• Tartalom

88/2013. (X. 2.) VM rendelet

88/2013. (X. 2.) VM rendelet

az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról1

2014.01.01.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –, a 63–72. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása

1. § (1)2

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 12–13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„12. marhalevél: az állat központi nyilvántartásba vételét és a központi adatbázisban nyilvántartott adatait, valamint az állattartó személyét tanúsító, az állat másik tagállamba vagy harmadik országba történő kiszállítása esetén útlevélként alkalmazandó, az állat-egészségügyi bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány,
13. útlevélszám: az egyed nyilvántartási száma és a marhalevél kiadási sorszáma együtt.”

2–3. §3

4. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a füljelző páros kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált, és az állat kétséget kizáróan másképp nem azonosítható, az állattartó kérésére és költségére, alkalmas genetikai vizsgálattal meg kell állapítani az állat származását. Ennek eredményessége esetén az állomány nyilvántartásában vagy az állat marhalevelén feltüntetett füljelző megrendelhető (dupla pótlás). A füljelzők megrendelhetőségét a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője aláírásával igazolja. A füljelzők átvételéig az állatot forgalmi korlátozás alá kell helyezni.”

5. § (1)4

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően megjelölték, valamint – hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámával, a kiállító állatorvos bélyegzőszámával, a kapcsolattartó aláírásával, valamint a kiállítás dátumával ellátott – beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevél és állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri.”

6–7. §5

8. § (1)6

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 15/A. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

[A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője az ENAR működtetésével kapcsolatban:]

c) az Útmutatóban előírt esetekben ellenőrzi, és ellenjegyzi az illetékességi területén található tenyészetekből az országos adatbázishoz küldeni szánt bejelentéseket, különösen az alábbi esetekben:
ca) az állat tenyészetbe történő bekerülésekor az eredeti marhalevél hiánya, a marhalevél hibás használata, kitöltöttsége esetén az új marhalevél-igénylő lapot,
cb) a marhalevél hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány adatainak hiánya vagy hibás kitöltöttsége esetén az új marhalevél-igénylő lapot.”

9. § (1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]

a) biztosítja – a b) és c) pontban foglaltak kivételével –, hogy rendes vágásra ne kerüljön az a szarvasmarha, amelyiknek hiányzik vagy azonosításra alkalmatlan a füljelzője, továbbá ha nem kíséri marhalevél és állat-egészségügyi bizonyítvány;”

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]

d) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról, ami tartalmazza legalább az ENAR-számot, az állat vágáskori életkorát (hónapokban) és a vágás időpontját;
e) a marhalevél használatával jelentett vágás esetében a marhaleveleket 7 napon belül, elektronikusan jelentett vágás esetében a vágás adatait a vágás napján, az egyedekhez tartozó marhaleveleket pedig 30 napon belül megküldi a tenyésztési hatóságnak.”

(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]

g) a marhalevél beérkezés-bejelentő szelvényre rávezeti a vágóhíd tenyészetkódját, a vágás típusának megfelelő kikerülési kódot, valamint az állat vágóhídra érkezésének időpontját, kivéve, ha az elektronikus jelentési rendszeren keresztül küldi be ezen adatokat.”

10. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § A vágóhíd felügyeletét ellátó hatósági állatorvos feladatai és kötelességei:
a) ellenőrzi a vágóhídon levágásra kerülő állat füljelzőjét, továbbá marhalevelét és állat-egészségügyi bizonyítványát;
b) az a) pontban foglaltak hiánya esetén megtiltja az átvételt az igazolások pótlásáig;
c) folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a 17. §-ban előírtak betartását.”

11. §7

12. § (1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A marhalevél első oldalának perforációval elválasztott felső – más tagállamba, illetve harmadik országba történő kiszállításkor útlevélként funkcionáló – része legalább az alábbi adatokat tartalmazza:”

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A marhalevél első oldalának középső része a beérkezés-bejelentő szelvény, első oldalának alsó része a kikerülés-bejelentő szelvény.”

(3)8

13. § (1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a tenyésztési hatóság az Országos Adatbázisból marhalevelet állít ki az állattartónak. A marhalevelet az állat születése vagy tenyészetbe kerülése bejelentését tanúsító bizonylat, illetve az elektronikus úton küldött bejelentés beérkezésétől számított 10 napon belül kell kiadni.”

(2)9

(3)10

14. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § (1) Az állattartó köteles:
a) gondoskodni arról, hogy a szarvasmarha szállítása vagy hajtása esetén a marhalevél kísérje az állatot, továbbá azt az ellenőrző élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, valamint a közúti forgalmat ellenőrző rendőrhatóság felhívására bemutatni;
b) kikerülés esetén:
ba) a tenyészetből kikerült szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;
bb) az állat elhullása és leölése esetén a kikerülés-bejelentő szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a tetemet és a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelet a települési állati melléktermék gyűjtőhely, állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep kezelője útján vagy közvetlenül átadni az állati melléktermék ártalmatlanító szervezetnek;
bc) vágóhídon kívüli kényszervágás esetén a kikerülés és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő marhalevelét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;
bd) közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a két szelvényt egybefüggően 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek,
be) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre kiszállított állat esetén a kikerülés-bejelentő szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelet pedig a gyűjtőállomásig történő szállításhoz szükséges állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolni;
c) a tenyészetbe került szarvasmarha beérkezés-bejelentő szelvényt a felső résszel együtt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;
d) az elveszett vagy házilag levágott állatnak a kikerülés- és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő marhalevelét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;
e) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése miatt 3 napon belül értesíteni az ENAR-felelőst;
f) a tenyészetében született borjú születését 10 napon belül bejelenteni az ENAR-felelősnek.
(2) Közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a marhalevél (beérkezés-bejelentő és kikerülés bejelentő szelvény nélkül) az állatot kíséri, mint szarvasmarha útlevél.”

15. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

26. § Az ENAR-felelős köteles:
a) az elveszett vagy házilag levágott állat kikerülés- és beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelét a kézhezvételétől számított 4 napon belül a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni, és a marhalevelet a két szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési hatóságnak;
b) a közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat egybefüggő kikerülés- és bekerülés-bejelentő szelvényét a kézhezvételétől számított 4 napon belül, a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni;
c) a más tenyészetből beérkezett szarvasmarha bekerülés-bejelentő szelvényét kitölteni, és azt a marhalevéllel egybefüggően 4 napon belül az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni és a marhalevelet a szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési hatóságnak;
d) a tenyészetéből kikerült, elhullott és leölt szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét a kézhezvételétől számított 4 napon belül kitölteni, és az Országos Adatbázishoz megküldeni, vagy a kikerülést 4 napon belül elektronikus úton bejelenteni;
e) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre szállított állat esetén a 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni;
f) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése esetén az Országos Adatbázistól haladéktalanul kezdeményezni új marhalevél kiadását;
g) az állattartóval információs összeköttetést fenntartani az Országos Adatbázis állományváltozást követő feladatainak ellátása érdekében.”

16. §11

17. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állati hulladékot megsemmisítő szervezet köteles:]

c) a beérkezés-bejelentő szelvényt kitölteni, és azt a marhalevéltől nem leválasztva az Országos Adatbázisnak 7 napon belül megküldeni, vagy a beérkezést elektronikus úton 7 napon belül bejelenteni, és a kitöltetlen szelvényt a marhalevéllel egybefüggően 30 napon belül beküldeni.”

18. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 29. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím lép:

„Egyedek kiszállítása, exportja vagy visszaérkezése”

19. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

30. § (1) Európai uniós tagállamba történő kiszállítás vagy harmadik országba történő export esetén az állatok rakodásakor közreműködő hatósági állatorvos köteles:
a) a marhalevél felső részét és a külön jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumokat az állattal együtt a célországba küldeni;
b) rakodóhelyen, illetve gyűjtőállomáson, ha a kiszállítás vagy az export meghiúsult, az állat-egészségügyi bizonyítványt bevonni és az állatot a kitöltetlen beérkezés-bejelentő szelvénnyel összefüggő marhalevéllel együtt tovább szállíttatni.
(2) A rakodóhely, illetve gyűjtőállomás ENAR-felelőse köteles:
a) a beérkezés-bejelentő szelvénnyel összefüggő marhalevelet átvenni és ellenőrizni, hiányossága esetén a berakodást megtiltani vagy felfüggeszteni annak pótlásáig;
b) a kiszállított vagy exportált szarvasmarha beérkezés-bejelentő szelvényét kitölteni, és 7 napon belül az Országos Adatbázishoz eljuttatni;
c) ha a kiszállítás vagy az export meghiúsult, a már beszállított állatok adatait az Országos Adatbázisnak 7 napon belül bejelenteni, az Útmutatóban előírt bizonylaton vagy elektronikus úton.
(3) Az ideiglenesen kiszállított vagy exportált állat visszaérkezésekor az állattartó köteles a szarvasmarha visszaküldött marhalevelét, valamint állat-egészségügyi bizonyítványát az ENAR-felelősnek 3 napon belül leadni. Az ENAR-felelős 4 napon belül új marhalevelet igényel az Országos Adatbázistól.”

20–22. §12

1–13.13

14. 23. §-t megelőző alcímében az „A belföldi marhalevél-igazolólap” szövegrész helyébe az „A marhalevél” szöveg,

15. 24. § (2) bekezdésében az „Az igazolólap” szövegrész helyébe az „A marhalevél” szöveg,

16. 27. § (1) bekezdés a) pontjában az „igazolólapjait” szövegrész helyébe a „marhalevelét” szöveg,

17–19.14

20. 31. § (3) bekezdésében az „az igazolólapok” szövegrész helyébe az „a marhalevél” szöveg, az „az igazolólapot” szövegrész helyébe az „a marhalevelet” szöveg,

21–23.15

lép.

24. § Hatályát veszti a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet

a)–c)16

f)17

2. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet módosítása

25–36. §18

3. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

37–43. §19

4. A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

44–48. §20

5. A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

49–61. §21

6. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosítása

62–70. §22

7. Záró rendelkezések

71. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 88/2013. (X. 2.) VM rendelethez23

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § (2) bekezdése a 99/2013. (X. 28.) VM rendelet 7. §-a alapján nem lép hatályba.

10

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23. § 1–13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 23. § 17–19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 23. § 21–23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 24. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 24. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 37–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 44–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 49–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 62–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére