• Tartalom

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

2024.03.26.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. de minimis támogatás:

1.1.1 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: általános csekély összegű (de minimis) támogatás],

1.2.2 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás], továbbá

1.3.3 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: halászati csekély összegű (de minimis) támogatás];

2. hitelkiváltás: forgóeszköz, beruházási, illetve európai uniós támogatás önerő és előfinanszírozására nyújtott hitel kiváltására irányuló új hitelszerződés vagy szerződésmódosítás;

3.4 igénylőlap: a kezességi díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelem, ideértve a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott olyan kérelmet, amely egy korábban már megítélt kezességi díjtámogatás növelésére vonatkozik;

4.5 kedvezményezett: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás,

5. kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

6.6 kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 (a továbbiakban együttesen: hitelprogram) jogosultsági feltételeinek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., 3., 4., illetve 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében

a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,

b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,

d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve),

e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésére állása esetében (a továbbiakban: fóliás termesztés) az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)

7. pénzügyi intézmény: olyan intézmény, amely a kezességvállalás pénzügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében csatlakozási, együttműködési vagy partneri keretszerződés alapján kapcsolatban áll a kezességvállaló intézménnyel;

8.7 támogatási intenzitás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 15. pontjában meghatározott intenzitás;

9.8 támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték;

10.9 támogatástartalomról szóló igazolás: a támogatás támogatástartalmáról szóló igazolás, amely a megállapított támogatás „de minimis” vagy átmeneti támogatás jellegét is megjelöli utalva a támogatás alapját képező bizottsági rendeletre, annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésre.

11.10 egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.

12.11 egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozás.

13.12 mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével,

14.13

15.14 országos mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keret: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. melléklete alapján Magyarország rendelkezésére álló mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret;

16.15 országos halászati csekély összegű (de minimis) keret: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet melléklete alapján Magyarország rendelkezésére álló halászati csekély összegű támogatási keret.

17.16 válságtámogatás: az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás.

2. §17 E rendelet hatálya nem terjed ki az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókra.

3. § (1)18 A kedvezményezett az e rendeletben foglalt feltételekkel a pénzügyi intézményekkel megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződéseihez (a továbbiakban: ügylet) kapcsolódó, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelet [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] hatálybalépését19 követően a kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a teljes futamidőre de minimis támogatást vagy válságtámogatást vehet igénybe, amennyiben az ügylet tárgya az 1. mellékletben felsorolt agrártevékenységhez kapcsolódik, vagy a kedvezményezett vállalkozás fő tevékenységi köre az 1. mellékletben szerepel.

(1a)20 A kedvezményezett az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikke szerinti kiegészítő nemzeti támogatásként a Vidékfejlesztési Programból megvalósuló, mezőgazdasági termékhez kapcsolódó beruházási intézkedésekhez (a továbbiakban: beruházási intézkedés) igénybe vett önerő és előfinanszírozására nyújtott, a már megkötött vagy új hitelhez, hitelkiváltáshoz és garanciaszerződéshez kapcsolódó kezességnek az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (X. 5.) AM rendelet [a továbbiakban: 28/2018. (X. 5.) AM rendelet] hatálybalépése21 után esedékes kezességi díjhoz jogosult igénybe venni az e rendelet szerinti támogatást.

(1b)22 Ha azonos elszámolható költségekhez kapcsolódóan a kezességi díj egy része de minimis támogatásként már a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet hatálybalépését23 megelőzően elszámolásra került, akkor azt össze kell számítani az (1a) bekezdés szerinti, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikke szerinti kiegészítő nemzeti támogatással.

(2) A támogatás formája kezességi díjhoz kapcsolódó vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: kezességi díjtámogatás).

(3)24 A kezességi díjtámogatás mértéke évente – a (4)–(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kezességvállalás mértékéhez igazodóan a teljes hitelösszeg 0,75%-a.

(4)25 A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díj 100%-a.

a)27 kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2017. május 31-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy

b)28 az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2017. május 31-éig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését29 megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított,

ba) az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését30 megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű,

bb) a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépéstől31 kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű

hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjai tekintetében 100%, továbbá a hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.

(4b)32 A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és a hitelprogram keretében a 2017. augusztus 8. és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás vagy az 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolással rendelkező és a hitelprogram keretében, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja33 és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület és a vállalkozás választása szerint vagy a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, fóliás termesztésként jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által igazolt terület összegének minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitel kezességi díjai tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére, továbbá a hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.

(4c)34 A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja35 és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében hatályossá vált hitelszerződéssel rendelkező kedvezményezett esetében a támogatás mértéke az esedékessé vált kezességi díjak 100%-a a kezességvállalás teljes futamidejére.

(4d)36 Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet hatálybalépését követő nap és 2022. december 31. között – a határnapokat is beleértve – hatályba lépett, minden megkezdett egész állategység után számított, állategységenként legfeljebb ötszázezer forint összegű, sertéstenyésztés felhasználási célú hitel kezességi díjai tekintetében a támogatás mértéke 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére, azzal hogy hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.

(5)37 A kezességi díjtámogatás (3) bekezdésben meghatározott mértéke a 80%-os mértékű, tőkére vállalt kezesség esetén alkalmazandó, ettől eltérő mértékű kezességvállalás esetén a kezességidíj-támogatás mértéke arányosan változik.

(6) Kezességi díjtámogatás nem vehető igénybe a kezességvállaló intézmény által az ügylet kamatára vállalt készfizető kezesség díjára.

(7) A kezességi díjtámogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a kedvezményezett rendelkezésére álló szabad csekély összegű (de minimis) keretét.

(8) Ha a kezességi díjtámogatás ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más – nem csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülő – nemzeti támogatással halmozódik, úgy az adott jogcímre vonatkozó támogatási intenzitást is figyelembe kell venni.

(9) Ha a kezességi díjtámogatás ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más európai uniós támogatással halmozódik, úgy a támogatás vonatkozásában az adott uniós jogcímre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(10)38

(11) A támogatástartalom euróra történő átszámításakor a kezesség elbírálásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

4. § (1)39 Az adott évben rendelkezésre álló támogatási keret összegét az Agrárminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló miniszteri rendelet szerint jóváhagyott keretfelosztás határozza meg.

(2) A kezességvállaló intézmény negyedévente – 2013. évben soron kívül december 13-án – tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) a kiállított támogatástartalomról szóló igazolásokon feltüntetett kezességi díjtámogatások együttes összegéről és a várható kezességi díjtámogatások összegéről.

(3) A forrás kimerüléséről szóló miniszteri közlemény kiadását követően benyújtott igénylőlapok esetén támogatás nem fizethető ki.

5. § (1) A kezességi díjtámogatás igénybevételére az az igénylőlapot benyújtó kedvezményezett jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének személyesen vagy a kezességvállaló intézmény – nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó eseti meghatalmazáson alapuló – közreműködésével eleget tesz;

b) az igénylőlap benyújtásának időpontjában

ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek,

bd)40

és ezekről az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;

c) nyilatkozik továbbá

ca)41 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározottakról;

cb) az ügylethez kapcsolódó ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más támogatásban való részesülése esetén a támogatás jogcíméről;

d) részére a kezességvállaló intézmény kezességvállalásról szóló döntést hozott;

e) hozzájárul ahhoz, hogy

ea)42 a kezességvállaló intézmény mezőgazdasági vagy halászati csekély összegű támogatás igénylése esetén a szabad csekély összegű (de minimis) keretének ellenőrzése céljából a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár) erre vonatkozóan adatokat kérjen,

eb) a szabad csekély összegű (de minimis) keret és a szabad tagállami keretre figyelemmel a kezességi díjtámogatás mértéke szükség szerint csökkentésre kerüljön,

ec)43 a kezességvállaló intézmény kezességi díjtámogatás támogatástartalmának zárolása, lekötése érdekében a Kincstár előtt eljárjon,

ed)44 a kezességvállaló intézmény a Kincstártól adatokat kérjen a kedvezményezett ügyfél-azonosítója alapján, ha ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más csekély összegű (de minimis) támogatással halmozódik a kezességi díjtámogatás;

f) az ügylethez kapcsolódó, más jogcímen kiállított támogatástartalomról szóló igazolás vagy támogatási határozat, vagy támogatási szerződése másolatát az igénylőlappal egyidejűleg benyújtja, amennyiben ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában más nem csekély összegű (de minimis) támogatással halmozódik a kezességi díjtámogatás;

g)45 az 1. § 6. pont e) alpontjában meghatározott fóliás termesztés esetében az igénylőlappal egyidejűleg benyújtja a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás másolati példányát.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését a kezességvállaló intézmény a pénzügyi intézmények bevonásával végzi.

(3)46 A kedvezményezett a kezességi díjtámogatással csökkentett díjat a pénzügyi intézmény által meghatározott módon, a pénzügyi intézményen keresztül fizeti meg a kezességvállaló intézmény részére. A kezességvállaló intézmény a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás részére járó, a kezességvállaló intézmény által nem megelőlegezett kezességi díjtámogatást a 3. § (4) bekezdése szerinti támogatás esetén legkésőbb 2016. március 31-ig, a 3. § (4a) bekezdése szerinti támogatás esetén legkésőbb 2017. június 30-ig átutalja a pénzügyi intézmény részére, amely az összeg beérkezését követő nyolc napon belül jóváírja a kezességi díjtámogatást a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás fizetési számláján.

(4)47 A kezességvállaló intézmény és a Kincstár a kedvezményezett rendelkezésére álló csekély összegű (de minimis) keret lekérdezéséhez, zárolásához, lekötéséhez, valamint felszabadításához kapcsolódó eljárás során megvalósuló adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.

6. § (1)48 A kezességvállaló intézmény a kezességi díj kedvezményezett által meg nem fizetett, a kezességi díj megelőlegezett részéről szóló támogatáslehívási kérelmet – kedvezményezettenként részletezve – a kezességi díjtámogatásra vonatkozóan a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a Kincstárhoz. A kezességvállaló intézmény a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás részére járó, a kezességvállaló intézmény által nem megelőlegezett, a pénzügyi intézménynek átutalt kezességi díjtámogatást is jogosult lehívni a Kincstártól.

(2)49 Az (1) bekezdés szerinti kérelem Kincstárhoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül meghozott döntést követően a Kincstár – a forrás rendelkezésre állása esetén – haladéktalanul folyósítja a kezességi díjtámogatást a kezességvállaló intézmény részére.

(3)50 Amennyiben a kezességvállaló intézmény által garantált ügyletben bekövetkező változás miatt a kezességi díj visszatérítése szükséges a kedvezményezett részére, úgy a visszatérített kezességi díjra eső, a Kincstár által korábban folyósított kezességi díjtámogatásról a kezességvállaló intézmény a garantált alapügyletben bekövetkező változás hatálybalépését követően benyújtott támogatáslehívási kérelemben számol el.

7. § (1)51 A kezességi díjtámogatásról a támogatástartalomról szóló igazolást a kezességvállaló intézmény állítja ki, és megküldi a kedvezményezett és – a támogatástartalom lekötése céljából – elektronikus úton a Kincstár részére.

(2)52

7/A. §53 (1) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11–11/A. §-ában foglaltak irányadók.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet), valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(3) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás

a)54 olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak a következő esetekben:

ca) ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) ha a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

d) harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

e) importáru helyett belföldi áru használatához;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás számára teherszállító jármű megvásárlására;

g) hitel vagy kezességvállalás formájában, amennyiben a kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(4) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként olyan támogatás,

a) amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b) amely harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre irányul, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

c) amely az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött.

(5) Nem nyújtható halászati csekély összegű támogatásként olyan támogatás,

a) amelynek összegét a piacon beszerzett vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg;

b) amelynek célja

ba) halászhajó vásárlása,

bb) halászhajó főhajtóművének vagy kiegészítő hajtóművének korszerűsítése vagy cseréje,

bc) hajó halászati kapacitásának növelését célzó műveletek vagy halfelderítési képesség növelését célzó berendezés vásárlása,

bd) új halászhajó építése vagy halászhajó behozatala,

be) halászati tevékenység ideiglenes vagy végleges szüneteltetése, kivéve, ha az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet erről kifejezetten rendelkezik,

bf) felderítő halászat,

bg) vállalkozás tulajdonjogának átadása,

bh) közvetlen újratelepítés, kivéve, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti újratelepítés,

bi) harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenység támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

c) amely az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött.

7/B. §55 (1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(2) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(4) Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében a 717/2014/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatóak az utóbbi ágazat vagy ágazatok, tevékenységi körök vonatkozásában nyújtott csekély összegű támogatással, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a halászati és akvakultúra-ágazatban végzett tevékenységek ne részesüljenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

7/C. §56 (1)57 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2)58 A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két üzleti évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(3)59 Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.

(4)60 A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon halászati és akvakultúra-ágazati vállalkozás részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt halászati csekély összegű támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve ugyanezen rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

7/D. §61

7/E. §62

7/F. §63 (1)64 Figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének65 napja és 2024. június 30. közötti időszakban – a határnapokat is beleértve – kiadott kezességi levelekhez igénybe vett kezességi díjtámogatás a kezességi szerződés teljes időtartamára válságtámogatásként is igényelhető.

(2)66 A kezességi díjtámogatás – figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra – válságtámogatásként történő igénylése esetén nem kell alkalmazni a 3. § (7) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, e) pont ea), eb), ed) alpontjában és a 7/A–7/C. §-ban foglaltakat.

(3) A kezességi díjtámogatás válságtámogatásként történő igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki

a) a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kezességvállaló intézmény számára nyilatkozik

aa) a saját és a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,

ab) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások euróban kifejezett támogatástartalmáról,

ac) az általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek vonatkozásában a kérelmekben igényelt támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról, a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;

b) nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy

ba) a kezességvállaló intézmény a szabad válságtámogatási keretének ellenőrzése céljából a Kincstártól erre vonatkozóan adatokat kérjen,

bb) a szabad válságtámogatási keretre figyelemmel a kezességi díjtámogatása szükség szerint csökkentésre kerül, és

bc) a kezességvállaló intézmény a Kincstártól adatokat kérjen a kedvezményezett ügyfél-azonosítója alapján, ha ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában a kezességi díjtámogatás más támogatással halmozódik; valamint

c) nyilatkozik arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.

(4) A kezességi díjtámogatás válságtámogatásként történő igénylése esetén a kezességigénylő dokumentáció tartalmazza a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.

(5) A kezességvállaló intézmény és a Kincstár a kedvezményezett rendelkezésére álló szabad válságtámogatási kerethez kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.

(6) A kezességvállaló intézmény – a válságtámogatásként igényelt kezességi díjtámogatás vonatkozásában – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, vagy annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

(7) A válságtámogatás támogatástartalom-igazolásának kiállítása előtt a Kincstár ellenőrzi a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését. A kezességvállaló intézmény a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt nyilatkozatok tartalmáról, a kezességi díjtámogatás támogatástartalmáról, valamint a kezesség támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére. A Kincstár az ellenőrzés eredményéről a kezességvállaló intézmény általi adatszolgáltatást követő három napon belül tájékoztatja a kezességvállaló intézményt.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott kezességi szerződéshez kapcsolódóan de minimis támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet a 2013. június 15. után megkötött, 3. § (1) bekezdés szerinti ügyletekre is alkalmazandó azzal, hogy a kedvezményezett a rendelet hatálybelépése előtt létrejött ügyletek vonatkozásában az 5. § (1) bekezdésben foglaltaknak 2013. december 13-áig eleget tesz.

(3)67 A 2013. június 15. napját követően, de a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépését68 megelőzően kötött, a kezességvállalás időpontjában hatályos szabályok alapján támogatásra jogosult ügyletekhez kapcsolódó kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a kedvezményezett továbbra is jogosult a teljes futamidőre támogatást igénybe venni.

8/A. §69 E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 7/C. § (3) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet

a)70 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b)71 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint

c)72 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet

d)73 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

e)74

f)75 az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. §76

1. melléklet a 94/2013. (X. 10.) VM rendelethez77

A 3. § (1) bekezdésében hivatkozott agrártevékenységek

TEÁOR ‘08 kód

Szakágazat/Tevékenység

01.11

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

01.12

Rizstermesztés

01.13

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

01.14

Cukornádtermesztés

01.15

Dohánytermesztés

01.16

Rostnövénytermesztés

01.19

Egyéb, nem évelő növény termesztése

01.21

Szőlőtermesztés

01.22

Trópusi gyümölcs termesztése

01.23

Citrusféle termesztése

01.24

Almatermésű, csonthéjas termesztése

01.25

Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

01.26

Olajtartalmú gyümölcs termesztése

01.27

Italgyártási növény termesztése

01.28

Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

01.29

Egyéb évelő növény termesztése

01.30

Növényi szaporítóanyag termesztése

01.41

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

01.42

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

01.43

Ló, lóféle tenyésztése

01.44

Teve, teveféle tenyésztése

01.45

Juh, kecske tenyésztése

01.46

Sertéstenyésztés

01.47

Baromfitenyésztés

01.49

Egyéb állat tenyésztése

01.50

Vegyes gazdálkodás

01.61

Növénytermesztési szolgáltatás

01.62

Állattenyésztési szolgáltatás

01.63

Betakarítást követő szolgáltatás

01.64

Vetési célú magfeldolgozás

01.70

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

02.10

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.20

Fakitermelés

02.30

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.40

Erdészeti szolgáltatás

03.11

Tengeri halászat

03.12

Édesvízi halászat

03.21

Tengerihal-gazdálkodás

03.22

Édesvízihal-gazdálkodás

10.11

Húsfeldolgozás, -tartósítás

10.12

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

10.13

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

10.20

Halfeldolgozás, -tartósítás

10.31

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

10.32

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

10.39

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.41

Olaj gyártása

10.42

Margarin gyártása

10.51

Tejtermék gyártása

10.52

Jégkrém gyártása

10.61

Malomipari termék gyártása

10.62

Keményítő, keményítőtermék gyártása

10.71

Kenyér, friss pékáru gyártása

10.72

Tartósított lisztes áru gyártása

10.73

Tésztafélék gyártása

10.81

Cukorgyártás

10.82

Édesség gyártása

10.83

Tea, kávé feldolgozása

10.84

Fűszer, ételízesítő gyártása

10.85

Készétel gyártása

10.86

Homogenizált, diétás étel gyártása

10.89

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

10.91

Haszonállat-eledel gyártása

10.92

Hobbiállat-eledel gyártása

11.01

Desztillált szeszes ital gyártása

11.02

Szőlőbor termelése

11.03

Gyümölcsbor termelése

11.04

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

11.05

Sörgyártás

11.06

Malátagyártás

11.07

Üdítőital, ásványvíz gyártása

12.00

Dohánytermék gyártása

15.11

Bőr, szőrme kikészítése

16.10

Fűrészárugyártás

16.21

Falemezgyártás

16.22

Parkettagyártás

16.23

Épületasztalos-ipari termék gyártása

16.24

Tároló fatermék gyártása

16.29

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

20.15

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

20.20

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

28.30

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

35.11

Villamosenergia-termelés

46.11

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

46.21

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

46.22

Dísznövény nagykereskedelme

46.23

Élőállat nagykereskedelme

46.24

Bőr nagykereskedelme

46.31

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

46.32

Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

46.33

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

46.34

Ital nagykereskedelme

46.35

Dohányáru nagykereskedelme

46.36

Cukor, édesség nagykereskedelme

46.37

Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

46.38

Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

46.39

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

46.61

Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

46.75

Vegyi áru nagykereskedelme

47.21

Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

47.22

Hús-, húsáru kiskereskedelme

47.23

Hal kiskereskedelme

47.24

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

47.25

Ital-kiskereskedelem

47.26

Dohányáru-kiskereskedelem

47.29

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

47.76

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

47.81

Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

68.20

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

75.00

Állat-egészségügyi ellátás

77.31

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

1

Az 1. § 1. pont 1.1. alpontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 92. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § 1. pont 1.2. alpontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 92. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § 1. pont 1.3. alpontja a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 43. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § 3. pontja a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § 4. pontja a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § 6. pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 95. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. § 8. pontja a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § 9. pontja a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 43. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. § 10. pontja a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § 11. pontját az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Az 1. § 12. pontját a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be.

12

Az 1. § 13. pontját a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

13

Az 1. § 14. pontját a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 7. §-a iktatta be, a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 1. § 15. pontját a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 7. §-a iktatta be.

15

Az 1. § 16. pontját a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 7. §-a iktatta be.

16

Az 1. § 17. pontját a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

19

A hatálybalépés időpontja 2019. március 9.

20

A 3. § (1a) bekezdését a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 4. §-a iktatta be.

21

A hatálybalépés időpontja 2018. október 6.

22

A 3. § (1b) bekezdését a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 4. §-a iktatta be.

23

A hatálybalépés időpontja 2018. október 6.

24

A 3. § (3) bekezdése a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított, a 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 3. § (4) bekezdése az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított, a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 3. § (4a) bekezdését az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be. [A 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „hatályba lépett” szövegrész helyébe a „hatályossá vált” szöveg lép, nem vezethető át.]

27

A 3. § (4a) bekezdés a) pontja a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet 13. § b) pontja, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 3. § (4a) bekezdés b) pontja a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

29

A hatálybalépés időpontja 2016. július 22.

30

A hatálybalépés időpontja 2017. április 11.

31

A hatálybalépés időpontja 2017. április 11.

32

A 3. § (4b) bekezdését a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 9. §-ával megállapított, a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

33

A hatálybalépés időpontja 2017. december 23.

34

A 3. § (4c) bekezdését a 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A hatálybalépés időpontja 2020. június 22.

36

A 3. § (4d) bekezdését a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 7. §-a iktatta be, a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 3. § (5) bekezdése a 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 3. § (10) bekezdését a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 4. § (5) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 4. § (1) bekezdése a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

Az 5. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 95. §-a hatályon kívül helyezte.

41

Az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 95. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 44. §-a iktatta be.

42

Az 5. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § a) pontja szerint módosított szöveg.

43

Az 5. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § b) pontja szerint módosított szöveg.

44

Az 5. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § c) pontja szerint módosított szöveg.

45

Az 5. § (1) bekezdés g) pontját újonnan a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 10. §-a iktatta be.

46

Az 5. § (3) bekezdése a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 12. §-ával megállapított, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

47

Az 5. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § d) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 6. § (1) bekezdése a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 14. § (6) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § c)–e) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 6. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § d) és f) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 6. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § d) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 7. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 62. § d) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 7. § (2) bekezdését a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 7/A. §-t a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 13. §-a iktatta be.

54

A 7/A. § (3) bekezdés a) pontja a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 7/B. §-t a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 13. §-a iktatta be.

56

A 7/C. §-t a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 13. §-a iktatta be.

57

A 7/C. § (1) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

58

A 7/C. § (2) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

59

A 7/C. § (3) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

60

A 7/C. § (4) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

61

A 7/D. §-t a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 8. §-a iktatta be, a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 7/E. §-t a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 8. §-a iktatta be, a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 7/F. §-t a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 6. §-a iktatta be.

64

A 7/F. § (1) bekezdése a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

65

A hatálybalépés időpontja 2022. szeptember 1.

66

A 7/F. § (2) bekezdése a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 8. § (3) bekezdését a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

68

A hatálybalépés időpontja 2019. március 9.

69

A 8/A. §-t a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 15. §-a iktatta be.

70

A 9. § a) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 94. §-ával megállapított szöveg.

71

A 9. § b) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 94. §-ával megállapított szöveg.

72

A 9. § c) pontja a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 45. §-ával megállapított szöveg.

73

A 9. § d) pontját a 28/2018. (X. 5.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

74

A 9. § e) pontját a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 9. §-a iktatta be, a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 9. § f) pontját a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 7. §-a iktatta be.

76

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 1. mellékletet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére