• Tartalom

2013. évi XCVIII. törvény

2013. évi XCVIII. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2014.01.01.

1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

2. §4

3–4. §5

5. §6

6–8. §7

9. §8

10. §9

11. § A Hpt. 115. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Kártalanítás esetén a hitelintézet az Alap erre vonatkozó igényének közlését követő három munkanapon belül az Alap rendelkezésére bocsátja a betétnyilvántartásainak az Alap kifizető rendszere által történő feldolgozásához szükséges átalakító programot, valamint biztosítja a betétállományára vonatkozó adatoknak az Alap kifizető rendszere által történő feldolgozhatóságát.”

12–13. §10

14–15. §11

16. §12

17. §13

18. §14

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

19–85. §15

3. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény módosítása

86–87. §16

4. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

88–91. §17

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

92. §18

6. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

93–96. §19

7. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

97–104. §20

8. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

105. §21

9. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosítása

106–113. §22

10. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

114. §23

11. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

115. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. Záró rendelkezések

116. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 2. §, az 5. §, a 9. §, a 14. §, a 15. §, a 17. §, a 114. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(3) A 11. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 2014. január 2-án hatályát veszti.

118. § (1) A 7. §, a 19–20. §, a 41–87. §, a 90–92. §, a 97. §, a 99–102. §, a 104. §, a 106. §, a 109. §, a 111–113. §, valamint a 115. § a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A 93–95. § és a 3. melléklet a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) A 3. és 4. § az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16–i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2013. évi XCVIII. törvényhez24

2–3. melléklet a 2013. évi XCVIII. törvényhez25

4. melléklet a 2013. évi XCVIII. törvényhez


A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 2. melléklet B: 17. mezője a következő szöveggel lép hatályba:

(

A

B

 

ÁGAZAT

ALÁGAZAT)

(17

Pénzügy)

„pénzeszközök, pénzügyi eszközök kereskedési, elszámolási, fizetési és teljesítést végző infrastruktúrái és rendszerei”

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 21. A törvény a 116. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 19–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 86–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 88–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 93–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 97–104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 106–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére