• Tartalom

9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról1

2013.09.20.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 2., 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása

1. § (1) A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az 1. § b) pontja szerinti árverés és pályázati eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának hatósági hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai megfelelően alkalmazandók.
(2) Az 1. § c) pontja szerinti pályázati eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének hatósági hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az Eht., a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.), illetve a Ket. szabályai megfelelően alkalmazandók.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt eljárás részletes szabályait az ott meghatározott jogszabályok keretében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban együtt: Hatóság) által – egyedi hatósági ügyenként – kialakított kiírási dokumentáció határozza meg.
(4) A kiírási dokumentáció szerinti eljárás tárgyát képező frekvenciakészlet, illetve frekvenciablokk használati jogosultsága, valamint digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultsága tekintetében
a) árverés esetén a megajánlott ár;
b) pályázat esetén az ajánlatok értékelésére a pályázati kiírásban előzetesen meghatározott elvek, szempontrendszer alapján kerül sor a döntésre.”

(2) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A határidőket úgy kell kialakítani, hogy a kiírási dokumentációban a frekvenciakijelölés iránti kérelem benyújtására meghatározott határidőt követő nyolc hónapon belül megszerezhető legyen a frekvenciakijelölés.”

(3) Az R1. 8. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

„Írásbeli kérdés
8. § (1) A Hatóság a kiírási dokumentációt megvásárlók részére írásbeli kérdésfeltevési lehetőséget biztosít. A kiírási dokumentációval kapcsolatban a jelentkezési határidő lejártát megelőző tizedik napig írásban feltett kérdésekre a Hatóság nyolc napon belül válaszol úgy, hogy a válasz megadásától a jelentkezési határidő lejártáig még legalább két nap álljon rendelkezésre. A Hatóság jogosult a kérdéseket összefoglalni és együttesen megválaszolni. A jelentkezési határidőt megelőzően a kiírási dokumentációt megvásárlók által írásban feltett kérdéseket és a válaszokat a Hatóság a kérdést feltevő személyének megjelölése nélkül megküldi minden természetes vagy jogi személynek, aki vagy amely a kiírási dokumentációt megvásárolta, illetve jelentkezést nyújtott be. A jelentkezők által feltett kérdéseket és a válaszokat, a kérdést feltevő személyének megjelölése nélkül minden jelentkezőnek megküldi a Hatóság.
(2) Az (1) bekezdés alapján a Hatóság által kiadott, megküldött válaszok tájékoztató jellegűek, a kiírási dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében.”

(4) Az R1. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § Amennyiben a Hatóság az alaki érvénytelenségi okot az árverési, illetve pályázati nyilvántartásba vételt követően észleli, az alaki érvénytelenséget külön végzéssel nem állapítja meg, a jelentkezés érvénytelenségét az eljárást lezáró döntésébe foglalja.”

(5) Az R1. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) A jelentkező, illetve a résztvevő, saját jelentkezése benyújtásától kezdődően köteles megfelelni – az árverési, illetve a pályázati eljárás teljes hátralévő időtartama alatt – a részvételi feltételeknek és a kiírási dokumentációban meghatározott alaki és tartalmi érvényességi feltételeknek.
(2) A résztvevő köteles a jogszabályokban és a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani.
(3) A Hatóság az árverési, illetve a pályázati eljárás során folyamatosan ellenőrzi a jogszabályokban és a kiírási dokumentációban előírtak betartását. A vonatkozó jogszabályokban és a kiírási dokumentációban foglaltak megsértése esetére a kiírási dokumentáció meghatározhat – az Eht.-ban nem szabályozott – jogkövetkezményeket.”

(6) Az R1. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hatóság a teljesítési biztosítékot felszabadítja, ha a Hatóság jogerős döntésével
a) a jelentkezőt nem vette nyilvántartásba,
b) a résztvevőt a nyilvántartásból törölte,
c) az árverést, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánította,
d) a résztvevőt az árverésen, illetve a pályázaton nem nyilvánította nyertessé,
e) az árverési, pályázati eljárást végzéssel megszüntette, vagy amennyiben
f) a nyertes a teljes árverési, pályázati díjat megfizette.”

(7) Az R1. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság hatósági határozatában állapítja meg
a) az árverés vagy a pályázati eljárás nyertesét vagy
b) az árverés vagy a pályázati eljárás eredménytelen voltát.”

(8) Az R1. 21. § a következő (7a)–(7d) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Amennyiben a Hatóság az árverési, illetve a pályázati eljárás tárgyát képező valamennyi frekvenciablokk tekintetében egybefoglalt határozatot hoz, és a határozatot a bíróság jogerősen hatályon kívül helyezi, a Hatóság a bíróság által megállapított anyagi jogi jogszabálysértéssel közvetlenül nem érintett frekvenciablokkok nyertesével (e § alkalmazásában a továbbiakban: ügyfél) az általa elnyert frekvenciablokkokra vonatkozó frekvenciahasználati jogosultság tárgyában, továbbá az érintett frekvenciasávval összefüggő esetleges sávátrendezés feltételeiben – az ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében – hatósági szerződést köthet, feltéve, hogy
a) a bíróság nem állapított meg olyan anyagi jogi jogszabálysértést, amely alapján az adott frekvenciablokk vonatkozásában a hatósági szerződést kötő nyertes nyertességét nem lehetett volna megállapítani; és
b) a hatósági szerződés nem sérti a jogszabálysértéssel nem érintett más nyertesek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, így különösen nem tartalmaz az árverési vagy pályázati kiírási dokumentációban valamint a pályázati vagy árverési eljárást lezáró határozatban meghatározott jogokon és kötelezettségeken és feltételeken felüli további jogokat, kötelezettségeket és feltételeket, azzal, hogy a frekvenciahasználati jogosultság időtartama, a fizetendő díj és megfizetésének feltételei tekintetében a hatósági szerződés eltérhet a dokumentációban, valamint az eljárást lezáró határozatban meghatározottaktól; és
c) a hatósági szerződés megkötése az ügy összes körülményére, így különösen az ügyfél szolgáltatásai folytonosságának vagy az általa nyújtott szolgáltatás műszaki színvonalának biztosítása vagy az előfizetők védelme érdekében indokolt.
(7b) A hatósági szerződés a (7a) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben köthető meg, ha a hatósági szerződésben az ügyfél kötelezettséget vállal az általa az árverési vagy pályázati eljárásban elnyert frekvenciablokkra vonatkozó, árverési vagy pályázati kiírási dokumentációban foglalt valamennyi olyan feltétel és előírás teljesítésére, amelytől a (7a) bekezdés b) pontja alapján az eltérés nem lehetséges.
(7c) A Hatóság a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást a (7a) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén – mérlegelése szerint – hivatalból indítja meg. Az eljárás határideje 45 nap, amely nem hosszabbítható meg.
(7d) Amennyiben a (7c) bekezdésben foglalt határidőn belül a hatósági szerződés megkötésére nem kerül sor – ide értve azt az esetet is, ha az ügyfél a (7b) bekezdésben foglaltak teljesítésére a hatósági szerződésben nem vállal kötelezettséget – akkor a Hatóság az eljárást a 45. napon megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”

(9) Az R1. 22. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott kizárólagos jog megszerzésének napja:]

c) abban az esetben, ha a Hatóság a pályázati vagy árverési eljárás nyertesével hatósági szerződést köt, a hatósági szerződés hatálybalépésének napja.”

2. § Az R1. 1. § b) pontjában az „elnyerésével” szövegrész helyébe „megszerzésével” szöveg, az 1. § c) pontjában az „elnyerésével” szövegrész helyébe a „megszerzésével” szöveg, a 2. § j) pontjában az „elnyert” szövegrész helyébe a „megszerzett” szöveg, a 2. § k) pontjában az „elnyert” szövegrész helyébe a „megszerzett” szöveg, a 2. § k) pontjában az „áfa” szövegrész helyébe az „általános forgalmi adó” szöveg, a 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánításának” szövegrész helyébe „lezárásának” szöveg, a 4. § (1) bekezdés b) pontjában az „az elnyerhető” szövegrész helyébe „a megszerezhető” szöveg, a 4. § (1) bekezdés h) pontjában az „összegét” szövegrész helyébe „összegét,” szöveg, az 5. § (1) bekezdésében a „Hatóság, hirdetőtábláján” szövegrész helyébe a „Hatóság hirdetőtábláján” szöveg, az 5. § (3) bekezdésében az „– a hirdetmény közzétételétől számítva –” szövegrész helyébe az „a hirdetmény közzétételétől számítva” szöveg, az 5. § (4) bekezdésében a „közzétételével” szövegrész helyébe a „közzétételének napján” szöveg, a 6. § (2) bekezdésében a „tizedik napig” szövegrész helyébe a „tizenkettedik napig” szöveg, a 10. § (3) bekezdésében a „jelen § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés” szöveg, a 10. § (3) bekezdésében az „illetve alaki” szövegrész helyébe az „illetve az alaki” szöveg, a 10. § (3) bekezdésben az „igazolására” szövegrész helyébe a „bizonyítására” szöveg, a 15. § (1) bekezdésben az „a nemzetgazdasági” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági” szöveg, a 17. § (2) bekezdés a) pontjában az „eredményesnek nyilvánító” szövegrész helyébe a „lezáró” szöveg, a 20. § (1) bekezdés b) pontjában a „gazdálkodási” szövegrész helyébe a „gazdasági” szöveg, a 21. § (7) bekezdésében az „A kiírási” szövegrész helyébe a „Az e rendeletben és a kiírási” szöveg, a 21. § (10) bekezdésében a „pályázó” szövegrész helyébe a „résztvevő” szöveg, a 22. § (1) bekezdésében az „elnyert” szövegrész helyébe a „megszerzett” szöveg, a 22. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyújtott.” szövegrész helyébe a „nyújtott, vagy” szöveg lép.

3. § (1) Hatályát veszti az R1. 1. § c) pontjában az „árverés, illetve” szövegrész, a 2. § f) pontjában a „ , digitális rádió- és televízió műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R1. 21. § (8) bekezdése.

2. A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosítása

4. § A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 18/A. alcímmel egészül ki:

„18/A. Hatósági szerződés
34/A. § (1) A Hatóság az e rendeletben foglalt frekvenciakijelöléssel és rádióengedéllyel kapcsolatos hatósági ügyekben az ügyféllel – az ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében – határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet.
(2) Az (1) bekezdés szerint megkötött hatósági szerződésre az Eht. 41. § (2)–(4) bekezdésében és 42. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

5. § Az R2. 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rendelet – a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról szóló 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § és 6. §-ával megállapított – 23. § (1) bekezdésének és 18/A. alcímének rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. § Az R2. 23. § (1) bekezdésében a „visszavonja” szövegrész helyébe „visszavonja vagy módosítja” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R2. 35. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 9 órakor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére