légzésfunkciós laboratórium

EK

Intenzív osztály

EK

Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok

EK

Fizioterápia

EL

Gyógytorna

EL

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászat
I. szint
A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek alapszintű ellátása az I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.
II. szint
A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek emelt szintű ellátása a II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.
III. szint
A legmagasabb szintű csecsemő és gyermek bőrgyógyászati ellátás, ami történhet III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon vagy bőrgyógyászati osztályon.

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

III.

Minimum ágyszám

5

Személyi feltételek:

 

Bőrgyógyászat szakorvos

1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

Klinikai onkológia szakorvos

EL

Gyermeksebészet szakorvos

EL

Gyermek radiológia szakorvos

EL

Allergológia és klinikai immunológus szakorvos

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek:

 

III. progresszív ellátási szintű csecsemő- és gyermekosztály személyi és tárgyi minimumfeltételei

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Intenzív osztály

EK

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati járóbeteg szakrendelés és
nemibeteg gondozás minimumfeltételei

 

Szakrendelés

Szakrendelés + Nemibeteg gondozás

Személyi feltételek:

 

 

Bőrgyógyászat szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó)

1

2

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Dermatoscop

X

X

Mikroszkóp

X

X

Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál)

X

X

Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter

X

X

Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)

X

X

Krioterápia

 

X

Speciális eszközök:

 

 

Sötétlátóteres mikroszkóp

 

X

Nőgyógyászati vizsgálószék

X*

X

Nőgyógyászati hüvelytükör

X*

X

Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei

X*

X

Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp)

X*

X

Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség


X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai és HIV szerológiai laboratórium**

EK

EK

Megjegyzés:
*::Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.
**: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.
Csecsemő és gyermek alvásdiagnosztika és terápia
II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon végezhető.
A laboratórium minimumfeltétele megegyezik mind a két szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történő elhelyezés esetében, így maga az alvásdiagnosztikai eljárás egy szintű, aminek a progresszivitása III.

Alvásdiagnosztikai és terápiás laboratórium minimumfeltételei a csecsemő- és gyermekgyógyászatban

 

III.

Minimum ágyszám

1

Személyi feltételek:

 

Orvos létszám összesen

2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező (minimum 3 hónap)

1

Ápoló létszám:

 

Pulmonológus/allergológus szakasszisztens/légzőszervi szakápoló/neurofiziológiai szakasszisztens

1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

Gyógyszerész

EL

Technikus

EL

Tárgyi feltételek:

 

Kezelőhely szám:

1

Általános helyiségek:

 

Teakonyha

1

Kezelési eszközök:

 

Polysomnograph készülék

1

Polygraph készülék

1

Elektromos mérleg

X

RR mérők száma

kezelőhelyenként 1

Mozgatható vizsgáló lámpa

1

EKG, 3 csatornás

1

Fonendoszkóp (szolgálatban lévő személyenként)

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

Képalkotó diagnosztika

EL

Gyermekintenzív ellátás

EL

Gyermek tüdőgyógyászat ellátás

EL

Gyermekneurológiai ellátás

EL

Csecsemő- és gyermekkardiológiai ellátás

EL

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászati ellátás

EL

Alvásdiagnosztikai járóbeteg szakrendelés

EL

Gyermekurológia
A gyermeksebészeti ellátás (szakmakód: 0506) speciális területe.
III. szintű gyermeksebészeten végezhető, feltétele továbbá a III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály, valamint a III. szintű gyermekintenzív osztály.

Gyermekurológiai osztály minimumfeltételei

 

Gyermekurológiai osztály és
III. szintű Gyermeksebészeti osztály

Minimum ágyszám:

5

Személyi feltételek:

 

Gyermeksebészet szakorvos vagy urológia szakorvos gyermekurológiai gyakorlattal

2

Orvos

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

III. szintű gyermeksebészet minimumfeltételei

X

Cystoscopok (kisméretű resectoscop, egyenes munkacsatornájú cystoscop)

X

Gyermekurológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Végezhető
-    urológiai osztályok járóbeteg szakrendelése és
-    a II. szintű gyermeksebészeti osztályok járóbeteg szakrendelése
keretében.

Gyermekszemészet

Szakmakód:

0508

A gyermek szemészeti osztály minimumfeltételei: lásd a 0700 szakmakód alatt.

Gyermekszemészeti és orthoptikai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos

1

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

1

Tárgyi feltételek: a szakorvosi látásvizsgálat szemüvegrendelés (0703) tárgyi feltételei +

 

 

Gyermek visustábla vagy projektor, gyermek szemüvegkeret

X

X

Takarólapát

X

X

Prizmaléc, horizontális és vertikális hasábokkal

X

X

Skiaszkop vizsgálókészlet

X

X

Fixációs képek

X

X

Vörös-zöld szemüveg

X

X

Worth-féle 4 pont teszt

X

X

Hess-függöny és -lámpák

 

X

Maddox-kereszt és Maddox-cylinder

 

X

Szinoptofor színes képekkel

 

X

Könnycsatorna szondázáshoz kanülsorozat

 

X

Könnycsatorna szondázáshoz szondasorozat

 

X

Speciális gyermekszemészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia
Koraszülött vizsgáló minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Vizsgálóasztal

X

Panretinális lencsék

X

Ophthalmoscop

X

Indirekt binoculáris ophthalmoscop

X

Bedomborításra alkalmas eszköz (izomhorog, bedomborító gyűszű)

X

Szemhéj terpesztő

X

Hordozható lézer készülék

X

LIO fej

X

Neonatológia
PIC

Szakmakód:

0501
0502

Progresszivitási szintek
I. szint: Neonatológiai osztály és „Rooming-in” típusú újszülött osztály
Évi 1000 születési szám alatti szülészeti osztályok mellett kötelezően működő újszülött osztály.
Ezen az osztályon a 37. terhességi hét után per vias naturales, illetve sectio caesareaval született, egészséges újszülöttek helyezhetők el. A 37. terhességi hét előtt született koraszülött nem látható el. A roaming-in ellátóegység megfelel a neonatológiai osztálynak, csak itt az anya és újszülöttje együtt kerül elhelyezésre. Veszélyeztetett terhesség, fenyegető koraszülés esetén a születendő újszülött későbbi jobb ellátása érdekében II., III., „III. speciális tevékenységgel” fokozatú ellátási egységbe kell irányítani (in utero szállítás) a várandóst.
Feladatai:
1. Egészséges újszülöttek ellátása
2. Szűrővizsgálatok elvégzése
3. Vércserét nem igénylő icterus kezelése, kékfénykezelés
4. Az anya és újszülött felkészítése az otthoni ellátásra (szoptatás, tanácsadás az otthoni ápolási teendőkre)

Neonatológiai osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

I. szint

Neonatológia szakorvos*

1

24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Védőnő

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

Pelenkázó asztal

kórtermenként 1

Megfigyelő helyiség*

1

Oxigén adagoló és szívó

1

Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kád

kórtermenként 1

Inkubátor

3/1000 szülés

Kékfény lámpa

3/1000 szülés

Újszülött reszuszcitációs egység (lásd külön)

1

Csecsemőmérleg

kórtermenként 1

Pulzoxyméter*

1

Infúziós pumpa*

1

Vérnyomásmérő*

1

Hallásszűrő berendezés*

1

Ophtalmoszkóp*

1

Tejkonyha

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Vérgáz analizátor

EL

Orvosi laboratórium

EL

Radiológia

EL

Megjegyzés:
* Kivétel, ha az I. szintű ellátó hely II. vagy magasabb szintű ellátó hely részeként működik.
II. szint: Intenzív Neonatológiai Osztály (Perinatális Intenzív Centrum, PIC II.)
Az 1000 szülésszám feletti II. szintű szülészeti osztályok mellett működik. A 33. betöltött gesztációs hétnél érettebb koraszülöttek elsődleges ellátását végezheti. Fenyegető koraszülés esetén a várandós a 35. gesztációs hét betöltéséig szteroid prophylaxisban részesüljön RDS prevenció céljából. Ezen osztályok rendelkeznek a respirációs kezelés lehetőségével, de tartós respirációs kezelést nem végezhetnek. A tartós respirációs kezelés igénye esetén a beteg újszülötteket speciális mentővel perinatális intenzív centrumba kell szállítani. A II. típusú neonatológiai egységek folyamatos rendszerben dolgoznak ügyeleti szolgálattal.
Minimum ágyszám: 5
Feladatai:
1. 34-36. gesztációs hétre született koraszülöttek ellátása akkor, ha nincs légzés-, keringészavaruk, sebészeti betegségük
2. A fenti koraszülöttek, illetve érett újszülöttek átmeneti lélegeztetése a szállításig
3. Pathológiás, de lélegeztetést nem igénylő újszülöttek ellátása
4. Igen kis súlyú és lélegeztetett koraszülöttek, újszülöttek utógondozása hazaadásig (beleértve az oxigénkezelést és a többparaméteres tartós monitorizálást)
III. szint: Perinatális Intenzív Centrum (PIC III.)
Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülöttellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.
Minimum ágyszám: 12
Feladatai:
1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése
2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV)
3. Surfactant kezelés alkalmazása
4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása
5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzését követő ellátás
6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése
III. szint PIC speciális tevékenységgel
Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülött ellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.
Feladatai:
1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése
2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV és NO)
3. Surfactant kezelés alkalmazása
4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása
5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzése, megoldását követő ellátása
6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

PIC minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

III.

 

 

 

speciális tevékenység

Minimum ágyszám

5

12

 

Személyi feltételek:

 

 

 

Neonatológia szakorvos

2

3

3

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

2

2

Szakorvos jelölt/rezidens

 

2

2

24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team

1

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Védőnő

EL

EL

EL

Műszaki személyzet

EL

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

 

Pelenkázó asztal kórtermenként

1

 

 

Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott fürdető kórtermenként

1

1

1

Hordozható inkubátor

1

1

1

Inkubátor (intenzív, vagy klinikai, vagy nyitott)

0,5 x ágyszám

1,2 x ágyszám

1,2 x ágyszám

Újszülött reszuszcitátiós egység (lásd külön)

1

1

1

Pulzoximéter

1/inkubátor

0,5 x ágyszám

2/resuszcitációs egység

Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet)

2

0,5 x ágyszám

1 x ágyszám

Respirátor

2

 

 

Respirátor légzésfunkciós monitorral

 

0,3 x ágyszám

0,3 x ágyszám

Nonivazív respirátor

 

0,3 x ágyszám

0,5 x ágyszám

HFO respirátor

 

2

2

NO adagoló berendezés

 

 

1

Központi betegőrző monitor egység

 

1

1

Transcutan pCO2-pO2

 

2

2

Kékfény lámpa

2

3/12 ágy

3/12 ágy

Csecsemőmérleg

1

1

1

Infúziós pumpa (volumetrikus vagy fecskendős)

0,5/ágyszám

2 x ágyszám

2 x ágyszám

Vérmelegítő szimpla

 

1

1

Laryngoszkóp

 

0,3/ágyszám

0,3/ágyszám

Laminar air flow berendezés gyógyszer előkészítéshez

 

1

1

Defibrillátor

 

1

1

Tejkonyha

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

Vérgáz analizátor

1

1

1

Laboratóriumi paraméterek mikromódszerekkel történő meghatározása (vérkép, ionok, laktát, vércukor, mikrobiológiai vizsg.)

24 órás szolgálat

24 órás szolgálat

24 órás szolgálat

Mobil röntgen készülék

1

1

1

Mobil osztályos ultrahang készülék (újszülött szív- és koponya-, hasi UH)

EL

1

1

CT-MRI

 

EK

EL

Hallásvizsgáló berendezés

1

 

 

Ophtalmoscop

1

 

 

Gyermekszemész (ROP szűrésben jártas vagy a ROP szűrés telemedicina útján)

EL

EL

EL

ROP lézer koaguláció

 

 

EL

Gyermekkardiológus konzílium vagy telemedicina útján

EL

EL

EL

Gyermek neurológus szakorvos, újszülött sebészet

 

EL

EL

Az újszülött reszuszcitációs egység meghatározása:
1.    Újszülött melegítő asztal szabályozható sugárzó hőforrással
2.     2 db sűrített levegő és 1 db oxigén forrás
3.     T-elemes reszuszcitátor oxigén keverő blenderrel
4.     Pulzoximéter
5.    Az újszülött újraélesztés hazai szakmai irányelvben meghatározott egyéb tárgyi eszközök, gyógyszerek
Ezt az egységet kell rendelni minden szülőszobához, szülészeti műtőhöz, ha az nem egybenyíló a szülőszobával, továbbá minden Neonatológia, PIC, II., III. osztályon kell egy ilyen egység.

Csecsemő- és gyermekkardiológia

Szakmakód:

0503

Csecsemő- és gyermekkardiológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám

5

5

Személyi feltételek:

 

 

Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos

1

5

10 ágyanként 1 szakorvos és 0,5 rezidens vagy szakorvosjelölt

X

X

Szívsebészet szakorvos

 

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

 

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

 

 

A II.a szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000 szakmakód alatt)

X

 

A II.b-III.a-b. szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000 szakmakód alatt)

 

X

Gyermek intenzív osztály

EL

EL

Csecsemő- és gyermekkardiológiai szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szívkatéteres és elektrofiziológiai gyakorlattal rendelkező kardiológia szakorvos vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (1 orvos 2 betegre)

1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben a szakmaspecifikus őrzőkre meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek:

 

A csecsemő és gyermek intenzív osztály feltételei + a kardiológiai szakmaspecifikus őrző speciális feltételei

X

Csecsemő és gyermek hemodinamikai, elektrofiziológiai vizsgáló, pacemaker műtő minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Műszakonként és asztalonként
Invazív vizsgálatokban gyakorlattal rendelkező kardiológia szakorvos vagy kardiovascularis radiológia szakorvos vagy intervenciós kardiológia szakorvos a vezető kardiológus nélkül

2

2 műszak + készenléti ügyelet

X

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos konzultáns

1

Szívsebészet szakorvos

EL

Műszakonként és asztalonként
Rtg. műtős szakasszisztens/műtéti szakasszisztens


1,5

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

1

Intervenciós szakasszisztens

1

Általános asszisztens

1

Műtőssegéd

1

Betegkísérő

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei/műtő általános feltételei +

 

Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel

X

Speciális nagyfelbontású képerősítő

X

Képrögzítési és visszajátszási lehetőség (Kino/CD és video) a hozzátartozó fogyó anyagokkal (kino film rögzítés esetén előhívó automata)

X

Nagynyomású fecskendő kontrasztanyag

X

DC szinkronizálható defibrillátor, külső pacemaker, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, AMBU ballon stb.)

X

On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés

X

Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel

X

Infúziós állvány

X

Műszerasztal

X

Sugárvédő ólom gumikötények

3

Oxymetria/vérgáz analizátor

EL

Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt

X

Betegszállító kocsi

X

Csecsemő- és gyermekkardiológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia

 

EKG vizsgálatok (Holter)

Ambuláns EKG monitorozás (Holter)

Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek

Echocardiographiás vizsgálatok

Személyi feltételek:

 

 

 

 

Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos

1

1

1

 

Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos (licensz vizsgával rendelkező)

 

 

 

1

Asszisztens/szakasszisztens

1

1

 

 

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

 

 

1

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

 

 

Pulzoxymeter

X

X

X

X

12 elvezetéses EKG

X

X

X

X

Szakambulanciánként orvosonként 1 kiértékelő

 

X

 

 

Kerékpár ergométer

 

 

EK

 

Futószalag ergométer

 

 

EK

 

Hordozható defibrillátor

 

 

EL

 

Megfelelő Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színes és folyamatos Dopplerrel felszerelve)

 

 

 

X

Video vagy digitális dokumentáció

 

 

 

X

3612E: transzoesophageális transzducer

 

 

 

EK

3612M: infúziós pumpa, resuscitációs gyógyszerek és eszközök, külső pacemaker, defibrillátor

 

 

 

X

Csecsemő- és gyermekszívsebészet

Szakmakód:

0215

A csecsemő- és gyermekszívsebészeti osztály (III. progresszivitási szint), szívsebészeti intenzív osztály és szívsebészeti műtő szakmai minimumfeltételei megegyeznek a szívsebészetnél leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy az ott dolgozó szívsebész és aneszteziológus szakorvosoknak legalább 2 éves speciális csecsemő- és gyermekszívsebészeti gyakorlattal kell rendelkezniük.

Gyermek-tüdőgyógyászat

Szakmakód:

0504

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással.
III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással, speciális feladatokkal.

Gyermek-tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimális ágyszám

5

5

Személyi feltételek:

Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos

1

2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

EL

EL

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

EL

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

 

EL

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

Szakmailag speciális helyiségek: diagnosztikus és terápiás egység

Bronchoscopos helyiség (altatási lehetőséggel)

 

1

Beteg-előkészítő, megfigyelő helyiség

 

1

Központi szívó vagy szívómotor (mechanikus tartalékszívási lehetőség kötelező)

2

2

Speciális pulmonológiai eszközök:

Bronchoscop merev csöves készlet

1

2

Flexibilis bronchoscop

 

2

Fényforrás bronchoscophoz (halogén)

 

2

Videokamera rendszer (merev cső) (flexibilis eszköz)

 

1

Videomagnó (képrögzítés)

 

1

Betegőrző (pulzoxy) monitor

1

1

Optikás idegentest fogóhoz tartozó optika

1

2

Optikás idegentest fogó (merev csőhöz)

1

2

Különböző vastagságú fémszívók

 

6

Egyenes 0°-os optika bronchoscophoz

 

1

Oldalirányú 70-90°-os optika bronchoscophoz

 

1

Idegentest fogó

1

2

Laringoszkóp készlet (3-5 lapocos)

2

2

Leakage tester

 

1

Endoszkópos tartozékok:

 

 

Biopsiás excisor merev csőhöz

 

2

Dormia fogó

 

1

Biopsiás excisor flexibilis csőhöz (egyszer használatos)

 

2

Biopsiás kefe, kefebiopsiához (egyszer használatos)

 

2

Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz

1

1

Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához

1

1

Kis volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához

1

1

Allergénsorozat intracutan, epicutan tesztekhez

1

1

Speciális diagnosztikai ésszakmai háttér:

Radiológia (MRI, CT)

EK

EK

Patológia

EK

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Mellkassebészet

EK

EK

Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Nukleáris medicina

 

EK

Intenzív osztály

EL

 

Szakmaspecifikus őrző

 

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

 

EK

Gyermeksebészeti osztály

 

EK

Gyermek-tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos

1

Általános assszisztens/szakasszisztens/légzőszervi szakápoló

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Spirometer

X

Kilégzési csúcsáramlás mérő

X

Gépi porlasztó gyógyszer belélegeztetéséhez

X

Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol belélegeztetéséhez

X

Kis volumenű toldalék arcmaszkkal adagolós aeroszol belélegeztetéséhez

X

Szívó készülék

X

Bőrpróbák elvégzéséhez allergén kivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének)

X

Gyermek-gasztroenterológia

Szakmakód:

0505

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással.
III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással, speciális feladatokkal, endoszkópiában legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakorvossal.

Gyermek gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám

5

5

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos

1

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos (endoszkópiában legalább két éves gyakorlattal rendelkező szakorvos)

 

2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

EL

EL

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

EL

EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Endoszkópos szakasszisztens

1

2

Klinikai gyermek szakpszichológus/pszichológus

EL

EL

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

Szakmailag speciális helyiségek: emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység

Endoszkópos helyiség (altatási lehetőséggel)

X

X

H2 kilégzés mérő

X

X

13C UBT lehetőség

X

X

24 órás in vivo pH mérő készülék

X

X

Verejték elektrolit mérő

X

X

UH vizsgáló

EL

EL

Speciális eszközök:

Műtőlámpa

X

X

Sebészeti képerősítő

X

X

Röntgen ólomköpeny és kesztyű

2

2

Röntgen vizsgáló asztal

X

X

Sebészeti LASER

 

X

Védőszemüveg LASER-hez

 

X

UH-os tisztító

X

X

Hűtőszekrény (szövettani minta tárolásra)

X

X

Központi szívó

X

X

Mobil szívó

X

X

Endoszkóp mosótál

X

X

Félautomata eszközmosó

X

X

Automata eszközmosó

X

X

UH készülék

X

X

Halogén fényforrás/videoprocesszor

2

3

Leakege tester

X

X

Lecturoscop/társnéző

X

X

Medical kamera/fényképezőgép fiberoscophoz

X

X

Gastrofiberoscop/video gastroscop

2

3

Colonoscop és vagy videocolonoscop

 

X

Duodenoscop/videoeszköz

 

2

Oesophagus varix ligator

 

X

Koaguláló

X

X

Monitor

X

X

Videomagnó

X

X

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék

X

X

Endoszkópos UH

 

X

Endoszkópos tartozékok:

 

 

Biopsziás fogó gastroscophoz

5

5

Biopsziás fogó colonoscophoz

 

3

Hurok

2

3

ERCP feltöltő katéter

 

3

Papillotom

 

3

Dormia

 

2

Kőzúzó

 

1

Vezetődrót

 

2

Pusher katéter

 

2

Sclerotizáló tű

 

2

Varix ligator

 

1

Hemo-clip rögzítő

 

1

Idegentestfogó

 

2

Citológiás kefe

 

2

Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon

 

2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

MRI, CT

EK

EK

Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

EKG szakrendelés

EL

EL

EMG

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Oszteodenziometria

EK

EK

Intenzív osztály

EL

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

EL

Gyermeksebészeti osztály

EK

EL

Gyermek gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekgasztroenterológia szakorvos

1

Általános asszisztens

1

Endoszkópos szakasszisztens (ha végeznek endoscopiát)

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
H2 kilégzés mérő eszköz

 

13C UBT lehetőség

 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Endoszkópos laboratórium

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

Nukleáris medicina

EK

CT/MRI

EK

Gyermekosztály

EK

Gyermeksebészeti osztály

EK

Gyermeksebészet

Szakmakód:

0506

Progresszivitási szintek:
I. szint
Alapfokú gyermeksebészeti szakellátás
Fekvőbeteg ellátó intézmény keretein belül, teljes munkaidőben foglalkoztatott gyermeksebész szakorvos, aki alapszinten végzi a gyermekellátásban felmerülő sebészeti feladatok megoldását. Teljes munkaidejét nem köteles gyermeksebészeti szakellátással kitölteni, azt részidőben is végezheti. Operált betegei a csecsemő- és gyermekosztályon kerülnek elhelyezésre. Minimumfeltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval, azonban szakmai hátteréhez elengedhetetlen az intenzív betegellátó osztály.
II. szint
Gyermeksebészeti egység
Legalább II. szintű csecsemő- és gyermekosztály részeként működő, gyermeksebészeti feladatokat ellátó szervezeti egység, mely folyamatos gyermeksebész szakorvosi elérhetőséget biztosít, beleértve a készenléti ügyeleti szolgálatot is. Minimumfeltételei a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval megegyezők. Személyi feltétele ezeken kívül még kettő, teljes munkaidőben, kizárólag gyermeksebészeti ellátással foglalkozó gyermeksebész szakorvos.
Minimum ágyszám: 5
III. szint
Gyermeksebészeti osztály
Koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek csak olyan gyermeksebészeti osztályon kezelhetők, melynek intézményi keretében koraszülöttek ellátására jogosult osztály/egység is működik.
1000 g alatti újszülötteket csak olyan gyermeksebészeti osztály láthat el, melynek intézményi keretében PIC III. is működik.
Gyermekonkológiai műtétek csak azokban az intézményekben történhetnek, melyek szervezett gyermekonkológiai osztállyal/részleggel is rendelkeznek.
Műtétet követően 6 éves korig a gyermekeket kizárólag gyermek osztályon lehet ápolni, 14 éves korig ettől abban az esetben el lehet tekinteni, ha a speciális kezelési igény ezt feltétlenül indokolja, ugyanakkor az adott felnőtt osztályon biztosított a gyermekek részére külön fenntartott kórterem, gyermekápoló személyzet, illetve csecsemő- és gyermekgyógyász rendszeres jelenléte. A felgyorsult testi fejlődés következtében előálló egyedi esetek miatt a 14-18 év közötti serdülő korosztály optimális ellátásának helyét és szakmai kompetenciáját egyénileg kell mérlegelni.
Ha a gyermeksebészeti műtőben olyan határterületi beavatkozásra van szükség, melyet az osztály dolgozói megfelelő szakmai színvonalon ellátni nem tudnak, szakkonziliárius (-team) biztosítása kötelező.
Minimum ágyszám: 15 (gyermekurológiai kapacitás is beleértendő)

Gyermeksebészeti osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.

II.

III.

Személyi feltételek: 20 ágyanként

 

 

 

 

Gyermeksebészet szakorvos legalább 5 éves szakirányú szakorvosi gyakorlattal

 

1

2

 

Gyermeksebészet szakorvos

1

1

2

 

Orvos

 

 

1

 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + műtő egység általános feltételei +

 

 

 

 

Tejkonyha

 

 

EL

 

Speciális ágyak

 

 

X

 

Pelenkázó asztal

 

 

X

 

Szoptatásra alkalmas szék

 

 

X

 

Fürdetőkád

 

 

X

 

Pulsoximeter

 

 

X

 

Betegőrző monitor (4 paraméteres)

 

 

X

 

Apnoe alarm

 

 

X

 

Vérmelegítő

 

 

X

 

Aerosol kezeléshez szükséges készülék

 

 

X

 

Mobil rtg. készülék

 

 

X

 

Portábilis UH

EL

EL

EL

 

Kis átmérőjű urethro-cystoscopok, operációs endoszkópok (7-14 Ch)

 

EL

X

 

Kis átmérőjű laparoszkópos eszközök (3-5 mm)

 

EL

X

 

Ultrahangos vágókészülék

 

EL

X

 

Operációs mikroscop

 

 

EL

 

Mikrosebészeti tálcák

 

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

 

 

Kémiai és mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

EL

 

CT

 

EK

EL

 

MRI

 

EK

EL

 

Nukleáris medicina

 

 

EK

 

EEG laboratórium

 

 

EK

 

Légzésfunkciós laboratórium

 

 

EK

 

Endoszkópos laboratórium

 

EK

EL

 

Gyermek intenzív osztály

 

EL

EL

 

I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály

EL

 

 

 

II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály

 

X

 

 

III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály

 

 

X

Gyermeksebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Gyermeksebészet szakorvos

1

Asszisztens/szakasszisztens

1

Műtős szakasszisztens

1

Betegkísérő

X

Gyógytornász, fizioterapeuta

EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Helyiségek

 

Gipszelő

X

Ambuláns műtő

X

Felszerelés

 

Kötözőkocsi/megfelelő fix munkafelület

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

Gasztroenterológiai endoszkópia

EK

EEG

EK

Fizioterápia

EK

Gyermeknőgyógyászat

Szakmakód:

0507

Gyermeknőgyógyászati osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

III.

Minimum ágyszám

5

Személyi feltételek:

 

Gyermeknőgyógyászat szakorvos

1

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos

X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Tárgyi feltételek: a szülészet-nőgyógyászati osztály + a szülészet-nőgyógyászati műtő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály

EL

Gyermeknőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Gyermeknőgyógyász szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

Védőnő

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Nőgyógyászati vizsgálóasztal

X

Nőgyógyászati kisméretű műszerek

X

Kolposzkóp

EL

Vaginoscop

X

Antropometer

X

Mérőszalag

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Gyermeksebészet szakorvos

EK

Aneszteziológia munkahely

EK

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

Szakmakód:

0509

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet

III.
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet

Minimum ágyszám:

4

4

Személyi feltételek:

 

 

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos létszám 4 ágyra
5-8 ágy között további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos
8 ágy felett minden plusz 5 ágyra további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos

1

1

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Tárgyi feltételek:

 

 

Az osztály általános feltételei

X

X

Fül-orr-gégészeti műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

 

II.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet

III.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet

Személyi feltételek: műtő egység általános feltételei +

 

 

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

1

1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

 

 

Fül-orr-gégészeti, szájsebészeti műtő speciális eszközei

X

X

Műtőasztal mechanikus

X

X

Műtőasztal motoros (többpozíciós)

X**

X

Műtéti betegszék

X

X

Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp

X

X

Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű

X

X

400 mm-es objektív operációs mikroszkóphoz

X

X

Fejlámpa hidegfénnyel

X

X

Elektromos/pneumatikus fúró

X

X

Vágó- és gyémánt fúrófejkészlet

X

X

Sebészeti LASER készülék (CO2)+micromanipulator, egyenértékű mikroszkópos nagyteljesítményű rádiosebészeti készülék

 

X

Komplett orr, orrmelléküreg endoszkóp készlet

X

X

Hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez

X

X

Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával

X

X

Flexibilis intubáló fiberoscop

X

X

Endoszkóp sterilizáló

EL

EL

Endoszkóp tisztítóapparátus

X

X

Videomikro, endokamera csatlakozókkal képernyővel

X

X

DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer

 

X

Merevcsöves oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal

X

X

Merevcsöves tracheobronchoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal

X

X

Képerősítő

 

X*

Arcidegműködés intraoperatív vizsgálatához monitor

 

X*

Intraoperatív dopplerkészülék

 

X*

Megjegyzés:
* Speciális feladatokhoz.
** Vagy motoros, vagy mechanikus műtőasztal.

Fül-orr-gégészeti műtő speciális eszközei

 

Progresszivitási szint

 

II.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet

III.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet

A műszertálca megnevezése

 

 

Fülészeti, mikrosebészeti (tympanoplasticai) műszertálca

X

X

Stapedectomiás kéziműszertálca

 

X*

Cochlearis implantációs műszerkészlet

 

X*

Cochlearis implantációs sablonkészlet

 

X*

Implantátum beállító berendezés számítógép háttérrel

 

X*

Mikroműszerkészlet idegvarrathoz

 

X*

Septumresectios műszertálca

X

X

Polypectomiás műszertálca

X

X

Komplett orrplasztikai kéziműszertálca

X

X

Orrmelléküreg műtéti kéziműszertálca

X

X

Orrendoszkópos kéziműszertálca

X

X

Komplett műszertálca orrvérzés ellátásához

X

X

Szájterpesz sorozat

X

X

Adenotomiás kéziműszertálca

X

X

Tonsillectomiás kéziműszertálca

X

X

Mandibula műtéti tálca

 

X*

Állcsont külsőfixáló

 

X*

Állcsont (mandibula) rekonstrukciós készlet

 

X*

Csontsebészeti műszertálca

 

X*

Szájpadsebészeti műszertálca

 

X*

Teljes hasadéksebészeti műszertálca

 

X*

Gégészeti mikrosebészeti műszertálca

X

X

Lég- és nyelőúti idegentest eltávolításához szükséges kéziműszertálca

X

X

Tracheotomiás műszertálca

X

X

Szutúrás műszertálca

X

X

Lágyrész kéziműszertálca

X

X

Nagy nyaki kéziműszertálca

 

X

Érsebészeti mikrosebészeti kéziműszertálca

 

X*

Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:

 

 

Klinikai audiométer

EL

EL

Klinikai tympanométer

EL

EL

Nukleáris medicina

 

EK

UH vezérelt citologiai vizsgálat

 

EK

Scintigráfia (csontmetastasis gyanúja esetén)

 

EK

Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén

 

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

CT

EK

EK

MRI

EK

EK

PET-CT

 

EK

Doppler

EK

EL

Angiográfia

EK

EK

Nukleáris medicina

 

EK

Intenzív osztály

EL

EL

Megjegyzés:
* Speciális feladatokhoz.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos/csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos

1

Általános asszisztens/szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással

X

Vizsgáló mikroszkóp

X

Központi vagy motoros szívó

X

Elektrocauter monopoláris, bipoláris

EL

Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop

X

Fültölcsér sorozatok

X

Orrtükör sorozatok

X

Gége- és orrgarati tükör sorozatok

X

Srófszonda

X

Szívóvég

X

Varratszedő olló

X

Politzer-ballon

X

Oliva Politzer-ballonhoz

X

Porfúvó

X

Fülészeti csipesz

X

Anatomiai csipesz

X

Horgas (sebészi) csipesz

X

Jansen horog

X

Pneumatikus fültölcsér szett

X

Hangvilla

X

Spirituszégő, vagy elektromos melegítő

X

Bartels- vagy Frenzel-szemüveg

EL

Farkasfecskendő

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Audiológia

EK

Foniátria

EK

Otoneurológia

EK

Gyermekradiológia

Szakmakód:

0510

A gyermekradiológiai ellátás a magas költségigényű műszerpark miatt a felnőtt ellátáshoz illeszkedve működtethető.
A radiológus szakorvosokból: legalább 1 fő gyermekradiológus szakorvos.
Szakdolgozó: röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens.
Minimumfeltétel lásd: az alábbi szakmakódoknál:
5100 Röntgendiagnosztika
5203, 5204, 5205, 5206 Intervenciós radiológia
5103 Angiográfiás diagnosztika
5108 CT
5109 MRI
5301 Teljeskörű ultrahang diagnosztika
5305 Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika
A gyermek-aneszteziológiai és gyermekintenzív ellátásnak folyamatosan elérhetőnek kell lennie, mivel ennél a korosztálynál a vizsgálatok nagy részéhez szükséges mozdulatlanság csak anesztézia segítségével érhető el.

Gyermekneurológia

Szakmakód:

0511

Gyermekneurológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám

5

5

Személyi feltételek:

 

 

Gyermekneurológia szakorvos (folyamatos elérhetőség)

1

 

Gyermekneurológia szakorvos

 

2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

2

2

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

EL

EL

Elektrofiziológiában jártas szakorvos

EK

1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint

X

X

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

EK

1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

I. szintű csecsemő- és gyermekosztály osztály általános feltételei +

X

X

Szemtükör

X

X

II. szintű általános gyermekosztály minimumfeltételei +

 

X

Állandó megfigyelési lehetőséget biztosító kórterem

 

X

A beteg ellátásához szükséges ápolási eszközök

 

X

Megfigyelő helyiség

 

X

Video megfigyelési lehetőség

 

X

Speciális kórterem (monitorizálás céljából)

 

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

CT/MRI

EK

EK

PET

EK

EK

EMG

EK

X

Kiváltott válaszok vizsgálata

EK

EK

Speciális liquor diagnosztika

EK

EL

Fehérje, cukor, zsír és az intermedier anyagcsere vizsgálatok

EK

EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

Doppler vizsgálat

EK

X

ELMI laboratórium

EK

EL

Echokardiográfia

EK

X

Angiográfia

EK

EL

1,5 Tesla-s MRI hozzáférés

EK

EK

SPECT

EK

EL

Legalább 16 csatornás digitális EEG készülék egyidejű videomonitorozási lehetőséggel

EK

X

EEG laboratórium

EL

X

Gyógyszer (antiepileptikum) vérszint meghatározás

EK

EK

Gyermek intenzív osztály

EL

EL

Idegsebészeti osztály

EK

EK

Digitalis subtractios angiographia

 

EK

Doppler-UH, TCD (Transcrancialis Doppler)

 

EK

Klinikai immunológiai vizsgálatok (hemostasis)

EL

EL

Gyermekneurológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Gyermekneurológia szakorvos

1

Általános asszisztens/klinikai neurofiziológiai szakasszisztens/szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Reflexkalapács

X

Pupilla lámpa

X

Mérőszalag

X

Fejkörfogat percentil grafikon

X

Fejlődésneurológiai vizsgálat eszközei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

EEG

EL

Elektrofiziológia

EK

Anyagcsere laboratórium

EK

Neuroradiológia (neuroszonográfia, CT, MRI)

EK

Genetikai laboratórium

EK

Nukleáris medicina

EK

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály

EK

Konziliáriusi háttér:

 

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos

EK

Klinikai szakpszichológus/pszichológus, logopédus, gyógypedagógus

EK

Szemészet szakorvos

EK

Idegsebészet szakorvos

EK

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos, audiológia szakorvos

EK

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

Szakmakód:

0515

Progresszivitási szintek
II. szint
Fogalma: megyei szintnek megfelelő tevékenység igényelte intenzív betegellátási feladatok ellátására alkalmas munkahely.
Feltétel: minimum II. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett működhet.
Feladata:
−    súlyos állapotú betegek kezelése,
−    életfunkcióik fenntartásában veszélyeztetettek monitorizálása, folyamatos alapszintű monitorozás biztosítása,
−    vitális funkciók rendezése/stabilizálása,
−    szervfunkció támogatása, anyagcsere-felügyelet, mesterséges táplálás, keringéstámogatás, légzéstámogatás, agresszív, illetve speciális lélegeztetést nem igénylő betegek lélegeztetése, illetve krónikus lélegeztetésre szoruló beteg ellátása, ha az otthoni lélegeztetés nem oldható meg,
−    speciális esetek első ellátása, stabilizálása, transzportra felkészítése III. szintű gyermekintenzívre,
−    folyamatos orvosi jelenlét – 24 órán át – intenzíves szakorvosi háttérrel.
III. szint
Fogalma: II. vagy III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett hozható létre.
Feladata:
-     a progresszivitásnak megfelelően emelt szintű monitorozásra és intenzív ellátásra betegek fogadása (többszervi elégtelenség ellátása, invazív hemodinamika, keringéstámogatás/-fenntartás, respirátorkezelés, táplálási támogatás),
-     gyermekaneszteziológiai feladatok ellátása,
-     speciális feladatokat ellátó intézmények gyermekintenzív osztályai/részlegei, úgymint gyermekidegsebészet, -kardiológia, -traumatológia, -infektológia, -dialízis, -plazmaferezis, -onko-hematológia, gyermeksebészet,
-     folyamatos orvosi jelenlét – 24 órán át – intenzíves szakorvosi háttérrel.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Minimum ágyszám

4

4

Személyi feltételek:

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos és csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás szakorvos

2

3

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

 

1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos

1

1

Rezidens/szakorvosjelölt

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

 

 

Izoláló helyiség

1

1

Teakonyha

1*

1

Tejkonyha

1

1

Gép-műszer tisztító

1*

1

Technikai szoba/gép raktár

1*

1

Gyógyszerhűtő

1

1

Vérhűtő**

1

1

Központi betegellenőrző monitor

 

1

Ágymelletti betegellenőrző monitor: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés, saturatio mérés lehetősége

1/2 ágy

1/ágy

Invazív betegellenőrző monitor

 

2

Kapnográf (ETCO2)

1/respirátor

1/respirátor

Pulzoximéter (ahol nincs monitor, illetve ha nincs a monitorban)

1/ágy

1/ágy

Aritmia monitorozás (monitorban)

1

2

Folyamatos testhőmérséklet-monitorozás

1/osztály

1/2 ágy

Invazív vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)

 

2

Hemodinamikai monitorozás

 

1

EKG-regisztráló készülék**

1

1

Lélegeztetőkészülék

2/osztály

2/3 ágy

UH-os párásító

2

2

Egyéni aerosolkészülék

1/2 ágy

1/2 ágy

Fiberoptikás bronchoscop

 

EL

Kézi lélegeztetőballon

2/osztály

1/2 ágy

Motoros szívó/mobil szívó

1

1

Mobil újraélesztési egység

1

1

Defibrillátor**

1

1

Pacemaker, külső**

1

1

Váladékszívó készülék, fali

1/ágy

1/ágy

Mellkasszívó készülék, fali

1/2 ágy

1/ágy

Motoros fecskendő (perfusor)

2/ágy

3/ágy

Infuziós pumpa (volumetrikus)

1/ágy

1/ágy

Vér/infúzió melegítő

 

1

Laringoszkóp

2

3

Mobil röntgenkészülék**

1

1

Vérgázanalizátor**

1

1

Haemoglobinométer**

1

1

K-Na koncentráció mérő**

1

1

Vércukor meghatározó készülék

1

1

Betegmelegítő

2

2

Betegmelegítő/hűtő készülék

EL

1

Mobil UH**

EL

EL

Szervpótló készülék (hemodialízis, hemoperfúzió, plazmaferezis, cytoferezis, műmáj)

 

EL

Intenzíves transzport eszközei

1

1

Megjegyzés:
* Ha önálló PIC és gyermekintenzív osztály van, akkor külön kell, ha egymás mellett helyezkednek el, akkor elég a kettőre 1 db.
** Gyermekintenzív és PIC közös eszköze is lehet, ha a két ellátóhely egymás mellett található.

Fejlődésneurológia

Szakmakód:

0521

Fejlődésneurológiai osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

III.

Minimum ágyszám

5

Személyi feltételek:

 

Osztályvezető: csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekneurológia szakorvos legalább 10 éves fejlődésneurológia gyakorlattal

1

Beosztott orvos: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, gyermekneurológia szakorvos

3

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

2

Gyógypedagógus

1

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

2

Általános asszisztens

2

Tárgyi feltételek: csecsemő- és gyermekosztály általános feltételei + II. szintű PIC feltételei

 

Speciális helyiségek:

 

Fizioterápiás helyiség

2

EEG/EMG, poligráfiás helyiség (hangszigetelt, elektromosan árnyékolt)

2

Elektroterápiás helyiség

2

Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség

2

Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség

2

Gép-műszerek:

 

Ultrahang készülék

X

24 csatornás video-EEG készülék

2

Poligráf készülék

X

Kiváltott potenciál vizsgálat (agytörzsi és corticalis)

X

Számítógépes pszicho-fiziológiai vizsgáló berendezés

X

Neuro-urodinamikai vizsgáló készülék

X

Elektroterápiás készülék

6

Impulzus-diagnosztika

X

Elektromos szívó vagy központi szívó

X

Perfúzorok

X

Pulsoxyméterek

X

Apnoe-alarm készülékek

X

Központi oxigén ellátás

X

Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:

 

CT

EK

MRI

EK

Fejlődésneurológiai szakrendelés minimumfeltételei

Fejlődésneurológiai osztályhoz és neonatális intenzív centrumhoz kötött fejlődésneurológiai vizsgálatot végző szakrendelések

 

Neonatális intenzív centrumhoz kötött

Fejlődésneurológiai osztályhoz kötött
(3000 szakvizsgálat/év esetén)

Személyi feltételek:

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos legalább 3 éves fejlődésneurológia gyakorlattal

1

1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos

1

1

Gyógytornász

EL

2

Konduktor

EL

 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/
gyógypedagógus

1

1

Csecsemő és gyermek szakápoló, asszisztens

1

1

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

EL

EL

Fizioterápiás szakasszisztens

EL

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Speciális helyiségek:

 

 

Fejlődésneurológiai vizsgáló helyiség

1

3

Physiotherapias helyiség

1

2

EEG/EMG, polygraphias helyiség

EL

EL

Elektrotherapias block, mely biztosítja a spina bifidas csecsemők intravesicalis elektromos kezelésének feltételeit, 5 csecsemő ágy + szülő leültetésére alkalmas helyiség, előkészítő helyiség, átöltözést biztosító helyiség

 

1

Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség

EL

EL

Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség

 

2

Gép-műszerek:

 

 

Ultrahang készülék

X

X

16 csatornás video-EEG készülék

X

 

24 csatornás video-EEG készülék

 

X

Polygraph készülék

EL

EL

Kiváltott potenciál vizsgáló

EL

EL

Számítógépes pszicho - fiziológiai vizsgáló berendezés

 

EL

Neuro-urodynamika

 

1

Elektrotherápiás készülék

EL

6

Impulsus-diagnosztika

EL

6

Gyermek reumatológia minimumfeltételei

 

 

lásd

1400 szakmakód alatt

Gyermek rehabilitáció minimumfeltételei

 

 

 

lásd

2205 szakmakód alatt

Gyermek- és ifjúságpszichiátria minimumfeltételei

 

lásd

2300 szakmakód alatt

Gyermek- és ifjúságaddiktológia minimumfeltételei

 

lásd

2301 szakmakód alatt

PLASZTIKAI ÉS ÉGÉSSEBÉSZET

Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet

Szakmakód:

2000

Plasztikai helyreállító sebészet
Fekvőbeteg ellátás
Progresszivitási szintek
II. szint:
Magas színvonalon képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során alkalmaz lebenyeket, szövetexpandereket és implantátumokat, rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális esetszámot teljesít.
Plasztikai helyreállító sebészeti osztályok.
Minimum ágyszám: 5
III. szint:
Önálló plasztikai helyreállító egységgel rendelkező hely (szolgáltató), amely a szakma legmagasabb szintjén képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására, helyreállítására szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során rendelkezik a szabadlebenyek átültetéséhez (mikrovaszkuláris anasztomózissal) a progresszivitási szintnek meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi esetszámot teljesít.
Plasztikai és égéssebészeti osztályok, plasztikai helyreállító sebészeti osztályok.
Minimum ágyszám: 5

Éves minimális beavatkozási számok

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Ellátott plasztikai helyreállító sebészeti betegek száma minimum/év

40

80

Helyreállító műtétek száma felnőtteknél minimum/év

20

40

Emlő helyreállító műtétek mikrosebészeti beavatkozással minimum/év

 

5

Mamma-protézis (rosszindulatú alapbetegség mellett 01349) minimum/év

5

10

Tissue expander (01350) minimum/év

 

3

Plasztikai helyreállító sebészeti osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

Személyi feltételek:

 

 

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen, fekvőbeteg gyógyintézetben végzett szakmai gyakorlattal)

2

3

Plasztikai (égés) sebészet szakorvos

1

2

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EK

EK

Műtéti szakasszisztens

1

2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

 

Hordozható EKG

1

1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

 

 

Altatógép

EL

1

Plasztikai sebészeti műszertálcák

X

X

Operáló mikroszkóp vagy megfelelő nagyító szemüveg

 

1

Mikrosebészeti műszerek

 

1

Betegmelegítő

 

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EL

EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EL

Radiológiai osztály

EL

El

Hordozható Doppler

EL

1

Intenzív osztály

EL

EL

Egynapos plasztikai sebészeti ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint +

 

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 5 éves szakorvosi gyakorlattal

1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

EL

Műtős szakasszisztens

1

Ápoló/szakápoló

4

Tárgyi feltételek: a műtő egység (kiemelt kezelő) általános feltételei +

 

Plasztikai sebészeti műszertálcák

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Radiológia

EK

EKG

EL

Általános orvosi laboratórium

EK

Intenzív osztály

EK

Fekvőbeteg intézeti háttér

EK

Szükséges szakorvosi konziliáriusi háttér

EK

Plasztikai sebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos

1

Műtős szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + a műtő egység (kiemelt kezelő) általános feltételei +

 

Plasztikai sebészeti műszertálcák

X

Plasztikai esztétikai sebészet
Progresszivitási szintek
Plasztikai esztétikai sebészet járóbeteg ellátási formában.
Olyan ellátó hely, amely járóbeteg ellátás keretei között képes kisebb ambuláns, minimálisan invazív plasztikai esztétikai beavatkozásokat elvégezni a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.
Plasztikai esztétikai sebészeti műtétek egynapos ellátással.
Az az ellátó hely, amely egynapos sebészeti ellátás keretei között képes végezni plasztikai esztétikai műtéteket, a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.
Fekvőbeteg szakellátás
III. szint:
Plasztikai esztétikai sebészeti ellátás fekvőbeteg intézményben.
Az az ellátó hely, amely a legmagasabb szinten, fekvőbeteg intézményben, általános érzéstelenítésben képes végezni plasztikai esztétikai műtéteket, a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Plasztikai esztétikai sebészeti szakrendelés, egynapos sebészet és osztály minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

Alapfeltételek:

Járóbetegellátás

Egynapos ellátás

III.

Személyi feltételek:

 

 

 

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos

1

 

 

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen fekvőbeteg gyógyintézetben végzett szakmai gyakorlattal)

 

 

1

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 5 éves szakorvosi gyakorlattal

 

1

 

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos

 

EK

EL

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens

 

EK

EL

Műtéti szakasszisztens

1

1

1

Műtőssegéd

 

1

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

X

X

Ügyeleti szolgálat

 

EK

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + az osztály általános feltételei +

 

 

 

Hordozható EKG

 

 

1

A műtő egység (osztályos műtő) általános feltételei +

 

X

X

Altatógép

 

X

X

Plasztikai sebészeti speciális műszerek

 

X

X

Folyadék melegítő

 

 

EL

Betegmelegítő

 

 

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

EK

EK

Radiológiai osztály

EK

EK

EK

Intenzív osztály

 

EK

EL

Minimális esetszám nem limitált.

Égéssebészet
Gyermek plasztikai és égéssebészet

Szakmakód:

2001
2002

Progresszivitási szintek
Égéssebészet
II. szint:
Az az ellátó hely, amely képes ellátni a 10% és az alatti kiterjedésű égési sérülteket. Ugyanakkor alkalmas akut élet- és funkciómentő beavatkozások elvégzésére, melyek elvégzése után a sérültet 24 órán belül áthelyezi a magasabb szintű ellátó helyre. Rendelkezik a szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi ellátási esetszámot teljesít.
Minimum ágyszám: 5
III. szint: