• Tartalom

96/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

96/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.04.01.

A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstr.) 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Cst. 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a nevelési ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a tankötelezettség megszűnése miatt a gyermek tanulói jogviszonyát megszüntető iskola igazgatója által a 10. számú melléklet szerinti adattartalommal kiállított igazolást. Amennyiben az igazolás a tanulói jogviszony megszüntetését követő két hónapon belül benyújtásra kerül és a kérelmező a megszüntetett iskoláztatási támogatás jogosultjával megegyezik, az igazolás benyújtása a nevelési ellátás iránti kérelemnek minősül.”

3. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 96/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

A sajátos nevelési igényű gyermek tanulói jogviszonyának megszűnéséről szóló igazolás adattartalma
1. A tanuló
1.1. neve,
1.2. születési helye,
1.3. születési ideje,
1.4. anyja neve,
1.5. lakcíme.
2. Az iskola
2.1. neve,
2.3. OM azonosítója.
3. A tanulói jogviszony megszűnésének időpontja.
4. Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, vagy siketvak, vagy tankötelezettségét fejlesztő nevelés-oktatásban vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítette.
5. A sajátos nevelési igényét megállapító szakértői bizottság
5.1. neve,
5.3. szakértői véleményének kelte, száma.
6. Az iskola igazgatójának aláíróhelye.
7. A családi pótlék iránti kérelmet benyújtó személy
7.1. neve,
7.2. lakcíme,
7.3. Társadalombiztosítási Azonosító Jele.
7.4. fizetési számlaszáma vagy folyósítási címe, amennyiben a kérelmező fizetési számlaszámában vagy folyósítási címében változás történt.
8. A gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jele.
9. A kérelmező aláíróhelye.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére