• Tartalom

86/2013. (IX. 27.) VM rendelet

86/2013. (IX. 27.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról1

2013.09.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás igénybevételére jogosult
a) a mezőgazdasági termelő,
b) az erdőgazdálkodó,
c) a kertészeti termelő
[a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre szolgáltatói szerződést köt, amelynek legkésőbbi teljesítési határideje a 2013. évre kötött szaktanácsadási szerződések esetében 2013. december 31., a 2014. évre kötött szaktanácsadási szerződések esetében 2014. szeptember 15.”

2. § (1) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az ügyfél az egyesített támogatási-kifizetési kérelmét ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújthatja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)
a) 2013. évben
aa) április 1-jétől május 31-ig,
ab) november 1-jétől november 30-ig,
b) 2014. évben
ba) április 1-jétől április 30-ig
bb) augusztus 1-jétől augusztus 31-ig,
bc) november 15-étől december 15-ig.
(3) Az ügyfélnek 2013. évben legfeljebb egy, 2014. évben legfeljebb kettő – egy 2013. évi és egy 2014. évi szaktanácsadási szerződéshez kapcsolódó – egyesített támogatási kifizetési kérelme támogatható.”

(2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Kifizetés alapját csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.”

3. § (1) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél a kifizetési kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit 2014. évben]

ba) január 1– január 31.,”

[között gyűjti be.]

(2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Kifizetés alapját csak a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (7) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.”

4. § Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet a következő 10/D. §-sal egészül ki:

10/D. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 6. § (7) bekezdését és 8. § (10) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

6. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése a Vidékfejlesztési Minisztérium által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:
a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);
b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);
bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;
bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;
bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;
be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;
bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;
bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.”

7. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Támogatás csak olyan felnőttképzési szerződés alapján nyújtható, amely tartalmazza a támogatást igénylő ügyfél nevét és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 28. §-a szerinti ügyfél-azonosító számát, mint a szerződés alapján a képzés költségeit viselő adatait. A jogcím keretében kizárólag az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el.”

8. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan a 2013. augusztus 31-ét követően benyújtásra kerülő kérelmek esetében legfeljebb 570 000 forint.”

9. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[ÚMVP Képző Szervezet lehet az a szervezet, amely]

b) a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely, valamint külön jogszabály alapján felnőttképzési intézmény-akkreditációval rendelkezik, továbbá
c) rendelkezik ügyfél-azonosító számmal.”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti haladási naplót és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú napi jelenléti ívet vezet;”

10. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig lehet benyújtani.”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:
a) 2013. évben
aa) március 1-jétől április 30-ig;
ab) szeptember 1-jétől október 31-ig;
b) 2014. évben
ba) március 1-jétől március 31-ig;
bb) szeptember 1-jétől szeptember 30-ig;
c) 2015. évben január 1-jétől január 31-ig.”

11. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/E. és 10/F. §-sal egészül ki:

10/E. § A 10/D. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően, a kötelező képzésekre vonatkozóan, a 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett szerződésekhez kapcsolódó egységes támogatási kifizetési kérelmek benyújtására – 2014. évtől kezdődően – e rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 7. § (8) bekezdés b) és c) pontját kell alkalmazni.
10/F. § E rendeletnek a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel megállapított 7. § (6) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett felnőttképzési szerződésekre vonatkozóan kell alkalmazni.”

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

Azonosító kód

SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK

Célterület a rendelet
3. §-a szerint

 

Szántóföldi növénytermesztés

 

Ntc1

Energetikai terv készítés

(1) c)

Ntc2

Gépesítési terv készítés

(1) c)

Ntc3

Környezetvédelmi terv készítés

(1) c)

Ntc4

Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Ntc5

Közvetlen támogatási kérelem elkészítése

(1) c)

Ntc6

Növényvédelmi terv készítés

(1) c)

Ntc7

Ökológiai növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Ntc8

Tápanyag-gazdálkodási terv készítés

(1) c)

Ntc9

Technológiai tervek műveletenként (tárolás is)

(1) c)

Ntc10

Termesztéstechnológia készítése

(1) c)

Ntc11

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Ntc12

Vízgazdálkodás

(1) c)

Ntc13

Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)

(1) c)

Nta1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Nta2

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Nta3

Növényvédelem 23.4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény)

(1) a)

Nta4

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7

(1) a)

Ntb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Állattenyésztés

 

Átc1

Állatállomány-nyilvántartás, változási terv készítés

(1) c)

Átc2

Állategészségügyi tanácsadás

(1) c)

Átc3

Állatjóléti tanácsadás

(1) c)

Átc4

Fejési terv készítés

(1) c)

Átc5

Higiéniai terv készítés

(1) c)

Átc6

Környezetterheléssel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Átc7

Közvetlen támogatási kérelem elkészítése

(1) c)

Átc8

Legeltetési terv készítés

(1) c)

Átc9

Ökológiai állattenyésztéssel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Átc10

Párosítási terv készítés

(1) c)

Átc11

Takarmányozási terv készítés

(1) c)

Átc12

Tartástechnológiai terv készítés

(1) c)

Átc13

Telepirányítási és állománykezelő informatikai eszközökhöz kapcsolódó szaktanácsadás, rendszerkarbantartás, nyilvántartás

(1) c)

Átc14

Trágya kezelési tanácsadás

(1) c)

Átc15

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Átc16

Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)

(1) c)

Áta1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Áta2

Állattenyésztés 23.3 (kölcsönös megfeleltetés 6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. követelmény)

(1) a)

Áta3

Állategészségügy 23.6 (kölcsönös megfeleltetés 12., 13., 14. és 15. követelmény)

(1) a)

Áta4

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Átb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövénytermesztés)

 

Kec1

Környezetvédelmi terv készítés

(1) c)

Kec2

Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Kec3

Közvetlen támogatási kérelem elkészítése

(1) c)

Kec4

Növényvédelmi terv készítés

(1) c)

Kec5

Ökológiai termesztéstechnika

(1) c)

Kec6

Szőlő kivágási támogatás kérelem készítése

(1) c)

Kec7

Szőlő szerkezetátalakító támogatási kérelem készítése

(1) c)

Kec8

Tápanyag-gazdálkodási terv készítés

(1) c)

Kec9

Telepítési és fajtaváltási tanácsadás

(1) c)

Kec10

Termesztéstechnológia készítése

(1) c)

Kec11

Vízgazdálkodás

(1) c)

Kec12

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Kec13

Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)

(1) c)

Kea1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Kea2

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Kea3

Növényvédelem 23.4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény)

(1) a)

Kea4

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7

(1) a)

Keb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Erdő- és fagazdálkodás

 

Erc1

Erdőértékbecslés

(1) c)

Erc2

Erdőtelepítési terv

(1) c)

Erc3

Éves erdőgazdálkodási terv és elszámolás

(1) c)

Erc4

Faanyagkezelés (számbavétel, kiadás stb.)

(1) c)

Erc5

Termőhely-feltárási szakvélemény

(1) c)

Erc6

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Erc7

Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi eljárás

(1) c)

Erc8

Üzemtervek elkészítése, illetve abban való közreműködés

(1) c)

Erc9

Energia erdő tervezés

(1) c)

Erc10

Vadkár-megelőzési technológiák tervezése

(1) c)

Erc11

Vadkárfelmérés

(1) c)

Era1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Erb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Vadgazdálkodás

 

Vac1

Élőhelyfejlesztés

(1) c)

Vac2

Éves vadgazdálkodási terv készítés

(1) c)

Vac3

Gazdálkodási terv készítés

(1) c)

Vac4

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Vaa1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Vab1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminősítés, birtokrendezés)

 

Föc1

Birtokrendezéssel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Föc2

Földhasználati ügyintézés Földhivatalnál

(1) c)

Föc3

Földhasznosítás, beleértve a tereprendezést megalapozó szakvéleményt

(1) c)

Föc4

Földvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Föc5

GPS területmérésen alapuló üzemi parcella térkép készítése (a támogatásigénylések elkészítéséhez), parcellánkénti mérési jegyzőkönyvvel, illetve parcella vázlattal

(1) c)

 

Termékfeldolgozás

 

Tec1

A gazdaságban előállított mg-i melléktermékek és hulladékok hasznosításával kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Tec2

Energiatermelés célú biomassza előállításával és elsődleges feldolgozásával kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Tec3

Mezőgazdasági, erdészeti elsődleges élelmiszerek feldolgozása, hasznosításával kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Tec4

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Tea1

Élelmiszer-biztonság 23.5 (kölcsönös megfeleltetés 11. követelmény)

(1) a)

Tea2

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Teb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Farmmenedzsment

 

Fmc1

Üzleti terv készítése

(1) c)

Fmc2

Vezetői információs rendszer kialakítása

(1) c)

Fmc3

Pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Fmc4

Általános agrár szabályozási információ szolgáltatás, stratégiai jellegű ismeretek, aktuális témák, új jogszabályok gazdálkodó által kért témakörökben

(1) c)

Fmc5

Elektronikus adatszolgáltatás

(1) c)

Fmc6

Pályázatfigyelés

(1) c)

Fmc7

Pályázatokkal kapcsolatos éves jelentések elkészítése

(1) c)

Fmc8

Pénzforgalmi terv készítése (Bevétel-Kiadás)

(1) c)

Fmc9

Anyaggazdálkodási terv készítés

(1) c)

 

Agroturizmus

 

Agc1

Falusi turizmus fejlesztési terv elkészítése

(1)  c)

Agc2

Fejlesztési projekt kidolgozása

(1) c)

 

Talajvédelem

 

Tvc1

Erózió elleni védelmet, tereprendezést megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc2

Hígtrágya kijuttatást megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc3

Beruházás esetén a humuszos termőréteg mentéséhez szükséges tervezési tanácsadás

(1) c)

Tvc4

Rekultivációs terv készítéséhez tanácsadás

(1) c)

Tvc5

Szakszerű talajmintavétel (GPS-es jelöléssel), rajzzal egybekötve, növénymintavétel

(1) c)

Tvc6

Szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc7

Talajjavítást megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc8

Öntözés megvalósításához szükséges tanácsadás

(1) c)

Tvc9

Ültetvénytelepítést megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc10

Vízrendezést megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tva1

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Tva2

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot eléréséhez szükséges feltételek, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7

(1) a)

Tvb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Vidékfejlesztés

 

Vfc1

Mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók vidékfejlesztési programokban való részvételével kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Vfc2

Tevékenység diverzifikálás

(1) c)

2. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

Képzési projekt terv

Az ÚMVP Képző szervezet neve:

 

a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
ügyfél-azonosító száma:

 


.......... évre tervezett képzések

Sorszáma a képzési projektben1

Kódszáma

Megnevezése

Időpontja (hónap)

Helyszíne

Tervezett költsége (ft/fő)

15 fő résztvevő esetén

25 fő résztvevő esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A képzéseket a projektben tervezett kezdési időpontjuk sorrendjében folyamatosan számozni kell 1-től kezdődően, amelyhez / jellel a tárgyév utolsó két számjegyét kell hozzátenni (pl. 2009-ben az 5. képzés sorszáma: 5/09).
A táblázat sorainak száma igény szerint bővíthető.

3. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

Jelenléti ív
(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)
A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés sorszáma a képzési projektben:
A képzés helye, időpontja: …………………., ……. év ……… hó ……… nap
Az oktatást végzők:

....... órától

........... óráig

Oktató neve

Oktató aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzésen résztvevők:

Ügyfél neve

Ügyfél ügyfél-azonosító száma

Részt vevő személy neve

Részt vevő személy aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)

4. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

Az elszámolható kiadások felső határértéke

 

A

B

C

D

1.

Megnevezés

Szakképesítést nem adó képzés
(an1–an21 és b1-b11/2)

OKJ szerinti képzés (ao1–ao223) és 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam (h2)

Mezőgazdasági vontatóvezető képzés (h1)

2.

elméleti óra (tartalmazza a szakképesítést nem adó képzések esetén az oktatási segédlet költségeit is)

1100 Ft/fő/óra

500 Ft/fő/óra

800 Ft/fő/óra

3.

gyakorlati óra

1300 Ft/fő/óra

600 Ft/fő/óra

5000 Ft/fő/óra**
1000 Ft/fő/óra***

4.

szervezési költség

5000 Ft/fő

5000 Ft/fő

5000 Ft/fő

5.

vizsgaköltség

18 000 Ft/fő*

30 000 Ft/fő

12 000 Ft/fő

* Csak az an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kibocsátott vizsgaigazolásnak a képzést szolgáltató Képző Szervezet részére történő bemutatása esetén. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáról kibocsátott visszaigazolás másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
** Vezetési gyakorlatra vonatkozóan.
*** Vezetési gyakorlaton kívüli, egyéb gyakorlati képzésre vonatkozóan.

5. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem adattartalma
– a felnőttképzési szerződés száma,
– a támogatási célterület megjelölése,
– a képzés kódja, megnevezése,
– ügyfél-kategória (mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó),
– mezőgazdasági termelő esetén a mezőgazdasági tevékenység megnevezése, erdőgazdálkodó esetén nyilvántartási száma,
– a felnőttképzési szerződés megkötésének, és hatálybalépésének dátuma,
– a képző szervezet neve, ügyfél-azonosító száma,
– a képzés kezdete, vége,
– a képzésen részt vevő személy neve,
– az elméleti és a gyakorlati óraszám (a képzési szervezetnél, illetve a nem a képzési szervezetnél eltöltött gyakorlati óraszám),
– a képzés díja,
– az elszámolni kívánt bizonylat adatai (bizonylat azonosítója, típusa, a kiállító adószáma, a fizetés módja, nettó értéke, a teljesítés időpontja, a pénzügyi teljesítés időpontja),
– a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója, a szolgáltatásazonosító,
– az elszámolni kívánt nettó kiadás és az áfa kulcs.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére