• Tartalom

83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról1

2018.07.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum jogállása

1. §2 A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: Intézet) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. §3

3. §4 (1) Az Intézetet főigazgató vezeti. Az Intézet főigazgatójának megbízatása 5 évre szól.

(2) A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyetteseket 5 évre a miniszter nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató-helyettesek felett a főigazgató gyakorolja.

(3) A főigazgatónak a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott garantált illetménynél magasabb összegű illetményt a miniszter állapít meg.

2. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum feladatai

4. § (1)5 Az Intézet a közösségi emlékezet, a reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében a következő feladatokat látja el:

a) feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit;

b) bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát;

c) feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket;

d) elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját;

e) átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra;

f) elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálja a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra;

g) a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének kutatása körébe tartozó feladatot végez;

h)6 felkutatja, összegyűjti és gondoskodik a rendszerváltás történetének és a hozzá kapcsolódó korszakoknak az a)–f) ponthoz kapcsolódó forrásainak, különös értékű magániratainak megőrzéséről.

(2) Az Intézet tevékenységét nemzeti működési körben látja el.

(3) Az Intézet főigazgatója feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet az 573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 724. §-ával megállapított, a 113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 727. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § a 206/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 726. § b) pontjával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés h) pontját a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 725. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére