• Tartalom

1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

2020.02.29.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása és felügyelete alá tartozó szervekre, valamint az e szervekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre, továbbá a miniszter feladat- és hatásköre gyakorlását támogató természetes és jogi személyekre terjed ki.

2. § (1)1 A miniszter által alapított elismerés (a továbbiakban: miniszteri elismerés) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

(2)2 Miniszteri elismerésként

a) id. Gróf Andrássy Gyula-díj,

b)3

c) Pálfi István-díj,

d)4 Miniszteri Elismerő Oklevél,

e)5

f)6 Balassi műfordítói nagydíj,

g)7 „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Munkatársa” Kitüntető Oklevél,

h)8 „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Külgazdasági Attaséja” Kitüntető Oklevél, valamint

i)9 Miniszteri Dicséret,

j)10 Bay Zoltán-díj,

k)11 Magyar Űrkutatásért Érdemérem

adományozható.

3. § (1)12 Miniszteri elismerés adományozását legkésőbb az adományozási alkalmat megelőző 60. napig, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó, indokolt kezdeményezéssel a minisztérium államtitkára, a közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára és az 1. §-ban meghatározott szerv vezetője kezdeményezheti a miniszternél.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet figyelembe venni.

(3)13

3/A. §14 A 3. §-tól eltérően

a) az augusztus 20-a alkalmából adományozható miniszteri elismerésekre minden év július 31. napjáig,

b)15 a Külgazdasági Értekezleten átadásra kerülő elismerésekre minden év június 1. napjáig

lehet kezdeményezést tenni.

4. § (1) Nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az elismerésre jelölt (a továbbiakban: jelölt) nem részesíthető elismerésben, ha az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően nem járult hozzá személyes adatai kezeléséhez.

(3)16

5. § (1) A miniszteri elismerésekre vonatkozó kezdeményezéseket a miniszter által felkért személyekből álló bizottság készíti elő döntésre.

(2) A miniszter az elismerés adományozásáról a bizottság javaslata alapján dönt. Az elismerések adományozásáról és visszavonásáról a miniszter nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az elismerési formák elnevezését, a díjazottak körét évenkénti bontásban, valamint az elismerések odaítélésére, illetve visszavonására vonatkozó adatokat.

6. § (1) Az elismeréseket az adományozó alkalom keretében a miniszter, vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) A miniszter döntése esetén a miniszteri elismerések átadására az e rendeletben meghatározott időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet, a miniszter kivételes és indokolt esetben az e rendelet szerint évente adományozható elismerések legfeljebb kétszeresének megfelelő számú elismerést adományozhat.

7. § Méltatlanná válik a miniszter által adományozott elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést egyedi határozatával haladéktalanul visszavonja.

8. § A miniszter az elismerések adományozásáról, illetve visszavonásáról rendelkező egyedi határozatot a minisztérium honlapján, valamint a Magyar Közlönyben közzéteszi.

9. § (1) A miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a minisztérium igazgatási költségvetésében kell előirányozni.

(2)17

(3)18

2. 19 Az egyes miniszteri elismerésekre vonatkozó rendelkezések

10. § (1) Az id. gróf Andrássy Gyula-díj a közigazgatási életpálya lezárása alkalmával, kiemelkedő életmű elismeréseként annak a személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon végzi, illetve jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában, illetve aki a minisztérium feladatainak megvalósítását kiemelkedő tevékenységével elősegítette. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a minisztérium tevékenységét segítő személynek is.

(2)20 A díj évente legfeljebb három fő részére adományozható.

(3) A díj átadására minden évben a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott id. Gróf Andrássy Gyula mellképét ábrázoló, bronzból készült kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap, melyhez 1 000 000 forint összegű pénzjutalom jár.

(5) A díj posztumusz is adományozható, mely esetben a díjra és a díjjal járó pénzjutalomra, valamint annak átvételére a díjazott özvegye, leszármazója vagy a miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.

11. §21

11/A. §22 (1) A Pálfi István-díj azoknak a személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárultak az európai regionális együttműködés fejlődéséhez.

(2) A díj évente egy magyar állampolgár és egy külföldi állam állampolgára részére adományozható.

(3) A díjazottak emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kapnak.

(4) Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, átmérője 120 mm, vastagsága 10 mm. Az emlékérem előlapja Pálfi István portréjának dombornyomatát, aláírását, valamint – körben futó felirattal – a „Pálfi István Emlékérem” szöveget tartalmazza. Az emlékérem hátlapján az „Adományozta” kifejezést követően az adományozó miniszter neve és a kinevezésének megfelelő miniszteri megjelölés, továbbá az adományozás éve és az elismerésben részesített neve szerepel. Az emlékérem Zsin Judit szobrászművész alkotása.

(5) A díjhoz 500 000 forint összegű pénzjutalom jár.

(6) A díjátadás időpontját – a 3. § (1) bekezdésben foglalt határidő figyelembevételével – minden évben a külgazdasági és külügyminiszter határozza meg, amelyet a honlapján közzétesz, továbbá arról legalább a díjátadást megelőző 90 nappal közvetlenül is értesíti a 3. § (1) bekezdése alapján kezdeményezésre jogosultakat.

(7)23 Az (5) bekezdés szerinti pénzjutalom kifizetéséhez szükséges nyilvántartási adatlapot és az adófizetés helyszínéről, illetve a díjazott adóazonosító jeléről szóló nyilatkozatmintákat a miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi.

12. § (1)24 Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható annak a – minisztérium állományába nem tartozó – személynek, aki a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy az adott szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

(2)25 Az oklevél átadására minden évben a március 15-ei nemzeti ünnep és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából, illetve kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerül sor.

12/A. §26

12/B. §27 (1)28 A Balassi műfordítói nagydíj annak a személynek adományozható, aki tevékenységével kiemelkedő módon hozzájárult a magyar irodalom külföldi népszerűsítéséhez műfordítások létrehozásának formájában.

(2) A díj évente egy magyar vagy külföldi állampolgár részére adományozható.

(3) A díj átadására minden év szeptember 30-án, a fordítók világnapján kerül sor.

(4)29 A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) A díjhoz 3500 euró összegű pénzjutalom jár, mely összeg a minisztérium mindenkori éves költségvetéséből kerül finanszírozásra.

12/C. §30 (1) A „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Munkatársa” Kitüntető Oklevél – a közigazgatási államtitkár kezdeményezésére – annak a személynek adományozható, aki a munkáját tartósan kiemelkedő színvonalon végzi, példamutató magatartást tanúsít, és a minisztériummal legalább tízéves, folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(2) Az oklevél évente legfeljebb két fő részére adományozható.

(3) Az oklevél átadására minden évben az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4)31 Az oklevéllel 1 000 000 forint összegű pénzjutalom jár.

12/D. §32 (1) A „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Külgazdasági Attaséja” Kitüntető Oklevél a Magyarország külképviseletein – a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti tartós külszolgálatot teljesítő – külgazdasági attasé beosztott diplomata munkakört ellátó kormánytisztviselőnek adható, aki gazdaságdiplomáciai és külgazdasági tevékenységét kimagasló színvonalon végzi, tartós külszolgálatra történő kihelyezését követően legalább egy év eltelt, és kiemelkedő eredményt ért el a (2) bekezdésben meghatározott területek valamelyikén.

(2) Kitüntető Oklevél az alábbi területeken elért kiemelkedő eredmény esetén adományozható:

a) kiemelkedő magyar exportügylet elősegítésében történő közreműködés a fogadó ország piacán,

b) a magyar cégek külpiacra jutásának innovatív, eredményes módon történő elősegítése,

c) sikeres gazdaságdiplomáciai tevékenység előmozdítása vagy

d) kiemelkedő jelentőségű beruházás elősegítése.

(3) Az oklevél évente legfeljebb négy fő részére adományozható. Ha az oklevél a (4) bekezdésben foglaltak szerint több külgazdasági attasé között megosztva kerül adományozásra, úgy az adományozás egy oklevél adományozásának minősül.

(4) Több külgazdasági attasé közös munkájával elért eredmény elismeréseként az oklevél több azonos külképviseleten külszolgálatot teljesítő külgazdasági attasé között megosztva is adományozható, ha a (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott eredményeket a külgazdasági attasék együttműködve érték el. Az elismerés megosztása esetén a díjazottaknak járó pénzjutalom nem haladhatja meg a (6) bekezdésben meghatározott összeget, az a külgazdasági attasék között egyenlő mértékben oszlik meg.

(5) Az oklevél átadására minden évben egyszer a Külgazdasági Értekezlet alkalmából kerül sor.

(6) Az oklevéllel 850 000 forint összegű pénzjutalom jár.

12/E. §33 (1)34 Miniszteri Dicséretben a minisztérium állományába tartozó, legalább kétéves politikai szolgálati jogviszonnyal, kormányzati szolgálati jogviszonnyal, biztosi jogviszonnyal rendelkező, kiemelkedő munkát végző személy részesíthető.

(2) Miniszteri Dicséret egy évben legfeljebb negyven fő részére adható.

(3) A dicséretek átadására évente két alkalommal, a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4)35 A Miniszteri Dicsérettel 600 000 forint összegű pénzjutalom jár.

12/F. §36 (1) Bay Zoltán-díj az űrkutatás érdekében végzett kimagasló tevékenység, továbbá életmű elismerésére adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb két fő részére adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán a „KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERTŐL” felirat helyezkedik el, alatta Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere látható.

(4) A díj átadására minden év április 12-én az Űrhajózás Világnapján és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

12/G. §37 (1) A Magyar Űrkutatásért Érdemérem az űrkutatás területén kimagaslóan eredményes szakmai munka elismerésére adományozható.

(2) Az érdemérem évente legfeljebb három fő részére adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az űrkutatást szimbolizáló ábra és „A Magyar Űrkutatásért” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet a „KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERTŐL” felirat övez.

(4) Az érem átadására minden év április 12-én, az Űrhajózás Világnapja alkalmából kerül sor.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)38

(3)39

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2009. (III. 10.) KüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján adományozott elismerések visszavonására e rendelet 7. §-át, a nyilvántartásra e rendelet 5. § (2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

14. §40 A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról, valamint a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2015. (X. 30.) KKM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését41 megelőzően adományozott Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Címek a Módr. hatálybalépését követően is viselhetők.

1. melléklet az 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelethez42

2. melléklet az 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelethez43

1

A 2. § (1) bekezdése a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 3/2016. (IV. 21.) KKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontját a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a 12/2017. (IX. 18.) KKM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés e) pontját a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (2) bekezdés f) pontját a 12/2017. (IX. 18.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 2. § (2) bekezdés g) pontját a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 2. § (2) bekezdés h) pontját a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 2. § (2) bekezdés i) pontját a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 2. § (2) bekezdés j) pontját a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 2. § (2) bekezdés k) pontját a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 3. § (1) bekezdése a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 6. § b) pontja, a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (3) bekezdését a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3/A. §-t a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 2. §-a iktatta be.

15

A 3/A. § b) pontja a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (3) bekezdését a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 9. § (2) bekezdését a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 9. § (3) bekezdését a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 3. §-a iktatta be, a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 2. alcím címe a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 10. § (2) bekezdése a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 11. §-t a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 11/A. §-t a 3/2016. (IV. 21.) KKM rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A 11/A. § (7) bekezdését a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 4. §-a iktatta be.

24

A 12. § (1) bekezdése a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 12. § (2) bekezdése a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 12/A. §-t a 4/2015. (X. 30.) KKM rendelet 2. §-a iktatta be, a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 12/B. §-t a 12/2017. (IX. 18.) KKM rendelet 2. §-a iktatta be.

28

A 12/B. § (1) bekezdése a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 12/B. § (4) bekezdése a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 12/C. §-t a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 5. §-a iktatta be.

31

A 12/C. § (4) bekezdése a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 12/D. §-t a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 5. §-a iktatta be.

33

A 12/E. §-t a 3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet 5. §-a iktatta be.

34

A 12/E. § (1) bekezdése a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

35

A 12/E. § (4) bekezdése a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 12/F. §-t a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 4. §-a iktatta be.

37

A 12/G. §-t a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 4. §-a iktatta be.

38

A 13. § (2) bekezdését a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 13. § (3) bekezdését a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 4/2015. (X. 30.) KKM rendelet 3. §-a iktatta be.

41

A hatálybalépés napja 2015. október 31.

42

Az 1. mellékletet a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 2. mellékletet a 6/2020. (II. 28.) KKM rendelet 6. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére