• Tartalom

8/2013. (II. 28.) NFM rendelet

8/2013. (II. 28.) NFM rendelet

a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól1

2014.04.15.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a központi költségvetésben a turizmus támogatására szolgáló Turisztikai célelőirányzat (a továbbiakban: TC) felhasználására és kezelésére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás, valamint a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű támogatás,

2. általános képzés: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk 2. pontja szerinti képzés,

3. diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

4. egyedi támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti támogatás,

5. elszámolható költség: a Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti költség,

6. fogyatékkal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,

7. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti munkavállaló,

8. induló beruházás: tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos,

9. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

10. létesítmény felvásárlása: a termék előállításához vagy a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó immateriális javak (a továbbiakban együtt: létesítmény) megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és a felvásárló nem kapcsolt vállalkozása a létesítmény tulajdonosának,

11. nagyberuházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,

12. nagyvállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeket nem teljesítő vállalkozás,

13. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás,

14. speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,

15. saját forrás: a kedvezményezett által a fejlesztési programhoz biztosított forrás, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be,

16. támogatási intenzitás: a Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

17. támogatási program: a Korm. rendelet 2. § 16. pontja szerinti program,

18. támogatástartalom: a Korm. rendelet 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

19. turisztikai tevékenység: idegenvezetői-, lovas szolgáltató-, az utazásszervezői és utazásközvetítői, tartós szálláshasználati szolgáltatási-, szálláshely szolgáltatási tevékenység, nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás, turisztikai információs és szolgáltató iroda működtetése, továbbá különösen az agro-, gasztronómiai-, egészség-, gyógy-, természeti és kulturális-, örökség-, kongresszusi és aktív turizmus során jelentkező látogatói igényeket kielégítő egyéb szolgáltatások nyújtása,

20. újonnan létesített munkahelyek száma: egy meghatározott létesítményben közvetlenül alkalmazottak számának nettó növekménye a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagával összehasonlítva.

3.2

3. §

4. A TC felhasználásának általános céljai

4. § A TC terhére nyújtott támogatás felhasználásának és a támogatások odaítélésének általános céljai a következők:

a) a magyar gazdaság turisztikai ágazatában a szakképzett munkaerő, az innováció és a tőkebevonás hármasára támaszkodó innováció vezérelte gazdaságfejlődési modell továbbfejlesztése,

b) a turisztikai vállalkozások humán erőforrásainak, információs kultúrájának fejlesztése, az informatikai eszközök és infrastruktúra felhasználásának javítása, az azokhoz való hozzáférés elősegítése,

c) a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének, esélyegyenlőségének, valamint az információs gazdaságba való bekapcsolódásának elősegítése,

d) a belföldi és a hazánk területére irányuló külföldi turizmus fokozása, az ágazat hatékonyságának és bevételeinek növelése versenyképes turisztikai termékek fejlesztésével, a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelésével, az ország természeti környezetének és kulturális örökségének megőrzésével, bemutathatóvá tételével,

e) a turisztikai régiók belső gazdasági kohéziójának megerősítése a közvetlen hálózatépítő programok támogatásával,

f) új munkahelyek megteremtése, meglévő munkahelyek megőrzése,

g) a vidékfejlesztés, továbbá a vidéki infrastruktúra, illetve a vidéki lakosság munkalehetőségeinek és életkörülményeinek javítása.

5. A TC felhasználásának jogcímei

5. § A TC fedezetet biztosít

a) a fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok és rendezési tervek, koncepciók, projektek kidolgozására,

b) turisztikai terület- és termékfejlesztés támogatására,

c) turisztikai, illetve a turizmus szempontjából jelentős beruházások, infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások támogatására,

d) a turisztikai szakemberképzés támogatására, bármely államilag elismert vagy akkreditált turisztikai képzést szervező és folytató szervezetnek a képzés érdekében szükséges oktatási anyagok, segédanyagok finanszírozására, a gyakorlati képzés támogatására,

e) szállodák és vendéglátóhelyek, valamint más turisztikai szolgáltatók környezetvédelmi és minőségbiztosítási programjainak támogatására,

f) az Európai Unió forrásaiból meghirdetett programokban és nemzetközi szervezetekben való részvétel támogatására,

g) a turisztikai termékfejlesztési beruházásokhoz igénybe vett hitel kamatterhének támogatására,

h) a turizmussal összefüggő marketing és promóciós tevékenység, az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön,

i) az országos, regionális és nemzetközi hatókörű, a turisztikai kínálatot bővítő rendezvények (kulturális, sport, egyéb), illetve az azokon történő részvétel támogatására,

j) regionális feladatokhoz kapcsolódó információs rendszer működtetésére és fejlesztésére,

k) a Magyar Turizmus Zrt. marketing és működési költségeinek fedezésére,

l) a Hungarofest Nonprofit Kft. működési költségeinek, valamint közszolgáltatási célú működési és rendezvényszervezési költségeinek fedezésére,

m)3 a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján az előirányzat kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozására,

n) más jogszabályban vagy a Kormány által meghatározott egyéb turizmusfejlesztési célok végrehajtására,

o) a természeti és kulturális értékek megőrzésének támogatására, valamint az épített örökség helyreállítására, bemutathatóvá tételére,

p) képzési célú támogatásra,

q) turisztikai beruházások létrehozására és a meglévő kapacitások bővítésére,

r)4 nemzeti ünnephez és nemzeti emléknaphoz kapcsolódó közszolgáltatási célú rendezvényszervezésre, amelyek megvalósítására kiemelkedően magas látogatószámú vidéki célterületeken kerül sor.

6. A támogatásban részesíthetők köre és a támogatás formája

6. § A TC-ből támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, továbbá a magyar állampolgárságú vagy az EGT tagállama állampolgárának minősülő természetes személy részére nyújtható.

7. §5 A TC-ből a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: Támogató) az e rendeletben meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére vissza nem térítendő támogatást nyújthat. A döntésről a Támogató a kedvezményezettet támogatói okiratban értesíti.

7. Támogatási kategóriák

8. § (1) Az 5. §

a) a)–q) pontjában megjelölt támogatási jogcímek alapján csekély összegű támogatás nyújtható,

b) b–c), e), g), j), o) és q) pontjában megjelölt támogatási jogcímek alapján regionális beruházási támogatás nyújtható,

c) d) és p) pontjában megjelölt támogatási jogcímek alapján képzési támogatás nyújtható,

d) i) és o) pontjában megjelölt támogatási jogcímek alapján kulturális célú támogatás nyújtható,

e)6 l) és r) pontjában megjelölt támogatási jogcím alapján közszolgáltatás ellentételezésére támogatás nyújtható,

f) n) pontjában megjelölt támogatási jogcím alapján egyedi bejelentés alapján nyújtható támogatás.

(2) Egyedi bejelentési kötelezettség alá eső támogatás esetén az egyedi bejelentési kötelezettség a Korm. rendeletben foglaltak szerint áll fenn.

8. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok

9. § (1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik arról, hogy az adott pénzügyi év, valamint az azt megelőző két pénzügyi év folyamán számára megítélt csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a Támogató köteles teljesíteni.

(3) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.

(4) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

9. A beruházási támogatásokra vonatkozó szabályok

10. §7 (1) E rendelet alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás költségei a következő költségekből tevődnek össze:

a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.

(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségeinek hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves becsült bérköltségének hányadaként vagy a két módszer együttes alkalmazásával – feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás külön-külön történő alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket – kell kiszámítani.

(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkező projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás – ideértve a projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat is – támogatási intenzitása nem haladhatja meg a Korm. rendelet 25. §-ában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott mértékeket.

(4) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján részesül állami támogatásnak minősülő kockázati tőkejuttatásban, a támogatási intenzitást a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni.

(5) A mezőgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetén a maximális támogatási intenzitások a következők:

a) ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 50%-a, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 40%-a,

b) ha a kedvezményezett által a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének megfelelően számított foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fő, és árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 25%-a, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 20%-a.

10/A. §8 (1) A támogatást a tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás költségei, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.

(2) A támogatás iránti kérelem 18. § (2) bekezdésben meghatározott megerősítését követően az alábbi költségek számolhatóak el:

a) a beruházás célját szolgáló

aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke,

ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,

ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke (a továbbiakban: támogatható immateriális javak), vagy

b) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók Sztv. 79. §-a szerint elszámolható személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(3) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha kis- és középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(4) A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetében még legalább három évig kell folytatódnia.

10/B. §9 (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig – fenntartja az érintett régióban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel,

b) amortizálható eszköznek minősülnek,

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály szerint sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,

d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett tulajdonát képezik, nagyvállalatok esetén legalább öt, kis- és középvállalkozás esetében legalább három éven keresztül.

(6) Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(7) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának költsége számolható el.

(8) Ha a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított 3 éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetében legalább 3 évig fenn kell tartani.

10/C. §10 (1) Nem nyújtható regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás a következő költségekre:

a) létesítmény felvásárlása esetén a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, vételára,

b) korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amely alapján a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló társaságtól szerzett be,

d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke.

(2) Nem ítélhető meg regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás

a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez,

b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra.

(3) Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

(4) Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettek kötelesek igazolni az alábbi feltételek egyikét:

a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,

b) kiszélesedik a tevékenység köre,

c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,

d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme,

e) a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg.

10. A képzési támogatásra vonatkozó szabályok

11. § (1) Képzési célú támogatást a kedvezményezettnek – ha természetes személy vagy egyéni vállalkozó –, illetve a vele munkaviszonyban álló munkavállaló általános és speciális képzéséhez lehet nyújtani.

(2) A képzési támogatás keretében elszámolható költségek:

a) az oktatók személyi jellegű költségei,

b) az oktatók és a képzésben résztvevők utazási költségei, ideértve a szállásköltségeket,

c) egyéb költségek (pl. a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyó eszközök),

d) az eszközök és felszerelések amortizációja olyan mértékben, amilyen mértékben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,

f) a képzésben résztvevők személyi jellegű költségei az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével egyező összegig.

(3) A képzésben résztvevők személyes költségei csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő mértékéig – a termelésben töltött idő levonása után – vehetők számításba.

(4) Az elszámolható költségeket dokumentált bizonylatokkal kell alátámasztani, áttekinthetően és tételesen részletezve.

(5) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-át,

b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-át.

(6) Az (5) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető a következők szerint:

a) 10%-kal a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók képzéséhez nyújtott támogatás esetén,

b) 10%-kal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén,

c) 20%-kal a kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén.

(7) Ha valamely projektben speciális és általános képzési elemek szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának kiszámítása szempontjából egymástól nem választhatók el, vagy ha a projektben szereplő képzés speciális vagy általános jellege nem állapítható meg, az (5) bekezdés b) pontja szerinti támogatási intenzitást kell alkalmazni.

(8) Képzési támogatás nem nyújtható a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés és 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez.

(9) Képzési támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

(10) Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettek kötelesek igazolni, hogy

a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,

b) kiszélesedik a tevékenység köre,

c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,

d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme.

11. A közszolgáltatásért nyújtott ellentételezésre vonatkozó szabályok

12. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett kaphat.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.

(3) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(3) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

12. A kulturális célú támogatásokra vonatkozó szabályok

13. § (1) Kulturális célú támogatás esetében kizárólag olyan intézkedés támogatható, amely elősegíti a kultúra és kulturális örökség megőrzését, támogatja a kulturális örökség bemutatását és széles körű hozzáférhetővé tételét. Kulturális jogcím alapján a mozgóképről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenység – a filmalkotások terjesztése és archiválása kivételével – nem támogatható.

(2) Kulturális célú támogatás esetén az igénybe vehető támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

13. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

14. § (1) Támogató egy projekthez csak egy alkalommal ítélhet meg a TC-ből nyújtandó támogatást.

(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Nem nyújtható támogatás törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kizáró okokon túl annak, aki

a) a pályázat, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből vagy az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette,

c) az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező úgy igazolja, hogy

a) csatolja az erről szóló, 30 naptári napnál nem régebben kiállított közokiratot vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

15. § (1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetében halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással vagy csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(2) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást.

14. A felhasználás szabályai

16. § A TC jogcímcsoportban rendelkezésre álló forrás pályázati úton vagy egyedi kérelem alapján meghozott döntéssel használható fel.

15. Az egyedi támogatásra vonatkozó szabályok

17. § (1) A TC forrásainak terhére pályázaton kívüli (egyedi) támogatás a megfelelő dokumentumokkal és adatokkal alátámasztott, valamint a támogatási igény nagyságát megjelölő kérelem mellett is csak akkor nyújtható, ha a támogatandó cél

a) a turizmus fejlesztési stratégiáival összhangban van, turisztikai hatása nemzetközi, országos, regionális vagy térségi turisztikai vonzerő kialakítására vonatkozik,

b) másképp nem valósítható meg vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna,

c) a TC terhére e témakörében nincs pályázati igény benyújtására lehetőség.

(2) Egyedi támogatás nyújtása a kedvezményezettnek a Támogató részére benyújtott kérelme alapján történik.

(3) Támogató a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmet – annak beérkezésétől számított – 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményétől függően

a) helyt ad a támogatási kérelemnek és intézkedik a támogatási szerződés megkötéséről,

b) a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további adat, tény, információ közlésére vonatkozó hiányok pótlására hívja fel a kedvezményezettet, vagy

c) indokolással elutasítja a támogatási kérelmet.

(4) Az egyedi támogatásokra – a pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések kivételével – e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. A pályázat benyújtásának szabályai

18. § (1) A pályázati felhívásokat a Kormány honlapján is közzé kell tenni.

(2) Ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik a pályázatot magyar nyelven, a pályázati felhívásban megjelölt címre postai úton 1 példányban, valamint elektronikus formában (e-mailben, CD-n vagy DVD-n) kell benyújtani. Ha az írásban benyújtott pályázat szövege eltér az elektronikusan benyújtott pályázattól, akkor az aláírt, postai úton benyújtott szöveg tekintendő hivatalosnak.

(3) A pályázatnak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 67. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – a pályázó személyétől és a pályázat jellegétől függően – tartalmaznia kell:

a) a megvalósítás pénzügyi fedezetének megalapozását célzó egyéb pénzügyi források rendelkezésre bocsátására vonatkozó ígérvényeket,

b) a beruházást is tartalmazó projekt esetén az annak helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi számát,

c) a fejlesztési célú támogatás révén megvalósuló projekt környezeti és társadalmi-kulturális hatásait, így különösen a szennyezés kibocsátását, a természeti erőforrás-használatot, a területhasználatot, a közlekedési forgalomnövekedést és tájképi hatásokat, továbbá a helyi közösségre, népességre gyakorolt hatásokat,

d) a támogatás révén elérhető gazdasági előnyök, így különösen a térségi, foglalkoztatási, turisztikai forgalomra gyakorolt hatás bemutatását,

e) a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges egyéb indokolt adatot vagy dokumentumot.

(4)11 A Támogató a pályázatot elutasítja, ha

a) azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,

b) a pályázatot határidőn túl nyújtották be,

c) a pályázati felhívás nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra, és a pályázat hiányosan került benyújtásra.

(5)12 A pályázatok hiányos benyújtása esetén – ha a pályázati felhívás másként nem rendelkezik – a Támogató a pályázót megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása, valamint a hiánypótlás hiányos teljesítése a pályázat elutasítását eredményezi. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye, kivéve, ha a pályázó bizonyítja, hogy a mulasztás neki nem felróható okra vezethető vissza. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumokat postára adja.

(6)13 Ha a pályázat a (4) bekezdés szerint elutasításra kerül, erről a Támogató az elutasítás okának megjelölésével a pályázat beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti a pályázót. Az (5) bekezdésen alapuló elutasítás esetén a pályázat elutasításáról és okáról a Támogató a hiánypótlásra biztosított határidő lejártát követő 15 napon belül értesíti a pályázót.

19. § (1) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a záró jegyzőkönyv felvételéig kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. A TC-ből támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába kerül – az Ávr.-ben meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Jóváhagyás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált, de a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét visszafizetni.

(2)14 E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a projekt megkezdése előtt a kedvezményezett a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a Támogató írásban megerősíti, hogy a – további részletes vizsgálat tárgyát képező – támogatott tevékenység megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

(3) A projekt kezdetének dátumát – amely nem lehet a pályázat benyújtásának napját megelőző időpont – a pályázatban fel kell tüntetni. Rendezvény esetében a megkezdés időpontja a rendezvény első napja. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás megkezdésének. A beruházás, fejlesztés – ideértve a vissza nem térítendő kamattámogatásokkal megvalósuló projekteket – megkezdésének minősül

a) beruházási célú projekt esetén az építkezési munkálatok megkezdése (az építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre vonatkozik), a felszerelésnek a kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése, vagy az építési tevékenységet és az árubeszerzést egyaránt tartalmazó projekt esetén ezek közül a korábbi időpont,

b) minőségfejlesztési vagy – a rendezvények kivételével – az egyéb tevékenységhez kapcsolódó pályázat esetén a feladat elvégzésére megkötött első szerződés létrejöttének dátuma,

c) azon projektek esetén, ahol a beruházás a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésével kezdődik, a közműszerződés szerint igazolt első pénzügyi teljesítés időpontja.

(4) Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást a pályázó egy olyan projekthez igényli, amely az 1628/2006/EK bizottsági rendelet értelmében a korábbiakkal összefüggőnek minősül, és a korábbi projektek önmagukban is működőképesek, a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek és időpontnak az utolsó projekt tekintetében kell fennállnia, illetve bekövetkeznie.

17. A pályázatok elbírálása

20. §15

18. A támogatási szerződés megkötése, módosítása

21. § (1)16 A támogatásban részesített pályázóval a támogatási szerződést az Ávr. 72. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok birtokában és a támogatási döntés alapján, az e rendeletben meghatározott egyéb feltételekkel a Támogató köti meg. A támogatások folyósítására kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor.

(2) A támogatási szerződésnek az Ávr. 73. §-ában meghatározottakon túl tartalmaznia kell:

a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (címét), adószámát, számlavezető bankjának nevét, számlaszámát és képviselőjének nevét,

b) a projekt megvalósításának helyét és turisztikai régióját, a projekt tervezett megvalósításának tervezett kezdését és befejezésének időpontját,

c) a támogatás kategóriáját és az arra vonatkozó szabályokat, a támogatott program vagy projekt támogatásának jogcímét, a felhasználás feltételeit és követelményeit, valamint a támogatott program vagy projekt részletes leírását.

22. § (1)17 A támogatási szerződés módosítását írásban kell kezdeményezni. A kedvezményezettnek a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmét – a pályázati úton, valamint támogatási program keretében nyújtott támogatás esetén – a Támogatóhoz, egyedi támogatás esetén a támogatási szerződésben megjelöltek szerint kell benyújtania. Ha a módosítás a támogatás folyósítását érinti, a módosítás hatálybalépéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

(2)18 A támogatási szerződés módosítása tárgyában a Támogató a kérelem – hiánypótlás esetében a hiánypótlás keretében bekért információk – kézhezvételétől számított 60 napon belül dönt, és döntéséről haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet, valamint szükség esetén egyidejűleg részére megküldi a szerződésmódosítás tervezetét.

(3)–(5)19

(6)20 Ha pályázati úton, valamint támogatási program keretében nyújtott támogatás esetén formai vagy tartalmi okokból szükséges a módosítási kérelem hiánypótlása, akkor a Támogató a kérelem kézhezvételtől számított 30 napon belül, megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a kedvezményezettet.

(7) Nincs helye a támogatási szerződés módosításának, ha a módosítás jogszabályba, illetve – pályázati úton, valamint támogatási program keretében nyújtott támogatás esetén – a pályázati dokumentáció valamely rendelkezésébe ütközik, továbbá a pályázat támogatásának alapjául szolgáló értékelés során a pályázatok összehasonlítására és rangsorolására került sor és a módosítás következtében e sorrend megváltozna és a sorrend megváltozása a pályázat elutasítását eredményezné.

(8) Átalakulás esetén a kedvezményezett jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz a Támogató előzetesen hozzájárul.

(9) A projekt megvalósítását, fenntartását a kedvezményezett másra átruházhatja, a projekt teljesítéséhez segédet vonhat be, ha ahhoz a Támogató előzetesen írásban hozzájárul vagy, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba. A projekt átruházása során a projekt támogatott céljai nem módosulhatnak.

19. A támogatás biztosítékai

23. § Ha a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, a támogatás visszafizetésére és annak kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló követelését a támogató felhatalmazó levél alapján beszedési megbízás alkalmazásával érvényesíti. A beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható – az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – támogatott nyilatkozatát mint biztosítékot legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a támogató rendelkezésére kell bocsátani.

20. A támogatások folyósítása

24. § A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezés szerint történhet.

21. A támogatások elszámolása

25. § (1) A támogatási szerződésben rendelkezni kell a könyvvizsgálói záradék kikötéséről vagy mellőzéséről.

(2) Könyvvizsgálói záradék alkalmazása esetén könyvvizsgálói záradékkal ellátott pénzügyi elszámolást és elszámoló lapot kell benyújtani. Könyvvizsgálói záradék nélküli pénzügyi elszámolás esetén elszámoló lapot és annak mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, kifizetést igazoló dokumentumok eredeti vagy hiteles másolati példányát, és a személyi jellegű költségekre vonatkozóan személyenként nem beazonosítható módon készített kimutatást kell csatolni. Az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számla, illetve egyéb számviteli bizonylat eredeti példányára fel kell vezetni a támogatásból elszámolni kívánt összeget, a támogatási szerződés kötelezettségvállalási azonosító számát és iktatószámát.

(3) Az elszámoló lapnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, székhelyét (lakóhelyét), adószámát (adóazonosító jelét), a szerződés iktatószámát, kötelezettségvállalási azonosítóját, a beszerzett eszközök és igénybevett szolgáltatások megjelölését, könyvvizsgálói záradék nélküli pénzügyi elszámolás esetén egy számlaösszesítőt, amelynek tartalmaznia kell az elszámolni kívánt bizonylatok főbb azonosító adatait és összegét.

(4) A támogatott a szakmai beszámoló részeként – a támogatási szerződés iktatószámára való hivatkozással – bemutatja a támogatási szerződés céljának megvalósulását, a feladatok megvalósításához szükséges, támogatásból beszerzett eszközök használatbavételét, valamint szolgáltatások igénybevételét.

22. A támogatások ellenőrzése

26. § (1)21 A pályázat benyújtását követően előzetes helyszíni szemlére, a szerződéskötést követően megvalósítási, fenntartási, valamint a projekt lezárását megelőző ellenőrzésre kerülhet sor.

(2)22 A pályázat benyújtását követően a támogatási döntés meghozatalát, a támogatási szerződés megkötését megelőzően előzetes helyszíni szemlére, a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevétele alatt a projekt megvalósítási időszakában (megvalósítási), a támogatott tevékenység befejezését követően a fenntartás időszakában (fenntartási), illetve az üzemeltetési és fenntartási időszak lejáratát követően (projekt lezárását megelőző) helyszíni ellenőrzés lefolytatására kerülhet sor. Rendkívüli helyszíni ellenőrzést a Támogató kezdeményezhet. Rendkívüli helyszíni ellenőrzés rendelhető el, ha a projektmegvalósítás nyomon követése során felmerülő információk ezt indokolják.

23. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

28. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően meghirdetett felhívásokra és az egyedi döntéssel meghozott támogatásokra kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyeknél, ahol jogszabály vagy a pályázati felhívás az üzembe helyezést követően öt évnél hosszabb kötelező üzemeltetési időszakot ír elő, a kötelező üzemeltetési időszak öt évre csökken.

(3)23 E rendelet

a) 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt támogatási kategóriák esetén 2014. június 30-ig,

c) 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. december 31-ig,

d) 8. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt támogatási kategória esetén az N 39/2010. ügyben bejelentett intézkedéssel módosított N 123/2005. számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatások esetében 2015. december 31-ig, az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatások esetében 2018. szeptember 1-jéig

lehet támogatási döntést hozni.

29. §24 E rendelet

a) 8. § (1) bekezdés a) pontja a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),

b) 8. § (1) bekezdés b) és c) pontja a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 08. 09., 3. o.),

c) 8. § (1) bekezdés d) pontja a turizmust ösztönző kulturális örökségvédelmi támogatási rendszerről szóló, az N 39/2010. ügyben bejelentett intézkedéssel módosított N 123/2005. számú bizottsági határozat vagy az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat,

d) 8. § (1) bekezdés e) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

30. §25

1

A rendeletet az 52/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 39. §-a hatályon kívül helyezte 2014. december 31. napjával.

2

A 3. alcímet (3. §) a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § m) pontja a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § r) pontját a 47/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 7. § a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdés e) pontja a 47/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 10. § az 1/2014. (I. 24.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10/A. §-t az 1/2014. (I. 24.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 10/B. §-t az 1/2014. (I. 24.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 10/C. §-t az 1/2014. (I. 24.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 18. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 18. § (5) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 18. § (6) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 19. § (2) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 20. §-t a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 21. § (1) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 22. § (1) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 22. § (2) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 22. § (3)–(5) bekezdését a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 22. § (6) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 26. § (1) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 26. § (2) bekezdése a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 28. § (3) bekezdése az 1/2014. (I. 24.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 29. § az 1/2014. (I. 24.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére