• Tartalom

85/2013. (IX. 25.) VM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról1

2013.09.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„15. halgazdaság: halastó egységekből álló tógazdaság, vagy intenzív haltermelő üzem, amely a haltermelési tevékenységre feljogosító valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, és ahol az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelet szerinti akvakultúra gyűjtőfogalmon belül valamely halfaj állományának mesterséges módon történő termelése folyik;”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„18. induló vállalkozás: a jogi személy, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kezdte meg haltermelési, halfeldolgozói vagy természetes vízi halgazdálkodási tevékenységét, továbbá az egyéni vállalkozó, amennyiben egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdésének bejelentésére, illetve a mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor;”

(3) Az R. 2. § (1) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„26. termelői halértékesítés: a termelő által a telephelyen, vagy a telephelyen kívül megvalósított és üzemeltetett halértékesítő hely és a hozzá tartozó infrastruktúra, beleértve a haltisztítást, darabolást és a csomagolást;”

(4) Az R. 2. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„33. telephely: az a haltermelési, illetve halfeldolgozói egység, a haltermeléshez, illetve a halfeldolgozáshoz tartozó telepi infrastruktúrával együtt, amely önálló tartási vagy vágási hely azonosítóval vagy az illetékes hatóság által kiállított érvényes működési engedéllyel rendelkezik; természetes vízi halgazdálkodás esetében az ügyfél azon telephelye, amelyhez a halászati tevékenység köthető;”

(5) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 42–44. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„42. halgazdálkodás: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;
43. halastó: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;
44. úszó kotrógép: olyan berendezés, amely a halastó leengedése nélkül csővezetéken keresztül lehetővé teszi az iszapeltávolítást a tómederből és a mederalakítást.”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egy támogatási kérelem benyújtásával igénybe vehető támogatás legmagasabb összege
a) konvergencia területek esetében természetes vízi halgazdálkodás című intézkedés keretében legfeljebb 60 millió forint, az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedés keretében 150 millió forint, és a halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások intézkedés keretében legfeljebb 100 millió forint,
b) nem konvergencia területek esetében az a) pontban felsorolt intézkedések keretében legfeljebb 60 millió forint.”

3. § Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Támogatási kérelmet 2013. október 1. és október 31. között lehet benyújtani.”

4. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A műveletet alkotó összes tevékenység lezárásának (a továbbiakban: művelet befejezése) időpontja az utolsó halgazdálkodási beruházási tevékenység befejezésének dátuma, amely]

b) építési beruházások esetében a használatbavételi vagy vízjogi üzemeltetési, vagy a forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedésének napja, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági igazolás kiállításának napja;”

(2) Az R. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 18. § (1) bekezdés szerinti egyéb beruházás megvalósítására vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül az ügyfél az MVH-nak benyújtja:]

a) építési beruházás esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem másolatát, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági igazolás másolatát,”

5. § (1) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelem alapján hozott támogatási határozat alapján az első, az elszámolható költségek legalább 25%-át tartalmazó kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 9 hónapon belül, vagy az azt követő első kifizetési időszakban kell benyújtani.”

(2) Az R. 10. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kifizetési kérelmeket]

b) 2015-ben
ba) február 1. és február 28.
bb) május 1. és május 31.”

[között lehet benyújtani.]

(3) Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A jóváhagyó támogatási döntés alapján legfeljebb 4 – kizárólag gépbeszerzést tartalmazó művelet esetében legfeljebb 2 – kifizetési kérelem fogadható el. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet befejezését követően megnyíló második kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell benyújtani. Kifizetési kérelem 2015. május 31-ét követően nem nyújtható be.”

6. § Az R. 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A beruházási támogatások általános feltételei a következők:]

b) a támogatott beruházást az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);”

7. § Az R. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A forinttól eltérő pénznemben kiállított árajánlatot az árajánlat keltét megelőző hónap utolsó banki munkanapján érvényes – a Magyar Nemzeti Bank által közzétett – hivatalos árfolyamon kell átszámítani forintra.”

8. § Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § Építéssel járó tevékenységek esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vízi létesítmények esetében a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, közlekedési hatósági engedéllyel rendelkező utak esetében a jogerős forgalomba helyezési engedélyt, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági igazolást.”

9. § Az R. 22. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az árajánlatok valódiságát és realitását az MVH ellenőrzi és hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amennyiben]

d) az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésben a tóépítési és tófelújítási munkák esetében a kivitelezői árajánlat az irtás föld és sziklamunka esetén az építési normagyűjteményben szereplő összeg 50%-a felett áraz, akár díjat, akár anyagot, akár gépköltséget.”

10. § Az R. 26. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha az ügyfél a kötelező üzemeltetési időszak alatt megszegi]

c) természetes vízi halgazdálkodás esetében a 31. § (2) bekezdésében

[foglalt előírásokat, akkor a kifizetett támogatás vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvételről az MVH döntést hoz. Az ügyfél az MVH által a jogosulatlan részvételt megállapító döntés meghozatalát követően a Tv. 72. § (1) bekezdése alapján az e rendeletben szabályozott támogatások igénybevételéből kizárásra kerül.]

11. § (1) Az R. 27. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás célja:]

f) a közvetlen értékesítési lehetőségek kiszélesítése;”

(2) Az R. 27. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:]

e) 5. alintézkedés: a közvetlen értékesítési lehetőségek kiszélesítése.”

12. § (1) Az R. 28. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Európai Halászati Alapból az akvakultúrába történő termelő beruházásokra nyújtott támogatásra (a továbbiakban: termelő beruházási támogatás) jogosult]

b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, és szövetkezet, ha
ba) a 2. § (1) bekezdés 28. pontja alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül; vagy
bb) 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;”

[amennyiben haltermelési tevékenységet folytat, vagy az igényelt termelő beruházási támogatásnak köszönhetően fog haltermelési tevékenységet folytatni; és eleget tesz a Tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentkezésen túl a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) történő bejelentési kötelezettségének.]

(2) Az R. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Önálló gépberuházási projektként kizárólag a 2. mellékletben felsorolt halgazdálkodási gépek, eszközök, berendezések támogathatóak. Halszállító gépjármű, illetve erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 20 hektár halastavat üzemeltessen, vagy legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzemet működtessen.”

(3) Az R. 28. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az erőgépek maximum 125 kW teljesítményig, talajművelő eszközök közül pedig a tárcsák és boronák támogathatók maximum 80 kW vonóerő igényig.”

(4) Az R. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Halszállító gépjármű, erőgépek, talajművelő eszközök, és lánctalpas, illetve úszó kotrógép beszerzése termelő beruházási támogatásra vonatkozó kérelemmel együtt is lehetséges; a támogatott gépek és talajművelő eszközök nettó bekerülési értéke nem lehet több mint a termelői infrastruktúra beruházás nettó értékének 50%-a. A támogatandó gépek kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, elektronikus útdíj fizetéshez szükséges berendezések támogathatóak, kényelmi felszerelések, berendezések közül csak a klímaberendezés támogatható.”

(5) Az R. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Induló vállalkozások esetén a haltermelő telep irányítójának megfelelő szakmai képesítéssel (szakirányú felsőfokú végzettség, vagy a 31 6272 01 Halász, vagy a 31 624 01 0000 00 00 Halász, haltenyésztő OKJ szerinti szakképesítés, vagy az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett, a fenti szakképesítésekkel egyenértékű szakképesítés), vagy 3 éves halgazdálkodási szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.”

(6) Az R. 28. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Lánctalpas, illetve úszó kotrógép beszerzésére beruházási támogatást a legalább 200 hektár összes üzemelő halastó területtel rendelkező ügyfél, a HOP 2007–2013. évi programozási időszakában egy alkalommal nyújthat be.”

(7) Az R. 28. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A haltermelő vállalkozás közvetlen értékesítését szolgáló beruházások a telephelyen, illetve legalább 20 hektár halastó terület üzemeltetése esetén azon kívül is támogathatóak.”

13. § (1) Az R. 29. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe termelő beruházási támogatás:]

c) halszállító gépjármű önálló gép- és eszközbeszerzés projekt esetén maximum 20 millió forint támogatási igényig,”

(2) Az R. 29. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe termelő beruházási támogatás:]

f) önálló gép- és eszközbeszerzés projekt esetén legfeljebb 40 millió forint támogatási igényig,”

(3) Az R. 29. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe termelő beruházási támogatás:]

j) a tóépítési és tófelújítási munkák esetében az irtás föld és sziklamunka esetén a normagyűjtemény díj, anyag és gépköltség árainak legfeljebb 50%-a fogadható el a támogatás számításának alapját képező elszámolható költségként.”

14. § Az R. III. fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. FEJEZET
AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL A TERMÉSZETES VÍZI HALGAZDÁLKODÁS CÍMŰ INTÉZKEDÉSHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL”

15. § (1) Az R. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás célja:
a) a természetes vízi halgazdálkodás hagyományainak megőrzése;
b) a természetes vízi halgazdálkodási eszközök, felszerelések korszerűsítése;
c) biztonságos munkakörülmények megteremtése;
d) higiéniai, termékminőségi fejlesztés;
e) környezetre gyakorolt pozitív hatás
a természetes vízi halgazdálkodási felszerelések beszerzésére és korszerűsítésére igénybe vehető támogatás által.”

(2) Az R. 30. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:]

b) 2. alintézkedés: a természetes vízi halgazdálkodás eszközrendszerének modernizálása, a kifogott hal tárolását szolgáló berendezések fejlesztését célzó beruházások.”

16. § Az R. 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Támogatási kérelem benyújtására jogosult az a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, horgászegyesület aki, vagy amely magyarországi halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási jog tulajdonosa, vagy haszonbérlője és azon halgazdálkodási tevékenységet folytat.
(2) A támogatási kérelemnek az édesvízi halgazdálkodási tevékenységre kell irányulnia és a támogatott beruházásokkal kizárólag ez a tevékenység folytatható a kötelező üzemeltetési időszak végéig.”

17. § Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § (1) E rendelet alapján a halállományok megóvását szolgáló beruházásokra, a halgazdálkodási eszközök beszerzésére, korszerűsítésére vehető igénybe támogatás. Így különösen szelektív halászatot segítő eszközök, a megfogott hal biztonságos tárolására szolgáló eszközök, a 12 méternél rövidebb fedélzettel és vontatott hálóval nem rendelkező halászcsónakok és a halászcsónakokhoz tartozó – maximum 30 kW-os – külmotor beszerzésére, felújítására.
(2) A halállományok megóvását szolgáló beruházásokra az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Önálló gépberuházási projektként kizárólag a 2. mellékletben felsorolt halgazdálkodási gépek, eszközök, berendezések támogathatóak. Halszállító gépjármű, erőgépek, lánctalpas, illetve úszó kotrógép beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 200 hektár halgazdálkodási vízterületet kezeljen, illetve üzemeltessen.”

18. § (1) Az R. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatásra jogosult a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, és szövetkezet, ha
a) a 2. § (1) bekezdés 28. pontja alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül; vagy
b) 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;
és halfeldolgozói tevékenységet folytat, vagy az igényelt támogatásnak köszönhetően fog halfeldolgozási tevékenységet folytatni, amennyiben eleget tesz a Tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentkezésen túl a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerről szóló FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) történő bejelentési kötelezettségének.”

(2) Az R. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Halszállító gépjármű támogatására kérelmet benyújtani halfeldolgozói kapacitást vagy korszerűsítést érintő beruházással együtt is van lehetőség; a támogatott gépjármű nettó bekerülési értéke azonban nem lehet több mint a halfeldolgozói kapacitást érintő beruházás nettó értékének 50%-a.”

(3) Az R. 34. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Halszállító gépjármű önálló gépbeszerzés keretében történő beszerzése esetén a kérelmezőnek halfeldolgozóval kell rendelkeznie, és a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 20 millió forintot. A támogatandó gépjármű kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, berendezések támogathatóak, a kényelmi felszerelések, berendezések közül csak a klímaberendezés támogatható.”

19. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

20. § Hatályát veszti az R. 34. § (2a) bekezdése.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

22. § Ez a rendelet az Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatásról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet 29., 33. és 35. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.2. induló vállalkozások esetében szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata, vagy legalább 3 éves halgazdálkodási szakmai tapasztalatról szóló igazolás.”
2. Az R. 1. melléklet 1.2. pontja a következő 1.2.9. ponttal egészül ki:
„1.2.9. intenzív haltermelő üzem önálló gépbeszerzési projektjénél a halszállító gépjármű, erőgépek és talajművelő eszközök támogatása esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti – „Lehalászás” című jelentőlap másolata.”
3. Az R. 1. melléklet 3. pont bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A természetes vízi halgazdálkodás című intézkedéshez nyújtandó támogatások”
4. Az R. 1. melléklet 3.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.3. a kérelem által érintett halgazdálkodási vízterület pályázóra vonatkozó halgazdálkodási jogosultságának igazolása.”

2. melléklet a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. Halgazdálkodás gépei, eszközei:
a) erőgépek;
b) halszákoló és halrakodó gépek;
c) halszivattyúk, halszállító szalagok;
d) halválogató asztalok, halválogató gépek;
e) halaskosarak;
f) halcsúszda.
3. Halszállítás eszközei:
a) halszállító gépjármű;
b) halszállító tartályok;
c) folyékony oxigéntartályok;
d) porlasztók, reduktorok.”
2. Az R. 2. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Egyéb gépek, eszközök:
a) vízszivattyúk;
b) aggregátorok;
c) tólevegőztető berendezések;
d) úszó szervestrágyaszórók;
e) úszó hínárkasza;
f) ózonos sterilizáló;
g) halmérlegek;
h) vagyonvédelmi eszközök és berendezések;
i) lánctalpas kotrógép;
j) úszó kotrógép;
k) tárcsa;
l) borona.”

3. melléklet a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet második táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kiválasztási kritériumok
Természetes vízi halgazdálkodás 2.2.”
2. Az R. 3. melléklet második táblázat 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám]

„3.2.1.

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor halászati termelői szervezet, vagy halászati termelői csoport tagja

2”

4. melléklet a 85/2013. (IX. 25.) VM rendelethez

Az R. 4. melléklet 1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A

B

 

 

Intézkedés

Monitoring adatok]

„1.7.

 

Mekkora volt a kizárólag halgazdálkodási tevékenységből származó árbevétele?”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére