• Tartalom

85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.04.01.

A Kormány

az 1. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 2. § tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában

foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdés b) pontja szerint érintett miniszterek a véleményükről a megkeresés megérkezését követő nyolc napon belül tájékoztatják a közfoglalkoztatásért felelős minisztert. Tájékoztatás hiányában a közfoglalkoztatásért felelős miniszter a 6. §-ban meghatározott támogatásról önállóan dönt.”

(2) A Kr1. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A foglalkoztatási, valamint a társadalmi felzárkózás szempontjából felmerült, az egyes településeken túlmutató társadalmi feszültségek kezelése érdekében, a közfoglalkoztatás lehetőségének széleskörű biztosítására a Kormány egyes településeket indokolt esetben kiemelt településekké, egyes kistérségeket kiemelt kistérségekké nyilváníthat.”

(3) Kr1. 7/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A program megfelelősége esetén a munkaügyi központ mérlegelési jogkörében dönt a támogatásról, és köt a támogatásra hatósági szerződést.”

(4) A Kr1. 7/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatási mintaprogramok beruházási és dologi költségei és kiadásai 70–100%-os összegben támogathatóak.”

(5) A Kr1. 7/B. § a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közfoglalkoztatási mintaprogramok lezárását követően a mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programok indíthatóak.
(4) A közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programok beruházási és dologi költségei 50–100%-os összegben támogathatóak.
(5) A támogatás mértékéről a közfoglalkoztatásért felelős miniszter dönt.”

(6) Hatályát veszti a Kr1. 4. § (2) bekezdése.

(7) A Kr1. 7. § (3) bekezdés b) pontjában az „az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „valamint a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter” szövegrész lép.

2. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2013. január 1-jétől 96 800 forint/hó.”

(2) A Kr2. 2/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2013. január 1-jétől 83 050 forint/hó,
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2013. január 1-jétől 106 480 forint/hó.”

(3) A Kr2. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki.

„(4) E rendeletnek a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § (1)–(2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.”

(4) Hatályát veszti a Kr2. 1. § (4)–(7) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére