• Tartalom

80/2013. (XII. 23.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról1

2014.04.01.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,

a 4. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a), d), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b, c) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet módosítása

1. §2

2. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

2. §3

3. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 17/2012. (IV. 5.) BM rendelet módosítása

3–6. §4

4. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

7–10. §5

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

11–14. §6

15. § (1) A 22/2012. BM rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A helyszíni bírságoláshoz használt sorszámmal ellátott nyomtatványnak tartalmaznia kell:]

c) az elkövetés helyét, idejét, az elkövetett cselekmény leírását, az elkövetett szabálysértés megnevezését, gépjárművel elkövetett szabálysértés esetén a forgalmi rendszámot, valamint jogszabályban meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés esetén a közlekedési előéleti pont számát,”

(2) A 22/2012. BM rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A helyszíni bírságoláshoz használt sorszámmal ellátott nyomtatványnak tartalmaznia kell:]

e) tájékoztatást arról, hogy – a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság kivételével – a meg nem fizetett helyszíni bírságot 5000 forintonként 6 óra közérdekű munkával válthatja meg, amelynek érdekében az állami foglalkoztatási szervnél a bírság megfizetésére nyitva álló határidő lejártát követő három munkanapon belül jelentkezhet, valamint azt, hogy a bíróság a meg nem fizetett és közérdekű munkával meg nem váltott helyszíni bírságot 5000 forintonként egy napi szabálysértési elzárásra változtatja át,”

(3) A 22/2012. BM rendelet 20. § (3) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

[A helyszíni bírságoláshoz használt sorszámmal ellátott nyomtatványnak tartalmaznia kell:]

g) a fiatalkorú eljárás alá vont személy nyilatkozatát, hogy a helyszíni bírság megfizetését vállalja és aláírását,
h) a fiatalkorú eljárás alá vont személy törvényes képviselőjének aláírását.”

16–21. §7

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 15. § 2014. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelethez8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére