• Tartalom

79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet

79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet

az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről1

2015.01.02.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. hitelkiváltás: forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások részére nyújtott hitel kiváltására irányuló új hitelszerződés vagy szerződésmódosítás,

2. vállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. § 5. pontjában meghatározott azon vállalkozás, amely megfelel a Törvény 3–5. §-ában megfogalmazott feltételeknek.

2. A kezességi díjtámogatás nyújtásának feltételei

2. § (1)2 Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére a központi költségvetés XVII. fejezeténél a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: támogató) a Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában meghatározott támogatási mértékek figyelembevételével forrást biztosít

a) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel (a továbbiakban: Garantiqa Zrt.) és a támogatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény által 2013. június 15-től kibocsátott forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások részére nyújtott új hitelekhez és hitelkiváltáshoz (ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit), a Garantiqa Zrt. mint kezességvállaló intézmény által vállalt kezességi díjhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,

b) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény által 2013. június 15-től – a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói és az a) pont szerinti ügyletek kivételével – az egyéb ügyletkörbe tartozó, vállalkozások részére nyújtott új hitelekhez a Garantiqa Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,

c) a 2013. június 15-től vállalkozások részére kibocsátott új bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá legfeljebb egyéves futamidejű faktoringszerződésből eredő kötelezettségekhez, a Garantiqa Zrt. által vállalt készfizető kezességekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatásra

[az a)–c) pont szerinti jogcímek a továbbiakban együtt: kezességi díjtámogatás].

(2) A kezességi díjtámogatás vissza nem térítendő állami támogatás, amely nem biztosítható az állami viszontgarancia nélküli kezességi ügyletekhez és a piaci kezességi díjon vállalt kezességi ügyletekhez.

(3) Ha a tőkére vállalt kezesség mértéke nem éri el a Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában meghatározott mértéket, a kezességi díjtámogatás mértékét arányosan csökkentve kell megállapítani.

(4) A kezességi díjtámogatás kamatra nem vehető igénybe.

3. §3

4. § A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő vállalkozás lehet.

5. § (1) A kezességi díjtámogatás az alábbi feltételek együttes fennállása esetén vehető igénybe:

a) a támogatás igénylőjének a támogatási igény benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása, kivéve, ha az állami adóhatóság a számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

b) a támogatás igénylője a támogatási igény benyújtásakor írásban hozzájárul ahhoz, hogy a kezességi díjtámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény a támogató megbízásából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53. § (2) bekezdése szerinti összeggel a fizetési számláját megterhelje,

c) a támogatás igénylője a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat megteszi,

d) a támogatás igénylőjével szemben a kezességi díjtámogatás folyósítását kizáró ok nem áll fenn,

e) a támogatás igénylője az általa választott, a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézménnyel a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti jogviszonyt létesítő szerződéssel (a továbbiakban: hitelszerződés) és a 6. § (1) bekezdése szerinti hatályos készfizető kezességvállalási szerződéssel rendelkezik,

f)4 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) szerinti támogatás (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatás) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű támogatás (a továbbiakban: általános csekély összegű támogatás; az általános csekély összegű támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű támogatás a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatás) igénylője hozzájárul ahhoz, hogy

fa)5 a Garantiqa Zrt. a támogatás igénylőjének szabad csekély összegű kerete ellenőrzése céljából a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH) erre vonatkozóan adatokat kérjen a támogatás igénylőjének a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerinti ügyfél-azonosítója alapján, és

fb)6 a rendelkezésre álló szabad csekély összegű keretre és a szabad tagállami keretre figyelemmel kerüljön megállapításra a támogatás mértéke és a kezességi díjtámogatás támogatástartalmának zárolása, lekötése érdekében a Garantiqa Zrt. az MVH előtt eljárjon.

(2)7 A mezőgazdasági csekély összegű támogatásként nyújtott kezességi díjtámogatásra vonatkozó jogosultság (1) bekezdésben meghatározottakon túli további feltétele, hogy

a) a kedvezményezett a 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vétel iránti kötelezettségének eleget tesz,

b)8 a Garantiqa Zrt. a vállalkozás és a tagállami szabad csekély összegű keretének ellenőrzése céljából az MVH-tól erre vonatkozóan adatokat kér a vállalkozás 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosítója alapján,

c)9 a támogató a Garantiqa Zrt. útján az e rendelet alapján megítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás mértékéről tájékoztatást nyújt az MVH részére a kedvezményezett rendelkezésére álló egyéni szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keretének megterhelése érdekében,

d)10 az e rendelet alapján igénybe vett mezőgazdasági csekély összegű támogatás támogatástartalma nem lépi túl a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti felső határt, és – általános csekély összegű támogatással való halmozódás esetén – az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti felső határt.

6. § (1) A kezességi díjtámogatás támogatói okirat alapján, a kezességvállalási szerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.

(2) A kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény a kedvezményezettől a kezességi díjnak csak a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be.

(3) A kezességi díjtámogatás legfeljebb a kezességi díjfizetési kötelezettség – bármely okból történő – megszűnéséig folyósítható.

(4) A kezességvállalási szerződés megszűnése a kezességvállalási szerződés lejáratának vagy megszűnésének időpontjáig esedékes, már kifizetett vagy a kezességvállalási szerződés megszűnéséig járó, még kifizetendő kezességi díjtámogatást nem érinti, kivéve, ha egyidejűleg, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-a szerinti okokból sor kerül a támogatás visszavonására is.

(5) Ha a Garantiqa Zrt.-nek kezességi díj visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a kezességi díjtámogatásra eső részt a visszafizetési kötelezettség keletkezését követő 30 napon belül az előirányzat javára visszafizeti.

7. § (1)11 Az e rendelet alapján nyújtott kezességi díjtámogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak vagy általános csekély összegű támogatásnak minősül. Az általános csekély összegű támogatások nyújtása esetén a támogató a kezességi díjtámogatást csak az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyújthatja.

(2)12 A kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe az e rendelet alapján megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kezességi díjtámogatás, valamint a Garantiqa Zrt. kedvezményes kezességvállalásából adódó állami támogatás összege is beleszámít.

(3) Az önrész kiegészítésére nyújtott támogatás és egyéb forrásból igénybe vett támogatás együttesen nem eredményezhet olyan támogatási arányt, amely a regionális beruházási támogatás esetében előírt 25%-os saját forrás követelményébe ütközik.

(4)13 A Garantiqa Zrt. tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, illetve a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva azok pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a csekély összegű támogatás összegét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

(5)14 Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.

(6)15 A csekély összegű támogatástartalom euróra történő átszámításakor a kezesség elbírálásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(7)16 Amennyiben a Garantiqa Zrt. által garantált ügyletben bekövetkező változás miatt változik a támogatástartalom, arról a Garantiqa Zrt. 2 napon belül elektronikus úton tájékoztatja az MVH-t a mezőgazdasági célú csekély összegű nyilvántartás adatainak módosítása céljából.

3. A kezességi díjtámogatás igénylése, folyósítása és a jogosulatlanul igénybe vett kezességi díjtámogatás visszafizetése

8. § (1) Azon vállalkozások listáját, amelyek hitelszerződéseihez kapcsolódó új kezességvállalási szerződései vagy hitelkiváltáshoz kapcsolódó kezességvállalási szerződésmódosításai a tárgyhónapban hatályba léptek, a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény által aláírva a Garantiqa Zrt.-hez visszaérkeztek, és a kezességi díj megfizetésre került, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig a Garantiqa Zrt. a támogatói okirat előkészítése érdekében megküldi a támogatónak.

(2) Az adatszolgáltatás utólagos módosítására vagy kiegészítésére a Garantiqa Zrt.-nek a változásról való tudomásszerzés hónapját követő hónap utolsó napjáig van lehetősége, azzal, hogy az nem lehet későbbi, mint a tárgyév utolsó hónapjára vonatkozó havi jelentés (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határideje.

(3) A támogató az adatszolgáltatás szerinti listán szereplő, az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozások kezességi díjtámogatásáról támogatói okiratot ad ki.

(4)17

9. § (1)18 A Garantiqa Zrt. a kezességi díjtámogatás összegére a teljesítést alátámasztó, támogatáslehívást részletező dokumentumokat

a) a tárgyhónapban hatályba lépett ügyletekre vonatkozóan havonta,

b) az egy évnél hosszabb futamidejű, előző év december 31-én fennálló hitelekre vonatkozóan évente egy alkalommal

küldi meg a támogató részére.

(2)19 A kezességi díjtámogatás összegét a támogató az (1) bekezdés szerinti dokumentumok ellenőrzését és teljesítésigazolását követő 5 napon belül annak a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézménynek folyósítja, amellyel a Garantiqa Zrt. kezességvállalási szerződést kötött.

(3) Az előirányzat 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti célra fordítható részének kimerülése esetén a támogató felfüggeszti a támogatási konstrukciót, és erről az általa vezetett minisztérium honlapján közleményt tesz közzé.

10. § (1) Ha a kezességi díjtámogatás jogosulatlan igénybevétele miatt a kedvezményezett fizetési számlájának 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megterhelése megtörténik, azt az összeget, amellyel kedvezményezett fizetési számlája e célból megterhelésre került, a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény legkésőbb a megterhelést követő három banki munkanapon belül átutalja az előirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára. Ha a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény ezen átutalás teljesítésével késedelembe esik, késedelme után a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.

(2)20 Ha a kedvezményezett fizetési számláján nincs elegendő fedezet a jogosulatlanul igénybe vett kezességi díjtámogatás visszafizetéséhez, a támogató a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény erről szóló tájékoztatását követően felszólítást küld a kedvezményezett részére a jogosulatlanul igénybe vett kezességi díjtámogatás (2) bekezdés szerint meg nem térült részének az előirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára történő 10 napon belüli megfizetése érdekében.

(3)21 A (2) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége esetén a támogató a követelésnek az Áht. 53. § (2) bekezdése szerinti behajtása iránt intézkedik.

4. 22 A kezességi díjtámogatás biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása

11. §23

12. § A kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésével kapcsolatosan

a) a Garantiqa Zrt.

aa) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézményeken keresztül tájékoztatja és regisztrálja a kezességi díjtámogatást igénylő vállalkozásokat,

ab) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmények közreműködésével előzetesen ellenőrzi, hogy a kezességi díjtámogatás igénybevételének feltételei a vállalkozások esetében fennállnak-e,

ac)24 ellátja az e rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásokhoz kapcsolódó tájékoztatási, adatszolgáltatási feladatokat, és

ad) a támogatás igénylőjének hozzájárulása alapján kezeli a kezességi díjtámogatással összefüggésben megismert és keletkező adatokat.

b)25 a támogató

ba)26

bb) ellenőrzi a kezességi díjtámogatás lehívásait, a Garantiqa Zrt. által előzetesen megvizsgált, a teljesítés igazolását alátámasztó dokumentumokat, továbbá a támogatáslehívásban szereplő kedvezményezettek jogosultságát, a keret rendelkezésre állását, a kezességi díjra jutó támogatást,

bc) havonta egyezteti a Garantiqa Zrt.-vel a megszűnt támogatási jogviszonyú vállalkozások listáját,

bd) előzetesen ellenőrzi a kiutalások jogosságát és összegszerűségét,

be) indokolt esetben felfüggeszti a kezességi díjtámogatás folyósítását,

bf) ellátja – a kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódóan – a követeléskezelési feladatokat.

13. § (1)27 A Garantiqa Zrt. és a támogató az odaítélt kezességi díjtámogatásokkal kapcsolatos adatokat az adott támogatás odaítélésének időpontjától számított 10. naptári év utolsó napjáig megőrzi.

(2)28 A támogató gondoskodik a számviteli dokumentumoknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott módon történő megőrzéséről.

(3) A kedvezményezett az állami támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatási jogviszony megszűnését követő 10. év utolsó napjáig megőrzi.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. §29 E rendeletnek az egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról szóló 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel [a továbbiakban: 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 2014. július 1-jétől létrejött hitelszerződések kapcsán a 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet hatálybalépésekor30 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve e rendeletnek a 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés f) pontját.

16. §31

17. §32 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o.) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24. 9. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendeletet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 78. §-a hatályon kívül helyezte 2019. június 13. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 3. §-t a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (1) bekezdés f) pont nyitó szövegrésze az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdése és 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdése és 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdése és 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdés d) pontja az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 7. § (1) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 7. § (2) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (4) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7. § (5) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

15

A 7. § (6) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

16

A 7. § (7) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 8. § (4) bekezdését a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 9. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 9. § (2) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 10. § (2) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 10. § (3) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4. alcím címe a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 11. §-t a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

24

A 12. § a) pont ac) alpontja az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 12. § b) pont nyitó szövegrésze a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 12. § b) pont ba) alpontját a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 13. § (1) bekezdése az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

28

A 13. § (2) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 15. § az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

30

A hatálybalépés időpontja 2015. január 2. napja.

31

A 16. §-t az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

32

A 17. § az 59/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére