• Tartalom

8/2013. (III. 29.) BM utasítás

8/2013. (III. 29.) BM utasítás

a 2013. évi építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések megtervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről

2013.03.30.

Az egyes miniszterek, valamint Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdésére, a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás rendelkezéseit a járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatal, és járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzéseire kell alkalmazni.

2. § (1) Az ellenőrzési tervben az ellenőrző hatóság tervezett ellenőrzéseire vonatkozó információk lehető legszélesebb körét kell nyilvánosságra hozni – figyelemmel arra, hogy ez az ellenőrzések célját ne veszélyeztesse – annak érdekében, hogy az ellenőrzési terv megismerése a vállalkozások jogkövető magatartását elősegítse.

(2) Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell olyan tájékoztató információkat, amelyek alapján a vállalkozások az ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések során vizsgált követelményeket megismerhetik, különösen az ellenőrzéssel érintett kötelezettségeket előíró jogszabályhelyek pontos megjelölését, a vizsgálat tárgyát, az alkalmazható szankciók megjelölését és azokat a szempontokat, amelyeknek a vállalkozásnak meg kell felelnie annak érdekében, hogy az ellenőrző hatóság a tevékenységét szabályszerűnek minősítse.

(3) A tárgyidőszakra vonatkozó ellenőrzési terv elkészítése során figyelembe kell venni a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács által az előző tárgyidőszakról készített ellenőrzési beszámolóhoz fűzött véleményét.

(4) Az ellenőrzési tervben

a) a tárgyidőszakban lefolytatni tervezett ellenőrzések számát típus szerinti bontásban,

b) a kiválasztási eljárással kapcsolatos fontosabb információkat,

c) az ellenőrző hatóság által ellenőrzésre kiválasztott tevékenységek körét,

d) az ellenőrzések formai, illetve tartalmi szempontú megvizsgálásának arányait,

e) az egyes ellenőrzések által vizsgált dokumentumokat, és

f) az előző tárgyévi ellenőrzések tapasztalatainak összefoglalóját, valamint ennek a tárgyévi ellenőrzési terv kialakítására való hatását

szükséges szerepeltetni.

3. § A járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatal, és járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzési tervét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 58. § (6) bekezdésére figyelemmel építésfelügyelőnként 120 ellenőrzés/év figyelembevételével tervezi meg. A hatósági ellenőrzési tervben szerepeltetni kell az összevont építésfelügyeleti ellenőrzés időpontját.

4. § Az ellenőrzési tervet úgy kell elkészíteni, hogy az építésfelügyeleti hatóság helyszíni ellenőrzései során – a teherhordó szerkezetek állékonyságának, szakszerű kivitelezésének ellenőrzésén túlmenően – fokozott figyelmet kell fordítani

a) a központi költségvetési vagy európai uniós támogatási forrásból megvalósuló, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknak minősülő kivitelezések szakszerűségének ellenőrzésére,

b) az építési napló jogszabályban megfelelő módon történő vezetésének ellenőrzésére,

c) a vízszintes és ferde térelhatároló szerkezetek beépítési szakszerűségének ellenőrzésére,

d) a kiviteli tervdokumentációk meglétének ellenőrzésére,

e) a felelős műszaki vezetői tevékenység ellenőrzésére,

f) a műszaki ellenőri tevékenység ellenőrzésére,

g) az építmények energiaháztartását biztosító építési célú termékek (hőszigetelések, nyílászárók stb.), valamint a vízszigetelések szakszerű beépítésének ellenőrzésére,

h) a tömegtartózkodásra szolgáló építmények kötelező jókarbantartásának ellenőrzésére,

i) az építésügyi hatósági engedélyben és az ahhoz tartozó jóváhagyott tervekben, valamint a kiviteli tervekben foglaltak betartásának ellenőrzésére, és

j) az árvizek lefolyását gátló szabálytalan építési tevékenységek felkutatására.

5. § Az építésfelügyeleti ellenőrzések és közös helyszíni szemlék ütemezésekor különös figyelmet kell fordítani az illetékes építésügyi hatóságokkal (ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is), valamint más illetékességi területen működő építésfelügyeleti hatósággal, vagy más – ellenőrzésre jogosult – hatósággal vagy szervezettel történő összehangolásra, figyelembe véve a kormányhivatali, 2013. évi összevont ellenőrzési terv tartalmát.

6. § (1) Az építésfelügyeleti ellenőrzések és közös helyszíni szemlék megtartása a területileg illetékes szakmai kamarákkal (Magyar Építész Kamara, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara) közösen szükséges, különös figyelemmel a megfelelő jogosultságok ellenőrzésére.

(2) A területileg illetékes tűzvédelmi hatósággal közös ellenőrzések szükségesek az olyan építőipari kivitelezések vizsgálatára, amelyeknél a tűzvédelmi hatóság szakhatósági jogkörben eljárt az építési engedélyezés során, és érdemi, a tűzvédelem körébe tartozó építészeti megoldások szakszerűségének ellenőrzésére van lehetőség.

7. § Az építésfelügyeleti hatóság a helyszíni szemléken készült számítógépes jegyzőkönyv adatait az Országos Építésügyi Nyilvántartáson keresztül legalább hetente tölti fel. A jegyzőkönyvhöz minden esetben mellékelni kell az építéssel érintett, valamint a közvetlenül szomszédos telkekről, építményekről készített fényképfelvételeket.

8. § A járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatal, és járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít. Az ellenőrző hatóság a hatósági ellenőrzési jelentését a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi és a felettes szervének megküldi.

9. § A járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatal, és járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal – építésügyi hatósági ellenőrzés keretében – az építésügyi hatósági engedélyekben foglalt kötelezettségek, kikötések teljesítését rendszeresen és a teljesítési határidőn belül ellenőrzi.

10. § A járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatal, és járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal a 2. §-ban foglaltak alapján elkészíti és közzéteszi az építésügyi hatósági ellenőrzési tervét és az ellenőrzési jelentését.

11. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére