• Tartalom

87/2013. (X. 1.) VM rendelet

87/2013. (X. 1.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról1

2013.11.01.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában és (5) bekezdés i) pontjában,

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdés a) pontjában,

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (8) bekezdésében,

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában, és (1) bekezdés c) pont 13. alpontjában,

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés j) pontjában, valamint

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), c), e), h), i) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az 1. melléklet 8., 10., 17., 18. és 19. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a hatóság döntésében meghatározott határidőn belül, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.
(7) Az 1. melléklet 18. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a kiállított jegyzőkönyv alapján, a ténylegesen elvégzett minősítés után kell fizetni, úgy, hogy minden a díjtételek alapjául szolgáló megkezdett egységet egésznek kell tekinteni. Azon lágyszárú dísznövény és zöldség szaporítóanyagok esetében, ahol a díjfizetés alapja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége, a forgalmazó köteles a nyilvántartásba vételkor, vagy folyó év január 15-ig írásban nyilatkozni az előző naptári évben általa forgalomba hozott szaporítóanyagok mennyiségéről. A díjat a szemle eredményétől függetlenül meg kell fizetni.
(8) Az 1. melléklet 19. pontjában meghatározott DUS vizsgálat és gazdasági értékvizsgálat éves díját – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – két részletben kell teljesíteni. A díjfizetésre kötelezettnek az első részletet a kísérletek beállítása után, a második részletet a vizsgálatok befejezését követően a felmerült szolgáltatások alapján az érvényes díjtételnek megfelelően kell teljesítenie.”
„(3) Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eljárások kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.
(4) A kérelemre induló eljárásban hozott elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 30%-a.
(5) A végzés elleni fellebbezés díja – az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – 5000 forint.
(6) Az újrafelvételi eljárás díja a kérelemre induló elsőfokú eljárás esetén az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj, egyéb esetben a (3) bekezdés szerinti díj.”

3. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az adott ügyben eljáró hatóság bevétele, amely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényben, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben és azok végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendeletben meghatározott feladataikkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére használható fel.”

4. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A halgazdálkodási hatóság, illetve a vizsgáztatásra kijelölt szervezet a horgászvizsga díjbevételeit havonta, a tárgyhót követő 5. napig köteles átutalni, illetve befizetni a 2. melléklet 5. pontjában meghatározott számú számlára. A kiadott horgászvizsga bizonyítványokkal a vizsgáztatásra kijelölt szervezet negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig a halgazdálkodási hatóság felé, a halgazdálkodási hatóság pedig a tárgyévet követő év január 31-ig köteles a NÉBIH felé elszámolni.
(2) A turista állami horgászjegy díját az igénylőnek az online vásárlást megelőzően kell átutalni a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára.
(3) A fogási tanúsítvány nyomtatvány tömb és a fogási napló díját a halgazdálkodási hatóság, illetve annak megbízottja a kiadást követő hó 5. napjáig köteles átutalni a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára.”

5. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésben a „halászati” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási” szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe „a (3) bekezdésben” szöveg,

c) 5. alcím címében „A halászati, horgászati” szövegrész helyébe „A halgazdálkodási” szöveg,

lép.

6. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § Hatályát veszti a veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartása engedélyezésének díjáról szóló 15/1997. (III. 5.) BM rendelet.

8. § Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 87/2013. (X. 1.) VM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 2. címe a következő 2.5. alponttal egészül ki:
„2.5. A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet szerint ellenőrzésköteles nem állati eredetű termék behozatala esetén az állategészségügyi határállomásokon, illetve egyéb beléptetési pontokon fizetendő díjak
2.5.1. takarmány-adalékanyag, -premix szállítmányaiként hat tonnáig 7500
2.5.2. takarmány-adalékanyag, -premix 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként 1200
2.5.3. takarmány-adalékanyag, -premix 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 60 tonna) 60 000
2.5.4. takarmány-keverék szállítmányaiként hat tonnáig 7000
2.5.5. takarmány-keverék 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként 1000
2.5.6. takarmány-keverék 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 90 tonna) 50 000
2.5.7. takarmány-alapanyag szállítmányaiként hat tonnáig 3500
2.5.8. takarmány-alapanyag 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként 550
2.5.9. takarmány-alapanyag 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 120 tonna) 27 000”
2. Az R. 1. melléklet 4. címe a 4.2. pontot követően a következő, 4.3–4.5. alponttal egészül ki:
„4.3. A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése
4.3.1. Tartás engedélyezése 25 000
4.3.2. A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 20 000
4.3.3. A tartás engedélyezésére irányuló fellebbezési eljárás díja 25 000
4.3.4. A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló fellebbezési eljárás díja 20 000
4.4. Kisállat-kereskedés engedélyezése 20 000
4.5. Állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági állatorvosi felügyelete megkezdett óránként 7000”
„5.5. Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén az alapdíjon felül fizetendő díjak
5.5.1. Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 6–22 óra között fizetendő Alapdíj
5.5.2. Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 22–6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1–5.4. pontokban foglalt díjon felül fizetendő 5000
5.5.3. Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 6–22 óra között az 5.1–5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő 14 000
5.5.4. Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 22–6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1–5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő 17 000”
4. Az R. 1. melléklet 6. cím 6.1. pont 6.1.1. alpontja a következő, 6.1.1.6. alponttal egészül ki:
„6.1.1.6. kiterjesztés 350 000”
5. Az R. 1. melléklet 6. cím 6.3. pontja a következő, 6.3.8. alponttal egészül ki:
„6.3.8. kiterjesztés 350 000”
6. Az R. 1. melléklet 6. cím 6.4. pontja a következő, 6.4.5–6.4.8. alponttal egészül ki:
„6.4.5. I.B. típusú módosítás 80 000
6.4.6. II. típusú módosítás 250 000
6.4.7. forgalomba hozatali engedély megújítása 200 000
6.4.8. kiterjesztés 350 000”
7. Az R. 1. melléklet 6. cím 6.7. pont 6.7.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.7.4. Visszavonás vagy az eljárás megszüntetésének adminisztrációs költsége az érdemi értékelés megkezdése előtt; a forgalombahozatali engedély visszavonása 30 000”
8. Az R. 1. melléklet 8. cím 8. 5. pontja a következő, 8.5.1–8.5.2. alponttal egészül ki:
„8.5.1. Engedély módosításának átvétele, ha további értékelés szükséges 600 000
8.5.2. Engedély módosításának átvétele további értékelés nélkül 300 000”
9. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.6. pont 8.6.2. alpont 8.6.2.1. alpont 8.6.2.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.6.2.1.2. Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 1 500 000”
10. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.6. pont 8.6.3. alpont 8.6.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.6.3.2. Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 3 000 000”
11. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.6. pont 8.6.4. alpont 8.6.4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.6.4.2. Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 500 000”
12. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.11. Címke-felülvizsgálat 50 000”
13. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.13. Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély már engedélyezett készítményre
Engedélyezett növényvédő szer vagy növényvédő szernek nem minősülő termék előírt felhasználásától eltérő módja esetén (kultúránként) a 8.2.2. szerinti szakterületi értékelés nélkül”
14. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.14. Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély nem engedélyezett készítményre 150 000”
15. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.18. pontja a következő 8.18.8. alponttal egészül ki:
„8.18.8. További márkanév használat nevenként és készítményenként 25 000”
16. Az R. 1. melléklet 11. cím 11.1. és 11.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.1. Zöldség, gyümölcs forgalmazási minőségnek való megfelelés vizsgálata
11.1.1. A szállítmány azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként 4300
11.1.2. A szállítmány munkaszüneti napon elvégzett azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként 5300
11.1.3. A meghiúsult szállítás esetén, a szállítmányok számától függetlenül, esetenként 3000
11.2. Komló vizsgálata
11.2.1. A szállítmány azonossági vizsgálata megkezdett tonnánként 4300”
17. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.1. pont 12.1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.1.4. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése
12.1.4.1. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése 100 ha és az alatti nagyságú területen 30 000
12.1.4.2. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése 100 ha nagyságú terület felett 50 000”
18. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.1. pontja a következő 12.1.11. alponttal egészül ki:
„12.1.11. Árutermelő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve csemege- és alanyszőlő) telepítését megalapozó talajvédelmi terv, illetve egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása 28 000”
19. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.2. pont 12.2.2. alpont 12.2.2.2–12.2.2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.2.2.2. Bányaüzemi kitermelés befejezési MÜT jóváhagyásának eljárása, föld alatti bányatérségek és bányászati létesítmények más célú hasznosításának jóváhagyási eljárása, szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezési eljárása 50 000
12.2.2.3. Bányaüzem bezárási és tájrendezési MÜT jóváhagyásának eljárása, a tájrendezési feladatokkal összefüggő bányahatósági eljárások, a felszín alatti vízkészletet érintő bányatavak fennmaradása és hasznosítása feltételeinek meghatározása, szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás 30 000”
20. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.3. pont 12.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.3.1. Építési engedélyezési eljárás 400 m2 felett igénybevett termőföld esetén 50 000”
21. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.3. pont 12.3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.3.4. A nem veszélyes hulladék kereskedelmének, közvetítésének, szállításának, hasznosításának, ártalmatlanításának engedélyezési eljárása 19 000”
22. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.5. pont 12.5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.5.1. Hírközlési hatósági eljárások
12.5.1.1. Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm, illetve az az alatt igénybevett termőföld esetén 25 000
12.5.1.2. Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm felett igénybevett termőföld esetén 50 000”
23. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.11. pont 12.11.4–12.11.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.11.4. Vízjogi létesítési engedélyezés
12.11.4.1. Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm feletti talajfelszín megbontása esetén 50 000
12.11.4.2. Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm, illetve az alatti talajfelszín megbontása esetén 25 000
12.11.5. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés
12.11.5.1. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés (kivéve az egynyaras öntözés engedélyezése) 25 000
12.11.5.2. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés egynyaras öntözéshez 5000”
24. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.12. pont 12.12.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.12.3. Termőföld végleges más célú hasznosítása
12.12.3.1. Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 és az alatt 10 000
12.12.3.2. Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 felett 50 000”
25. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.12. pont 12.12.4.1. és 12.12.4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.12.4. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel
12.12.4.1. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 és az alatti terület esetén 10 000
12.12.4.2. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 feletti terület esetén 50 000”
26. Az R. 1. melléklet 12. címe a 12.18. pontot követően a következő, 12.19. ponttal egészül ki:
„12.19. Engedély módosítása, meghosszabbítása kérelemre (talajvédelmi szakhatósági eljárásokban)
12.19.1. Engedély módosítása A szakhatósági eljárásra megállapított díj 50%-a
12.19.2. Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása változatlan feltételek mellett 10 000”
27. Az R. 1. melléklet 13. cím 13.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.3. Kérelemre indult vadászati hatósági eljárás díjai
13.3.1. Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg, a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával, a vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésével összefüggő kérelmek kivételével 10 000
13.3.2. Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával összefüggő kérelmek esetén 20 000
13.3.3. A vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésére benyújtott kérelem díja (szállítmányonként) 3000”
28. Az R. 1. melléklet 14. címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. HALGAZDÁLKODÁSI DÍJAK
14.1. Halászvizsga díja 7000
14.2. Horgászvizsga díja 3500
14.3. Turista állami horgászjegy díja 2000
14.4. Állami halász és horgász fogási napló díja 200
14.5. Halászati engedély kiadásának díja 10 000
14.5.1. Fogási tanúsítvány nyomtatvány tömb díja 1000
14.6. Halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja 5000
14.7. Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja 3000
14.7.1. Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja 3000
14.8. Az IUU fogási tanúsítvány érvényesítése (tanúsítványonként) 5000
14.9. Elsőfokú eljárás díja 2000”
29. Az R. 1. melléklet 15. cím 15.1–15.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.1. Helyszínelést nem igénylő eljárások
15.1.1. Alapdíj 6500
– erdőterv határozat kiadása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § (13) bekezdése alapján kérelemre induló eljárásban;
– az Evt. 15. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.1. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nem nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
– a 15.1.2 pont alá tartozó eljárásokban.
15.1.2. Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.1.2.1. Földrészletenként 500
– szabad rendelkezésű erdő átminősítése nem szabad rendelkezésű erdővé;
– erdő telepítésének engedélyezése;
– fásítás és szabad rendelkezésű erdő telepítésének engedélyezése;
– meghiúsult erdőtelepítés törlése az Adattárból;
– erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő engedélyezése;
– az erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása.
15.1.2.2. Földrészletenként 5000
– erdőgazdálkodó és a használatában álló erdő erdőgazdálkodói nyilvántartásba történő bejegyzése, törlése.
15.1.2.3. Erdőrészletenként 300
– erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése;
– erdő rendeltetéseinek megváltoztatása;
– erdő üzemmódjának megváltoztatása;
– erdősítési határidők módosításának engedélyezési eljárása;
– tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése;
– cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben.
15.1.2.4. Kilométerenként 3000
– az Evt. 15. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.2.3. vagy 15.3.2.2. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
– járműközlekedésre használható út kijelölése erdőben az Evt. 92. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
15.2. Helyszínelést igénylő eljárások
15.2.1. Alapdíj 25 000
– erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló engedélyezési eljárás;
– lovas és gépjárműnek nem minősülő járművel folytatott, vagy egyéb technikai sportverseny engedélyezése erdőben;
– az Evt. 15. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó, külön nem nevesített erdei közjóléti berendezéssel vagy létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
– a 15.2.2. pont alá tartozó eljárásokban.
15.2.2. Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.2.2.1. Földrészletenként 2000
– önerdősülés nyilvántartásba vétele az Evt. 11. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szabad rendelkezésű erdőként;
Evt. 77. § d) pontja szerinti igénybevételének érvényes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;
– erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § d) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása;
– erdő Evt. 77. § d) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése.
15.2.2.2. Erdőrészletenként 2000
– erdőterv módosítása;
– természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti időszakban történő végrehajtásának engedélyezése;
– erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése.
15.2.2.3. Kilométerenként 10 000
– épített közelítő nyommal kapcsolatos engedélyezési eljárások;
15.3. Erdő igénybevétel és erdészeti magánút építés engedélyezési eljárások
15.3.1. Alapdíj 60 000
– gépjárművel folytatott technikai sportverseny engedélyezése erdőben;
– a 15.3.2. pont alá tartozó eljárásokban.
15.3.2. Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.3.2.1. Földrészletenként 7000
– erdő Evt. 77. § a)–c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;
– erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § a)–c) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása;
– erdő Evt. 77. § a)–c) pont szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése.
15.3.2.2. Kilométerenként 80 000
– erdészet magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének vagy fennmaradásának engedélyezése.
15.4. Az erdészeti szakszemélyzet, illetve a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásával kapcsolatos eljárások
15.4.1. Nyilvántartásba vétel, átminősítés 3000
15.4.2. Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult szakszemélyzet részére szolgálati igazolvány kiadása, pótlása, cseréje 5500
15.5. Egyedi adatszolgáltatási eljárások
15.5.1. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként 4000
15.5.2. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként 2000
15.5.3. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként 3000
15.5.4. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként 1500
15.5.5. Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári teljes másolat kiadása erdőrészletenként 4000
15.5.6. Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként 2000
15.5.7. Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári teljes másolat kiadása erdőrészletenként 3000
15.5.8. Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként 1500
15.5.9. Adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla kiadása meghatározott erdőterületre 8000
15.5.10. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 5000
15.5.11. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 7500
15.5.12. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép adott részének másolatának (A4-es méretben) kiadása 1000
30. Az R. 1. melléklet 15. cím 15.7–15.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.7. Az erdészeti hatóság más hatóság más hatóságnál, kérelemre indult eljárásban lefolytatott szakhatósági eljárásai
15.7.1. Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 15.7.2. pontban foglalt, valamint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti eljárás kivételével 7500
15.7.2. Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja bányatelek megállapítása iránti eljárásban, ha a szakhatósági eljárás a külön jogszabály szerint az erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezésére is kiterjed 60 000
15.8. Fás szárú energetikai ültetvény telepítésével vagy a telepítés megszűntetésével kapcsolatos eljárások
15.8.1. Alapdíj 11 000
15.8.2. Az alapdíjon felül a telepítéssel érintett terület minden megkezdett 5 hektárja után további 4000
15.8.3. Ha az egy kérelemben szereplő ingatlanok egyikének területe sem haladja meg az öt hektárt, az ingatlanok egymással szomszédosak vagy egy dűlőben vannak 15.8.1. és 15.8.2. pontokban foglaltak szerint számított díj 50%-a
15.8.4. A 15.8.1–15.8.3. pontban foglalt elsőfokú eljárásban hozott határozat ellen kezdeményezett másodfokú eljárás díja Jogorvoslati kérelemmel érintett terület alapul vételével a 15.8.1–15.8.3. pont alapján számított összeg 200%-a
15.9. Hatósági bizonyítvány kiállítása
15.9.1. Első példány kiállítása 2000
15.9.2. Több azonos tartalmú bizonyítvány kiállítása esetén minden további példány díja 600”
31. Az R. 1. melléklet 18. cím 18.1. pont 18.1.5. alpont 18.1.5.4. alpont 18.1.5.4.34. alpont 18.1.5.4.34.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 18. cím 18.1. pont 18.1.5. alpont 18.1.5.4. alpont 18.1.5.4.34. alpont a következő, 18.1.5.4.34.4. ponttal egészül ki:
„18.1.5.4.34.3. Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával 50 000
18.1.5.4.34.4. Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül 35 000”
32. Az R. 1. melléklet 18. cím 18.1. pont 18.1.5. alpont 18.1.5.4. alpontja a következő 18.1.5.4.35. alponttal egészül ki:
„18.1.5.4.35. Eltérő közegen (homok, szerves vagy PP) végzett csírázóképességi vizsgálat alapdíjon felül 1000
18.1.5.4.35.1. Drazsírozott, illetve csávázott minta 1200”
33. Az R. 1. melléklet a 18. cím 18.1. pont 18.1.5. alpont 18.1.5.5. alpont 18.1.5.5.4. alpont 18.1.5.5.4.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.1.5.5.4.9. Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt minősítő szemle) 25 200”
34. Az R. 1. melléklet a 18. cím 18.2. pont 18.2.5. alpont 18.2.5.3. alpont 18.2.5.3.27. alpont 18.2.5.3.27.3. alpont 18.2.5.3.27.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.2.5.3.27.3.1. Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával 50 000”
35. Az R. 1. melléklet 18 cím 18.2. pont 18.2.5. alpont 18.2.5.3. alpont 18.2.5.3.27. alpont 18.2.5.3.27.3. alpontja a következő 18.2.5.3.27.3.3. alponttal egészül ki:
„18.2.5.3.27.3.3. Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül 35 000”
36. Az R. 1. melléklet 18. cím 18.2. pont 18.2.5. alpont 18.2.5.4. alpont 18.2.5.4.5. alpont 18.2.5.4.5.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.2.5.4.5.9. Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt minősítő szemle) 25 200”
37. A R. 1. melléklet 18. cím 18.3. pont 18.3.1. alpontja a következő 18.3.1.3–18.3.1.4. alponttal egészül ki:
„18.3.1.3. Csemegeszőlő, alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezése összefüggő területenként 5900
18.3.1.4. Árutermő szőlő- és gyümölcsültetvények szemléje telepítés, termőre fordítás, kivágás megvalósításának igazolása céljából
18.3.1.4.1. 3 ha-ig 5900
18.3.1.4.2. 3 ha felett ha-onként további 1000”
38. A R. 1. melléklet 18. cím 18.3. pont 18.3.2. alpontja a következő 18.3.2.8–18.3.2.9. alponttal egészül ki:
„18.3.2.8. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri besoroláshoz kapcsolódó igazolás kiadásának díja 5000
18.3.2.9. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása
18.3.2.9.1. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 5 db HRSZ–ig 18 500
18.3.2.9.2. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 6 db HRSZ felett 25 000”
39. Az R. 1. melléklet 19. cím 19. 1. pontja a következő 19.1.14–19.1.15. alponttal egészül ki:
„19.1.14. Hivatalos (angol vagy magyar nyelvű) kivonat a DUS vizsgálat eredményeiről 12 500
19.1.15. Igazolás (angol vagy magyar nyelvű) kiadása állami elismerésről 12 500”
40. A R. 1. melléklet 19. cím 19.2. pont 19.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.2.4. Dísznövények, erdészeti és fásszárú energetikai növények vizsgálati díja 48 800”
41. A R. 1. melléklet 19. cím 19.2. pont 19.2.7. alpont 19.2.7.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.2.7.3. szőlő, gyümölcs, erdészeti növények, fásszárú energetikai növények és dísznövények 10 600”
42. A R. 1. melléklet 19. cím 19.2. pontja a következő 19.2.10. alponttal egészül ki:
„19.2.10. DUS vizsgálathoz előírt rezisztencia vizsgálatok díja kórokozónként 8500”
43. A R. 1. melléklet 19. cím 19.3. pont 19.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.3.2. Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szőlőnél, erdészeti és fásszárú energetikai fajtáknál 31 200”
a) 1. cím 1.1. pontja nyolcadik francia bekezdésében a „habzóbor” szövegrész helyébe a „gyöngyözőbor” szöveg,
b) 5. cím 5.3. pontjában az „Egyéb” szövegrész helyébe az „A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet kivételével egyéb” szöveg,
c) 6. cím 6.1. pont 6.1.1. alpont 6.1.1.4. alpontjában a „kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás” szövegrész helyébe a „II. típusú módosítás” szöveg,
d) 6. cím 6.3. pont 6.3.6. alpontjában a „kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás” szövegrész helyébe a „II. típusú módosítás” szöveg,
e) 8. cím 8.12. pont 8.12.1. és 8.12.2. alpontjában a „szerre” szövegrész helyébe a „szerre (készítményenként és kultúránként)” szöveg,
f) 12. cím 12.1. pont 12.1.8. alpontjában a „Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes” szövegrész helyébe a „Nem veszélyes” szöveg,
g) 12. cím 12.1. pont 12.1.9. alpont 12.1.9.3. alpontjában az „Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása” szövegrész helyébe az „A 12.1.1–12.1.8. alpontokban meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése” szöveg,
h) 12. cím 12.2. pontjának címében az „eljárások” szövegrész helyébe az „eljárások (12.2–12.16. pontokban meghatározott eljárások)” szöveg,
i) 12. cím 12.7. pont 12.7.6. alpontjában az „üzemeltetési” szövegrész helyébe a „használatbavételi” szöveg,
j) 12. cím 12.8. pont 12.8.12. alpontjában az „építmények fennmaradásának” szövegrész helyébe az „építmények építésének, fennmaradásának” szöveg,
k) 12. cím 12.12. pont 12.12.1. alpont 12.12.1.1. alpontjában a „400 m2 alatt” szövegrész helyébe a „400 m2 és az alatt” szöveg,
l) 12. cím 12.16. pont 12.16.1. alpontjában az „engedélyezése (beleértve a próba feltárást is)” szövegrész helyébe az „engedélyezése (kivéve a megelőző feltárást)” szöveg,
m) 18. cím 18.1. pont 18.1.3. alpont 18.1.3.1. alpont 18.1.3.1.1. alpont 18.1.3.1.1.4. alpontjában a „Drazsírozott helyszíni” szövegrész helyébe a „Drazsírozott, illetve csávázott minta helyszíni” szöveg,
n) 18. cím 18.2. pont 18.2.3. alpont 18.2.3.1. alpont 18.2.3.1.1. alpont 18.2.3.1.1.2. alpontját követő sorában a „18.1.3.1.1.3.” szövegrész helyébe a „18.2.3.1.1.3.” szöveg,
o) 18. cím 18.2. pont 18.2.5. alpont 18.2.5.1. alpont 18.2.5.1.3. alpont 18.2.5.1.3.2. alpontját követően
oa) a „18.1.5.1.3.2.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.2.1.” szöveg,
ob) a „18.1.5.1.3.2.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.2.2.” szöveg,
oc) a „18.1.5.1.3.3.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.3.” szöveg,
od) a „18.1.5.1.3.3.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.3.1.” szöveg,
oe) a „18.1.5.1.3.3.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.3.2.” szöveg,
of) a „18.1.5.1.4.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.” szöveg,
og) a „18.1.5.1.4.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.1.” szöveg,
oh) a „18.1.5.1.4.1.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.1.1.” szöveg,
oi) a „18.1.5.1.4.1.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.1.2.” szöveg,
oj) a „18.1.5.1.4.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.2.” szöveg,
ok) a „18.1.5.1.4.2.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.2.1.” szöveg,
ol) a „18.1.5.1.4.2.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.2.2.” szöveg,
om) a „18.1.5.1.4.3.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.3.” szöveg,
on) a „18.1.5.1.4.3.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.3.1.” szöveg,
oo) a „18.1.5.1.4.3.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.3.2.” szöveg,
p) 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.3. alpontjában a „0,1 ha-onként” szövegrész helyébe a „Gyökérnemes ültetvények (szamóca, málna, szeder, málnaszeder kivételével) 0,1 ha-onként” szöveg,
q) 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.5. alpontjában a „0,1 ha-onként” szöveg helyébe a „Vegetatív alanytermő ültetvények 0,1 ha-onként” szöveg,
r) 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.7. alpontjában az „Alapdíj” szöveg helyébe a „Törzsültetvény szemlék alapdíja területhelyenként” szöveg
lép.
45. Hatályát veszti az R. 1. melléklet
1. 5. cím 5.4. pont 5.4.1–5.4.6. alpontja,
2. 6. cím 6.5. pontja,
3. 6. cím 6.8. pont 6.8.10–6.8.13. alpontja,
4. 8. cím 8.11. pont 8.11.1. alpontja,
5. 11. cím 11.3. pontja,
6. 12. cím 12.1. pont 12.1.7. alpontja,
7. 12. cím 12.1. pont 12.1.9. alpont 12.1.9.1. és 12.1.9.2. alpontja,
8. 12. cím 12.2. pont 12.2.1. alpontja,
9. 12. cím 12.2. pont 12.2.2. alpont 12.2.2.4. alpontja,
10. 12. cím 12.3. pont 12.3.5. alpontja,
11. 12. cím 12.7. pont 12.7.1. alpontja,
12. 12. cím 12.8. pont 12.8.9. alpontja,
13. 12. cím 12.8. pont 12.8.11. alpontja,
14. 12. cím 12.8. pont 12.8.13. alpontja,
15. 12. cím 12.8. pont 12.8.15. alpontja,
16. 12. cím 12.9. pont 12.9.1. alpontja,
17. 12. cím 12.13. pont 12.13.2. alpontja,
18. 12. cím 12.15. pontja,
19. 12. cím 12.16. pont 12.16.2. alpontja,
20. 15. cím 15.6. pont 15.6.1. alpontja,
21. 15. cím 15.6. pont 15.6.2.1. alpontja,
22. 15. cím 15.6. pont 15.6.3. alpontja,
23. 18. cím 18.3. pont 18.3.1. alpont 18.3.1.2. alpont 18.3.1.2.2. alpont 18.3.1.2.2.5. alpontja,
24. 18. cím 18.3. pont 18.3.2. alpont 18.3.2.6–18.3.2.7. alpontja,
25. 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.2. alpontja,
26. 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.4. alpontja,
27. 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.6. alpontja.

2. melléklet a 87/2013. (X. 1.) VM rendelethez

Az R 2. melléklet 3–6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságok bankszámlaszámai:

Igazgatóság

Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10024003-00304294-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10027006-00302924-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10028007-00302498-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10029008-00302625-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10033001-00301552-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10034002-00301741-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10035003-00302003-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10036004-00301363-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10037005-00302034-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10023002-00302175-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10039007-00301064-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10044001-00302199-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10045002-00301772-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10046003-00302364-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10047004-00301521-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10048005-00301514-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

10049006-00302962-00000000

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok bankszámlaszámai:

Igazgatóság

Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10024003-00304304-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10027006-00302759-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10028007-00302508-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10029008-00302632-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10034002-00301758-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10035003-00302027-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10036004-00301387-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10037005-00302058-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10023002-00302216-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10039007-00301088-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10044001-00302209-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10045002-00301796-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10046003-00302395-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10047004-00301411-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10048005-00301538-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

10049006-00302979-00000000

5. Földművelésügyi Igazgatóságok bankszámlaszámai:

Igazgatóság

Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10024003-00300953-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10027006-00302797-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10028007-00302618-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10029008-00302694-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10034002-00301789-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10035003-00302065-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10036004-00301404-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10037005-00302072-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10023002-00302223-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10039007-00301105-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10044001-00302230-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10045002-00301806-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10046003-00302412-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10047004-00301370-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10048005-00301545-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

10049006-00302993-00000000

6. Erdészeti Igazgatóságok bankszámlaszámai:

Igazgatóság

Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

10024003-00304287-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

10027006-00302773-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

10034002-00301765-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

10035003-00302041-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

10023002-00302371-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

10039007-00301143-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

10047004-00301466-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

10048005-00301662-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

10049006-00302986-00000000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére