• Tartalom

1/2014. (I. 24.) NFM rendelet

1/2014. (I. 24.) NFM rendelet

a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet módosításáról1

2014.01.25.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 10/A–10/C. §-sal egészül ki:

10. § (1) E rendelet alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás költségei a következő költségekből tevődnek össze:
a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy
b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.
(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségeinek hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves becsült bérköltségének hányadaként vagy a két módszer együttes alkalmazásával – feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás külön-külön történő alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket – kell kiszámítani.
(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkező projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás – ideértve a projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat is – támogatási intenzitása nem haladhatja meg a Korm. rendelet 25. §-ában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott mértékeket.
(4) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján részesül állami támogatásnak minősülő kockázati tőkejuttatásban, a támogatási intenzitást a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni.
(5) A mezőgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetén a maximális támogatási intenzitások a következők:
a) ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 50%-a, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 40%-a,
b) ha a kedvezményezett által a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének megfelelően számított foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fő, és árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 25%-a, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 20%-a.
10/A. § (1) A támogatást a tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás költségei, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.
(2) A támogatás iránti kérelem 18. § (2) bekezdésben meghatározott megerősítését követően az alábbi költségek számolhatóak el:
a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke,
ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke (a továbbiakban: támogatható immateriális javak), vagy
b) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók Sztv. 79. §-a szerint elszámolható személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.
(3) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha kis- és középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.
(4) A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetében még legalább három évig kell folytatódnia.
10/B. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig – fenntartja az érintett régióban.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet.
(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
(4) Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha
a) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel,
b) amortizálható eszköznek minősülnek,
c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály szerint sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,
d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett tulajdonát képezik, nagyvállalatok esetén legalább öt, kis- és középvállalkozás esetében legalább három éven keresztül.
(6) Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(7) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának költsége számolható el.
(8) Ha a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított 3 éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetében legalább 3 évig fenn kell tartani.
10/C. § (1) Nem nyújtható regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás a következő költségekre:
a) létesítmény felvásárlása esetén a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, vételára,
b) korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amely alapján a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,
c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló társaságtól szerzett be,
d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke.
(2) Nem ítélhető meg regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás
a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez,
b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra.
(3) Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.
(4) Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettek kötelesek igazolni az alábbi feltételek egyikét:
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,
b) kiszélesedik a tevékenység köre,
c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,
d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme,
e) a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg.”

2. § (1) Az R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet
a) 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,
b) 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt támogatási kategóriák esetén 2014. június 30-ig,
c) 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. december 31-ig,
d) 8. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt támogatási kategória esetén az N 39/2010. ügyben bejelentett intézkedéssel módosított N 123/2005. számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatások esetében 2015. december 31-ig, az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatások esetében 2018. szeptember 1-jéig
lehet támogatási döntést hozni.”

(2) Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29. § E rendelet
a) 8. § (1) bekezdés a) pontja a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),
b) 8. § (1) bekezdés b) és c) pontja a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 08. 09., 3. o.),
c) 8. § (1) bekezdés d) pontja a turizmust ösztönző kulturális örökségvédelmi támogatási rendszerről szóló, az N 39/2010. ügyben bejelentett intézkedéssel módosított N 123/2005. számú bizottsági határozat vagy az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat,
d) 8. § (1) bekezdés e) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére