• Tartalom

83/2013. (IX. 25.) VM rendelet

83/2013. (IX. 25.) VM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról1

2013.10.10.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 5., 7. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Ez a rendelet
a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének, II. melléklet B. részének és III. melléklet B. részének;
b) az egyes fókakölykök bőrének és az abból származó termékeknek a tagállamokba történő behozataláról szóló, 1983. március 28-i 83/129/EGK tanácsi irányelvnek;
c) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdésének, 13. cikk (1) bekezdésének, II., IV. és V. mellékletének, valamint az azokat módosító
ca) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 1997. október 27-i 97/62/EK tanácsi irányelvnek,
cb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,
cc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;
d) a környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek;
e) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. § Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Az R. 7. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. § Az R. 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. § Az R. 9. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 3. és 4. cikkének, valamint

b) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 83/2013. (IX. 25.) VM rendelethez

1.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a 163. sort követően a következő 163a. és 163b. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

 

Rendszertani kategória

Fokozottan védett faj tudományos neve

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Természet-
védelmi érték (Ft)]

„163a.

Alismataceae

 

 

hídőrfélék

 

163b.

 

Caldesia parnassifolia

 

szíveslevelű-hídőr (lápiszíveslevelű-hídőr)

100 000”

2.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 636. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[A

B

C

D

E

 

Rendszertani kategória

Fokozottan védett faj tudományos neve

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Természet-
védelmi érték (Ft)]

„636.

 

Himantoglossum jankae
(Himantoglossum caprinum)

 

Janka- sallangvirág
(bíboros sallangvirág)

250 000”

3.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a 765. sort követően a következő 765a. és 765b. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

 

Rendszertani kategória

Fokozottan védett faj tudományos neve

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Természet-
védelmi érték (Ft)]

„765a.

Rhamnaceae

 

 

bengefélék

 

765b.

 

 

Rhamnus saxatilis

sziklai benge

10 000”

4.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 800. sora, valamint a 800. sort követő és a 801. sort megelőző sorai helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[A

B

C

D

E

 

Rendszertani kategória

Fokozottan védett faj tudományos neve

Védett faj tudományos neve

Magyar elnevezés

Természet-
védelmi érték (Ft)]

„800.

 

 

a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat)

a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat)

10 000

 

 

 

Sorbus acutiserratus

kőhányási berkenye

 

 

 

 

Sorbus andreanszkyana

Andreánszky-berkenye

 

 

 

 

Sorbus adami

Ádám-berkenye

 

 

 

 

Sorbusb akonyensis

bakonyi berkenye

 

 

 

 

Sorbus balatonica

balatoni berkenye

 

 

 

 

Sorbus barabitsii

Barabits-berkenye

 

 

 

 

Sorbus barthae

Bartha-berkenye

 

 

 

 

Sorbus bodajkensis

bodajki berkenye

 

 

 

 

Sorbus borosiana

Boros-berkenye

 

 

 

 

Sorbus budaiana

Budai-berkenye

 

 

 

 

Sorbus buekkensis

bükki berkenye

 

 

 

 

Sorbus decipientiformis

keszthelyi berkenye

 

 

 

 

Sorbus degenii

Degen-berkenye

 

 

 

 

Sorbus dracofolius

gánti berkenye

 

 

 

 

Sorbus eugenii-kelleri

Keller-berkenye

 

 

 

 

Sorbus gayeriana

Gáyer-berkenye

 

 

 

 

Sorbus gerecseensis

gerecsei berkenye

 

 

 

 

Sorbus huljakii

Hulják-berkenye

 

 

 

 

Sorbus javorkae

Jávorka-berkenye

 

 

 

 

Sorbus karpatii

Kárpáti-berkenye

 

 

 

 

Sorbus latissima

nagylevelű berkenye

 

 

 

 

Sorbus majeri

Májer-berkenye

 

 

 

 

Sorbus pannonica

dunántúli berkenye

 

 

 

 

Sorbus polgariana

Polgár-berkenye

 

 

 

 

Sorbus pseudobakonyensis

rövidkaréjú berkenye

 

 

 

 

Sorbus pseudodanubialis

Duna-menti berkenye

 

 

 

 

Sorbus pseudolatifolia

széleslevelű berkenye

 

 

 

 

Sorbus pseudosemiincisa

kevéserű berkenye

 

 

 

 

Sorbus pseudovertensis

csákberényi berkenye

 

 

 

 

Sorbus redliana

Rédl-berkenye

 

 

 

 

Sorbus semiincisa

budai berkenye

 

 

 

 

Sorbus simonkaiana

Simonkai-berkenye

 

 

 

 

Sorbus sooi

Soó-berkenye

 

 

 

 

Sorbus subdanubialis

közép-dunai berkenye (Duna-vidéki berkenye)

 

 

 

 

Sorbus thaiszii

Thaisz-berkenye

 

 

 

 

Sorbus tobani

Tobán-berkenye

 

 

 

 

Sorbus ulmifolia

szillevelű berkenye

 

 

 

 

Sorbus vajdae

Vajda-berkenye

 

 

 

 

Sorbus vallerubusensis

szedresvölgyi berkenye

 

 

 

 

Sorbus vertesensis

vértesi berkenye

 

 

 

 

Sorbus veszpremensis

veszprémi berkenye

 

 

 

 

Sorbus zolyomii

Zólyomi-berkenye”

 

5.    Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 300. sorában a „keleti nyilasfű” szövegrész helyébe a „nyugati nyilasfű” szöveg lép.
6.    Hatályát veszti az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 171., 172. és 831. sora.

2. melléklet a 83/2013. (IX. 25.) VM rendelethez

1. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 122. sorában az „önbeásó sáska” szövegrész helyébe a „hosszúlábú önbeásósáska” szöveg lép.
2. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 127. sorában a „változó sáska” szövegrész helyébe a „szerecsensáska (változó sáska)” szöveg lép.
3. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 130. sorában az „Isophya brevipennis (Isophya camptoxypha)” szövegrész helyébe az „Isophya camptoxypha (Isophya brevipennis)” szöveg lép.
4. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 132. sorában a „pusztai tarsza” szövegrész helyébe a „szerény tarsza (pusztai tarsza)” szöveg lép.
5. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 142. sorában a „bújkáló avarszöcske” szövegrész helyébe a „bujkáló avarszöcske” szöveg lép.
6. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 239. sorában a „Gebhardt-vakfutinka” szövegrész helyébe a „Gebhardt-vakfutrinka” szöveg lép.
7. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 240. sorában a „magyar vakfutinka” szövegrész helyébe a „magyar vakfutrinka” szöveg lép.
8. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 270. sorának lábjegyzetében az „Osmoderna” szövegrész helyébe az „Osmoderma” szöveg lép.
9. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 382. sorában a „Morinus” szövegrész helyébe a „Morimus” szöveg lép.
10. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 480. sorában a „Saturnia pavonia” szövegrész helyébe a „Saturnia pavoniella (Saturnia pavonia)” szöveg lép.
11. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 486. sorában az „Archiearis notha” szövegrész helyébe a „Boudinotiana notha (Archiearis notha)” szöveg lép.
12. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 487. sorában az „Archiearis puella” szövegrész helyébe a „Boudinotiana puella (Archiearis puella)” szöveg lép.
13. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 492. sorában az „Euphya scripturata (Camptogramma scripturata)” szövegrész helyébe a „Camptogramma scripturata (Euphya scripturata)” szöveg lép.
14. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 499. sorában a „szemvidító araszoló” szövegrész helyébe a „szemvidító-araszoló” szöveg lép.
15. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 520. sorában az „Odontognophos dumetatus” szövegrész helyébe az „Odontognophos dumetata” szöveg lép.
16. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 525. sorában a „Chariaspilates formosarius” szövegrész helyébe a „Chariaspilates formosaria” szöveg lép.
17. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 548. sorában a „füstös medvelepke” szövegrész helyébe a „füstös medvelepke (cigánymedvelepke)” szöveg lép.
18. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 552. sorában a „Rhyparioides metelkanus” szövegrész helyébe a „Rhyparioides metelkana” szöveg lép.
19. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 581. sorában a „díszes csuklyásbagoly” szövegrész helyébe a „díszes csuklyásbagoly (pompás csuklyásbagoly)” szöveg lép.
20. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 597. sorában a „Pyrrhia purpurina” szövegrész helyébe a „Pyrrhia purpurina (Pyrrhia purpura)” szöveg lép.
21. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 623. sorában a „villányi télibagoly” szövegrész helyébe a „villányi télibagoly (magyar tarkabagoly)” szöveg lép.
22. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 864. sorában a „lábatlan gyík” szövegrész helyébe a „lábatlangyík” szöveg lép.
23. Az R. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 1069. sorában a „Larus ichthyaetus (Ichtyaetus ichtyaetus)” szövegrész helyébe a „Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus)” szöveg lép.

3. melléklet a 83/2013. (IX. 25.) VM rendelethez

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok

 

A

B

C

 

Rendszertani kategóriák

Faj tudományos neve

Magyar elnevezés

1.

PTERIDOPHYTA

 

HARASZTOK

2.

Aspleniaceae

 

fodorkafélék

3.

 

Asplenium adulterinum

barnászöld fodorka

4.

 

Asplenium hemionitis

borostyánlevelű fodorka

5.

 

Asplenium jahandiezii

verdoni fodorka

6.

Blechnaceae

 

bordapáfrányfélék

7.

 

Woodwardia radicans

kúszó láncpáfrány

8.

Dicksoniaceae

 

hópáfrányfélék

9.

 

Culcita macrocarpa

(nincs magyar neve)

10.

Dryopteridaceae

 

pajzsikafélék

11.

 

Diplazium sibiricum

(nincs magyar neve)

12.

 

Dryopteris corleyi

Corley-pajzsika

13.

 

Dryopteris fragans

illatos pajzsika

14.

 

Polystichum drepanum

vesepáfrány faj

15.

Hymenophyllaceae

 

hártyaharasztok

16.

 

Hymenophyllum maderensis

madeirai hártyapáfrány

17.

 

Trichomanes speciosum

különleges sörtepáfrány

18.

Isoetaceae

 

durdafűfélék

19.

 

Isoetes azorica

Azori-szigeteki durdafű

20.

 

Isoetes boryana

Bory-durdafű

21.

 

Isoetes malinverniana

lombardiai durdafű

22.

Marsileaceae

 

mételyfűfélék

23.

 

Marsilea azorica

Azori-szigeteki mételyfű

24.

 

Marsilea batardae

ibériai mételyfű

25.

 

Marsilea strigosa

borostás mételyfű

26.

Ophioglossaceae

 

kígyónyelvfélék

27.

 

Botrychium simplex

egyszerű holdruta

28.

 

Ophioglossum polyphyllum

apró kígyónyelv

29.

GYMNOSPERMATOPHYTA

 

NYITVATERMŐK

30.

Pinaceae

 

ikermagvas fenyőfélék családja

31.

 

Abies nebrodensis

szicíliai jegenyefenyő

32.

ANGIOSPERMATOPHYTA

 

ZÁRVATERMŐK

33.

Agavaceae

 

agávefélék

34.

 

Dracaena draco

Kanári-szigeteki sárkányfa

35.

Alismataceae

 

hídőrfélék

36.

 

Alisma wahlenbergii

Wahlenberg-hídőr

37.

 

Luronium natans

lebegő kanalashídőr

38.

Amaryllidaceae

 

amarilliszfélék

39.

 

Galanthus nivalis

hóvirág (kikeleti hóvirág)

40.

 

Leucojum nicaeense

riviérai tőzike

41.

 

Narcissus asturiensis

apró nárcisz

42.

 

Narcissus calcicola

mészkedvelő nárcisz

43.

 

Narcissus cyclamineus

bókoló nárcisz

44.

 

Narcissus fernandesii

Fernandes-nárcisz

45.

 

Narcissus humilis

törpe nárcisz

46.

 

Narcissus longispathus

hosszúlevelű nárcisz

47.

 

Narcissus nevadensis

Sierra Nevada-i nárcisz

48.

 

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis

pompás csupros nárcisz

49.

 

Narcissus scaberulus

érdes nárcisz

50.

 

Narcissus triandrus subsp. capax

csüngő nárcisz capax alfaja

51.

 

Narcissus viridiflorus

zöld nárcisz

52.

Apiaceae (Umbelliferae)

 

ernyősök

53.

 

Ammi trifoliatum

Azori-szigeteki porcosmurok

54.

 

Angelica heterocarpa

felemás angyalgyökér

55.

 

Apium bermejoi

Baleár-szigeteki zeller

56.

 

Athamanta cortiana

Corti-szemgyökér

57.

 

Bunium brevifolium

madeirai gumóskömény

58.

 

Bupleurum capillare

szálas buvákfű

59.

 

Bupleurum handiense

jandíai buvákfű

60.

 

Bupleurum kakiskalae

görög buvákfű

61.

 

Chaerophyllum azoricum

Azori-szigeteki baraboly

62.

 

Eryngium alpinum

havasi iringó

63.

 

Eryngium viviparum

elevenszülő iringó

64.

 

Ferula latipinna

szélescimpájú husáng

65.

 

Hladnikia pastinacifolia

(nincs magyar neve)

66.

 

Laserpitium longiradium

hosszúsugarú bordamag

67.

 

Melanoselinum decipiens

(nincs magyar neve)

68.

 

Monizia edulis

(nincs magyar neve)

69.

 

Naufraga balearica

(nincs magyar neve)

70.

 

Oenanthe conioides

bürökszerű borgyökér

71.

 

Oenanthe divaricata

borgyökér faj

72.

 

Petagnia saniculifolia

(nincs magyar neve)

73.

 

Rouya polygama

(nincs magyar neve)

74.

 

Sanicula azorica

Azori-szigeteki gombernyő

75.

 

Seseli intricatum

spanyol gurgolya

76.

 

Thorella verticillatinundata

(nincs magyar neve)

77.

Asclepiadaceae

 

selyemkórófélék

78.

 

Caralluma burchardii

dögvirág faj

79.

 

Ceropegia chrysantha

gyertyavirág faj

80.

Asteraceae (Compositae)

 

őszirózsafélék (fészekvirágzatúak)

81.

 

Andryala crithmifolia

(nincs magyar neve)

82.

 

Anthemis glaberrima

csupasz pipitér

83.

 

Argyranthemum lidii

Kanári-szigeteki cserjésmargitvirág

84.

 

Argyranthemum pinnatifidum subsp. succulentum

cserjésmargitvirág faj

85.

 

Argyranthemum thalassophylum

cserjésmargitvirág faj

86.

 

Argyranthemum winterii

cserjésmargitvirág faj

87.

 

Artemisia campestris subsp. bottnica

skandináviai mezei üröm

88.

 

Artemisia granatensis

granadai üröm

89.

 

Artemisia laciniata

szeldeltlevelű üröm

90.

 

Artemisia oelandica

ölandi üröm

91.

 

Artemisia pancicii

delibláti üröm

92.

 

Aster pyrenaeus

pireneusi őszirózsa

93.

 

Aster sorrentinii

Sorrentin-őszirózsa

94.

 

Atractylis arbuscula

(nincs magyar neve)

95.

 

Atractylis preauxiana

(nincs magyar neve)

96.

 

Calendula maderensis

madeirai körömvirág

97.

 

Carduus myriacanthus

soktövisű bogáncs

98.

 

Carlina onopordifolia

szamárbogáncs-levelű bábakalács

99.

 

Centaurea akamantis

ciprusi imola

100.

 

Centaurea alba subsp. heldreichii

Heldreich-imola

101.

 

Centaurea alba subsp. princeps

enyves fehér imola

102.

 

Centaurea akamantis

ciprusi imola

103.

 

Centaurea attica subsp. megarensis

attikai imola megarensis alfaja

104.

 

Centaurea balearica

Baleár-szigeteki imola

105.

 

Centaurea borjae

Bory-imola

106.

 

Centaurea citricolor

citromsárga imola

107.

 

Centaurea corymbosa

ernyős imola

108.

 

Centaurea gadorensis

Sierra de Gador-i imola

109.

 

Centaurea horrida

ijesztő imola

110.

 

Centaurea immanuelis-loewii

imola faj

111.

 

Centaurea jankae

Janka-imola

112.

 

Centaurea kalambakensis

kalampákai imola

113.

 

Centaurea kartschiana

velencei imola

114.

 

Centaurea lactiflora

tejfehér imola

115.

 

Centaurea micrantha subsp. herminii

portugál útszéli imola

116.

 

Centaurea niederi

görög imola

117.

 

Centaurea peucedanifolia

kocsordlevelű imola

118.

 

Centaurea pinnata

tollas imola

119.

 

Centaurea pontica

pontusi imola

120.

 

Centaurea pulvinata

párnás imola

121.

 

Centaurea rothmalerana

Rothmaler-imola

122.

 

Centaurea vicentina

Vincent-imola

123.

 

Cheirolophus duranii

(nincs magyar neve)

124.

 

Cheirolophus ghomerytus

(nincs magyar neve)

125.

 

Cheirolophus junonianus

(nincs magyar neve)

126.

 

Cheirolophus massonianus

(nincs magyar neve)

127.

 

Cirsium latifolium

széleslevelű aszat

128.

 

Crepis crocifolia

sáfránylevelű zörgőfű

129.

 

Crepis granatensis

gránátzörgőfű

130.

 

Crepis pusilla

apró zörgőfű

131.

 

Crepis tectorum subsp. nigrescens

fekete hamvas zörgőfű

132.

 

Erigeron frigidus

Sierra Nevada-i küllőrojt

133.

 

Helichrysum gossypinum

Kanári-szigeteki szalmagyopár

134.

 

Helichrysum melitense

máltai szalmagyopár

135.

 

Helichrysum monogynum

egybibés szalmagyopár

136.

 

Helichrysum sibthorpii

szalmagyopár faj

137.

 

Hymenostemma pseudanthemis

(nincs magyar neve)

138.

 

Hyoseris frutescens

(nincs magyar neve)

139.

 

Hypochoeris oligocephala

kevésfejű véreslapu

140.

 

Jurinea cyanoides

kékes hangyabogáncs

141.

 

Jurinea fontqueri

spanyol hangyabogáncs

142.

 

Lactuca watsoniana

Watson-saláta

143.

 

Lamyropsis microcephala

kisfejű szardíniaibogáncs

144.

 

Leontodon boryi

Bory-oroszlánfog

145.

 

Leontodon microcephalus

kisfejű oroszlánfog

146.

 

Leontodon siculus

szicíliai oroszlánfog

147.

 

Leuzea longifolia

hosszúlevelű imola

148.

 

Onopordum nogalesii

szamárbogáncs faj

149.

 

Onopordum carduelinum

szamárbogáncs faj

150.

 

Palaeocyanus crassifolius

(nincs magyar neve)

151.

 

Pericallis hadrosoma

cinerária faj

152.

 

Phagnalon benettii

sárgásszalmavirág faj

153.

 

Picris willkommii

Willkomm-keserűgyökér

154.

 

Santolina elegans

elegáns cipruska

155.

 

Santolina impressa

lapított cipruska

156.

 

Santolina semidentata

fogacskás cipruska

157.

 

Saussurea alpina subsp. esthonica

észt havasi törpebogáncs

158.

 

Senecio caespitosus

gyepes aggófű

159.

 

Senecio elodes

spanyol aggófű

160.

 

Senecio jacobea subsp. gotlandicus

svéd jakabnapi aggófű

161.

 

Senecio lagascanus subsp. lusitanicus

lusitaniai aggófű

162.

 

Senecio nevadensis

Sierra Nevada-i aggófű

163.

 

Stemmacantha cynaroides

(nincs magyar neve)

164.

 

Sventenia bupleuroides

(nincs magyar neve)

165.

 

Tanacetum ptarmiciflorum

ezüstös varádics

166.

 

Tephroseris longifolia subsp. moravica

morva hosszúlevelű aggófű

167.

 

Wagenitzia lancifolia

(nincs magyar neve)

168.

Berberidaceae

 

borbolyafélék

169.

 

Berberis maderensis

madeirai borbolya

170.

Boraginaceae

 

érdeslevelűek

171.

 

Anchusa crispa

fodros atracél

172.

 

Echium candicans

kígyószisz faj

173.

 

Echium gentianoides

kígyószisz faj

174.

 

Lithodora nitida

fénylő kőmagcserje

175.

 

Myosotis azorica

Azori-szigeteki nefelejcs

176.

 

Myosotis lusitanica

lusitaniai nefelejcs

177.

 

Myosotis maritima

tengerparti nefelejcs

178.

 

Myosotis rehsteineri

Rehsteiner-nefelejcs

179.

 

Myosotis retusifolia

tompalevelű nefelejcs

180.

 

Omphalodes kuzinskyanae

Kuzinsky-békaszem

181.

 

Omphalodes littoralis

parti békaszem

182.

 

Solenanthus albanicus

albán ebnyelvűfű

183.

 

Symphytum cycladense

görög nadálytő

184.

Brassicaceae (Cruciferae)

 

keresztesvirágúak

185.

 

Alyssum pyrenaicum

pireneusi ternye

186.

 

Arabis kennedyae

Kennedy-ikravirág

187.

 

Arabis sadina

portugál ikravirág

188.

 

Arabis scopoliana

Scopoli-ikravirág

189.

 

Biscutella neustriaca

párizsi korongpár

190.

 

Biscutella vincentina

Vincent-korongpár

191.

 

Boleum asperum

(nincs magyar neve)

192.

 

Brassica glabrescens

kopaszodó káposzta

193.

 

Brassica hilarionis

ciprusi káposzta

194.

 

Brassica insularis

szigeti káposzta

195.

 

Brassica macrocarpa

nagytermésű káposzta

196.

 

Braya linearis

szálaslevelű havasizsázsa

197.

 

Cochlearia polonica

lengyel kanálfű

198.

 

Cochlearia tatrae

tátrai kanálfű

199.

 

Coincya rupestris

kövi sziklakáposzta

200.

 

Coronopus navasii

spanyol varjúláb

201.

 

Crambe arborea

fás tátorján

202.

 

Crambe laevigata

szarvacskás tátorján

203.

 

Crambe sventenii

Sventen-tátorján

204.

 

Degenia velebitica

Degen-virág (Degen-viola)

205.

 

Diplotaxis ibicensis

ibizai kányazsázsa

206.

 

Diplotaxis siettiana

Alborán-szigeti kányazsázsa

207.

 

Diplotaxis vicentina

Szent Vince-kányazsázsa

208.

 

Draba cacuminum

csúcsos daravirág

209.

 

Draba cinerea

hamvas daravirág

210.

 

Draba dorneri

Dorner-daravirág

211.

 

Erucastrum palustre

mocsári nyurgaszál

212.

 

Erysimum pieninicum

pienineki repcsény

213.

 

Iberis arbuscula

fás tatárvirág

214.

 

Iberis procumbens subsp. microcarpa

portugál elterülő tatárvirág

215.

 

Jonopsidium acaule

szártalan álibolya

216.

 

Jonopsidium savianum

toscanai álibolya

217.

 

Murbeckiella sousae

(nincs magyar neve)

218.

 

Parolinia schizogynoides

(nincs magyar neve)

219.

 

Rhynchosinapis erucastrum subsp. cintrana

(nincs magyar neve)

220.

 

Sinapidendron rupestre

(nincs magyar neve)

221.

 

Sisymbrium cavanillesianum

madridi zsombor

222.

 

Sisymbrium supinum

heverő zsombor

223.

Campanulaceae

 

harangvirágfélék

224.

 

Asyneuma giganteum

óriás harangcsillag

225.

 

Azorina vidalii

Azori-szigeteki harangvirág

226.

 

Campanula bohemica

cseh harangvirág

227.

 

Campanula gelida

gleccserharangvirág

228.

 

Campanula morettiana

dolomit-harangvirág

229.

 

Campanula romanica

dobrudzsai harangvirág

230.

 

Campanula sabatia

liguriai harangvirág

231.

 

Campanula serrata

fűrészes harangvirág

232.

 

Campanula zoysii

csöves harangvirág

233.

 

Jasione crispa subsp. serpentinica

portugál fodros kékcsillag

234.

 

Jasione lusitanica

lusitaniai kékcsillag

235.

 

Musschia aurea

(nincs magyar neve)

236.

 

Musschia wollastonii

(nincs magyar neve)

237.

 

Physoplexis comosa

sziklai varjúköröm

238.

Caprifoliaceae

 

bodzafélék

239.

 

Sambucus palmensis

bodza faj

240.

Caryophyllaceae

 

szegfűfélék

241.

 

Arenaria ciliata subsp. pseudofrigida

vékonyka homokhúr

242.

 

Arenaria humifusa

elterülő homokhúr

243.

 

Arenaria nevadensis

Sierra Nevada-i homokhúr

244.

 

Arenaria provincialis

provence-i homokhúr

245.

 

Cerastium alsinifolium

szálaslevelű madárhúr

246.

 

Cerastium dinaricum

Dinári-hegységi madárhúr

247.

 

Dianthus arenarius subsp. arenarius

homoki szegfű

248.

 

Dianthus arenarius subsp. bohemicus

cseh homoki szegfű

249.

 

Dianthus cintranus subsp. cintranus

portugál szegfű

250.

 

Dianthus marizii

Marizi-szegfű

251.

 

Dianthus moravicus

morva szegfű

252.

 

Dianthus nitidus

fényes szegfű

253.

 

Dianthus rupicola

sziklalakó szegfű

254.

 

Gypsophila papillosa

szemcsés fátyolvirág

255.

 

Herniaria algarvica

algarvei porcika

256.

 

Herniaria latifolia subsp. litardierei

pireneusi széleslevelű porcika

257.

 

Herniaria lusitanica subsp. berlengiana

Berlenga-szigeteki portugál porcika

258.

 

Herniaria maritima

tengerparti porcika

259.

 

Minuartia smejkalii

Smejkál-kőhúr

260.

 

Moehringia fontqueri

spanyol csitri

261.

 

Moehringia jankae

Janka-csitri

262.

 

Moehringia lateriflora

téglavörös-virágú csitri

263.

 

Moehringia tommasinii

velencei csitri

264.

 

Moehringia villosa

bozontos csitri

265.

 

Petrocoptis grandiflora

nagyvirágú csokorszegfű

266.

 

Petrocoptis montsicciana

Montsicci-csokorszegfű

267.

 

Petrocoptis pseudoviscosa

ragacsos csokorszegfű

268.

 

Silene furcata subsp. angustiflora

skandináviai villás habszegfű

269.

 

Silene hicesiae

olasz habszegfű

270.

 

Silene hifacensis

Baleár-szigeteki habszegfű

271.

 

Silene holzmanii

Holzman-habszegfű

272.

 

Silene longicilia

hosszúpillás habszegfű

273.

 

Silene mariana

Mária-habszegfű

274.

 

Silene orphanidis

Orphanides-habszegfű

275.

 

Silene rothmaleri

Rothmaler-habszegfű

276.

 

Silene velutina

bársonyos habszegfű

277.

 

Spergularia azorica

Azori-szigeteki budavirág

278.

Celastraceae

 

kecskerágófélék

279.

 

Maytenus umbellata

(nincs magyar neve)

280.

Chenopodiaceae

 

libatopfélék

281.

 

Bassia saxicola

sziklai seprőfű

282.

 

Beta patula

madeirai répa

283.

 

Cremnophyton lanfrancoi

(nincs magyar neve)

284.

 

Salicornia veneta

velencei sziksófű

285.

Cistaceae

 

szuharfélék

286.

 

Cistus chinamadensis

Kanári-szigeteki szuhar (Kanári-szigeteki bodorrózsa)

287.

 

Cistus palhinhae

portugál szuhar

288.

 

Halimium verticillatum

örvöslevelű halimium

289.

 

Helianthemum alypoides

spanyol napvirág

290.

 

Helianthemum bystropogophyllum

Kanári-szigeteki napvirág

291.

 

Helianthemum caput-felis

macskafej-napvirág

292.

 

Tuberaria major

nagy homokinaprózsa

293.

Convolvulaceae

 

szulákfélék

294.

 

Convolvulus argyrothamnus

krétai szulák

295.

 

Convolvulus caput-medusae

medúzafejszulák

296.

 

Convolvulus fernandesii

Fernandes-szulák

297.

 

Convolvulus lopez-socasii

szulák faj

298.

 

Convolvulus massonii

szulák faj

299.

Crassulaceae

 

varjúhájfélék

300.

 

Aeonium gomeraense

kövirózsacserje faj

301.

 

Aeonium saundersii

kövirózsacserje faj

302.

 

Aichryson dumosum

örökarany faj

303.

 

Monanthes wildpretii

Wildpreti-sziklagyökér

304.

 

Sedum brissemoretii

Brissemoreti-varjúháj

305.

Cyperaceae

 

palkafélék

306.

 

Carex holostoma

sás faj

307.

 

Carex malato-belizii

sás faj

308.

 

Carex panormitana

apró sás

309.

Dioscoreaceae

 

jamszgyökérfélék

310.

 

Borderea chouardii

(nincs magyar neve)

311.

Dipsacaceae

 

mácsonyafélék

312.

 

Scabiosa nitens

ördögszem faj

313.

Elatinaceae

 

látonyafélék

314.

 

Elatine gussonei

Gusson-látonya

315.

Ericaceae

 

hangafélék

316.

 

Erica scoparia azorica

Azori-szigeteki erika

317.

 

Rhododendron luteum

sárga havasszépe

318.

Euphorbiaceae

 

kutyatejfélék

319.

 

Euphorbia handiensis

kutyatej faj

320.

 

Euphorbia lambii

kutyatej faj

321.

 

Euphorbia margalidiana

kutyatej faj

322.

 

Euphorbia nevadensis

Sierra Nevada-i kutyatej

323.

 

Euphorbia stygiana

kutyatej faj

324.

 

Euphorbia transtagana

ágas kutyatej

325.

Fabaceae (Leguminosae)

 

pillangósvirágúak (hüvelyesek)

326.

 

Anagyris latifolia

Kanári-szigeteki bűzfa

327.

 

Anthyllis hystrix

tüskés nyúlszapuka

328.

 

Anthyllis lemanniana

nyúlszapuka faj

329.

 

Astragalus algarbiensis

algarvei csüdfű

330.

 

Astragalus aquilanus

barnás csüdfű

331.

 

Astragalus centralpinus

alpesi csüdfű

332.

 

Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis

ciprusi nagymagvú csüdfű

333.

 

Astragalus maritimus

tengerparti csüdfű

334.

 

Astragalus peterfii

Péterfi-csüdfű

335.

 

Astragalus tremolsianus

Sierra de Gador-i csüdfű

336.

 

Astragalus verrucosus

bibircses csüdfű

337.

 

Cytisus aeolicus

szicíliai zanót

338.

 

Dorycnium spectabile

csinos dárdahere

339.

 

Genista dorycnifolia

dárdahere-levelű rekettye

340.

 

Genista holopetala

krajnai rekettye

341.

 

Lotus azoricus

Azori-szigeteki kerep

342.

 

Lotus callis-viridis

kerep faj

343.

 

Lotus kunkelii

kerep faj

344.

 

Melilotus segetalis subsp. fallax

portugál vetési somkóró

345.

 

Ononis hackelii

Hackel-iglice

346.

 

Teline rosmarinifolia

(nincs magyar neve)

347.

 

Teline salsoloides

(nincs magyar neve)

348.

 

Trifolium saxatile

sziklai here

349.

 

Vicia bifoliolata

Baleár-szigeteki bükköny

350.

 

Vicia dennesiana

bükköny faj

351.

Gentianaceae

 

tárnicsfélék

352.

 

Centaurium rigualii

spanyol ezerjófű

353.

 

Centaurium somedanum

kantábriai ezerjófű

354.

 

Gentiana ligustica

liguriai tárnics

355.

 

Gentianella anglica

angyaltárnicska

356.

 

Gentianella bohemica

cseh tárnicska

357.

Geraniaceae

 

gólyaorrfélék

358.

 

Erodium astragaloides

csüdfűszerű gémorr

359.

 

Erodium paularense

guadarramai gémorr

360.

 

Erodium rupicola

sziklai gémorr

361.

 

Geranium maderense

madeirai gólyaorr

362.

Gesneriaceae

 

bársonylevélfélék (csuporkafélék)

363.

 

Jankaea heldreichii

jankavirág

364.

 

Ramonda serbica

szerb Ramond-virág

365.

Globulariaceae

 

gubóvirágfélék

366.

 

Globularia ascanii

gubóvirág faj

367.

 

Globularia sarcophylla

gubóvirág faj

368.

 

Globularia stygia

peloponnészoszi gubóvirág

369.

Grossulariaceae

 

ribiszkefélék

370.

 

Ribes sardoum

szardíniai ribiszke

371.

Hippuridaceae

 

vízilófarkfélék

372.

 

Hippuris tetraphylla

négylevelű vízilófark

373.

Hypericaceae

 

orbáncfűfélék

374.

 

Hypericum aciferum

tűhegyű orbáncfű

375.

Iridaceae

 

nősziromfélék

376.

 

Crocus cyprius

ciprusi sáfrány

377.

 

Crocus etruscus

etruszk sáfrány

378.

 

Crocus hartmannianus

Hartmann-sáfrány

379.

 

Iris boissieri

nőszirom faj

380.

 

Iris marisca

nőszirom faj

381.

Juncaceae

 

szittyófélék

382.

 

Juncus valvatus

kopácsos szittyó

383.

 

Luzula arctica

sarki perjeszittyó

384.

Lamiaceae (Labiatae)

 

ajakosok

385.

 

Micromeria taygetea

tajgetoszi kispereszlény

386.

 

Nepeta dirphya

görög macskamenta

387.

 

Nepeta sphaciotica

krétai macskamenta

388.

 

Origanum dictamnus

krétai szurokfű

389.

 

Phlomis brevibracteata

rövidcsészéjű macskahere

390.

 

Phlomis cypria

ciprusi macskahere

391.

 

Rosmarinus tomentosus

molyhos rozmaring

392.

 

Salvia veneris

Vénusz-zsálya

393.

 

Sideritis cypria

ciprusi sármányvirág

394.

 

Sideritis cystosiphon

sármányvirág faj

395.

 

Sideritis discolor

sármányvirág faj

396.

 

Sideritis incana subsp. glauca

spanyol szürke sármányvirág

397.

 

Sideritis infernalis

sármányvirág faj

398.

 

Sideritis javalambrensis

javalambrei sármányvirág

399.

 

Sideritis marmorea

márványos sármányvirág

400.

 

Sideritis serrata

fűrészes sármányvirág

401.

 

Teucrium abutiloides

selyemmályvaszerű gamandor

402.

 

Teucrium betonicum

gamandor faj

403.

 

Teucrium charidemi

gamandor faj

404.

 

Teucrium lepicephalum

pikkelyesfejű gamandor

405.

 

Teucrium turredanum

spanyol gamandor

406.

 

Thymus camphoratus

kámforszagú kakukkfű

407.

 

Thymus capitellatus

fejecskés kakukkfű

408.

 

Thymus carnosus

fénylő kakukkfű

409.

 

Thymus lotocephalus

lótuszfejű kakukkfű

410.

 

Thymus villosus subsp. villosus

kakukkfű faj

411.

Lentibulariaceae

 

rencefélék

412.

 

Pinguicula crystallina

kristályos hízóka

413.

 

Pinguicula nevadensis

Sierra Nevada-i hízóka

414.

Liliaceae

 

liliomfélék

415.

 

Allium grosii

Baleár-szigeteki hagyma

416.

 

Androcymbium europeum

fürtösliliom faj

417.

 

Androcymbium psammophilum

fürtösliliom faj

418.

 

Androcymbium rechingeri

Rechinger-fürtösliliom

419.

 

Asphodelus bento-rainhae

Gardunha-hegységi aszfodélusz

420.

 

Bellevalia hackelli

vadjácint faj

421.

 

Chionodoxa lochiae

ciprusi hófény

422.

 

Colchicum corsicum

korzikai kikerics

423.

 

Colchicum cousturieri

kikerics faj

424.

 

Fritillaria conica

kockásliliom faj

425.

 

Fritillaria drenovskii

bolgár kockásliliom

426.

 

Fritillaria gussichiae

makedón kockásliliom

427.

 

Fritillaria obliqua

kockásliliom faj

428.

 

Fritillaria rhodocanakis

kockásliliom faj

429.

 

Hyacinthoides vicentina

Vince-kékharang

430.

 

Muscari gussonei

szicíliai gyöngyike

431.

 

Ornithogalum reverchonii

Reverchon-madártej

432.

 

Scilla beirana

csillagvirág faj

433.

 

Scilla litardierei

balkáni csillagvirág

434.

 

Scilla maderensis

madeirai csillagvirág

435.

 

Scilla morrisii

Morris-csillagvirág

436.

 

Scilla odorata

illatos csillagvirág

437.

 

Semele maderensis (syn.: Semele androgyna)

Kanári-szigeteki kúszócsodabogyó

438.

 

Tulipa cypria

ciprusi tulipán

439.

 

Tulipa hungarica

magyar tulipán

440.

Linaceae

 

lenfélék

441.

 

Linum muelleri

Müller-len

442.

Loranthaceae

 

fagyöngyfélék

443.

 

Arceuthobium azoricum

Azori-szigeteki fagyöngy

444.

Lythraceae

 

füzényfélék

445.

 

Lythrum flexuosum

fodros füzény

446.

Malvaceae

 

mályvafélék

447.

 

Kosteletzkya pentacarpos

Kosteletzky-mályva

448.

Myricaceae

 

viaszcserjefélék (fenyérmirtuszfélék, Viszabogyófélék)

449.

 

Myrica rivas-martinezii

(nincs magyar neve)

450.

Najadaceae

 

tüskéshínárfélék

451.

 

Najas flexilis

hajlékony tüskehínár

452.

 

Najas tenuissima

karcsú tüskehínár

453.

Oleaceae

 

olajfafélék

454.

 

Jasminum azoricum

Azori-szigeteki jázmin

455.

 

Picconia azorica

(nincs magyar neve)

456.

 

Syringa josikaea

Jósika-orgona

457.

Orchidaceae

 

kosborfélék

458.

 

Anacamptis urvilleana

máltai vitézvirág

459.

 

Calypso bulbosa

Calypso-orchidea

460.

 

Cephalanthera cucullata

csuklyás madársisak

461.

 

Dactylorhiza kalopissii

ujjaskosbor faj

462.

 

Goodyera macrophylla

nagylevelű avarvirág

463.

 

Gymnigritella runei

svéd havasikosbor

464.

 

Ophrys argolica

argoliszi bangó

465.

 

Ophrys kotschyi

Kotschy-bangó

466.

 

Ophrys lunulata

félholdas bangó

467.

 

Ophrys melitensis

bangó faj

468.

 

Orchis scopulorum

kosbor faj

469.

 

Platanthera obtusata subsp. oligantha

kevésvirágú tompa sarkvirág

470.

Orobanchaceae

 

vajvirágfélék (szádorfélék)

471.

 

Orobanche densiflora

tömöttvirágú szádorgó

472.

Paeoniaceae

 

bazsarózsafélék

473.

 

Paeonia cambessedesii

Baleár-szigeteki bazsarózsa

474.

 

Paeonia clusii subsp. rhodia

rodoszi bazsarózsa

475.

 

Paeonia parnassica

görög bazsarózsa

476.

Palmae

 

pálmafélék

477.

 

Phoenix theophrasti

krétai datolyapálma

478.

Papaveraceae

 

mákfélék

479.

 

Corydalis gotlandica

gotlandi keltike

480.

 

Papaver laestadianum

skandináv pipacs

481.

 

Papaver radicatum subsp. hyperboreum

sarkvidéki mák

482.

Pittosporaceae

 

enyvesmagfélék

483.

 

Pittosporum coriaceum

enyvesmag faj

484.

Plantaginaceae

 

útifűfélék

485.

 

Plantago algarbiensis

algarvei útifű

486.

 

Plantago almogravensis

ibériai útifű

487.

 

Plantago malato-belizii

útifű faj

488.

Plumbaginaceae

 

kékgyökérfélék (ólomvirágfélék)

489.

 

Armeria berlengensis

Berlenga-szigeteki pázsitszegfű

490.

 

Armeria helodes

velencei pázsitszegfű

491.

 

Armeria neglecta

apró pázsitszegfű

492.

 

Armeria pseudarmeria

széleslevelű pázsitszegfű

493.

 

Armeria rouyana

Rouy-pázsitszegfű

494.

 

Armeria soleirolii

Soleirol-pázsitszegfű

495.

 

Armeria velutina

bársonyos pázsitszegfű

496.

 

Limonium arborescens

sóvirág faj

497.

 

Limonium dendroides

sóvirág faj

498.

 

Limonium dodartii subsp. lusitanicum

lusitaniai sóvirág

499.

 

Limonium insulare

szigeti sóvirág

500.

 

Limonium lanceolatum

lándzsás sóvirág

501.

 

Limonium multiflorum

sokvirágú sóvirág

502.

 

Limonium pseudolaetum

szardíniai sóvirág

503.

 

Limonium spectabile

csinos sóvirág

504.

 

Limonium strictissimum

merev sóvirág

505.

 

Limonium sventenii

Sventen-sóvirág

506.

Poaceae (Gramineae)

 

pázsitfüvek

507.

 

Arctagrostis latifolia

széleslevelű sarkitippan

508.

 

Arctophila fulva

(nincs magyar neve)

509.

 

Avenula hackelii

Hackel-zabfű

510.

 

Bromus grossus

durva rozsnok

511.

 

Calamagrostis chalybaea

nádtippan faj

512.

 

Cinna latifolia

széleslevelű erdeinád

513.

 

Coleanthus subtilis

hüvelykfű

514.

 

Deschampsia maderensis

madeirai sédbúza

515.

 

Festuca brigantina

portugál csenkesz

516.

 

Festuca duriotagana

csenkesz faj

517.

 

Festuca elegans

kecses csenkesz

518.

 

Festuca henriquesii

csenkesz faj

519.

 

Festuca summilusitana

lusitaniai csenkesz

520.

 

Gaudinia hispanica

spanyol füzérzab

521.

 

Holcus setiglumis subsp. duriensis

lusitaniai szőrösnyelvű selyemperje

522.

 

Micropyropsis tuberosa

(nincs magyar neve)

523.

 

Phalaris maderensis

madeirai kanáriköles

524.

 

Poa granitica subsp. disparilis

perje faj

525.

 

Poa riphaea

cseh perje

526.

 

Pseudarrhenatherum pallens

fakó csokoládénövény

527.

 

Puccinellia phryganodes

cserjés mézpázsit

528.

 

Puccinellia pungens

szúrós mézpázsit

529.

 

Stipa austroitalica

calabriai árvalányhaj

530.

 

Stipa bavarica

bajor árvalányhaj

531.

 

Stipa danubialis

dunai árvalányhaj

532.

 

Stipa styriaca

stájer árvalányhaj

533.

 

Stipa veneta

velencei árvalányhaj

534.

 

Stipa zalesskii

Zaleszki-árvalányhaj

535.

 

Trisetum subalpestre

alhavasi aranyzab

536.

Polygonaceae

 

keserűfűfélék

537.

 

Persicaria foliosa

dúslevelű keserűfű

538.

 

Polygonum praelongum

török keserűfű

539.

 

Rumex azoricus

Azori-szigeteki sóska

540.

 

Rumex rupestris

kövi sóska

541.

Primulaceae

 

kankalinfélék

542.

 

Androsace cylindrica

hengeres gombafű

543.

 

Androsace mathildae

Matild-gombafű

544.

 

Androsace pyrenaica

pireneusi gombafű

545.

 

Cyclamen fatrense

fátrai ciklámen

546.

 

Primula apennina

appennineki kankalin

547.

 

Primula carniolica

Karni-alpokbeli kankalin

548.

 

Primula glaucescens

szürkés kankalin

549.

 

Primula nutans

bókoló kankalin

550.

 

Primula palinuri

olasz kankalin

551.

 

Primula scandinavica

skandináv kankalin

552.

 

Primula spectabilis

csinos kankalin

553.

 

Soldanella villosa

pireneusi harangrojt

554.

Ranunculaceae

 

boglárkafélék

555.

 

Aconitum corsicum

korzikai sisakvirág

556.

 

Aconitum firmum subsp. moravicum

morva sisakvirág

557.

 

Adonis distorta

tekeredett hérics

558.

 

Aquilegia alpina

havasi harangláb

559.

 

Aquilegia bertolonii

Bertoloni-harangláb

560.

 

Aquilegia kitaibelii

Kitaibel-harangláb

561.

 

Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis

pireneusi harangláb

562.

 

Consolida samia

számoszi szarkaláb

563.

 

Delphinium caseyi

ciprusi szarkaláb

564.

 

Pulsatilla slavica

szlovák kökörcsin

565.

 

Pulsatilla subslavica

szláv kökörcsin

566.

 

Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica

gotlandi közönséges kökörcsin

567.

 

Ranunculus kykkoensis

ciprusi boglárka

568.

 

Ranunculus lapponicus

lappföldi boglárka

569.

 

Ranunculus weyleri

Weyler-boglárka

570.

Resedaceae

 

rezedafélék

571.

 

Reseda decursiva

szárrafutó-levelű rezeda

572.

Rhamnaceae

 

bengefélék

573.

 

Frangula azorica

széleslevelű kutyabenge

574.

Rosaceae

 

rózsafélék

575.

 

Agrimonia pilosa

szőrös párlófű

576.

 

Bencomia brachystachya

(nincs magyar neve)

577.

 

Bencomia sphaerocarpa

(nincs magyar neve)

578.

 

Chamaemeles coriacea

(nincs magyar neve)

579.

 

Dendriopoterium pulidoi

(nincs magyar neve)

580.

 

Marcetella maderensis

(nincs magyar neve)

581.

 

Potentilla delphinensis

francia pimpó

582.

 

Potentilla emilii-popii

pimpó faj

583.

 

Prunus lusitanica azorica

lusitaniai szilva

584.

 

Sorbus maderensis

madeirai berkenye

585.

 

Sorbus teodorii

Teodor-berkenye

586.

Rubiaceae

 

galajfélék

587.

 

Galium cracoviense

krakkói galaj

588.

 

Galium litorale

tengerparti galaj

589.

 

Galium moldavicum

moldovai galaj

590.

 

Galium sudeticum

szudétákbeli galaj

591.

 

Galium viridiflorum

zöldvirágú galaj

592.

Salicaceae

 

fűzfafélék

593.

 

Salix salvifolia subsp. australis

portugál zsályalevelű fűz

594.

Santalaceae

 

szantálfafélék (zsellérkefélék)

595.

 

Kunkeliella subsucculenta

(nincs magyar neve)

596.

 

Thesium ebracteatum

murvátlan zsellérke

597.

Sapotaceae

 

szapota(fa)félék (zapota(fa)félék)

598.

 

Sideroxylon marmulano

(nincs magyar neve)

599.

Saxifragaceae

 

kőtörőfűfélék

600.

 

Saxifraga berica

olasz kőtörőfű

601.

 

Saxifraga cintrana

kőtörőfű faj

602.

 

Saxifraga florulenta

alpesi kőtörőfű

603.

 

Saxifraga hirculus

bucsecsi kőtörőfű

604.

 

Saxifraga osloensis

oslói kőtörőfű

605.

 

Saxifraga portosanctana

kőtörőfű faj

606.

 

Saxifraga presolanensis

kőtörőfű faj

607.

 

Saxifraga tombeanensis

lombardiai kőtörőfű

608.

 

Saxifraga valdensis

kőtörőfű faj

609.

 

Saxifraga vayredana

kőtörőfű faj

610.

Scrophulariaceae

 

tátogatófélék

611.

 

Antirrhinum charidemi

spanyol oroszlánszáj

612.

 

Antirrhinum lopesianum

oroszlánszáj faj

613.

 

Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum

lusitaniai keskenylevelű tátos

614.

 

Euphrasia azorica

Azori-szigeteki szemvidítófű

615.

 

Euphrasia genargentea

szardíniai szemvidítófű

616.

 

Euphrasia grandiflora

nagyvirágú szemvidítófű

617.

 

Euphrasia marchesettii

Marchesetti-szemvidítófű

618.

 

Isoplexis chalcantha

(nincs magyar neve)

619.

 

Isoplexis isabelliana

(nincs magyar neve)

620.

 

Linaria algarviana

algarvei gyújtoványfű

621.

 

Linaria coutinhoi

Coutinho-gyújtoványfű

622.

 

Linaria ficalhoana

Ficalho-gyújtoványfű

623.

 

Linaria flava

sárga gyújtoványfű

624.

 

Linaria hellenica

görög gyújtoványfű

625.

 

Linaria loeselii

Loesel-gyújtoványfű

626.

 

Linaria pseudolaxiflora

gyújtoványfű faj

627.

 

Linaria ricardoi

Ricardo-gyújtoványfű

628.

 

Linaria tonzigii

Tonzig-gyújtoványfű

629.

 

Linaria tursica

spanyol gyújtoványfű

630.

 

Odontites granatensis

gránátfogfű

631.

 

Odontites holliana

fogfű faj

632.

 

Pedicularis sudetica

szudétákbeli kakastaréj

633.

 

Rhinanthus oesilensis

észt kakascímer

634.

 

Sibthorpia peregrina

Sibthorp-fű faj

635.

 

Tozzia carpathica

kárpáti torokvirág

636.

 

Verbascum litigiosum

portugál ökörfarkkóró

637.

 

Veronica micrantha

kisvirágú veronika

638.

 

Veronica oetaea

görög veronika

639.

Solanaceae

 

csucsorfélék

640.

 

Atropa baetica

andalúziai nadragulya

641.

 

Mandragora officinarum

tavaszi mandragóra

642.

 

Solanum lidii

csucsor faj (ebszőlő faj)

643.

Thymelaeaceae

 

boroszlánfélék

644.

 

Daphne arbuscula

murányi boroszlán

645.

 

Daphne petraea

sziklai boroszlán

646.

 

Daphne rodriguezii

Rodriguez-boroszlán

647.

 

Thymelaea broterana

cicó faj

648.

Ulmaceae

 

szilfafélék

649.

 

Zelkova abelicea

krétai gyertyánszil

650.

Valerianaceae

 

macskagyökérfélék

651.

 

Centranthus trinervis

háromerű sarkantyúvirág

652.

Violaceae

 

ibolyafélék

653.

 

Viola athois

ibolya faj (viola faj)

654.

 

Viola cazorlensis

ibolya faj (viola faj)

655.

 

Viola delphinantha

dél-balkáni ibolya

656.

 

Viola hispida

szőrös ibolya

657.

 

Viola jaubertiana

Jaubert-ibolya

658.

 

Viola paradoxa

ibolya faj (viola faj)

659.

 

Viola rupestris subsp. relicta

ibolya faj (viola faj)

4. melléklet a 83/2013. (IX. 25.) VM rendelethez

1.    Az R. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a 96. sort követően a következő 96a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés]

„96a

 

Proterebia afra dalmata

dalmát szerecsenlepke”

2.    Az R. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a 191. sort követően a következő 191a. és 191b. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés]

„191a

 

Dalmatolacerta oxycephala

hegyesfejű gyík

191b

 

Dinarolacerta mosorensis

dalmát faligyík”

3.    Az R. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a 683. sort követően a következő 683a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés]

„683a

 

Pyrrhula murina

azori süvöltő”

4.    Az R. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a 780. sort követően a következő 780a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

Rendszertani kategória

Tudományos név

Magyar elnevezés]

„780a

 

Dinaromys bogdanovi

havasi őspocok”

5. melléklet a 83/2013. (IX. 25.) VM rendelethez

VÉDETT GOMBÁK ÉS ZUZMÓK (LICHENIZÁLT GOMBÁK)

 

A

B

C

D

 

Rendszertani besorolás

Faj tudományos neve

Faj magyar elnevezése

Természetvédelmi értéke
(Ft)

1.

GOMBÁK

 

 

 

2.

 

Agaricus bohusii

csoportos csiperke

5 000

3.

 

Amanita caesarea

császárgalóca

5 000

4.

 

Amanita lepiotoides

húsbarna galóca

10 000

5.

 

Amanita vittadinii

őzlábgalóca

5 000

6.

 

Battarrea phalloides

álszömörcsög

5 000

7.

 

Boletus dupainii

kárminvörös tinóru

10 000

8.

 

Cantharellus melanoxeros

sötétedőhúsú rókagomba

10 000

9.

 

Cortinarius (Phl.) paracephalixus

nyárfa-pókhálósgomba

5 000

10.

 

Cortinarius (Phl.) praestans

óriás pókhálósgomba

5 000

11.

 

Disciotis venosa

ráncos tárcsagomba

5 000

12.

 

Elaphomyces anthracinus

köldökös álszarvasgomba

5 000

13.

 

Elaphomyces leveillei

patinás álszarvasgomba

5 000

14.

 

Elaphomyces maculatus

foltos álszarvasgomba

5 000

15.

 

Elaphomyces mutabilis

bundás álszarvasgomba

5 000

16.

 

Elaphomyces persooni

kékbelű álszarvasgomba

5 000

17.

 

Elaphomyces virgatosporus

csíkosspórájú álszarvasgomba

5 000

18.

 

Endoptychum agaricoides

lemezes pöfeteg

5 000

19.

 

Entoloma porphyrophaeum

lilásbarna döggomba

5 000

20.

 

Flammulina ononidis

iglice-fülőke, mezei télifülőke

10 000

21.

 

Floccularia luteovirens

sárgászöld pikkelyespereszke

5 000

22.

 

Ganoderma cupreolaccatum

rézvörös lakkos tapló

5 000

23.

 

Geastrum hungaricum

honi csillaggomba

10 000

24.

 

Gomphidius roseus

rózsaszínű nyálkásgomba

5 000

25.

 

Gomphus clavatus

disznófülgomba

10 000

26.

 

Grifola frondosa

ágas tapló

10 000

27.

 

Gyrodon lividus

égertinóru

5 000

28.

 

Hapalopilus croceus

sáfrányszínű likacsgomba

10 000

29.

 

Hericium cirrhatum

tüskés sörénygomba

5 000

30.

 

Hericium erinaceum

közönséges süngomba

5 000

31.

 

Hygrocybe calyptriformis

rózsaszínű nedűgomba

10 000

32.

 

Hygrocybe punicea

vérvörös nedűgomba

10 000

33.

 

Hygrophorus marzuolus

tavaszi csigagomba

5 000

34.

 

Hygrophorus poetarum

izabellvöröses csigagomba

5 000

35.

 

Hypsizygus ulmarius

laskapereszke

5 000

36.

 

Lactarius helvus

daróc-tejelőgomba

5 000

37.

 

Leccinum variicolor

tarkahúsú érdestinóru

5 000

38.

 

Leucopaxillus compactus

háromszínű álpereszke

5 000

39.

 

Leucopaxillus lepistoides

tejpereszke

5 000

40.

 

Leucopaxillus macrocephalus

gyökeres álpereszke

5 000

41.

 

Lycoperdon mammiforme

cafatos pöfeteg

5 000

42.

 

Phellodon niger

fekete gereben, fekete szagosgereben

10 000

43.

 

Pholiota sqarrosoides

fakópikkelyes tőkegomba

5 000

44.

 

Phylloporus pelletieri

lemezes tinóru

5 000

45.

 

Pluteus umbrosus

pelyhes csengettyűgomba

5 000

46.

 

Polyporus rhizophilus

gyepi likacsosgomba

5 000

47.

 

Polyporus umbellatus

tüskegomba

10 000

48.

 

Polyporus tuberaster

olaszgomba

5 000

49.

 

Porphyrellus porphyrosporus

sötét tinóru

10 000

50.

 

Pseudoboletus parasiticus

élősdi tinóru

5 000

51.

 

Rhodotus palmatus

tönkös kacskagomba

5 000

52.

 

Russula claroflava

krómsárga galambgomba

5 000

53.

 

Sarcodon joeides

lilahúsú gereben

10 000

54.

 

Sarcodon scabrosus

korpás gereben

5 000

55.

 

Scutiger pescaprae

barnahátú zsemlegomba

10 000

56.

 

Squamanita schreieri

sárga pikkelyesgalóca

10 000

57.

 

Strobilomyces strobilaceus

pikkelyes tinóru

5 000

58.

 

Tulostoma volvulatum

bocskoros nyelespöfeteg

10 000

59.

 

Volvariella bombycina

óriás bocskorosgomba

5 000

60.

ZUZMÓK

 

 

 

61.

 

Cetraria aculeata

tüskés vértecs

5 000

62.

 

Cetraria islandica1

izlandi zuzmó1

10 000

63.

 

Cladonia arbuscula

erdei rénzuzmó

5 000

64.

 

Cladonia magyarica

magyar tölcsérzuzmó

5 000

65.

 

Cladonia mitis

szelíd rénzuzmó

5 000

66.

 

Cladonia rangiferina

valódi rénzuzmó

5 000

67.

 

Lobaria pulmonaria

tüdőzuzmó

10 000

68.

 

Peltigera leucophlebia

változó ebzuzmó

10 000

69.

 

Solorina saccata

pettyegetett tárcsalapony

5 000

70.

 

Umbilicaria deusta

korpás csigalapony

10 000

71.

 

Umbilicaria hirsuta

bozontos csigalapony

10 000

72.

 

Umbilicaria polyphylla

soklombú csigalapony

10 000

73.

 

Usnea florida

virágos szakállzuzmó

5 000

74.

 

Xanthoparmelia pulvinaris (Xanthoparmelia pseudohungarica)

magyar bodrány

10 000

75.

 

Xanthoparmelia pokornyi

Pokorny-bodrány

5 000

76.

 

Xanthoparmelia ryssolea

homoki bodrány

10 000

77.

 

Xanthoparmelia subdiffluens

terülékeny bodrány

10 000

1 Kivéve a külföldről származó egyedekből készített, szárított gyógyszer-alapanyagot, valamint a gyógyászati végterméket.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére