• Tartalom

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról1

2021.12.31.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §2 (1) A rendelet hatálya kiterjed a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tevékenység végzése során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésére és vizsgálatára.

(2) Az 5a. alcím hatálya a Magyarországon bejegyzett és az Európai Unió határain kívül engedélyesként vagy üzemeltetőként tengeri olaj- és gázipari tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyekre (a továbbiakban: tengeri olaj- és gázipari engedélyes) terjed ki.

2. A súlyos üzemzavar és a súlyos baleset

2. § (1) E rendelet alkalmazásában súlyos üzemzavar:

a) a föld alatti bányában, a felhagyott vagy megszűnt föld alatti bánya más célú hasznosításra nyitva maradó térségében, vagy a nem ásványi nyersanyag kitermelését szolgáló föld alatti térségek bányászati technológiával végzett kiképzése és üzemeltetése során bekövetkezett

aa) metángázgyulladás, sújtólégrobbanás, szénporrobbanás,

ab) gáz- és kőzetkitörés, valamint a gázkitöréses jelenség,

ac) bányarengés,

ad) a bánya kijáratául szolgáló akna rendeltetésszerű használatát akadályozó omlás, valamint a bánya, bányamező kijárataként rendszeres közlekedésre, járásra vagy menekülésre szolgáló bányatérség elzáródása, járhatatlanná válása,

ae) nyílt lángú tűz,

af) a nyitott bányatérség vagy fejtés kihúzó légáramában, a vágatszelvény 2/3 magasságában, 100 m3/min áthúzó légmennyiség-érték 0,02 V/V%-ot elérő vagy 100 m3/min áthúzó légmennyiség-érték fölött 0,02 m3/min értéket meghaladó szénmonoxid-fejlődés,

ag) 2,5 m3/min-nál nagyobb hozamú vízbetörés,

ah) személyszállításra engedélyezett berendezés kötelének, hevederének elszakadása, valamint szállítóeszközének – különösen a fülke, a kas, a bödön vagy a heveder – lezuhanása, megfutása, továbbá személyszállító önjáró berendezés elfutása,

ai) olyan omlás, amelynek során személy elzáródik vagy teljes testével az omlás alá kerül, illetve az omlás alól önerejéből nem tud kiszabadulni;

b) a külfejtéses bányászatban

ba) rézsű, homlok megcsúszása vagy hányócsúszás, ha az a bányaüzem műszaki üzemi tervében lehatárolt területén kívüli idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet vagy abban kárt okoz,

bb) a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagyteljesítményű gép felborulása vagy olyan súlyos megrongálódása, amely szalaghíd leszakadásához, gém deformálódásához vezet;

c) a szénhidrogén-bányászatban, a gázüzemi tevékenység végzése – ideértve a cseppfolyós propán-butángáz töltését, tárolását, elosztó- és célvezetéken történő szállítását –, az ipari és energetikai eredetű szén-dioxid szállítása és geológiai tárolása, a kőolaj, kőolajtermék és egyéb szénhidrogén gáz, az egyéb gázok és gáztermékek szállítóvezetéken történő szállítása esetén bekövetkező olyan üzemzavar, amely miatt

ca) autópálya, autóút, valamint első rendű főút forgalmának külterületen 2 órát, belterületen 1 órát meghaladó korlátozása vagy forgalmának lezárása,

cb) a másodrendű, összekötő, bekötő, állomáshoz vezető út, gyorsforgalmi út pihenőhelyi útja, valamint egyéb országos közút forgalmának 1 órát meghaladó lezárása, ha az üzemzavar helye tereléssel sem kerülhető el,

cc) a helyi közúthálózat részét képező közút vagy a magánút forgalmának 8 órát meghaladó korlátozása vagy 4 órát meghaladó lezárása,

cd) a vasút forgalmának korlátozása, kivéve a regionális, egyéb és saját célú pályahálózatokat,

ce) katasztrófavédelmi szerv beavatkozását igénylő tűzeset, kármentesítés vagy olyan káresemény, amely miatt lakások kiürítése, kitelepítés vagy kimenekítés szükséges,

cf) robbanás,

cg) az üzemzavarral közvetlen összefüggésben ötven millió forint értéket meghaladó vagyoni kár (a továbbiakban: jelentős vagyoni kár) vagy huszonöt millió forint értéket meghaladó környezeti kár bekövetkezése,

ch) vezetékes gázszolgáltatás esetében kétezernél több felhasználó gázszolgáltatásának egy időben történő leállása vagy leállítása, vagy ötnél több, 500 m3/óra lekötött teljesítménnyel rendelkező felhasználó gázszolgáltatásának szüneteltetése

történik;

d) fúrótorony, fúróárboc eldőlése, csigasor leszakadása a fúrás céljától függetlenül;

e) kőolaj, földgáz, meleg víz vagy gőz kitörés;

f) energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolása során bekövetkezett szivárgás;

g) nyomástartó berendezés köpenyének felszakadása, robbanása;

h) 500 kg-nál nagyobb együttes tömegű polgári felhasználású robbanóanyag-töltet megállása;

i) polgári felhasználású robbanóanyag nem szándékolt felrobbanása;

j) egyéb anyagok robbanása;

k) a bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági felügyelete alá tartozó létesítményben vagy tevékenység során keletkezett, tűzoltósági beavatkozást is igénylő tűz;

l) a bányászati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendelet szerinti súlyos baleset;

m) szénhidrogén nem szándékos kiszabadulása folyadék esetében 100 m3-nél, gázok esetében 100 000 m3-nél nagyobb mennyiségben;

n) az a)–m) pontban meghatározottakon túl, amennyiben a bányafelügyelet alá tartozó tevékenység ellátása során, a tevékenység végzésének környezetében tartózkodó személyek megsérülnek vagy ennek közvetlen veszélye fennáll.

(2) Az (1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontjában foglalt magánút és közutak fogalmát a közúti közlekedésről szóló törvény és a közutak igazgatásáról szóló miniszteri rendelet határozza meg.

(3) E rendelet alkalmazásában súlyos baleset a munkavédelemről szóló törvény szerinti súlyos munkabaleset.

3. A súlyos üzemzavar és a súlyos baleset bejelentése és vizsgálata

3. § (1) A bejelentést a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak (a továbbiakban: engedélyes) kell megtenni, függetlenül attól, hogy a tevékenységet maga végzi vagy mással végezteti.

(2)3 Az engedélyes a bejelentést

a) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet),

b) ha a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bányászati hulladékkezelés során következik be, vagy az üzemzavar környezetszennyezést, környezetkárosodást okozott, vagy a környezetkárosodás védett természeti területen, Natura 2000 területen történt, vagy azokra hatást gyakorol, a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint

c) a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság

részére a súlyos üzemzavar vagy a súlyos baleset bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 2 órán belül szóban, és a következő munkanapon – az addig megismert tények és körülmények közlésével együtt – írásban teszi meg.

(3) A bejelentésnek – a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – tartalmaznia kell:

a) a súlyos üzemzavar, súlyos baleset időpontjának és helyének megjelölését, rövid leírását,

b) a súlyos üzemzavar, súlyos baleset során megsérült, meghalt személyek számát,

c) a sérültek állapotára vonatkozó adatokat,

d) az engedélyes által megtett és megtenni tervezett intézkedéseket.

(4)4 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak vagy a vízügyi hatóságnak tett bejelentés a (3) bekezdés a) és d) pontjában foglaltakat tartalmazza.

(5) Ha a súlyos baleset a súlyos üzemzavar során keletkezett, azt a súlyos üzemzavarral együtt kell bejelenteni és kivizsgálni.

(6) A bejelentés nem érinti az engedélyes más jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségét.

4. § (1) Az engedélyes köteles

a) gondoskodni a súlyos üzemzavarral vagy súlyos balesettel kapcsolatos tárgy, irat megőrzéséről, és arról, hogy a helyszín a vizsgálat megkezdéséig – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve – változatlan maradjon, valamint

b) minden olyan intézkedést megtenni, amely a további veszélyeztetés és a kár mértékét a lehető legkisebbre korlátozza.

(2)5 Az engedélyes az emberi élet, testi épség és egészség, továbbá jelentős érték megóvásához szükséges mértékben a helyszínt megváltoztathatja. Lehetőség szerint a helyszínmegváltoztatás előtt, illetve után arról fényképet vagy egyéb képfelvételt (a továbbiakban: felvétel), valamint – ha az emberi élet, a testi épség és az egészség megóvását nem hátráltatja – helyszínrajzot kell készíteni. A helyszínrajzon a változtatásokat jelölni kell. A helyszínrajzot és a felvételt azok elkészültét követően haladéktalanul továbbítani kell a bányafelügyelet részére.

5. § A bányafelügyelet az engedélyes bejelentése alapján a súlyos üzemzavart és a súlyos balesetet kivizsgálja. A kivizsgálást akkor is le kell folytatni, ha az engedélyes bejelentést nem tesz, és a bányafelügyelet egyéb módon szerez tudomást a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bekövetkezéséről.

6. § (1) Ha a súlyos üzemzavar következtében személyi sérülés történt vagy a súlyos baleset következtében jelentős vagyoni kár keletkezett, a bányafelügyeletnek a vizsgálatot a bejelentést vagy tudomásszerzést követően azonnal meg kell kezdenie.

(2) A bányafelügyelet vizsgálata nem érinti az engedélyesnek a baleset vizsgálatára vonatkozó, más jogszabályban előírt kötelezettségét.

(3)6

7. § (1)–(2)7

(3) Az engedélyes köteles gondoskodni a vizsgálattal kapcsolatban felmerült szállítási, tárolási, őrzési feladatok teljesítéséről.

4.8

8. §

5.9

9. §

5a.10 Jelentéstétel tengeri olaj- és gázipari tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarról

9/A. § (1) A tengeri olaj- és gázipari engedélyes az 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete szerinti jelentést készít azon súlyos üzemzavar körülményeiről, amelyben érintett volt.

(2)11 A jelentést a tengeri olaj- és gázipari engedélyes a súlyos üzemzavar időpontjától számított 10 munkanapon belül megküldi a bányafelügyeletnek, amely azt továbbítja az Európai Bizottság felé.

(3)12 A tengeri olaj- és gázipari engedélyesek március 31-ig megküldik a bányafelügyeletnek az 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott információkat, amelyeket a bányafelügyelet honlapján a jelentéstételi időszakot követő év június 1-jéig az 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklete szerinti formátumban közzéteszi.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

11. §13 (1) Ez a rendelet a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. június 12-i 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a súlyos veszélyt jelző mutatókra vonatkozó információknak a tengeri olaj- és gázipari létesítmények üzemeltetői és tulajdonosai által történő megosztására szolgáló egységes formátum, valamint a súlyos veszélyt jelző mutatók tagállamok által történő közzétételére szolgáló egységes formátum meghatározásáról szóló, 2014. október 13-i 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendeletet a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 17. § (1) bekezdés 16. pontja hatályon kívül helyezte 2022. február 1. napjával.

2

Az 1. § a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 28. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 25. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (3) bekezdését az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 26. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 7. § (1)–(2) bekezdését az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 26. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. alcímet (8. §) az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 26. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. alcímet (9. §) az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 26. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5a. alcímet (9/A. §) a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 26. §-a iktatta be.

11

A 9/A. § (2) bekezdése a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 9/A. § (3) bekezdése a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 8. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 27. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére