• Tartalom

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

2023.01.01.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Jelentési kötelezettség

1. § (1) A betegellátó az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. § (1) bekezdése szerinti jelentést a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetdefinícióknak megfelelően, az értesülést követő 24 órán belül teszi meg az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv részére.

(2) A betegellátó köteles tájékoztatni az egészségügyi államigazgatási szervet a megbetegedés kimeneteléről, ha az (1) bekezdés szerint bejelentett fertőző betegségben szenvedő személy szövődménnyel, tartós szervi elváltozással gyógyult, vagy a betegség következtében meghalt.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti jelentést az 1. melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni.

2. § Az Eüak. 1. számú mellékletében foglalt táblázat B) pontjában felsorolt fertőzések, illetve fertőző betegségek esetén a betegellátó az Eüak. 15. § (2) bekezdése szerint személyazonosításra alkalmatlan módon jelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek az érintett egészségügyi adatainak a 2. és a 3. mellékletben meghatározott körét.

3. § (1)1 Ha bármely, mikrobiológiai vizsgálatot végző betegellátó, ide értve a kémiai vizsgálatok mellett mikrobiológiai vizsgálatokat is végző betegellátókat is (a továbbiakban együtt: mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium) olyan vizsgálati eredményt állapít meg, amely a vizsgált egyén szervezetében közvetlenül vagy közvetetten bizonyítja az Eüak. 1. számú mellékletében felsorolt fertőzéseket, fertőző betegségeket, mérgezéseket okozó kórokozó jelenlétét, köteles azt 24 órán belül jelenteni – az Eüak. 1. számú melléklet A) pontja szerinti esetben a 4. melléklet szerinti adattartalommal, az Eüak. 1. számú melléklet B) pontja szerinti esetben a 4/A. melléklet szerinti adattartalommal – az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszer útján.

(2) A mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium köteles személyazonosító adatokkal együtt jelenteni az (1) bekezdésben foglaltakon kívül minden olyan, az 5. mellékletben felsorolt kórokozók azonosítása céljából végzett laboratóriumi vizsgálat eredményét is, amelynél a vizsgálat nem igazolta a fertőzést, fertőzéses eredetű megbetegedést, mérgezést.

(3) Felügyelet alá vont kórokozónak minősül az Enterobacter sakazakii, valamint minden olyan baktérium, amelynek esetében a mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium legalább egy antibiotikummal szemben érzékenységi vizsgálati eredményt adott ki.

4. §2 A betegellátó a telephelye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) részére köteles jelenteni az érintett személy egészségügyi és személyazonosító adatait, ha klinikailag, illetve laboratóriumi vizsgálatok során észleli a 6. mellékletben felsorolt, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések előfordulását. A jelentést a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetből történő távozását, vagy az ott bekövetkezett halálát követő 14 munkanapon belül kell megtenni. Az egyes jelentések adattartalmát a 7. melléklet tartalmazza.

2. A jelentés módja

5. § (1) Az 1. és a 2. § szerinti bejelentést a kezelőorvos, az érintett halálának bekövetkezését követően felismert fertőző betegség esetén a halál okát megállapító orvos teszi meg.

(2) A 3. § szerinti jelentéseket a mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium vezetője által kijelölt személy teszi meg.

(3) A 4. § szerinti jelentéseket az egészségügyi szolgáltató által infekciókontroll tevékenység végzésével megbízott személy teszi meg.

(4)3 Az Országos Mentőszolgálat, továbbá a mentést, illetve betegszállítást végző egyéb szervezet telefonon vagy az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszer útján jelenti az esemény helyére, kezdetére, a jellemző tünetekre, a veszélyeztetettek és a betegek számára vonatkozó egészségügyi adatokat, ha tevékenysége során fertőző betegség halmozott előfordulásáról vagy annak gyanújáról szerez tudomást.

6. § (1)4 Az 1–5. §-ban meghatározott jelentéseket elektronikusan, az elektronikus járványügyi felügyeleti informatikai rendszer útján kell megtenni. A bejelentés a következő módszerekkel tehető meg:

a) az internetalapú űrlap manuális kitöltésével, vagy

b)5 az internetalapú űrlap kitöltéséhez szükséges adatokat az egészségügyi szolgáltató saját elektronikus nyilvántartásából informatikai eszközök segítségével automatikusan betölti a járványügyi felügyeleti informatikai rendszerbe.

(2)6 A 2. és a 3. § alapján meghatározott információkat a jelentésre kötelezettek a beteg (fertőzött) vagy a vizsgált személy adataiból az országos tisztifőorvos által meghatározott módszer alkalmazásával képzett, személyazonosításra alkalmatlan egyedi kóddal ellátva jelentik.

(3)7 A jelentések online továbbításához szükséges formai követelményeket, a jelentés módjának technikai leírását, beleértve az adatszerkezetet, a rekordképeket és az adatmezők részletes definícióját, valamint a felhasználói kézikönyveket az országos tisztifőorvos az internetes honlapján teszi közzé.

3. Teendők a jelentés beérkezését követően

7. § (1) A bejelentést fogadó egészségügyi államigazgatási szerv a beérkezést követő munkanap végéig ellenőrzi, szükség esetén véleményezi az elektronikusan érkezett jelentéseket.

(2)8 Ha a bejelentés nem a megbetegedés helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal) érkezik, a járási hivatal a bejelentés szerinti információkról haladéktalanul értesíti a megbetegedés helye szerint illetékes járási hivatalt.

(3)9 Ha a bejelentett fertőző beteg megbetegedési helye nem azonos a lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével, a járási hivatal a 8. mellékletben szereplő adatok átadásával tájékoztatja a beteg lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt.

(4)10 Ha a bejelentés alapján az Eüak. 15. § (7) bekezdése szerinti állatról emberre terjedő fertőző betegség vagy annak gyanúja merül fel, a járási hivatal a 8. mellékletben meghatározott információk 24 órán belül történő továbbításával tájékoztatja a megbetegedés vagy az expozíció helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.

4. Helyesbítés

8. § (1) A bejelentő a jelentések bármely adatában történt változásról vagy a hibás adatközlésről köteles értesíteni azt az egészségügyi államigazgatási szervet, amely felé a jelentést tette.

(2) Ha valamely fertőző betegség kórisméjével vagy annak gyanújával bejelentett beteg megfigyelése, vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a kórisme téves, erről – helyesbítő céllal – új jelentést kell tenni.

5. Sürgős jelentések

9. § (1)11 A 9. melléklet szerinti sürgősen jelentendő fertőző betegségek vagy kórokozók előfordulása esetén a betegellátó az észlelést követő 12 órán belül – a jelentés megtétele mellett – telefonon is bejelenti a jelentés szerinti adatokat a telephelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, vagy munkaidőn túl készenlétének, illetve ügyeletének, az pedig haladéktalanul értesíti az országos tisztifőorvost.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módon a betegellátó – az 1. és a 2. § rendelkezéseire tekintettel – haladéktalanul jelenti a telephelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, ha egy jelentendő fertőző betegség, illetve bármely, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés halmozottan vagy járványosan fordul elő, valamint ha bármely egyéb fertőző betegség szokatlanul súlyos formában vagy meghatározott időszakban és meghatározott területen a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakorisággal fordul elő.

6. A fertőző betegek nyilvántartása

10. § (1) A jelentett fertőző beteg személyes és egészségügyi adatait köteles nyilvántartani

a) a jelentésre kötelezett betegellátó,

b)12 a járási hivatal, valamint

c)13 a vármegyei kormányhivatal.

(2)14 A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) országos nyilvántartást vezet a bejelentett fertőző megbetegedésekről, fertőzésekről, járványokról.

(3) A betegellátó a saját informatikai rendszerében tartja nyilván a fertőző betegeket. Az adatok mentését, archiválást úgy kell biztosítani, hogy a nyilvántartás az Eüak. szerinti időtartamig hozzáférhető legyen.

(4) A nyilvántartásban szereplő adatok teljességéért és pontosságáért az annak vezetésére kötelezett a felelős.

(5)15 A járási hivatal az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszer segítségével tartja nyilván a bejelentett fertőző megbetegedéseket, illetve az azok diagnózisát megalapozó laboratóriumi leleteket.

(6)16 A vármegyei kormányhivatal a fertőző betegeknek a járási hivatalok által regisztrált adatait számítástechnikai eszközök segítségével tartja nyilván.

(7)17 Az NNK az egész ország területéről származó egészségügyi adatokat számítástechnikai eszközök segítségével tartja nyilván.

(8)18 A fertőzőbeteg-nyilvántartás egy naptári évre vonatkozó adatait a járási hivatal, a vármegyei kormányhivatal és az NNK az Eüak. szerint az egészségügyi dokumentáció megőrzésére irányadó időtartamig kezeli. Az adatbázis rögzítésére szolgáló szoftver archiválása során úgy kell eljárni, hogy 1991-ig visszamenőleg kezelhető legyen a teljes adatbázis.

7. Járványok adatainak kezelése

11. § (1)19 A járványokra vonatkozó adatokat az egészségügyi szolgáltató által infekciókontroll tevékenységgel megbízott személy, a járási hivatal, illetve a vármegyei kormányhivatal az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe rögzíti, és folyamatosan karbantartja.

(2)20 A járvány kivizsgálását végző infekciókontroll személyzet, a járási hivatal vagy a vármegyei kormányhivatal az előzetes írásos jelentésnek az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe történő rögzítésével tájékoztatja az illetékes vármegyei kormányhivatalt, és az NNK-t.

(3)21 A járvány lezajlása után, az esemény megítéléséhez szükséges információk összegyűjtését követően a járványt kivizsgáló infekciókontroll személyzet, a járási hivatal vagy a vármegyei kormányhivatal haladéktalanul zárójelentést készít, és rögzíti azt az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerben.

(4)22 A vármegyei kormányhivatal módosíthatja a járási hivatal zárójelentését, ha az szakmailag indokolt.

8. A nyilvántartások és jelentések pontosítása

12. § (1)23 A nyilvántartások, illetve jelentések pontossága és megbízhatósága érdekében a betegellátó a járási hivatal vagy a vármegyei kormányhivatal felhívására közli a járási hivatallal, illetve a vármegyei kormányhivatallal az általa bejelentett fertőző megbetegedéssel összefüggésben rendelkezésére álló és az Eüak. alapján továbbítható valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot.

(2)24 A járási hivatal a tudomására jutott, írásban dokumentált adatok alapján hivatalból pótolja az elmulasztott bejelentéseket, illetve helyesbíti az egyes fertőző betegségekkel kapcsolatos, korábban jelentett, de utóbb tévesnek bizonyult adatokat, amennyiben a betegellátó ezt felszólítás ellenére sem tette meg. A pótlás, helyesbítés határideje az értesüléstől számított 72 óra.

9. Összefoglaló jelentések

13. § (1)25 Az NNK, a vármegyei kormányhivatal és a járási hivatal a beérkezett adatok alapján heti, havi és éves összefoglaló jelentést készít a fertőző betegségek, a mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratóriumok által jelentendő kórokozók előfordulásáról és adatot szolgáltat az országos tisztifőorvos, valamint a jogszabályok szerinti más szervezetek és intézmények számára.

(2) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről szóló jelentések elkészítése tekintetében az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

10. Nemzetközi jelentések

14. § (1)26 Az NNK mint a hazai járványügyi surveillance központ kapcsolatot tart az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központtal, és teljesíti az Európai Unió jogi aktusaiban előírt, fertőző betegségekkel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségeket.

(2)27 Az NNK az Egészségügyi Világszervezetnek évente aggregált adatokat szolgáltat a hazánkban jelentendő fertőző betegségek előfordulásáról.

11. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

16. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a fertőző betegségek jelentésére és helyesbítésére használt papíralapú jelentőlapok 2014. december 31-ig használhatóak, ezen időpontig a jelentőlapok postai úton díjmentesítve is továbbíthatóak.

17. §28 A 14. § (1) bekezdése az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4., 8. és 11. cikkében, valamint a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 6. cikkében foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. §29 Ez a rendelet az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2017. február 13-i (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez30

Fertőző beteg jelentés adattartalma

1. A beteg TAJ-a:

2. A beteg neve:

3. A beteg születési helye (ország), dátuma:

4. A megbetegedés helye, vagy a beteg lakóhelye, tartózkodási helye:

5. A betegség neve:

6. A beteg munkaköre:

a munkahely, közösség neve, címe:

7. A megbetegedés kezdete:

8. Az ápolás helye:

9. Ha a beteget kórházba szállították, a felvétel dátuma: ....... év .............. hó ........ nap

10. A kórház megnevezése, címe:

11. A kórházi elbocsátás dátuma:

12. A betegség kimenetele: gyógyulás szövődményt követően

gyógyulás tartós szervi elváltozással

meghalt

13. A szövődmény, tartós szervi elváltozás vagy elhalálozás dátuma:

a szövődmény, tartós szervi elváltozás diagnózisa: ……………………………; BNO:

a halál oka: a megnevezett fertőző betegség vagy más, éspedig: .……………; BNO:

14. A bejelentő neve, alapnyilvántartási száma.

Az orvos megjegyzései:

2. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

A HIV-fertőzésre és az AIDS megbetegedésre vonatkozó, személyazonosító adatok nélkül, surveillance céljából gyűjtendő adatok köre

1. A bejelentő neve, elérhetősége

2. Az egészségügyi szolgáltató típusa

3. A HIV-vizsgálatra vonatkozó adatok

4. A fertőzött (beteg) neme

5. A fertőzött (beteg) kora

6. Születési helye (ország)

7. Állampolgársága

8. A diagnózis dátuma

9. A diagnosztizálás időpontjában a fertőzött (beteg) klinikai stádiuma

10. A gondozásba vétel dátuma

11. A fertőződés valószínűsíthető helye (ország)

12. A fertőződés valószínűsíthető módja

13. A fertőzött (beteg) HBV pozitivitása

14. A fertőzött (beteg) HCV pozitivitása

15. A fertőzött (beteg) TBC megbetegedése

16. Az AIDS betegség diagnózisának dátuma

17. Az AIDS beteg kora

18. Az antiretrovirális kezelés kezdete

19. AIDS indikátor-betegségek

20. A halálozás dátuma

21. Az elhalálozott kora

22. A halál oka

3. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

A szexuális úton terjedő fertőzésekre (syphilis, connatalis syphilis, gonorrhoea, acut urogenitalis chlamydiasis, lymphogranuloma venereum) vonatkozó, személyazonosító adatok nélkül, surveillance célból gyűjtendő adatok köre

1. A bejelentő neve, elérhetősége

2. Az egészségügyi szolgáltató típusa

3. A fertőzött (beteg) neme

4. A fertőzött (beteg) kora

5. Születési helye (ország)

6. Állampolgársága

7. A fertőződés valószínűsíthető helye (ország)

8. A beteg (fertőzött) HIV státusza

9. A fertőződés valószínűsíthető módja

10. A megbetegedés stádiuma, lokalizációja

11. Antibiotikum-rezisztencia (gonorrhoea)

12. A szülés dátuma (connatalis syphilis)

13. A beteg (fertőzött) klinikai tünetei (connatalis syphilis)

14. Halvaszületés (connatalis syphilis)

15. Születés után az elhalálozás dátuma (connatalis syphilis)

16. Az anyára vonatkozó adatok (connatalis syphilis)

17. Az anya syphilis diagnózisára vonatkozó adatok (connatalis syphilis)

4. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

A laboratóriumok által jelentendő adatok köre

1. A vizsgálatot végző laboratórium neve, azonosítója

2. A vizsgálat egyedi azonosítója

3. A vizsgálat kezdete

4. A vizsgálat besorolása (tenyésztés/szerológia)

5. A vizsgálat térítési kategóriájának azonosítója

6. A beküldő neve, azonosítója

7. A mintát másik laboratóriumba továbbító laboratórium neve, azonosítója

8. A mintát továbbító laboratórium által kiadott minta sorszáma

9. A vizsgálatot kérő neve, egyedi azonosítója

10. A validáló személy neve, egyedi azonosítója

11. A validálás dátuma

12. A kért vizsgálat leírása, módszere

13. A beteg neve, neme

14. A beteg TAJ-a

15. A beteg születési dátuma

16. A beteg egyedi technikai azonosítója (anonim kódja)

17. A beteg lakóhelye, tartózkodási helye (ország, irányítószám, település, utca, házszám)

18. Feltételezett diagnózis (BNO-kód, megnevezés)

19. Minta sorszáma a vizsgálatot végző laboratóriumban

20. A mintavétel időpontja

21. A minta megnevezése, típusa,

22. A kórokozó neve, azonosítója

23. A leletkiadás időpontja

24. A szerológiai vizsgálat szöveges eredménye

25. A szerológiai vizsgálat minősítésének leírása

26. A szerológiai vizsgálat eredményének szöveges értékelése

27. A vizsgálat eredménye releváns-e járványügyi szempontból?

28. A mikroszkópos vizsgálat szöveges eredménye

29. A tenyésztéses vizsgálat negatív eredményének szöveges értékelése

30. Járványügyi, tipizáló és egyéb azonosító vizsgálat módszere és eredménye

31. Antibiotikum-rezisztenciára vonatkozó adatok (az antibiotikum neve, a vizsgálat eredménye)

4/A. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez31

A mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium által személyazonosításra alkalmatlan módon jelentendő adatok köre

1. A vizsgálatot végző laboratórium neve, azonosítója

2. A vizsgálat egyedi azonosítója

3. A vizsgálat kezdete

4. A vizsgálat besorolása (tenyésztés/szerológia)

5. A vizsgálat térítési kategóriájának azonosítója

6. A beküldő neve, azonosítója

7. A mintát másik laboratóriumba továbbító laboratórium neve, azonosítója

8. A mintát továbbító laboratórium által kiadott minta sorszáma

9. A vizsgálatot kérő neve, egyedi azonosítója

10. A validáló személy neve, egyedi azonosítója

11. A validálás dátuma

12. A kért vizsgálat leírása, módszere

13. A beteg neme

14. A beteg születési helye (ország)

15. A beteg születési éve

16. A beteg egyedi technikai azonosítója (anonim kódja)

17. A beteg lakóhelye, tartózkodási helye (ország, irányítószám)

18. Feltételezett diagnózis (BNO-kód, megnevezés)

19. Minta sorszáma a vizsgálatot végző laboratóriumban

20. A mintavétel időpontja

21. A minta megnevezése, típusa

22. A kórokozó neve, azonosítója

23. A leletkiadás időpontja

24. A szerológiai vizsgálat szöveges eredménye

25. A szerológiai vizsgálat minősítésének leírása

26. A szerológiai vizsgálat eredményének szöveges értékelése

27. A vizsgálat eredménye releváns-e járványügyi szempontból?

28. A mikroszkópos vizsgálat szöveges eredménye

29. A tenyésztéses vizsgálat negatív eredményének szöveges értékelése

30. Járványügyi, tipizáló és egyéb azonosító vizsgálat módszere és eredménye

31. Antibiotikum-rezisztenciára vonatkozó adatok (az antibiotikum neve, a vizsgálat eredménye)

5. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Kórokozók, amelyek esetében az irányukban elvégzett laboratóriumi vizsgálat negatív eredménye is jelentendő a vizsgált személy személyazonosító adataival együtt:

Bacillus anthracis
Bordetella pertussis
Borrelia recurrentis
Clostridium botulinum
Corynebacterium diphtheriae
Ebola-vírus
Himlővírus
Humán megbetegedést okozó madárinfluenza-vírus
Kanyaróvírus
Lassa-vírus
Legionella pneumophyla
Marburg-vírus
Mumps-vírus
Mycobacterium leprae
Nyugat-nílusi vírus
Poliovírusok
Burkholderia (Pseudomonas) mallei
Rabies vírus
Rikettsia prowazeki
Rift-völgyi láz vírusa
Rubeolavírus
Salmonella Typhi
Salmonella Paratyphi A, B, C
SARS-coronavírus
Sárgaláz vírusa
Vibrio cholerae
Yersinia pestis

6. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Az egészségügyi ellátással összefüggő bejelentendő fertőzések

Személyazonosító adatokkal jelentendők:
Clostridium difficile által okozott fertőzés
Multirezisztens kórokozó által okozott fertőzések
Véráramfertőzés

7. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések jelentéseinek adattartalma

I. Clostridium difficile által okozott fertőzés jelentésének adattartalma

Alapadatok:

1. A kórház kódja:

2. A kórház neve:

3. A rögzítés dátuma:

4. A beteg neve:

5. A beteg neme:

6. A beteg születési ideje:

7. A beteg TAJ-a:

8. Elsődleges felvételi diagnózis (BNO kód):

9. A kórházi felvétel időpontja:

10. A felvételes osztály megnevezése:

11. A fertőzés eredete:

12. A beteg sorsa:

13. A kórházi elbocsátás/halál/áthelyezés időpontja:

14. A kórházból hová bocsátották el?

15. A halál összefüggése a C. difficile fertőzéssel:


A fertőzésre vonatkozó adatok:

16. A fertőzés tüneteinek kezdete:

17. Azon kórházi osztály megnevezése, ahol a tünetek kezdődtek:

18. C. difficile fertőzés esetdefiníció szerint:

19. C. difficile fertőzés szövődménye:

20. Intenzív osztályos kezelés C. difficile fertőzés vagy szövődményei miatt:

21. Hasi-sebészeti beavatkozás C. difficile fertőzés vagy szövődményei miatt:

22. Visszatérő fertőzés:

23. A fertőzés halmozódás része:

24. Kapott-e a beteg antibiotikumot a tüneteket megelőző 7 napban?

25. Az antibiotikum hatóanyaga:

26. Rizikótényezők:

27. Mikrobiológiai vizsgálatok:

28. Ha történt mikrobiológiai vizsgálat, típusa:

29. Ha történt tipizálás, eredménye:

30. Az antibiotikum hatóanyaga:

31. Antibiotikum-rezisztencia:

32. Az alkalmazott terápia:

33. Az antibiotikum hatóanyaga:

34. Alkalmazásának kezdete:

35. Időtartama:

II. Multirezisztens kórokozó által okozott fertőzések jelentésének adattartalma

Alapadatok:

1. A kórház kódja:

2. A kórház neve:

3. A rögzítés dátuma:

4. Multirezisztens kórokozó:

5. A beteg neve:

6. A beteg neme:

7. A beteg születési ideje:

8. A beteg TAJ száma:

9. Ha újszülött, születési súlya:

10. Ha újszülött, gesztációs hét:

Járóbeteg

11. Megjelenés időpontja:

12. Járóbeteg-ellátási egység megnevezése:

Fekvőbeteg

13. A kórházi felvétel időpontja:

14. Felvételes osztály megnevezése:

15. Műtét megnevezése:

16. MRK-fertőzés után elkülönítés helyben:

17. Dokumentált infektológusi konzílium:

18. Történt-e áthelyezés fertőző osztályra?

19. A beteg sorsa:

20. A kórházi elbocsátás/halál/áthelyezés időpontja:

21. A kórházból hová bocsátották el?

22. A halál összefüggése az MRK fertőzéssel:


A fertőzésre vonatkozó és mikrobiológiai adatok:

23. A fertőzés megnevezése:

24. A tünetek kezdete:

25. Multirezisztens kórokozó neve:

26. Tenyésztési időpontja:

27. Vizsgálati minta:

28. A mikrobiológiai azonosítás módszere:

29. Az izolátum nyilvántartási száma:

30. Az antibiotikum hatóanyaga:

31. Antibiotikum-rezisztencia:

32. Rizikótényezők:......................

33. Az alkalmazott terápia:

34. Az antibiotikum hatóanyaga:

35. Alkalmazásának kezdete:

36. Időtartama:

III. Véráramfertőzés jelentésének adattartalma

Alapadatok:

1. A kórház kódja:

2. A kórház neve:

3. A rögzítés dátuma:

4. A beteg neve:

5. A beteg neme:

6. A beteg születési ideje:

7. A beteg TAJ-a:

8. Ha újszülött, születési súlya:

9. Ha újszülött, gesztációs hét:

10. Elsődleges felvételi diagnózis (BNO kód):

11. A kórházi felvétel időpontja:

12. A felvételes osztály megnevezés:

13. A beteg sorsa:

14. A kórházi elbocsátás/halál/áthelyezés időpontja:

15. A kórházból hová bocsátották el?

16. A halál összefüggése a véráramfertőzéssel:

17. Boncolási jegyzőkönyv alátámasztja:


A fertőzésre vonatkozó adatok:

18. Kórházi osztály, ahol a fertőzés kialakult:

19. A tünetek kezdete:

20. A véráramfertőzés eredete:

21. Szekunder véráramfertőzés esetén mi volt a primer fertőzés helye?

22. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt szepszis:

23. Ha újszülött, anyai eredetű-e a fertőzés?

24. Egyéb nosocomialis fertőzés:

25. Haemocultura adatok:

26. Levételének időpontja:

27. A kórokozó neve:

28. Tenyésztési időpontja:

29. Az antibiotikum hatóanyaga:

30. Antibiotikum-rezisztencia:

31. Eszközhasználat:.......................

32. Rizikótényezők:........................

33. Az alkalmazott terápia:

34. Az antibiotikum hatóanyaga:

35. Alkalmazásának kezdete:

36. Időtartama:

8. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez32Járványügyi értesítés fertőző betegről

A beteg TAJ-a:

A beteg neve:

A beteg születési dátuma: ........................ év ......................................... hó ....................... nap

A beteg tartózkodási helye a diagnózis megállapításakor:

A megbetegedés helye:

vármegye

község, város

........................................................................................................ utca .................................... házszám ........................ em., ajtó

A betegség neve:

A beteg lakóhelye:

A beteg munkahelye, kollektívája:

Járványügyi intézkedések:

Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok dátuma és eredménye:

a mintavétel dátuma:

a kórokozó típusa, szerológiai eredmény:

Megjegyzés:

Kelt: ............................ év ................................... hó ...................... nap

P. H.

..........................................................................................
népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi,
vármegyei kormányhivatal, járási hivatal


KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Ha a fertőző beteg megbetegedésének helye nem azonos a tartózkodási helyével, vagy a megbetegedési helyeként regisztrált tartózkodási helye nem azonos a lakóhelyével, és járványügyi intézkedést igényel a megbetegedés, akkor erről a „Járványügyi értesítés fertőző betegről” elnevezésű űrlapon haladéktalanul értesíteni kell a tartózkodási hely, illetve a lakóhely szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát. Az értesítést faxon kell továbbítani, de ha a beteggel vagy környezetével kapcsolatban késedelmet nem tűrő intézkedések megtételére van szükség, az értesítést telefonon is meg kell tenni.
Ha a bejelentés alapját állatról emberre terjedő fertőző betegség (anthrax, brucellosis, lyssa, illetve lyssa-fertőzésre gyanús sérülés, madárinfluenza, malleus, nyugat-nílusi láz, trichinellosis, tuberkulozis, tularemia) képezte, a járványügyi értesítés megküldésével – sürgős esetben ezenkívül közvetlenül (szóban, telefonon, faxon) is – értesíteni kell az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.

9. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Sürgősen jelentendő fertőző betegségek és kórokozóik

Fertőző betegség megnevezése

Kórokozó

Anthrax

Bacillus anthracis

Botulizmus

Clostridium botulinum

Cholera

Vibrio cholerae

Diphtheria (torokgyík)

Corynebacterium diphtheriae

Febris flava (sárgaláz)

Sárgaláz vírusa

Invasiv meningococcus betegség

Neisseria meningitidis

Utazással összefüggő Legionellosis

Legionella pneumophyla

Lyssa (veszettség)

Rabies vírus

Madárinfluenza

Humán megbetegedést okozó

madárinfluenza-vírus

Malleus (takonykór)

Pseudomonas mallei

Pestis

Yersinia pestis

Poliomyelitis anterior acuta (járványos gyermekbénulás)

Poliovírusok

SARS

SARS-coronavírus

Typhus abdominalis (hastífusz)

Salmonella Typhi

Typhus exanthematicus (kiütéses tífusz)

Rickettsia prowazeki

Új altípus által okozott humán influenza

Új altípusú influenzavírus

Variola

Himlővírus

Vírusos haemorrhagias lázak

Lassa-vírus

Marburg-vírus

Ebola-vírus

Rift-völgyi láz vírusa

1

A 3. § (1) bekezdése az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 54. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 93. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (4) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 93. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 93. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdés b) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 93. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 93. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 93. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 158. § b) és d) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 76. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (3) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 158. § c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § (4) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 158. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 93. § f) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 158. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 158. § e) pontjával megállapított, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 76. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 10. § (2) bekezdése a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 10. § (6) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 158. § e)–f) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 76. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 10. § (7) bekezdése a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 20. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 11. § (4) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 158. § c) és e) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 76. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 12. § (1) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 158. § c), e) és h)–i) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 76. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 12. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 158. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 14. § (1) bekezdése a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 20. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 14. § (2) bekezdése a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 20. § d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 17. § a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

29

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 6. §-a iktatta be.

30

Az 1. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 55. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

31

A 4/A. mellékletet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 55. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére