• Tartalom

8/2013. (II. 18.) VM rendelet

8/2013. (II. 18.) VM rendelet

az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.02.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet) 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, amennyiben az a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, a járulékokat a Tbj. törvény alapján
a) legalább az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,
b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.”

(2) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet vonatkozásában, amennyiben a természetes személy a (4) és (4a) bekezdésben foglaltaktól eltérően egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett és az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény alapján
a) legalább a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott árbevétel után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,
b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.”

(3) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (4), (4a) és (5) bekezdés szerinti közterhek megfizetését pénzügyi bizonylatokkal szükséges igazolni.”

(4) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A termelő az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó szabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Ha a termelő az ellenőrzéskor a teljesítésként vállalt összegről szóló pénzforgalmi bizonylatokat nem tudja bemutatni vagy csak annak egy részéről tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a termelő a pénzforgalmi bizonylatokkal igazolandó érintett év vonatkozásában az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételt nem vagy csak részben teljesítette.”

2. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a 7. §-t követően a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § Amennyiben a termelő a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján vállalt kötelezettségek egyikét sem teljesítette, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a termelő attól az évtől kezdődően, amikortól a teljesítést igazoló dokumentumok nem állnak rendelkezésére, véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.”
„(4) Amennyiben az ügyfél a tárgyévre vonatkozó egységes kérelmét a kifizetésről szóló döntés jogerőre emelkedéséig visszavonta, akkor azt az ügyfelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programból kilépettnek kell tekinteni.”

4. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § E rendeletnek az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2013. (II. 18.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 4. § (4a)–(6) bekezdését, 4. § (9) bekezdését, valamint 7/A. §-át a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet módosítása

5. § A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 19/2012. (III. 6.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A különleges rizstámogatás kifizetésének feltétele, hogy a rizstermesztő a tárgyévben SAPS jogosult legyen, azaz a tárgyévben egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtson be, és kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részben vagy egészben jóváhagyja.”

6. § (1) A 19/2012. (III. 6.) VM rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A különleges rizstámogatás keretösszege évente 1 300 000 euró.
(3) A 2012. támogatási évben igényelt különleges rizstámogatás fajlagos mértéke: 115 730 forint.”

(2) A 19/2012. (III. 6.) VM rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 2013. támogatási évben, illetve azt követő tárgyévekben a különleges rizstámogatás támogatás fajlagos mértékét az MVH állapítja meg a (2) bekezdés szerinti pénzügyi keret és az összes olyan rizstermő terület alapján, amelyre a 2. § (3) bekezdése szerinti SAPS jogosult rizstermesztők különleges rizstámogatást igényeltek.”

3. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

7. § (1) A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„5. Beruházás: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti olyan, az ügyfél által eszközölt, a számvitelről szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak minősített, támogatás nélkül értendő ráfordítások összessége – bele nem számítva a saját munkavégzést – amely az elismert tevékenységet szolgálja, és amelynek megvalósulása az ügyfél saját nevére szóló érvényes számlával, teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható és szerepel a tárgyi eszköz nyilvántartásban;”

(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. §-a a következő 22. és 23. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„22. Felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti fogalom;
23. Elkülönített nyilvántartás: azon támogatási feltétel megvalósítását eredményező eseményekről szóló külön nyilvántartás, illetve külön analitikus nyilvántartás eredeti bizonylatai, amelyek e rendeletben meghatározott feltétel teljesítéséhez az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetére hatást gyakorolnak, azzal, hogy könyvvezetési kötelezettség esetén az ügyfél kiadásait, valamint a bevételeit is tartalmazza, szabályzatban meghatározott helyen, bármikor ellenőrizhetően tárolt, őrzött módon, legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt iratmegőrzési határidőig.”

8. § (1) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjának ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A szerkezetátalakítási programban részt vevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles 2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni:]

ba) a referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy 2012-ben 2016 munkaóra, 2013-ban 2008 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása;
bb) az előző naptári év elismert tevékenységéből származó árbevétel 10 százalékának megfelelő összeg beruházásra, beruházásokra, felújításra, felújításokra vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy a beruházást, beruházásokat, felújítást, felújításokat vagy azok részteljesítését – a megfelelő bizonylattal alátámasztva – legkésőbb a következő év március 15-ig befejezik;
bc) az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy, a kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a képzés követelményeinek megfelelő – a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15-ig történő – befejezése, illetve az egy évnél hosszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése;”
(4a) A (4) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, amennyiben az a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, a járulékokat a Tbj. törvény alapján
a) legalább az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,
b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.”

(3) A 22/2012. (III. 30.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet vonatkozásában, amennyiben a természetes személy a (4) és (4a) bekezdésben foglaltaktól eltérően egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett és az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény alapján
a) meghatározott árbevétel után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,
b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.”

(4) A 22/2012. (III. 30.) FVM rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (4), (4a) és (5) bekezdés szerinti közterhek megfizetését pénzügyi bizonylatokkal szükséges igazolni.”

(5) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartás, vagy egyéb közokirat alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti beruházásról, felújításról, illetve annak részteljesítéséről szóló fenti igazoló dokumentumokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az érintett naptári év vonatkozásában nem teljesítette a beruházási, felújítási kötelezettségét.”
„(10) Az ügyfél a támogatással összefüggő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. Könyvvezetési kötelezettség esetén a nyilvántartást az analitikus nyilvántartásban elkülönülten kell vezetni.
(11) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 80–81. §-a által rögzített átváltási eljárást kell alkalmazni.
(12) Egy adott képzés elvégzésének vagy lezárt félév teljesítésének igazolása a szerkezetátalakítási nemzeti programra vonatkozó kérelemhez kapcsolódóan, az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítéseként, egy támogatási év vonatkozásában kizárólag egy kérelemhez kapcsolódóan fogadható el. Amennyiben az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által végzett képzésről szóló igazolás több kérelemhez kapcsolódóan választott, az (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítésének igazolására kerül benyújtásra, azt az MVH csak annál a kérelemnél fogadja el, amelyet a képzésen résztvevő ügyfél saját nevében nyújtott be.
(13) Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos saját nevére szóló érvényes számlán, teljesítési igazoláson, használatbavételi engedélyen, illetve adásvételi szerződésen feltüntetett teljesítési időpontnak a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15-e közötti időszakra kell esnie. A beruházással, felújítással kapcsolatos saját nevére szóló érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, illetve adásvételi szerződés csak egy támogatási év vonatkozásában fogadható el.”

9. § (1) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A szerkezetátalakítási program alapján vállalt foglalkoztatási és beruházási kötelezettségek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén, valamint a szakmai továbbképzési kötelezettség nem teljesítése esetén nem teljesítési bírságként – figyelemmel a Törvény 73/A. § (5) bekezdésében foglaltakra –]

a) Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AtSzJ) esetén jogosultságonként 100 eurót,
b) Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: HbSzJ) esetén jogosultságonként 54 eurót,
c) Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság (a továbbiakban: SzETj) esetén jogosultságonként 43 eurót,
d) Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AjSzJ) esetén jogosultságonként 8 eurót,
e) Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság (a továbbiakban: AjKTj) esetén jogosultságonként 4 eurót
kell figyelembe venni.”

(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ügyfél által vállalt foglalkoztatási kötelezettség részleges teljesítése, valamint beruházási, felújítási kötelezettség részleges teljesítése esetén az (1) bekezdésben foglalt összegek a nem teljesítés arányában veendők figyelembe valamennyi, ezen rendelet által szabályozott jogosultság esetében.”

10. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az MVH a kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát, valamint azok egységértékét két tizedesjegy pontossággal tartja nyilván.”

11. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás euróban kerül megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikke szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.”

12. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben az ügyfél a tárgyévre vonatkozó egységes kérelmét a kifizetésről szóló döntés jogerőre emelkedéséig visszavonta, akkor azt az ügyfelet a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programból kilépettnek kell tekinteni.”

13. § (1) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása esetén az átvevőnek kell minden, a szerkezetátalakítási programban előírt feltételt teljesítenie a tárgyévre vonatkozóan.”
„(9) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban történő átvezetése iránti, a (2) és (6) bekezdés szerinti kérelmet az azt benyújtó ügyfelek közösen, az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon vonhatják vissza.
(10) Az egyes kérődző szerkezetátalakítási jogosultságok átruházásakor a nemzeti feltétel teljesítésének alapját képező állategység az átruházott jogosultság darabszámának arányában kerül átvezetésre. Az arány számításánál a kerekítés szabályát egy tizedesjegy pontossággal kell alkalmazni.”

14. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § E rendeletnek az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2013. (II. 18.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § 5., 22. pontját, 3. § (1) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontját, 3. § (1) bekezdés c) pontját, 3. § (2) bekezdését, 3. § (4a)–(6) bekezdését, 3. § (8) bekezdését, 3. § (11)–(13) bekezdését, 4. § (1) bekezdés a)–e) pontját, 4. § (2) bekezdését, valamint 13. § (4) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. § (1) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „február 15-ig” szövegrész helyébe a „március 15-ig” szöveg lép.

(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az adott december 31.” szövegrész helyébe az „a tárgyévet követő március 15.” szöveg lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről szóló
90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet módosítása

16. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről szóló 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében a „3142,13 EUR/történelmi bázisjogosultság” szövegrész helyébe a „2143,13 EUR/történelmi bázisjogosultság” szöveg lép.

5. Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére