• Tartalom

2013. évi LXXV. törvény

2013. évi LXXV. törvény

az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról1

2014.01.01.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. § Az Szt. 45. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés és alcímmegjelölés lép:

„Önkormányzati segély
45. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(2) A fővárosban – ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg – a hajléktalanok önkormányzati segélyezése a fővárosi önkormányzat feladata.
(3) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.
(4) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(5) Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál.
(6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
(7) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
(8) Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.
(9) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.”

3. § (1) Az Szt. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában
a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
b) a lakásfenntartási támogatás és
c) az önkormányzati segély
nyújtható.”

(2) Az Szt. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.”

4. § Az Szt. 124. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 45. § (2) bekezdése szerinti önkormányzati segélyezés fedezetéhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a fővárosi önkormányzattal évente kötött megállapodásban foglalt keretösszeggel hozzájárul.”

5–6. §3

7. § Az Szt. a következő 140/S. §-sal egészül ki:

140/S. § (1) A 2014. január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított átmeneti segély és temetési segély ellátásokra, valamint a 2014. január 1-jén átmeneti segély és temetési segély iránt folyamatban lévő ügyekre a 2013. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy 2014. január 1-jétől e törvény és más jogszabály alkalmazásában az átmeneti segély és a temetési segély önkormányzati segély ellátásnak minősül.
(2) A 2013. december 31-ét követően átmeneti segély és temetési segély iránt előterjesztett kérelmet önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni.”

8. § Az Szt.

a) 4. § (1a) bekezdés 1. pontjában az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „átmeneti segély, az önkormányzati segély” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az „átmeneti segélyt” szövegrész helyébe az „önkormányzati segélyt” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg,

d) 50. § (4) és (6) bekezdésében, 50/A. § (4) bekezdés első és második mondatában, valamint (10) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat képviselő-testülete” szöveg,

e) 50/A. § (6) bekezdésében a „jegyzőnek” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat képviselő-testületének” szöveg,

f) 50/D. §-ában a „jegyzőnél” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat képviselő-testületénél” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az Szt. 46. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

10. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.”

11. § A Gyvt. a következő 161/T. §-sal egészül ki:

161/T. § (1) A 2014. január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátásokra, valamint a 2014. január 1-jén rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt folyamatban lévő ügyekre a 2013. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy 2014. január 1-jétől e törvény és más jogszabály alkalmazásában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az Szt. 45. §-a szerinti önkormányzati segély ellátásnak minősül.
(2) A 2013. december 31-ét követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt előterjesztett kérelmet az Szt. 45. §-a szerinti önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni.”

12. § A Gyvt. 34. § (8) bekezdésében a „rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában nyújthat segítséget [21. § (2) bek.]” szövegrész helyébe az „az Szt. szerinti önkormányzati segély formájában nyújthat segítséget” szöveg lép.

13. §4

14. § Hatályát veszti a Gyvt.

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „(2) és” szövegrész,

c) 4. § (3) bekezdésében az „és (2)” szövegrész,

g) 21. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés,

h) 94. § (2) bekezdésében az „a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,” szövegrész,

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

15. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § b) pontjában az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „átmeneti segély, az önkormányzati segély” szöveg lép.

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

16. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 1. pont 1.3. alpontjában az „átmeneti segély, temetési segély” szövegrész helyébe az „átmeneti segély, temetési segély, önkormányzati segély” szöveg lép.

5. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

17. §5

6. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

18. §6

7. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)7 Az 2–4. §, a 7–12. § és a 14–16. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 7. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2013: CCIII. törvény 35. §-a alapján nem lép hatályba.

3

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 17. § a 2013: CCIII. törvény 35. §-a alapján nem lép hatályba.

6

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19. § (2) bekezdése a 2013: CCIII. törvény 30. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére