• Tartalom

8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet és a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról1

2013.09.20.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet módosítása

1. § (1) A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„36. GSM-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel a GSM nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 502-nek és az MSZ EN 301 511-nek;”

(2) Az R1. 2. § 76. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„76. LTE-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az LTE nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-13-nak, az MSZ EN 301 908-14-nek és az MSZ EN 301 908-15-nek;”

(3) Az R1. 2. § 186. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„186. UMTS-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az UMTS nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-2-nek, az MSZ EN 301 908-3-nak és az MSZ EN 301 908-11-nek;”

(4) Az R1. 2. § 197. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„197. WiMAX-rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rádiórendszer, valamint a mozgószolgálatban olyan mobil rádiórendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek. A 880–915/925–960 MHz és az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban a WiMAX nemzeti szabványoknak, ezen belül különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-21-nek és az MSZ EN 301 908-22-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózat is WiMAX-rendszernek minősül;”

2. § (1) Az R1. 13. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„20. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,”

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az R1. 13. § (1) bekezdése a következő 20a. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„20a. az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790–862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak,”

(való megfelelést szolgálja.)

(3) Az R1. 13. § (1) bekezdése a következő 20b. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„20b. az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak,”

(való megfelelést szolgálja.)

(4) Az R1. 13. § (1) bekezdése a következő 20c. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„20c. az 1920–1980 MHz-es és a 2110–2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak és”

(való megfelelést szolgálja.)

3. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 14. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. § Az R1.

a) 2. § 169. pontjában a „25 kHz nél” szövegrész helyébe a „25 kHz-nél” szöveg, 9. §-ában az „alkalmazást” szövegrész helyébe az „-alkalmazást” szöveg, 11. § (2) bekezdésében az „(SRD k)” szövegrész helyébe az „(SRD-k)” szöveg, 13. § (1) bekezdés 21. pontjában a „2008. április 7 i” szövegrész helyébe a „2008. április 7-i” szöveg, 14. § (1) bekezdésében az „az ECC/DEC/(04)06 Határozat, valamint a 4. határozati pont 2010–2025 MHz frekvenciasávra vonatkozó részében nem teljesülő ECC/DEC/(06)01 Határozat kivételével” szövegrész helyébe az „az ECC/DEC/(04)06 Határozat kivételével” szöveg,

b) 4. melléklet 2. pont 5.443B nemzetközi lábjegyzetében a „– 124,5 dB(W/m2)” szövegrész helyébe a „–124,5 dB(W/m2)” szöveg, 4. melléklet 2. pont 5.543A nemzetközi lábjegyzetében a „– 100 dB(W/MHz)” szövegrész helyébe a „–100 dB(W/MHz)” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R1. 14. melléklet 3.3. pontjában az

„ERC/REC 62 01 Use of the band 135.7-137.8 kHz by the amateur service
(Mainz 1997) A 135,7–137,8 kHz sávnak az amatőrszolgálat által történő használata”

szövegrész.

2. A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosítása

6. § A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése a következő 27a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„27a. összes kisugárzott teljesítmény (TRP): a tér minden irányába kisugárzott teljesítmény integrálja, amely az antenna által ténylegesen kisugárzott teljesítmény nagyságát határozza meg;”

7. § (1) Az R2. 11. § (1) bekezdés 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„38. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,”

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az R2. 11. § (1) bekezdése a következő 38a. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„38a. az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790–862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak,”

(való megfelelést szolgálja.)

(3) Az R2. 11. § (1) bekezdése a következő 39a. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„39a. az 1920–1980 MHz-es és a 2110–2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak és”

(való megfelelést szolgálja.)

8. § (1) Az R2. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2. 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(5) Az R2. 7. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(6) Az R2. 8. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(7) Az R2. 9. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

9. § (1) Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) C:859 mezőjében a „19 995–20 010 kHz” szövegrész helyébe a „19 995–20 000 kHz” szöveg,

b) D:969, D:970–D:972, D:973, D:978, D:1000, D:1015, D:1016, D:1017, D:1018, D:1143, D:1202–D:1203, D:1204, D:1237, D:1307, D:1308, D:1430, D:1435, D:1437–D:1438, D:1441, D:1442, D:1443, D:1445, D:1446, D:1447, D:1448, D:1449 és D:1450 mezőjében az „MSZ EN 300 220-3” szövegrész helyébe az „MSZ EN 300 220-2” szöveg,

c) D:1452–D:1454 és D:1466–D:1467 mezőjében az „MSZ EN 301 419-3; MSZ EN 301 419-7” szövegrész helyébe az „MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511” szöveg,

d) D:1873 és D:1881 mezőjében az „MSZ EN 300 328-2” szövegrész helyébe az „MSZ EN 300 328” szöveg

lép.

a) I. fejezet 18. pont 18.5. alpontjában a „legfeljebb négy blokk” szövegrész helyébe a „legfeljebb nyolc blokk” szöveg,

b) I. fejezet 18. pont 18.12. alpontjában és II. fejezet 5. pont 5.3. alpontjában a „duplexitása FDD vagy TDD lehet” szövegrész helyébe a „duplexitása a 3,5 GHz-es sávban FDD vagy TDD, a 3,7 GHz-es sávban pedig kizárólag TDD lehet” szöveg

lép.

(3) Az R2. 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében a „H141” szövegrész helyébe a „H136” szöveg lép.

(4) Az R2. 7. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „9. § (2)” szövegrész helyébe a „2. melléklet I. fejezet 9. pont 9.6.4. alpont” szöveg lép.

(5) Az R2. 7. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében a „14.5. alpont” szövegrész helyébe a „14.4. alpont” szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R2.

a) 12. §-ában az „– a 3. határozati pont 2010–2025 MHz frekvenciasávra vonatkozó részében nem teljesülő ECC/DEC/(06)01 Határozat kivételével –” szövegrész,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat 1461–1464., 1474–1477., 1770–1777. és 1791–1798. sora,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2032–D:2033 mezőjében az „ERC/REC 14-03 B melléklet B2. pont” szövegrész,

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 9 órakor lép hatályba.

12. § Ez a rendelet

a) az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790–862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak és

b) az 1920–1980 MHz-es és a 2110–2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 81/A. sorral egészül ki:
(A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése)

 

A

B

81/A

RAINWAT

Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról

2. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 252. sora helyébe a következő sor lép:
    (Frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázata)

 

A

B

C

D

E

F

G

1

N E M Z E T K Ö Z I F E L O S Z T Á S

N E M Z E T I F E L O S Z T Á S

2


N E M Z E T K Ö Z I R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT


NEM POLGÁRI


POLGÁRI


KÖZÖS

3

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

SZERINT)

 

 

 

252

156,4875–156,5625 MHz    TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)5.111 5.226 5.227

156,4875–156,5625 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226 5.227

 

156,4875–156,5625 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.227 H74 H75A

5.226

156,4875–156,5625 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226 H16 H72 H75

2.    Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 254. sora helyébe a következő sor lép:
    (Frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázata)

 

A

B

C

D

E

F

G

1

N E M Z E T K Ö Z I F E L O S Z T Á S

N E M Z E T I F E L O S Z T Á S

2


N E M Z E T K Ö Z I R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT


NEM POLGÁRI


POLGÁRI


KÖZÖS

3

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

SZERINT)

 

 

 

254

156,7625–156,8375 MHz    TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)5.111 5.226

156,7625–156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226

 

 

156,7625–156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226 H16 H75

3.    Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 379–381. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázata)

 

A

B

C

D

E

F

G

1

N E M Z E T K Ö Z I F E L O S Z T Á S

N E M Z E T I F E L O S Z T Á S

2


N E M Z E T K Ö Z I R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT


NEM POLGÁRI


POLGÁRI


KÖZÖS

3

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

SZERINT)

 

 

 

379


5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388


5.149 5.341 5.385 5.388

 

1900–1930 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.388 H146 H146A H146B H147

 

380

1930–1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388

1930–1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)

5.388

1930–1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388

1930–1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A5.388

 

1930–1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ5.388 H147

 

381

1970–1980 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B


5.388

1970–1980 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A

5.388

 

1970–1980 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.388 H147

 

4.    Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 386–388. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázata)

 

A

B

C

D

E

F

G

1

N E M Z E T K Ö Z I F E L O S Z T Á S

N E M Z E T I F E L O S Z T Á S

2


N E M Z E T K Ö Z I R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT


NEM POLGÁRI


POLGÁRI


KÖZÖS

3

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

SZERINT)

 

 

 

386

2110–2120 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr irány)5.388

2110–2120 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld–űr irány)

5.388

 

2110–2120 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld–űr irány) H24

5.388 H147

 

387

2120–2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388

2120–2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)

5.388

2120–2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388

2120–2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A5.388

 

2120–2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ5.388 H147

 

388

2160–2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388

2160–2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)

5.388 5.389C 5.389E

2160–2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388

2160–2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A5.388

 

2160–2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ5.388 H147

 

3. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R1. 5. mellékletének H72, H75, H100, H110B, H146, H147 és H160 nemzeti lábjegyzete helyébe a következő rendelkezések lépnek:
H72    A 156,0125–156,4875 MHz, 156,5125–156,5375 MHz, 156,6125–156,6375 MHz, 156,7125–156,7375 MHz, 156,8625–156,8875 MHz, 156,9625–156,9875 MHz, 157,0375–157,0875 MHz, 157,1625–157,1875 MHz, 157,2625–157,2875 MHz, 157,3125–157,3375 MHz, 157,3625–157,3875 MHz, 157,4125–157,4375 MHz, 160,6125–160,9625 MHz, 161,5625–161,5875 MHz, 161,6375–161,6875 MHz, 161,7625–161,7875 MHz, 161,8625–161,8875 MHz és a 161,9125–161,9375 MHz sáv a belvízi mozgószolgálat alkalmazásai részére elsődleges jelleggel tervezett az RR 52. Cikke és 18. Függeléke, a Bizottság 2000/637/EK Határozata, valamint a „Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)” alapján.”
H75    A 156,4875–156,5125 MHz, 156,5375–156,6125 MHz, 156,6375–156,7125 MHz, 156,7375–156,8625 MHz, 156,8875–156,9625 MHz, 156,9875–157,0375 MHz, 157,0875–157,1625 MHz, 157,1875–157,2625 MHz, 157,2875–157,3125 MHz, 157,3375–157,3625 MHz, 157,3875–157,4125 MHz, 161,4875–161,5625 MHz, 161,5875–161,6375 MHz, 161,6875–161,7625 MHz, 161,7875–161,8625 MHz, 161,8875–161,9125 MHz és a 161,9375–162,0375 MHz sáv a belvízi mozgószolgálat alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2000/637/EK Határozata, valamint a „Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)” alapján.
    A 161,975 MHz és a 162,025 MHz frekvencia a belvízi mozgószolgálat keretében az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító és követő rendszer (AIS) részére elsődleges jelleggel kijelölt az RR 52. Cikke és 18. Függeléke, a Bizottság 2000/637/EK Határozata, az ERC/DEC/(99)17 Határozat, valamint a „Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)” alapján.”
H100    A 451,3–452,74/461,3–462,74 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére 2013. március 31-ig elsődleges jelleggel, 2013. április 1-jétől 2013. december 31-ig másodlagos jelleggel kijelölt.”
H110B    A 790–862 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat keretében elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2010/267/EU Határozata és az ECC/DEC/(09)03 Határozat alapján, beleértve az IMT rendszereket is.”
H146    Az 1900–1905 MHz és a 2010–2025 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében jövőbeni harmonizált európai felhasználás részére elsődleges jelleggel tervezett.”
H147    Az 1920–1980 MHz és a 2110–2170 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2012/688/EU végrehajtási határozata és az ECC/DEC/(06)01 Határozat alapján, beleértve az IMT rendszereket is.”
H160    A 3400–3800 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2008/411/EK Határozata, valamint az ECC/DEC/(11)06 Határozat 1. határozati pontja alapján, beleértve az ECC/DEC/(07)02 Határozat alapján az állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont és pont-többpont struktúrájú, valamint mozgószolgálati szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszereket (így LTE és WiMAX rendszereket) is.”
2.    Az R1. 5. melléklete a következő H146A és H146B nemzeti lábjegyzettel egészül ki:
H146A    Az 1905–1920 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.”
H146B    Az 1905–1920 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében az IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerektől eltérő jövőbeni harmonizált európai felhasználás részére elsődleges jelleggel tervezett.”

4. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R1. 14. melléklet 2.2. pontja a 2011/829/EU határozatra vonatkozó sort követően a következő sorral egészül ki:
(2.2.    Határozatok)

„2012/688/EU

Commission Implementing Decision of 5 November 2012 on the harmonisation of the frequency bands 1 920-1 980 MHz and 2 110-2 170 MHz for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union
A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 5.) az 1 920–1 980 MHz-es és a 2 110–2 170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról”

2.    Az R1. 14. melléklet 3.2. pontjában az ECC/DEC/(06)01 határozatra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:
(3.2.    ERC/DEC és ECC/DEC határozatok)

„ECC/DEC/(06)01

The harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT systems
approved 24 March 2006
amended 02 November 2012
Az 1920–1980 MHz és a 2110–2170 MHz sáv mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) – beleértve a földfelszíni IMT rendszereket is – részére történő harmonizált használata
jóváhagyva: 2006. március 24.
módosítva: 2012. november 2.”

3.    Az R1. 14. melléklet 3.2. pontja az ECC/DEC/(11)05 határozatra vonatkozó sort követően a következő sorral egészül ki:
(3.2.    ERC/DEC és ECC/DEC határozatok)

„ECC/DEC/(11)06

Harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz
9 December 2011
Harmonizált frekvenciaelrendezések a 3400–3600 MHz és a 3600–3800 MHz sávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) részére
2011. december 9.”

4.    Az R1. 14. melléklet 5.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„5.3.    Nemzetközi megállapodás
Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways (RAINWAT)
Bucuresti, 18.04.2012
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT)
Bukarest, 2012. április 18.”
5.    Az R1. 14. melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:
„6.    Szabványok

 

A

B

1

MSZ EN 301 502

A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). A bázisállomás berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

2

MSZ EN 301 511

A mobil távközlés globális rendszere (GSM). A GSM 900 és a GSM 1800 sáv mobil állomásaira vonatkozó, az R&TTE-irányelv (1999/5/EC) 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány

3

MSZ EN 301 908-1

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények

4

MSZ EN 301 908-2

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 2. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)

5

MSZ EN 301 908-3

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 3. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) bázisállomások (BS)

6

MSZ EN 301 908-11

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 11. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) átjátszók

7

MSZ EN 301 908-13

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 13. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) felhasználói berendezés (UE)

8

MSZ EN 301 908-14

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 14. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) bázisállomások (BS)

9

MSZ EN 301 908-15

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 15. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA FDD) átjátszók

10

MSZ EN 301 908-21

IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 21. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAX) FDD felhasználói berendezés (UE)

11

MSZ EN 301 908-22

IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 22. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAX) FDD bázisállomás (BS)

5. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 967. sora helyébe a következő sor lép:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

967

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1167. és 1168. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1167

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

1168

H75

 

Belvízi mozgószolgálat alkalmazásai a 156,4875–156,5125 MHz és a 156,5375–156,5625 MHz sávban.

2000/637/EK

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)

MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 300 698-3

MSZ EN 301 178-2

A körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ EN 300 698-1 szabvány B melléklete szerinti automatikus adóazonosító rendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.

A rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között, valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

3.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1174. és 1175. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1174

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

1175

H75

 

Belvízi mozgószolgálat alkalmazásai a 156,5625–156,6125 MHz, 156,6375–156,7125 MHz és a 156,7375–156,7625 MHz sávban.

2000/637/EK

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)

MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 300 698-3

MSZ EN 301 178-2

A körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ EN 300 698-1 szabvány B melléklete szerinti automatikus adóazonosító rendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.

A rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között, valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

4.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1178–1180. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 1180/A. sorral egészül ki:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1178

156,7625–156,8375 MHz

 

 

 

 

1179

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

 

 

 

 

1180

H75

K

Belvízi mozgószolgálat alkalmazásai.

2000/637/EK

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)

MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 300 698-3

MSZ EN 301 178-2

A körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ EN 300 698-1 szabvány B melléklete szerinti automatikus adóazonosító rendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.

A rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között, valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

1180/A

H16

 

Belvízi mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája a 156,8 MHz frekvencián.

RR 30., 31., 32., 51. és 52. Cikk

RR 15. és 18. Függelék

 

5.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1195–1197. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1195

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

1196

H75

 

Belvízi mozgószolgálat alkalmazásai a
156,8375–156,8625 MHz, 156,8875–156,9625 MHz, 156,9875–157,0375 MHz, 157,0875–157,1625 MHz, 157,1875–157,2625 MHz, 157,2875–157,3125 MHz, 157,3375–157,3625 MHz, 157,3875–157,4125 MHz, 161,4875–161,5625 MHz, 161,5875–161,6375 MHz, 161,6875–161,7625 MHz, 161,7875–161,8625 MHz, 161,8875–161,9125 MHz és a 161,9375–162,0375 MHz sávban.

2000/637/EK

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)

MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 300 698-3

MSZ EN 301 178-2

A körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ EN 300 698-1 szabvány B melléklete szerinti automatikus adóazonosító rendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.

A rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között, valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

1197

H75

 

Belvízi mozgószolgálat keretében az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító és követő rendszer (AIS) alkalmazásai a 161,975 MHz és a 162,025 MHz frekvencián.

RR 52. Cikk és 18. Függelék

ERC/DEC/(99)17

 

6.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1399–1426. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 1402/A–1402/D., 1412/A–1412/D. és 1419/A–1419/D. sorral egészül ki:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1399

H29

 

Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai, beleértve a rádiómikrofonokat is (SRD) a 786–789 MHz sávban.

ERC/REC 70-03 10. melléklete

ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az ERC/REC 70-03 10. melléklet előírásait nem teljesítő, legfeljebb 50 mW ERP-vel működő eszközök a digitális átállás határnapjáig tarthatók üzemben.

1400

H29

 

Rádiómikrofonok (SRD) a 789–790 MHz sávban.

MSZ EN 300 422-2

ERPmax = 50 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1401

790–830 MHz

 

 

 

 

1402

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1402/A

H110B

K

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2010/267/EU

ECC/DEC/(09)03; ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 8b. pont

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1402/B

 

 

IMT

 

 

1402/C

 

 

UMTS

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1402/D

 

 

LTE

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1403

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

1404

H80

 

Földfelszíni digitális műsorszórás.

2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

 

1405

H80A

 

Földfelszíni analóg televízió-műsorszórás.

2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

G-rendszerű tv-adás.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1406

Állandóhelyű

 

 

 

 

1407

H110

 

Televízióhíranyag-átvitel a 790–798 MHz és a 814–830 MHz sávban.

ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.

ERPmax = 10 W

1408

H110

 

Rádióhíranyag-átvitel a 790–798 MHz és a 814–830 MHz sávban.

ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

MSZ EN 300 454-2

 

1409

H29

 

Rádiómikrofonok (SRD) a 790–823 MHz sávban.

MSZ EN 300 422-2

ERPmax = 50 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1410

H29

 

Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai, beleértve a rádiómikrofonokat is (SRD) a 823–830 MHz sávban.

ERC/REC 70-03 10. melléklete

ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1411

830–846 MHz

 

 

 

 

1412

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1412/A

H110B

K

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2010/267/EU

ECC/DEC/(09)03; ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 8b. pont

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1412/B

 

 

IMT

 

 

1412/C

 

 

UMTS

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1412/D

 

 

LTE

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1413

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

1414

H80

 

Földfelszíni digitális műsorszórás.

2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

 

1415

H80A

 

Földfelszíni analóg televízió-műsorszórás.

2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

G-rendszerű tv-adás.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1416

H29

 

Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai, beleértve a rádiómikrofonokat is (SRD) a 830–832 MHz sávban.

ERC/REC 70-03 10. melléklete

ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1417

H29

 

Rádiómikrofonok (SRD) a 832–846 MHz sávban.

MSZ EN 300 422-2

ERPmax = 50 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1418

846–862 MHz

 

 

 

 

1419

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1419/A

H110B

K

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2010/267/EU

ECC/DEC/(09)03; ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 8b. pont

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1419/B

 

 

IMT

 

 

1419/C

 

 

UMTS

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1419/D

 

 

LTE

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1420

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

1421

H80

 

Földfelszíni digitális műsorszórás.

2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

 

1422

H80A

 

Földfelszíni analóg televízió-műsorszórás.

2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

G-rendszerű tv-adás.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1423

Állandóhelyű

 

 

 

 

1424

H110

 

Televízióhíranyag-átvitel.

ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.

ERPmax = 10 W

1425

H110

 

Rádióhíranyag-átvitel.

ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

MSZ EN 300 454-2

 

1426

H29

 

Rádiómikrofonok (SRD).

MSZ EN 300 422-2

ERPmax = 50 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

7.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1455–1460. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1455

880–915 MHz

 

 

 

 

1456

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1457

H119

K

GSM-rendszer a 880–915/925–960 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(95)01; ECC/DEC/(12)01

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 9. pont

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

A sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.

1458

H119

 

UMTS-rendszer a 880–915/925–960 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1459

H119

 

LTE-rendszer a 880–915/925–960 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

1460

H119

 

WiMAX-rendszer a 880–915/925–960 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-21

MSZ EN 301 908-22

8.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1468–1473. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1468

925–960 MHz

 

 

 

 

1469

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1470

H119

K

GSM-rendszer a 880–915/925–960 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(95)01; ECC/DEC/(12)01

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 9. pont

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

A sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.

1471

H119

 

UMTS-rendszer a 880–915/925–960 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1472

H119

 

LTE-rendszer a 880–915/925–960 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

1473

H119

 

WiMAX-rendszer a 880–915/925–960 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-21

MSZ EN 301 908-22

9.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1764–1769. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1764

1710–1785 MHz

 

 

 

 

1765

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1766

H119

K

GSM-rendszer az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 14. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

1767

H119

 

UMTS-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1768

H119

 

LTE-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1769

H119

 

WiMAX-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-21

MSZ EN 301 908-22

 

10.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1785–1790. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1785

1805–1880 MHz

 

 

 

 

1786

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1787

H119

K

GSM-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 14. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

1788

H119

 

UMTS-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1789

H119

 

LTE-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1790

H119

 

WiMAX-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-21

MSZ EN 301 908-22

 

11.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1807–1825. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 1811/A., 1811/B., 1815/A., 1815/B. és 1818/A–1818/C. sorral egészül ki:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1807

1900–1930 MHz

 

 

 

 

1808

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

 

 

1809

H146A

K

IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek időosztásos duplex (TDD) alkalmazásai az 1905–1920 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(12)01

ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-6

MSZ EN 301 908-7

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1810

H147

 

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1920–1930/2110–2120 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2012/688/EU

ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1811

 

 

IMT

 

 

1811/A

 

 

IMT-2000/UMTS

ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1811/B

 

 

LTE

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1812

1930–1970 MHz

 

 

 

 

1813

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

 

 

1814

H147

K

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1930–1970/2120–2160 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2012/688/EU

ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1815

 

 

IMT

 

 

1815/A

 

 

IMT-2000/UMTS

ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1815/B

 

 

LTE

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1816

1970–1980 MHz

 

 

 

 

1817

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

 

 

1818

H147

K

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1970–1980/2160–2170 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2012/688/EU

ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1818/A

 

 

IMT

 

 

1818/B

 

 

IMT-2000/UMTS

ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1818/C

 

 

LTE

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1819

1980–2010 MHz

 

 

 

 

1820

MOZGÓ

 

 

 

 

1821

H148

K

2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő földfelszíni komponensei (CGC).

2007/98/EK; 626/2008/EK

ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 302 574-1; MSZ EN 302 574-2

MSZ EN 302 574-3

2. melléklet I. fejezet 16. pont

Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1822

 

 

1. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC
az 1980–1995 MHz sávban

2. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC
az 1995–2010 MHz sávban

 

 

1823

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)

 

 

 

 

1824

H148

 

2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek.

626/2008/EK

ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 302 574-2; MSZ EN 302 574-3

2. melléklet III. fejezet

Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1825

 

 

1. MSS szolgáltató az 1980–1995 MHz sávban

2. MSS szolgáltató az 1995–2010 MHz sávban

2009/449/EK

 

12.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1834–1850. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 1836/A–1836/C., 1840/A., 1840/B. és 1843/A–1843/C. sorral egészül ki:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1834

2110–2120 MHz

 

 

 

 

1835

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

 

 

1836

H147

K

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1920–1930/2110–2120 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2012/688/EU

ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1836/A

 

 

IMT

 

 

1836/B

 

 

IMT-2000/UMTS

ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1836/C

 

 

LTE

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1837

2120–2160 MHz

 

 

 

 

1838

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

 

 

1839

H147

K

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1930–1970/2120–2160 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2012/688/EU

ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1840

 

 

IMT

 

 

1840/A

 

 

IMT-2000/UMTS

ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1840/B

 

 

LTE

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1841

2160–2170 MHz

 

 

 

 

1842

ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

 

 

 

 

1843

H147

K

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1970–1980/2160–2170 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2012/688/EU

ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1843/A

 

 

IMT

 

 

1843/B

 

 

IMT-2000/UMTS

ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

 

1843/C

 

 

LTE

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13

MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15

 

1844

2170–2200 MHz

 

 

 

 

1845

MOZGÓ

 

 

 

 

1846

H148

K

2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő földfelszíni komponensei (CGC).

2007/98/EK; 626/2008/EK

ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(12)01

ECC/REC/(10)01

MSZ EN 302 574-1; MSZ EN 302 574-2

MSZ EN 302 574-3

2. melléklet I. fejezet 16. pont

Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

1847

 

 

1. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC
a 2170–2185 MHz sávban

2. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC
a 2185–2200 MHz sávban

 

 

1848

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)

 

 

 

 

1849

H148

 

2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek.

626/2008/EK

ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 302 574-2; MSZ EN 302 574-3

2. melléklet III. fejezet

Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1850

 

 

1. MSS szolgáltató a 2170–2185 MHz sávban

2. MSS szolgáltató a 2185–2200 MHz sávban

2009/449/EK

 

13.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1901. és1902. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1901

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1902

H155

 

2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 17. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250–1350 MHz, a 2200–2300 MHz és a 2700–3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

14.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1920. és 1921. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1920

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1921

H155

 

2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 17. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250–1350 MHz, a 2200–2300 MHz és a 2700–3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

15.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1943. és 1944. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1943

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1944

H155

 

2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2008/477/EK
ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 17. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250–1350 MHz, a 2200–2300 MHz és a 2700–3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

16.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1968. és 1969. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

1968

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

1969

H155

 

2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 17. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250–1350 MHz, a 2200–2300 MHz és a 2700–3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

17.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 2038. és 2039. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

2038

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

2039

H160

 

3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.

2008/411/EK

ECC/DEC/(07)02 melléklet 3. pont

ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 18. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

18.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 2046–2069. sora helyébe a következő sorok lépnek:
    (Rádióalkalmazási Táblázat)

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

2046

3600–3800 MHz

 

 

 

 

2047

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

2048

H160

K

3,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/411/EK

ECC/DEC/(11)06

2. melléklet II. fejezet 5. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

2049

 

 

Pont-többpont rendszerek

MSZ EN 301 753

MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2050

 

 

BWA

 

 

2051

 

 

FWA

 

 

2052

 

 

NWA

 

 

2053

 

 

WMAN

 

 

2054

 

 

Metro

 

 

2055

 

 

HiperMAN

 

 

2056

 

 

WiMAX

 

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

2057

 

 

Pont-pont rendszerek

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2058

 

 

BWA

 

 

2059

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr–Föld irány)

 

 

 

 

2060

H158

 

Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

 

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2061

 

 

VSAT

MSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve – 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén – annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2062

 

 

ROES

ERC/DEC/(99)26

MSZ EN 301 443

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2063

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

2064

H160

 

3,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.

2008/411/EK

ECC/DEC/(07)02 melléklet 3. pont

ECC/DEC/(11)06; ECC/DEC/(12)01

2. melléklet I. fejezet 18. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).

2065

 

 

BWA

MSZ EN 302 623; MSZ EN 302 774

 

2066

 

 

MWA

 

 

2067

 

 

LTE

 

 

2068

 

 

WMAN

 

 

2069

 

 

WiMAX

 

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

6. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R2. 2. melléklet I. fejezet 4. pontja helyébe a következő pont lép:
4.    Belvízi hajózási frekvenciák
4.1.    A 160 MHz-es sávban a belföldi vízi utakon parti és hajóállomások részére kijelölhető frekvenciák kiosztási terve

 

A

B

C

D

E

F

G

1

„Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT)
(Bukarest, 2012. április 18.)” alapján

2

Csator-
naszám

Megjegy-
zések

Adási frekvenciák (MHz)

Hajó-hajó
összeköttetés

Hajó-parti
állomás
összeköttetés

Hajózási információk

3

Hajó

Parti

4

állomás

5

10

 

156,500

156,500

K

 

 

6

11

 

156,550

156,550

 

K

 

7

71

 

156,575

156,575

 

K

 

8

12

 

156,600

156,600

 

K

 

9

13

 

156,650

156,650

 

K

 

10

73

 

156,675

156,675

 

K

 

11

14

 

156,700

156,700

 

K

 

12

15

*

156,750

156,750

K

 

 

13

75

 

156,775

156,775

 

K

 

14

16

 

156,800

156,800

Vészhelyzeti, biztonsági hívás, hívás K

15

76

 

156,825

156,825

 

 

K

16

17

*

156,850

156,850

K

 

 

17

18

 

156,900

161,500

 

 

K

18

78

 

156,925

161,525

 

 

K

19

19

 

156,950

161,550

 

 

K

20

20

 

157,000

161,600

 

 

K

21

80

 

157,025

161,625

 

 

K

22

22

 

157,100

161,700

 

 

K

23

82

 

157,125

161,725

 

 

K

24

23

 

157,150

161,750

 

 

K

25

24

 

157,200

161,800

 

 

K

26

84

 

157,225

161,825

 

 

K

27

25

 

157,250

161,850

 

 

K

28

26

 

157,300

161,900

 

 

K

29

27

 

157,350

161,950

 

 

K

30

28

 

157,400

162,000

 

 

K

31

AIS1

 

161,975

161,975

 

K

 

32

AIS2

 

162,025

162,025

 

K

 

Jelmagyarázat:
K    A táblázatban a megadott célra kijelölhető frekvenciák Magyarországon.
*    A frekvencia kijelölhető nagyhajók hajófedélzeti használatára is.
4.2.    A 160 MHz-es sávban tervezett (nem kijelölt) frekvenciák kiosztási terve a belföldi vízi utakon parti és hajóállomások részére

 

 

A

B

C

 

1

Csatorna-
szám

Adási frekvenciák (MHz)

 

2

Hajó

Parti

 

3

állomás

 

4

60

156,025

160,625

 

5

01

156,050

160,650

 

6

61

156,075

160,675

 

7

02

156,100

160,700

 

8

62

156,125

160,725

 

9

03

156,150

160,750

 

10

63

156,175

160,775

 

11

04

156,200

160,800

 

12

64

156,225

160,825

 

13

05

156,250

160,850

 

14

65

156,275

160,875

 

15

06

156,300

156,300

 

16

66

156,325

160,925

 

17

07

156,350

160,950

 

18

67

156,375

156,375

 

19

08

156,400

156,400

 

20

68

156,425

156,425

 

21

09

156,450

156,450

 

22

69

156,475

156,475

 

23

70

156,525

156,525

 

24

72

156,625

156,625

 

25

74

156,725

156,725

 

26

77

156,875

156,875

 

27

79

156,975

161,575

 

28

21

157,050

161,650

 

29

81

157,075

161,675

 

30

83

157,175

161,775

 

31

85

157,275

161,875

 

32

86

157,325

161,925

 

33

87

157,375

157,375

 

34

88

157,425

157,425

8b.    A 790–862 MHz sávú, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek sávhasználati követelményei
8b.1.    A sáv részsávokra osztása
790–791 MHz:    védősáv, nem elosztható,
791821 MHz:    alsó blokksáv,
821832 MHz:    duplex elválasztó sáv, nem elosztható,
832862 MHz:    felső blokksáv.
8b.2.    A rádióátvitel duplexitása kizárólag FDD lehet, TDD alkalmazás nem tartható üzemben. A duplex távolság 41 MHz.
8b.3.    A névleges csatornaosztás:
a)    UMTS rendszer esetén 5 MHz,
b)    LTE rendszer esetén 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz vagy 20 MHz.
8b.4.    A 791–821/832–862 MHz sáv alapblokkokra osztása
A sáv 6 darab 2×5 MHz-es duplex alapblokkból áll. A sáv alapblokkokra osztása:

 

 

A

B

C

 

1

Alapblokk

Alsó blokksáv

Felső blokksáv

 

2

1

791–796 MHz

832–837 MHz

 

3

2

796–801 MHz

837–842 MHz

 

4

3

801–806 MHz

842–847 MHz

 

5

4

806–811 MHz

847–852 MHz

 

6

5

811–816 MHz

852–857 MHz

 

7

6

816–821 MHz

857–862 MHz

8b.5.    Egy felhasználói blokkot alkot:
a)    egy alapblokk, ha az alapblokknak és a vele frekvenciában szomszédos alapblokkoknak eltérő a jogosultja, vagy
b)    két vagy több frekvenciában szomszédos alapblokk, ha ugyanaz a jogosultja.
8b.6.    Az egy jogosult által birtokolható alapblokkok mennyiségét, a felhasználói blokkok nagyságát a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság állapítja meg.
8b.7.    A frekvenciahasználati jog időtartama legalább 9, legfeljebb 15 év, amelyen belül a frekvenciahasználati jog tényleges időtartamát a polgári frekvenciagazdálkodási hatóság a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában, illetve a versenyeztetési eljárást érdemben lezáró érdemi határozatban, zárójegyzőkönyvben vagy hatósági szerződésben határozza meg.
8b.8.    Az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

 

 

A

B

 

1

Jelút

Blokksáv

 

2

végfelhasználói állomás – helyhez kötött állomás

felső

 

3

végfelhasználói állomás – átjátszóállomás

 

4

átjátszóállomás – helyhez kötött állomás

 

5

helyhez kötött állomás – végfelhasználói állomás

alsó

 

6

helyhez kötött állomás – átjátszóállomás

 

7

átjátszóállomás – végfelhasználói állomás

8b.9.    Helyhez kötött állomásra és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésére vonatkozó műszaki feltételek
8b.9.1.    A sugárzás határértékét egy tetszőleges frekvencián az alapkövetelmények (8b.9.3.1. és 8b.9.3.4. pont), az átmeneti követelmények (8b.9.3.2. és 8b.9.3.3. pont) és a felhasználói blokkon belüli követelmények (8b.9.2. pont) – ahol ez értelmezhető – értékei közül a legmagasabb, azaz a legkevésbé szigorú adja meg. Az értékek az állomás által kisugározott teljesítménynek felelnek meg, függetlenül az adóantennák számától, kivéve az átmeneti követelményekre vonatkozó értékeket, amelyek antennánként vannak megadva.
8b.9.2.    A felhasználói blokkon belüli EIRP lakóterületen belül vagy annak határától legfeljebb 1 km távolságban telepített helyhez kötött állomás, átjátszóállomás esetén nem haladhatja meg a 64 dBm/5 MHz értéket.
8b.9.3.    Felhasználói blokkon kívüli határértékek
8b.9.3.1.    Alapkövetelmények – helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél a felhasználói blokkon kívüli EIRP-határértékek

 

A

B

C

1

Felhasználói blokkon kívüli sugárzások frekvenciatartománya

Legnagyobb átlagos felhasználói blokkon kívüli EIRP

Mérési sávszélesség

2

Helyhez kötött állomás irányú összeköttetésekhez használt FDD frekvenciák

–49,5 dBm

5 MHz

8b.9.3.2.    Átmeneti követelmények – helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél a felhasználói blokkon kívüli EIRP-határértékek végfelhasználói állomás irányú FDD frekvenciákon, antennánként, 1–4 antenna esetén

 

A

B

C

1

Felhasználói blokkon kívüli sugárzások frekvenciatartománya

Legnagyobb átlagos felhasználói blokkon kívüli EIRP

Mérési sávszélesség

2

A felhasználói blokk alsó határától számított –10 MHz-től –5 MHz-ig

18 dBm

5 MHz

3

A felhasználói blokk alsó határától számított –5 MHz-től 0 MHz-ig

22 dBm

5 MHz

4

A felhasználói blokk felső határától számított 0 MHz-től +5 MHz-ig

22 dBm

5 MHz

5

A felhasználói blokk felső határától számított +5 MHz-től +10 MHz-ig

18 dBm

5 MHz

6

Fennmaradó végfelhasználói állomás irányú FDD frekvenciák

11 dBm

1 MHz

8b.9.3.3.    Átmeneti követelmények – helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél a felhasználói blokkon kívüli EIRP-határértékek elválasztó sávként használt frekvenciákon, antennánként, 1–4 antenna esetén

 

A

B

C

1

Felhasználói blokkon kívüli sugárzás frekvenciatartománya

Legnagyobb átlagos felhasználói blokkon kívüli EIRP

Mérési sávszélesség

2

A műsorszóró sáv 790 MHz-nél található határa és az alsó blokksáv határa közötti elválasztó sáv (790–791 MHz)

17,4 dBm

1 MHz

3

Az alsó blokksáv határa és a felső blokksáv határa közötti elválasztó sáv (duplex elválasztó sáv) (821–832 MHz)

15 dBm

1 MHz

8b.9.3.4.    Alapkövetelmények – helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél a felhasználói blokkon kívüli EIRP-határértékek 790 MHz alatti frekvenciák esetén

 

A

B

C

D

E

1

Eset

A helyhez kötött állomás és az átjátszóállomás felhasználói blokkon belüli EIRP-határértékeire vonatkozó feltétel
(P = adóteljesítmény)
dBm/10 MHz

Legnagyobb átlagos felhasználói blokkon kívüli EIRP

Mérési sávszélesség

2

A

Védett sugárzású TV-csatornák esetén

P ≥ 59

0 dBm

8 MHz

3

36 ≤ P < 59

(P – 59) dBm

8 MHz

4

P < 36

–23 dBm

8 MHz

5

B

Közepesen védett sugárzású TV-csatornák esetén

P ≥ 59

10 dBm

8 MHz

6

36 ≤ P < 59

(P – 49) dBm

8 MHz

7

P < 36

–13 dBm

8 MHz

8

C

Nem védett sugárzású TV-csatornák esetén

Nincs feltétel

22 dBm

8 MHz

8b.9.3.5.    A 8b.9.3.4. pontban foglalt táblázatban szereplő A., B., és C. eset műsorszóró csatornánként, illetve földrajzi területenként is alkalmazható úgy, hogy ugyanazon műsorszóró csatorna különböző földrajzi területeken eltérő szintű védelemben részesüljön, és különböző műsorszóró csatornák ugyanazon a földrajzi területen eltérő szintű védelemben részesüljenek. Az A. eset alapkövetelmény-szintje akkor alkalmazandó, ha digitális földfelszíni műsorszóró csatornák vannak használatban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek telepítésekor. Az A., B. vagy C. eset alapkövetelmény-szintjei is alkalmazhatók, ha a vonatkozó műsorszóró csatornák nincsenek használatban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek telepítésekor. Figyelembe kell venni, hogy az A. és a B. eset fenntartja annak a lehetőségét, hogy a vonatkozó műsorszóró csatornákat a jövőben digitális földfelszíni műsorszórás céljából használatba vegyék, míg a C. eset akkor megfelelő, ha nem tervezik a vonatkozó műsorszóró csatornák jövőbeni használatba vételét.
8b.10.    Végfelhasználói állomásra vonatkozó műszaki feltételek
8b.10.1.    A végfelhasználói állomások legnagyobb átlagos felhasználói blokkon belüli teljesítménye helyhez kötött állomás irányú frekvenciák esetén nem haladhatja meg a 23 dBm értéket.
8b.10.2.    A 8b.10.1. pont szerinti teljesítmény-határérték EIRP-értékként van meghatározva az állandó telephelyű, illetve TRP-értékként a mozgó és a változó telephelyű végfelhasználói állomásokra vonatkozóan. Izotrop antennák esetében az EIRP és a TRP megegyezik. A szélsőséges környezeti feltételek melletti működést és a gyártási szórást figyelembe véve erre az értékre vonatkozóan legfeljebb +2 dB-es tűréshatár alkalmazandó.
8b.10.3.    A 8b.10.1. pont szerinti határértéktől egyes alkalmazások, például vidéki területeken található, állandóhelyű végfelhasználói állomások esetében el lehet térni azzal a feltétellel, hogy nem kerül veszélybe más szolgálatok, hálózatok és alkalmazások működése, és teljesülnek a határokon átnyúló kötelezettségek.
8b.11.    A 8b.9. és a 8b.10. alpontban meghatározottaktól eltérő határértékek is alkalmazhatók, ha olyan, az 1999/5/EK irányelvnek, illetve a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló rendeletnek megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a 8b.9. és a 8b.10. alpont szerinti határértékek eredményeznek.
8b.12.    A felhasználói blokkok jogosultjai a 8b.9–8b.11. alpontban meghatározottaknál kevésbé szigorú műszaki paramétereket alkalmazhatnak, amennyiben az ilyen paraméterek használatát minden érintett fél elfogadja, és ezek a jogosultak továbbra is teljesítik az egyéb szolgálatok, alkalmazások és hálózatok védelmére vonatkozó és a határokon átnyúló koordinációból eredő műszaki feltételeket.
8b.13.     A 790-862 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultsága, joga a 790-862 MHz-es frekvenciasáv értékesítésére irányuló hatósági eljárás lezárását megállapító hatósági döntés jogerőre emelkedésétől, de legkésőbb 2014. június 1-től, minden területi és időbeli korlát nélkül, részben vagy egészben, azaz a frekvenciasáv legkisebb egységére, mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül átruházható, haszonbérbe adható.”
3.    Az R2. 2. melléklet I. fejezet 9–12. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
9.    A 880–915/925–960 MHz sávú GSM, UMTS, LTE és WiMAX mozgó alkalmazások sávhasználati követelményei
9.1.    Frekvenciasávok
9.1.1.    Védősávok:
880–880,1/925–925,1 MHz;
914,9–915/959,9–960 MHz.
A védősávok nem használhatók fel.
9.1.2.    Üzemi frekvenciasávok:
duplex üzemi frekvenciasáv: 880,1–914,9/925,1–959,9 MHz;
alsó üzemi frekvenciasáv: 880,1–914,9 MHz;
felső üzemi frekvenciasávok: 925,1–959,9 MHz.
9.2.    Az üzemi frekvenciasávokban GSM-, UMTS-, LTE- és WiMAX-rendszer részére szerezhető országos frekvenciahasználati jogosultság.
9.3.    A frekvenciahasználati jog időtartama legalább 9, legfeljebb 15 év, amelyen belül a frekvenciahasználati jog tényleges időtartamát a polgári frekvenciagazdálkodási hatóság a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában, illetve a versenyeztetési eljárást érdemben lezáró érdemi határozatban, zárójegyzőkönyvben vagy hatósági szerződésben határozza meg. A frekvenciahasználati jog időtartama kizárólag az Eht.-ban és a frekvenciagazdálkodásra és rádióspektrum-politikára vonatkozó európai uniós normákban meghatározottak szerint, az ott foglalt feltételek fennállása esetén hosszabbítható meg. E szabályok annyiban érvényesülnek a koncesszión alapuló hatósági szerződésben foglalt rendelkezések vonatkozásában, hogy azokat az Eht.-ban és a frekvenciagazdálkodásra és rádióspektrum-politikákra vonatkozó európai uniós aktusokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.
9.4.    Az adási frekvenciák meghatározása
9.4.1.    A mozgóállomások adási frekvenciái az alsó üzemi frekvenciasávban, a helyhez kötött állomások adási frekvenciái a felső üzemi frekvenciasávban vannak.
9.4.2.    A mozgóállomási és a helyhez kötött állomási csatornaközép-frekvenciák közötti összefüggés a következő:
Fb(a) = Fm(a) + D [MHz],
Fb(v) = Fm(v) – D [MHz],
ahol
Fb(a)    helyhez kötött állomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fb(v)    helyhez kötött állomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fm(a)    mozgóállomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fm(v)    mozgóállomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
D    duplex távolság, 45 MHz.
9.4.3.    A 9.2. alpont szerinti rendszerek csatornaközép-frekvenciái a vonatkozó szabványok szerint megengedett helyek bármelyikére megválaszthatók, de a felhasználói blokkok széleinek közelében úgy kell a csatornákat elhelyezni, hogy egy adott csatornaközép-frekvenciához tartozó csatorna még a választott technológia 9.5. alpont b) pontja szerinti névleges csatornaosztásával és a 11. pontban előírt csatornaszélek közötti elválasztással, valamint – 2013. január 1. után indított versenyeztetési eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság esetén – a 9.6.3. alpont szerinti, felhasználói blokkon belüli frekvenciahasználati előírások mellett is teljes egészében beleessen a jogosult felhasználói blokkjába, hacsak másként nem állapodnak meg a frekvenciában szomszédos felhasználói blokkokat használó jogosultak. A megállapodás nem terjedhet ki a 9.1.1. alpont szerinti védősávok használatára.
9.5.    Műszaki adatok:
a)    duplex távolság: 45 MHz;
b)    névleges csatornaosztás:
ba)    GSM-rendszer esetén 200 kHz,
bb)    UMTS- és WiMAX-rendszer esetén 5 MHz,
bc)    LTE-rendszer esetén 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz vagy 20 MHz;
c)    TDD rendszerek nem tarthatók üzemben.
9.6.    Amennyiben 2013. január 1. után indít versenyeztetési eljárást a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság akkor a blokk-képzési szabály a következő:
9.6.1.    A duplex üzemi frekvenciasáv 5 darab 2×1 MHzes, 5 darab 2×5 MHzes és 1 darab 2×4,8 MHz-es duplex alapblokkból áll. A sáv alapblokkokra osztása:

 

 

A

C

D

 

1

Alapblokk

Alsó üzemi frekvenciasáv

Felső üzemi frekvenciasáv

 

2

1

880,1–881,1 MHz

925,1–926,1 MHz

 

3

2

881,1–882,1 MHz

926,1–927,1 MHz

 

4

3

882,1–883,1 MHz

927,1–928,1 MHz

 

5

4

883,1–884,1 MHz

928,1–929,1 MHz

 

6

5

884,1–885,1 MHz

929,1–930,1 MHz

 

7

6

885,1–889,9 MHz

930,1–934,9 MHz

 

8

7

889,9–894,9 MHz

934,9–939,9 MHz

 

9

8

894,9–899,9 MHz

939,9–944,9 MHz

 

10

9

899,9–904,9 MHz

944,9–949,9 MHz

 

11

10

904,9–909,9 MHz

949,9–954,9 MHz

 

12

11

909,9–914,9 MHz

954,9–959,9 MHz

9.6.2.    Egy felhasználói blokkot alkot:
a)    egy alapblokk, ha az alapblokknak és a vele frekvenciában szomszédos alapblokkoknak, alapblokki rész-frekvenciatartományoknak eltérő a jogosultja,
b)    egy alapblokki rész-frekvenciatartomány, ha az alapblokki rész-frekvenciatartománynak és a vele frekvenciában szomszédos alapblokkoknak, alapblokki rész-frekvenciatartományoknak eltérő a jogosultja, vagy
c)    két vagy több frekvenciában szomszédos alapblokk, alapblokki rész-frekvenciatartomány, ha ugyanaz a jogosultja.
9.6.3.    Az egy jogosult által birtokolható alapblokkok mennyiségét, a felhasználói blokkok nagyságát és a felhasználói blokkon belüli frekvenciahasználatot a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja határozza meg.
9.6.4.    A 880–915/925–960 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultsága, joga a 790-862 MHz-es frekvenciasáv értékesítésére irányuló hatósági eljárás lezárását megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, de legkésőbb 2014. június 1-től, minden területi és időbeli korlát nélkül, részben vagy egészben, azaz a frekvenciasáv legkisebb egységére, mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül átruházható, haszonbérbe adható.
10.    A sávátrendezés feltételei a 880,1–914,9/925,1–959,9 MHz és az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban
10.1.    A 880,1–914,9/925,1–959,9 MHz és az 1710–1785/1805–1880 MHz sáv frekvenciahasználati jogosultjai saját kezdeményezésükre a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság jóváhagyásával vagy a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság kezdeményezésére megállapodás alapján átrendezhetik a frekvenciasávot. A frekvenciasáv átrendezésére vonatkozó előírásokat a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja vagy az alapján kiadott frekvenciahasználati jogosultságot alapító határozat vagy hatósági szerződés határozza meg.
10.2.    A sávátrendezés a versenyeztetési eljárással, a hatósági szerződésben foglalt koncesszióval vagy átruházás során megszerzett felhasználói blokkok vagy azok részeinek tetszőleges, nem feltétlenül azonos nagyságú egymás közötti cseréjére, kizárólag a sávátrendezés megvalósításához szükséges adásvételére terjedhet ki, figyelemmel az adott sáv e jogszabályban meghatározott használati feltételeire.
10.3.    Amennyiben a sávátrendezés során hatósági szerződésben rögzített frekvenciasáv használati joga érintett, a frekvenciakijelölés és rádióengedély módosítását megelőzően a hatósági szerződés módosítása szükséges.
11.    Csatornaszélek közötti elválasztás a 880–915/925–960 MHz és az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban
11.1.    A versenyeztetési eljárás vagy koncesszió útján elnyert felhasználói blokkok határán az elválasztó sáv (a csatornaszélek közötti, kHz-ben kifejezett elválasztás) elhelyezését a hatósági szerződés vagy a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság határozza meg. Ennek hiányában a 11.2–11.5. alpont szerint kell eljárni.
11.2.    Két jogosult frekvenciában szomszédos két GSM-hálózata esetén a felhasználói blokkok blokkhatároló csatornáinak felhasználása során a két szomszédos felhasználói blokkot használó jogosultat egymás közötti egyeztetési kötelezettség terheli. Megállapodás hiányában az érintett felhasználói blokkok blokkhatároló csatornái nem használhatók fel.
11.3.    Két jogosult frekvenciában szomszédos két hálózata („A” és „B”) csatornaszélei közötti elválasztásra az alkalmazott technológiák függvényében az alábbi alpontokban megadott szabályokat kell alkalmazni:
11.3.1.    Csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv:

 

„A” hálózat

 

 

 

GSM

UMTS

LTE

WiMAX

 

 

 

0

200 kHz *

200 kHz *

200 kHz *

GSM

„B” hálózat

 

 

0

0

0

UMTS

 

 

 

0

0

LTE

 

 

 

 

0

WiMAX

* A csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv a jogosultak kölcsönös megegyezése alapján csökkenthető.
11.3.2.    Technológiák kategorizálása:
1. kategória: GSM,
2. kategória: UMTS, LTE, WiMAX.
11.3.3.    Két jogosult frekvenciában szomszédos, eltérő kategóriájú technológiát alkalmazó hálózata esetén a szomszédos felhasználói blokkok blokkhatároló csatornáinak felhasználása során a csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges, 11.3.1. alpont szerinti frekvenciasáv kialakítása
a)    koncesszió útján szerzett frekvenciahasználati jogosultság esetén a 2. kategóriájú,
b)    2013. január 1. után indított versenyeztetési eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság esetén az 1. kategóriájú
technológiát alkalmazó jogosult felhasználói blokkját terheli, hacsak másként nem állapodnak meg a szomszédos felhasználói blokkokat használó jogosultak.
11.4.    A csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv meghatározásakor a 9. pont 9.5. alpont b) pontja, illetve a 14. pont 14.6. alpont b) pontja szerinti névleges csatornaosztást kell alkalmazni, hacsak másként nem állapodnak meg a frekvenciában szomszédos felhasználói blokkokat használó jogosultak.
11.5.    A káros zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében – a 11.2–11.4. alpontban meghatározottakon túl – az érintett jogosultakat egyeztetési kötelezettség terheli, és mindegyik félnek kölcsönösen módosítania kell az állomások jellemzőit, függetlenül attól, hogy ki telepítette az állomásait előbb.
12.    Rádiófrekvenciák használata a határövezetben
12.1.    Határövezeti frekvenciahasználat esetében a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság csak azon állomások frekvenciahasználatát engedélyezi, amelyek a 3. melléklet szerinti, illetve a mindenkor aktuális vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban vagy a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában rögzített feltételeket és előírásokat kielégítik, vagy amelyekre ilyen dokumentum hiányában sikeres egyedi nemzetközi koordinációt lefolytatott.
A mindenkor aktuális vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban foglalt szabályozás kiegészítheti vagy felülírhatja a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában rögzített koordinációs feltételeket és előírásokat.
12.2.    A nemzetközi koordinációs megállapodásokban leírt szabályozástól eltérő módon is lehet használni a frekvenciákat a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság és a szomszédos országok frekvenciagazdálkodó hatóságai által jóváhagyott ún. operátori megegyezés alapján.
12.3.    A megállapodások kivonatát a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság a honlapján közzéteszi.”
4.    Az R2. 2. melléklet I. fejezet 14. és 15. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
14.    Az 1710–1785/1805–1880 MHz sávú GSM, UMTS, LTE és WiMAX mozgó alkalmazások sávhasználati követelményei
14.1.    Frekvenciasávok:
duplex üzemi frekvenciasáv: 1710–1785/1805–1880 MHz;
alsó üzemi frekvenciasáv: 1710–1785 MHz;
felső üzemi frekvenciasáv: 1805–1880 MHz.
14.2.    A duplex üzemi frekvenciasávban GSM-, UMTS-, LTE- és WiMAX-rendszer részére szerezhető országos frekvenciahasználati jogosultság.
14.3.    A frekvenciahasználati jog időtartama legalább 9, legfeljebb 15 év, amelyen belül a frekvenciahasználati jog tényleges időtartamát a polgári frekvenciagazdálkodási hatóság a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában, illetve a versenyeztetési eljárást érdemben lezáró érdemi határozatban, zárójegyzőkönyvben vagy hatósági szerződésben határozza meg. A frekvenciahasználati jog időtartama kizárólag az Eht.-ban és a frekvenciagazdálkodásra és rádióspektrum-politikára vonatkozó európai uniós normákban meghatározottak szerint, az ott foglalt feltételek fennállása esetén hosszabbítható meg. E szabályok annyiban érvényesülnek a koncesszión alapuló hatósági szerződésben foglalt rendelkezések vonatkozásában, hogy azokat az Eht.-ban és a frekvenciagazdálkodásra és rádióspektrum-politikákra vonatkozó európai uniós aktusokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.
14.4.    Az 1710–1785/1805–1880 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultsága, joga a 790-862 MHz-es frekvenciasáv értékesítésére irányuló hatósági eljárás lezárását megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, de legkésőbb 2014. június 1-től, minden területi és időbeli korlát nélkül, részben vagy egészben, azaz a frekvenciasáv legkisebb egységére, mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül átruházható, haszonbérbe adható.
14.5.    Az adási frekvenciák meghatározása
14.5.1.    A mozgóállomások adási frekvenciái az alsó üzemi frekvenciasávban, a helyhez kötött állomások adási frekvenciái a felső üzemi frekvenciasávban vannak.
14.5.2.    A mozgóállomási és a helyhez kötött állomási csatornaközép-frekvenciák közötti összefüggés a következő:
Fb(a) = Fm(a) + D [MHz],
Fb(v) = Fm(v) – D [MHz],
ahol
Fb(a)    helyhez kötött állomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fb(v)    helyhez kötött állomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fm(a)    mozgóállomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fm(v)    mozgóállomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
D    duplex távolság, 95 MHz.
14.5.3.    A 14.2. alpont szerinti rendszerek csatornaközép-frekvenciái a vonatkozó szabványok szerint megengedett helyek bármelyikére megválaszthatók, de a felhasználói blokkok széleinek közelében úgy kell a csatornákat elhelyezni, hogy egy adott csatornaközép-frekvenciához tartozó csatorna még a választott technológia 14.6. alpont b) pontja szerinti névleges csatornaosztásával és a 11. pontban előírt csatornaszélek közötti elválasztással, valamint – 2013. január 1. után indított versenyeztetési eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság esetén – a 14.7.3. alpont szerinti, felhasználói blokkon belüli frekvenciahasználati előírások mellett is teljes egészében beleessen a jogosult felhasználói blokkjába, hacsak másként nem állapodnak meg a frekvenciában szomszédos felhasználói blokkokat használó jogosultak.
14.6.    Műszaki adatok:
a)    duplex távolság: 95 MHz;
b)    névleges csatornaosztás:
ba)    GSM-rendszer esetén 200 kHz,
bb)    UMTS- és WiMAX-rendszer esetén 5 MHz,
bc)    LTE-rendszer esetén 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz vagy 20 MHz;
c)    TDD rendszerek nem tarthatók üzemben.
14.7.    Amennyiben 2013. január 1. után indít versenyeztetési eljárást a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság akkor a blokk-képzési szabály a következő
14.7.1.    A duplex üzemi frekvenciasáv 15 darab 2×5 MHzes duplex alapblokkból áll. A sáv alapblokkokra osztása:

 

 

A

C

D

 

1

Alapblokk

Alsó üzemi frekvenciasáv

Felső üzemi frekvenciasáv

 

2

1

1710–1715 MHz

18051810 MHz

 

3

2

1715–1720 MHz

1810–1815 MHz

 

4

3

1720–1725 MHz

1815–1820 MHz

 

5

4

1725–1730 MHz

1820–1825 MHz

 

6

5

1730–1735 MHz

1825–1830 MHz

 

7

6

1735–1740 MHz

1830–1835 MHz

 

8

7

1740–1745 MHz

1835–1840 MHz

 

9

8

1745–1750 MHz

1840–1845 MHz

 

10

9

1750–1755 MHz

1845–1850 MHz

 

11

10

1755–1760 MHz

1850–1855 MHz

 

12

11

1760–1765 MHz

1855–1860 MHz

 

13

12

1765–1770 MHz

1860–1865 MHz

 

14

13

1770–1775 MHz

1865–1870 MHz

 

15

14

1775–1780 MHz

1870–1875 MHz

 

16

15

1780–1785 MHz

1875–1880 MHz

14.7.2.    Egy felhasználói blokkot alkot:
a)    egy alapblokk, ha az alapblokknak és a vele frekvenciában szomszédos alapblokkoknak, alapblokki rész-frekvenciatartományoknak eltérő a jogosultja,
b)    egy alapblokki rész-frekvenciatartomány, ha az alapblokki rész-frekvenciatartománynak és a vele frekvenciában szomszédos alapblokkoknak, alapblokki rész-frekvenciatartományoknak eltérő a jogosultja, vagy
c)    két vagy több frekvenciában szomszédos alapblokk, alapblokki rész-frekvenciatartomány, ha ugyanaz a jogosultja.
14.7.3.    Az egy jogosult által birtokolható alapblokkok mennyiségét, a felhasználói blokkok nagyságát és a felhasználói blokkon belüli frekvenciahasználatot a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja határozza meg.
15.    Az 1905–1920 MHz sávú IMT2000/UMTS földfelszíni rendszerek és az 1920–1980/2110–2170 MHz sávú, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek sávhasználati követelményei
15.1.    Az 1905–1920 MHz sávban IMT2000/UMTS rádiótávközlő rendszerek, az 1920–1980/2110–2170 MHz sávban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére szerezhető országos frekvenciahasználati jogosultság.
15.2.    A frekvenciahasználati jog időtartama legalább 9, legfeljebb 15 év, amelyen belül a frekvenciahasználati jog tényleges időtartamát a polgári frekvenciagazdálkodási hatóság a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában, illetve a versenyeztetési eljárást érdemben lezáró érdemi határozatban, zárójegyzőkönyvben vagy hatósági szerződésben határozza meg.
15.3.    A 15. pontban foglalt frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultsága, joga a 790-862 MHz-es frekvenciasáv értékesítésére irányuló hatósági eljárás lezárását megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, de legkésőbb 2014. június 1-től, minden területi és időbeli korlát nélkül, részben vagy egészben, azaz a frekvenciasáv legkisebb egységére, mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül átruházható, haszonbérbe adható.
15.4.    A frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházása esetén a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság jogosult a szolgáltatás indítására vonatkozó határidő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására.
15.5.    Az 1905–1920 MHz frekvenciasáv 3 darab egyenként 5 MHz névleges sávszélességű időosztásos duplex (TDD) alapblokkra van felosztva az alábbiak szerint:

 

 

A

B

 

1

Alapblokk

TDD blokksáv

 

2

1

1905–1910 MHz

 

3

2

1910–1915 MHz

 

4

3

1915–1920 MHz

15.6.    Az 1920–1980/2110–2170 MHz frekvenciasáv 12 darab egyenként 2×5 MHz névleges sávszélességű frekvenciaosztásos duplex (FDD) alapblokkra van felosztva az alábbiak szerint:

 

 

A

B

C

 

1

Alapblokk

Alsó blokksáv

Felső blokksáv

 

2

1

1920–1925 MHz

2110–2115 MHz

 

3

2

1925–1930 MHz

2115–2120 MHz

 

4

3

1930–1935 MHz

2120–2125 MHz

 

5

4

1935–1940 MHz

2125–2130 MHz

 

6

5

1940–1945 MHz

2130–2135 MHz

 

7

6

1945–1950 MHz

2135–2140 MHz

 

8

7

1950–1955 MHz

2140–2145 MHz

 

9

8

1955–1960 MHz

2145–2150 MHz

 

10

9

1960–1965 MHz

2150–2155 MHz

 

11

10

1965–1970 MHz

2155–2160 MHz

 

12

11

1970–1975 MHz

2160–2165 MHz

 

13

12

1975–1980 MHz

2165–2170 MHz

15.7.    Egy felhasználói blokkot alkot:
a)    egy alapblokk, ha az alapblokknak és a vele frekvenciában szomszédos alapblokkoknak eltérő a jogosultja, vagy
b)    két vagy több frekvenciában szomszédos alapblokk, ha ugyanaz a jogosultja.
15.8.    Az egy jogosult által birtokolható alapblokkok mennyiségét, a felhasználói blokkok nagyságát a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság állapítja meg.
15.9.    FDD alkalmazások esetén az adási frekvenciák meghatározása
15.9.1.    A helyhez kötött állomások névleges adási frekvenciái a 2110–2170 MHz sávba, a végfelhasználói állomások névleges adási frekvenciái az 1920–1980 MHz sávba esnek.
15.9.2.    A duplex távolság 190 MHz.
15.9.3.    A névleges csatornaosztás:
a)    UMTS-rendszer esetén 5 MHz,
b)    LTE-rendszer esetén 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz vagy 20 MHz.
15.9.4.    A csatornaközépi adási frekvenciák UMTS-rendszer esetén 200 kHz-enként, LTE-rendszer esetén 100 kHz-enként jelölhetők ki.
15.10.    Az 1905–1920 MHz sávban a TDD alkalmazások esetében a névleges csatornaosztás 5 MHz, a csatornaközép adási frekvenciák: 1907,5 MHz, 1912,5 MHz, 1917,5 MHz.
15.11.    FDD helyhez kötött állomásokra vonatkozó műszaki feltételek
15.11.1.    A sugárzás határértékét egy tetszőleges frekvencián az alapkövetelmények (15.11.3.1. pont), az átmeneti követelmények (15.11.3.2. pont) és a felhasználói blokkon belüli követelmények (15.11.2. pont) – ahol ez értelmezhető – értékei közül a legmagasabb, azaz a legkevésbé szigorú adja meg.
15.11.2.    A felhasználói blokkon belüli EIRP nem haladhatja meg a 65 dBm/5 MHz értéket. Egyes alkalmazások esetében, például ritkán lakott területeken ennél nagyobb érték is megengedett, ha ez nem növeli jelentősen a végfelhasználói állomások blokkolásának kockázatát.
15.11.3.    Felhasználói blokkon kívüli követelmények
15.11.3.1.    Alapkövetelmények – a helyhez kötött állomás felhasználói blokkon kívüli EIRP-határértékei antennánként, szektoronként legfeljebb négy antennából álló helyhez kötött állomás konfigurációra alkalmazandó

 

A

B

C

1

FDD helyhez kötött állomás felhasználói blokkon kívüli sugárzásának frekvenciatartománya

Legnagyobb átlagos felhasználói blokkon kívüli EIRP

Mérési sávszélesség

2

A felhasználói blokk alsó, illetve felső határától több mint 10 MHz távolságra lévő frekvenciák

9 dBm

5 MHz

15.11.3.2.    Átmeneti követelmények – a helyhez kötött állomás felhasználói blokkon kívüli EIRP-határértékei antennánként, szektoronként legfeljebb négy antennából álló helyhez kötött állomás konfigurációra alkalmazandó

 

A

B

C

1

FDD helyhez kötött állomás felhasználói blokkon kívüli sugárzásának frekvenciatartománya

Legnagyobb átlagos felhasználói blokkon kívüli EIRP

Mérési sávszélesség

2

A felhasználói blokk alsó határától számított –10 MHz-től –5 MHz-ig

11 dBm

5 MHz

3

A felhasználói blokk alsó határától számított –5 MHz-től 0 MHz-ig

16,3 dBm

5 MHz

4

A felhasználói blokk felső határától számított 0 MHz-től +5 MHz-ig

16,3 dBm

5 MHz

5

A felhasználói blokk felső határától számított +5 MHz-től +10 MHz-ig

11 dBm

5 MHz

15.12.    FDD végfelhasználói állomásokra vonatkozó műszaki feltételek
15.12.1.    Az FDD végfelhasználói állomások legnagyobb átlagos felhasználói blokkon belüli teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBm értéket.
15.12.2.    A 15.12.1. pont szerinti teljesítmény-határérték EIRP-értékként van meghatározva az állandó telephelyű, illetve TRP-értékként a mozgó és a változó telephelyű végfelhasználói állomásokra vonatkozóan. Izotrop antennák esetében az EIRP és a TRP megegyezik. A szélsőséges környezeti feltételek melletti működést és a gyártási szórást figyelembe véve erre az értékre a harmonizált szabványokban meghatározott tűrés alkalmazandó.
15.12.3.    A 15.12.1. pont szerinti határértéktől egyes alkalmazások, például vidéki területeken található, állandóhelyű végfelhasználói állomások esetében el lehet térni azzal a feltétellel, hogy nem kerül veszélybe más szolgálatok, hálózatok és alkalmazások működése, és teljesülnek a határokon átnyúló kötelezettségek.
15.13.    A 15.11. és a 15.12. alpontban meghatározottaktól eltérő határértékek is alkalmazhatók, ha olyan, az 1999/5/EK irányelvnek, illetve a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló rendeletnek megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a 15.11. és a 15.12. alpont szerinti határértékek eredményeznek.
15.14.    A felhasználói blokkok jogosultjai a 15.11–15.13. alpontban meghatározottaknál kevésbé szigorú műszaki paramétereket alkalmazhatnak, amennyiben az ilyen paraméterek használatát minden érintett fél elfogadja, és ezek a jogosultak továbbra is teljesítik az egyéb szolgálatok, alkalmazások és hálózatok védelmére vonatkozó és a határokon átnyúló koordinációból eredő műszaki feltételeket.”
5.    Az R2. 2. melléklet I. fejezet 17. pontja helyébe a következő pont lép:
17.    A 2500–2690 MHz sávban a mozgószolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei
17.1.    A sáv részsávokra osztása
2500–2570 MHz:    alsó blokksáv,
2570–2575 MHz:    védősáv, nem elosztható,
2575–2615 MHz:    középső blokksáv,
2615–2620 MHz:    védősáv, nem elosztható,
2620–2690 MHz:    felső blokksáv.
17.2.    A blokksávok alapblokkokra osztása
17.2.1.    Az alsó és a felső blokksáv 14 darab egyenként 2×5 MHz névleges sávszélességű frekvenciaosztásos duplex (FDD) alapblokkra van felosztva az alábbiak szerint:

 

 

A

B

C

 

1

Alapblokk

Alsó blokksáv

Felső blokksáv

 

2

1

2500–2505 MHz

26202625 MHz

 

3

2

2505–2510 MHz

2625–2630 MHz

 

4

3

2510–2515 MHz

2630–2635 MHz

 

5

4

2515–2520 MHz

2635–2640 MHz

 

6

5

2520–2525 MHz

2640–2645 MHz

 

7

6

2525–2530 MHz

2645–2650 MHz

 

8

7

2530–2535 MHz

2650–2655 MHz

 

9

8

2535–2540 MHz

2655–2660 MHz

 

10

9

2540–2545 MHz

2660–2665 MHz

 

11

10

2545–2550 MHz

2665–2670 MHz

 

12

11

2550–2555 MHz

2670–2675 MHz

 

13

12

2555–2560 MHz

2675–2680 MHz

 

14

13

2560–2565 MHz

2680–2685 MHz

 

15

14

2565–2570 MHz

2685–2690 MHz

17.2.2.    A középső blokksáv 8 darab egyenként 5 MHz névleges sávszélességű időosztásos duplex (TDD) alapblokkra van felosztva az alábbiak szerint:

 

 

A

B

 

1

Alapblokk

Középső blokksáv

 

2

1

2575–2580 MHz

 

3

2

2580–2585 MHz

 

4

3

2585–2590 MHz

 

5

4

2590–2595 MHz

 

6

5

2595–2600 MHz

 

7

6

2600–2605 MHz

 

8

7

2605–2610 MHz

 

9

8

2610–2615 MHz

17.3.    Egy felhasználói blokkot alkot:
a)    egy alapblokk, ha az alapblokknak és minden, vele frekvenciában szomszédos alapblokknak eltérő a jogosultja, vagy
b)    két vagy több frekvenciában szomszédos alapblokk, ha ugyanaz a jogosultja.
17.4.    Az egy jogosult által birtokolható alapblokkok mennyiségét, a felhasználói blokkok nagyságát a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság állapítja meg.
17.5.    A felhasználói blokkok nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhatók.
17.6.    A frekvenciahasználati jog időtartama legalább 9, legfeljebb 15 év, amelyen belül a frekvenciahasználati jog tényleges időtartamát a polgári frekvenciagazdálkodási hatóság a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában, illetve a versenyeztetési eljárást érdemben lezáró érdemi határozatban, zárójegyzőkönyvben vagy hatósági szerződésben határozza meg.
17.7.    FDD alkalmazások esetén az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

 

 

A

B

 

1

Jelút

Blokksáv

 

2

végfelhasználói állomás – helyhez kötött állomás

alsó

 

3

végfelhasználói állomás – átjátszóállomás

 

4

átjátszóállomás – helyhez kötött állomás

 

5

helyhez kötött állomás – végfelhasználói állomás

felső

 

6

helyhez kötött állomás – átjátszóállomás

 

7

átjátszóállomás – végfelhasználói állomás

17.8.    Antennára juttatható maximális teljesítmény a 2670–2690 MHz sávrészben: 13 dBW (RR 21.5 és 21.6 Bekezdése szerint).
17.9.    Felhasználói blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél:
maximális EIRP-sűrűség = 31 dBW/5 MHz.
Bizonyos telepítések esetében (például ritkán lakott területeken, magas antennatornyon) 38 dBW/5 MHz maximális EIRP-sűrűség érték is megengedett, amennyiben ez nem növeli jelentősen a végfelhasználói állomások blokkolásának kockázatát.
17.10.    Felhasználói blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény (az ATPC-tartományt is beleértve) végfelhasználói állomásnál és átjátszóállomásnak a helyhez kötött állomás felé irányuló összeköttetésénél:
végfelhasználói állomásnál:
maximális átlagos kisugárzott teljesítménysűrűség = 1 dBW/5 MHz,
átjátszóállomásnál:
maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz.
17.11.    Helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél az állomás felhasználói blokkon kívüli sugárzásának követelménye az állomásra vonatkozó alapkövetelmény (17.12. alpont) és blokkspecifikus követelmény (17.13. alpont) közül frekvenciánként a nagyobb értékű. A felhasználói blokkon kívüli sugárzás követelménye a 2500–2690 MHz sáv azon részére határozható meg, amely kívül esik az állomás felhasználói blokkjának tartományán/tartományain.
17.12.    Alapkövetelmény:
2500–2615 MHz:    maximális átlagos EIRP sűrűség = –75 dBW/MHz,
2615–2690 MHz:    maximális átlagos EIRP sűrűség = –26 dBW/MHz.
17.13.    A blokkspecifikus követelményt az alábbi blokkszéli maszk karakterisztika adja meg:

 

Frekvenciatávolság
a felhasználói blokk vonatkozó szélétől

Maximális átlagos EIRP-sűrűség

 

0 < ⏐ΔF⏐≤ 0,2 MHz

–27 dBW/30 kHz

 

0,2 MHz < ⏐ΔF⏐≤ 1 MHz

–(24 + 15⏐ΔF⏐) dBW/30 kHz

 

1 MHz < ⏐ΔF⏐≤ 5 MHz

–26 dBW/MHz

 

5 MHz < ⏐ΔF⏐

17.15. alpont szerinti alapkövetelmény-szint

A fenti táblázatban ⏐ΔF⏐ az adott felhasználói blokkon kívüli frekvenciának a felhasználói blokk közelebb eső szélétől előjel nélkül (abszolút értékben) számított távolságát jelenti MHz-ben.
17.14.    A 17.9–17.13. alpontban meghatározottaktól eltérő határértékek is alkalmazhatók, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a 17.9–17.13. alpont szerinti határértékek eredményeznek.
17.15.    A frekvenciában szomszédos felhasználói blokkok jogosultjai között létrejött két-, illetve többoldalú megállapodás alapján – az összes érintett fél beleegyezése esetén – a 17.9–17.14. alpontban meghatározottaknál kevésbé szigorú műszaki paraméterek is alkalmazhatók.
17.16.    A TDD rendszerű állomások nem okozhatnak káros zavarást az FDD rendszerű állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre. Amennyiben két TDD rendszerű állomás között zavarás van, a később engedélyezett zavaró állomás üzemeltetőjét terheli intézkedési kötelezettség a zavarás kiküszöbölésére. A későbbi rádióengedéllyel rendelkező zavart TDD rendszerű vevőállomás nem tarthat igényt védelemre.
17.17.    A frekvenciában szomszédos felhasználói blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.
17.18.    Rádiófrekvenciák használata a határövezetben
17.18.1.    Határövezeti frekvenciahasználat esetében a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság csak azon állomások frekvenciahasználatát engedélyezi, amelyek a 3. melléklet szerinti, illetve a mindenkor aktuális vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban vagy a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában rögzített feltételeket és előírásokat kielégítik, vagy amelyekre ilyen dokumentum hiányában sikeres egyedi nemzetközi koordinációt lefolytatott.
17.18.2.    A mindenkor aktuális vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban foglalt szabályozás kiegészítheti vagy felülírhatja a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában rögzített koordinációs feltételeket és előírásokat.
17.18.3.    A nemzetközi koordinációs megállapodásokban leírt szabályozástól eltérő módon is lehet használni a frekvenciákat a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság és a szomszédos országok frekvenciagazdálkodó hatóságai által jóváhagyott, szolgáltatók által kötött ún. operátori megegyezés alapján.”
6.    Az R2. 2. melléklet I. fejezet 18. pont 18.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„18.1.    A sáv részsávokra osztása
3400–3410 MHz:    3,5 GHz-es sáv alsó védősávja, nem elosztható,
3410–3494 MHz:    3,5 GHz-es sáv alsó blokksávja,
3494–3510 MHz:    3,5 GHz-es sáv középső védősávja, nem elosztható,
3510–3594 MHz:    3,5 GHz-es sáv felső blokksávja,
3594–3600 MHz:    3,5 GHz-es sáv felső védősávja, nem elosztható,
3600–3800 MHz:    3,7 GHz-es sáv.
7.    Az R2. 2. melléklet I. fejezet 18. pont 18.3. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„18.3.    A 3,7 GHz-es sáv blokkokra osztása
A 3600–3800 MHz sáv 40 darab 5 MHz-es blokkból áll. Ezek számozása 1től 40ig terjed. A sáv blokkokra osztása:

 

Blokk

Frekvenciatartomány

Blokk

Frekvenciatartomány

 

1

3600–3605 MHz

21

3700–3705 MHz

 

2

3605–3610 MHz

22

3705–3710 MHz

 

3

3610–3615 MHz

23

3710–3715 MHz

 

4

3615–3620 MHz

24

3715–3720 MHz

 

5

3620–3625 MHz

25

3720–3725 MHz

 

6

3625–3630 MHz

26

3725–3730 MHz

 

7

3630–3635 MHz

27

3730–3735 MHz

 

8

3635–3640 MHz

28

3735–3740 MHz

 

9

3640–3645 MHz

29

3740–3745 MHz

 

10

3645–3650 MHz

30

3745–3750 MHz

 

11

3650–3655 MHz

31

3750–3755 MHz

 

12

3655–3660 MHz

32

3755–3760 MHz

 

13

3660–3665 MHz

33

3760–3765 MHz

 

14

3665–3670 MHz

34

3765–3770 MHz

 

15

3670–3675 MHz

35

3770–3775 MHz

 

16

3675–3680 MHz

36

3775–3780 MHz

 

17

3680–3685 MHz

37

3780–3785 MHz

 

18

3685–3690 MHz

38

3785–3790 MHz

 

19

3690–3695 MHz

39

3790–3795 MHz

 

20

3695–3700 MHz

40

3795–3800 MHz

8.    Az R2. 2. melléklet II. fejezet 3. pontjában foglalt táblázat 3,4-3,8 GHz frekvenciasávra vonatkozó sora helyébe a következő sorok lépnek:
(3.    Pont-pont rendszerek, valamint rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei)

Frekvenciasáv [GHz]

Alkalmazás

Csatorna-
osztás
[MHz]

Kapacitás [Mbit/s]

Duplex távolság [MHz]

Antennára juttatott teljesítmény maximuma
[dBW]

Minimális antenna-
nyereség [dBi]

Maximális EIRP [dBW]
Szakasz hosszúság = L [km]

3,4–3,6

3,5 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek

 

 

100
vagy
TDD

13

17

23 dBW/MHz

3,6–3,8

3,7 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek

 

 

TDD

13

17

23 dBW/MHz

9.    Az R2. 2. melléklet II. fejezet 4. pontja helyébe a következő pont lép:
4.    A 2500–2690 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei
4.1.    A sáv részsávokra osztását, a blokksávok alapblokkokra osztását, a felhasználói blokkok képzését, a felhasználás célját, a frekvenciahasználati jogra vonatkozó rendelkezéseket az I. fejezet 17. pont 17.1–17.6. alpontja, a sugárzás alapkövetelményét és blokkspecifikus követelményét az I. fejezet 17. pont 17.12. és 17.13. alpontja, a blokkok jogosultjai által okozott kölcsönös zavarás kezelését az I. fejezet 17. pont 17.16. és 17.17. alpontja, a rádiófrekvenciák határövezeti használatának szabályait az I. fejezet 17. pont 17.18. alpontja adja meg.
4.2.    FDD alkalmazások esetén az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

 

 

A

B

 

1

Jelút

Blokksáv

 

2

felhasználói állomás – központi állomás

alsó

 

3

felhasználói állomás – átjátszóállomás

 

4

átjátszóállomás – központi állomás

 

5

központi állomás – felhasználói állomás

felső

 

6

központi állomás – átjátszóállomás

 

7

átjátszóállomás – felhasználói állomás

4.3.    A felhasználói állomások lehetnek végfelhasználói állomások, illetve olyan felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek.
4.4.    Azok a felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek, kiszolgálhatnak vezetékes és vezetéknélküli elektronikus hírközlő hálózatokat.
4.5.    A végfelhasználói állomások állandó vagy változó telephelyűek lehetnek.
4.6.    Antennára juttatható maximális teljesítmény a 2670–2690 MHz sávrészben: 13 dBW (RR 21.5 és 21.6 Bekezdése szerint).
4.7.    Felhasználói blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény központi állomásnál és átjátszóállomásnak a felhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél:
maximális EIRP-sűrűség = 31 dBW/5 MHz.
Bizonyos telepítések esetében (például ritkán lakott területeken, magas antennatornyon) 38 dBW/5 MHz maximális EIRP-sűrűség érték is megengedett, amennyiben ez nem növeli jelentősen a felhasználói állomások blokkolásának kockázatát.
4.8.    Felhasználói blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény (az ATPC-tartományt is beleértve) felhasználói állomásnál és átjátszóállomásnak a központi állomás felé irányuló összeköttetésénél:
állandó telephelyű felhasználói állomásnál:
maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz,
változó telephelyű felhasználói állomásnál:
maximális átlagos kisugárzott teljesítménysűrűség = 1 dBW/5 MHz,
átjátszóállomásnál:
maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz.
4.9.    Központi állomásnál és átjátszóállomásnak a felhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél az állomás felhasználói blokkon kívüli sugárzásának követelménye az állomásra vonatkozó alapkövetelmény (I. fejezet 17. pont 17.12. alpont) és blokkspecifikus követelmény (I. fejezet 17. pont 17.13. alpont) közül frekvenciánként a nagyobb értékű. A felhasználói blokkon kívüli sugárzás követelménye a 2500–2690 MHz sáv azon részére határozható meg, amely kívül esik az állomás felhasználói blokkjának tartományán/tartományain.
4.10.    A 4.7–4.9. alpontban és az I. fejezet 17. pont 17.12. és 17.13. alpontjában meghatározottaktól eltérő határértékek is alkalmazhatók, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a 4.7–4.9. alpont és az I. fejezet 17. pont 17.12. és 17.13. alpontja szerinti határértékek eredményeznek.
4.11.    A frekvenciában szomszédos felhasználói blokkok jogosultjai között létrejött két-, illetve többoldalú megállapodás alapján – az összes érintett fél beleegyezése esetén – a 4.7–4.10. alpontban és az I. fejezet 17. pont 17.12. és 17.13. alpontjában meghatározottaknál kevésbé szigorú műszaki paraméterek is alkalmazhatók.”

7. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

Az R2. 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 8/A. és 8/B. sorral egészül ki:
    (2. Preferált frekvenciablokkra és preferált jellegű sávhasználatra vonatkozó dokumentumok)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Frekvenciatartomány

Megállapodások / Zárójegyzőkönyvek / Záróokiratok

Érvényesség a szomszédos országokkal

2

SVK

AUT

SVN

HRV

SRB

ROU

UKR

8/A

790–862 MHz

HNG–UKR értekezlet zárójegyzőkönyve
Kijev, 2011. július 7–8.

 

 

 

 

 

 

X

8/B

 

AUT–HNG–HRV–SVK–SVN műszaki megegyezés
Bécs, 2011. október 12.

X

X

X

X

 

 

 

8. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R2. 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 1/A. sorral egészül ki:
    (1. Végfelhasználói állomás rádiótávközlő végberendezései)

 

A

B

C

D

1

Frekvenciasáv

Rádióberendezés megnevezése

FNFT nemzeti lábjegyzet száma

2001. április 7. előtt forgalomba hozott végberendezésekre vonatkozó uniós határozat2

1/A

791–821/832–862 MHz

UMTS- és LTE-rendszerek végberendezései

H110B

2.    Az R2. 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 9/A. sorral egészül ki:
    (1. Végfelhasználói állomás rádiótávközlő végberendezései)

 

A

B

C

D

1

Frekvenciasáv

Rádióberendezés megnevezése

FNFT nemzeti lábjegyzet száma

2001. április 7. előtt forgalomba hozott végberendezésekre vonatkozó uniós határozat2

9

1905–1920 MHz

UMTS földfelszíni rendszerek végberendezései

H146A

9/A

1920–1980/2110–2170 MHz

UMTS- és LTE-rendszerek végberendezései

H147

9. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R2. 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 2/A. sorral egészül ki:
(A következő frekvenciasávokban a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházható, haszonbérbe adható a 9. §-ban meghatározott feltételek teljesítése esetén:)

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Megjegyzés

2/A

790–862 MHz

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek

2. melléklet I. fejezet 8. pont 8b. 13. alpont

2.    Az R2. 7. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 5/A. sorral egészül ki:
(A következő frekvenciasávokban a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházható, haszonbérbe adható a 9. §-ban meghatározott feltételek teljesítése esetén:)

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Megjegyzés

5

1905–1920 MHz

IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek

2. melléklet I. fejezet 15. pont 15.3. alpont

5/A

1920–1980/2110–2170 MHz

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek

9. § (2)
2. melléklet I. fejezet 15. pont 15.3. alpont

10. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R2. 8. melléklete az (R) rövidítést követően a következő szövegrésszel egészül ki:
    (A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése)

„RAINWAT

Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról”

2.    Az R2. 8. melléklete a TPC rövidítést követően a következő szövegrésszel egészül ki:
    (A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése)

„TRP

Total Radiated Power
Összes kisugárzott teljesítmény”

11. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelethez

1.    Az R2. 9. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
2.    Európai uniós jogi aktusok
2.1.    Rendeletek

 

A

B

1

91/2003/EK

Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics
Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról

2

1192/2003/EK

Commission Regulation (EC) No 1192/2003 of 3 July 2003 amending Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council on rail transport statistics
A Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

3

1265/2007/EK

Commission Regulation (EC) No 1265/2007 of 26 October 2007 laying down requirements on air-ground voice channel spacing for the single European sky
A Bizottság 1265/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a levegő-föld beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő megállapításáról

4

1304/2007/EK

Commission Regulation (EC) No 1304/2007 of 7 November 2007 amending Council Directive 95/64/EC, Council Regulation (EC) No 1172/98, Regulations (EC) No 91/2003 and (EC) No 1365/2006 of the European Parliament and of the Council with respect to the establishment of NST 2007 as the unique classification for transported goods in certain transport modes
A Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

5

219/2009/EK

Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny
Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Two
Az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról
Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Második rész

2.2.    Irányelvek

 

A

B

1

1999/5/EK

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
Az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve (1999. március 9.) a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről

2

2002/20/EK

Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive)
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (Engedélyezési irányelv)

3

2002/21/EK

Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive)
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv)

4

2009/140/EK

Directive 2009/140/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/140/EK irányelve (2009. november 25.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról

2.3.    Határozatok

 

A

B

1

98/516/EK

Commission Decision of 17 June 1998 on a common technical Regulation for low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands
A Bizottság határozata (1998. június 17.) a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról

2

98/533/EK

Commission Decision of 3 September 1998 on a common technical Regulation for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for S-PCN operating in the 1,6/2,4 GHz frequency bands under the Mobile Satellite Service (MSS)
A Bizottság határozata (1998. szeptember 3.) az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról

3

98/542/EK

Commission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation for telephony application requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, phase II (edition 2)
A Bizottság határozata (1998. szeptember 4.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás)

4

98/543/EK

Commission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation for the telephony application requirements for mobile stations intended to be used with phase II public digital cellular telecomunications networks operating in the DCS 1800 band (edition 2)
A Bizottság határozata (1998. szeptember 4.) a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás)

5

98/574/EK

Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, Phase II (Edition 2)
A Bizottság határozata (1998. szeptember 16.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás)

6

98/575/EK

Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements for mobile stations intended to be used with Phase II public digital cellular telecommunications networks operating in the GSM 1800 band (Edition 2)
A Bizottság határozata (1998. szeptember 16.) a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról (2. kiadás)

7

98/578/EK

Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands
A Bizottság határozata (1998. szeptember 16.) az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról

8

98/734/EK

Commission Decision of 30 November 1998 on a common technical Regulation for land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands
A Bizottság határozata (1998. november 30.) az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról

9

1999/310/EK

Commission Decision of 23 April 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) equipment accessing the integrated services digital network (ISDN)
A Bizottság határozata (1999. április 23.) az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról

10

1999/498/EK

Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) equipment accessing the integrated services digital network (ISDN) (Version 2)
A Bizottság határozata (1999. július 7.) az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat)

11

1999/511/EK

Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical Regulation for the attachment requirements for high speed circuit switched data (HSCSD) multislot mobile stations
A Bizottság határozata (1999. július 7.) a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról

12

2000/299/EK

Commission Decision of 6 April 2000 establishing the initial classification of radio equipment and telecommunications terminal equipment and associated identifiers
A Bizottság határozata (2000. április 6.) a rádióberendezések, a távközlési végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról

13

2000/637/EK

Commission Decision of 22 September 2000 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to radio equipment covered by the regional arrangement concerning the radiotelephone service on inland waterways
A Bizottság határozata (2000. szeptember 22.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról

14

2001/148/EK

Commission Decision of 21 February 2001 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to avalanche beacons
A Bizottság határozata (2001. február 21.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról

15

676/2002/EK

Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision)
Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-határozat)

16

2004/71/EK

Commission Decision of 4 September 2003 on essential requirements relating to marine radio communication equipment which is intended to be used on non-SOLAS vessels and to participate in the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
A Bizottság határozata (2003. szeptember 4.) a nem-SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról

17

2004/545/EK

Commission Decision of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community
A Bizottság határozata (2004.július 8.) a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról

18

2005/50/EK

Commission Decision of 17 January 2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community
A Bizottság határozata (2005. január 17.) a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról

19

2005/53/EK

Commission Decision of 25 January 2005 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council to radio equipment intended to participate in the Automatic Identification System (AIS)
A Bizottság határozata (2005. január 25.) az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról

20

2005/513/EK

Commission Decision of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)
A Bizottság határozata (2005. július 11.) a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezetéknélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról

21

2005/631/EK

Commission Decision of 29 August 2005 concerning essential requirements as referred to in Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council ensuring access of Cospas-Sarsat locator beacons to emergency services
A Bizottság határozata (2005. augusztus 29.) az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről

22

2005/928/EK

Commission Decision of 20 December 2005 on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community
A Bizottság határozata (2005. december 20.) a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról

23

2006/771/EK

Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
A Bizottság határozata (2006. november 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról

24

2006/804/EK

Commission Decision of 23 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) devices operating in the ultra high frequency (UHF) band
A Bizottság határozata (2006. november 23.) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról

25

2007/90/EK

Commission Decision of 12 February 2007 amending Decision 2005/513/EC on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)
A Bizottság határozata (2007. február 12.) a rádióspektrum 5 GHzes frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005/513/EK határozat módosításáról

26

2007/98/EK

Commission Decision of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services
A Bizottság határozata (2007. február 14.) a rádióspektrum 2 GHzes frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról

27

2007/131/EK

Commission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community
A Bizottság határozata (2007. február 21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről

28

2008/294/EK

Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the Community
A Bizottság határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről

29

2008/411/EK

Commission Decision of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community
A Bizottság határozata (2008. május 21.) a 3 400–3 800 MHzes frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról

30

2008/432/EK

Commission Decision of 23 May 2008 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
A Bizottság határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

31

2008/477/EK

Commission Decision of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2 500-2 690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community
A Bizottság határozata (2008. június 13.) a 2 500–2 690 MHzes frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról

32

626/2008/EK

Decision No 626/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 2008 on the selection and authorisation of systems providing mobile satellite services (MSS)
Az Európai Parlament és a Tanács 626/2008/EK határozata (2008. június 30.) a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről

33

2008/671/EK

Commission Decision of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 875-5 905 MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS)
A Bizottság határozata (2008. augusztus 5.) a rádióspektrum 5 875–5 905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról

34

2008/673/EK

Commission Decision of 13 August 2008 amending Decision 2005/928/EC on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community
A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról

35

2009/343/EK

Commission Decision of 21 April 2009 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community
A Bizottság határozata (2009. április 21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról

36

2009/381/EK

Commission Decision of 13 May 2009 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
A Bizottság határozata (2009. május 13.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

37

2009/449/EK

Commission Decision of 13 May 2009 on the selection of operators of pan-European systems providing mobile satellite services (MSS)
A Bizottság határozata (2009. május 13.) a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról

38

2009/766/EK

Commission Decision of 16 October 2009 on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community
A Bizottság határozata (2009. október 16.) a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról

39

2010/267/EU

Commission Decision of 6 May 2010 on harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the European Union
A Bizottság határozata (2010. május 6.) az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790–862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről

40

2010/368/EU

Commission Decision of 30 June 2010 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
A Bizottság határozata (2010. június 30.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

41

2011/251/EU

Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community
A Bizottság végrehajtási határozata (2011. április 18.) a 900 MHzes és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosításáról

42

2011/485/EU

Commission Implementing Decision of 29 July 2011 amending Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community
A Bizottság végrehajtási határozata (2011. július 29.) a 24 GHzes frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005/50/EK határozat módosításáról

43

2011/829/EU

Commission Implementing Decision of 8 December 2011 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 8.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

44

243/2012/EU

Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing a multiannual radio spectrum policy programme
Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról

45

2012/688/EU

Commission Implementing Decision of 5 November 2012 on the harmonisation of the frequency bands 1 920-1 980 MHz and 2 110-2 170 MHz for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union
A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 5.) az 1 920–1 980 MHz-es és a 2 110–2 170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról

2.4.    Ajánlások

 

A

B

1

2008/295/EK

Commission Recommendation of 7 April 2008 on authorisation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the European Community
A Bizottság ajánlása 2008. április 7. a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről

3.    CEPT-dokumentumok
3.1.    CEPT-értekezletek

 

A

B

1

MA02revCO07 Megállapodás

FINAL ACTS of the CEPT Multi-lateral Meeting for the frequency band 1452 - 1479.5 MHz, Constanţa, 2007 (MA02revCO07)
For the revision of the Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 – 1479.5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Maastricht, 2002
Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 – 1479.5 MHz for terrestrial mobile multimedia services
Az 1452–1479,5 MHz frekvenciasáv tárgyában összehívott CEPT Többoldalú Értekezlet záróokiratai, Konstanca, 2007 (MA02revCO07)
az 1452–1479,5 MHz sávnak a földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) általi használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás (Maastricht, 2002) módosításáról
Az 1452–1479,5 MHz sávnak a földfelszíni mobil multimédia szolgáltatások általi használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás

3.2.    ERC/DEC és ECC/DEC határozatok

 

A

B

1

ERC/DEC/(95)01

ERC Decision of 1st December 1995 on the free circulation and use of certain radio equipment in CEPT member countries
amended 18 March 2005
amended 14 March 2008
Az ERC 1995. december 1-jei határozata egyes rádióberendezések CEPT-tagországokban való szabad cirkulációjáról és használatáról
módosítva: 2005. március 18.
módosítva: 2008. március 14.

2

ERC/DEC/(98)15

ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Omnitracs terminals for the Euteltracs system
Az ERC 1998. november 23-i határozata az Euteltracs rendszer Omnitracs végberendezéseinek az egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

3

ERC/DEC/(98)16

ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of CEPT PR-27 equipment
Az ERC 1998. november 23-i határozata a CEPT PR27 berendezéseknek az egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

4

ERC/DEC/(98)22

ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DECT equipment, except fixed parts which provide public access
Az ERC 1998. november 23-i határozata a DECT berendezéseknek az egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről, kivéve a berendezéseknek a nyilvános hozzáférést biztosító állandóhelyű részeit

5

ERC/DEC/(98)25

ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonised frequency band to be designated for PMR 446
Az ERC 1998. november 23-i határozata a PMR 446 részére kijelölendő harmonizált frekvenciasávról

6

ERC/DEC/(98)26

ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of PMR 446 equipment
Az ERC 1998. november 23-i határozata a PMR 446 berendezéseknek az egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

7

ERC/DEC/(98)27

ERC Decision of 23 November 1998 on free circulation and use of PMR 446 equipment in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01
Az ERC 1998. november 23-i határozata a PMR 446 berendezések CEPTtagországokban való szabad cirkulációjáról és használatáról, amely az ERC/DEC/(95)01 Határozat alkalmazási körét bővíti

8

ERC/DEC/(99)05

ERC Decision of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations of SPCS<1GHz systems
Az ERC 1999. március 10-i határozata az S-PCS<1GHz rendszerek mozgó földi állomásainak szabad cirkulációjáról, használatáról és egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

9

ERC/DEC/(99)06

ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (SPCS<1GHz)
Az ERC 1999. március 10-i határozata az 1 GHz alatti sávokban működő műholdas személyi távközlési rendszerek (SPCS<1GHz) harmonizált bevezetéséről

10

ERC/DEC/(99)17

ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band
Az ERC 1999. június 1-jei határozata az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszernek (AIS) a tengeri VHF-sávban használt csatornáiról

11

ERC/DEC/(99)26

ERC Decision of 29 November 1999 on Exemption from Individual Licensing of Receive Only Earth Stations (ROES)
Az ERC 1999. november 29-i határozata a csak vételre szolgáló földi állomások (ROES) egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

12

ERC/DEC/(00)07

ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7-19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth)
Az ERC 2000. október 19-i határozata a 17,7–19,7 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr–Föld irány) földi állomásai által történő megosztott használatáról

13

ERC/DEC/(00)08

ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 10.7 – 12.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the broadcasting-satellite and fixed-satellite Service (space to Earth)
Az ERC 2000. október 19-i határozata a 10,7–12,7 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas műsorszóró és a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr–Föld irány) földi állomásai által történő megosztott használatáról

14

ERC/DEC/(01)08

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2400 - 2483.5 MHz
Az ERC 2001. március 12-i határozata a 2400–2483,5 MHz frekvenciasávban működő – mozgásérzékelők és riasztók céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

15

ERC/DEC/(01)11

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995 - 35.225 MHz
Az ERC 2001. március 12-i határozata a 34,995–35,225 MHz frekvenciasávban működő – légimodell-irányítás céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

16

ERC/DEC/(01)12

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz
Az ERC 2001. március 12-i határozata a 40,665, 40,675, 40,685 és a 40,695 MHz frekvencián működő – modellirányítás céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

17

ERC/DEC/(01)17

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Ultra Low Power Active Medical Implants operating in the frequency band 402 - 405 MHz
Az ERC 2001. március 12-i határozata a 402–405 MHz frekvenciasávban működő – nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

18

ECC/DEC/(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bands
Az ECC 2002. július 5-i határozata vasúti célú frekvenciasávoknak a kijelöléséről és felhasználhatóságáról a 876–880 MHz és a 921–925 MHz sávokban

19

ECC/DEC/(02)09

ECC Decision of 15 November 2002 on free circulation and use of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes in CEPT countries, enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01
Az ECC 2002. november 15-i határozata a 876–880 MHz és a 921–925 MHz frekvenciasávokban a CEPT-országokban vasúti céllal működő GSM-R mozgó végberendezéseknek a szabad cirkulációjáról és használatáról, amely az ERC/DEC/(95)01 Határozat alkalmazási körét bővíti

20

ECC/DEC/(02)10

ECC Decision of 15 November 2002 on exemption from individual licensing of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes
Az ECC 2002. november 15-i határozata a 876–880 MHz és a 921–925 MHz frekvenciasávokban vasúti céllal működő GSM-R mozgó végberendezéseknek az egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

21

ECC/DEC/(03)03

ECC Decision of 17 October 2003 on the withdrawal of the ERC Decision (97)08 „Decision on management of the Schiever Plan for the Terrestrial Flight Telecommunications System”
Az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről” című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról

22

ECC/DEC/(03)04

ECC Decision of 17 October 2003 on Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25 - 14.50 GHz Earth-to-space and 10.70 - 11.70 GHz space-to-Earth
Az ECC 2003. október 17-i határozata a 14,25–14,50 GHz (Föld–űr irány) és a 10,70–11,70 GHz (űr–Föld irány) frekvenciasávokban működő kis apertúrájú földi állomások (VSAT-ok) egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

23

ECC/DEC/(03)05

ECC Decision of 17 October 2003 on the publication of national tables of frequency allocations and utilisations
Az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről

24

ECC/DEC/(04)03

ECC Decision of 19 March 2004 on the frequency band 77-81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars
Az ECC 2004. március 19-i határozata a kis hatótávolságú gépjárműradarok részére kijelölendő 77–81 GHz frekvenciasávról

25

ECC/DEC/(04)05

ECC Decision of 19 March 2004 on the withdrawal of the ERC decisions (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 and (99)14 on the adoption of approval regulations for various types of radio equipment
Az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról

26

ECC/DEC/(04)08

ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)
Revised November 2004
Az ECC 2004. november 12-i határozata a vezetéknélküli hozzáférési rendszerek – beleértve a rádiós helyi hálózatokat is – (WAS/RLAN-ok) bevezetésére szolgáló 5 GHz-es frekvenciasávok harmonizált használatáról
Módosítva: 2004. november

27

ECC/DEC/(04)10

ECC Decision of 12 November 2004 on the frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars
Amended by Annex 1 July 2005
Az ECC 2004. november 12-i határozata a kis hatótávolságú gépjárműradarok ideiglenes bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról
Módosítva az 1. melléklettel 2005. júliusban

28

ECC/DEC/(05)01

ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the band 27.529.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)
Az ECC 2005. március 18-i határozata a 27,5–29,5 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld–űr irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról

29

ECC/DEC/(05)05

ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2500 – 2690 MHz
Az ECC 2005. március 18-i határozata a 2500–2690 MHz sávban működő IMT2000/UMTS rendszerek spektrumának harmonizált használatáról

30

ECC/DEC/(05)11

ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14.014.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)
Az ECC 2005. június 24-i határozata a 14,0–14,5 GHz (Föld–űr irány), 10,7–11,7 GHz (űr–Föld irány) és a 12,5–12,75 GHz frekvenciasávokban üzemelő légijármű földi állomások (AES) szabad cirkulációjáról és használatáról

31

ECC/DEC/(05)12

ECC Decision of 28 October 2005 on harmonised frequencies, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the frequency band 446.1- 446.2 MHz
Az ECC 2005. október 28-i határozata a 446,1–446,2 MHz frekvenciasávban működő digitális PMR 446 alkalmazások harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről, valamint szabad hordozásáról és használatáról

32

ECC/DEC/(06)01

The harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT systems
approved 24 March 2006
amended 02 November 2012
Az 1920–1980 MHz és a 2110–2170 MHz sáv mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) – beleértve a földfelszíni IMT rendszereket is – részére történő harmonizált használata
jóváhagyva: 2006. március 24.
módosítva: 2012. november 2.

33

ECC/DEC/(06)02

ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of low e.i.r.p. satellite terminals (LEST) operating within the frequency bands 10.70 - 12.75 GHz or 19.70 - 20.20 GHz Space-to-Earth and 14.00 - 14.25 GHz or 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-Space
Az ECC 2006. március 24-i határozata a 10,70–12,75 GHz vagy 19,70–20,20 GHz (űr–Föld irány) és a 14,00–14,25 GHz vagy 29,50–30,00 GHz (Föld–űr irány) frekvenciasávban működő kis teljesítményű műholdas végfelhasználói állomások (LEST-ek) egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

34

ECC/DEC/(06)03

ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of high e.i.r.p. satellite terminals (HEST) operating within the frequency bands 10.70 - 12.75 GHz or 19.70 - 20.20 GHz space-to-Earth and 14.00 -14.25 GHz or 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-space
Az ECC 2006. március 24-i határozata a 10,70–12,75 GHz vagy 19,70–20,20 GHz (űr–Föld irány) és a 14,00–14,25 GHz vagy 29,50–30,00 GHz (Föld–űr irány) frekvenciasávban működő nagy teljesítményű műholdas végfelhasználói állomások (HEST-ek) egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

35

ECC/DEC/(06)04

ECC Decision of 24 March 2006 amended 6 July 2007 at Constanta on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology in bands below 10.6 GHz
Amended 6 July 2007
Az ECC – 2007. július 6-án Konstancán módosított – 2006. március 24-i határozata a 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó eszközök harmonizált feltételeiről
Módosítva: 2007. július 6.

36

ECC/DEC/(06)07

ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised use of airborne GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and 1805-1880 MHz
Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1710–1785 és az 1805–1880 MHz frekvenciasávban működő légijármű-fedélzeti GSM-rendszerek harmonizált használatáról

37

ECC/DEC/(06)09

ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)
Amended 5 September 2007
Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat rendszerei – beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel (CGC) kiegészítetteket is – általi használata részére történő kijelöléséről
Módosítva: 2007. szeptember 5.

38

ECC/DEC/(06)12

ECC Decision of 1 December 2006 amended Cordoba, 31 October 2008 on supplementary regulatory provisions to Decision ECC/DEC/(06)04 for UWB devices using mitigation techniques
Amended 31 October 2008
Az ECC – 2008. október 31-én Córdobában módosított – 2006. december 1-jei határozata a zavarcsökkentési technikákat használó UWB eszközökre vonatkozó, az ECC/DEC/(06)04 Határozatot kiegészítő szabályozási rendelkezésekről
Módosítva: 2008. október 31.

39

ECC/DEC/(07)01

ECC Decision of 30 March 2007 on specific Material Sensing devices using Ultra-Wideband (UWB) technology
Amended 26 June 2009
Az ECC 2007. március 30-i határozata az ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó, egyedi anyagérzékelő eszközökről
Módosítva: 2009. június 26.

40

ECC/DEC/(07)02

ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)
Az ECC 2007. március 30-i határozata a 3400 és 3800 MHz közötti frekvenciasávoknak a szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (BWA) harmonizált megvalósítása részére történő hozzáférhetőségéről

41

ECC/DEC/(07)04

ECC Decision of 21 December 2007 on free circulation and use of mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency range 1-3 GHz
Az ECC 2007. december 21-i határozata az 1–3 GHz frekvenciatartományban a műholdas mozgószolgálat számára felosztott sávokban működő műholdas mozgó végberendezések szabad cirkulációjáról és használatáról

42

ECC/DEC/(07)05

ECC Decision of 21 December 2007 on exemption from individual licensing of land mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency range 1-3 GHz
Az ECC 2007. december 21-i határozata az 1–3 GHz frekvenciatartományban a műholdas mozgószolgálat számára felosztott sávokban működő műholdas földi mozgó végberendezések egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

43

ECC/DEC/(08)01

ECC Decision of 14 March 2008 on the harmonised use of the 5875-5925 MHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)
Az ECC 2008. március 14-i határozata az 5875–5925 MHz frekvenciasávnak az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) céljára történő harmonizált használatáról

44

ECC/DEC/(08)02

ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of ERC/DEC(97)06, ERC/DEC(01)01, ERC/DEC(01)05, ERC/DEC(01)06, ERC/DEC(01)14 and ERC/DEC(01)21
Az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról

45

ECC/DEC/(08)04

ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 and ERC/DEC(01)18
Az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról

46

ECC/DEC/(08)06

ECC Decision of 27 June 2008 on the withdrawal of ERC Decisions ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04, ERC/DEC/(00)05
Az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és az ERC/DEC(00)05 ERC-határozat visszavonásáról

47

ECC/DEC/(08)07

ECC Decision of 27 June 2008 on the withdrawal of ERC Decisions ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18, ERC/DEC/(98)24
Az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és az ERC/DEC/(98)24 ERC-határozat visszavonásáról

48

ECC/DEC/(09)01

ECC Decision of 13 March 2009 on the harmonised use of the 63-64 GHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)
Az ECC 2009. március 13-i határozata a 63–64 GHz frekvenciasávnak az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) céljára történő harmonizált használatáról

49

ECC/DEC/(09)02

ECC Decision of 26 June 2009 on the harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service
Az ECC 2009. június 26-i határozata a műholdas mozgószolgálati rendszerek által használt 1610–1626,5 MHz és 2483,5–2500 MHz sáv harmonizálásáról

50

ECC/DEC/(09)03

ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the band 790 - 862 MHz
Az ECC 2009. október 30-i határozata a 790–862 MHz sávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) harmonizált feltételeiről

51

ECC/DEC/(09)05

ECC Decision of 30 October 2009 on the withdrawal of ERC/ECC Decisions ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 and ECC/DEC/(04)02
Az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 jelű ERC/ECC-határozat visszavonásáról

52

ECC/DEC/(11)05

The withdrawal of ERC Decisions ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10, and ERC/DEC/(01)16
9 December 2011
Az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 jelű ERC-határozat visszavonása
2011. december 9.

53

ECC/DEC/(11)06

Harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz
9 December 2011
Harmonizált frekvenciaelrendezések a 3400–3600 MHz és a 3600–3800 MHz sávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) részére
2011. december 9.

54

ECC/DEC/(12)01

Exemption from individual licensing and free circulation and use of terrestrial and satellite mobile terminals operating under the control of networks
1 June 2012
Hálózatok vezérlése alatt működő földfelszíni és műholdas mozgó végberendezések egyedi engedélyezés alóli mentesítése, valamint szabad cirkulációja és használata
2012. június 1.

3.3.    ERC/REC és ECC/REC ajánlások

 

A

B

1

ERC/REC 01-01
(2003)

Border coordination of UMTS/IMT-2000 systems
Az UMTS/IMT-2000 rendszerek határövezeti koordinációja

2

ERC/REC 12-02
(Bonn 1994)

Harmonised radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 GHz to 13.25 GHz
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 12,75–13,25 GHz sávban működő analóg és digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

3

ERC/REC 1203
(Bonn 1994)

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 17,7–19,7 GHz sávban működő digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

4

ERC/REC 1205
(Rome 1996)

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.0-10.68 GHz
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 10,0–10,68 GHz sávban működő digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

5

ERC/REC 1206
(Rome 1996)

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.7-11.7 GHz
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 10,7–11,7 GHz sávban működő digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

6

ERC/REC 1207
(Rome 1996)

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the bands 14.5 - 14.62 GHz paired with 15.23 - 15.35 GHz
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 14,5–14,62 GHz és 15,23–15,35 GHz sávpárban működő digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

7

ERC/REC 1208
(Saariselkä 1998)

Harmonized radio frequency channel arrangements and block allocations for low, medium and high capacity systems in the band 3600 MHz to 4200 MHz
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések, valamint blokkfelosztások a 3600–4200 MHz sávban működő kis-, közepes és nagykapacitású rendszerek részére

8

ERC/REC 1210
(The Hague 1998)

Harmonised radio frequency arrangements for digital systems operating in the band 48.5 GHz-50.2 GHz
Harmonizált rádiófrekvencia-elrendezések a 48,5–50,2 GHz sávban működő digitális rendszerek részére

9

ERC/REC 1211
(2001)

Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 51.4-52.6 GHz
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezés az 51,4–52,6 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

10

ERC/REC 1212
(2001)

Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 55.78-57.0 GHz
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezés az 55,78–57,0 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

11

ERC/REC 1401
(Bonn 1995)

Radio-frequency channel arrangements for high capacity analogue and digital radio-relay systems operating in the band 5925 MHz-6425 MHz
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések az 5925–6425 MHz sávban működő nagykapacitású analóg és digitális rádiórelé rendszerek részére

12

ERC/REC 1402
(Bonn 1995)

Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or high capacity digital radio-relay systems operating in the band 6425 MHz-7125 MHz
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 6425–7125 MHz sávban működő közepes és nagykapacitású analóg, illetve nagykapacitású digitális rádiórelé rendszerek részére

13

ERC/REC 1403
(Podebrady 1997)

Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések, valamint blokkfelosztások a 3400–3600 MHz sávban működő kis- és közepes kapacitású rendszerek részére

14

ERC/REC 2510
(2003)

Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video SAP/SAB links (incl. ENG/OB)
Ideiglenes földfelszíni hangfrekvenciás és videoátviteli SAP/SAB összeköttetések (beleértve az ENG/OB-t is) használatára szolgáló frekvenciatartományok

15

ERC/REC 6201
(Mainz 1997)

Use of the band 135.7-137.8 kHz by the amateur service
A 135,7–137,8 kHz sávnak az amatőrszolgálat által történő használata

16

ERC/REC 7003
(August 2011)

Relating to the use of Short Range Devices (SRD)
Kis hatótávolságú eszközök (SRD) használata

17

ERC/REC/(00)04

Harmonised frequencies and free circulation and use for meteor scatter applications
Meteoritszórást felhasználó alkalmazások harmonizált frekvenciái, valamint szabad cirkulációja és használata

18

ECC/REC/(01)05

List of parameters of digital point-to-point fixed radio links used for national planning
Digitális állandóhelyű pont-pont rádió-összeköttetések országon belüli tervezésénél használandó paraméterei

19

ECC/REC/(02)01

Specification of reference receiver performance parameters
A vevők műszaki jellemzői referencia értékeinek meghatározása

20

ECC/REC/(02)02
(Rottach Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems (point-to-point and point-to-multipoint) operating in the frequency band 31.0 – 31.3 GHz
Preferált csatornaelrendezések a 31,0–31,3 GHz frekvenciasávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek (pont-pont és pont-többpont) részére

21

ECC/REC/(02)06
(May 2011)

Channel arrangements for digital fixed service systems operating in the frequency range 7125-8500 MHz
Csatornaelrendezések a 7125–8500 MHz frekvenciatartományban működő digitális állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

22

ECC/REC/(05)07

Radio frequency channel arrangements for fixed service systems operating in the bands 71-76 GHz and 81 - 86 GHz
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 71–76 GHz és a 81–86 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

23

ECC/REC/(05)08

Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, EGSM and GSMR land mobile systems (Except direct mode operation (DMO) channels)
A GSM 900, GSM 1800, E-GSM és GSMR földi mozgó rendszerek frekvenciatervezése és frekvenciakoordinációja (a közvetlen üzemmódú (DMO) csatornák kivételével)

24

ECC/REC/(06)04

Use of the band 5 725-5 875 MHz for Broadband Fixed Wireless Access (BFWA)
Az 5725–5875 MHz sávnak a szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés (BFWA) céljára történő használata

25

ECC/REC/(08)02
(27 April 2012)

Frequency planning and frequency coordination for GSM / UMTS / LTE / WiMAX Land Mobile systems operating within the 900 and 1800 MHz bands
A 900 és az 1800 MHz-es sávokban működő GSM, UMTS, LTE, WiMAX földi mozgó rendszerek frekvenciatervezése és frekvenciakoordinációja

26

ECC/REC/(09)01

Use of the 57 - 64 GHz frequency band for point-to-point Fixed Wireless Systems
Az 57–64 GHz frekvenciasávnak a pont-pont struktúrájú állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek részére történő használata

27

ECC/REC/(10)01

Guidelines for compatibility between Complementary Ground Components (CGC) operating in the band 2170-2200 MHz and EESS/SOS/SRS earth stations operating in the band 2200-2290 MHz
A 2170–2200 MHz sávban működő kiegészítő földfelszíni komponensek (CGC) és a 2200–2290 MHz sávban működő EESS/SOS/SRS földi állomások közötti összeférhetőségre vonatkozó irányelvek

28

ECC/REC/(11)01

Guidelines for assignment of frequency blocks for fixed wireless systems in the bands 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz and 31.8-33.4 GHz
A 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz és a 31,8–33,4 GHz sávban működő állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek frekvenciablokkjainak kijelölésére vonatkozó irányelvek

3.4.    T/R ajánlások

 

A

B

1

T/R 1201
(Helsinki 1991)

Harmonized radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 37 GHz-39.5 GHz
Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 37–39,5 GHz sávban működő analóg és digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

2

T/R 1301
(Rottach-Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency range 1 - 2.3 GHz
Preferált csatornaelrendezések a 1–2,3 GHz frekvenciatartományban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

3

T/R 1302
(Montreux 1993)

Preferred channel arrangements for fixed services in the range 22.0-29.5 GHz
Preferált csatornaelrendezések a 22,0–29,5 GHz tartományban működő állandóhelyű szolgálatok részére

4

T/R 2201
(Malaga-Torremolinos 1975)

Frequencies likely to be allocated to international railways
A nemzetközi vasutak részére felosztható frekvenciák

5

T/R 2508
(Utrecht 2005)

Planning criteria and coordination of frequencies in the Land Mobile Service in the range 29.7-921 MHz
A 29,7–921 MHz tartományban működő földi mozgószolgálat tervezési kritériumai és frekvenciakoordinációja

6

T/R 51-01
(Kiev 2002)

Measures to be taken to prevent the operation of broadcasting stations on board ships or aircraft outside national territorial limits
Hajók és légijárművek fedélzetén elhelyezett műsorszóró állomások országhatárokon kívüli működésének megakadályozására irányuló intézkedések

3.5.    ERC- és ECC-jelentések

 

A

B

1

ERC REPORT 38

Handbook on radio equipment and systems.
Video links for ENG/OB use
Kézikönyv a rádióberendezésekről és -rendszerekről.
Videoátviteli összeköttetések ENG/OB használat céljából

2

ECC 162. Jelentés

Practical mechanism to improve the compatibility between GSM-R and public mobile networks and guidance on practical coordination
Gyakorlati módszer a GSM-R és a nyilvános mobilhálózatok közötti összeférhetőség javítására és útmutató a gyakorlati koordinációhoz

2.    Az R2. 9. melléklet 4. pontja a HNG–HRV–ROU–SRB–UKR E-GSM műszaki eljárásra vonatkozó sort követően a következő sorokkal egészül ki:
[4.    Nemzetközi koordinációs dokumentumok]

„HNG–UKR értekezlet zárójegyzőkönyve
Kijev,
2011. július 7–8.

Minutes of the meeting of technical experts of telecommunications administrations of Hungary and Ukraine on frequency coordination for terrestrial services
Kyiv, 7 – 8 July 2011
Basic principles for coordination between the authorities of Hungary and Ukraine concerning coordination of mobile communications networks and terrestrial systems of aeronautical radionavigation service and fixed service in the frequency band 790 - 862 MHz
Földfelszíni szolgálatok Magyarország és Ukrajna távközlési igazgatásai közötti frekvenciakoordinációjával foglalkozó műszaki szakértői értekezlet zárójegyzőkönyve,
Kijev, 2011. július 7–8.
Magyarország és Ukrajna hatóságai közötti koordináció alapelvei a mobilhírközlő hálózatok, valamint a légi rádiónavigáció szolgálat és az állandóhelyű szolgálat földfelszíni rendszerei 790–862 MHz frekvenciasávban történő koordinációjára vonatkozóan

AUT–HNG–HRV–SVK–SVN műszaki megegyezés
Bécs, 2011. október 12.

Technical Arrangement between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, [the Czech Republic,] Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frequency band 790 – 862 MHz
Vienna, 12th October 2011
Műszaki megegyezés, amely létrejött Ausztria, Horvátország, [a Cseh Köztársaság,] Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia nemzeti frekvenciagazdálkodási hatóságai között a 790–862 MHz sávban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek határ menti koordinálására,
Bécs, 2011. október 12.”

3.    Az R2. 9. melléklet 5.2. és 5.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„5.2.    Belvízi hajózási nemzetközi megállapodás
Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways (RAINWAT)
Bucuresti, 18.04.2012
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT)
Bukarest, 2012. április 18.
5.3.    Duna Bizottság ajánlásai

 

A

B

1

CD/SES 60/10
Budapest, 2002

Recommandations relatives aux principaux parametres techniques et operationnels des installations de radar utilisees dans la navigation sur le Danube
A dunai hajózásban alkalmazott radarberendezések alapvető műszaki és üzemviteli jellemzőire vonatkozó ajánlások

4.    Az R2. 9. melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:
6.    Szabványok
6.1.    Harmonizált szabványok

 

A

B

1

MSZ EN 300 065-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közvetlenül nyomtató, keskeny sávú távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információk vételére (NAVTEX). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

2

MSZ EN 300 086-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, belső vagy külső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

3

MSZ EN 300 113-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Adat- és/vagy beszédátviteli célú, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

4

MSZ EN 300 135-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. CB-rádióberendezések. A polgári (CB-) sávban működő szögmodulált rádió-berendezések (PR 27 rádióberendezések). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

5

MSZ EN 300 152-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt, tengeri, vész esetén helyzetjelző rádióirányadók (EPIRB). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

6

MSZ EN 300 152-3

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en, vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt, tengeri, vészhelyzetjelző rádióirányadók (EPIRB). 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

7

MSZ EN 300 219-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. A vevőben meghatározott választ keltő jeladó rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

8

MSZ EN 300 220-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 25 MHz és 1000 MHz közötti frekvenciasávban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit lefedő harmonizált európai szabvány

9

MSZ EN 300 224-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Helyszíni személyhívó szolgálat. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

10

MSZ EN 300 296-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennákat használó, elsődlegesen analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

11

MSZ EN 300 328

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-sávban működő, széles sávú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit lefedő harmonizált európai szabvány

12

MSZ EN 300 330-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz-től 25 MHzig terjedő frekvenciasáv rádióberendezései és a 9 kHztől 30 MHz-ig terjedő frekvenciasáv induktív hurkos rendszerei. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

13

MSZ EN 300 341-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat (RP 02). Beépített antennát használó, a vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

14

MSZ EN 300 373-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A KH- és RH-sávokban használt tengeri mozgószolgálati adók és vevők. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

15

MSZ EN 300 390-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, adat (és beszéd) átvitelére való rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

16

MSZ EN 300 422-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 25 MHz-től 3 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, vezeték nélküli mikrofonok. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

17

MSZ EN 300 433-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. A polgári (CB-) sávban működő rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

18

MSZ EN 300 440-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Az 1 GHz-től 40 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

19

MSZ EN 300 454-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú hangkapcsolatok. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

20

MSZ EN 300 674-2-1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közúti szállítási és forgalmi telematika (RTTT). Az 5,8 GHz-es ipari, tudományos és orvosi (ISM) sávban működő, speciális célú, rövid hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány. 1. alrész: Az útmenti egységek (RSU) követelményei

21

MSZ EN 300 674-2-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közúti szállítási és forgalmi telematika (RTTT). Az 5,8 GHz-es ipari, tudományos és orvosi (ISM) sávban működő, speciális célú, rövid hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: Az R&TTE-irányelv alá tartozó, harmonizált szabvány. 2. alrész: A fedélzeti egységek (OBU) követelményei

22

MSZ EN 300 676-2

A légiforgalmi, VHF-sávú mobil szolgálat földi telepítésű, kézi, mobil és állandó helyű, amplitúdómodulált rádióadói, -vevői és adó-vevői. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

23

MSZ EN 300 698-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, szárazföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és vevői. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

24

MSZ EN 300 698-3

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, szárazföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és -vevői. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke 3. (e) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

25

MSZ EN 300 718-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

26

MSZ EN 300 7183

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

27

MSZ EN 300 761-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 2,45 GHz-es sávban működő vasúti, automatikus járműazonosító (AVI). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

28

MSZ EN 301 025-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Általános kommunikációs célú URH-rádiótelefon-berendezések és az ezekhez tartozó, D-osztályú, digitális, szelektív hívóberendezések (DSC). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

29

MSZ EN 301 091-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). A 76 GHz – 77 GHz-es sávban működő radarberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

30

MSZ EN 301 166-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Keskeny sávú csatornákon működő, antennacsatlakozóval ellátott, analóg és/vagy digitális (beszéd és/vagy adat) kommunikációs rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

31

MSZ EN 301 178-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, hordozható rádiótelefon-berendezései (kizárólag nem GMDSS-alkalmazásokhoz). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

32

MSZ EN 301 357-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 25 MHz-től 2000 MHz-ig terjedő sávban működő, zsinór nélküli hangfrekvenciás eszközök. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

33

MSZ EN 301 406

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlésre (DECT) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. Általános rádiós követelmények

34

MSZ EN 301 426

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, nem vészjelző és nem biztonsági célú, az 1,5/1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, szárazföldi, műholdas, mobil földi állomások (LMES) és tengerészeti, műholdas, mobil földi állomások (MMES) harmonizált európai szabványa

35

MSZ EN 301 427

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, műholdas, mobil földi állomásokhoz (LMES), kivéve a légiforgalmi műholdas, mobil földi állomásokat

36

MSZ EN 301 428

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Nagyon kis apertúrájú végberendezések (VSAT) harmonizált európai szabványa. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adás, adás/vétel vagy csak vétel céljára való műholdas földi állomások

37

MSZ EN 301 430

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány a műholdas hírgyűjtés 11-12/13-14 GHz-es frekvenciasávokban működő, hordozható földi állomásai (SNG-TES) számára

38

MSZ EN 301 441

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány az 1,6/2,4 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében, a műholdas, személyi távközlőhálózatokban (S-PCN) működő mobil földi állomások (MES) számára, beleértve a kézi készülékeket is

39

MSZ EN 301 443

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Nagyon kis apertúrájú végberendezések (VSAT) harmonizált európai szabványa. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, a 4 GHz-es és 6 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adás, adás és vétel vagy csak vétel céljára való műholdas földi állomások

40

MSZ EN 301 444

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es sávokban működő, beszéd- és/vagy adatkommunikációt megvalósító műholdas, mobil földi állomásokra (LMESekre) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

41

MSZ EN 301 502

A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). A bázisállomás berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

42

MSZ EN 301 511

A mobil távközlés globális rendszere (GSM). A GSM 900 és a GSM 1800 sáv mobil állomásaira vonatkozó, az R&TTE-irányelv (1999/5/EC) 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány

43

MSZ EN 301 681

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A geostacionárius műholdas mozgószolgálat mobil földi állomásaira (MES-ekre) – beleértve a hordozható földi állomásokat is – és az 1,5/1,6 GHz-es sávokban a műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében működő műholdas személyi kommunikációs hálózatokra (S-PCN) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

44

MSZ EN 301 721

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány az 1 GHz alatt működő, alacsony pályán keringő (LEO) műholdat használó, kis sebességű adatkommunikációt (LBRDC) megvalósító mobil földi állomások (MES) számára

45

MSZ EN 301 751

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések és antennák. A pont-pont közötti, helyhez kötött digitális rádiórendszereknek és antennáknak az 1999/5/EC irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált alapszabványa

46

MSZ EN 301 753

Helyhez kötött rádiórendszerek. Több pontos berendezések és antennák. Az 1999/5/EC-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált alapszabvány a többpontos, digitális, helyhez kötött rádiórendszerekhez és antennákhoz

47

MSZ EN 301 783-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

48

MSZ EN 301 839-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és perifériák (ULP-AMI-P). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

49

MSZ EN 301 841-3

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), 2-es üzemmód. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

50

MSZ EN 301 893

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 5 GHzes, kiváló minőségű RLAN. Az R&TTE-irányelv 3. cikke 2. bekezdésének alapvető követelményeit lefedő, harmonizált európai szabvány

51

MSZ EN 301 908-1

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények

52

MSZ EN 301 908-2

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 2. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)

53

MSZ EN 301 908-3

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 3. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) bázisállomások (BS)

54

MSZ EN 301 908-6

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 6. rész: CDMA TDD (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)

55

MSZ EN 301 908-7

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 7. rész: CDMA TDD (UTRA TDD) bázisállomások (BS)

56

MSZ EN 301 908-11

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 11. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) átjátszók

57

MSZ EN 301 908-13

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekez-désének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 13. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) felhasználói berendezés (UE)

58

MSZ EN 301 908-14

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 14. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) bázisállomások (BS)

59

MSZ EN 301 908-15

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 15. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA FDD) átjátszók

60

MSZ EN 301 908-21

IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 21. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAX) FDD felhasználói berendezés (UE)

61

MSZ EN 301 908-22

IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 22. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAX) FDD bázisállomás (BS)

62

MSZ EN 302 017-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az amplitúdómodulált (AM) hagműsorszóró szolgálat adóberendezései. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

63

MSZ EN 302 018-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A frekvenciamodulált (FM) hangműsorszóró szolgálat adóberendezései. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

64

MSZ EN 302 054-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Meteorológiai segédeszközök (MetAids). 400,15 MHz – 406 MHz közötti frekvenciatartományban használt, legfeljebb 200 mW teljesítményű rádiószondák. 2 rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

65

MSZ EN 302 064-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az 1,3 GHz – 50 GHz-es frekvenciasávban működő, vezeték nélküli videoösszeköttetések (WVL). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

66

MSZ EN 302 065

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Távközlési célú, ultraszéles sávú (UWB) technikát alkalmazó kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

67

MSZ EN 302 186

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, műholdas, mobil, repülőgépes földi állomásokra (AES-ekre) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

68

MSZ EN 302 1942

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Szárazföldi vízi utakon használatos hajózási radar. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

69

MSZ EN 302 1952

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádiókészülékek 9 kHz és 315 kHz közötti frekvenciasávban, ultrakis teljesítményű aktív orvosi implantátumokhoz (ULP-AMI) és tartozékaikhoz. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

70

MSZ EN 302 208-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

71

MSZ EN 302 217-2-2

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 2-2. rész: Digitális rendszerek, amelyek frekvenciakoordinált frekvenciasávokban működnek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

72

MSZ EN 302 217-3

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 3. rész: Berendezések, amelyek olyan frekvenciasávokban működnek, ahol frekvenciakoordinált vagy koordinálatlan telepítések is alkalmazhatók. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

73

MSZ EN 302 217-4-2

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 4-2. rész: Antennák. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

74

MSZ EN 302 245-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Digitális világrádió (DRM) műsorszóró szolgálatának adóberendezése. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

75

MSZ EN 302 264-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). A 77 GHz-től 81 GHz-ig terjedő sávban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

76

MSZ EN 302 288-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). A 24 GHz-es tartományban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

77

MSZ EN 302 2912

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). 13,56 MHz-en működő, kis távolságú, induktív adatkommunikációs berendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

78

MSZ EN 302 296

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földfelszíni digitális televízió-műsorszóró szolgálat (DVB-T) adóberendezése. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

79

MSZ EN 302 297

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Analóg televízió-műsorszóró szolgálat adóberendezése. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

80

MSZ EN 302 326-2

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 2. rész: A digitális többpontos rádióberendezésekre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

81

MSZ EN 302 326-3

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 3. rész: A többpontos rádióantennákra vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

82

MSZ EN 302 3722

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Érzékelő- és mozgásérzékelő berendezések. Tartályszintet érzékelő, 5,8, 10, 25, 61 és 77 GHz-es frekvenciasávban működő radar (TLPR). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

83

MSZ EN 302 4352

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, építőanyagokat elemző és osztályozó készülékalkalmazások. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

84

MSZ EN 302 4542

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). Az 1668,4 MHz-től 1690 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádiószondák. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

85

EN 302 480

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). Harmonized EN for the GSM onboard aircraft system covering the essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A repülőgépek fedélzetén működő GSM-rendszerre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

86

MSZ EN 302 5002

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó, kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 9 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, helyzetkövető berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

87

MSZ EN 302 502

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 5,8 GHz-es, állandó helyű, széles sávú adatátviteli rendszerek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

88

MSZ EN 302 510-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádiókészülékek a 30 MHz és 37,5 MHz közötti frekvenciasávban, ultrakis teljesítményű aktív orvosi membrán-implantátumokhoz és tartozékaikhoz. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

89

MSZ EN 302 537-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, ultrakis teljesítményű orvosi adatszolgáltató rendszerek. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

90

EN 302 5441

Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band; Part 1: TDD Base Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

A 2500 MHz-től 2690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő szélessávú adatátviteli rendszerek. 1. rész: TDD bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

91

EN 302 5442

Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band; Part 2: TDD User Equipment Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

A 2500 MHz-től 2690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő szélessávú adatátviteli rendszerek. 2. rész: TDD felhasználói állomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

92

MSZ EN 302 567

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 60 GHzes, többszörös gigabites WAS-/RLAN-rendszerek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

93

MSZ EN 302 571

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Az 5855 MHz-től 5925 MHzig terjedő frekvenciasávban működő rádiótávközlő berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

94

MSZ EN 302 574-1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig terjedő (föld-űr) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig terjedő (űr-föld) frekvenciatartományban működő MSS műholdas földi állomás harmonizált szabványa. 1. rész: A széles sávú rendszerek kiegészítő földi eleme (CGC): Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

95

MSZ EN 302 574-2

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig terjedő (föld-űr) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig terjedő (űr-föld) frekvenciatartományban működő MSS műholdas földi állomás harmonizált szabványa. 2. rész: A széles sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE): Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

96

MSZ EN 302 574-3

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig terjedő (föld-űr) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig terjedő (űr-föld) frekvenciatartományban működő MSS műholdas földi állomás harmonizált szabványa. 3. rész: A keskeny sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE): Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

97

MSZ EN 302 608

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Eurobalise vonatbefolyásoló rendszerek rádióberendezései. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

98

MSZ EN 302 609

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Euroloop vonatbefolyásoló rendszerek rádióberendezései. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

99

MSZ EN 302 623

Széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (BWA) a 3 400 MHz-től 3 800 MHz-ig terjedő frekvenciasávban. Mobil végberendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

100

MSZ EN 302 686

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). A 63 GHz-től 64 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő rádiótávközlő berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

101

MSZ EN 302 774

Széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (BWA) a 3400 MHz-től 3800 MHz-ig terjedő frekvenciasávban. Bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

102

MSZ EN 302 858-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). A 24,05 GHz-től 24,25 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

103

MSZ EN 303 035-1

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 1. rész: Beszéd és adat (V+D)

104

MSZ EN 303 035-2

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 2. rész: Közvetlen módú működés (DMO)

105

MSZ EN 305 550-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 40 GHz-től 246 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

6.2.    Nem harmonizált szabványok

 

A

B

1

MSZ 17203

Analóg televízió-átjátszóberendezések műszaki követelményei és vizsgálati módszerei

2

MSZ EN 300 066

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 406,0 – 406,1 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, szabadon úszó, műholdas, tengeri vészhelyzetjelző rádió-irányadók (EPIRB). Műszaki jellemzők és mérési módszerek

3

MSZ ETS 300 254

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es sávokban üzemelő, kis bitsebességű adatközlést ellátó (LBRDC) mozgó földi állomások (LMES)

4

MSZ EN 300 338

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Digitális, szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére való berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei a tengeri MF, MF/HF és/vagy VHF mozgószolgálatnál

5

MSZ ETS 300 384

Rádióműsor-szóró rendszerek. Ultrarövid-hullámú (URH), frekvenciamodulált hangműsorszóró adóberendezések

6

MSZ ETS 300 384/A1

Rádióműsor-szóró rendszerek. Ultrarövid-hullámú (URH), frekvenciamodulált hangműsorszóró adóberendezések

7

MSZ EN 300 401

Rádióműsor-szóró rendszerek. Digitális hangműsorszórás (DAB) mobil, hordozható és állandó helyű vevőkhöz

8

MSZ ETS 300 423

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es sávban működő, hang- és/vagy adatkommunikációt megvalósító mozgó földi állomások (LMES)

9

MSZ ETS 300 441/A1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). 2182 kHz-es vész- és hívófrekvencián működő tengeri rádiótelefon-megfigyelő vevők műszaki jellemzői és mérési módszerei

10

MSZ EN 300 698-1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, szárazföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és -vevői. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

11

MSZ EN 300 744

Digitális video műsorszórás (DVB). A digitális földi televízió keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

12

MSZ EN 300 833

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti antennák. A 3 GHz – 60 GHz közötti frekvenciasáv helyhez kötött, pont-pont közötti rádiórendszereinek antennái

13

MSZ EN 301 033

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A tengeri KH-, KH-/RH- és VHF-sávokban, digitális szelektív hívás (DSC) vételére szolgáló, hajófedélzeti figyelővevők műszaki jellemzői és mérési módszerei

14

MSZ EN 301 215-1

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-több pont közötti antennák. A 11 GHz – 60 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, helyhez kötött rádiórendszereinek antennái. 1. rész: Általános szempontok

15

MSZ EN 301 682

Műholdas, személyi távközlőhálózatok (S-PCN). Az 1,5/1,6 GHzes sávokban, a mozgó műholdas szolgálat (MSS) keretében hang- és/vagy adatkommunikációt biztosító SPCN mozgó földi állomások (MES-ek) hálózatvezérlő szolgáltatásai (NCF), beleértve a kézi készülékeket is

16

MSZ EN 301 688

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en és 123,1 MHz-en működő, helyhez kötött és hordozható VHF-berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei

17

MSZ EN 301 842-1

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Földi telepítésű berendezések európai szabványa

18

MSZ EN 302 152-1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 406,0 MHz – 406,1 MHz közötti frekvenciasávban működő, műholdas személyi helymeghatározó irányadók (PLB-k). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére