• Tartalom

8/2013. (III. 6.) NGM rendelet

8/2013. (III. 6.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről1

2018.10.02.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolását, amelyek mestervizsga követelményei a 2. melléklettel kerülnek kiadásra.

(2) A 3. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)2

3. §3 Az 1. és 2. mellékletnek az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról szóló 17/2018. (IX. 17.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. melléklet 9. és 12. pontja, valamint a Módr.-rel megállapított 2. melléklet 45., 46., 48., 49., 51. és 53. pontja szerinti képzések esetében a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő képzéseket a képzés megkezdésekor hatályos mestervizsga követelmények szerint kell befejezni.

1. melléklet a 8/2013. (III. 6.) NGM rendelethez5

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek mestervizsga követelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

 

 

A

B

 

1.

Sorszám

Szakképesítés megnevezése

 

2.

1.

Ács, állványozó

 

3.

2.

Burkoló

 

4.

3.

Bútorasztalos

 

5.

4.

Épületasztalos

 

6.

5.

Fényképész és fotótermék-kereskedő

 

7.

6.

Fodrász

 

8.

7.

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész

 

9.

8.

Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő

 

10.

9.

Kézápoló és műkörömépítő

 

11.

10.

Kozmetikus

 

12.

11.

Kőműves

 

13.

12.

Lábápoló

 

14.

13.

Szakács

 

15.

14.

Villanyszerelő

 

16.

15.

Bőrdíszműves

 

17.

16.

Cipőkészítő

 

18.

17.

Cukrász

 

19.

18.

Elektromos gép- és készülékszerelő

 

20.

19.

Elektronikai műszerész

 

21.

20.

Épület- és szerkezetlakatos

 

22.

21.

Férfiszabó

 

23.

22.

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

 

24.

23.

Gépi forgácsoló

 

25.

24.

Hegesztő

 

26.

25.

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelő

 

27.

26.

Ipari gépész

 

28.

27.

Kályhás

 

29.

28.

Kárpitos

 

30.

29.

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

 

31.

30.

Látszerész és fotócikk kereskedő

 

32.

31.

Női szabó

 

33.

32.

Ortopédiai cipész

 

34.

33.

Pincér

 

35.

34.

Szerszámkészítő

 

36.

35.

Vendéglátásszervező-vendéglős

 

37.

36.

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

 

38.

37.

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

 

39.

38.

Bádogos

 

40.

39.

CNC gépkezelő

 

41.

40.

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

 

42.

41.

Ipari alpinista

 

43.

42.

Kereskedő

 

44.

43.

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

 

45.

44.

Órás

 

46.

45.

Kádár, bognár

 

47.

46.

Magasépítő

 

48.

47.

Műanyag-feldolgozó

 

49.

48.

Olvasztár és öntő

 

50.

49.

Papírgyártó és -feldolgozó

 

51.

50.

Szárazépítő

 

52.

51.

Tetőfedő

 

53.

52.

Tisztítás-technológiai mester

 

54.

53.

Vadászpuska műves

2. melléklet a 8/2013. (III. 6.) NGM rendelethez6

1.    ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Ács, állványozó

33 582 01 1000 00 00

Magasépítő technikus

54 582 03 1000 00 00

Mélyépítő technikus

54 582 04 1000 00 00

Építészmérnök

 

Építőmérnök

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges:

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Ács, állványozó

5

Magasépítő technikus

3

Mélyépítő technikus

3

Építészmérnök

3

Építőmérnök

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    Az Ács, állványozó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    Az Ács, állványozó mester munkaterületének leírása
A kötőácsmunkák, a zsaluzó ácsmunkák, az állványozó és dúcoló munkák, a szerkezetépítő ácsmunkák és a vegyes ácsmunkák területén:
Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatokat
Munkát előkészítő és befejező műveleteket végez
Hagyományos zsaluzatot készít, készíttet és bont, bontat
Homlokzati állványzatot készít, készíttet és bont, bontat
Maradó (fa fedélszerkezetek, fafödémek stb.) faszerkezeteket épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít és bont, illetve irányítja ezen tevékenységeket
Előre gyártott faszerkezeteket beépít, beépíttet és bont, bontat
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét
Értékeli és minősíti a végzett munkát
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.
2.    Az Ács, állványozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Ács, állványozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Kőműves mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az Ács, állványozó megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11

Pedagógiai ismeretek

002-11

Vállalkozási ismeretek

003-09

Építőipari közös feladatok

016-09

Zsaluzatok készítése – hagyományos és korszerű

017-09

Állványzatok készítése – hagyományos és korszerű

018-09

Faszerkezetek építése – hagyományos és korszerű

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D     A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D     A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
D    A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C    A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
D    A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D    A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D    A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
D    Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
E    A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
D    A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E    A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E    A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
E    A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
D    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
D    A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
E    A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
E    A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
E    A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Elemi számolási készség
3    Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3    Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3    Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4    Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3    Motivációs készség
3        A gyermek tanulásának segítése
3     A pedagógiai módszerek használata
3     Pedagógiai beszédkészség
3     A szakképzési eszközök használata
4     A gyakorlati képzés módszertana
4    Oktatási eszközök használata
3    A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3    A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4    A célorientált munkavégzés készsége
4    A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4    Az önálló munkavégzés készsége
3    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3    A minőségi munkavégzés készsége
4    A szakmai probléma-megoldási készsége
4    Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3    A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
-    Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
-    Intézi a működési engedélyek beszerzését
-    Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
-    Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
-    Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Üzleti tervet készít
-    Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
-    Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
-    PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Kitölti az adónyomtatványokat
-    Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket
-    Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
-    Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
-    Pénzügyi tervet készít
-    Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A    A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B    Egyéni vállalkozás
B    Egyéni cég
C    Gazdasági társaságok csoportosítása
B    Gazdasági társaságok működésének szabályai
B    Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A    Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B    Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B    A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
C    Piacgazdaság, piac
C    A vállalkozások erőforrásai
C    A vállalkozások reálszférája
C    A vállalkozás személyi feltételei
A    A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C     Az elképzelés, az ötlet próbája
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
B    A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B    Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B    A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B    A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B    Számviteli rendszer kialakítása
C    A vállalkozás felelősségi rendszere
B    Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B    Az üzleti terv felépítése és részei
B    A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B    A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
B    A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
C    Hitelezés és támogatás
C    Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B    Adózás és társadalombiztosítás
C    A munkaszervezés alapjai
B    Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4     Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Telefonálási technikák
4    Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság    
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09    Építőipari közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Anyagmennyiség-meghatározás
B    Rendelési dokumentumok
B    Szállítás
B    Munka megkezdésének feltételei
A    Munkaterület átadás-átvételének szabályai
B    Az elvégzett munka dokumentálása
A    Hulladékkezelés
A    Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása
B    Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
B    Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
A    Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
A    Elsősegélynyújtás
A    Tűzvédelem
A    Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
B    Hatósági előírások
A    Védőruhák, védőfelszerelések használata
A    Környezetvédelem
B    Felmérés szabályai
B    Kiviteli tervek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép-használat
4    Elemi számolási készség
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
5    Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
5    Építészeti jelképek értelmezése
5    Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5    Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
016-09    Zsaluzatok készítése – hagyományos és korszerű
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tervdokumentációt értelmez
Anyagszükségletet számol
A kötőelemeket és a segédanyagokat előkészíti
Szerkezeti és magassági méreteket kitűz
Méretre szabott zsalutáblát készít
Összeállítja a zsalutáblákat
Rögzíti az összeállított zsalutáblákat
A zsaluszerkezetet megtámasztja és merevíti
Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, szükség esetén korrigál
Átadja a kész munkát
Elbontja a zsaluszerkezetet
Szögteleníti és megtisztítja a zsaluanyagot
A bontott zsaluanyagot méret szerint válogatja és tárolja
Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei
C    Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
B    Zsaluzáshoz szükséges mérési módszerek, kitűzések
A    Anyagszükséglet
A    Szabvány
A    Rajzszabványok és szabványos jelölések
A    Ábrázoló geometriai alapismeretek
A    Terv és dokumentációk fajtái
A    Fűrészek, fűrészgépek
A    Fafelület megmunkáló és emelőgépek
A    Csavarbehajtó gépek
A    Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
A    Szerelő és bontó kéziszerszámok
A    Célszerszámok
A    Mérőeszközök
A    Jelölő eszközök
A    Gyalugépek
A    Marógépek
A    Hagyományos zsaluzatok, zsaluzási technikák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4    Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
5    Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5    Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5    Tervdokumentáció értelmezése
5    Mérőeszközök használata
5    Faipari kéziszerszámok használata
5    Faipari gépek használata
5    Elektromos építőipari kisgépek használata
5    Szerelő és bontószerszámok használata
4    Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Testi erő
Tájékozódás
Térérzékelés
Egyensúlyérzékelés
Látás
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
017-09    Állványzatok készítése – hagyományos és korszerű
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a tervdokumentációt
Anyagszükségletet számol
Elvégzi a tartóelemek kiosztását
Elhelyezi a teherelosztókat
Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit
Merevítéseket készít
Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat
Elkészíti a védőkorlátot
Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket
Átadja a kész munkát
Elbontja a védőfelszereléseket
A pallóterítést bontja
A tartóelemeket és a rögzítést bontja
A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja
Az állványanyagot fajtánként deponálja
Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei
C    Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
C    Fűrészáru szárítási módjai
C    Az iparban használatos legfontosabb fémek
C    Különböző fémek tulajdonságai
C    Kötőanyagok felhasználása, típusai
A    Szabvány
B    Méretmegadási módok
B    Ábrázolási módok
A    Rajzszabványok és szabványos jelölések
A    Ábrázoló geometriai alapismeretek
A    Tervek és dokumentációk fajtái
A    Fűrészek, fűrészgépek
A    Fafelület megmunkáló és emelőgépek
A    Csavarbehajtó gépek
A    Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
A    Szerelő és bontó kéziszerszámok
A    Célszerszámok
A    Mérőeszközök
A    Jelölő eszközök
A    Gyalugépek
A    Marógépek
A    Kötések, kapcsolások, tartók
A    Feszítő- és függesztő művek
A    Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók
A    Állványelemek készítése
A    Bontás és átalakítás
A    Tűzvédelmi előírások
A    Tűzveszélyes anyagok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4    Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
5    Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5    Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5    Tervdokumentáció értelmezése
5    Mérőeszközök használata
5    Faipari kéziszerszámok használata
5    Faipari gépek használata
5    Szerelő és bontószerszámok használata, karbantartása
4    Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Egyensúlyérzékelés
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
018-09    Faszerkezetek építése – hagyományos és korszerű
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a tervdokumentációt
Anyagszükségletet számol
Zsinórpadokat készít
A szerkezeti elemeket méretre szabja
Fakötéseket készít
Az előkészített elemeket a helyére teszi
Az elhelyezett elemeket rögzíti
A szerkezeti elemeket a kiviteli terv alapján összeállítja
Faépítmények tartóoszlopait elhelyezi
A merevítő elemeket beépíti
Szerkezeti kiváltásokat készít
Fafödémeket készít
Ra-Re tartókat szerel
Külső és belső faburkolatokat készít
Átadja a kész munkát
Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    A faanyag tulajdonságai, hibái betegségei
A    Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
C    Fűrészáru szárítási módjai
C    Kötőanyagok felhasználása, típusai
B    Mérési módszerek
A    Anyagszükséglet
A    Szabvány
B    Méretmegadási módok
B    Ábrázolási módok
A    Rajzszabványok és szabványos jelölések
A    Ábrázoló geometriai alapismeretek
A    Tervek és dokumentációk fajtái
A    Fűrészek, fűrészgépek
A    Fafelület megmunkáló és emelőgépek
A    Csavarbehajtó gépek
A    Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
A    Szerelő és bontó kéziszerszámok
A    Célszerszámok
A    Mérőeszközök
A    Jelölő eszközök
A    Gyalugépek
A    Marógépek
A    Kötések, kapcsolások, tartók
A    Fedélszerkezetek és héjazatok
A    Feszítő- és függesztő művek
A    Bontás és átalakítás
B    Faszerkezetű házak, épületszerkezetek
A    Dúcolások, kiváltások
C    Beton- és vasbetonszerkezetek
A    Kiegészítő szerkezetek készítése (egyszerű bútorok, falépcsők, ajtók)
B    Zajcsökkentési megoldások
A    Tűzvédelmi előírások
A    Tűzveszélyes anyagok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4    Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
5    Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5    Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5    Geometria használati készsége
5    Tervdokumentáció értelmezése
5    Mérőeszközök használata
5    Rajzolóeszközök használata
5    Faipari kéziszerszámok használata
5    Faipari gépek használata
5    Szerelő és bontószerszámok használata
4    Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Egyensúlyérzékelés
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konszenzus készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09    Építőipari közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
016-09    Zsaluzatok készítése – hagyományos és korszerű
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kapott dokumentáció alapján (előlépcső) zsaluzás készítése, összetett zsaluzat építése, bontása (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kiviteli rajz alapján zsaluzati rajz készítése, hagyományos zsaluzatok felhasználási területei, technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
017-09    Állványzatok készítése – hagyományos és korszerű
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kapott dokumentáció alapján homlokzat állványzat építése, bontása (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Állványzati rajz készítése (hagyományos állványzat), szakmai megbeszélés az állványzatkészítésről
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
018-09    Faszerkezetek építése – hagyományos és korszerű
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kötőácsmunkák elvégzése a technológiai folyamat ismertetése (ideiglenes vagy végleges ácsszerkezetek, fedélszékek, faanyagú födémszerkezetek, függesztő és feszítő művek, lépcsők, Ra-Re tartók, készházak) (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vegyes ácsmunkák elvégzése, anyagkiválasztás szempontjai, minőségbiztosítás követelményei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kapott dokumentáció alapján megadott ácsmunkához idomterv készítése, anyagszükséglet számítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.
3.    A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Ács, állványozó mester

Faipari kéziszerszámok

X

Faipari kézi elektromos kisgépek

X

Faipari telepített gépek

X

Mérőeszközök

X

Szerelőszerszámok

X

Állványkezelő célszerszámok

X

Bontószerszámok

X

Műszaki dokumentáció

X

Számítógép

X

Szoftverek

X

Nyomtató

X

Egyéni és csoportos
munkavédelmi eszközök,
berendezések

X

Anyagmozgató gépek, eszközök

X

2. BURKOLÓ
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A Burkoló mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Burkoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Burkoló

33 582 03 1000 00 00

Kőműves

31 582 15 1000 00 00

Magasépítő technikus

54 582 03 1000 00 00

Mélyépítő technikus

54 582 04 1000 00 00

Építészmérnök

 

Építőmérnök

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Burkoló

5

Kőműves

5

Magasépítő technikus

3

Mélyépítő technikus

3

Építészmérnök

3

Építőmérnök

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Burkoló mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Burkoló mester munkaterületének leírása
Előkészítő munkát végez
Elvégzi a munkafolyamat előkészítését
Előkészíti és kitűzi burkolandó felületet
Burkolat alatti aljzatokat készít (aljzatbetont, vakolatot)
Hidegburkolatot készít vízszintes és függőleges felületre
Parketta burkolatot, hajópadlót, lambériát készít
Műanyag- és szőnyegpadló burkolatot készít
Antisztatikus és vezetőképes burkolatot készít
Önterülő burkolatot készít
Térburkolatot készít
Szerelt burkolatot készít
Tűzvédelmi burkolatot készít
A burkolatok elkészítését műszakilag dokumentálja
A burkoló munkákhoz kapcsolódó normagyűjteményt értelmez, költségvetést készít, és számlát ad
A munkához kapcsolódó szerződés- és munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai jogszabályokat és előírásokat alkalmazza
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.
2.    A Burkoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Burkoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Kőműves mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Burkoló megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11

Pedagógiai ismeretek

002-11

Vállalkozási ismeretek

003-09

Építőipari közös feladatok

019-09

Speciális burkolat készítése

020-09

Hidegburkolási feladatok

021-09

Melegburkolási feladatok

022-09

Parkettázási feladatok

023-09

Burkolás előkészítése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D     A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D     A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
D    A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C    A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
D    A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D    A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D    A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
D    Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
E    A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
D    A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E    A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E    A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
E    A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
D    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
D    A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
E    A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
E    A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
E    A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Elemi számolási készség
3    Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3    Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3    Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4    Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3    Motivációs készség
3        A gyermek tanulásának segítése
3     A pedagógiai módszerek használata
3     Pedagógiai beszédkészség
3     A szakképzési eszközök használata
4     A gyakorlati képzés módszertana
4    Oktatási eszközök használata
3    A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3    A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4    A célorientált munkavégzés készsége
4    A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4    Az önálló munkavégzés készsége
3    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3    A minőségi munkavégzés készsége
4    A szakmai probléma-megoldási készsége
4    Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3    A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
-    Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
-    Intézi a működési engedélyek beszerzését
-    Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
-    Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
-    Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Üzleti tervet készít
-    Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
-    Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
-    PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Kitölti az adónyomtatványokat
-    Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket
-    Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
-    Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
-    Pénzügyi tervet készít
-    Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A    A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B    Egyéni vállalkozás
B    Egyéni cég
C    Gazdasági társaságok csoportosítása
B    Gazdasági társaságok működésének szabályai
B    Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A    Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B    Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B    A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
C    Piacgazdaság, piac
C    A vállalkozások erőforrásai
C    A vállalkozások reálszférája
C    A vállalkozás személyi feltételei
A    A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C     Az elképzelés, az ötlet próbája
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
B    A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B    Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B    A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B    A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B    Számviteli rendszer kialakítása
C    A vállalkozás felelősségi rendszere
B    Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B    Az üzleti terv felépítése és részei
B    A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B    A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
B    A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
C    Hitelezés és támogatás
C    Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B    Adózás és társadalombiztosítás
C    A munkaszervezés alapjai
B    Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4     Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Telefonálási technikák
4    Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság    
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09    Építőipari közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Anyagmennyiség-meghatározás
B    Rendelési dokumentumok
B    Szállítás
B    Munka megkezdésének feltételei
A    Munkaterület átadás-átvételének szabályai
B    Az elvégzett munka dokumentálása
A    Hulladékkezelés
A    Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása
B    Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
B    Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
A    Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
A    Elsősegélynyújtás
A    Tűzvédelem
A    Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
B    Hatósági előírások
A    Védőruhák, védőfelszerelések használata
A    Környezetvédelem
B    Felmérés szabályai
B    Kiviteli tervek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép-használat
4    Elemi számolási készség
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
5    Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
5    Építészeti jelképek értelmezése
5    Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5    Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
019-09    Speciális burkolat készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A tűzvédelmi előírásoknak, tervnek megfelelően előírt anyagot leszabja
Elhelyezi a fogadószerkezetet
Tűzvédő falakat, burkolatokat, álmennyezeteket készít
Elhelyezi és rögzíti az egyéb tűzvédelmi borításokat
Tűzvédő csatlakozásokat készít, biztosít szerelvényeknél
Tűzvédő burkolatot készít kábelcsatornáknál, légtechnikai vezetékeknél
A technológiai előírások szigorú betartásával hézagolást végez
Előkészíti az aljzatot, konzultál a vezetékeket szerelő szakipar (elektromos, klíma stb.) munkatársaival
Elhelyezi az álpadló támaszait, lábait
Elhelyezi az álpadló elemeit (kazettáit)
Homlokzati burkolatot készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk
A    Álpadló elemei, felhasználásuk
B    A speciális burkolat alá kerülő szerkezetek rétegrendje
A    Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája
A    Álpadló építésének technológiája
B    Homlokzati burkolat szereléstechnológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
5    Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4    Kész speciális burkolat felmérése és elszámolása
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Látás
Egyensúlyérzékelés
Térlátás
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
020-09    Hidegburkolási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a betont
Elkészíti a habarcsot
Iránypontokat, vezetősávot készít
Bedolgozza az aljzat anyagát
Aljzatbetont készít
Öntött burkolatot készít
Vakol
Ragasztóanyagot vagy ágyazóréteget kever
Belső falburkolatot készít
Elhelyezi a felületre a burkolólapokat
Burkolólapot vág
Külső padlóburkolatot készít
Belső padlóburkolatot készít
Kőburkolatot készít
Falsíkot, lejtéseket ellenőriz
Lábazat-, homlokzatburkolatot készít
Élvédőelemeket helyez el
Hézagol, fugáz
Letisztítja a burkolatot
Talajmunkával kialakítja a burkolat alapját
Elkészíti a térburkolat aljzatát
Kialakítja a térburkolat szegélyét
Lerakja a térburkolatot
Tömöríti a térburkolatot
Kihézagolja a térburkolatot
Burkolati tervet készít hidegburkoláshoz
Visszabontja a burkolatot és aljzatot
Kijavítja, pótolja, cseréli a burkolatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Kötőanyagok, beton, habarcs tulajdonságai, jellemzői, fajtái
A    Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai
A    Térburkolatok anyagai
A    Fugaanyagok
A    Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
A    Masszakeverő, betonkeverő, vibrátorok
B    Talajmunkák, tömörítési munkák technológiája
A    Hidegburkolat készítésének technológiája (vízszintes és függőleges felületen)
A    Térburkolat készítésének technológiája
A    Burkolatkiegészítő elemek
B    Ábrázoló geometria
B    Műszaki rajz
B    Burkoló szakrajz
B    Épületfizika (hő- és nedvességhatások)
B    Hő és nedvesség elleni szigetelések
A    Burkolatot fogadó szerkezetek jellemzői, minőségi követelményei (aljzatbeton, vakolat)
B    A hidegburkolat alá kerülő szerkezetek rétegrendje
A    Burkolat javítási munkáinak technológiája
B    Folyékony fólia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Burkoló kéziszerszámok használata
5    Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
4    Anyagmozgató kisgépek használata
5    Beton- és habarcskeverőgépek használata
5    Tömörítőeszközök használata
4    Szabadkézi rajz
5    Burkolati rajz készítése
4    Kész burkolat felmérése és elszámolása
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
021-09    Melegburkolási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabja a burkolatot
Fekteti és rögzíti a burkolatot
Padlóburkolatot készít
Falburkolatot készít
Szegélyezi a burkolatot
Elkészíti a burkolatot, tartó vázat
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot
Álmennyezetet szerel
Kitűzi az álmennyezet helyét
Kijelöli a mennyezeten a függesztési pontokat, és rögzíti a függesztő elemeket
Elhelyezi a méretre vágott főtartókat és kereszttartókat
A gépészeti szerelvények helyét ellenőrzi
Elhelyezi a vágott elemeket
Homlokzatburkolatot szerel
Visszabontja a burkolatot
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a burkolatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Műanyagok, PVC, gumi tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B    Műgyanta kezelése, keverése, tulajdonságai, jellemzői
B    Hőszigetelő anyagok tulajdonságai, jellemzői, fajtái
A    PVC, gumi, textilanyagú burkolatok
B    Álmennyezetek anyagai
A    Homlokzatburkolatok anyagai
A    Ragasztóanyagok
A    Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
A    Vágóeszközök, PVC-hegesztő berendezések
B    Anyagmozgató gépek, emelőgépek, kiegészítő segédberendezések (fűtő, elszívó)
A    Aljzatbeton készítésének technológiája
B    Habarcskészítés, vakolás technológiája
B    Hőszigetelő munkák technológiája
A    PVC, szőnyegpadlóburkolat készítésének technológiája
B    Szerelt burkolat készítésének technológiája
B    Teherhordó, térelhatároló szerkezetek
B    A melegburkolat alá kerülő padlószerkezetek rétegrendje
A    Burkolat javítási munkáinak technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4    Kész burkolat felmérése és elszámolása
5    Burkoló kéziszerszámok használata
5    Vágóeszközök, PVC-hegesztők használata
5    Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Erős fizikum
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konszenzus készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
022-09    Parkettázási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a burkolat rögzítését, aljzatát
Rögzíti a burkolatot
Szegez
Ragaszt
Szegélylécet, takarólécet rögzít
Felületkezelést végez
Csiszolja a burkolatot
Lakkozza a burkolatot
Burkolati tervet készít parkettázáshoz
Visszabontja a parkettát
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a parkettát
Parkettaburkolatot felújít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Fa, fatermékek tulajdonságai, jellemzői, fajtái
A    Faanyagú burkolatok
B    Felületi bevonatok, fapácok anyagai
B    Felületkezelő és -védő anyagok
B    Hígítók és oldószerek anyagai
B    Festékek, lakkok anyagai
A    Szegek, csavarok, rögzítőanyagok
A    Ragasztóanyagok
A    Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
A    Famegmunkáló gépek (gyalugép, fúrógép, fűrészgép, csiszológép)
A    Parketta, hajópadló, lambéria burkolat készítésének technológiája
B    Ábrázoló geometria
B    Műszaki rajz
A    Burkoló szakrajz
B    Parketta padlószerkezetek rétegrendje
A    Burkolat javítási munkáinak technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Burkoló kéziszerszámok használata
5    Faipari kéziszerszámok használata
5    Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
4    Szabadkézi rajz
5    Burkolati rajz készítése
5    Kész burkolat felmérése és elszámolása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
023-09    Burkolás előkészítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyait
Kijavítja, megtisztítja, nedvesíti a felületet
Felhordja a felületre az alapozó anyagot
Kitűzi a burkolatot
Összekeveri a burkolatalapozó alapanyagait
Felhordja a felületre az önterülő burkolatalapozó anyagot
Helyreállítja az aljzatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Burkolatok mérése, számítása
A    Méretellenőrzés
B    Burkolatterületek számítása
A    Pontok, egyenesek, ívek kitűzése
A    Burkolatok kitűzése
A    Mérőeszközök, kitűzőeszközök
B    Önterülő burkolatok anyagai
B    Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyagok
B    Épületszerkezetek fajtáinak rendeltetése
B    A burkolat alá kerülő szerkezetek rétegrendje
A    Aljzatkiegyenlítés, javítási munkák technológiája
A    Önterülő burkolatalapozó készítésének technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Mérő- és kitűző eszközök használata
4    Kőműves és burkoló kéziszerszámok használata
4    Kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
A környezet tisztán tartása
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09    Építőipari közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
019-09    Speciális burkolat készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tűzvédelmi burkolat elemeinek előkészítése beépítésre (tervek alapján)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tűzvédő fal, burkolat készítése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Álpadló építése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
020-09    Hidegburkolási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Aljzatbeton készítése, beton tulajdonságai, fajtái
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Oldalfalvakolat készítése, habarcs keverése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hidegburkolati rajz készítése, burkolat (padlóburkolat, oldalfalburkolat) készítése élvédő elemek elhelyezésével a szükséges anyagok, eszközök kiválasztását követően
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Térburkolatok készítése, térburkolat típusai, burkolás technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
4. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
021-09    Melegburkolási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Burkolat lehetséges anyagainak meghatározása, szükséges anyagok, eszközök kiválasztása, melegburkolat készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Álmennyezet készítése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szerelt- és homlokzatburkolat készítése hőszigetelő anyagok felhasználásával (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
022-09    Parkettázási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Parkettaburkolat készítése, szegélyléc elhelyezése, parketta típusok, típusokhoz tartozó burkolási technikák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Parketta csiszolása, felületkezelése, felületkezelés anyagai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Parkettaburkolat lerakásának módjai, burkolati terv készítése, szükséges anyagok meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
023-09    Burkolás előkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Burkolat kitűzése, lejtésviszonyok ellenőrzése, önterülő, aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyag felhordása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.
3.    A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Burkoló mester

Kéziszerszámok

X

Kitűző eszközök

X

Anyagmozgató eszközök

X

Keverő, fúró, vágógépek

X

Csavarozógép

X

Áramfejlesztő

X

Tárolókonténerek

X

Számítógép

X

Szoftverek

X

Nyomtató

X

Műszaki dokumentáció

X

PVC hegesztő

X

Faipari kéziszerszámok

X

Mérőeszközök

X

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

X

3. BÚTORASZTALOS
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Bútorasztalos

33 543 01 1000 00 00

Épületasztalos

31 582 08 1000 00 00

Bútoripari technikus

54 543 02 0010 54 01

Fafeldolgozó technikus

54 543 02 0010 54 02

 

 

Faipari mérnök

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal

5 év faipari gyakorlat

Felsőfokú szakirányú végzettséggel

3 év faipari gyakorlat

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Bútorasztalos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Bútorasztalos mester munkaterületének leírása
Előkészíti az üzleti tervet
Számítástechnikai eszközöket használ
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Előkészíti a biztonságos munkavégzést
Előkészíti a gyártást
Gyártási folyamatokat szervez
Tömörfa alkatrészeket gyárt
Faanyagot esztergályoz
Furnérozott alkatrészeket gyárt
Furnérozott bútorokat újít fel, intarziáz
Felületkezelést végez
Laminált bútoralkatrészeket gyárt
Összeállítja a termék alkatrészeit
Műszaki adminisztrációt végez
Készterméket csomagol, raktároz
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.
2.    A Bútorasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Bútorasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Épületasztalos mester

Kádár mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Bútorasztalos megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11

Pedagógiai ismeretek

002-11

Vállalkozási ismeretek

007-09

A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

008-09

Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

009-09

Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

010-09

Tömörfa megmunkálási feladatok

011-09

Tervezési, szervezési feladatok

012-09

Szerelési feladatok

037-09

Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési feladatai

038-09

Bútorasztalos termékek gyártási feladatai

039-09

Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D     A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D     A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
D    A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C    A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
D    A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D    A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D    A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
D    Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
E    A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
D    A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E    A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E    A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
E    A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
D    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
D    A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
E    A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
E    A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
E    A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Elemi számolási készség
3    Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3    Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3    Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4    Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3    Motivációs készség
3        A gyermek tanulásának segítése
3     A pedagógiai módszerek használata
3     Pedagógiai beszédkészség
3     A szakképzési eszközök használata
4     A gyakorlati képzés módszertana
4    Oktatási eszközök használata
3    A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3    A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4    A célorientált munkavégzés készsége
4    A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4    Az önálló munkavégzés készsége
3    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3    A minőségi munkavégzés készsége
4    A szakmai probléma-megoldási készsége
4    Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3    A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
-    Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
-    Intézi a működési engedélyek beszerzését
-    Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
-    Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
-    Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Üzleti tervet készít
-    Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
-    Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
-    PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Kitölti az adónyomtatványokat
-    Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket
-    Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
-    Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
-    Pénzügyi tervet készít
-    Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A    A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B    Egyéni vállalkozás
B    Egyéni cég
C    Gazdasági társaságok csoportosítása
B    Gazdasági társaságok működésének szabályai
B    Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A    Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B    Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B    A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
C    Piacgazdaság, piac
C    A vállalkozások erőforrásai
C    A vállalkozások reálszférája
C    A vállalkozás személyi feltételei
A    A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C     Az elképzelés, az ötlet próbája
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
B    A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B    Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B    A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B    A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B    Számviteli rendszer kialakítása
C    A vállalkozás felelősségi rendszere
B    Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B    Az üzleti terv felépítése és részei
B    A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B    A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
B    A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
C    Hitelezés és támogatás
C    Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B    Adózás és társadalombiztosítás
C    A munkaszervezés alapjai
B    Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4     Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Telefonálási technikák
4    Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság    
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
007-09    A biztonságos faipari munkavégzés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Eleget tesz a munkavédelmi előírásoknak
Eleget tesz az üzemre és a gépekre vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak
Eleget tesz a tűzvédelmi előírásoknak
Eleget tesz a környezetvédelmi előírásoknak
Eleget tesz a karbantartásra vonatkozó előírásoknak
Előkészíti a munkaterületet, kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, megteremti a munkavégzés feltételeit
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Beállítja a biztonságtechnikai eszközöket, védőberendezést ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Biztonságos munkavégzés szabályainak betartása, törvények, rendeletek
A    Biztonságos munkavégzés szakmai szabályai
A    Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei
B    Elsősegélynyújtás szabályai, esetei, teendői
A    Tűzvédelemmel kapcsolatos fogalmak, tűzvédelmi besorolások és jelölésük
A    Tűzoltóberendezések kezelése, karbantartása
A    A villamos áram élettani hatásai, érintésvédelmi szabályok, előírások
B    Környezetvédelem
B    A faipari hulladékkezelési előírások betartása
A    Faipari termékek készítésének általános követelményei (gyártástechnológiai előírások)
A    A faipari munkavégzés feltételei
B    Géptani alapfogalmak
A    Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A    Faipari alapgépek használata
A    Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
B    Műszaki dokumentációk használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Gépek, szerszámok biztonságos használata
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
008-09    Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szerződéseket, megrendeléseket, visszaigazolásokat nyilvántart, kezel
Műszaki dokumentációt készít, használ
Gyártási dokumentumokat készít, használ
Anyag és eszközbeszerzést végez
Alap- és segédanyagot kiválaszt, minőségellenőrzést végez
Gyártási előkészületi munkákat végez
Alkatrészek méreteinek ellenőrzését végzi
Ellenőrzi a kész munkadarabot külső megjelenés és minőség szempontjából
Felületi hibákat javít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Szerződéskötés szabályai, megrendelés, visszaigazolás
A    Szakrajzi alapismeretek
B    Síkmértani alapok
B    Képalkotási módszerek
B    Faipari alapszerkezetek vetületi és axonometrikus rajza
A    Részletrajzok készítése
A    Gyártási dokumentumok, fogalma
A    Technológiai utasítások értelmezése
A    A faipari termék készítésénél használt anyagok alkalmazási feltételei, anyagválogatási módszerek
B    Faipari szabványok
B    Gyártmány anyagainak mennyiségi meghatározása
A    Egyszerű faipari termékek gyártása
A    A faanyagok műszaki és fizikai tulajdonságai
A    Hazai tűlevelű és lombos-fák, alkalmazása a faipari gyártmányokhoz
A    Alapanyagok szakszerű tárolása
B    Faipari szabványok alkalmazása
B    Hibák, sérülések szakszerű javítása
B    Költségszámítási feladatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Megrendelés, szerződés készítése
5    Faipari szerkezeti és csomóponti rajzok, készítése és olvasása
3    Látványterv készítés kézi vázolással
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Döntésképesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
009-09    Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Piacfelmérést végez
Kialakítja termékkörtét
Megtervezi a gyártmányokat az adott technológia, és a piaci felmérés alapján
Mintadarabot, termékismertetőt készít
Bemutatja a korábban készített termékeit
A megrendelő kérésére árajánlatot készít
Anyagszállítási szerződést köt
Szakmai rendezvényeken vesz részt
Jelenléti ívet vezet, ellenőrzi a jelenléti ív helyes kitöltését, szabadság nyilvántartást végez
Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat
Szállítólevelet, számlát állít ki
Termékkísérő dokumentációt ellenőriz
Tanulói haladási naplót vezet, tanulói munkanaplót ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Vállalkozással kapcsolatos dokumentumok készítési szabályai
B    Faipari késztermékek
B    Költségszámítások
B    Szállítási-, munkaszerződés kötés szabályai
B    Garancia szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5     Elemi szintű számítógép használat
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Kézírás
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Faipari rajz olvasása, értelmezése
3    Szabadkézi rajzolás
4    Elemi számolási készség
3    Grafikonok készítése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
010-09    Tömörfa megmunkálási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Porelszívó berendezést ellenőriz, üzembe helyez
Ellenőrzi a gépek állapotát, helyes működését, beállítás paramétereit
Ellenőrzi az anyag mennyiségét és minőségét, darabol
Méretre munkálást végez
Marási, fúrási, csiszolási műveleteket végez
Esztergályozási munkákat végez
Szerkezeti kialakítást végez
Ellenőrzi a gyártásközi munkafolyamatokat
Gép-üzemeltetési dokumentációt vezet
Tömbösítést végez
Többfunkciós gépeket kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Technológiai utasítások megértése
A    Termékhez szerkezeti darabokat gyárt faipari alapgépeken
A    Faipari gépek biztonságos üzemeltetési előírásai
A    Fűrészgépek, gyalugépek, marógépek, fúrógépek
A    Faesztergagépek, csiszológépek
B    Forgácsolással kapcsolatos számítások
A    Faipari gépeken alkalmazott szerszámok paraméterei, szerszámcsere, gépállítás adott művelethez, szerszám-karbantartási feladatok
B    Felületelőkészítő anyagok
B    Minőségbiztosítási feladatok
B    A fa ragasztás fogalma, jellemzői, erői, ragasztandó anyagok előkészítése
B    Ragasztóanyagok előkészítése, technológiája, fajtái, ragasztási hibák és okai
B    Hosszúsági, szélességi, vastagsági ráhagyások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Faipari rajz olvasása, értelmezése
5    Elemi számolási készség
5    Mennyiségérzék
5    Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Erős fizikum
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
011-09    Tervezési, szervezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és használja a szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat
Elektronikus adatfeldolgozást végez, ellenőrzi a helyszínt
Megrendelési adatokat felvesz, látványtervet készít kézzel vagy számítógéppel
Megbeszélést folytat a megrendelővel
Megtervezi a technológiai folyamatot
Megtervezi a gyártás feltételeit
Munkásokat felvesz és foglalkoztat
Anyagok minőségét és mennyiségét ellenőrzi
Megszervezi a termék gyártását
Kijelöli a gyártásközi ellenőrzési pontokat, meghatározza a mérőeszközöket
A végterméket, annak mennyiségét és minőségét pontosan megállapítja
Garanciális tevékenységet folytat
Feljegyzi a késztermék db számát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Épületasztalos-ipari szerkezetek tervezése (anyag, forma, szerkezet)
B    Épületasztalos-ipari technológiai alapismeretek
B    Bútorok méretezése, funkcionális követelményei, formaképzés alapelvei
A    Gyártási dokumentáció készítése, fajtái
B    Műszaki rajzok készítése adott termékről
B    Műszaki dokumentáció készítése
B    Költségek számítása (előkalkuláció)
B    Gyártási folyamat megszervezése
A    Anyagok megválasztása, felhasználása
B    Utókalkuláció
B    A termék végső minősítése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5     Elemi szintű számítógép használat
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Faipari rajz olvasása, értelmezése
4    Faipari rajz készítése
3    Gépipari rajz olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése, készítése
5    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
4    Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Helyzetfelismerés
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Felfogóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
012-09    Szerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a felületet
Elvégzi a csiszolási műveleteket
Szerelvények felhelyezése
A szakmai dokumentum alapján összeállítja a terméket
A technológiai sorrend figyelembe vételével állítja össze a terméket
Végszerelési, összeállítási munkákat végez
Elvégzi a helyszíni szerelési munkákat
Kereteket, kávákat, lapokat szerel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Szerelésnél alkalmazott kisgépek, kézi szerszámok, eszközök előkészítése, karbantartása, tárolása, szállítása
B    Összeállítási feladatok megszervezése, előkészítése
A    Termékek összeállításánál használt enyvek, ragasztók ismerete
B    Fa felületek előkészítése felületkezeléshez
B    Felület-előkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása
A    Levegővel működtetett eszközök használata
A    Összeállításnál alkalmazott szorító eszközök ismerete
A    Összehúzó vasalások, pántok, zárak, kulcsok ismerete
B    Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése
A    Oldható kötések elemei, helyszíni szerelése, átadása
B    Tömbösítés, táblásítás fontossága
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Faipari rajz olvasása, értelmezése
3    Faipari szerelési rajz készítése
3    Építőipari rajz olvasása, értelmezése
5    Elemi számolási készség
5    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Térlátás
Kitartás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Segítőkészség
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
037-09    Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki rajz, szabástérkép alapján méretre szab, lapszabász gépeket kezel
Egalizálást ellenőriz
Ellenőrzi a préselési paramétereket
Furnér előkészítést végez
Furnér terítéket készít
Elvégzi a ragasztási műveletet
Elvégzi a préselési műveletet
Lapok pontos méretre vágását végzi
Sík és térgörbe felületek furnérozását végzi
Lezárja az éleket
Előkészíti a furnérozott felületet
Pácokat előkészít, technológiáját, hibáit és okait ismeri
Kiválasztja a felületkezelő anyagot
Elvégzi a felületkezelési munkákat
Kijavítja a felületkezelési hibákat
Lapokat szerkezetté összeépít
Aljazások, árkolások, vasalatok helyét kialakítja
Felszereli a vasalatokat, ellenőrzi annak működését
Előszerelési műveleteket végez
Kezeli a faipari NC- és CNC-gépeket
Gép és hibanaplót vezet (programozott gépeknél)
Dokumentálja a gépsoroknál felmerülő hibákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata
B    Kapcsolódó szakmai számítások
B    Furnérok gyártása, tulajdonságai, felhasználása
B    Ragasztó, furnérozó és présgépek
B    Lapok éleinek lezárása
B    Furnérok válogatása, teríték képzés, ragasztás anyagai
B    Lapanyagok furnérozása
B    Préseléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok
B    Felületkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok
B    A pácolás, felületkezelés anyagai
B    Furnérozott alkatrészek, színezése felületkezelése
B    Vasalatok, zárak, szerelvények kiválasztása
B    Vasalat- és zárhelyek kialakítása
B    Lapok szerelése, szerkezet-összeépítés
B    Megmunkáló központok kezelése
B    Adatátviteli feladatok számítógépről CNC-re
B    Karbantartási terv készítése
B    Karbantartási útmutatók összeállítása
B    Gépek kezelési útmutatójának elkészítése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    ECDL CAD
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5    Faipari rajz olvasása, értelmezése
4    Faipari rajz készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5    Elemi számolási készség
5    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Önfegyelem
Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Tapintás
Erős fizikum
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Tervezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelemmegosztás
Felfogóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
038-09    Bútorasztalos termékek gyártási feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szekrényt gyárt
Állványszerkezetű termékeket gyárt
Székeket, fotelokat, kanapékat készít
Heverőt, ágyat, gyárt
Egyéb bútoripari terméket készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Bútorstílusok felismerése formai és szerkezeti elemek alapján
B    Tárgyak és történelmi korok meghatározása
B    Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei, anyagok alkalmazása
B    Bútoripari szabványok alkalmazása
C    Fa- és egyéb anyagok lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban
B    Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai
B    Minőség-ellenőrzés feladatai
B    Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai
B    Használati-kezelési útmutatók összeállítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Faipari rajz olvasása, értelmezése
4    Faipari rajzok készítése
3    Építőipari rajzok olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Szabadkézi rajzolás
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Térlátás
Kézügyesség
Szervezőkészség
Állóképesség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszeres munkavégzés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
039-09    Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Bútoripari esztergályozott alkatrészek készítésének technológiáját alkalmazza
Háztartási kiegészítő eszközök gyártásának technológiáját alkalmazza
Fából iskolai felszereléseket gyárt
Ipari segédeszközöket gyárt
Ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkeket, dísztárgyakat és egyéb esztergályozással előállítható termékeket készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Fából készült alkatrészek tervezése
B    Anyagszükséglet meghatározása
B    Rajzkészítés a termékről
B    A fa esztergályozásának technológiája
C    Költségszámítási feladatok
C    Műszaki dokumentumok készítése, értelmezése, használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép-használat
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Faipari rajz olvasása, értelmezése
3    Faipari rajz készítése
3    Szabadkézi rajzolás
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Önállóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációval.
A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
1.    A mestervizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
007-09    A biztonságos faipari munkavégzés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott feladathoz
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-65% Nem felelt meg, 66-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
008-09    Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzék, anyagnorma készítése és az anyagok kiválasztása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerződéskötés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
009-09    Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tűzoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat készítése, szállítólevél és számla kiállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
010-09    Tömörfa megmunkálási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Forgácsolással faipari alkatrészek készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szerkezeti kötések összeállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
011-09    Tervezési, szervezési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a megrendelővel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Látványterv készítése szabadkézi rajzolással vagy számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technológiai tervezési feladat, javítási feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
012-09    Szerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vasalatok, szerelvények felszerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Épületasztalos vagy bútorasztalos szerkezet összeállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
037-09    Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott méretű szekrényajtó készítése, furnér teríték készítése, préselés, éllezárás és a vasalat felszerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ragasztás, pácolás, felületkezelés anyagai, felületkezelési eljárások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
038-09    Bútorasztalos termékek gyártási feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott bútortípus meghatározott gyártási műveletei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Bútorstílus-ismeret és szerkezeti rajz vagy technológiai leírás készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
039-09    Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alkatrészrajz, szabásterv készítése, költségszámítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Meghatározott vegyes faipari termék készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt
2. feladat    0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.
3.    A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Bútorasztalos
mester

Asztalosipari telepített megmunkáló gépek:

 

Szalagfűrész

X

Lapszabász körfűrész

X

Asztalos körfűrész

X

Sorozat fúrógép

X

Egyengető gyalugép

X

Vastagsági gyalugép

X

Asztalos marógép

X

Felső marógép

X

Csiszológép (szalag csiszológép)

X

Kontakt csiszológép

X

Présgép

X

Éllezáró-gép

X

Felületkezelő kabin

X

Asztalosipari kézi kisgépek:

 

Gyalugép

X

Fúrógép

X

Csiszológép

X

Lamellázó-gép

X

Felső-marógép

X

Asztalosipari kézi szerszámok

X

Szerelőszerszámok

X

Mérőeszközök

X

Számítógép, szoftver (CNC)

X

Asztalosipari védőeszközök, felszerelések:

 

Egyéni védőeszközök

X

Munkavédelmi felszerelések (Munkavédelmi Szabályzat szerint)

X

Tűzvédelmi felszerelések (Tűzvédelmi Szabályzat szerint)

X

Környezetvédelmi eszközök

X

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

X

4. ÉPÜLETASZTALOS
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Bútorasztalos

33 543 01 1000 00 00

Épületasztalos

31 582 08 1000 00 00

Bútoripari technikus

54 543 02 0010 54 01

Fafeldolgozó technikus

54 543 02 0010 54 02

 

 

Faipari mérnök

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal

5 év faipari gyakorlat

Felsőfokú szakirányú végzettséggel

3 év faipari gyakorlat

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    Az Épületasztalos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    Az Épületasztalos mester munkaterületének leírása
Előkészíti az üzleti tervet
Számítástechnikai eszközöket használ
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Előkészíti a biztonságos munkavégzést
Előkészíti a gyártást
Gyártási folyamatokat szervez
Másodlagos megmunkálást végez
Tömörfa alkatrészeket gyárt
Összeállítja a termék alkatrészeit
Épületasztalos-ipari terméket gyárt
Vasalatokat elhelyez, szerelvényez
Laminált bútoralkatrészeket gyárt
Fűrészipari termékeket gyárt
Készterméket csomagol, raktároz
Lemezipari termékeket gyárt
Külső helyszíni szerelési munkát végez
Üvegezési munkálatokat tervez, végez
Szabadtéri gyermekjátékok gyártását elvégzi
Egyéb faipari termékeket gyárt
Faanyagot esztergályoz
Műszaki adminisztrációt végez
Felületkezelést végez
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.
2.    Az Épületasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Épületasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Bútorasztalos mester

Kádár mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az Épületasztalos megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11

Pedagógiai ismeretek

002-11

Vállalkozási ismeretek

007-09

A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

008-09

Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

009-09

Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

010-09

Tömörfa megmunkálási feladatok

011-09

Tervezési, szervezési feladatok

012-09

Szerelési feladatok

040-09

Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése

041-09

Fűrészáru gyártási feladatai

042-09

Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D     A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D     A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
D    A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C    A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
D    A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D    A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D    A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
D    Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
E    A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
D    A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E    A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E    A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
E    A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
D    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
D    A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
E    A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
E    A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
E    A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Elemi számolási készség
3    Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3    Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3    Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4    Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3    Motivációs készség
3        A gyermek tanulásának segítése
3     A pedagógiai módszerek használata
3     Pedagógiai beszédkészség
3     A szakképzési eszközök használata
4     A gyakorlati képzés módszertana
4    Oktatási eszközök használata
3    A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3    A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4    A célorientált munkavégzés készsége
4    A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4    Az önálló munkavégzés készsége
3    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3    A minőségi munkavégzés készsége
4    A szakmai probléma-megoldási készsége
4    Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3    A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
-    Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
-    Intézi a működési engedélyek beszerzését
-    Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
-    Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
-    Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Üzleti tervet készít
-    Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
-    Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
-    PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Kitölti az adónyomtatványokat
-    Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket
-    Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
-    Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
-    Pénzügyi tervet készít
-    Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A    A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B    Egyéni vállalkozás
B    Egyéni cég
C    Gazdasági társaságok csoportosítása
B    Gazdasági társaságok működésének szabályai
B    Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A    Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B    Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B    A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
C    Piacgazdaság, piac
C    A vállalkozások erőforrásai
C    A vállalkozások reálszférája
C    A vállalkozás személyi feltételei
A    A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C     Az elképzelés, az ötlet próbája
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
B    A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B    Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B    A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B    A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B    Számviteli rendszer kialakítása
C    A vállalkozás felelősségi rendszere
B    Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B    Az üzleti terv felépítése és részei
B    A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B    A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
B    A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
C    Hitelezés és támogatás
C    Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B    Adózás és társadalombiztosítás
C    A munkaszervezés alapjai
B    Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4     Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Telefonálási technikák
4    Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság    
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
007-09    A biztonságos faipari munkavégzés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Eleget tesz a munkavédelmi előírásoknak
Eleget tesz az üzemre és a gépekre vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak
Eleget tesz a tűzvédelmi előírásoknak
Eleget tesz a környezetvédelmi előírásoknak
Eleget tesz a karbantartásra vonatkozó előírásoknak
Előkészíti a munkaterületet, kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, megteremti a munkavégzés feltételeit
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Beállítja a biztonságtechnikai eszközöket, védőberendezést ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Biztonságos munkavégzés szabályainak betartása, törvények, rendeletek
A    Biztonságos munkavégzés szakmai szabályai
A    Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei
B    Elsősegélynyújtás szabályai, esetei, teendői
A    Tűzvédelemmel kapcsolatos fogalmak, tűzvédelmi besorolások és jelölésük
A    Tűzoltóberendezések kezelése, karbantartása
A    A villamos áram élettani hatásai, érintésvédelmi szabályok, előírások
B    Környezetvédelem
B    A faipari hulladékkezelési előírások betartása
A    Faipari termékek készítésének általános követelményei (gyártástechnológiai előírások)
A    A faipari munkavégzés feltételei
B    Géptani alapfogalmak
A    Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A    Faipari alapgépek használata
A    Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
B    Műszaki dokumentációk használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Gépek, szerszámok biztonságos használata
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
008-09    Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szerződéseket, megrendeléseket, visszaigazolásokat nyilvántart, kezel
Műszaki dokumentációt készít, használ
Gyártási dokumentumokat készít, használ
Anyag és eszközbeszerzést végez
Alap- és segédanyagot kiválaszt, minőségellenőrzést végez
Gyártási előkészületi munkákat végez
Alkatrészek méreteinek ellenőrzését végzi
Ellenőrzi a kész munkadarabot külső megjelenés és minőség szempontjából
Felületi hibákat javít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Szerződéskötés szabályai, megrendelés, visszaigazolás
A    Szakrajzi alapismeretek
B    Síkmértani alapok
B    Képalkotási módszerek
B    Faipari alapszerkezetek vetületi és axonometrikus rajza
A    Részletrajzok készítése
A    Gyártási dokumentumok, fogalma
A    Technológiai utasítások értelmezése
A    A faipari termék készítésénél használt anyagok alkalmazási feltételei, anyagválogatási módszerek
B    Faipari szabványok
B    Gyártmány anyagainak mennyiségi meghatározása
A    Egyszerű faipari termékek gyártása
A    A faanyagok műszaki és fizikai tulajdonságai
A    Hazai tűlevelű és lombos-fák, alkalmazása a faipari gyártmányokhoz
A    Alapanyagok szakszerű tárolása
B    Faipari szabványok alkalmazása
B    Hibák, sérülések szakszerű javítása
B    Költségszámítási feladatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Megrendelés, szerződés készítése
5    Faipari szerkezeti és csomóponti rajzok, készítése és olvasása
3    Látványterv készítés kézi vázolással
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Döntésképesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
009-09    Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Piacfelmérést végez
Kialakítja termékkörtét
Megtervezi a gyártmányokat az adott technológia, és a piaci felmérés alapján
Mintadarabot, termékismertetőt készít
Bemutatja a korábban készített termékeit
A megrendelő kérésére árajánlatot készít
Anyagszállítási szerződést köt
Szakmai rendezvényeken vesz részt
Jelenléti ívet vezet, ellenőrzi a jelenléti ív helyes kitöltését, szabadság nyilvántartást végez
Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat
Szállítólevelet, számlát állít ki
Termékkísérő dokumentációt ellenőriz
Tanulói haladási naplót vezet, tanulói munkanaplót ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Vállalkozással kapcsolatos dokumentumok készítési szabályai
B    Faipari késztermékek
B    Költségszámítások
B    Szállítási-, munkaszerződés kötés szabályai
B    Garancia szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5     Elemi szintű számítógép használat
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Kézírás
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Faipari rajz olvasása, értelmezése
3    Szabadkézi rajzolás
4    Elemi számolási készség
3    Grafikonok készítése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
010-09    Tömörfa megmunkálási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Porelszívó berendezést ellenőriz, üzembe helyez
Ellenőrzi a gépek állapotát, helyes működését, beállítás paramétereit
Ellenőrzi az anyag mennyiségét és minőségét, darabol
Méretre munkálást végez
Marási, fúrási, csiszolási műveleteket végez
Esztergályozási munkákat végez
Szerkezeti kialakítást végez
Ellenőrzi a gyártásközi munkafolyamatokat
Gép-üzemeltetési dokumentációt vezet
Tömbösítést végez
Többfunkciós gépeket kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Technológiai utasítások megértése
A    Termékhez szerkezeti darabokat gyárt faipari alapgépeken
A    Faipari gépek biztonságos üzemeltetési előírásai
A    Fűrészgépek, gyalugépek, marógépek, fúrógépek
A    Faesztergagépek, csiszológépek
B    Forgácsolással kapcsolatos számítások
A    Faipari gépeken alkalmazott szerszámok paraméterei, szerszámcsere, gépállítás adott művelethez, szerszám-karbantartási feladatok
B    Felületelőkészítő anyagok
B    Minőségbiztosítási feladatok
B    A fa ragasztás fogalma, jellemzői, erői, ragasztandó anyagok előkészítése
B    Ragasztóanyagok előkészítése, technológiája, fajtái, ragasztási hibák és okai
B    Hosszúsági, szélességi, vastagsági ráhagyások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Faipari rajz olvasása, értelmezése
5    Elemi számolási készség
5    Mennyiségérzék
5    Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Erős fizikum
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
011-09    Tervezési, szervezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és használja a szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat
Elektronikus adatfeldolgozást végez, ellenőrzi a helyszínt
Megrendelési adatokat felvesz, látványtervet készít kézzel vagy számítógéppel
Megbeszélést folytat a megrendelővel
Megtervezi a technológiai folyamatot
Megtervezi a gyártás feltételeit
Munkásokat felvesz és foglalkoztat
Anyagok minőségét és mennyiségét ellenőrzi
Megszervezi a termék gyártását
Kijelöli a gyártásközi ellenőrzési pontokat, meghatározza a mérőeszközöket
A végterméket, annak mennyiségét és minőségét pontosan megállapítja
Garanciális tevékenységet folytat
Feljegyzi a késztermék db számát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Épületasztalos-ipari szerkezetek tervezése (anyag, forma, szerkezet)
B    Épületasztalos-ipari technológiai alapismeretek
B    Bútorok méretezése, funkcionális követelményei, formaképzés alapelvei
A    Gyártási dokumentáció készítése, fajtái
B    Műszaki rajzok készítése adott termékről
B    Műszaki dokumentáció készítése
B    Költségek számítása (előkalkuláció)
B    Gyártási folyamat megszervezése
A    Anyagok megválasztása, felhasználása
B    Utókalkuláció
B    A termék végső minősítése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5     Elemi szintű számítógép használat
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Faipari rajz olvasása, értelmezése
4    Faipari rajz készítése
3    Gépipari rajz olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése, készítése
5    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
4    Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Meggyőzőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Helyzetfelismerés
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Felfogóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
012-09    Szerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a felületet
Elvégzi a csiszolási műveleteket
Szerelvények felhelyezése
A szakmai dokumentum alapján összeállítja a terméket
A technológiai sorrend figyelembe vételével állítja össze a terméket
Végszerelési, összeállítási munkákat végez
Elvégzi a helyszíni szerelési munkákat
Kereteket, kávákat, lapokat szerel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Szerelésnél alkalmazott kisgépek, kézi szerszámok, eszközök előkészítése, karbantartása, tárolása, szállítása
B    Összeállítási feladatok megszervezése, előkészítése
A    Termékek összeállításánál használt enyvek, ragasztók ismerete
B    Fa felületek előkészítése felületkezeléshez
B    Felület-előkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása
A    Levegővel működtetett eszközök használata
A    Összeállításnál alkalmazott szorító eszközök ismerete
A    Összehúzó vasalások, pántok, zárak, kulcsok ismerete
B    Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése
A    Oldható kötések elemei, helyszíni szerelése, átadása
B    Tömbösítés, táblásítás fontossága
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Faipari rajz olvasása, értelmezése
3    Faipari szerelési rajz készítése
3    Építőipari rajz olvasása, értelmezése
5    Elemi számolási készség
5    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Térlátás
Kitartás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Segítőkészség
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
040-09    Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ajtókat készít
Ablakokat készít
Legyártja a fa-fém-műanyag kombinált nyílászárókat
Belső ajtókat készít
Elkészíti és felszereli az árnyékolástechnikai berendezéseket
Elkészíti a beépített bútorokat
Tervezi és elkészíti a lépcsőket és korlátokat
Lakberendezési kiegészítőket gyárt
Egyéb épületasztalos-ipari termékeket készít
Beépíti a betöréstechnikai elemeket
Kapukat készít
Gyártja és lerakja s padlókat, parkettákat
Elvégzi a külső szerelési munkákat
Elvégzi a termék minőségi ellenőrzését
Elvégzi a helyszíni szigetelési, hézagolási munkákat
Külső szerelési műveleteket végez
Felszereli a takaróléceket és szerelvényeket
Az elvégzett munka után takarítás után hagyja el a munkaterületet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Egy oldalról tagozott ajtók készítése
B    Hang és hő szigetelő ajtók gyártása
B    Tolóajtók és forgó ajtók gyártása
B    Szélfogó ajtók és üvegfalak gyártása
B    Erkélyajtók fajtái, szerkezete és készítése
A    Ajtók, ablakok fajtái és készítése
B    Különböző árnyékoló berendezések készítése, szerelése
B    Tetőablak fajták, készítésük és beépítési módjuk
C    Épület kiegészítők készítése, szerelése
B    Falzárások, szegélylécek készítése és szerelése
C    Lépcsők fajtái, szerkesztése, készítése és szerelése
C    Különböző műanyag ajtók, ablakok gyártása
B    Kombinált és biztonsági ajtók gyártása
C    Térelválasztó fal és harmonika ajtók készítése és szerelése
C    Történelmi ajtók, ablakok készítésének technológiája, műemlékvédelem
C    Padlók, parketták fajtái, gyártása és lerakása
B    Különböző falburkolatok gyártása és szerelése
C    Mezőgazdasági eszközök gyártása
B    Épületasztalos termékek gyártására alkalmazott faipari gépekkel
B    Építőipari rajzok
C    Különböző anyagokból készült árnyékoló berendezések fajtái, készítésük, szerelésük
A    Műszaki dokumentumok készítése épületasztalos termékekről
A    Üvegezéssel kapcsolatos szakmai ismeretek
C    Járművek berendezésének készítése, és szerelése
B    Szerelési technikák
B    Utólagos költségszámítási feladatok
B    Technológiai leírások módosítása, egy adott termékre
A    Termék gyártástechnológiai leírások
A    Minőségbiztosítási feladatok
B    Épületasztalos termékek műveleteinek végzése faipari célgépeken
B    Épületasztalos termékek felületkezelése
B    Épületasztalos termékek szerelvényei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Épületasztalos termékek vetületi, metszeti, csomóponti rajzainak készítése, olvasása, értelmezése
4    Építőipari rajzok készítése, olvasása, értelmezése
3    Gépipari rajz ismeretek
4    Megmunkálási jelképek értelmezése
4    Elemi számolási készség
4    Vázlatkészítés épületasztalos termékekről
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Önfegyelem
Szorgalom, igyekezet
Önállóság
Stabil kéztartás
Térlátás
Szervezőkészség
Erős fizikum
Állóképesség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezés
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
041-09    Fűrészáru gyártási feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tárolja és osztályozza a rönköt, annak mennyiségét, minőségét ellenőrzi
Beállítja a termék vágási vastagságát
Elvégzi a rönkhasítási műveleteket
Fűrészárut osztályoz, válogat
Megállapítja és megjelöli a minőségi osztályokat
Szakszerűen máglyáz
Fűrészárut csomagol
Tömbösített faanyagot készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A bejövő anyagokra vonatkozó minőségellenőrzés
B    Faipari forgácsolás elmélete, szögei, irányai. Gépi forgácsolás jellemzői, mozgások. Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség, felületi minőség
B    Rönk kihozatal számítási módok
B    Szabályos síkidomok kerülete és területe
B    Szabályos testek felszíne és térfogata
B    Különböző fafajok fűrészárunak való feldolgozása
A    Rönkfeldolgozási technológiák, fűrészáru vágási módok
A    Fűrészipari szerszámok, és élezése
B    Fűrészáru felvétele
B    Fűrészáru tárolása és minőségének megőrzése, javítása.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Kézírás
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
2    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5    Faipari rajz olvasása, értelmezése
4    Gépipari rajz olvasása, értelmezése
5    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelemmegosztás
Általános tanulóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
042-09    Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a faház, lambéria, padló, parketta alapanyagait
Elkészíti a kerítésléc, láda, raklap alapanyagait
Legyártja a mezőgazdasági termékeket, szerszámnyeleket
Legyártja a lépcsőlapokat
Íves fa lépcsőket tervez, szerkeszt, gyárt
Előállítja az egyszerű faipari terméket
Elvégzi a fahulladékkal kapcsolatos feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata, gyártás közben és külső szerelésnél
A    Faipari gépek biztonságos üzemeltetésének előírásai
B    Faipari műszaki dokumentumok készítése, értelmezése
B    Egyszerű faipari termékek költségszámítási feladatok
B    Egyszerű faipari termékek gyártásának szervezése
B    Hulladékgazdálkodási feladatok
A    Famegmunkálás
A    Gépek kezelési útmutatójának használata
A    Faipari gépi és kézi szerszámok élezése
B    Faipari forgácsolás elmélete, szögei, irányai. Gépi forgácsolás jellemzői, mozgások. Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség, felületi minőség
A    Rönkfeldolgozási technológiák
A    Fűrészipari szerszámok és élezése
B    Fűrészáru tárolása és minőségének megőrzése, javítása
B    Szabályos síkidomok kerülete és területe
B    Szabályos testek felszíne és térfogata
B    Különböző fafajok fűrészárunak való feldolgozása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű géphasználati utasítások feliratok olvasása értelmezése, megértése
5    Egyszerű faipari termékek rajzainak készítése, olvasása, megértése
3    Gépipari rajz olvasása, értelmezése
4    Építőipari rajzok készítése, olvasása, értelmezése
5    Megmunkálási jelképek értelmezése
4    Vázlatkészítés egyszerű faipari termékekről
4    Komplex jelzésrendszerek
5    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Testi erő
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezés
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és teljes műszaki tervdokumentációval.
A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
1.    A mestervizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
007-09    A biztonságos faipari munkavégzés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott feladathoz
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-65% Nem felelt meg, 66-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
008-09     Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzék, anyagnorma készítése és az anyagok kiválasztása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerződéskötés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
009-09    Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tűzoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat készítése, szállítólevél és számla kiállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
010-09    Tömörfa megmunkálási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Forgácsolással faipari alkatrészek készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szerkezeti kötések összeállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
011-09    Tervezési, szervezési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a megrendelővel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Látványterv készítése szabadkézi rajzolással vagy számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technológiai tervezési feladat, javítási feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
012-09    Szerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vasalatok, szerelvények felszerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Épületasztalos vagy bútorasztalos szerkezet összeállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
040-09    Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Előre megadott nyílászáró, vagy meghatározott elemének elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott nyílászáró műszaki dokumentációjának, vagy meghatározott részeinek elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A meghatározott gyártási folyamat (az épületbe való beszerelésig) ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt
3. feladat    0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
041-09    Fűrészáru gyártási feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az adott fűrészáruhoz rönk kiválasztása, egy-kettő vágási művelet elvégzése a célra alkalmas géppel, az elkészült fűrészáru osztályozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A rönkfeldolgozás követelményei a kihozatal és minőségi szempontok alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
042-09    Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alkatrészrajz és műszaki leírás alapján egy egyszerű faipari termék készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy adott termék vagy alkatrész gyártástechnológiájának tervezése, anyagszükségletének kiszámítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. feladat    0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt
2.     A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.
3.    A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Épületasztalos
mester

Asztalosipari telepített megmunkáló gépek:

 

Rönkvágó fűrészgép

X

Szalagfűrész

X

Lapszabász körfűrész

X

Asztalos körfűrész

X

Egyengető gyalugép

X

Vastagsági gyalugép

X

Asztalos marógép

X

Csiszológép (szalag csiszológép)

X

Kontakt csiszológép

X

Présgép

X

Éllezáró-gép

X

Felületkezelő kabin

X

Asztalosipari kézi kisgépek:

 

Gyalugép

X

Fúrógép

X

Csiszológép

X

Lamellázó-gép

X

Felső-marógép

X

Asztalosipari kézi szerszámok

X

Szerelőszerszámok

X

Mérőeszközök

X

Számítógép, szoftver (CNC)

X

Asztalosipari védőeszközök, felszerelések:

 

Egyéni védőeszközök

X

Munkavédelmi felszerelések (Munkavédelmi Szabályzat szerint)

X

Tűzvédelmi felszerelések (Tűzvédelmi Szabályzat szerint)

X

Környezetvédelmi eszközök

X

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

X

5. FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A Fényképész és fotótermék-kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Fényképész és fotótermék-kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Fényképész és fotótermék-kereskedő

52 213 01 1000 00 00

Fotográfus (diplomás képesítés)

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Fényképész és fotótermék-kereskedő

5

Fotográfus (diplomás képesítés)

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Fényképész és fotótermék-kereskedő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Fényképész és fotótermék-kereskedő mester munkaterületének leírása
Lakossági és közületi megrendelésre szakfényképészeti felvételeket készít
Szaklaborban felvételi anyagokat dolgoz ki
Videofelvételt készít
Kikészítést és utómunkálatokat végez
Számítógépet kezel
Retusál
Laborál
Kereskedik és szaktanácsot ad
Adminisztrációt végez
Munkavédelmi előírásokat tart be
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.
2.    A Fényképész és fotótermék-kereskedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Fényképész és fotótermék-kereskedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Fényképész és fotótermék-kereskedő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11

Pedagógiai ismeretek

002-11

Vállalkozási ismeretek

062-09

Fényképész és fotótermék-kereskedő mester felvétel-technikai feladatai

063-09

Fényképész és fotótermék-kereskedő mester technológiai feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D     A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D     A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
D    A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C    A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
D    A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D    A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D    A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
D    Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
E    A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
D    A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E    A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E    A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
E    A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
D    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
D    A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
E    A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
E    A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
E    A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Elemi számolási készség
3    Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3    Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3    Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4    Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3    Motivációs készség
3        A gyermek tanulásának segítése
3     A pedagógiai módszerek használata
3     Pedagógiai beszédkészség
3     A szakképzési eszközök használata
4     A gyakorlati képzés módszertana
4    Oktatási eszközök használata
3    A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3    A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4    A célorientált munkavégzés készsége
4    A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4    Az önálló munkavégzés készsége
3    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3    A minőségi munkavégzés készsége
4    A szakmai probléma-megoldási készsége
4    Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3    A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
-    Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
-    Intézi a működési engedélyek beszerzését
-    Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
-    Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
-    Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Üzleti tervet készít
-    Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
-    Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
-    PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Kitölti az adónyomtatványokat
-    Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket
-    Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
-    Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
-    Pénzügyi tervet készít
-    Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A    A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B    Egyéni vállalkozás
B    Egyéni cég
C    Gazdasági társaságok csoportosítása
B    Gazdasági társaságok működésének szabályai
B    Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A    Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B    Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B    A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
C    A vállalkozások erőforrásai
C    A vállalkozások reálszférája
C    A vállalkozás személyi feltételei
A    A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C     Az elképzelés, az ötlet próbája
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
B    A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B    Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B    A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B    A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B    Számviteli rendszer kialakítása
C    A vállalkozás felelősségi rendszere
B    Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B    Az üzleti terv felépítése és részei
B    A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B    A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
B    A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
C    Hitelezés és támogatás
C    Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B    Adózás és társadalombiztosítás
C    A munkaszervezés alapjai
B    Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4     Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Telefonálási technikák
4    Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság    
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
062-09    Fényképész és fotótermék-kereskedő mester felvétel-technikai feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Információt gyűjt a munkához, forrásmunkát végez
Piacot felmér
A megrendelő igényének megfelelően felvételi tervet készít vagy koncepciót alakít ki
Szerződést köt
Egyezteti a felvételi tervet a megrendelővel, javaslatot tesz más megoldásokra
A szolgáltatásra árajánlatot készít
Megrendelést felvesz
Szakfényképészeti felvételeket készít:
-    szolgáltató jellegű, tradicionális személyfényképek (portré, esküvő, gyermekfotó)
-    stúdió és külső helyszíni felvétel
-    lakásfotó, szabadtéri felvétel
-    eseményriport
-    iskolai összeállítások
-    igazolványkép
Egyéb fotográfiai feladatokat végez (illusztráció, sajtó, prospektus, dokumentációs és egyéb célokra)
-    reprodukció
-    tárgyfotó
-    reklám- és modelles fotó
-    műszaki felvétel
-    épület- és városfotó
-    sajtó riport készítése
-    művészi aktfelvétel készítése
-    a képek kiszerelése passzpartout-ban, albumban, keretben, kasírozás és fóliázás
Eseményt rögzít
Videofelvételt készít, szerkeszt (editál), hangosít különféle adathordozóra
Elad és szaktanácsadással látja el a megrendelőt fényképezőgép, film, papír, vegyszer, egyéb fotócikk terén
Analóg és digitális képkidolgozásra megrendelést teljesít
Megismeri a megrendelő elvárásait, a felvétel későbbi felhasználását, ennek ismeretében dönt az archiválásról
Kialakítja a fényképész műtermet, gondoskodik a fényképezéshez szükséges eszközökről
A fotografálás külső helyszínének adottságait elemzi
Beállítja, irányítja a modellt (modelleket)
Elrendezi a tárgyakat
Hátteret választ, kontrollálja, beállítja a világítást
Megválasztja a feladatnak megfelelő felvételi és kiegészítő eszközöket
Meghatározza és beállítja a felvételi paramétereket, az expozíciós értékeket
Meghatározza a képkivágást, komponál, exponál
Próbafelvételt készít
Kópiákat ellenőriz és kiértékel, szükség esetén korrigál
A megrendelőnek megmutatja a felvételeket, igény szerint korrigál
A kész munkát a megegyezés szerinti formában átadja a megrendelőnek
Az elkészült felvételt retusálja, szerkeszti, szükség szerint korrigálja, papírképet készít, utómunkát végez
A megrendelő analóg vagy digitális adathordozón átadott saját anyagából a kívánt méretben és minőségben képet készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Fénytani ismeretek
B    Fotometriai alapfogalmak
B    Szenzitometria
B    A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
B    A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások, a tónusképzés lehetőségei
B    Fényforrások
B    Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása
B    A térábrázolás ismert perspektíva rendszerei
B    Konkrét feladat önálló, térbeni elképzelése, rekonstruálása
C    A műterem, műhelyfelszerelés kialakításának szempontjai
B    A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai
B    Technikai - technológiai alapismeretek
C    Kreatív ötletek, vázlattervek készítése fotográfiai, grafikai, verbális eszközökkel
C    A feladat által megkövetelt külső körülmények, feltételek (pl. helyszín, évszak, napszak) meghatározásának menete, módja
B    Fotóműtermi berendezések (állványok, világítóberendezések, derítők stb.) kezelése
B    Számítógépek, szkennerek, nyomtatók kezelése
B    Adobe Photoshop vagy vele egyenértékű képfeldolgozó program alkalmazása
B    A hagyományos analóg fotográfiai eljárások elméleti ismerete
B    Digitális fotográfiai eljárás elméleti alapjai
B    Az elektronikus (digitális) képfeldolgozás, képmódosítás
B    A digitális képmegjelenítés nyersanyagainak rendszerezése, kezelése
B    Digitalizálás
B    Digitális képfájl tömörítése
A    A fotográfia időtállóságának, archiválásának (analóg, digitális) elméleti alapjai
A    A fotográfia felvételi eszközeinek rendszerezése, működése, használata
B    A fotográfia optikai alapjai
B    Az objektívek fotográfiai jellemzői
B    A fotográfiához kötődő előkészítő és szervezési feladatok (helyszínbiztosítás, belépési és forgatási engedélyek, modellszervezés, energiabiztosítás stb.) elvégzésének módja
B    Szolgáltató jellegű fotószolgáltatás sajátosságai
A    Az általános képkomponálási szabályok
B    Retusálás
B    A kész munka leadásának módja, a megrendelővel való elszámolás
B    A fotóarchiválás (rendszerezés, megőrzés) eszközei, technológiája és műveletei
B    Fényképezőgépek és a felvételezés kiegészítő eszközeinek használata
B    A felvételhez szükséges eszközök kiválasztásának szempontjai
B    A felvételi pont meghatározásának szempontjai
B    A világítás beállításának, a felvétel komponálásának menete
A    A riportkép képkomponálási szabályai, a különböző képi elemek felületképző lehetőségei
B    A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások lehetőségei
B    Az eseményrögzítő tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai
B    A feladat által megkövetelt szervezési, egyeztetési követelmények meghatározása
C    A digitális videofelvevő működése
C    A plánok rendszere
C    A mozgókép formanyelve
B    Az editálás lehetőségei és módszerei
B    Az esemény rögzítésének eszközei, menete
B    Az elkészült felvétel utólagos kezelésének módjai
B    Az elkészült felvétel másik adathordozóra történő átvitelének módjai
B    Fényképezéssel kapcsolatos jogi ismeret (fotójog)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    A fényképezőgépeknek és videokameráknak, a felvételezés és kiegészítő eszközeinek (objektívek, állványok, szín és konverziós szűrők, fénymérő, vaku stb.) használata
5    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5    Köznyelvi beszédkészség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Térérzékelés
4    Mennyiségérzék
4    Tájékozódás
4    Szakmai nyelvű íráskészség
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Szakmai idegen nyelvű kifejezések ismerete
3    Szabadkézi rajz
3    Elemi számolási készség
4    Olvasott és hallott jogi nyelvezet, szöveg értelmezése
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Külső megjelenés
Stabil kéztartás
Precizitás
Türelmesség
Térlátás
Kézügyesség
Rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Empatikus készség
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Kreativitás, ötletgazdaság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
063-09    Fényképész és fotótermék-kereskedő mester technológiai feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megrendelést átvesz és a hozzá tartozó szükséges adminisztrációt elvégzi
Hívógépet, nyomtatót előkészít, ellenőriz, üzembe helyez, karbantart
Kontrollfilmet átfuttatja, értékeli
A kidolgozandó filmet gépbe helyezi és elindítja a technológiai folyamatot
Az oldatot utántölti, frissíti, cseréli a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
Ellenőrzi a laboratóriumi eszközöket igénybevétel, tisztaság szempontjából
Az alul- és a túlexpozíciót, a vizuális vizsgálat mellett etalonokkal és egyéb segédeszközök igénybevételével ellenőrzi
Képet nagyít, levilágít, nyomtat
Meghatározza a kép elfogadható és elfogadhatatlan paramétereit
Az elfogadhatatlan paraméterek okát megtalálja és elhárítja
Szkennel, CD-t ír
Hisztogrammot elemez
Monitort, nyomtatót kalibrál
Adathordozóról átmásol, szerkeszt
Monitoron gradációt, színt, tónust, kivágásbeli átalakításokat elvégez
Archivál analóg és digitális módon, katalogizál
Áruismerettel rendelkezik
Rendszerez, nyilvántartást vezet
Csomagol, adjusztál
Ellenőrzi az elektromos eszközök biztonságos működését
Biztonsági adatlapot beszerez és nyilvántart
Nyilvántartást vezet a keletkezett veszélyes hulladékokról és leadásukról
Biztosítja az egyéni védőfelszereléseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Az előhívás előkészítésének mozzanatai
B    Az előhíváshoz használt gépek, eszközök használatának alapvető szabályai
B    A film szélességének megfelelő hívóeszköz kiválasztása
C    Az előhívott film ellenőrzésének szempontjai
B    A fotográfia laboratóriumi és elektronikus képfeldolgozási eszközeinek – nagyítógépek, hívóberendezések, számítógépek, programok, szkennerek, levilágítók, nyomtatók stb. – rendszerezése, működése, használata
B    Sötétkamrai anyagok és berendezések (filmek, kazetták, előhívó tankok, hívógépek, vegyszerek stb.) kezelése
B    Fotólaboratóriumi anyagok és berendezések (fotópapírok, nagyítógépek, szárítógépek stb.) kezelése (sötétben is)
B    A fotódokumentáció alapismeretei
A    A fotográfia és film, videoanyagok archiválásának (analóg, digitális) elméleti alapjai
B    Oldatok pH értéke
B    A kidolgozó laboratórium elhelyezési rendje, munkarendszere, biztonsági eszközei
B    A különböző printerek, másoló, nagyítógépek működési elve
B    Hőmérséklet-, idő-, hatékonyság-, fedettség-, valamint a fokozat meghatározása
B    Utántöltési arány mérése, számítások segítségével
B    A szubsztraktív és additív színkeverési eljárások
B    Szín- és fedettség korrekciós eljárások
B    Színes fotóanyagok fotográfiai jellemzői
B    A színes negatív manuális és gépi kidolgozó eszközei és technológiája
B    Fotókikészítés és utómunkálatok
B    A képek retusálása
C    A csomagolás menete, szabályai
B    A kidolgozásra leadott munkák archiválása, nyilvántartása
B    Anyagrendelés, anyagleltár
B    Adminisztráció
C    Biztonságos munkavégzés feltételei
C    Villamosság-biztonságtechnika alapjai
D    Balesetvédelem
D    Tűzvédelem
C    Etika alapjai
C    Szolgáltatásetika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Laboratóriumi eszközök használata
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
3    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Precizitás
Megbízhatóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
A mesterjelöltnek – a mestervizsgára jelentkezéssel egyidejűleg – minimum 12 db, a saját munkájából összeállított, bemutatkozó képanyagot (mesterremeket) kell beadnia.
Az alábbi témakörökből választott három témából minimum négy-négy képet, a negyedik témából egy fotókönyvet.
A beadandó képanyag tetszőleges technikai kivitelben készülhet, a képek hosszabbik oldala minimum 38 cm legyen.
Választható témakörök:
Portré (női, férfi, gyermek) egész alakos vagy arckép
Riport
Tárgy
Reklám
Épület
Akt
Esküvő
Zsáner
Szabadon választott
Makró
A beadott képeket eredetiben és digitális adathordozón (CD-n) a vizsgabizottság archiválja, és oktatási célra felhasználhatja. Az ehhez szükséges jogi háttérről a szerző gondoskodik.
A mesterremek értékelése: 0–80% Nem felelt meg, 81–100% Megfelelt
1.    A mestervizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
062-09    Fényképész és fotótermék-kereskedő mester felvétel-technikai feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műtermi és külső felvétel készítése digitális technikával
Digitális képkorrekció
(A két témából A4-es méretű kép készítése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 480 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Részletekre irányuló kérdések megválaszolása és feladatok megoldása.
A kérdéscsoportok:
- eszközismeret
- szakmai számítás (optikai leképezési vagy digitális)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Fotótechnikán alapuló eszközismeretek alkalmazása
Fényképezéssel kapcsolatos jogi kérdések (fotójog)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0–60% Nem felelt meg, 61–100% Megfelelt
2. feladat    0–60% Nem felelt meg, 61–100% Megfelelt
3. feladat    0–70% Nem felelt meg, 71–100% Megfelelt
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
063-09    Fényképész és fotótermék-kereskedő mester technológiai feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Technológiai ismeretek és azok alkalmazhatósága
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai ismeretek, munka- és környezetvédelmi ismeretek, etika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülés idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0–60% Nem felelt meg, 61–100% Megfelelt
2. feladat    0–70% Nem felelt meg, 71–100% Megfelelt
2.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.
3.    A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Fényképész és fotótermék – kereskedő mester

Digitális / analóg professzionális fényképezőgép

X

Középformátumú fényképezőgép

X

Műszaki fényképezőgép

X

Objektívpark

X

Fotóműtermi berendezések

X

Műtermi villanó készülékek

X

Számítógépek

X

Szkenner

X

Fotóminőségű nyomtató

X

Photoshop vagy más egyenértékű képfeldolgozó szoftver

X

Színes minilabor analóg / digitális kidolgozó gép

X

Képvágó asztal

X

Kivetítő

X

6. FODRÁSZ
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A Fodrász mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Fodrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Fodrász

33 815 01 1000 00 00

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Fodrász

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Fodrász mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Fodrász mester munkaterületének leírása
Megteremti a vállalkozás feltételeit
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira
Fogadja a vendégeket
Előkészítő feladatokat végez
Hajmosást végez
A haj és a fejbőr kisebb rendellenességeit ápolja
Hajszínváltoztatást végez a színképzés alapelvei szerint
Tartós hullámosítást, egyenesítést végez
Női hajvágást végez az alaphajvágás és a divathajvágás technológiái szerint
Férfi hajvágást végez klasszikus és divatos forma szerint
Gyermekhajvágást végez
Hajformázást végez
Arcborotválást végez
Bajusz- és szakállkezelést végez
Hajmunkát végez
Speciális fodrászati tevékenységet végez
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat
Házi hajápolásra tanácsot ad
Vállalkozás vezetésével, menedzselésével kapcsolatos feladatok elvégzése
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.
2.    A Fodrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Fodrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Kozmetikus mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Fodrász megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11

Pedagógiai ismeretek

002-11

Vállalkozási ismeretek

015-09

Szépségszalon működtetése

066-09

Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai

067-09

Fodrász mester férfi szakág feladatai

068-09

Fodrász mester női szakág feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D     A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D    A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
D    A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C    A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
D    A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D    A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D    A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
D    Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
E    A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
D    A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E    A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E    A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
E    A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
D    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
D    A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
E    A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
E    A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
E    A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Elemi számolási készség
3    Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3    Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3    Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4    Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3    Motivációs készség
3        A gyermek tanulásának segítése
3     A pedagógiai módszerek használata
3     Pedagógiai beszédkészség
3     A szakképzési eszközök használata
4     A gyakorlati képzés módszertana
4    Oktatási eszközök használata
3    A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3    A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4    A célorientált munkavégzés készsége
4    A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4    Az önálló munkavégzés készsége
3    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3    A minőségi munkavégzés készsége
4    A szakmai probléma-megoldási készsége
4    Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3    A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
-    Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
-    Intézi a működési engedélyek beszerzését
-    Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
-    Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
-    Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Üzleti tervet készít
-    Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
-    Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
-    PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Kitölti az adónyomtatványokat
-    Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket
-    Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
-    Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
-    Pénzügyi tervet készít
-    Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A    A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B    Egyéni vállalkozás
B    Egyéni cég
C    Gazdasági társaságok csoportosítása
B    Gazdasági társaságok működésének szabályai
B    Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A    Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B    Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B    A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
C    Piacgazdaság, piac
C    A vállalkozások erőforrásai
C    A vállalkozások reálszférája
C    A vállalkozás személyi feltételei
A    A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C     Az elképzelés, az ötlet próbája
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
B    A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B    Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B    A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B    A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B    Számviteli rendszer kialakítása
C    A vállalkozás felelősségi rendszere
B    Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B    Az üzleti terv felépítése és részei
B    A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B    A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
B    A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
C    Hitelezés és támogatás
C    Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B    Adózás és társadalombiztosítás
C    A munkaszervezés alapjai
B    Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4     Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Telefonálási technikák
4    Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság    
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
015-09 Szépségszalon működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőeszközöket-felszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt
Leltárt készít
Feltölti a készleteket
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket, gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Ismeri és alkalmazza a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Vállalkozási formák
D Piackutatás alapjai
C Pénzügy alapjai
C Számvitel alapjai
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei
A Biztonságos munkavégzés feltételei
A Villamosság-biztonságtechnika alapjai
A Balesetvédelem
A Tűzvédelem
A Közegészségügy
A Veszélyes hulladék kezelése
C Kommunikáció alapjai
C Pszichológiai kultúra
C Etika alapjai
A Szolgáltatásetika
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok
A Fogyasztóvédelmi szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
5 Olvasott szöveg megértése
4 Fogalmazás írásban
4 Kézírás
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
066-09    Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven is
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel
Elvégzi a diagnosztizálást a fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel
Műveleti tervet készít
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket
Bőrpróbát végez
Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg számítógép segítségével
Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint
Beteríti a vendéget
A hajmosás műveletét típusának és céljának megfelelően végzi el, esetleg masszázst is végez
Befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyre állítja a pH-t
Kiválasztja a fejbőr- és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és technológiákat
Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő festéket az oxidációs emulzió koncentrációjának, a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt
Elvégzi a hajfestési műveletet
Emulgeál
Előpigmentál, pigmentál
Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával
Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket
Elvégzi a megtervezett színezési műveletet
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt
Elvégzi a hajszín-világosítást az előszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint
Kiválasztja a melírozáshoz szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt
Elvégzi a tervezett melírozási műveleteket
Színváltoztatást végez tupén, póthajon, parókán
Hullámosításhoz/kiegyenesítéshez kiválasztja a hajtípusnak és frizurának megfelelő anyagokat (pl. eltérő pH-jú oldatokat, előkezelőket), eszközöket, hatóidőt
A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési műveletet
Elvégzi a közömbösítést, fixálást
Utókezelést végez (struktúrajavítást végez)
Tartós formaváltoztatást végez tupén, póthajon, parókán
Festi, színezi a szakállt, bajuszt, műveleti tervet készít, elvégzi a vegyszeres műveletet, utókezelést végez
Tanácsot ad otthoni hajápolásra
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Kommunikációs alapismeretek
C    Pszichológiai kultúra tényezői
C    Etikai alapismeretek
C    Szolgáltatásetika
C    Bőr anatómiai felépítése és élettana
B    Hajszál hossz- és keresztmetszete
B    Haj, arcszőrzet élettana
B    Arc idegei
B    Koponya csontjai
B    Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei
B    Hajmosási alapismeretek
B    Haj és fejbőr ápolása
A    Hajfestés folyamatának technológiái
A    Színezés, tónusbiztosítás
A    Szőkítés és színelvonás technológiája
A    Melírozás technológiája
A    Színkeverés
A    Haj tartós formaváltoztatásai
B    Tervezés technológiai folyamata
B    Előkészítés technológiai folyamata
B    Munkafolyamat technológiai lépései
C    Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai
C    Fertőtlenítő szerek alkalmazási módjai
B    Hajszínváltoztatás tulajdonságai
B    Tartós formaváltoztatás anyagai
B    Hígítási, keverési arányok számítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
2    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
1    Elemi szintű számítógép-használat
2    Telefonálás idegen nyelven
4    Hajformázó eszközök használata
4    Hajszínváltoztatás eszközeinek használata
4    Elektromos berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Látás
Térlátás
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezés
Áttekintő képesség
Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: