• Tartalom

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

2018.01.04.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) 2014. szeptember 1-jén lép hatályba a 2. függelék

a) 31.3.1. alpont c) és d) pontja, f)–n) pontja, valamint p)–r) pontja,

b) 31.5.2. alpont h)–n) pontja,

c) 33.3.2. alpont a), c) és d) pontja,

d) 33.4.2. alpont e) pontja és

e) 33.4.3. alpont b)–d) pontja.

3. §2

1. melléklet az 1/2014. (VII. 23.) MvM utasításhoz3


A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Miniszterelnökség jogállása, alapadatai és tevékenysége

1. § (1) A Miniszterelnökség alapadatai a következők:
1. elnevezése: Miniszterelnökség;
2. rövidített elnevezése: Miniszterelnökség;
3. elnevezése angol nyelven: Prime Minister's Office;
4. elnevezése német nyelven: Amt des Ministerpräsidenten;
5. elnevezése francia nyelven: Office du Premier Ministre;
6. alapításáról rendelkező jogszabály: a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény; minisztériumi jogállását megállapította a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény;
7. hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte és száma: 2017. január 4., GF/JSZF/1130/2/2016;
8. vezetője (a fejezetet irányító szerv vezetője): a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter);
9. irányító szerve: a miniszterelnök;
10. alapítója: az Országgyűlés;
11. az alapítás időpontja: 2010. május 29.;
12. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.;
13. telephelye:
a) 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.,
b) 1051 Budapest, Arany János utca 25.,
c) 1055 Budapest, Nagysándor József utca 4.,
d) 1055 Budapest, Honvéd utca 20.,
e) 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.,
f) 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.,
g) 1113 Budapest, Daróczi út 3.,
h) 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.,
i) 1054 Budapest, Báthory u. 12.;
14. postacíme: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.;
15. postafiók címe: 1357 Budapest, Pf. 6.;
16. adószáma: 15775292-2-41;
17. közösségi adószáma: HU15775292-2-41;
18. általános forgalmi adóalanyiságának ténye: alanya az általános forgalmi adónak;
19. TB száma: 0193483513;
20. számlavezetője: a Magyar Államkincstár;
21. kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00294889-00000000;
22. központi telefonszáma: +36/1/795-5000;
23. KSH száma: 15775292-8411-311-01;
24. PIR törzsszáma: 775290;
25. államháztartási szakágazati besorolása:
a) alaptevékenysége: a Miniszterelnökség a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Statútum) meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el,
b) kormányzati funkció szerinti besorolás:
ba) 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység,
bb) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés,
bc) 011310 Külügyek igazgatása,
c) államháztartási szakágazati besorolás: 841103 Minisztériumok tevékenysége;
26. a Miniszterelnökség vállalkozási tevékenységet nem folytat.
(2) A Miniszterelnökség alapfeladatai ellátásának forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XI. Miniszterelnökség fejezete és XIX. Uniós fejlesztések fejezete.

2. § A Miniszterelnökség alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), valamint a Statútum határozza meg.

2. A Miniszterelnökség szervezete

3. § (1) A Miniszterelnökségen
a) a miniszterelnök általános helyettese (a továbbiakban: miniszterelnök-helyettes),
b) a miniszter,
c) tárca nélküli miniszter,
d) államtitkár,
e) közigazgatási államtitkár,
f) helyettes államtitkár,
g) kormánybiztos,
h) miniszterelnöki biztos,
i) miniszterelnöki megbízott,
j) miniszteri biztos
működik.
(2) A Miniszterelnökség önálló és nem önálló szervezeti egységeire vonatkozó általános rendelkezéseket a VII. Fejezet tartalmazza.
(3) A Miniszterelnökség szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.
(4) A Miniszterelnökség szervezeti egységeinek feladatait a 2. függelék tartalmazza.
(5) A Miniszterelnökség létszámkeretét - az egyes állami vezetők és a kabinetfőnökök irányítása alá tartozó szervezeti egységek együttes létszáma szerinti bontásban - a 3. függelék tartalmazza.
(6) A miniszter által irányított, felügyelt háttérintézményeket, a háttérintézményekkel kapcsolatban a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető, kormánybiztos megnevezését, továbbá azon gazdasági társaságokat, amelyek felett a miniszter vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró állami vezető, kormánybiztos jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy megállapodás alapján tulajdonosi jogot gyakorol, a 4. függelék határozza meg. A 4. függelékben foglalt „I. Költségvetési szervek” megjelölésű táblázatban kijelölt állami vezető a költségvetési szervek vezetői tekintetében gyakorolja a szabadság kiadására, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetők tekintetében a teljesítményértékelésre és minősítésre vonatkozó munkáltatói jogokat is.
(7) A kormány-főtanácsadói, kormánytanácsadói, a politikai főtanácsadói és politikai tanácsadói munkakörök, valamint a szakmai tanácsadói és szakmai főtanácsadói címmel rendelkezők számának meghatározásáról, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló rendelkezéseket az 5. függelék tartalmazza.
(8) A Miniszterelnökség szervezetében működő titkárság által segített kormánybiztosok felsorolását a 6. függelék tartalmazza.
A MINISZTERELNÖKSÉG VEZETÉSE

3. A miniszterelnök

4. § A miniszterelnök közvetlenül irányítja:
a) a miniszterelnök-helyettes,
b) a miniszter,
c) a tárca nélküli miniszter és
d) a kormánybiztosok
tevékenységét.

4. A miniszterelnök-helyettes

6. § (1) A miniszterelnök-helyettes a Statútum I. Fejezetében foglaltak szerinti felelősségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt és felelős a Statútum 1. és 2. §-ában foglalt feladatok ellátásáért.
(2)
(3) A miniszterelnök-helyettes ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet rendelkezéseiből eredő feladatokat.
(4) A miniszterelnök-helyettes irányítja a nemzetpolitikáért felelős államtitkár tevékenységét.
(5) A miniszterelnök-helyettes helyettesítése a Statútum 126. § a) pontja szerint történik.

7. § (1) A miniszterelnök-helyettes munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A miniszterelnök-helyettes közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

5. A miniszter

8. § (1) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében ellátja a Statútum 4. § 1. pontjában foglalt feladatokat, valamint szakpolitikai feladat- és hatáskörében ellátja a Statútum 4. § 2-16. pontjában foglalt feladatokat.
(2) A miniszter
a) meghatározza a Miniszterelnökség szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait, valamint kiadja a Miniszterelnökség működéséhez szükséges utasításokat,
b) meghatározza és jóváhagyja a Miniszterelnökség munkatervét és az egyes ágazatok célkitűzéseit,
c) jóváhagyja a Miniszterelnökség éves költségvetését és zárszámadási javaslatát,
d) jogszabályban meghatározott körben előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek, és ellenjegyzi a köztársasági elnöki határozatot,
e) a kormányzati tevékenység összehangolása érdekében miniszteri szintű megbeszélést kezdeményez és végez,
f) ellátja azokat a feladatokat, gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket jogszabály számára meghatároz,
g) gondoskodik a miniszterelnök által meghatározott feladatok ellátásáról, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki,
h) közreműködik a miniszterelnök döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában,
i) gyakorolja az Információs Hivatal vonatkozásában az őt megillető hatásköröket.
(2a) A miniszter a Statútum 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva dönt
a) a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram megvalósítására és
b) a világörökségi törvényből adódó feladatok ellátására
a XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló források felhasználásáról.
(2b) A miniszter a Statútum 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva ellátja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretében szereplő
a) Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása felhívás és
b) Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás
szakmai megvalósításával összefüggésben a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat, ideértve különösen az irányítása alá tartozó támogatást igénylő szervezet szakmai irányítását.
(3) A miniszter közvetlenül irányítja
a) a közigazgatási államtitkár,
b) a parlamenti államtitkár,
c)
d) az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár,
e) az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár,
f)
g)
h) a területi közigazgatásért felelős államtitkár és
i) az európai uniós ügyekért felelős államtitkár
tevékenységét.
(4) A minisztert akadályoztatása esetén - a Ksztv. 37. §-ában meghatározottaknak megfelelően - jogszabály, kormányhatározat vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, a miniszter utasításai szerint eljárva a parlamenti államtitkár helyettesíti.
(5) A parlamenti államtitkár jogosult a miniszterhelyettes cím használatára.
(6) A miniszter helyettesítését a parlamenti államtitkár akadályoztatása esetén - a Ksztv. 37. § (2) bekezdés első fordulatában meghatározott hatáskör kivételével - a miniszter által esetileg kijelölt államtitkár látja el.

9. § (1) A miniszter munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A miniszter közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
(3) A miniszter közvetlenül irányítja a Koordinációs és Elemzési Főosztály vezetője tevékenységét.

5/A. A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

9/A. § A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a Statútum 124/E. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében különösen:
a) közreműködik a kapacitás-fenntartáshoz kapcsolódó teljes engedélyezési folyamatban, és biztosítja a kormányzati koordinációt az érintett hatóságok között, valamint az érintett hatóságok és a Paks II. Projekttársaság (a továbbiakban: Projekttársaság) között,
b) kapcsolatot tart a kapacitás-fenntartást érintően a nemzetközi szervezetekkel, így különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete szakosított és más szerveivel, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD), továbbá képviseli a Paks II. Projekttel (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatos kormányzati álláspontot a bilaterális és multilaterális tárgyalásokon,
c) ellátja a feladat- és hatáskörébe tartozó megvalósulási megállapodások végrehajtásának szakmai irányítását és koordinációját,
d) részt vesz az orosz fővállalkozóval folytatott felsőszintű műszaki tárgyalásokon, valamint a rendszeres havi értekezleteken,
e) vezeti a kiégett üzemanyag kezelési szerződés létrehozásával kapcsolatos tárgyalásokat, valamint – a feladatkörükben érintett minisztériumokkal együttműködve – biztosítja a Projekttel kapcsolatos kormányzati érdekek képviseletét a kiégett fűtőelemek kezelését és elhelyezését meghatározó nemzeti politika és program megvalósítása során,
f) ellátja a kapacitás-fenntartással kapcsolatos hazai és nemzetközi kormányzati szintű kommunikációs tevékenységet, így különösen kialakítja és ellenőrzi a kapacitás-fenntartással kapcsolatos médiamegjelenések és szakcikkek műszaki tartalmát, valamint ellátja a kapacitás-fenntartással kapcsolatos sajtószereplésekkel, előadásokkal kapcsolatos feladatokat,
g) közreműködik a feladatköréhez kapcsoló előirányzatok költségvetésének tervezésében és végrehajtásában, valamint a beszámolási, zárszámadási feladatok elkészítésében,
h) gyakorolja az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti tulajdonosi jogokat, melynek keretében – egyebek mellett – előkészíti a tőkeemeléssel összefüggő alapítói határozatokat, valamint ellátja a tőkeemeléssel összefüggő engedélyeztetési eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatokat.

9/B. § A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja
a) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár,
b) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár,
c) a PTNM Jogi és Koordinációs Főosztály vezetőjének, valamint
d) a PTNM Sajtókapcsolatok Főosztály vezetőjének

6. A kormánybiztos

10. § (1) A kormánybiztos - a kinevezéséről szóló kormányhatározat keretei között és a miniszterelnök utasításainak megfelelően - felel a rá bízott feladatok ellátásáért.
(2) A kormánybiztos közvetlenül irányítja a kormánybiztos titkársága vezetőjének a tevékenységét, ha munkáját a Miniszterelnökség szervezetében a Biztosi Titkársági Főosztálytól elkülönülten működő titkárság segíti.
(3) A kormánybiztos közvetlenül irányítja a kinevezéséről szóló kormányhatározatban megjelölt szervezeti egységek, valamint azok vezetőinek tevékenységét.
AZ ÁLLAMTITKÁROK

11. § A Miniszterelnökségen
A MINISZTERELNÖK-HELYETTES IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÁLLAMTITKÁR

9. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár

17. § (1) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a miniszterelnök-helyettes - a Ksztv. 35. § (4) bekezdése szerinti - szakmai, politikai irányítása alatt áll.
(2) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár
a) összehangolja a magyar állami szervek és a külhoni magyarság szervezetei és képviselői közötti kapcsolattartást,
b) figyelemmel kíséri a közigazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetpolitikai célok és feladatok végrehajtását, szükség esetén intézkedéseket kezdeményez,
c) összehangolja a Kormány általános politikája nemzetpolitikával kapcsolatos feladatainak a végrehajtását, előkészíti az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket és döntéseket, valamint stratégiai jellegű célokat fogalmaz meg,
d) részt vesz a külhoni magyarokat érintő kormányzati döntések, illetve jogszabályok előkészítésében,
e) előkészíti a miniszterelnök-helyettes nemzetpolitikai döntéseit és javaslatait,
f) rendszeres kapcsolatot tart a külhoni magyar közösségek politikai, önkormányzati, érdek-képviseleti, oktatási, kulturális és egyéb civil szervezeteivel, valamint egyházaival és azok képviselőivel,
g) felügyeli a külhoni magyarok támogatási rendszerét és annak intézményeit, közreműködik a döntéshozatalban az e célra biztosított fejezeti kezelésű előirányzatok és elkülönített állami pénzalapok felhasználása tekintetében, azok hatékonyságát, célhoz kötöttségét és átláthatóságát ellenőrzi, továbbá felügyeli a támogatásokat nyilvántartó rendszert,
h)
i) ellátja a Bethlen Gábor Alap vonatkozásában a számára jogszabályban megállapított, valamint a miniszterelnök, illetve a miniszterelnök-helyettes által meghatározott műveleteket,
j) ellátja a Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) és a Magyar Diaszpóra Tanács titkári teendőit,
k) ellátja a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság titkári teendőit,
l) koordinálja a kisebbségi vegyes bizottságok működését,
m) ellátja a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közvetlen szakmai felügyeletét,
n) javaslatot készít és kezdeményezi a külhoni magyarok állami kitüntetésre történő felterjesztését,
o) jogszabályban meghatározottak szerint javaslati joggal közreműködik a Külhoni Magyarságért Díj adományozásában,
p) gondoskodik a megfelelő létszámú delegálható tag kijelöléséről - vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján - a Bethlen Gábor Alap Kollégiumába, a Balassi Intézet Szakmai Tanácsadó Testületébe, a Hungarikum Bizottságba, a Földrajzinév-Bizottságba és minden egyéb más bizottságba, szakmai kollégiumba és testületbe, ahol a nemzetpolitikai érdekek megjelenítése szükséges.

18. § A nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
b) a Kormánybiztosi Stratégiai és Koordinációs Főosztály vezetője és
c) a Kormánybiztosi Kirendeltségi Főosztály vezetője
tevékenységét.

19. § A nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja - a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár útján -
tevékenységét.

9/G. § (1) A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységét és feladatainak ellátását kabinet, valamint a kabineten belül osztályként működő titkárság segíti.
(2) A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
(3) A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kabinetfőnökének a tevékenységére a 156. és 157. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy miniszter alatt a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert kell érteni.

9/H. § (1) A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén jogszabály, kormányhatározat vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter utasításai szerint eljárva a megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár helyettesíti.
(2) A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter helyettesítését a megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár akadályoztatása esetén a megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár látja el.
(3) A megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár és a megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár egyidejű akadályoztatása esetén a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter képviseletét a kabinetfőnöke látja el.
(4) A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter utasítása alapján a kabinetfőnöke eseti jelleggel ellátja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter képviseletét meghatározott ügyekben.
a) a Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály,
b) a Nemzetpolitikai Kapcsolattartási Főosztály, valamint
c) a Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

20. § (1) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
vezetőjének a tevékenységét.

27. § (1) A közigazgatási államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

21. § A nemzetpolitikáért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az általa meghatározottak szerint a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vagy a kabinetfőnöke helyettesíti.
A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÁLLAMTITKÁROK

10. A közigazgatási államtitkár

22. § (1) A közigazgatási államtitkár vezeti a Miniszterelnökség hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja a Ksztv. 61. § (1) bekezdése szerinti - a Miniszterelnökség szervezetéhez tartozó, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó kormánytisztviselők és állami vezetők, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók feletti igazgatási irányítás gyakorlásával összefüggő - hatásköröket.
(2) A közigazgatási államtitkár igazgatási irányítási feladatkörében gyakorolja a Ksztv. 3. §-ában meghatározott irányítási jogokat.

23. § (1) A közigazgatási államtitkár a Statútum 4. § 1. pontjában foglaltak alapján a miniszter által átruházott hatáskörben
a) közreműködik a Kormány társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításában, a Kormány, a miniszterelnök és a miniszter döntéseinek, valamint a Kormány általános politikája célkitűzéseinek megfelelően gondoskodik a kormányzati tevékenység stratégiai irányításáról és összhangjának biztosításáról, a döntés-előkészítésben a stratégiai összehangolásról,
b) a Kormány ügyrendjében foglaltak szerint ellátja az előzetes szakmai egyeztetéssel kapcsolatos műveleteket, ennek eredményeként dönt a közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóság kérdésében,
c) összehívja és vezeti a közigazgatási államtitkári értekezletet, megállapítja annak napirendjét,
d) javaslatot tesz a kormányülések napirendjére és részt vesz a Kormány ülésein,
e) aláírásra előkészíti a kormánydöntéseket, valamint a Kormány üléséről készült összefoglalót,
f) gyakorolja a Ksztv. 71. § (6) bekezdésében meghatározott kifogásolási jogköröket,
g) elősegíti a hivatalos lapok szerkesztésével, kiadásával összefüggő, az igazságügyi miniszter által gyakorolt hatáskörök ellátását,
h) az országgyűlési képviselők által benyújtott interpellációk, kérdések, illetve a napirend előtti felszólalások kapcsán vitatott esetben dönt a válaszadó miniszter kijelöléséről,
i) hatásköri vita esetén kijelöli a miniszter által megválaszolandó, országgyűlési képviselők által benyújtott interpellációk, kérdések esetében a válasz elkészítéséért felelős szervezeti egységet,
j) vitatott esetben dönt az Országgyűlés ülésén elhangzó napirenden kívüli felszólalásra reagáló kormányzati válaszadó személyének kijelöléséről.
(2) A közigazgatási államtitkár a Statútum
a)
b)
c) 4. § 14. pontjában foglaltak alapján ellátja a társadalompolitika összehangolásával összefüggő feladatokat,
d) 4. § 15. pontjában foglaltak alapján ellátja a tudománypolitika koordinációjával összefüggő feladatokat,
e)
(3) A közigazgatási államtitkár ellátja az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló kormányrendelet alapján a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.
(4) A közigazgatási államtitkár vagy az általa kijelölt személy a Kttv. 154. § (2) és (3) bekezdése alapján célfeladatot állapíthat meg
a) a közigazgatási ösztöndíjprogramok mentorai számára,
b) a közigazgatási ösztöndíjprogramok irányításában közreműködő Operatív Testület és a Program Irányító Bizottság tagjai számára.

24. § A közigazgatási államtitkár a Miniszterelnökség hivatali egységeinek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében
a) javaslatot tesz a Miniszterelnökség munkatervére, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi műveletek teljesítését, továbbá összehangolja a miniszter Kormány munkatervéhez tett javaslatainak az előkészítését,
b) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott műveletek végrehajtását,
c) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős műveleteket, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a Miniszterelnökség vezetőit,
d) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és miniszterelnökségi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit,
e) felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi a véleményezési határidők meghatározását és megtartását,
f) a kormányzati döntés-előkészítés keretében a Miniszterelnökséghez érkezett egyéb megkeresések tekintetében kijelöli a miniszterelnökségi álláspont kialakítását összehangoló szervezeti egységet, továbbá gondoskodik a beérkezett anyag részére történő haladéktalan megküldéséről,
g) felel a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek a kormányüléssel, a közigazgatási államtitkári értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet,
h) koordinálja a Miniszterelnökségen belüli csoportos munkavégzést,
i) felelős a Miniszterelnökség és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti kapcsolattartásért, és ennek keretében a Miniszterelnökség érdekeinek képviseletéért.

25. § A közigazgatási államtitkár a Miniszterelnökség hivatali egységei tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében
a) biztosítja a miniszterelnökségi munkarend, ügyintézés és iratkezelés szabályainak megtartását,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Miniszterelnökség személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével; szervezetirányító feladataival összefüggésben szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezheti,
c) koordinálja a személyzeti ügyek intézését, felelős a Miniszterelnökség humánerőforrás-gazdálkodásáért,
d) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel javaslatot tesz a Miniszterelnökség személyi juttatásainak, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetéseknek a meghatározására,
e) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket, valamint a miniszter által átruházott hatáskörben képviseli a Miniszterelnökséget a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében a Magyar Államkincstár előtt,
f) koordinálja a külső források megszerzésével kapcsolatos műveleteket,
g) figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos üzemeltetését,
h) irányítja a Miniszterelnökség nyílt és minősített iratkezelésével összefüggő tevékenységet, kialakítja, működteti és fejleszti a Miniszterelnökség belső kontrollrendszerét, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét,
i) kialakítja, működteti és irányítja a belső ellenőrzést, jóváhagyja a Miniszterelnökség stratégiai és éves ellenőrzési tervét, valamint éves ellenőrzési jelentését, továbbá a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét és éves összefoglaló jelentését,
j) jóváhagyja a Miniszterelnökség éves utazási és fogadási tervét, és dönt az abban nem szereplő kiutazások indokoltságáról - ide nem értve a nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek munkatársainak utazásait -,
k) a miniszter által átruházott hatáskörben beszámoltatja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az államháztartási belső kontrollrendszerek működtetéséről,
l) jóváhagyja - a Miniszterelnökség kivételével - a fejezet irányítása alá tartozó intézmények költségvetését érintő előirányzat és pénzeszköz átadás-átvételre vonatkozó megállapodásokat,
m)
n) kialakítja, működteti és fejleszti a Miniszterelnökség integritás irányítási rendszerét, amelynek keretében irányítja az integritás tanácsadó tevékenységét,
o) közreműködik az Információs Hivatal vonatkozásában a minisztert megillető hatáskörök gyakorlásában.
p) gondoskodik a Miniszterelnökség elektronikus információs rendszereinek, valamint az elektronikus információs rendszerekben kezelt adatainak védelméről a fejlesztéspolitikai elektronikus információs rendszerek kivételével.

26. § (1) A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár,
b) a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár,
c) a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
d)
e) a Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár és
f) a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.
(2) A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja
tevékenységét.

9/C. § (1) A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
(3) A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter kabinetfőnökének a tevékenységére a 156. és 157. §-ban foglaltak az irányadók azzal, hogy miniszter alatt a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert, Miniszteri Kabinet és Miniszteri Titkárság alatt a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinetet kell érteni.

9/D. § (1) A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén jogszabály, kormányhatározat vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter utasításai szerint eljárva a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár helyettesíti.
(2) A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter helyettesítését a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár akadályoztatása esetén a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár látja el. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár és a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár egyidejű akadályoztatása esetén a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter képviseletét a kabinetfőnöke látja el.
(3) A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter utasítása alapján a kabinetfőnöke eseti jelleggel ellátja a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter képviseletét meghatározott ügyekben.

5/B. Megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

9/E. § A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a Statútum 124/F. §-ában és 124/G. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében különösen
a) ellátja a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodások (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodások) végrehajtásának irányításával és koordinációjával összefüggő feladatokat,
b) kapcsolatot tart és egyeztet a megyei jogú városok önkormányzataival az együttműködési megállapodásokban foglalt feladatok végrehajtásának ütemezéséről, a végrehajtás módjáról, az egyes beruházások tartalmáról és forrásigényéről,
c) ellátja az együttműködési megállapodások alapján – a Miniszterelnökség fejezetében e célra megállapított költségvetési előirányzat terhére – nyújtott támogatásokkal összefüggésben a jogszabályban meghatározott, a támogató hatáskörébe utalt feladatokat,
d) – a Miniszterelnökség gazdasági szervezete útján – ellátja a feladat- és hatásköréhez kapcsolódó előirányzatok tekintetében a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat,
e) ellátja a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos beruházások népszerűsítését, biztosítja az ilyen fejlesztések eredményeinek társadalmi szintű megismertetését, szervezi az azzal kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt,
f) feladatai hatékony végrehajtása érdekében miniszteri szintű megbeszélést kezdeményez és végez,
g) feladatai hatékony végrehajtása érdekében szakértői közreműködést, tájékoztatást, előkészítő anyagot, adatszolgáltatást kérhet a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől.

9/F. § A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja
a) a megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár,
b) a megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár és
c) az MVTNM Médiakapcsolatokért és Programszervezésért Felelős Főosztály vezetőjének
a) a Belső Ellenőrzési Főosztály,
b) a Szervezetbiztonsági Főosztály,
c) a Kormányzati Iratkezelési Főosztály
d)
(2) A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

28. § A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása esetén a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár helyettesíti. A közigazgatási államtitkár és a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár egyidejű akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkárt az általa kijelölt személy helyettesíti.

11. Az államtitkárok
a) parlamenti államtitkár,
b) agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár,
c) európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár,
d) a tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár,
e) területi közigazgatásért felelős államtitkár,
f) európai uniós ügyekért felelős államtitkár,
g) nemzetpolitikáért felelős államtitkár,
h) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár,
i) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár
j) megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár,
k) megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár
működik.

30. § (1) Az államtitkárok általános feladataikként
a) a Szabályzatban meghatározott helyettes államtitkárok tekintetében szakmai politikai irányítási feladatkörükben eljárva gyakorolják a Ksztv. 3. §-a szerinti hatásköröket,
b) intézik a miniszter által számukra meghatározott egyedi műveleteket, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoznak ki,
c) az általuk irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben - szükség esetén egyeztetések lefolytatásával - gondoskodnak a Miniszterelnökség szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviselik azt,
d) a miniszter utasításainak megfelelően ellátják a Miniszterelnökség sajtóképviseletét, gondoskodnak a feladatkörüket érintő kommunikációs tevékenység ellátásáról,
e) feladatkörükben, illetve meghatalmazás alapján képviselik a Miniszterelnökséget a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,
f) közreműködnek a miniszter döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában,
g) koordinálják a miniszter feladatkörébe tartozó műveletekkel, összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos iránykijelölő, stratégiai munkákat, ágazati és részágazati stratégiák kialakítását,
h) ellenjegyzik az országgyűlési képviselői kérdések és interpellációk választervezeteit,
i) ellátják mindazokat a műveleteket, amelyekkel a miniszter állandó vagy eseti jelleggel őket megbízza.
(2) Az államtitkárok feladataik ellátása során egymással együttműködnek.

11/A. A parlamenti államtitkár

30/A. § (1) A parlamenti államtitkár felelős a Statútum 5. § c) pontjában és 6. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében:
a) közreműködik a Kormány általános politikája megvalósításának - az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolásával összefüggő - stratégiai irányításában,
b) az Országgyűlés bizottságai előtt képviseli a Miniszterelnökséget, akadályoztatása esetén a helyettesítéséről előzetesen gondoskodik,
c) kapcsolatot tart a szakminisztériumok parlamenti államtitkáraival, valamint a feladatkörét érintő intézményekkel, szakmai szervezetekkel,
d) a minisztert helyettesítő jogkörében eljárva ellátja a miniszter által közvetlenül meghatározott feladatokat.
(2) A parlamenti államtitkár gondoskodik a fejlesztéspolitikai kommunikációs tevékenység ellátásáról, ennek keretében:
(2) A parlamenti államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
30/D. § A parlamenti államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti.

12.
a) meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,
b) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve ellátja a világörökséggel és a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat,
c) irányítja a Kormány kiemelt kulturális fejlesztési és beruházási tevékenységét,
d) részt vesz a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban és a kapcsolódó egyeztetéseken,
e) koordinálja a feladatkörébe tartozó, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó nemzetközi tárgyalásokra előterjesztendő anyagok előkészítését,
f) felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért,
g) közreműködik a fejlesztésekkel és beruházásokkal kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásában,
h) véleményezi a hozzá tartozó gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,
i) közreműködik a nemzeti évfordulók méltó megünneplésének előkészítésében, gondoskodik az évfordulós programok támogatására kiírt pályázatok lebonyolításáról.
(6) A parlamenti államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja
a) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
ab) 44. §-a szerinti
jogkört,
b) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
jogkört,
c) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti jogkört,
d) a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet szerinti jogkört,
e) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 22. § (6) bekezdése szerinti jogkört.

13. Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár

35. § (1) Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár felelős a Statútum 4. § 7. pontjában és 13. §-ában foglaltak ellátásáért.
(2) Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár megvalósítja a Kormány agrár-vidékfejlesztési politikáját.
(3) Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár a 2007-2013 és a 2014-2020 időszak Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságát, Halászati Operatív Program Irányító Hatóságát és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatóságát az irányító hatósági feladatkörben nem utasíthatja.
(4) Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár az alárendelt szervezeti egységein keresztül kapcsolatot tart a Miniszterelnökség szervezeti egységeivel, a szakminisztériumokkal, a Magyar Államkincstárral, a szakminisztériumok háttérintézményeivel, illetve a vidékfejlesztési és halászati programokhoz kapcsolódó delegált feladatokat ellátó intézményekkel.

36. § Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár és
b) az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.

37. § (1) Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

38. § Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárt akadályoztatása esetén az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár, az ő távollétében pedig az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

14. Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár

39. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár a Statútum 4. § 6. és 9. pontjában, valamint 12. és 15. §-ában foglaltak alapján
a) felelős az európai uniós források és a nemzetközi együttműködési programok felhasználásához szükséges jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,
b) gondoskodik a Kormány európai uniós fejlesztéspolitikai döntéseinek végrehajtásáról,
c) felügyeli az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását, valamint a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,
d) a minőségbiztosítást követően jóváhagyja a pályázati felhívásokat,
e) felügyeli a 2014-2020 programozási időszakban az éves fejlesztési keret tervezési folyamatát,
f) felügyeli a nemzetközi együttműködési programok végrehajtását,
g) felügyeli a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működését, ennek keretében kontrolling rendszert működtet,
h) irányítja a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai tevékenységének elemzési, értékelési és monitoring rendszerét,
i) meghatározza a Miniszterelnökség és az irányító hatóságok közötti együttműködés feltételeit,
j) felügyeli az európai uniós és hazai források tekintetében a fejlesztéspolitika egységes informatikai és információs rendszerének működését,
k) kialakítja az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben az elszámolható költségek nemzeti szabályait,
l)4 a 2. függelék 15.2.1. pont a) alpontjában meghatározott kivétellel ellátja az állami projektértékelői jogviszonyról szóló törvényben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat,
m) a feladat- és hatáskörét érintően kapcsolatot tart az Európai Unió tagállamai, az Európai Bizottság és más nemzetközi szervezetek intézményeinek képviselőivel,
n) felügyeli az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzését,
o) felügyeli az európai uniós támogatásokból megvalósuló közbeszerzések szabályossági vizsgálatát,
p) felügyeli a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogalkotási tevékenység szakmai előkészítését, valamint a költségvetési szervek és intézményeik közbeszerzéseit és szerződéseit,
q) ellátja a jogszabályban és az európai uniós jogi aktusban foglaltaknak megfelelően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára meghatározott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap végrehajtásának felügyeletével kapcsolatos illetékes hatósági feladatokat.

39/A. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésével és fenntartásával megbízott gazdálkodó szervezet tekintetében a miniszter helyett és nevében eljárva gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket.

40. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,
b)
c) a nemzetközi helyettes államtitkár,
d) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár,
e) a Projektértékelői Koordinációs Főosztály vezetője,
f) a Program- és Projektfelügyeleti Főosztály vezetője,
g) az Ellenőrzési Főosztály vezetője,
h) a Támogatásokat Vizsgáló Iroda vezetője,
i) a Fejlesztéspolitikai Testületek Titkársági Főosztály vezetője és
j) az Illetékes Hatósági Főosztály vezetője
tevékenységét.

41. § (1) Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

42. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárt akadályoztatása esetén - jogszabály, kormányhatározat vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

15. A tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár

43. § (1) A tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár a Statútum 4. § 12. pontjában foglaltak alapján a 10 000 főnél kevesebb lakosú települések tekintetében
a) átruházott hatáskörében eljárva ellátja a miniszternek a Statútum 4. § 12. pontja szerinti településfejlesztési tevékenységgel kapcsolatos feladatait,
b) javaslatot tesz a településfejlesztési feladatokkal kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozóan.
(2) A tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár ellátja a megyei fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljából a projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti, projektfejlesztési és projektértékelési feladatok koordinálása érdekében kinevezett megyei fejlesztési biztosok tevékenységének összehangolásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket.

44. § A tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a Kisváros és Község Fejlesztési Főosztály vezetőjének tevékenységét.

45. § (1) A tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

46. § A tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkárt akadályoztatása esetén a kabinetfőnöke helyettesíti.

16. A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

17.
a) koordinálja és felügyeli a miniszter által meghatározott kiemelt kormányzati célokat megvalósító stratégiai ügyeket,
b) nyomon követi és segíti a miniszter által meghatározott kiemelt kormányzati célok megvalósulását, valamint rendszeresen beszámol azok alakulásáról,
c) figyelemmel kíséri az összkormányzati jellegű tevékenységeket, döntéseket és azok megvalósítását,
d) segíti a Kormányt és a minisztert a kormányzati stratégiai célok meghatározásában háttéranyagok, elemzések és összefoglalók készítésével, valamint stratégiai javaslatok megtételével,
e) a miniszter által átruházott hatáskörben felügyeli a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) útján működtetett Országos Építésügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) és a Nyilvántartás működését segítő elektronikus alkalmazások működtetését, fenntartását és fejlesztését, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetését, fenntartását és fejlesztését, valamint a területrendezési információs (TEIR) rendszert,
f) szakmailag felügyeli a Lechner Tudásközpontot,
g) átruházott hatáskörében eljárva ellátja a miniszternek a Statútum 4. § 10., 12. és 12a. pontja szerinti építésügyi, településrendezési és területrendezési, valamint a tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe nem tartozó településfejlesztési tevékenységgel kapcsolatos feladatait,
h) javaslatot tesz az építészeti, építésügyi, település- és területrendezési, valamint a tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe nem tartozó településfejlesztési feladatokkal kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozóan.
(8) A parlamenti államtitkár ellátja a Miniszterelnökség tájékoztatási tevékenységével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében
a) segíti a minisztert a kormányzati kommunikáció megvalósításában háttéranyagok, elemzések és összefoglalók készítésével, valamint kommunikációs tartalomra vonatkozó javaslatok megtételével,
b) a miniszter részére előkészítő anyagokat, háttéranyagokat, közleményterveket, kommunikációs vázlatokat készít.
(9) A parlamenti államtitkár a 4. függelék alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság tekintetében gyakorolja a tulajdonosi jogokat, így különösen:
a) végrehajtja a Kormány vagyongazdálkodási politikáját,
b) irányítja és ellenőrzi a társaságok gazdálkodását, kiemelt szerződéseit,
c) dönt a létrehozásra, átalakításra, valamint megszüntetésre vonatkozó kérdésekben.

30/B. § A parlamenti államtitkár közvetlenül irányítja

18. A területi közigazgatásért felelős államtitkár

55. § (1) A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum 4. § 4. és 5. pontjában, valamint 10. és 11. §-ában foglaltak alapján
a) ellátja a területi közigazgatás fejlesztésének irányítását, amelynek keretében különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok által benyújtott kérelmek vonatkozásában javaslatot tesz, szakmai véleményt ad; kezdeményezi és koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyeztetéseket, az egyeztetéseken szakmai felügyeleti hatáskörben vesz részt, a zárszámadási törvényjavaslat előkészítése részeként részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai (gazdálkodási adatok nélküli) szöveges indokolás elkészítésében,
b) részt vesz a területi közigazgatás fejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő - más miniszter feladatkörébe tartozó - kormányzati döntések tervezeteinek előkészítésében,
c) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a területi közigazgatási és államigazgatás-fejlesztési követelményeket,
d) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására, szakmai módszertani szempontokat érvényesít a területi közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységében,
e) az ügyfélbarát közigazgatás fejlesztése érdekében ellátja a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítésével, ésszerűsítésével kapcsolatos műveleteket,
f) ellátja a kormányablakok működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
g) közreműködik az intézményfenntartás szervezeti kereteinek fejlesztésében,
h) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének irányítását,
i) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó hatásköre szakmai irányítását,
j) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek a fővárosi és megyei kormányhivatalok funkcionális irányításával kapcsolatos feladatellátását,
k) ellátja a feladatkörébe tartozó jogalkotási feladatokat,
l) kiadmányozza a Kormányablak ügyintézői vizsgát eredményesen teljesítők részére kiállított bizonyítványt.
(2) A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum
a) 4. § 2. pontjában és 8. § a) pontjában foglaltak alapján ellátja a közigazgatási minőségpolitikai és személyzetpolitikai feladatokat,
b) 4. § 3. pontjában és 9. §-ában foglaltak alapján ellátja a közigazgatás-fejlesztéssel összefüggő feladatokat.
(3) A területi közigazgatásért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a járási (fővárosi kerületi) hivatalvezető felett mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/D. §-ában meghatározott rendelkezések a miniszternek címeznek.
(4) A területi közigazgatásért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak felett a Khtv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott, a miniszternek címzett munkáltatói jogok közül a szabadság kiadására vonatkozó munkáltatói jogokat.

56. § A területi közigazgatásért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
b) a területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár,
c) a területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár és
d) a kormányablakokért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.

57. § (1) A területi közigazgatásért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A területi közigazgatásért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
(3) A területi közigazgatásért felelős államtitkár kabinetfőnöke feladatai hatékony végrehajtása érdekében - a területi közigazgatásért felelős államtitkár egyetértése mellett - a szakterületért felelős, a területi közigazgatásért felelős államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkároktól, valamint az alá rendelt szervezeti egységek vezetőitől közvetlenül intézkedést kérhet.
(4) A területi közigazgatásért felelős államtitkár kabinetfőnöke koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, rendezi és jóváhagyásra, aláírásra benyújtja a döntéshozatalra felterjesztett ügyiratokat, illetve illetékesség szerint továbbítja a szervezeti egységek részére a hozzá beérkezett megkereséseket.
(4a) A területi közigazgatásért felelős államtitkár kabinetfőnöke összesíti és kiadmányozza a területi közigazgatásért felelős államtitkárhoz előzetes és közigazgatási egyeztetés keretében érkező előterjesztésekkel és jogszabályalkotással kapcsolatos javaslatokat, és ezzel összefüggésben ellátja az előterjesztések, jogszabálytervezetek véleményezésével kapcsolatos koordinációs feladatokat.
(5) A területi közigazgatásért felelős államtitkár kabinetfőnökének munkáját osztályként működő titkárság segíti.

58. § A területi közigazgatásért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettes államtitkár vagy a kabinetfőnöke helyettesíti.

18/A. Az európai uniós ügyekért felelős államtitkár

58/A. § Az európai uniós ügyekért felelős államtitkár
a) gondoskodik a Kormány európai uniós politikájának előkészítéséről, koordinációjáról és végrehajtásának nyomon követéséről,
b) ellátja az európai uniós tagsággal kapcsolatos kormányzati tevékenység általános koordinációját,
c) képviseli a Kormányt az Európai Unió intézményei előtt, a tagállamok és harmadik országok irányában,
d) képviseli a Kormányt az Általános Ügyek Tanácsa ülésein, valamint részt vesz az Európai Tanács ülésein,
e) felelős a Kormány európai uniós politikájáért, az európai uniós tagsággal összefüggő feladatokért, az Európai Unió döntéshozatali eljárásában képviselendő tárgyalási álláspont kialakításáért és koordinációjáért, az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) működtetéséért, továbbá a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó uniós politikákkal kapcsolatos ügyekért,
f) irányítja és szakmailag felügyeli Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletét (a továbbiakban: Állandó Képviselet), és részt vesz az Állandó Képviselet Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatala (PSC) irányításában,
g) részt vesz az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályok előkészítésében,
h)

58/B. § Az európai uniós ügyekért felelős államtitkár irányítja az európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár (európai igazgató) tevékenységét.

58/C. § (1) Az európai uniós ügyekért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) Az európai uniós ügyekért felelős államtitkár irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

58/D. § Az európai uniós ügyekért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

19. Az államtitkári kabinetfőnök

59. § (1) Az államtitkár kabinetfőnöke
a) ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat,
b) közvetlenül vezeti az államtitkár kabinetjét,
c) - ha a Szabályzat alapján az államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik - közvetlenül irányítja az államtitkár titkársága vezetőjének a tevékenységét,
d) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnökség vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,
e) feladatai hatékony végrehajtása érdekében - a szakterületért felelős, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkár útján - intézkedéseket kérhet a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetőitől.
(2) Az államtitkár kabinetfőnökét az államtitkár kabinetjének az általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.
A PAKSI ATOMERŐMŰ KÉT ÚJ BLOKKJA TERVEZÉSÉÉRT, MEGÉPÍTÉSÉÉRT ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÁLLAMTITKÁROK

19/A. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár

59/A. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár
a) a Statútum 124/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában véleményezi az előterjesztéseket, és – szükség esetén – javaslatot készít a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter részére az energia- és oktatáspolitika, hulladékgazdálkodási politika területén, valamint engedélyezési folyamatokat meghatározó jogszabályok tekintetében, melynek során ellátja a Projekttel kapcsolatos kormányzati érdekek jogi, gazdasági és műszaki szempontú érvényesítését,
b) a Statútum 124/E. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában gondoskodik a Paksi Atomerőmű két új blokkjának (5–6. blokkok) megvalósításához szükséges feltételek megteremtéséről; e feladat ellátása érdekében közreműködik az engedélyezési folyamathoz kapcsolódó kormányzati koordinációban,
c) műszaki tartalmú támogatást biztosít a kormányzati kommunikáció számára, így különösen háttéranyagokat készít szóbeli, illetve írásbeli választ igénylő kérdésekre, interpellációra, azonnali kérdésre, napirenden kívüli felszólalásra adandó válasz esetén,
d) előkészíti a Kormány féléves rendszerességű tájékoztatásához szükséges előterjesztést a paksi kapacitás-fenntartással kapcsolatos feladatok előrehaladásáról,
e) feladatkörét érintően közreműködik az Európai Bizottság irányában történő monitoring jelentési kötelezettség teljesítésében.

59/B. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály,
b) a PTNM Engedélyezési és Minőségirányítási Főosztály, valamint
c) a PTNM Elemzési Főosztály
HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK

20. Helyettes államtitkárokra vonatkozó közös szabályok

60. § A Miniszterelnökségen
1. Kormányirodát irányító helyettes államtitkár,
2. gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár,
3. jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
4.
4a. Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,
4b. társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár,
5. társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár,
6. stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár,
6a. építészeti és építésügyi helyettes államtitkár,
7. agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár,
8. agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár,
9. európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,
10.
11. nemzetközi helyettes államtitkár,
12. közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár,
13–15.
16.
17.
18.
19. hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
20. területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár,
21. területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár,
22.
23. európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár (európai igazgató) és
24.
25. nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár
működik.

61. § (1) A helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint az államtitkár által meghatározott egyéb ügyekben gondoskodik a Miniszterelnökség szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.
(2) A helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a szakterületén működő szervezeti egységek vezetőinek a tevékenységét.
(3) A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:
a) feladatkörében, illetve meghatalmazás alapján képviseli a Miniszterelnökséget a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,
b) szakterületén - a Miniszterelnökség feladataival összhangban - gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, a programok és koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,
c) feladatkörével összefüggésben utasítási joga van, irányítást gyakorol és körlevelet ad ki,
d) véleményt nyilvánít a feladatkörét érintő előterjesztések, jogszabályok tervezetéről,
e) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előírásai, a Kormány, a Miniszterelnökség és a szervezeti egységek munkatervében foglaltak, valamint az államtitkár döntései és utasításai, illetve az ezekben meghatározott feladatok végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,
f) nyilvántartja az előírt határidős feladatokat és a végrehajtásról tájékoztatja a tevékenységét irányító vezetőt,
g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a tevékenységét irányító vezető állandó vagy eseti jelleggel megbízza.
(4) A helyettes államtitkárok feladataik ellátása során egymással együttműködnek.

21. A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár

62. § A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár
a) közreműködik a kormányzati döntés-előkészítés és a végrehajtás egységességének biztosításában, ennek során gondoskodik a Kormány általános politikájában és döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljes körűen biztosíthatóak-e,
b) előkészíti a Kormány programozási-munkaszervezési döntéseire vonatkozó javaslatokat,
c) vizsgálja, hogy a benyújtott előterjesztések (jelentések) megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényre juttatásáról,
d) koordinálja a közigazgatási egyeztetéseket, ennek során gondoskodik a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljes körűen biztosíthatók-e,
e) gondoskodik a kormányülések és a közigazgatási államtitkári értekezletek napirendi javaslatának elkészítéséről, a napirendnek az érintett helyettes államtitkároknak való megküldéséről,
f) véleményezi a közigazgatási államtitkári értekezletre és a kormányülésre benyújtott előterjesztéseket, jelentéseket,
g) részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten és gondoskodik az emlékeztető elkészítéséről, az emlékeztetőnek az érintett helyettes államtitkároknak való megküldéséről,
h) gondoskodik a kormánydöntések írásba foglalásáról, a miniszterelnöknek aláírásra felterjeszti a véglegesített döntéseket, a miniszter megbízása alapján elvégzi a Kormány által elrendelt utóegyeztetéseket,
i) ellátja a hatáselemzési rendszer kidolgozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat,
j) gondoskodik a Kormány országgyűlési munkájának szervezését és összehangolását célzó miniszteri műveletek ellátásáról, a törvényalkotási program, a törvény-, országgyűlési határozati javaslatok, jelentések, beszámolók és tájékoztatók benyújtásáról,
k) gondoskodik az országgyűlési rendkívüli ülésszakokkal összefüggő kormányzati álláspont kialakításáról, továbbá előkészíti a miniszternek a törvényjavaslatokkal, az országgyűlési határozati javaslatokkal, illetve az ezekhez benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatos döntéseit, a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve előkészíti a Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának javaslatát és közreműködik a végrehajtásának ellenőrzésében,
l) figyelemmel kíséri a Kormány határozataiban előírt határidős műveletek teljesítését,
m) közreműködik a jogszabályoknak és más jogi aktusoknak, valamint jogszabály által a hivatalos lapokban történő kihirdetésre, közzétételre előírt anyagoknak a kihirdetése, közzététele tekintetében,
n) működteti a kormányzati döntés-előkészítést támogató informatikai rendszert és felel annak továbbfejlesztéséért,
o) közreműködik a Miniszterelnökségnek a jogszabály-előkészítés egységességét célzó feladatainak a megvalósításában,
p) ha az interpellációkra, a kérdésekre választ adó miniszter személye tekintetében vita alakul ki, akkor a választ adó miniszter kijelölésére javaslatot tesz a közigazgatási államtitkár részére,
q) vitatott esetben javaslatot tesz a közigazgatási államtitkár részére az Országgyűlés ülésén elhangzó napirenden kívüli felszólalásra reagáló kormányzati válaszadó személyének kijelölésére.
r) részt vesz a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet ülésein, és gondoskodik az összefoglaló elkészítéséről,
s) gondoskodik a kabinetdöntések írásba foglalásáról, a miniszterelnöknek aláírásra felterjeszti a véglegesített döntéseket.

62/A. § A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár együttműködik a Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral feladatköreinek ellátása tekintetében.

63. § A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Kormányiroda (főosztály),
b) a Törvényalkotási Főosztály és
c) a Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya
vezetője tevékenységét.

64. § (1) A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

65. § A Kormányirodát irányító helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Kormányiroda vezetője helyettesíti.

22. A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár

66. § (1) A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a Miniszterelnökség működésével kapcsolatos jogi szolgáltatási, személyzeti és gazdálkodási, továbbá – a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét nem érintve – a Miniszterelnökség egyes háttérintézményeinek igazgatási szempontú felügyeletével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében
1. irányítja a természetes és jogi személyekkel, továbbá jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekkel kötött szerződések és megállapodások előkészítését, és felelős azok ellenjegyzéséért, továbbá felelős a Miniszterelnökség működéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatási feladatok ellátásáért,
2. koordinálja a miniszterelnök, illetve a miniszter által jóváhagyandó, számára feladatként meghatározott - különösen pénzügyi és személyügyi vonatkozású - előterjesztések előkészítését, az előkészítési folyamat lezárását követően a végleges előterjesztést felterjeszti jóváhagyásra a miniszterelnöknek, illetve a miniszternek,
3. koordinálja a költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési és vagyongazdálkodási (vagyonkezelői, illetve -használói) tevékenységet,
4. felelős a költségvetési törvényben meghatározott költségvetési támogatás, valamint a betervezett és realizált intézményi bevétel, továbbá a be nem tervezett, eseti bevétel optimális felhasználásával a Miniszterelnökség működtetéséért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért,
5. közreműködik a működés pénzügyi feltételeinek meghatározásában, irányítja a költségvetés-tervezéssel és -végrehajtással, előirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatok végrehajtását,
6. gazdálkodási ügyviteli szabályzatot ad ki, gazdálkodási intézkedéseket hoz,
7. a szervezeti egységek esetleges gazdálkodási munkájához iránymutatást ad, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) keretében ellenőrzi azt,
8. koordinálja a Miniszterelnökségen belüli gazdálkodási feladatok végrehajtását,
9. felügyeli a készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással, a munkaerő-gazdálkodás tekintetében az illetményszámfejtéssel és bérszámfejtéssel kapcsolatos, valamint a kapcsolódó egyéb technikai feladatok ellátását,
10. irányítja a személyzeti ügyek intézését,
11. előkészíti a Miniszterelnökség személyi juttatásaira, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek felhasználására, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetésekre vonatkozó döntéseket,
12. koordinálja és ellenőrzi a külső források megszerzésével és a megítélt támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtását,
13. előkészíti a Miniszterelnökség munkaszervezési döntéseire vonatkozó javaslatokat,
14. biztosítja a miniszterelnökségi munkarend és a gazdálkodás szabályainak megtartását,
15. folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Miniszterelnökség személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal és a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével,
16. irányítja a Miniszterelnökség ügyeletének megszervezését,
17. a miniszterelnök akadályoztatása esetén jóváhagyja a miniszter belföldi és külföldi kiküldetését,
18. szervezetirányító feladataival összefüggésben belső szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezheti,
19. felelős a Miniszterelnökség működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosításához kapcsolódóan a pénzügyi kötelezettségvállalással járó igények - különösen megállapodáson felüli eszközbeszerzések, ingatlanbérlés, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel kötendő szerződések - teljesítéséért, a kötelezettségvállalások dokumentumainak előkészítéséért, továbbá felelős a Miniszterelnökség és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti kapcsolattartásért, valamint ennek keretében a Miniszterelnökség érdekeinek képviseletéért,
20. előkészíti az állami vezetők, a kormánybiztosok, a miniszter által kinevezett miniszteri biztosok, valamint a jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek és testületek vezetőinek, vezetőhelyetteseinek és tagjainak jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket, akik tekintetében a Kormány, a miniszterelnök, illetve a miniszter munkáltatói, illetve kinevezési jogkört gyakorol, előkészíti mindazon személyügyi műveleteket, amelyeket jogszabály a Kormány, a miniszterelnök, illetve a miniszter hatáskörébe utal,
21. a Miniszterelnökség költségvetésének tervezésekor összeállítja a szervezeti egységek költségvetési igényeit,
22. pénzügyi feladatok tekintetében szakmai javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó feladatok vonatkozásában az építészeti feladatok támogatását szolgáló, az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó források felhasználására,
23. a miniszter által átruházott jogkörben gyakorolja az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényben, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben az irányító vagy felügyeletet ellátó szerv vezetője részére meghatározott egyetértési jogot,
24. ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait,
25. egyetértési jogot gyakorol a más szervezeti egységektől érkező és a tevékenységével összefüggő jogszabálytervezetek és közjogi szervezetszabályozó eszközök tekintetében,
26. közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában - ennek érdekében kapcsolatot tart a minisztériumok személyügyi szervezeti egységeivel, koordinálja az egységes közszolgálati személyügyi igazgatási tevékenység megvalósulását -,
27. részt vesz a Kormány közigazgatási tárgyú személyügyi döntéseinek kidolgozásában, és közreműködik azok végrehajtásának összehangolásában a minisztériumok között,
28. együttműködik a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal a közszolgálati életpálya megvalósítása és működtetése érdekében, javaslatot tesz az életpályát megalapozó jogszabályok kidolgozására,
29. a Statútum 4. § 2. pontjában és 8. § b) pontjában foglaltak alapján, a miniszter által átruházott hatáskörben ellátja az állami vezetői juttatásokról szóló kormányrendeletben a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe utalt engedélyezési és jóváhagyási feladatokat.
(2) A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja egyes kormánydöntések végrehajtásának koordinációját.

67. § A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az Állami Vezetői Főosztály,
b) a Biztosi Titkársági Főosztály,
c) az Uniós Fejezeti Főosztály,
d) a Pénzügyi és Számviteli Főosztály,
e) a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály,
f) a Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya,
g) a Humánpolitikai Főosztály,
h) a Szervezetellátási és Logisztikai Főosztály, valamint
i) az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya
vezetőjének a tevékenységét.

68. § (1) A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
vezetőjének a tevékenységét.

59/C. § (1) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

59/D. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt – ha nem a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén az általa meghatározottak szerint a PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály vezetője helyettesíti.

19/B. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár

59/E. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár
a) a Statútum 124/E. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában gondoskodik a Paksi Atomerőmű két új blokkjához (5–6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáról, melynek keretében koordinálja a lokalizációs minimum eléréséhez szükséges vállalkozásfejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását,
b) a Statútum 124/E. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában javaslatot dolgoz ki a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter részére az atomenergia-ipar innovációs feladatainak megvalósítása és összehangolása érdekében,
c) kidolgozza és működteti a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében az atomenergia békés célú felhasználását célzó alap- és alkalmazott kutatás programját,
d) javaslatot dolgoz ki a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében radioizotópok előállítására irányuló együttműködésre, illetve ipari, orvosi és mezőgazdasági célú felhasználásra,
e) a Magyar Tudományos Akadémiával és a releváns kutató- és oktatóhelyekkel együttműködve kidolgozza a kapacitás-fenntartást támogató kutatás-fejlesztési és oktatási programot, majd felügyeli annak végrehajtását,
f) kidolgozza a kapacitás-fenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges területfejlesztési, közlekedési, infrastruktúra-fejlesztési programokat, majd koordinálja azok végrehajtását,
g) feladatkörét érintően előkészíti az Európai Bizottság irányában történő monitoring jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges részanyagokat.

59/F. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a PTNM Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály,
b) a PTNM Innovációs és Lokalizációs Főosztály, valamint
c) a PTNM Kutatás-fejlesztési és Oktatási Főosztály
(2) A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

69. § A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az általa kijelölt szervezeti egység vezetője helyettesíti.

23. A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

70. § (1) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár
a) a miniszter, a közigazgatási államtitkár által meghatározott feladatok ellátása körében megkereséssel élhet az érintett szervezetek, személyek felé,
b) figyelemmel kíséri az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslatokat, határozati javaslatokat, jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, figyelemmel kíséri a kormányzat intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat,
c) segíti a kormánybiztosok munkáját, ahhoz jogi, igazgatási, szervezési támogatást nyújt,
d) a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár közreműködésével előkészíti a Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatát,
e) szervezi a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt fejlesztéspolitikai és agrár-vidékfejlesztési panaszkezelést, a jogorvoslati és törvényességi tevékenységet, elbírálja a felterjesztett kifogásokat, szabálytalansági döntések elleni jogorvoslati kérelmeket, fellebbezéseket,
f) gondoskodik az állami vezetőkhöz érkező közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról,
g)
h) gyakorolja a címert vagy zászlót tartalmazó védjegy vagy ilyen formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört.
i)
(2) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a Miniszterelnökség, valamint a miniszter jogi képviseletének ellátásáról.
(3) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közreműködik a közigazgatási államtitkárnak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében meglévő szakmai irányítási és a Központi Statisztikai Hivatal tekintetében meglévő szakmai felügyeleti jogköreinek a gyakorlásában.
(4) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a miniszter, a közigazgatási államtitkár által esetenként meghatározott feladatokat, és általános hatáskörrel támogatja a közigazgatási államtitkárt feladatai végrehajtásában.
(5) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár a Miniszterelnökségnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott belső adatvédelmi felelőse.
(6) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár részt vesz az Államreform Bizottság ülésein, gondoskodik az emlékeztető elkészítéséről.

71. § A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály, valamint
b) a Fejlesztéspolitikai Jogorvoslati Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

72. § (1) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
vezetőjének a tevékenységét.

59/G. § (1) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéséért, innováciért és lokalizációért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

59/H. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkárt – ha nem a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén az általa meghatározottak szerint a PTNM Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti.
A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÁLLAMTITKÁROK

19/C. Megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár

59/I. § A megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár
a) összehangolja a Kormány megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos feladatainak végrehajtását,
b) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket,
c) – a megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár bevonásával – koncepciókat és javaslatokat készít a megyei jogú városok fejlesztését érintő kormányzati politika megalapozására,
d) részt vesz a megyei jogú városokat érintő fejlesztési intézkedések előkészítésében,
e) ellátja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe utalt, a megyei jogú városokat érintő fejlesztési intézkedések koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
f) ellátja a Modern Városok Program Bizottságának titkársági feladatait,
g) feladatköréhez kapcsolódóan kapcsolatot tart és egyeztet a megyei jogú városok önkormányzataival és állampolgári alapon szerveződött intézményeivel,
h) a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert – akadályoztatása esetén – helyettesíti az Országgyűlés ülésén vagy az Országgyűlés bizottságai előtt,
i) ellátja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter által közvetlenül meghatározott feladatokat.

59/J. § (1) A megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

59/K. § A megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkárt – ha nem a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén az általa meghatározottak szerint a titkárságvezetője helyettesíti.

19/D. Megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár

59/L. § A megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár
a) figyelemmel kíséri a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, ennek keretében különösen nyilvántartást vezet
aa) a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásokban foglalt feladatokról, az azokkal kapcsolatos beruházásokról, a beruházások előrehaladásáról,
ab) a megyei jogú városok fejlesztésére nyújtott költségvetési támogatásokról, ennek keretében különösen nyomon követi a Modern Városok Program végrehajtását szolgáló előirányzat felhasználását,
b) ellátja a Statútum 124/G. § (2) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtását,
c) ellátja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe utalt, a megyei jogú városokat érintő fejlesztési intézkedések végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
d) előkészíti a Kormány meghatározott rendszerességű tájékoztatásához szükséges jelentést a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos forrásfelhasználásról és feladatok előrehaladásáról,
e) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket,
f) feladatköréhez kapcsolódóan kapcsolatot tart és egyeztet a megyei jogú városok önkormányzataival és állampolgári alapon szerveződött intézményeivel,
g) a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert – akadályoztatása esetén – helyettesíti az Országgyűlés ülésén vagy az Országgyűlés bizottságai előtt,
h) ellátja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter által közvetlenül meghatározott feladatokat.

59/M. § (1) A megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

59/N. § A megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkárt – ha nem a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén az általa meghatározottak szerint a titkárságvezetője helyettesíti.
(2) A társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

81. § A társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az irányítása alá tartozó, általa kijelölt szervezeti egység vezető helyettesíti.

26. A stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár

82. § (1) A stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár ellátja a Miniszterelnökség stratégiai tevékenységével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében
a) felelős a miniszter részére különböző szakpolitikai területeken stratégiai háttértanulmányok elkészítéséért,
b) közreműködik új, innovatív és kreatív szakpolitikai és politikai javaslatok megfogalmazásában a kormányzati politika érvényesítése és a kormányzati döntések dinamizálása érdekében,
c) közreműködik a kormány-előterjesztések szakmai és politikai véleményezésében, javaslatokkal történő kiegészítésében,
d) kapcsolatot tart a kormányzati elemzéseket és kutatásokat végző szervezetekkel, szervezeti egységekkel, továbbá közreműködik a javaslatok stratégiai megvalósíthatóság szempontjából történő összesítésében és elemzésében.
(2) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

73. § A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az általa kijelölt szervezeti egység vezetője helyettesíti.

24.
a) a Társadalmi Ügyek Főosztálya,
b) az Intézménykoordinációs Főosztály,
c) a Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály,
d) az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, valamint
e) a Közszolgálati és Testületi Egyeztetési Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

80. § (1) A társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

24/A. A Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

77/A. § (1) A Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár a Kormányirodát irányító helyettes államtitkárral együttműködve
a) vizsgálja, hogy a benyújtott előterjesztések (jelentések) megfelelnek-e a Stratégiai Kabinet, valamint a Gazdasági Kabinet tekintetében a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényre juttatásáról,
b) gondoskodik a kabinetülések napirendi javaslatának elkészítéséről, a napirendnek az érintettek részére való megküldéséről,
c) véleményezi a kabinetülésre benyújtott előterjesztéseket, jelentéseket,
d) részt vesz a kabinetüléseken és a Kormányirodát irányító helyettes államtitkárral együttműködve gondoskodik a kabinetülésről készült összefoglaló elkészítéséről, az összefoglalónak az érintettek részére való megküldéséről,
e) a miniszter megbízása alapján elvégzi a Kabinet által elrendelt utóegyeztetéseket.
(2) A Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár a stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkárral együttműködve
a) elkészíti a miniszter részére a kabinetüléseken szereplő előterjesztések és jelentések vonatkozásában a megjelölt szakpolitikai területeken szükséges stratégiai háttértanulmányokat,
b) végzi a kabinet-előterjesztések véleményezését.
(3) A Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár felkészíti a minisztert a kabinetüléseken szereplő előterjesztések és jelentések tartalmát illetően.
(4) A Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár a Kormányirodát irányító helyettes államtitkárral együttműködve koordinálja az energetikai tárgykörben előkészített előterjesztésekkel, jelentésekkel összefüggésben a közigazgatási egyeztetéseket, ennek során gondoskodik a Kormány, valamint a Kabinet döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljes körűen biztosíthatók-e, továbbá véleményezi a közigazgatási államtitkári értekezletre és a kormányülésre, kabinetülésre benyújtott előterjesztéseket, jelentéseket.

77/B. § A Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a Kabinet Ügyek Koordinációs Irodája (főosztály) vezetőjének tevékenységét.

77/C. § (1) A Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

77/D. § A Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Kabinet Ügyek Koordinációs Irodájának vezetője helyettesíti.

24/B. A társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár

77/E. § (1) A társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő következő gazdasági társaságok – továbbá az e gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedése – tekintetében ellátja és koordinálja a portfoliókezeléshez kapcsolódó feladatokat:
a) a 4. függelékben felsorolt gazdasági társaságok – kivéve a 4. függelékben foglalt „III. Gazdasági társaságok” megjelölésű táblázat 2., 6., 11., 16–18. sora szerinti gazdasági társaságokat –,
b) a 4. függelékben foglalt „III. Gazdasági társaságok” megjelölésű táblázat 12. és 13. sora szerinti gazdasági társaságok irányítása alá tartozó további gazdasági társaságok, illetve szervezeti egységek, valamint
c) az a) és b) pontban nem említett további, jogszabály alapján a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok).
(2) A társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaságok tekintetében
a) a miniszter helyett és nevében eljárva gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket,
b) összehangolja a Miniszterelnökség portfolió-kezelési politikáját érintő döntések előkészítését, és koordinálja azok végrehajtását,
c) kapcsolatot tart, egyeztet a gazdasági társaságokkal, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel, szükség esetén konzultációkat szervez,
d) kezdeményezi a gazdasági társaságok vezetői munkajogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szerződések előkészítését a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárnál,
e) javaslatot tesz a támogatási szerződések megkötésére, valamint jóváhagyja a szakterület által tett javaslatokat,
f) dönt a gazdasági társaságok létesítő okiratai és szabályzatai tekintetében,
g) felelős a gazdasági társaságokat érintő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, ellátja és koordinálja a gazdasági társaságokat érintő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
h) véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
i) a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár vagy az irányítása alá tartozó szervezeti egységek megkeresésére a szakmai felügyeletet ellátóval együttműködve közreműködik a költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében, továbbá részt vesz e feladatok módszertanának a vagyonelemek sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,
j) költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan a szakmai felügyeletet ellátó javaslata alapján előkészíti a gazdasági társaságok feladatellátásához kapcsolódó előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, a normaszöveg-javaslatot, az összefoglaló számításokat, valamint a szöveges és számszaki indoklásokat,
k) véleményezi a feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, a szakmai felügyeletet ellátó által javasolt kezdeményezéseket, és javaslatot tesz a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére,
l) előkészíti a gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, és véleményezésre megküldi azokat a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárnak.
(3) A társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár kodifikációs feladatai körében előkészíti a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi, illetve alapítói jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítást, és véleményezésre megküldi azt a szakmai felügyeletet ellátónak, valamint a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárnak.

77/F. § A társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a Társaságfelügyeleti Főosztály vezetőjének tevékenységét.

77/G. § (1) A társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

77/H. § A társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Társaságfelügyeleti Főosztály vezetője helyettesíti.

25. Társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár

78. § (1) A társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár
1. szakmai irányítást gyakorol a 4. függelék alapján a szakmai irányítása alá tartozó költségvetési szervek felett,
2. szakmai felügyeletet gyakorol a miniszter eltérő rendelkezése hiányában a 4. függelék alapján a szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok tevékenysége felett,
3. felelős minden olyan feladat végrehajtásáért, amelyet a miniszter kiemelt ügynek nyilvánít,
4. elősegíti és koordinálja a második világháború kitörésétől a rendszerváltozásig terjedő időszakban az államra bízott műkincsekkel és egyéb kulturális javakkal kapcsolatos tulajdoni igények rendezésének elősegítésével kapcsolatos feladatok elvégzését,
5. javaslatot tesz az Európai Unió konzultatív testületei, a Régiók Bizottsága, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság magyar tagjainak kijelölésére,
6. koordinálja
a) a társadalmi és gazdasági szereplőkkel kapcsolatos konzultációs műveleteket,
b) a társadalmi-gazdasági partnerek bevonását a kormányzati döntéshozatalba,
c) a magyar civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítését,
7. véleményezi a 4. függelék alapján a szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,
8. működteti és levezeti a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumot, valamint ellátja annak titkársági feladatait,
9. biztosítja a Nemzeti Címer Bizottság működési feltételeit, valamint a titkársági feladatok ellátását,
10. felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a területet érintő stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért,
11. ellátja a Kormány által a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt kiemelt kulturális fejlesztéspolitikai, beruházási és ezekkel összefüggő tervezési feladatokat,
12. végrehajtja és ellenőrzi a Kormány által a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt kiemelt kulturális fejlesztési és beruházási tevékenységet,
13. gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,
14. előkészíti a műemléki értékek védetté nyilvánításáról, illetve annak megszüntetéséről szóló döntéseket, gondoskodik a műemléki értékek és a védelem alá vont területek védelméről, megőrzéséről és nyilvántartásáról,
15. felügyeli és ellenőrzi a 4. függelék alapján a feladat- és hatáskörébe tartozó háttérintézmények beruházási és felújítási feladatainak végrehajtását,
16. feladat- és hatáskörében közreműködik a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban, és részt vesz a kapcsolódó egyeztetéseken,
17. a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben felelős a beruházásokkal kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért, továbbá a nem általa előkészített tervezeteket előzetesen véleményezi,
18. feladat- és hatáskörében közreműködik a fejlesztésekkel és beruházásokkal kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásában,
19. feladat- és hatáskörében véleményezi a beruházási és a fejlesztéspolitikai koncepciókat,
20. ellátja a műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatokat,
21. a 2007–2013-as programozási időszak vonatkozásában ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok HU07 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program tekintetében a program operátor tevékenységéhez fűződő feladatokat.
(2) A társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja
a) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
ac) 61/O. §-a szerinti
jogkört,
b) a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény szerint a miniszternek címzett jogköröket,
c) az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet szerinti jogkört,
d) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben a miniszternek címzett jogköröket, kivéve
da) a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására – ingatlanok, illetve kulturális javak esetében – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (3) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt örökségvédelmi szervi feladat- és hatáskör gyakorlását, valamint
db) az örökségvédelmi tanácsadó testületek tagjainak felkérését,
e) a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti jogköröket,
f) a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet szerint a miniszterhez rendelt jogkört.
(3) A társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár a miniszter nevében kiadmányozza
a) a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és igazolásokat,
b) nyilatkozatot arról, hogy valamely tárgy, létesítmény vagy jelenség a régészeti örökség vagy a műemléki értékek körébe tartozik-e.

79. § A társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja

27. Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár

86. § (1) Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár az EMVA társfinanszírozásában támogatott intézkedések esetében a 2007-2013-as, valamint a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan a jogszabályban meghatározottak szerint irányító hatósági jogosítványokat gyakorol.
(2) Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár az európai halászati alap társfinanszírozásában támogatott intézkedések esetében a 2007-2013-as, valamint az európai tengerügyi és halászati alap társfinanszírozásában támogatott intézkedések esetében a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan a jogszabályban meghatározottak szerint irányító hatósági jogosítványokat gyakorol.
(3) Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár felel az Európai Halászati Alap-ból (a továbbiakban: EHA) a 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó Halászati Operatív Program módosításaiért, illetve az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (a továbbiakban: ETHA) a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási Operatív Program tartalmának összeállításáért, a vonatkozó szakértői feladatok, valamint a kapcsolódó horizontális koordinációs feladatok ellátásért.

87. § Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az Irányító Hatósági Főosztály és
b) a Pénzügyi és Felügyeleti Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

88. § (1) Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

89. § Az agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

28. Az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár

90. § Az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár felel az EMVA-ból a 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program szakmai módosításainak előkészítéséért, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó hazai Vidékfejlesztési Program szakmai tartalmának összeállításáért, a vonatkozó szakértői feladatok, valamint a kapcsolódó horizontális koordinációs feladatokat ellátásért, továbbá a Programok végrehajtása során a szakmai hátterének biztosításáért.

91. § Az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az EMVA Stratégiai Főosztály és
b) az Agrár-vidékfejlesztési Koordinációs Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

92. § (1) Az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

93. § Az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az Agrár-vidékfejlesztési Koordinációs Főosztály vezetője, az ő távollétében pedig az EMVA Stratégiai Főosztály vezetője helyettesíti.

29. Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

94. § Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár
a) gondoskodik az uniós fejlesztésekkel kapcsolatos kormánydöntéseknek a Miniszterelnökség és az irányító hatóságok munkájában való érvényesüléséről,
b) gondoskodik az uniós támogatások felhasználásához szükséges eljárási szabályok kidolgozásáról, a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről,
c) felügyeli az uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a támogatások felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,
d) a 2014-2020 programozási időszakban irányítja az éves fejlesztési keret tervezési folyamatát,
e) irányítja a Miniszterelnökség és az irányító hatóságok közötti együttműködést,
f) működteti a fejlesztéspolitikai monitoring, elemzési és értékelési rendszert,
g) felelős a működés feletti kontroll gyakorlásához szükséges vezetői információs rendszer működtetéséért, a munkaterv végrehajtásának nyomon követéséért,
h) felügyeli a fejlesztési programokkal kapcsolatos információknak és a pályázati felhívásoknak a közzétételét,
i) szervezi a fejlesztéspolitika egységes informatikai és ezen alapuló információs rendszerét az európai uniós és hazai források tekintetében egyaránt, a rendszerek tekintetében ellátja az informatikai biztonsági felelős (IBF) és az adatvédelmi felelős (AVF) feladatait, felel a rendszerekben rögzített adatok hitelességéért,
j) irányítja és ellenőrzi a fejlesztéspolitikai információs technológiai rendszerek fejlesztését, továbbfejlesztését és bevezetését, gondoskodik más közigazgatási rendszerekkel való elektronikus adatkapcsolatok működéséről,
k) működteti a nemzetközi együttműködési programok pályázati informatikai, monitoring- és jelentéstételi rendszerét,
l) a 2007-2013 támogatási időszakban az Irányító Hatóság vezetőjeként felelős az Államreform Operatív Program, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, valamint a Végrehajtás Operatív Program végrehajtásáért,
m) a 2014-2020 támogatási időszakban az Irányító Hatóság vezetőjeként felelős a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) végrehajtásáért,
n) működteti az uniós támogatási intézményrendszer teljesítmény- és hatékonyságmérési rendszerét, az elvégzett vizsgálatok alapján intézményfejlesztési javaslatot tesz,
o) gondoskodik a monitoring bizottságok működtetésével kapcsolatos központi feladatok ellátásáról,
p) program- és projektvégrehajtással kapcsolatos kérdésekben kapcsolatot tart az Európai Bizottság érintett intézményeinek képviselőivel,
q) a nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve gondoskodik az EKTB vonatkozásában felmerülő szakmai feladatok ellátásáról,
r) a nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve gondoskodik a különböző tanácsi és bizottsági munkacsoportokkal (SAWP, COESIF, EGESIF) kapcsolatban felmerülő szakmai feladatok ellátásáról,
s) irányítja az intézményi kijelölés előkészítésének és felülvizsgálatának folyamatát,
t) felügyeli az irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakítását és évenkénti aktualizálását,
u) felügyeli a programzárási feladatok végrehajtását.

95. § Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály,
b) a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály,
c) a Monitoring és Értékelési Főosztály, valamint
d) a Szabályozási Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

96. § (1) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
vezetőjének a tevékenységét.

84. § (1) A stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

97. § Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkársága vezetőjének irányítása mellett a feladatkör szerint illetékes főosztályvezető helyettesíti.

30.
a) szervezi az európai uniós források felhasználásával összefüggő kommunikációs tevékenységet,
b) közreműködik a – megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe nem tartozó – fejlesztési programok népszerűsítésében és a programok eredményeinek társadalmi szintű megismertetésében, ennek érdekében kommunikációs kampányokat szervez, és biztosítja a modern közösségi média aktív használatát a fejlesztéspolitika kommunikációjában,
c) részt vesz az új kommunikációs csatornák kormányzati munkába való integrálásában,
d) feladatainak ellátása érdekében együttműködik és közvetlen kapcsolatot tart a szakminisztériumokkal, azoktól felvilágosítást és tájékoztatást kérhet,
e) irányítja a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai kommunikációs stratégia és az ehhez kapcsolódó útmutatók elkészítését, valamint irányítja a 2014-2020-as programozási időszak kommunikációs kampányainak tervezését és végrehajtását,
f) a nemzetközi helyettes államtitkár tájékoztatása mellett kapcsolatot tart az Európai Unió fejlesztéspolitikai kommunikációs munkacsoportjaival,
g) előkészíti a fejlesztéspolitikai tárgyú országgyűlési kérdések, interpellációk, egyéb megkeresések választervezeteit,
h) kizárólagosan ellátja a fejlesztéspolitikai tárgyú sajtómegkeresések és közérdekű adatigénylések megválaszolását, ahol a Szabályzat másként nem rendelkezik, és felügyeli a Kormány irányítása alatt álló központi államigazgatási szervekhez érkező fejlesztéspolitikai tárgyú adatigénylések teljesítését,
i) közvetlen kapcsolatot épít ki és tart fenn a média képviselőivel,
j) koordinálja az exponenciális technológiák állam általi alkalmazásának bevezetését, és ellátja az ehhez kapcsolódó hazai fejlesztések kommunikációját.
(3) A parlamenti államtitkár átruházott hatáskörében eljárva ellátja a miniszternek a Statútum 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, az informatika és az e-közigazgatás összehangolásával kapcsolatos feladatait, ennek keretében:

31. A nemzetközi helyettes államtitkár

102. § (1) A nemzetközi helyettes államtitkár
a) képviseli a Miniszterelnökség álláspontját a fejlesztéspolitikát érintő európai uniós tagállami és bizottsági, valamint egyéb nemzetközi munkacsoportokban és tárgyalásokon,
b) ellátja az EKTB 5. számú munkacsoport titkársági és vezetői feladatait,
c) a feladatkörébe utalt ügyekben felelős az Európai Unió tagállamaival, az Európai Bizottsággal és más nemzetközi szervezetekkel való technikai kapcsolattartásért,
d) feladatkörében kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel, illetve e külföldi szakmai körök szervezeteivel, Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletére delegált szakdiplomatákkal,
e)
f) részt vesz az operatív programok monitoring bizottságainak ülésén,
g) ellátja a kohéziós politika terén az Európai Unió döntéshozatali eljárásához kapcsolódó tanácsi (SAWP, COREPER), komitológiai (COESIF, EGESIF), informális bizottsági munkacsoportokhoz, valamint egyéb nemzetközi munkacsoportokhoz kapcsolódó feladatokat, az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár szakmai felelőssége mellett gondoskodik a mandátumok koordinációjáról, továbbá biztosítja a mandátum képviseletét,
h) irányítja a nemzetközi együttműködési programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását, felügyeli a programok lebonyolítását,
i) feladatkörében ellátja a nemzetközi együttműködési programok lebonyolításával megbízott gazdálkodó szervezetek szakmai felügyeletét.
(2) A nemzetközi helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Nemzetközi Koordinációs Főosztály és
b) a Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

103. § (1) A nemzetközi helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A nemzetközi helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

104. § A nemzetközi helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságának vezetője helyettesíti.

32. A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár

105. § (1) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár
a) ellátja a Miniszterelnökség európai uniós támogatásokból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési-jogi ellenőrzésével kapcsolatos feladatait,
b) szakmailag felügyeli a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenységét,
c) irányítja és ellenőrzi a Kormány irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, továbbá egyes többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek - amelyekben az állam nevében az állami vagyonról szóló törvény szerint a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja -, valamint a Kormány közalapítványainak közbeszerzéseit és szerződéseit,
d) ellátja a közbeszerzési területtel kapcsolatos jogalkotási tevékenység szakmai előkészítését,
e) ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével kapcsolatos feladatokat,
f) ellátja a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló jogszabály szerinti mentesítési kérelmek ellenőrzésével és véleményezésével kapcsolatos feladatokat,
g) ellátja az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos szabályozási, koordinációs és monitoring feladatokat,
h) ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok vonatkozásában a finanszírozási mechanizmusok végrehajtási rendjéről szóló kormányrendelet szerinti program szintű szervek és nemzeti szintű szervek általi közbeszerzések ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
(2) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály,
b) a Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály,
c) a Közbeszerzési Szabályozási Főosztály,
d) az Informatikai Támogató Főosztály és
e) az Általános Támogató Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

106. § (1) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt szakmai tevékenysége körében, az Informatikai Támogató Főosztályt az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő megrendelések és azok átvétele, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer közvetlen üzemeltetését és fenntartását ellátó társaság tevékenységének szakmai felügyelete és ellenőrzése körében nem utasíthatja.
(2) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek tevékenységüket a szakmai függetlenség szabályainak megfelelően végzik, szakmai tevékenységük körében nem utasíthatóak.

107. § (1) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

108. § A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Közbeszerzési Szabályozási Főosztály vezetője helyettesíti.

33.

34.

35.

36.

37.
(2) A stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár ellátja a Miniszterelnökség kommunikációs tevékenységével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében
a) figyelemmel kíséri a kormányzati kommunikáció céljainak megvalósulását,
b) közreműködik a miniszter kommunikációs felkészítésében,
c) a miniszter számára sajtóelemzési feladatokat lát el,
d) kapcsolatot tart a miniszter nyilvános szerepléseit, illetve megszólalásait szervező szervezeti egységek vezetőjével.

83. § A stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Referatúra Főosztály,
b) a Stratégiai Főosztály és
c) a Tájékoztatási Főosztály
(2) A stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

85. § A stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén stratégiai kérdésekben a Stratégiai Főosztály, kommunikációs és tájékoztatási kérdésekben a Tájékoztatási Főosztály, a Kormány üléseinek tartalmi előkészítését érintő kérdésekben a Referatúra Főosztály vezetője helyettesíti.

26/A. Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár

85/A. § (1) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár segíti a parlamenti államtitkárt a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi, településrendezési, területrendezési és településkép-védelmi, valamint a tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe nem tartozó településfejlesztési tevékenységével kapcsolatos feladatai ellátásában, amelynek keretében
a) irányítja az átfogó építészeti stratégia kidolgozását, amelyben különös hangsúlyt kap a felelősség, a funkcionalitás és a gazdaságosság,
b) közreműködik az építészeti szabályozási struktúra minőségi és szolgáltatásközpontú kialakításában,
c) ellenőrzi a meghatározott kiemelt beruházások minőségi garanciákkal történő megvalósítása érdekében végzett koordináló tevékenységet és monitoringját,
d) összehangolja a területhasználati folyamatokat a területfejlesztési, gazdaságpolitikai és környezetgazdálkodási célokkal, és javaslatokat dolgoz ki az azokkal összefüggő kormányzati intézkedésekre,
e) szervezi és irányítja a feladatkörébe tartozó esetekben a más minisztériumokkal, központi államigazgatási szervekkel való kapcsolattartást,
f) ellátja azokat az egyéb építészeti és építésügyi feladatokat, amelyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, a miniszter vagy a parlamenti államtitkár a feladatkörébe utal,
g) elemzi a településfejlesztési folyamatokat,
h) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében
ha) záró szakmai véleményt ad a főváros teljes közigazgatási területére készülő fővárosi településszerkezeti tervről és fővárosi rendezési szabályzatról jogszabályban meghatározott teljes eljárás esetén,
hb) kiadja a megyei területrendezési tervekről a véleményt és állásfoglalást,
hc) ellátja az építésügyi szakmagyakorlási kérdésekben a szakmai kamarák által működtetett jogosultsági vizsgához és beszámolóhoz kapcsolódó vizsgabizottságokba, valamint a szakképzettségek egyenértékűségét megállapító bizottságokba és a továbbképzési bizottságokba való tagi delegálást (megbízást), visszahívást, és kiadmányozza a miniszter nevében a bizottsági tagok jelölésével összefüggő iratokat,
hd) kiadmányozza a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenysége feletti általános törvényességi felügyeleti eljárás záródokumentumait, záró intézkedéseit,
he) soron kívüli téma-, cél- és utóellenőrzéseket rendel el az első- és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti, területrendezési és településrendezési hatóságok által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében,
hf) helyszíni, téma-, cél- és utóellenőrzéseket rendel el az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságok szakmai munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének helyszíni ellenőrzése érdekében,
hg) kiadmányozza az önkormányzati felzárkóztatási támogatás elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelmeket,
hh) kiadmányozza a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenysége feletti, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak szerinti felügyeleti eljárás döntéseit,
hi) kiadmányozza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által ellátott, az építőipari kivitelezési tevékenységre jogosultak névjegyzéke vezetésével kapcsolatos feladatok felügyeletének eredményeképpen keletkezett intézkedéseket,
i) előkészíti a feladatkörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
j) szükség esetén elrendeli az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 24 órát meghaladó üzemszünetét, hivatalos és sajtónyilatkozatot tesz az ÉTDR alkalmazása tekintetében,
k) képviseli a Miniszterelnökséget a 2014–2020-as programozási időszakban az URBACT nemzetközi tervezési munkacsoportjában, a monitoring bizottságokban,
l) ellátja – a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – a központi Építészeti-Műszaki Tervtanács elnöki feladatait, és kiadmányozza az elnöki feladatokkal összefüggő iratokat,
m) ellátja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében a tervpályázati bíráló bizottság és a központi Építészeti-Műszaki Tervtanács elnöki teendőit.
(2) A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti országos főépítész az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár.

85/B. § Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az Építészet-stratégiai Főosztály,
b) a Területrendezési és Településügyi Főosztály, valamint
c) az Építésjogi és Hatósági Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

85/C. § (1) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

85/D. § Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az Építészet-stratégiai Főosztály vezetője helyettesíti.

38.
a) közreműködik a miniszternek a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikája egységes megvalósításának biztosításával és összehangolásával kapcsolatos hatásköreinek ellátásában,
b) ellátja a kormányzati informatikai feladatok összkormányzati koordinációját,
c) egyetértési jogot gyakorol az informatikai és e-közigazgatási tartalmú és érintettségű szakpolitikák kialakítása, stratégiák előterjesztése (kiemelten a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia és Digitális Nemzet Fejlesztési Program) és ezek végrehajtása tekintetében,
d) egyetértési jogot gyakorol az infokommunikációval, az információs társadalommal, az innovációval, valamint a szélessávú infrastruktúrával összefüggő programokkal kapcsolatban,
e) összehangolja az infokommunikációhoz, ezen belül az informatikához és az e-közigazgatáshoz kapcsolódó szabályozást, az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítését,
f) összehangolja a minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, közigazgatási szervek, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikai infrastruktúra-fejlesztési (szoftver, hardver, hálózati eszközök, telekommunikációs szolgáltatások) stratégiáit, fejlesztési, beszerzési terveit,
g) figyelemmel kíséri a közigazgatási intézmények, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok infokommunikációs szolgáltatási tevékenységét, valamint ilyen tartalmú szerződéseit, kötelezettségvállalásait, kiemelten a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztése tekintetében, szükség esetén intézkedést kezdeményezhet,
h) véleményezi, és kifogással élhet a közigazgatási intézmények, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikáért felelős vezetőinek kinevezésére tett személyi javaslatok tekintetében,
i) közreműködik az európai uniós forrásból a 2014-2020-as tervezési időszakban megvalósuló, informatikai tárgyú operatív programokkal kapcsolatos feladatok összehangolásában, előzetesen véleményezi a vonatkozó akcióterveket, nyomon követi az informatikai tárgyú projektek előrehaladását, ennek keretében a felelős szakminisztériumoktól tájékoztatást kér, valamint infokommunikációért felelős tagot delegál a monitoring bizottságba,
j) a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósítása érdekében tagot delegálhat az infokommunikációs tevékenységet végző állami tulajdonú gazdasági társaságok irányító és felügyelő szerveibe.
(4) A parlamenti államtitkár a Statútum 4. § 16. pontjában foglaltak alapján ellátja a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásával összefüggő feladatokat.
(5) A parlamenti államtitkár felelős a Statútum 4. § 11. pontjában és 17. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében
a) a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár,
b) a stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár,
c) az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár,
d) a Szervezési és Ügyviteli Főosztály vezetője,
e) a Parlamenti Főosztály vezetője,
f) a Társadalmi Kapcsolatok Főosztály vezetője, valamint
g) az Infokommunikációs Koordinációs Főosztály vezetője
tevékenységét.

30/C. § (1) A parlamenti államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.

39. A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

131. § (1) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a területi közigazgatásért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozóan a területi közigazgatást érintő hatósági ügyekkel összefüggő műveletek tekintetében a szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.
(2) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár
a) a területi közigazgatásért felelős államtitkár megbízása alapján tájékoztatást, jelentést kér az önálló szervek, hivatali egységek vezetőitől, illetve a vezetőket javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívja fel, továbbá - aláírás előtt - ellenőrzi az államtitkár által meghatározott levéltervezeteket,
b) ellenjegyzi a miniszter és a területi közigazgatásért felelős államtitkár jóváhagyására, egyetértésére összeállított előterjesztések és egyéb munkaanyagok tervezeteit,
c) a miniszter által átruházott hatáskörben meghozza a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben a miniszter hatáskörébe utalt döntéseket,
d) a miniszter által átruházott hatáskörben dönt a kisajátítási, bányaszolgalmi, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezési, hatósági közvetítői nyilvántartásba vételi, birtokvédelmi ügyekben, a fővárosi és megyei kormányhivatal által első fokon hozott döntések ellen előterjesztett fellebbezések tárgyában, illetve ezen ügyekben gyakorolja a felügyeleti jogkört,
e) a miniszter által átruházott hatáskörben dönt a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiszabható közigazgatási bírságokkal összefüggő döntések ellen előterjesztett fellebbezések tárgyában, illetve gyakorolja a felügyeleti jogkört,
f) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az anyakönyvi ügyekben a miniszter hatáskörébe tartozó felügyeleti jogkört,
g) a közigazgatási hatóságok hatósági igazgatási tevékenységére vonatkozóan javaslatokat fogalmaz meg az állampolgárokat, ügyfeleket sújtó bürokratikus eljárások csökkentésére, a hatósági joganyag deregulációjára és korszerűsítésére,
h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaival való összhang, az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszer kialakítása és működtetése, valamint az adminisztratív terhek mérséklése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket,
i) koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak által a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggésben ellátott koordinációs feladatok végrehajtását,
j) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésében.
k) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó hatáskörébe tartozó műveletek szakmai irányítását,
l) ellátja a miniszter felelősségi körébe utalt anyakönyvi és állampolgársági ügyek szakmai irányítását.

132. § A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály, valamint
b) a Hatósági Szakigazgatási Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

133. § (1) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

134. § A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Hatósági Szakigazgatási Főosztály vezetője helyettesíti.

40. A területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár

135. § (1) A területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár irányítja a területi közigazgatásért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó műveletek tekintetében a szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.
(2) A területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár
a) a területi közigazgatásért felelős államtitkár megbízása alapján tájékoztatást, jelentést kér az önálló szervek, hivatali egységek vezetőitől, illetve a vezetőket javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívja fel, továbbá - aláírás előtt - ellenőrzi az államtitkár által meghatározott levéltervezeteket,
b) ellenjegyzi a miniszter és a területi közigazgatásért felelős államtitkár jóváhagyására, egyetértésére összeállított előterjesztések és egyéb munkaanyagok tervezeteit,
c) ellátja a kormányhivatali személyi állomány képzésével kapcsolatos feladatok koordinációját,
d) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységei fővárosi és megyei kormányhivatalok szervi irányításával kapcsolatos feladatainak ellátását,
e) kialakítja az államigazgatási szervekkel, fővárosi és megyei kormányhivatalokkal való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét, biztosítja a felelősségi körébe tartozó műveletek egyeztetését, összehangolását,
f) a területi közigazgatásért felelős államtitkár megbízásából a kormányhivatalok tevékenységéhez kapcsolódó koordinációt ellátó feladatkörében javaslatot tesz a kormányhivatali feladatok vonatkozásában a fejezetek és a kormányhivatalokat érintő intézményi integrációk kapcsán rendelkezésre álló források felhasználására,
g) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésében,
h) irányítja a Kormány által alapított, a közigazgatás szakmai utánpótlását célzó közigazgatási ösztöndíjprogramok – Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram, a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramja, Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban együtt: közigazgatási ösztöndíjprogramok) – irányításával összefüggő feladatokat,
i) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza a közigazgatási ösztöndíjprogramok ösztöndíjas szerződéseit a minisztérium részéről,
j) meghatározza a munkarend, az ügyrend, az ügyintézés és az iratkezelés szabályainak megtartását a területi közigazgatásért felelős államtitkár egyetértésével,
k) kialakítja, működteti és fejleszti a belső kontrollrendszert, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét.

136. § A területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály,
b) a Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály és
c) a Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály
vezetőjének a tevékenységét.

137. § (1) A területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

138. § A területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Területi Közigazgatás Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője helyettesíti.

41. A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár

139. § (1) A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.
(2) A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár
a) a területi közigazgatásért felelős államtitkár megbízása alapján tájékoztatást, jelentést kér az önálló szervek, hivatali egységek vezetőitől, illetve a vezetőket javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívja fel, továbbá - aláírás előtt - ellenőrzi az államtitkár által meghatározott levéltervezeteket,
b) ellenjegyzi a miniszter és a területi közigazgatásért felelős államtitkár jóváhagyására, egyetértésére összeállított előterjesztések és egyéb munkaanyagok tervezeteit,
c) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésében,
d) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek bevonásával kidolgozza a területi közigazgatás rövid és hosszú távú szervezetfejlesztési koncepcióit,
e) gondoskodik a területi közigazgatás fejlesztéséhez szükséges szervezeti döntések előkészítéséről,
f) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének racionalizálásában, egységesítésében.
(3) A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár a miniszternek a közigazgatási minőségpolitikáért, valamint a közigazgatás-fejlesztésért való feladat- és hatásköre vonatkozásában
a) gondoskodik a közigazgatási minőségpolitika irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,
b) gondoskodik a közigazgatás-politikai, a közigazgatás-fejlesztés kormányzati és hivatali irányításával összefüggő feladatai végrehajtásáról,
c) gondoskodik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) való kapcsolattartásból adódó feladatok végrehajtásáról.
(4) A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár a területi közigazgatásért felelős államtitkár kormányablakok működtetésével és fejlesztésével való feladat- és hatásköre vonatkozásában
a) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek bevonásával kidolgozza a kormányablakok működtetésének és fejlesztésének rövid és hosszú távú koncepcióit,
b) ellátja a kormányablakok fizikai kialakításának koordinációját a kormányablakok kialakítása során,
c) ellátja az ügyintézési szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinációját,
d) gondoskodik a kormányablakok üzemeltetéséhez szükséges szervezeti döntések előkészítéséről,
e) ellátja a Miniszterelnökség európai uniós támogatásból megvalósuló kormányhivatali, fejlesztési tárgyú, eszköz-, ingatlan-, szoftverfejlesztési projektjeinek felügyeletét és koordinálását,
f) gondoskodik a kormányablak, közigazgatási és digitális tudástár működtetéséről, tartalmi bővítéséről.

140. § A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály,
b) a Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály,
c) a Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály, valamint
d) a Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

141. § (1) A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

142. § A területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Területi Közigazgatás-Fejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti.

42.

42/A. Az európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár (európai igazgató)

146/A. § Az európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár
a) ellátja az Európai Unióban az európai igazgatókhoz delegált képviseleti feladatokat,
b) koordinálja a Kormány európai uniós politikájának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
c) szükség szerint részt vesz az Általános Ügyek Tanácsa és az Európai Tanács ülésein,
d) ellátja az EKTB titkári teendőit,
e)

146/B. § Az európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az EU Koordinációs, Intézményi és Jogi Főosztály,
b) az EU Gazdaságpolitikai, Külkapcsolati és Bel- és Igazságügyi Főosztály, valamint
c) az EU Ágazati Politikai Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

146/C. § (1) Az európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

146/D. § Az európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságának vezetője helyettesíti.

42/B.

43. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár

147. § (1) A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár - a nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlen irányítása alatt, helyettesítő jogkörében eljárva - vezeti a nemzetpolitikáért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó műveletek tekintetében a szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.
(2) A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: hivatali egységek) összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében
a) javaslatot tesz a hivatali egységek munkatervére és ügyrendjére, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi és ügyrendi műveletek teljesítését, továbbá összehangolja a nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak a hivatali egységek munkatervéhez és ügyrendjéhez tett javaslatainak az előkészítését,
b) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a miniszteri döntésekben, a munkatervben és az ügyrendben meghatározott műveletek végrehajtását,
c) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati, minisztériumi vezetői és nemzetpolitikáért felelős államtitkári döntésekről rendszeresen tájékoztatja a főosztályok vezetőit,
d) felel az államtitkársági döntés-előkészítés keretén belül a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi a véleményezési határidők meghatározását és megtartását,
e) a döntés-előkészítés keretén belül a nemzetpolitikáért felelős államtitkárhoz, illetve a hivatali egységekhez érkezett egyéb megkeresések tekintetében kijelöli a nemzetpolitikáért felelős államtitkár álláspontjának kialakítását összehangoló szervezeti egységet,
f) felel a hivatali egységek feladatainak az összehangolásáért,
g) koordinálja a hivatali egységek közötti csoportos munkavégzést.
(3) A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a hivatali egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében - a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét nem érintve -
a) meghatározza a munkarend, az ügyrend, az ügyintézés és az iratkezelés szabályainak megtartását a nemzetpolitikáért felelős államtitkár egyetértésével,
b) kialakítja, működteti és fejleszti a belső kontrollrendszert, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét.

148. § A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár
a) közreműködik más közigazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetpolitikai műveletek végrehajtásának figyelemmel kísérésében, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz,
b) részt vesz a Kormány általános politikája nemzetpolitikával kapcsolatos feladatainak végrehajtásában, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos kormányzati döntésekre,
c) közreműködik a nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlen irányítása alatt a miniszterelnök-helyettes nemzetpolitikai döntéseinek és javaslatainak előkészítésében,
d) elősegíti a magyar állami szervek és a külhoni magyarság szervezetei és képviselői közötti kapcsolattartást,
e) koordinálja a külhoni magyarokat érintő kormányzati döntések, illetve jogszabályok előkészítését,
f) rendszeres kapcsolatot tart - a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében eljárva - a külhoni magyar közösségek politikai, önkormányzati, érdek-képviseleti, oktatási, kulturális és egyéb civil szervezeteivel, egyházaival és azok képviselőivel,
g) figyelemmel kíséri a nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlen irányítása alatt a miniszterelnök általános helyettesének jogkörébe tartozó, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése szerinti honosítási eljárással és 5. §-a szerinti visszahonosítási eljárással, a magyar állampolgárság kérelemre történő igazolásával kapcsolatos eljárást és ügyintézést, illetve kapcsolatot tart az illetékes közigazgatási szervekkel, valamint szükség esetén intézkedési javaslatot fogalmaz meg részükre,
h) közreműködik a külhoni magyarok és intézményeik támogatási rendszerének felügyeletében, figyelemmel kíséri az e célra biztosított fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát, továbbá felügyeli a támogatásokat nyilvántartó rendszert,
i) részt vesz a kisebbségi vegyes bizottságok működésében,
j) ellátja a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közvetlen szakmai felügyeletét,
k) véleményezi a külhoni magyarok állami kitüntetésére történő felterjesztéseket és kezdeményezéseket,
l) jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési joggal közreműködik a Külhoni Magyarságért Díj adományozásában.

149. § (1) A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja titkársága vezetőjének a tevékenységét.
(3) A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár titkársága az államtitkári kabinet szervezeti keretén belül működik, szorosan együttműködve a kabinettel.

150. § A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Nemzetpolitikai Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője helyettesíti.

44.

45. A miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke

154. § A miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke
a) ellátja a miniszterelnök-helyettes által állandó vagy eseti jelleggel meghatározott feladatokat,
b) közvetlenül vezeti a Miniszterelnök-helyettesi Kabinetet, meghatározza annak munkarendjét,
c) részt vesz a Kormány politikai döntéseinek előkészítésében,
d) a miniszterelnök-helyettes utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a Miniszterelnökség képviseletét meghatározott ügyekben,
e) elősegíti a miniszterelnök-helyettes országgyűlési munkáját, kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival és a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel,
f) gondoskodik a miniszterelnök-helyetteshez érkező közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról, szervezi a miniszterelnök-helyettes személyi hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket,
g) a Miniszterelnök-helyettesi Kabinet feladatkörében gondoskodik a miniszterelnök-helyettes titkársági ügyintézéséről,
h) feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnökség állami vezetőivel, a miniszterelnöki biztossal, a miniszterelnöki megbízottal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, valamint a szervezeti egységek vezetőivel.

155. § A miniszterelnök-helyettes kabinetfőnökét akadályoztatása esetén a Miniszterelnök-helyettesi Kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

46. A miniszter kabinetfőnöke

156. § A miniszter kabinetfőnöke
a) ellátja a miniszter által állandó vagy eseti jelleggel meghatározott feladatokat,
b) közvetlenül irányítja a Miniszteri Kabinet, valamint a Miniszteri Titkárság tevékenységét és meghatározza azok munkarendjét,
c) részt vesz a Kormány politikai döntéseinek előkészítésében, a kormányzati humánpolitikai ügyek irányításában, koordinálásában,
d) a miniszter utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a Miniszterelnökség képviseletét meghatározott ügyekben,
e) elősegíti a miniszter országgyűlési munkáját, kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival és a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel,
f) szervezi a miniszter személyi hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket,
g) feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnökség állami vezetőivel, a miniszterelnöki biztossal, a miniszterelnöki megbízottal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, valamint a szervezeti egységek vezetőivel,
h) feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai részére.

157. § A miniszter kabinetfőnökét akadályoztatása esetén a Miniszteri Kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

47. Az állami vezető, a miniszterelnöki biztos és a miniszteri biztos titkárságának vezetője

158. § (1) Az állami vezető, a miniszterelnöki biztos és a miniszteri biztos hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint a Szabályzat szerint az állami vezető, a miniszterelnöki biztos és a miniszteri biztos hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását - ha a Szabályzat így rendelkezik - titkárság (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: titkárság) segíti.
(2) A Miniszterelnöki Biztos Titkársága, a Miniszteri Biztos Titkársága, valamint a Helyettes Államtitkár Titkársága vezetőjének tevékenységét a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, illetve a helyettes államtitkár közvetlenül irányítja.
(3) A titkárság vezetője (e § alkalmazásában a továbbiakban: titkárságvezető) irányítja, szervezi és ellenőrzi a titkárság feladatainak végrehajtását.
(4) A titkárságvezető meghatározza a titkárság munkatervét, elkészíti az ügyrendjét és annak mellékleteként a munkaköri leírásokat.
(5) A titkárságvezető az (1) bekezdés szerinti állami vezető, miniszterelnöki biztos, illetve miniszteri biztos munkáját segíti és ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az állami vezető, a miniszterelnöki biztos, illetve a miniszteri biztos állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.
(6) A titkárságvezetőt akadályoztatása esetén a titkárság ügyrendjében meghatározott kormánytisztviselő helyettesíti.

159. § A közigazgatási államtitkár titkárságvezetője feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai részére.
A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETE

48. A Miniszterelnökség szervezeti egységei és munkatársai

160. § (1) A Miniszterelnökség önálló szervezeti egységei:
a) a főosztály és
b) a főosztályként működő kabinet, titkárság.
(2) A Miniszterelnökségen működő nem önálló szervezeti egység az osztály.

161. § (1) Az önálló szervezeti egység ellátja a Szabályzatban, továbbá a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető vagy a miniszter által számára meghatározott feladatokat.
(2) Az önálló szervezeti egység létszámát - a Szabályzatban meghatározott létszámkereten belül - az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető határozza meg.

162. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - az állami vezetőtől, illetve a miniszterelnöki biztostól kapott utasítás és iránymutatás alapján - vezeti, szervezi és ellenőrzi az önálló szervezeti egység munkáját és felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért.
(2) Az önálló szervezeti egység vezetője dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, ha jogszabály, a Szabályzat vagy a tevékenységét irányító vezető eltérően nem rendelkezik.
(3) Az önálló szervezeti egység vezetője az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben gondoskodik az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint annak mellékleteként a munkaköri leírások elkészítéséről, és jóváhagyásra felterjeszti azokat a tevékenységét közvetlenül irányító vezető, majd ezt követően a közigazgatási államtitkár részére.

163. § A főosztály (kabinet, titkárság) vezetőjének a helyettese
a) az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének az utasítása szerint helyettesíti az önálló szervezeti egység vezetőjét,
b) az általa vezetett osztály - ha van ilyen - tekintetében ellátja az osztályvezetői teendőket.

163/A. § A főosztályon (kabinetben, titkárságon) a főosztályvezető (kabinetfőnök, titkárságvezető) általános helyettesítésére egy, osztályt nem vezető főosztályvezető-helyettes (kabinetfőnök-helyettes, titkárságvezető-helyettes) a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével működhet.

164. § (1) Az osztályvezető az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének az utasítása szerint irányítja és ellenőrzi a vezetése alá tartozó osztály munkáját. Az osztályvezető felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.
(2) Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint az önálló szervezeti egység másik osztályának vezetője vagy az osztály munkatársai közül az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

165. § A Miniszterelnökség munkatársa
a) a feladatát közvetlen felettes vezetője irányítása alatt látja el, ha nem a közvetlen felettes vezető ad utasítást a Miniszterelnökség munkatársának, a Miniszterelnökség munkatársa köteles erről a közvetlen felettes vezetőt haladéktalanul tájékoztatni,
b) a feladatait a Miniszterelnökség érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a Miniszterelnökség belső szabályozásai által meghatározott módon és a munkaköri leírásában rögzítettek szerint, a felettesétől kapott utasítások, útmutatások alapján, a határidők betartásával köteles végrehajtani,
c) gondoskodik a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítéséről, valamint a döntéseknek a vezető utasítása szerinti végrehajtásáról,
d) köteles a szakmai tudását és ismereteit a munkakörhöz szükséges követelményekhez igazodó szinten tartani, a jogszabályokban vagy a munkáltató által előírt képesítést megszerezni,
e) jogszabályban meghatározott kivétellel köteles megőrizni a Miniszterelnökség működésével kapcsolatban tudomására jutott információkat,
f) köteles kerülni minden olyan tevékenységet, ami a Miniszterelnökség hátrányos megítéléséhez vezethet vagy egyéb módon a Miniszterelnökség érdekeit kedvezőtlenül érintheti,
g) közvetlen felettese kijelölése alapján köteles helyettesíteni munkatársát,
h) közreműködik a Miniszterelnökség által különböző hivatali célok megvalósításának érdekében szervezett tevékenységekben,
i) felelős a hivatali vagyon védelméért, a rendelkezésére bocsátott pénzügyi, valamint egyéb eszközök rendeltetésszerű kezeléséért, megőrzéséért és felhasználásáért,
j) tevékenységéért fegyelmi, valamint az Mt., a Kttv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Közszolgálati Szabályzat előírásai szerint - a munkajog keretei között - anyagi felelősséggel tartozik,
k) jogosult az információra a Miniszterelnökség és ezen belül a szervezeti egységek stratégiai céljairól, célkitűzéseiről, a Miniszterelnökség munkatársait érintő döntésekről,
l) jogosult szakmai kérdésekben kezdeményezésre, javaslattételre, véleménynyilvánításra,
m) jogosult a munkavégzés feltételeinek javítására irányuló javaslattételre, véleménynyilvánításra a munkahelyével, munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben,
n) jogosult megismerni a személyére vonatkozó, a Miniszterelnökségnél nyilvántartott adatokat, dokumentumokat,
o) jogosult a miniszter tárgyévben érvényes döntései szerint járó juttatásokra, szolgáltatásokra.

49. A Miniszterelnökség szervezeti egységeinek általános feladatai

166. § (1) A szakmai főosztályok feladat- és hatáskörükben - együttműködve más illetékes szervezeti egységekkel, a Szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával - a következő általános feladatokat látják el:
a) az országgyűlési, valamint kormányzati bizottságokkal való együttműködés keretében - a Miniszterelnökség illetékes vezetőjének eseti kijelölése alapján, a feladatkörében érintett államtitkár mellett - képviselik a Miniszterelnökséget az országgyűlési, valamint kormányzati bizottságokban,
b)
c) szükség esetén közreműködnek a Miniszterelnökség vezetői tárgyalásainak előkészítésében, gondoskodnak a tájékoztató és felkészítő anyagok elkészítéséről,
d) kormányjelentéseket, szükség szerint kormány-előterjesztést készítenek,
e) elemzik és értékelik a feladatkörükkel összefüggő nemzetközi eseményeket és összefüggéseket,
f) közreműködnek a Miniszterelnökség és más szervek, hatóságok, illetve a nemzetközi szervezetek képviseletei közötti érintkezésben, e szervezetek tagjainak a Miniszterelnökségen teendő látogatásainak szervezésében,
g) közreműködnek a Miniszterelnökséghez jelentkezők számára szervezett felvételi és pályaalkalmassági vizsgák tartalmának összeállításában, értékelésében, az újonnan felvettek szakmai alapképzésében és vizsgáztatásában, valamint a Miniszterelnökség kormánytisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai alkalmazottainak szakmai képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában; elkészítik a szakmai tevékenységgel összefüggő oktatási, felkészítési segédanyagokat, jegyzeteket és kidolgozzák a vizsgakérdéseket,
h) közreműködnek a Miniszterelnökség honlapja egyes oldalainak elkészítésében,
i) a fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai felügyeletéért – külön utasításban foglaltak szerint – felelős főosztályok az általuk felügyelt előirányzatok vonatkozásában végzik a támogatási kérelmek befogadását, elbírálását, felelősek a jogszabályok és belső szabályzatok alapján előírt támogatási dokumentáció biztosításáért, ellátják a beszámoltatási feladatokat, kapcsolatot tartanak a kérelmezőkkel, kedvezményezettekkel, továbbá együttműködnek a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörileg illetékes főosztályaival a támogatási szerződések elkészítése során,
j) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatában megjelölt felelős részére megküldik azokat a feladatkörüket érintő adatokat, amelyek a honlapon megjelenítendő vagy egyéb módon közzéteendő adatok körébe tartoznak,
k) a Miniszterelnökség esetleges érdeksérelme – így különösen szerződésszegés – esetén annak tényéről írásban haladéktalanul értesítik a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt – és a 77/E. §-ban meghatározott gazdasági társaság esetében a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkárt is –, az üggyel összefüggő valamennyi irat egyidejű megküldésével,
l) haladéktalanul értesítik a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt, amennyiben a feladatkörükbe tartozó szakterületek szabályozásának változása vagy egyéb körülmény a Miniszterelnökség szabályzatai felülvizsgálatát, új szabályozás megalkotását teszi szükségessé,
m) közreműködnek a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal együttműködve a felügyeletük alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a költségvetés-tervezési, -beszámolási és -zárszámadási feladatokban.
(2) A funkcionális szervezeti egységek - feladat- és hatáskörükben - együttműködve más illetékes szervezeti egységekkel, a Szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával - az (1) bekezdésben foglalt feladataik mellett - az alábbi, általános feladatokat látják el:
a) biztosítják a Miniszterelnökség felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges működési feltételeket,
b) támogatást nyújtanak a szervezeti egységek működésével összefüggő munkafolyamatok hatékony ellátásához.

50. A Miniszterelnökség irányító hatósági funkcióit ellátó szervezeti egységeinek feladatköre

167. § (1) A Miniszterelnökség irányító hatósági funkciót ellátó szervezeti egysége feladatkörében eljárva - az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikke, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 125. cikke és a vonatkozó hazai jogszabályok szerint - gondoskodik különösen
a) a 2007-2013-as, illetve 2014-2020-as programok végrehajtásáról,
b) az operatív programok, akciótervek kidolgozásáról és módosításáról,
c) a kiemelt projektek kiválasztásának előkészítéséről, a kiemelt projektek előrehaladásának nyomon követéséről és támogatásáról a kiemelt projektek eljárásrendjének megfelelően,
d) az operatív programra vonatkozó értékelési terv összeállításában való közreműködésről,
e) az adott operatív program monitoring bizottságának működtetéséről,
f) a támogatási konstrukciók meghirdetéséről,
g) a program irányítási és ellenőrzési rendszerének kialakításáról és egységes elvek alapján történő évenkénti aktualizálásáról,
h) az egységes elvek alapján meghatározott projektkiválasztási folyamat konstrukció-specifikus alkalmazásáról,
i) az Európai Unió szervezeteivel egységes elvek alapján történő kapcsolattartásról,
j) az egyes koordinációs feladatokkal megbízott szakmai munkaszervezetekkel történő együttműködésről és részükre információ szolgáltatásáról.
(2) A Miniszterelnökség irányító hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége az irányító hatósági feladatkör ellátása során szakmailag önállóan jár el. Az irányító hatósági önállóság megtartása mellett az irányító hatósági feladatot ellátó szervezeti egységek kötelesek együttműködni az egységes fejlesztéspolitikai intézményrendszer megvalósítása és működése érdekében, a több irányító hatóságra vonatkozó feladatok egységes ellátásában, valamint az intézményi közös adatbázis működéséhez szükséges információk teljes körű átadásában.
A MINISZTERELNÖKSÉG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZTÉSI FÓRUMAI

51. A miniszteri értekezlet

168. § (1) A miniszteri értekezlet során a résztvevők a miniszter irányításával áttekintik a Miniszterelnökség operatív feladatainak ellátását.
(2) A miniszteri értekezlet javaslatot tesz:
a) intézkedés tételére,
b) intézkedés elfogadására,
c) egyeztetés megindítására,
d) szükség esetén a közigazgatási egyeztetés során képviselendő miniszterelnökségi álláspontra.
(3) A miniszteri értekezletet a miniszter kabinetfőnöke készíti elő, a szervezeti egységek vezetői által javasolt napirendi pontoknak megfelelően.
(4) A miniszteri értekezlet vizsgálja az intézkedések megvalósulását.
(5) A miniszteri értekezlet
a) állandó résztvevői a miniszter, az államtitkárok és a miniszter kabinetfőnöke,
b) eseti résztvevői a helyettes államtitkárok.
(6) A miniszter a résztvevők tájékoztatása, javaslata alapján döntéseket hoz, intézkedéseket rendel el, további tájékoztatást kér, illetve iránymutatásokat ad.
(7) A miniszteri értekezlet összehívására eseti jelleggel, szükség szerint kerül sor.

52. A vezetői felkészítő értekezlet, a kormányzati döntéshozatali fórumok által tárgyalt anyagok véleményezése

169. § (1) A kormányülést közvetlenül megelőzően kerülhet sor a Kormány ülésén részt vevő állami vezető vezetésével az ülésre történő felkészítésre.
(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti felkészítése a stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár feladata.
(3) A felkészítő értekezlet résztvevőit, illetve a miniszter felkészítése esetén a stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkáron túli résztvevőit a felkészítendő vezető határozza meg.
(4) A Kormány és a közigazgatási államtitkári értekezlet ülésén tárgyalásra kerülő előterjesztéseket, jelentéseket a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár véleményezi.

53. A munkacsoport

170. § (1) A miniszter vagy a közigazgatási államtitkár a több helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére a feladatkörükben érintett kormánytisztviselőkből álló munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét és tagjait.
(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.
(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

54. Munkatársi értekezlet

171. § (1) A munkatársi értekezlet összehívására évente legalább egyszer, valamint szükség szerint a Miniszterelnökség állományának jelentős hányadát érintő szabályozásokról, eseményekről történő tájékoztatás, jövőbeni feladatok meghatározása, továbbá az állomány munkájának értékelése érdekében vagy egyéb, a munkatársi értekezlet vezetője által meghatározott okból, célból kerülhet sor.
(2) A munkatársi értekezletet a miniszterelnök vagy a miniszter hívja össze és vezeti.
(3) A munkatársi értekezlet résztvevői tekintetében lehet teljes vagy a dolgozók érdekeltség szerint csoportosított körére kiterjedően részleges.
(4) A meghívók kiküldéséről a Miniszteri Kabinet gondoskodik.
A MINISZTERELNÖKSÉG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK

55. Kiadmányozás

172. § (1) A döntés egyben kiadmányozási jog is.
(2) A kiadmányozási jog
a) a miniszter hatáskörében vagy feladatkörében hozott érdemi döntése aláírására,
b) - ha a Szabályzat így rendelkezik - a miniszter hatáskörébe vagy kizárólagos feladatkörébe tartozó döntés előkészítésére és a miniszter nevében történő aláírására vagy
c) a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy e körben történő döntésének meghozatalára
ad felhatalmazást.
(3) A miniszter kiadmányozza
a) a miniszteri rendeletet, a közjogi szervezetszabályozó eszközt,
b) a köztársasági elnöknek címzett ügyiratokat,
c) a jogszabály által a miniszter hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott iratokat a közigazgatási államtitkár terjeszti elő kiadmányozásra.
(5) Az önálló szervezeti egység vezetője - a felette irányítási jogot gyakorló állami vezető vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - kiadmányoz minden, a minisztérium állami vezetőinek kiadmányozási jogkörébe nem tartozó iratot.
(6) A kormányzati döntés-előkészítés során készült tárcavéleményt a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár kiadmányozza. Ha a helyettes államtitkárságok közötti véleményeltérés szükségessé teszi, a közigazgatási államtitkár dönt.

173. § (1) A közigazgatási államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben kiadmányozza:
a) a kormány-előterjesztést és a Kormányhoz benyújtandó jelentést,
b) a nemzetközi szervezetek és intézmények számára, valamint a külképviseletek vezetőinek címzett ügyiratot.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közigazgatási államtitkár egyes ügycsoportok vagy egyes nemzetközi szervezetek, intézmények tekintetében a kiadmányozási jogot a műveletek hatékony ellátásának biztosítása érdekében az önálló szervezeti egység vezetőjére vagy kormánytisztviselőre állandó jelleggel átruházhatja.

174. § A parlamenti államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben kiadmányozza a törvényjavaslat, országgyűlési határozati javaslat parlamenti tárgyalása során benyújtandó dokumentumok közül
a) az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ.) 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői tájékoztatást,
b) az egységes javaslattervezetet, átdolgozott egységes javaslattervezetet, második egységes javaslattervezetet, kiegészítő egységes javaslattervezetet,
c) a zárószavazást előkészítő módosító javaslatot, valamint
d) az elfogadott törvény szövegét.

175. § A területi közigazgatásért felelős államtitkár
a) kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok alapító okiratainak módosítását,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának módosítása során a szervezeti és működési szabályzatot véleményezésre megküldi a szakmai irányító miniszterek, valamint a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére.

176. § A miniszter - ha a kiadmányozásra a miniszter nevében más személy jogosult - a kiadmányozásra jogosult, valamint a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy a döntését az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján, feladat- és hatáskörében eljárva, határidőben hozza meg.

177. § (1) Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a Szabályzatban, illetve az ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.
(2) A 172. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a Szabályzatban, valamint az ügyrendben meghatározott helyettesítési rendben eljárva a helyettesítés magában foglalja a kiadmányozási jogot.
(3) A miniszterelnök jogosult kiadmányozni mindazon döntéseket, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal, illetve azon döntéseket, melyeket jogszerűen saját hatáskörébe vonhat.
(4) A miniszter és az államtitkár kiadmányozza a jogszabály által a hatáskörébe utalt és az át nem ruházott hatáskörben hozott döntést.
(5) A miniszterelnök-helyettes jogosult a jogszabályokban és a miniszterelnök által meghatározott ügyekben számára biztosított hatáskörben a döntések kiadmányozására.
(5a) A tárca nélküli miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a kiadmányozásra.
(6) A helyettes államtitkár és a miniszterelnöki biztos a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a döntéseinek kiadmányozására.
(7) Ha a kiadmány egyúttal az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásnak is minősül, azt kiadmányozás előtt, a megalapozott döntést lehetővé tevő ésszerű határidőn belül külön utasításban foglaltak szerint meg kell küldeni véleményezésre és ellenjegyzésre a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére. A kötelezettségvállalást tartalmazó kiadmány létrehozására irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell minden olyan dokumentumot és információt, amely a szabályszerű kötelezettségvállalás feltétele. A kezdeményező teljes körűen felel a kötelezettségvállalást tartalmazó kiadmány, illetve a létrehozására irányuló kezdeményezés megfelelő előkészítettségéért.
(8)
(9) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselőnek, a Kormány tagjának, az Állami Számvevőszék elnökének, az alapvető jogok biztosának címzett ügyiratot, valamint az országgyűlési képviselő írásbeli megkeresésére adott válasz tervezetét - a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőző, a megalapozott döntést lehetővé tevő ésszerű határidőn belül - utasítástól függően a miniszterelnöki biztos, a miniszter vagy az államtitkár részére fel kell terjeszteni. A továbbításra kerülő megkereséseket a miniszterelnöki biztos vagy a miniszter kabinetfőnöke kiadmányozza.

56. Az alapvető jogok biztosával való kapcsolattartás

178. § (1) Az alapvető jogok biztosa által végzett vizsgálatot a Miniszterelnökség önálló szervezeti egységeinek elő kell segíteniük.
(2) A szervezeti egységek a feladatkörükbe tartozó, az alapvető jogok biztosa megkeresésére, jelentésére és ajánlására adott válasz tervezetét - a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően - a közigazgatási államtitkár útján terjesztik fel.

57. A munkavégzés általános szabályai

179. § (1) A miniszter a feladatköreinek ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársainak. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak - a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett - a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett vezető - ide nem értve a miniszter kabinetfőnökét, valamint a közigazgatási államtitkár titkárságának vezetőjét - az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetőtől, valamint a tevékenységet irányító vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását - ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik - a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét vagy ha erre sincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.
(4) Hatásköri vita esetén az intézkedésre jogosult szervezeti egységet a hatásköri vitában érintett szervezeti egységeket irányító helyettes államtitkár, államtitkár vagy a miniszterelnöki biztos jelöli ki, ilyen közös vezető hiányában a miniszter dönt.

58. Az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített tervezetek Miniszt erelnökségen belül történő egyeztetési rendje

180. § (1) Az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített tervezetek tekintetében a Miniszterelnökség egységes álláspontot alakít ki.
(2) A Kormány ügyrendje szerinti előzetes egyeztetés (a továbbiakban: előzetes egyeztetés) keretében a minisztériumok által előzetes vélemény kikérése céljából megküldött előterjesztéseket, jelentéseket, illetve miniszteri rendelet tervezeteket (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: tervezet) a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár elektronikus úton fogadja.
(3) A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár a tervezet előzetes egyeztetése során gondoskodik
a) szükség szerint a feladatkör szerint érintett állami vezető irányítása alá tartozó egyes szervezeti egységek (a továbbiakban: érintettek) véleményének beszerzéséről,
b) kötelezően az Igazságügyi Minisztérium és a tervezet tartalmától függően a Nemzetgazdasági Minisztérium véleményének beszerzéséről,
c) kötelezően a stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár tájékoztatásáról.
(4) Az érintetteknek a tervezettel kapcsolatos, a közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságra vonatkozó érdemi javaslatukat és a javaslatot alátámasztó rövid véleményt tartalmazó álláspontjukat - az ügyintéző nevét és elérhetőségét is feltüntetve - a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által - a Kormány ügyrendjében előírt határidőt figyelembe véve - meghatározott határidőn belül elektronikus úton kell eljuttatniuk a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által kijelölt személy vagy személyek részére. Amennyiben az érintettek a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által jelzett határidőben nem adnak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetre észrevételt nem tesznek.
(5) Ha az előzetes egyeztetésbe bevont államtitkár több helyettes államtitkárt irányít, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok egységes véleményt adnak. Az egységes véleményt a tárgykör szerint első helyen felelős helyettes államtitkár elektronikusan küldi meg a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által kijelölt személy részére. Kivételesen indokolt esetben önálló helyettes államtitkári álláspont is adható.
(6) A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsáthatósága és honlapon történő közzététele tárgyában hozott döntésről és a Miniszterelnökség álláspontjáról a tervezetet előkészítő minisztériumot (kormányhivatalt), valamint az érintetteket elektronikus úton tájékoztatja.
(7) A stratégiai ügyekért felelős államtitkár döntése szerint részt vehet a (4) és (5) bekezdés szerinti véleményezésben az ott meghatározott feltételek betartásával.

181. § (1) A minisztériumok (kormányhivatalok) által előkészített tervezetek közigazgatási egyeztetése során az egységes miniszterelnökségi álláspont érvényesülése érdekében a beérkező tervezeteket a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár elektronikus úton megküldi az érintetteknek. Az érintetteknek a tervezettel kapcsolatos álláspontjukat a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által - a Kormány ügyrendjében előírt határidőket figyelembe véve - meghatározott határidőn belül, elektronikus úton kell eljuttatniuk a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által kijelölt személy vagy személyek részére.
(2) Amennyiben az érintettek a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által jelzett határidőben nem adnak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetre észrevételt nem tesznek.
(3) Ha egy államtitkár több helyettes államtitkárt irányít, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok egységes véleményt adnak. Az egységes véleményt a tárgykör szerint első helyen felelős helyettes államtitkár elektronikusan küldi meg a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által kijelölt személy részére. Kivételesen indokolt esetben önálló helyettes államtitkári álláspont is adható.
(4) A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár az érintettek észrevételeinek figyelembevételével elkészíti a Miniszterelnökség egységes véleményét összefoglaló tárcavélemény tervezetét. A Kormányirodát irányító helyettes államtitkár a Miniszterelnökség álláspontjáról az érintetteket elektronikus úton tájékoztatja.
(5) Ha az érintettek észrevételei között egyeztetés során fel nem oldható véleménykülönbség marad fenn, a közigazgatási államtitkár egyeztetést tart. A közigazgatási államtitkár döntése alapján, szükség esetén a miniszteri értekezlet javaslatot tesz a miniszternek a Miniszterelnökség egységes álláspontjára.

182. § (1) Amennyiben a tervezetet észrevételezésre vagy véleményezésre küldő minisztérium a beérkezett észrevételek tárgyában szóbeli egyeztetést tart, a Miniszterelnökséget elsősorban a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által kijelölt személy(ek) képviselik.
(2) A Miniszterelnökséget az (1) bekezdésben meghatározott személy(ek)en túl a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által a tervezetre észrevételt tevő szervezeti egység részéről felkért személy(ek) is képviselhetik.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben az egységes miniszterelnökségi álláspont képviselete indokolja, a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár a képviseletre a szakterület szerint illetékes, illetve az egységes miniszterelnökségi vélemény kialakításában leginkább közreműködő szervezeti egységet irányító államtitkárt vagy helyettes államtitkárt kéri fel.
(4) Az egységes miniszterelnökségi álláspont érvényesülése érdekében a szóbeli egyeztetésen a Miniszterelnökség képviseletére kijelölt vagy felkért személy(ek) a szóbeli egyeztetést megelőzően egyeztetni kötelesek.
(5) A szóbeli egyeztetések eredményéről az egyeztetésen részt vevő személy(ek) a szervezeti egységének (egységüknek) vezetőjét, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár által kijelölt személyt elektronikus úton minden esetben köteles(ek) tájékoztatni. Kiemelt jelentőségű tervezetek esetében a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár képviseletében eljáró személy a közigazgatási államtitkár titkárságát elektronikusan is tájékoztatja.

183. § Az államtitkárok az általuk irányított helyettes államtitkárok vonatkozásában a 180-181. §-ban meghatározott egyeztetések részletes rendjét meghatározhatják.

184. § A Kormány ügyrendje szerint a kormányzati döntés-előkészítés körébe nem tartozó, az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített közjogi szervezetszabályozó eszköz - az egyes minisztériumok szervezeti és működési szabályzatáról rendelkező közjogi szervezetszabályozó eszközök kivételével - véleményezésére az önálló szervezeti egységek nem kötelezhetők.

59. A Miniszterelnökségen előkészített tervezetek egyeztetési rendje

185. § (1) A Miniszterelnökségen belül elkészített szakmai koncepciók, jelentősebb tervezetek Miniszterelnökségen belül történő egyeztetésének megkezdésére (a továbbiakban: belső egyeztetés) a miniszteri értekezlet tesz javaslatot. A miniszteri értekezletre a feladat elvégzéséért felelősként megjelölt, ennek hiányában egyedi kijelölés alapján a tárgykörért felelős önálló szervezeti egységnek (a továbbiakban: előkészítésért felelős szervezeti egység) - a rendelkezésre álló információknak megfelelően kitöltött, a Kormány ügyrendjében meghatározott forma szerinti - előterjesztést kell benyújtania.
(2) A tervezetet a Szabályzat alapján az előkészítésért felelős szervezeti egység köteles - a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egységek bevonásával - előkészíteni. Az előkészítésbe bevont szervezeti egység a feladatkörének megfelelő részanyagok, részmunkák kidolgozásával köteles részt venni a tervezet előkészítésében.
(3) A tervezet belső egyeztetését és a szakminisztériumokkal történő egyeztetését megelőzően, valamint a közigazgatási államtitkári értekezlet napirendjére felterjesztésre kerülő minden olyan javaslatot, amelynek pénzügyi vagy költségvetési kihatása van, előzetes egyeztetésre meg kell küldeni a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére az abban foglaltak gazdasági megalapozottságának vizsgálata érdekében. A tervezet pénzügyi tartalmi megalapozottságáért, valamint a más jogszabályokkal való rendszertani összhangért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelésért az előkészítésért felelős szervezeti egység viseli a felelősséget.
(4) A tervezet belső egyeztetését az előkészítésért felelős szervezeti egység - az előkészítésért felelős szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető útján - végzi. A tervezet belső egyeztetésébe a Miniszterelnökségen működő helyettes államtitkárokat, a közigazgatási államtitkárt és a parlamenti államtitkárt kell bevonni.
(5) A tervezetek belső egyeztetésére legalább 5 munkanapos határidőt kell biztosítani, ettől eltérni csak kivételes esetben külön indokolás mellett lehet.
(6) A beérkezett véleményeket az előkészítésért felelős szervezeti egység érvényesíti, véleményeltérés esetén a vitás kérdéseket az önálló szervezeti egységek vezetői vagy megbízottjaik személyes tárgyalás, munkaértekezlet, ennek sikertelensége esetén a helyettes államtitkárok, a helyettes államtitkárok közötti vita esetén a közigazgatási államtitkár útján rendezik.

186. § (1) A tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságáról és honlapon történő közzétételéről a közigazgatási államtitkár, szükség szerint a miniszteri értekezlet dönt.
(2) A tervezet közigazgatási egyeztetését és a kormány-előterjesztések benyújtásának előkészítését az előkészítésért felelős szervezeti egység folytatja le a minisztériumok, az érintettek, a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár, valamint a társadalmi szervezetek bevonásával.
(3) A közigazgatási államtitkári értekezlet vagy a Kormány által megtárgyalandó előterjesztés, javaslat, jelentés vagy tájékoztató esetén az előkészítésért felelős szervezeti egység - a közigazgatási államtitkári értekezlet vagy a kormányülés napirendjére való felvétel kezdeményezésével egyidejűleg - a tervezet tartalmát összefoglalva, az egyeztetés során esetleg felmerült vitás és megoldandó kérdésekről elektronikus úton tájékoztatja a Kormányirodát irányító helyettes államtitkárt.

187. § (1) A miniszteri rendelet kihirdetésének kezdeményezését megelőzően a tervezet előkészítéséért felelős szervezeti egység vezetője gondoskodik az igazságügyi miniszter egyetértésének beszerzéséről.
(2) A miniszteri rendelet-tervezet normaszövegének aláírását és kihirdetését
a) három példányban,
b) a miniszteri rendelet-tervezettel, valamint a közigazgatási egyeztetés eredményének bemutatását tartalmazó - a miniszternek és a közigazgatási államtitkárnak címzett - feljegyzéssel
kell kezdeményezni.
(2a) Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendelet-tervezet a miniszter részére aláírásra akkor terjeszthető fel, ha azzal az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár egyetért.
(3) A miniszteri rendelet-tervezet aláírásának és kihirdetésének kezdeményezésekor a normaszöveget elektronikusan a Magyar Közlöny kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltöltő felületről elérhető informatikai rendszer útján is továbbítani kell a felelős szerkesztő részére.

188. § (1) A miniszterelnök-helyettes által kezdeményezett előterjesztés, jelentés, illetve rendelet tervezetét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: tervezet) a feladat elvégzéséért felelősként megjelölt, ennek hiányában az egyébként a tárgykörért felelős szervezeti egység köteles - szükség esetén az érintett további szervezeti egységek bevonásával - előkészíteni és a Miniszterelnökségen belüli egyeztetéseket lefolytatni. Az előkészítésbe bevont szervezeti egység a feladatkörének megfelelő részanyagok kidolgozásával köteles részt venni a tervezet előkészítésében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tervezetre a 185. § (3)-(6) bekezdését, a 186. § (2)-(3) bekezdését, valamint a 187. § (1), (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátásáról a közigazgatási államtitkár dönt, a miniszterelnök rendeletét a miniszter útján kell aláírásra felterjeszteni.

60. A Miniszterelnökség működésével kapcsolatos további eljárási kérdések

189. § (1) Ha valamely miniszter vagy önálló szabályozó szerv vezetőjének (e § alkalmazásában a továbbiakban: más miniszter) rendelete a miniszter egyetértésével vagy véleményének kikérését követően adható ki, abban az esetben a miniszternek a más miniszter részére rendeletalkotásra felhatalmazást megadó jogszabály szerinti, a Statútumban meghatározott feladatok ellátásáért felelős állami vezető útján kell egyetértésre vagy véleményezésre felterjeszteni más miniszter rendeletét.
(2) Amennyiben a Statútumban meghatározott feladatok ellátásáért felelős állami vezető nem állapítható meg, vagy több állami vezető felelős a feladatok ellátásáért, úgy a közigazgatási államtitkár útján kell egyetértésre vagy véleményezésre felterjeszteni más miniszter rendeletét.

190. § (1) A kormányzati döntés-előkészítés keretében a szakterületek különböző fórumokra, értekezletekre anyagokat, előterjesztéseket csak a közigazgatási államtitkár útján küldhetnek.
(2) A miniszter tájékoztatását szolgáló, állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.
(3) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselők, a Kormány tagja, valamint az országgyűlési képviselő megkeresésére adott válasz tervezetét - a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőző, a vezető megalapozott döntését lehetővé tevő ésszerű határidőn belül - a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.
(4) A közigazgatási államtitkár útján jóváhagyásra felterjesztett iratokat ellátja kézjegyével az előkészítő ügyintéző, az előkészítő önálló szervezeti egység vezetője, valamint a felterjesztő helyettes államtitkár.
(5) A miniszterelnök tájékoztatását szolgáló, a miniszterelnök állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a miniszter útján kell felterjeszteni.

191. § (1) A Miniszterelnökség valamennyi vezetője és munkatársa köteles a miniszterelnökségi feladatok végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért, az egyeztetések lebonyolításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek.
(2) Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, elsődlegesen az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a miniszter, az államtitkár, a helyettes államtitkár, illetve a miniszterelnöki biztos kijelölt.
(3) Egyeztetést a szervezeti egység vezetője a hivatali út betartásával kezdeményezhet. Közvetlen egyeztetést az érintett szervezeti egységek az irányító vezetők előzetes engedélyével és folyamatos tájékoztatása mellett folytathatnak.

192. § (1) A Miniszterelnökség működését szabályozó belső normák előkészítése és a Miniszterelnökségen belüli egyeztetése a szabályozás tárgya szerint feladatkörrel rendelkező szervezeti egység feladata.
(2) Az egyeztetés során az előkészítésért felelős szervezeti egység a tervezetről a feladatkörük szerint érintett vezetők és szervezeti egységek véleményét kikéri.
(3) A tervezetet az előkészítő véleményezésre megküldi az abban foglaltak gazdasági és jogi megalapozottságának vizsgálata érdekében a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére.
(4) A tervezetet a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár szükség szerint észrevételeivel további egyeztetésre visszaküldi a kibocsátónak.
(5) A belső szabályozás közzétételéről a Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya gondoskodik.

61. Az ügyintézési határidő

193. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályokban, a HHSZ.-ben, a Kormány ügyrendjében és egyéb kormányhatározatokban foglalt, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.
(2) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.
(3) A határidőket naptári nap vagy naptári nap és óra megjelölésével kell meghatározni.
(4) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.
(5) Ha a feladat az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző ennek okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a felettes a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket haladéktalanul tájékoztatni kell.

62. A Miniszterelnökség képviselete

194. § (1) A Miniszterelnökséget a miniszter képviseli. A miniszter akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a Szabályzat miniszter helyettesítésének rendjére irányadó rendelkezései az irányadók. Az államtitkárok egyidejű akadályoztatása esetén a Miniszterelnökséget a miniszter kabinetfőnöke képviseli.
(2) Nemzetközi programokon a miniszter akadályoztatása esetén a minisztert - eltérő rendelkezés hiányában - a miniszter által kijelölt állami vezető képviseli.
(3) A kormánybizottságokban, tárcaközi fórumokon, a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel való kapcsolatokban a Miniszterelnökséget a miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár, valamint - a szakterületét érintő kérdésekben, illetve a miniszter, államtitkár vagy helyettes államtitkár megbízása alapján - az erre felhatalmazott, vezetői megbízással rendelkező személy képviseli.
(4) A Miniszterelnökségnek a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a jogi képviseletért felelős szervezeti egység e feladattal megbízott kormánytisztviselői látják el, illetve szükség szerint külső kapacitás igénybevételével szervezik, kivéve ha az ügy sajátosságára tekintettel a miniszter vagy a miniszter kabinetfőnöke a képviselet ellátására más szervezeti egység ügyintézőjét jelöli ki.
(5) Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek előkészítése során a Miniszterelnökség képviseletét a miniszter írásos meghatalmazása alapján kijelölt vezető látja el. E projektek megvalósítása során a miniszter a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.
(6) Az Országgyűlés bizottsága előtt a Miniszterelnökséget - a parlamenti államtitkár általi kijelölése esetén - a feladatkörében érintett államtitkár képviseli.

63. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

195. § (1) A Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a sajtó részére tájékoztatást a miniszter, az államtitkár, illetve az általuk kijelölt személy adhat.
(2) A Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben interjút - az (1) bekezdésben megjelöltek eltérő döntése hiányában - csak a Miniszteri Kabinet szervezésében lehet adni. A Miniszterelnökség nevében a miniszterelnök-helyettes, a miniszter vagy az államtitkár nyilatkozik.
(3)
(4) A sajtó útján nyilvánosságra hozott közlemény kiadásáról a Miniszteri Kabinet gondoskodik.
(5) A Miniszterelnökségre vonatkozó javaslatokra és bírálatokra a sajtónyilvános válaszról és a válaszoknak a sajtóhoz történő eljuttatásáról a Miniszteri Kabinet gondoskodik.
AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELET

63/A. Az Állandó Képviseletre vonatkozó általános rendelkezések
195/A. § (1) Az európai uniós ügyekért felelős államtitkár szakmailag felügyeli és irányítja az Állandó Képviseletet.
(2) Az Állandó Képviselet szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a miniszter utasításban állapítja meg, amely nem lehet ellentétes a Szabályzat rendelkezéseivel.
63/B–63/D.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

196. § (1) A miniszter kiadja a gazdálkodási és számviteli szabályzatokat, melyek körében szabályozza:
a) a gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével - kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
b) a számviteli politikát, a számlatükör, a számlarend, a leltározás, értékelés és önköltségszámítás rendjét, a pénz- és értékkezelés rendjét, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjét,
c) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási, módosítási, átcsoportosítási rendjét és a fejezeti kezelésű előirányzatok számviteli politikáját,
d) a belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések rendjét,
e) a beszerzések és a közbeszerzések lebonyolításának rendjét,
f) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,
g) a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat,
h) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,
i) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,
j) a vezetékes és rádiótelefonok használatát,
k) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.
(1a) A miniszter kiadja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódó szabályzatot.
(2) A közigazgatási államtitkár kiadja
a) a közszolgálati szabályzatot,
b) a közszolgálati adatvédelmi szabályzatot,
c) az irat- és adatkezelési szabályzatot (melynek részét képezi a bélyegzők használatához kapcsolódó szabályzat),
d) a biztonsági szabályzatot (a minősített adatok védelmére),
e)–f)
g) az esélyegyenlőségi tervet,
h) a tűz- és munkavédelmi szabályzatot,
i) a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó szabályzatokat, ideértve a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.
j)
(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő szabályzatokon túl a miniszter további szabályzatok kiadásáról is rendelkezhet, a közigazgatási államtitkárt további szabályzatok kiadására jogosíthatja fel.

197. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a Szabályzat végrehajtására, így különösen az egyes osztályok feladatkörének meghatározására ügyrendet készít.
(2) Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetőjének javaslatára az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető írja alá, majd az ügyrendet jóváhagyásra a közigazgatási államtitkár elé terjeszti.
(3) Az egyes minisztériumokban (kormányhivatalokban) előkészített tervezetek Miniszterelnökségen belül történő egyeztetésének részletes rendjéről - különös tekintettel az együttműködési kötelezettségre és horizontális kapcsolattartásra - az államtitkárok és a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok közös ügyrendet dolgozhatnak ki. A közös ügyrendet a közigazgatási államtitkár adja ki.

2. függelék az 1/2014. (VII. 23.) MvM utasításhoz6


A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

1.

2. A MINISZTERELNÖK-HELYETTES IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

2.1. Miniszterelnök-helyettesi Kabinet

2.1.1. A Miniszterelnök-helyettesi Kabinet segíti a kabinetfőnököt feladatai ellátásában, elsősorban koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, melyek keretében
a) a Miniszterelnökségen belül koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti a miniszterelnök-helyettes feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat,
b) támogatást nyújt és szervezi a miniszterelnök-helyettes hivatali teendőit és közéleti szerepléseit,
c) a Miniszterelnökség szervezeti egységei számára közvetíti a miniszterelnök-helyettes állásfoglalásait,
d) a miniszterelnök-helyettes döntése szerint részt vesz az egyes szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,
e) kezdeményezi a külföldi látogatásokhoz és hazai tárgyalásokhoz szükséges tárgyalási és háttéranyagok elkészítését, ezeket véleményezi és rendezi,
f) a miniszterelnök-helyettes megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat,
g) a miniszterelnök-helyettes előadásaihoz, beszédeihez és írásaihoz javaslatokat készít vagy a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől javaslatokat kér és ezeket véleményezi,
h) szervezi és nyilvántartja a miniszterelnök-helyettes hivatalos programjait, sajtószerepléseit,
i) kezeli a miniszterelnök-helyettes személyéhez közvetlenül kapcsolódó levelezést,
j) rendszerezi és döntésre előkészíti a miniszterelnök-helyettesnek címzett ügyirat- és levélforgalmat, eljuttatja a miniszterelnök-helyettes által intézkedésre kiadott anyagokat a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez,
k) nyilvántartja és szervezi a miniszterelnök-helyettes országgyűlési kötelezettségeit,
l) kapcsolatot tart a minisztériumokkal és egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
m) válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat és gondoskodik a miniszterelnök-helyettes megfelelő időben történő tájékoztatásáról.

3. A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

3.1. Miniszteri Kabinet

3.1.1. A Miniszteri Kabinet segíti a kabinetfőnököt feladatai ellátásában, melynek során elsősorban koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, így különösen
a) a Miniszterelnökségen belül koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat,
b) támogatást nyújt és szervezi hivatali teendőit és közéleti szerepléseit,
c) a Miniszterelnökség szervezeti egységei számára - a helyettes államtitkárok, illetve a miniszterelnöki biztos útján - közvetíti a miniszter utasításait és állásfoglalásait,
d) a miniszter döntése szerint részt vesz az egyes szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,
e) kezdeményezi a külföldi látogatásokhoz és hazai tárgyalásokhoz szükséges tárgyalási és háttéranyagok elkészítését, ezeket véleményezi és rendezi,
f) a miniszter megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat,
g) a miniszter előadásaihoz, beszédeihez és írásaihoz javaslatokat készít vagy a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől javaslatokat kér és ezeket véleményezi,
h) szervezi és nyilvántartja a miniszter hivatalos programjait, sajtószerepléseit,
i) kezeli a miniszter személyéhez közvetlenül kapcsolódó levelezést,
j) rendszerezi és döntésre előkészíti a miniszternek címzett ügyirat- és levélforgalmat, eljuttatja a miniszter által intézkedésre kiadott anyagokat a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez,
k) nyilvántartja és szervezi a miniszter országgyűlési kötelezettségeit,
l) kapcsolatot tart a minisztériumokkal és egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
m) válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat és gondoskodik a miniszter megfelelő időben történő tájékoztatásáról,
n) ellátja a sajtóirodai feladatokat.

3.1.2. A Miniszteri Kabineten osztályként működő Miniszteri Titkárság
a) biztosítja a miniszter munkájához kapcsolódó adminisztratív és koordinációs feladatok előkészítését és folyamatos ellátását, továbbá mindazon ügyek vitelét, melyet a miniszter számára meghatároz,
b) gondoskodik az Állami Futárszolgálat útján küldendő nem minősített küldemények fogadásáról és továbbításáról.

3.1.3. A Miniszteri Kabinetben osztályként működő Nemzetbiztonsági Iroda elemző feladatai körében
a) biztosítja a miniszterelnök és a miniszter napi tájékoztatókkal történő ellátását a világpolitika, a külpolitika és a világgazdaság aktuális legfontosabb kérdéseiről,
b) Magyarország számára stratégiai jelentőségű nemzetközi kérdésekhez kapcsolódóan, illetve azonnali reagálást igénylő témákban igény szerint felkészítőt, háttéranyagot készít,
c) figyelemmel kíséri a miniszterelnök és a miniszter külföldi vonatkozású programjait, írásban továbbítja az ezekkel összefüggő információs igényeket,
d) koordinálja és továbbítja az Információs Hivatalnak a Kormány tagjaitól érkezett egyes információs igényeket, a Miniszterelnökség szervezetén belül begyűjti az információs igényeket, e körben gyűjti és értékeli a nemzetbiztonsági relevanciájú tájékoztató jelentéseivel kapcsolatos visszajelzéseket,
e) gondoskodik az egyes állami szervektől a Nemzetbiztonsági Irodára beérkező nemzetbiztonsági relevanciájú információk elemzéséről, feldolgozásáról, értékeléséről, közreműködik a Miniszterelnökség által az Alkotmányvédelmi Hivatallal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal és más állami szervekkel szemben támasztott információs igények meghatározásában,
f) részt vesz az Információs Hivatal időszerű feladatainak összeállításában.

3.1.4. A Miniszteri Kabinetben osztályként működő Nemzetbiztonsági Iroda külső kapcsolatokkal összefüggő, jogi és adminisztratív feladatai körében
a) előkészíti - az Információs Hivatal bevonásával - az Információs Hivatalra vonatkozó jogi szabályozást, az előkészített tervezetek közigazgatási egyeztetését a Miniszterelnökség illetékes szervezeti egységének közreműködésével lefolytatja,
b) véleményezi - az Információs Hivatal bevonásával - a más tárcák által előkészített, nemzetbiztonsági relevanciájú előterjesztéseket, képviseli a kialakított álláspontot azok egyeztetése során, szükség esetén írásos vagy szóbeli formában részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten, illetve a kormányülésen az Információs Hivatalt képviselő személy felkészítésében,
c) szükség szerint közreműködik az Információs Hivatalt érintő előterjesztések Országgyűlés előtti tárgyalásában,
d) ellátja - a Miniszterelnökség illetékes szervezeti egysége közreműködésével - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló kormányrendelet értelmében az Információs Hivatal vonatkozásában a fejezetet irányító szerv számára jogszabályban előírt feladatokat, az Információs Hivatallal közösen részt vesz a költségvetési tárgyalásokon,
e) az Információs Hivatal tekintetében - az Információs Hivatallal egyeztetve - végzi a tárcaszintű adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár felé,
f) lefolytatja - a jóváhagyott éves ellenőrzési terv szerint - a szabályszerűségi, pénzügyi teljesítmény-ellenőrzéseket, rendszerellenőrzéseket, megbízhatósági ellenőrzéseket, amelyek magukban foglalják mind a költségvetési, mind a szakmai ellenőrzést,
g) végzi az Információs Hivatal személyi állománya és az Információs Hivatallal közreműködő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése miniszteri elrendelésének, megszüntetésének, valamint a szakvélemény ellenjegyzésének előkészítését,
h) végzi a jogszabályok által az Információs Hivatal tekintetében a miniszter hatáskörébe utalt személyügyi döntésekhez és munkajogi természetű teendők ellátásához szükséges előkészítő munkát,
i) - feladatkörében - előkészíti a jogszabályok által a miniszter jogorvoslati jogkörébe utalt döntéseket.

3.2. Koordinációs és Elemzési Főosztály

3.2.1. A Koordinációs és Elemzési Főosztály koordinációs tevékenysége keretében:
a) koordinálja a miniszter, valamint a kormányzati szervek és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők közötti társadalmi és kormányzati egyeztetéseket,
b) feladata a Kormány és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők közötti együttműködés elősegítése, koordinálása és kapcsolattartás,
c) a kormányzati és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselői igényeket figyelembe véve kialakítja a területi egyeztetések rendszerét, meghatározott időközönként egyeztetéseket kezdeményez, az aktuális egyeztetéseket megszervezi és lebonyolítja, szükség szerint részt vesz az egyeztetések lefolytatásában,
d) közvetlen kapcsolatban áll a Kormánnyal és a kormányzati szervekkel, valamint az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőkkel és az általuk kijelölt munkatársakkal,
e) részt vesz a miniszter által kijelölt kormányzati koordinációs feladatok megtervezésében, lebonyolításában és az eredmények bemutatásában,
f) megtervezi a miniszter által kijelölt kormányzati koordinációs feladatokat, részt vesz azok lebonyolításában, és közreműködik az eredmények bemutatásában,
g) a Miniszterelnökség képviseletére jogosult állami vezető részére, valamint a kormányzati szervek és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők közötti egyeztetések koordinációjához szükséges felkészítő és összefoglaló anyagokat, valamint feljegyzéseket és statisztikákat készít.

3.2.2. A Koordinációs és Elemzési Főosztály elemzési tevékenysége keretében:
a) feladata a miniszterhez beérkező egyedi kérdések és panaszok kivizsgálása, értékelése és kezelése,
b) segíti a miniszter szakmai munkáját,
c) figyelemmel kíséri a miniszter számára beérkező irományokat,
d) gondoskodik a miniszter számára politikai, gazdasági és társadalmi területeken kutatások, tanulmányok és elemzések elkészítéséről, a már meglévő kutatások, tanulmányok és elemzések adatainak aktualizálásáról.

3/A. A PAKSI ATOMERŐMŰ KÉT ÚJ BLOKKJA TERVEZÉSÉÉRT, MEGÉPÍTÉSÉÉRT ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

3/A.1. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet

3/A.1.1. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet
a) ellátja a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter (a 3/A. alcím alkalmazásában a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) által meghatározott feladatokat,
b) koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat, különösen a Kormány és – a Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya koordinációja mellett – az Országgyűlés üléseire történő felkészülést,
c) támogatást nyújt és szervezi a tárca nélküli miniszter hivatali teendőit és közéleti szerepléseit, a tárca nélküli miniszter utasításai alapján irányítja a tárca nélküli miniszter sajtófőnökének munkáját, így különösen válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat, és gondoskodik a tárca nélküli miniszter megfelelő időben történő tájékoztatásáról,
d) a tárca nélküli miniszter döntése szerint részt vesz a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,
e) feladatainak hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői és munkatársai részére,
f) a feladatkörébe utalt ügyekben felelős az Európai Unió tagállamaival, az Európai Bizottsággal és más nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásért,
g) kezdeményezi a külföldi látogatásokhoz és hazai tárgyalásokhoz szükséges tárgyalási és háttéranyagok elkészítését, ezeket véleményezi és rendezi,
h) a tárca nélküli miniszter megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat, – a Parlamenti Kapcsolatok Főosztályával együttműködve – kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival, a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel is,
i) a tárca nélküli miniszter előadásaihoz, beszédeihez és írásaihoz a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől javaslatokat kér, és véleményezi azokat,
j) rendszerezi és döntésre előkészíti a tárca nélküli miniszter számára címzett ügyirat- és levélforgalmat, eljuttatja a tárca nélküli miniszter által intézkedésre kiadott anyagokat a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez,
k) kapcsolatot tart a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
l) összeállítja a tárca nélküli miniszteri értekezlet napirendjét.

3/A.2. PTNM Jogi és Koordinációs Főosztály
3/A.2.1. A PTNM Jogi és Koordinációs Főosztály funkcionális feladatai körében
a) előkészíti a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
b) figyelemmel kíséri a kapacitás-fenntartással kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárást, és szakmailag támogatja azt,
c) véleményezi a tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
d) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a tárca nélküli miniszter álláspontját,
e) gondoskodik a kapacitás-fenntartással kapcsolatos feladatok előrehaladásáról szóló, a Kormány féléves rendszerességű tájékoztatásához szükséges előterjesztés előkészítéséről,
f) jogi támogatást biztosít a tárca nélküli miniszter munkaszervezetéhez tartozó szervezeti egységek feladatainak ellátásához,
g) jogilag előkészíti és ellenőrzi a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat, jogi elemzést készít,
h) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, az Országos Atomenergia Hivatallal, a Projekttársasággal és más hatóságokkal, szervezetekkel,
i) ellátja mindazon jogi jellegű feladatokat, amelyek elvégzésére feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a tárca nélküli miniszter utasítást ad.

3/A.3. PTNM Sajtókapcsolatok Főosztály
3/A.3.1. A PTNM Sajtókapcsolatok Főosztály funkcionális feladatai körében
a) szervezi a paksi kapacitás-fenntartással kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt, támogatja a Projekttársaság kommunikációs tevékenységét, közreműködik annak tartalmi és szakmai kialakításában,
b) közreműködik a tárca nélküli miniszterhez, a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó államtitkárokhoz, valamint a Projekttársasághoz címzett közérdekű adatigénylések kezelésében,
c) ellátja a tárca nélküli miniszter sajtómegjelenéseivel kapcsolatos feladatokat,
d) a Parlamenti Kapcsolatok Főosztályával együttműködve nyilvántartja és szervezi a tárca nélküli miniszter országgyűlési kötelezettségeit, és támogatja a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinetet a tárca nélküli miniszterre vonatkozó ezen feladatkörében,
e) feladatai ellátása körében kapcsolatot tart a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
f) válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat, és gondoskodik a tárca nélküli miniszter megfelelő időben történő tájékoztatásáról, valamint támogatja a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinetet a tárca nélküli miniszterre vonatkozó ezen feladatkörében.

3/B. A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

3/B.1. Megyei Jogú Városok Fejlesztéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet

3/B.1.1. A Megyei Jogú Városok Fejlesztéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet feladatai körében
a) segíti a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter (a 3/B. alcím alkalmazásában a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint folyamatos ellátását, továbbá mindazon ügyek vitelét, amelyeket a tárca nélküli miniszter számára meghatároz,
b) szervezi a tárca nélküli miniszter hivatali teendőit,
c) rendszerezi és döntésre előkészíti a tárca nélküli miniszter számára címzett ügyirat- és levélforgalmat, eljuttatja a tárca nélküli miniszter által intézkedésre kiadott anyagokat a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez,
d) ellátja az előterjesztésekkel, tervezetekkel és jelentésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,
e) elkészíti és kiadmányozza – a megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár (államtitkári titkárság) és a megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár (államtitkári titkárság) észrevételeinek figyelembevételével – a tárca nélküli miniszternek a véleményezésre megküldött előterjesztésekkel, tervezetekkel és jelentésekkel kapcsolatos egységes álláspontját,
f) előkészíti a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más jogi aktusok tervezeteit,
g) véleményezi a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más jogi aktusok tervezeteit,
h) előzetes véleményezésre megküldi a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárnak az f) pontban meghatározott, a tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréhez kapcsolódó előirányzat felhasználását közvetlenül érintő tervezeteket,
i) jogilag előkészíti és ellenőrzi a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő, az a) pontba nem tartozó, fizetési kötelezettségvállalást nem tartalmazó döntéseket és feladatokat,
j) ellenőrzi és koordinálja a tárca nélküli miniszter döntéseinek végrehajtását a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél,
k) ellátja – a megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár (államtitkári titkárság) és a megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkár (államtitkári titkárság) bevonásával – a tárca nélküli miniszternek a kormányzati döntéshozatal politikai döntéshozó szerveinek, valamint – a Parlamenti Kapcsolatok Főosztályával együttműködve – az Országgyűlés és az Országgyűlés bizottságainak üléseire való felkészítését, különös tekintettel a szóbeli, illetve írásbeli választ igénylő kérdésekre, interpellációkra, azonnali kérdésekre, valamint a napirenden kívüli felszólalásokra adandó válaszra,
l) a tárca nélküli miniszter megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat, amelyeken képviseli a tárca nélküli miniszter álláspontját, továbbá – a Parlamenti Kapcsolatok Főosztályával együttműködve – kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival, a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel, valamint más minisztériumok szervezeti egységeivel is,
m) a feladatkörébe utalt ügyekben felelős az Európai Unió tagállamaival, az Európai Bizottsággal és más nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásért,
n) kezdeményezi a külföldi látogatásokhoz és hazai tárgyalásokhoz szükséges tárgyalási és háttéranyagok elkészítését, ezeket véleményezi és rendezi,
o) feladatainak hatékony végrehajtása érdekében közvetlenül utasítást adhat a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői és munkatársai részére,
p) a tárca nélküli miniszter döntése szerint részt vesz a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében, jogi támogatást biztosít a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak ellátásához,
q) – az MVTNM Médiakapcsolatokért és Programszervezésért Felelős Főosztállyal együttműködve – közreműködik a tárca nélküli miniszterhez, a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó államtitkárokhoz címzett közérdekű adatigénylések kezelésében a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló MvM utasításnak megfelelően,
r) kapcsolatot tart a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
s) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek elvégzésére feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a tárca nélküli miniszter utasítást ad.

3/B.2. MVTNM Médiakapcsolatokért és Programszervezésért Felelős Főosztály

3/B.2.1. Az MVTNM Médiakapcsolatokért és Programszervezésért Felelős Főosztály feladatai körében
a) szervezi a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt,
b) szervezi a tárca nélküli miniszter hivatalos programjait és közéleti szerepléseit,
c) szervezi a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével összefüggő kommunikációs feladatokat, ennek keretében
ca) közreműködik a tárca nélküli miniszter nyilvános szerepléseinek lebonyolításában,
cb) ellátja a tárca nélküli miniszter sajtómegjelenéseivel kapcsolatos feladatokat, és szervezi a tárca nélküli miniszter sajtószerepléseit,
cc) lebonyolítja a tárca nélküli miniszteri interjúkat,
cd) intézkedik közlemény vagy sajtónyilvános válasz kiadása iránt,
ce) válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat, és gondoskodik a tárca nélküli miniszter megfelelő időben történő tájékoztatásáról,
d) – a Megyei Jogú Városok Fejlesztéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinettel együttműködve – közreműködik a tárca nélküli miniszterhez, illetve a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó államtitkárokhoz címzett közérdekű adatigénylések kezelésében,
e) – a Parlamenti Kapcsolatok Főosztályával együttműködve – nyilvántartja és szervezi a tárca nélküli miniszter országgyűlési kötelezettségeit,
f) kapcsolatot tart és feladatai ellátása körében együttműködik
fa) az újságírókkal és a médiatartalom-szolgáltatókkal,
fb) a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
g) feladatai ellátásához kapcsolódóan a Miniszterelnökség érintett szervezeti egységétől közvetlenül információt kérhet.

4. A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

4.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság

4.1.1. A Közigazgatási Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

4.1.2. A Közigazgatási Államtitkári Titkárság a 4.1.1. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott esetekben ellátja a Ksztv. szerinti kifogásolási jog gyakorlásával kapcsolatos műveleteket.

4.2. Belső Ellenőrzési Főosztály

4.2.1. A Belső Ellenőrzési Főosztály a Miniszterelnökség belső ellenőrzési egysége.

4.2.2. A Belső Ellenőrzési Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) ellátja a Miniszterelnökség költségvetési cím, XI. Miniszterelnökség fejezete és XIX. Uniós fejlesztések fejezete belső ellenőrzését, illetve ellenőrzést végez a XI. Miniszterelnökség fejezethez tartozó és a Miniszterelnökség irányítása vagy felügyelete alatt működő költségvetési szerveknél, valamint a miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési előirányzatokból céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknél, továbbá a Miniszterelnökség, illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagyonkezelésébe adott állami vagyonnal (ideértve a gazdálkodó szervezeteket is) való gazdálkodás tekintetében,
b) az a) pontban meghatározott belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket, valamint a felügyelt költségvetési szerveknél az éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozóan - a rendelkezésre álló kapacitásra figyelemmel - megbízhatósági ellenőrzéseket végez,
c) tanácsadó tevékenysége során - a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint - elemzéseket, értékeléseket készít a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban, valamint ajánlásokat, javaslatokat tesz a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetésére,
d) vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer (ezen belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét) jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelését,
e) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
f) vizsgálja a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, a közpénzek rendeltetésszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos felhasználását, a jogszabályok és belső utasítások betartását,
g) elkészíti a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet, valamint a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét, illetve az éves ellenőrzési tevékenységről elkészíti a Miniszterelnökség ellenőrzési jelentését és a fejezet éves összefoglaló jelentését,
h) nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján elkészített intézkedési tervek megvalósítását,
i) gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről,
j) elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet és rendszeresen gondoskodik annak felülvizsgálatáról.

4.3. Szervezetbiztonsági Főosztály

4.3.1. A Szervezetbiztonsági Főosztály funkcionális feladatai körében
a) gondoskodik a Miniszterelnökség minősített adatvédelmével kapcsolatos fizikai, elektronikus biztonsági feladatai és a rejtjeltevékenysége ellátásáról, kidolgozza az ehhez szükséges követelményrendszereket és biztonsági szabályzókat,
b) ellátja a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági vezetői feladatokat a fizikai és elektronikus biztonság területén, ennek során együttműködik a személyi és adminisztratív biztonsági feladatok ellátásáért felelős Kormányzati Iratkezelési Főosztály vezetőjével,
c) kidolgozza és döntésre előterjeszti az informatikai biztonság kialakítására, annak megfelelő elérésére, illetve fenntartására vonatkozó irányelveket, terveket és szabályokat,
d) informatikai biztonsági szempontból véleményezi a Miniszterelnökség egyedi információs rendszereit érintő szerződéseit, nyomon követi a szerződésekhez kapcsolható fejlesztések és egyes projektek megvalósulását, valamint érvényesíti az ezekhez köthető informatikai biztonsági szempontokat,
e) gondoskodik a Miniszterelnökség informatikai biztonsági irányítási rendszere kialakításáról és működtetéséről,
f) ellátja a Miniszterelnökség által üzemeltetett, illetve a Miniszterelnökség adatait feldolgozó, elektronikus információs rendszerek informatikai biztonságával összefüggő felügyeleti tevékenységet, ellenőrzi az informatikai biztonsági előírások betartását,
g) gondoskodik a Miniszterelnökség munkatársainak informatikai biztonsági képzéséről az informatikai biztonságtudatossági program megvalósításával,
h) koordinálja a katasztrófavédelmi és honvédelmi tárgyú feladatok ellátását,
i) ellátja a miniszterelnök és a Miniszterelnökség vezetőinek hatáskörébe tartozó nemzetbiztonsági ellenőrzések kezdeményezési jogkörével kapcsolatos műveleteket, feladatokat,
j) működteti a Miniszterelnökség biztonsági ügyeletét,
k) kiadja az állami vezetői és kormánybiztosi igazolványokat, biztosítja a hatáskörébe tartozó, a Miniszterelnökség épületeibe belépésre jogosító igazolványok, valamint a gépjárművek jogosultságainak kezelését, ellátja a kapcsolódó nyilvántartási rendszerek alkalmazásgazdai műveleteit,
l) biztonsági szempontból véleményezi a Miniszterelnökség biztonsági helyzetét érintő előterjesztéseket, szabályozási és fejlesztési javaslatokat, koordinálja azok végrehajtását, részt vesz az ilyen tárgyú fejlesztési programok megvalósításának ellenőrzésében,
m) a Miniszterelnökség központi koordinációs felelősségére tekintettel gondoskodik az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések és a folyamatban lévő büntetőügyek nyilvántartásáról, szabályozásáról, valamint működteti a közérdekű bejelentési rendszert, koordinálja és kezeli a bíróságok, illetve nyomozó hatóságok általi megkereséseket,
n) ellátja a 2014–2020 programozási időszak európai uniós alapokból származó támogatások felhasználása tekintetében a csalás elleni intézkedések alkalmazásával összefüggő központi koordinációs feladatokat, amelynek keretében meghatározza a csalás elleni politikát, a végrehajtását biztosító csalás kockázatelemzési módszertant, eljárásokat az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár által felügyelt programok lebonyolításában részt vevő szervezetekkel együttműködve,
o) működteti a Miniszterelnökség integritásirányítási rendszerét, továbbá koordinálja az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára által felügyelt programok lebonyolításában részt vevő szervezeteknél, valamint a kormányhivatalok esetében.

4.4. Kormányzati Iratkezelési Főosztály

4.4.1. A Kormányzati Iratkezelési Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) ellátja a Miniszterelnökségen a nyílt iratkezelés felügyeletét és felel ennek szabályozásáért,
b) rendszeresen ellenőrzi a nyílt iratok kezelését és irattározását a szervezeti egységeknél,
c) elvégzi a Kormány, a közigazgatási és politikai államtitkári értekezlet üléseihez kapcsolódó előterjesztések, határozatok, rendeletek, jelentések, tájékoztatók kezelését (iktatását, tárgymutatózását, címzettekhez való eljuttatását, selejtezését),
d) alkalmazásgazdája az iktatórendszernek, szakmai támogatást nyújt a felhasználóknak, karbantartja és nyilvántartja a jogosultságokat, kapcsolatot tart a fejlesztő céggel,
e) gondoskodik a külső szervektől érkező küldemények átvilágításáról, átvételéről, azok csoportosításáról szervezeti egységek szerint, a küldemények elektronikus érkeztetéséről, a kézbesítőkönyvekbe való bejegyzésről, a küldemények kézbesítéséről a Miniszterelnökség épületeibe,
f) összegyűjti a szervezeti egységek postai úton, illetve az Állami Futárszolgálat által továbbítandó küldeményeit, és gondoskodik ezek postai feladásáról,
g) a levéltári törvényben foglaltaknak megfelelően végrehajtja a Miniszterelnökségen és jogelőd szervezeteinél keletkezett maradandó értékű iratok levéltári átadását, illetve a szükséges selejtezést,
h) döntésre előkészíti a Miniszterelnökség irattáraiban található iratokra vonatkozó megismerési, kutatási kérelmeket és nyilvántartja a kiadott engedélyeket,
i) gondoskodik az egyes szervezeti egységeknél keletkezett nyílt iratok átvételéről, szakszerű tárolásáról, igény esetén az irattári anyagok kiadásáról és visszavételéről,
j) gondoskodik a Miniszterelnökség minősített adatvédelmével kapcsolatos adminisztratív és személyi biztonsági feladatai ellátásáról, kidolgozza az ehhez szükséges követelményrendszereket és biztonsági szabályzókat,
k) ellátja a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági vezetői feladatokat a személyi és adminisztratív biztonság területén, ennek során együttműködik a fizikai és elektronikus biztonsági feladatok ellátásáért felelős Szervezetbiztonsági Főosztály vezetőjével,
l) igény esetén gondoskodik a Miniszterelnökség Titkos Irattárában őrzött minősített iratok kiadásáról és visszavételéről, valamint szakszerű tárolásáról,
m) ellátja a szervezeti egységeket ügykezelési segédletekkel (hitelesített iktató-, belső és külső átadó könyvek, bélyegzők),
n) előkészíti és koordinálja a Miniszterelnökség Titkos Irattárában őrzött iratai minősítésének felülvizsgálatát,
o) rendszeresen ellenőrzi a minősített iratok kezelését a szervezeti egységeknél.

4.5.

5. A KORMÁNYIRODÁT IRÁNYÍTÓ HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

5.1. Kormányirodát Irányító Helyettes Államtitkári Titkárság

5.1.1. A Kormányirodát Irányító Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

5.2. Kormányiroda

5.2.1. A Kormányiroda főosztályként működő szervezeti egység.

5.2.2. A Kormányiroda kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésére, valamint a Magyar Közlöny kiadására vonatkozó jogszabályokat,
b) előkészíti a miniszterelnök rendeleteit és határozatait,
c) előkészíti a Kormány munkatervének javaslatát és közreműködik a Kormány törvényalkotási programjának előkészítésében,
d) előkészíti a Kormány ügyrendjét.

5.2.3. A Kormányiroda koordinációs feladatai körében
a) ellátja a Kormány munkatervével és a programozási-munkaszervezési döntéseivel összefüggő igazgatási műveleteket, folyamatosan nyomon követi e döntések időszerű végrehajtását,
b) nyilvántartja a Kormány döntéseit, nyomon követi azok végrehajtását és javaslatot tesz a közigazgatási államtitkárnak a szükséges intézkedésekre,
c) közigazgatási egyeztetés koordinálásával kapcsolatos műveletek között összeállítja és képviseli a kormányzati döntés-előkészítési tervezetekkel kapcsolatos, egyeztetett álláspontot tartalmazó miniszterelnökségi véleményt,
d) ellátja a kormány-előterjesztés és miniszteri rendelettervezetek előzetes szakmai egyeztetését, és javaslatot tesz azok közigazgatási egyeztetésre bocsáthatósága tárgyában,
e) az előzetes szakmai egyeztetés és a közigazgatási egyeztetés során gondoskodik a jogi, összkormányzati és a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljes körűen biztosíthatóak-e,
f) alkotmányossági, jogi, összkormányzati és a Kormány ügyrendjének való megfelelőségi szempontok alapján elemzi a közigazgatási államtitkári értekezlet és a Kormány ülése napirendjére javasolt, illetve a napirenden szereplő előterjesztéseket,
g) előkészíti aláírásra a felterjesztendő kormány-, miniszterelnöki és miniszteri jogszabályok, döntések tervezetét, valamint gondoskodik a más tárcák által előkészített és a Kormány által az Országgyűlés elé benyújtásra javasolt törvényjavaslatokat, országgyűlési határozati javaslatokat tartalmazó előterjesztések miniszteri aláírásáról,
h) ellenőrzi a benyújtásra megküldött törvényjavaslatokat, országgyűlési határozati javaslatokat és jelentéseket abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a Kormány döntéseinek,
i) a közigazgatási államtitkár részére szakmai javaslatokat tesz, illetve kezdeményezi a szükséges egyeztetéseket és a hatástanulmányok elkészítését,
j) közreműködik a gazdaság, a társadalom, illetve a környezet fejlődésére jelentős hatást gyakorló, tárcaközi együttműködést igénylő kormányzati programok és fejlesztési célkitűzések előkészítésének, megvalósításának és értékelésének összehangolásában.

5.2.4. A Kormányiroda hatáselemzési feladatkörében:
a) koordinálja a kormányzati jogalkotás folyamatában a hatáselemzési rendszer módszertanával és a folyamatszabályozással összefüggő műveleteket,
b) összehangolja a hatáselemzési rendszerrel kapcsolatban a kormányzati munkában felmerülő statisztikai információs, módszertani, folyamatszabályozási, szervezeti és más releváns kérdések kidolgozásával kapcsolatos műveleteket, irányítja a kapcsolattartást és indokolt esetben felhasználja a különböző tudományos-szakmai kutatóműhelyek és más szereplők ezeket illető szakmai munkáját,
c) összehangolja a kiemelt jelentőségű jogszabályok, tervezetek, előterjesztések, illetve egyéb anyagok hatásvizsgálatával összefüggő műveleteket, ennek érdekében gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről,
d) figyelemmel kíséri a központi közigazgatás hatások elemzésével összefüggő feladatellátását és szükség esetén összehangolja a hatásvizsgálati tevékenység hatékonyságának növeléséhez szükséges műveletek végrehajtását,
e) a jobb (intelligens) szabályozás területén, így különösen a hatáselemzési és a folyamatba épített adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatosan közreműködik az Európai Unióval és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban; feladatkörében ellátja ezek szakértői munkacsoportjainak, szakbizottságainak munkájában való részvételt és a képviselendő kormányzati álláspont kialakításának koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
f) ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói értekezletek összehívásával, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat,
g) a Miniszterelnökség egyes szervezeti egységeinek közreműködésével elkészíti a Miniszterelnökség hatásvizsgálati beszámolóját,
h) kidolgozza a hatásvizsgálati jelentéstervezeteket és előkészíti a szaktárcák hatásvizsgálati beszámolóinak alapulvételével az összkormányzati hatásvizsgálati beszámolót,
i) figyelemmel kíséri a hatásvizsgálati rendszer működését és kezeli az utólagos hatásvizsgálatokkal kapcsolatos adatokat,
j) kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a tárcák hatáselemzési feladatainak végrehajtását; ezzel összefüggésben:
ja) ellátja a hatásvizsgálati lap és a tételes hatásvizsgálati lap kitöltése alóli felmentéssel kapcsolatos feladatokat,
jb) irányítja a minisztériumi szervezeti egységek és a minisztériumok közötti hatásvizsgálati kapcsolattartói tevékenységet,
jc) gondoskodik a hatásvizsgálati jelentések és a hatásvizsgálati beszámoló elkészítéséről,
jd) a hatáselemzési rendszer működtetése során gondoskodik az utólagos hatásvizsgálattal kapcsolatos adatok kezeléséről.
5.2.5. A Kormányiroda együttműködik a Kabinet Ügyek Koordinációs Irodájával feladatköreinek ellátása tekintetében.

5.3. Törvényalkotási Főosztály

5.3.1. A Törvényalkotási Főosztály koordinációs feladatai körében:
a) a Kormány törvényjavaslatainak, országgyűlési határozati javaslatainak, országgyűlési beszámolóinak az Országgyűléshez történő benyújtásához kapcsolódóan szükség szerint közreműködik annak ellenőrzésében, hogy azok megfelelnek-e a Kormány döntéseinek,
b) összehangolja a Kormány által előterjesztett törvényjavaslatokhoz, országgyűlési határozati javaslatokhoz benyújtani javasolt módosító indítványok előkészítését és javaslatot tesz azok benyújtására,
c) intézi a Kormány által beterjesztett törvényjavaslatokhoz és országgyűlési határozati javaslatokhoz benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspontról az érintettek tájékoztatását,
d) az érintett minisztérium bevonásával előkészíti a HHSZ. 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői tájékoztatást,
e) szükség szerint kezdeményezi a Törvényalkotási bizottság eljárását abban az esetben, ha a Törvényalkotási bizottság a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában a törvényjavaslatot vagy országgyűlési határozati javaslatot nem tárgyalja,
f) részt vesz a Törvényalkotási bizottság ülésén,
g) az érintett minisztérium bevonásával előkészíti a Kormány nevében az Országgyűlés előtt eljáró miniszter részére a Törvényalkotási bizottság összegző jelentésével, valamint összegző módosító javaslatával kapcsolatos állásfoglalást,
h) előkészíti a Kormány által beterjesztett önálló indítványhoz benyújtott összegző módosító javaslat valamely pontja vonatkozásában külön szavazás megtartására irányuló kérelmet, valamint azt a kérelmet, amely az összegző módosító javaslatban nem szereplő valamely módosító indítvány fenntartását célozza,
i) előkészíti a zárószavazás elhalasztására vonatkozó javaslatot,
j) előkészíti a Kormány álláspontját a második összegző módosító javaslat vonatkozásában,
k) közreműködik a Kormány törvényalkotási programjának előkészítésében.

5.4. Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya

5.4.1. A Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya koordinációs feladatai körében
a) közreműködik - a kormányzati koordinációs feladatkör mértékéig - a miniszterelnök, valamint részt vesz a miniszter és a tárca nélküli miniszter országgyűlési tevékenységének előkészítésében,
b) az azonnali kérdések órája tekintetében közreműködik a miniszterelnök helyettesítésének megszervezésében, valamint megszervezi a miniszter és a tárca nélküli miniszter helyettesítését,
c) eljár a Kormány országgyűlési munkájának összehangolását célzó miniszteri műveletek ellátása érdekében,
d) döntésre előkészíti a Kormány törvényalkotási programját, elfogadását követően gondoskodik az Országgyűlés elnökéhez történő megküldéséről, közreműködik a program végrehajtásának ellenőrzésében,
e) ellátja az ülésszakok előkészítésével kapcsolatos kormányzati közreműködést igénylő szervezési műveleteket,
f) figyelemmel kíséri az Országgyűlés és bizottságai üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumok (Házbizottság, Bizottsági elnöki értekezlet) munkájában, a Házbizottság ülésén közreműködik a Kormány képviseletének ellátásában,
g) az érintett minisztériumok bevonásával gondoskodik a Kormány törvényjavaslatainak, országgyűlési határozati javaslatainak, országgyűlési beszámolóinak az Országgyűléshez történő benyújtásáról, ennek során vizsgálja azt, hogy azok eleget tesznek-e az Országgyűlés által meghatározott feltételeknek, a jogszabályszerkesztés követelményeinek, továbbá közreműködik annak ellenőrzésében, hogy megfelelnek-e a Kormány döntéseinek,
h) intézkedik a bizottsági és képviselői önálló indítványokkal kapcsolatban a Kormány képviseletének ellátása érdekében, szükség esetén javaslatot tesz a Kormány képviselőjének kijelölésére,
i) közreműködik az Országgyűlés, valamint az Alkotmánybíróság - a törvényalkotásra kiható - döntéseiből a Kormány számára következő műveletek nyilvántartásában, valamint a végrehajtás figyelemmel kísérésében,
j) előkészíti a válaszadó kijelölésére irányuló vezetői döntéseket a napirenden kívüli felszólalásokra, valamint szükség esetén az interpellációkra, kérdésekre, és intézi a Kormány tagjai napirenden kívüli felszólalásainak bejelentését,
k) ellátja a miniszterelnökhöz, a miniszterhez és a tárca nélküli miniszterhez benyújtott interpellációkkal, kérdésekkel és azonnali kérdésekkel kapcsolatos szervezési műveleteket,
l) a Miniszterelnökség érintett szervezeti egységeinek bevonása mellett gondoskodik a napirenden kívüli felszólalásokra, valamint az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó miniszteri válaszok előkészítéséről, ellátja és koordinálja a napirenden kívüli felszólalásokkal kapcsolatos szervezési műveleteket,
m) koordinálja a miniszter által az Országgyűléshez benyújtott előterjesztések országgyűlési vitáját, ügyel arra, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény, valamint a HHSZ. által az előterjesztőnek biztosított jogok és előírt kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése határidőben történjen meg,
n) folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a minisztériumok országgyűlési munkában részt vevő szervezeti egységeivel és az Országgyűlés Hivatalával,
o) tájékoztatást ad az Országgyűlés működésével kapcsolatos kérdésekről, gondoskodik az Országgyűlés munkája során keletkező irományoknak a vezetők, illetve az érintett munkatársak részére történő, szükség szerinti megküldéséről.

6. A GAZDÁLKODÁSÉRT ÉS SZEMÉLYÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

6.1. Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

6.1.1. A Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

6.2. Állami Vezetői Főosztály

6.2.1. Az Állami Vezetői Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) közreműködik az állami vezetők jogállásáról szóló jogszabályok előkészítésében,
b) közreműködik az állami vezetők juttatásaival kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,
c) előkészíti a miniszter által adományozható elismerésekkel kapcsolatos jogszabályokat,
d) közreműködik az Állandó Képviselet diplomatái és szakdiplomatái jogállásáról, valamint jogviszonyuk egyéb kérdéseiről szóló jogszabályok előkészítésében.

6.2.2. Az Állami Vezetői Főosztály funkcionális feladatai körében
1. ellátja az állami vezetők, a kormánybiztosok, a miniszterelnöki biztosok és megbízottak, a miniszter által kinevezett miniszteri biztosok, továbbá azon központi államigazgatási szervek vezetőinek jogviszonyával kapcsolatos előkészítő, koordinációs, szervezési és személyügyi műveleteket, akik tekintetében a Kormány, a miniszterelnök, illetve a miniszter munkáltatói jogkört gyakorol;
2. gondoskodik a köztársasági elnök, illetve a miniszterelnök hatáskörébe tartozó egyéb - nem állami vezetőket érintő - kinevezésekkel, felmentésekkel, megbízatásokkal kapcsolatos személyügyi műveletek ellátásáról, így különösen
a) ellátja a főiskolai főigazgatók, rektorok és főiskolai tanárok kinevezésével és felmentésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott műveleteket,
b) intézkedik az országos rendőrfőkapitány, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatóinak kinevezésével és felmentésével kapcsolatos, törvényben a miniszterelnök hatáskörébe utalt személyügyi műveletek ellátásáról,
c) ellátja a Kormány, a miniszterelnök, illetve a miniszter jogkörébe tartozó állandó és eseti testületek, bizottságok elnökeinek és tagjainak kinevezésével, megbízásával, felmentésével kapcsolatos személyügyi műveleteket;
3. ellátja a miniszter adományozási jogkörébe tartozó elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, gondoskodik a kitüntetések közzétételéről;
4. ellátja a miniszter által felterjesztett, illetve átadandó állami kitüntetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatokat;
5. közreműködik az egyes állami vezetői juttatásokra való jogosultság megállapításával, illetve megszűnésével kapcsolatos igazolás és okirat elkészítésében, gondoskodik a vonatkozó kormány- és miniszterelnöki döntések végrehajtásáról;
6. ellátja a jogszabályban meghatározott állami vezetői juttatások biztosításával és az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos koordinációs, nyilvántartási, tájékoztatási és szervezési műveleteket;
7. nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó szolgálati és diplomata-útlevelekről, biztosítja a rendeltetésszerű felhasználást, a jogosultság megszűnéséig kezeli azokat, gondoskodik az útlevelek biztonságos őrzéséről;
8. ellátja az Állandó Képviseleten külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint munkavállalók kormányzati szolgálati jogviszonyával, munkaviszonyával és külszolgálatával összefüggő személyügyi műveleteket;
9. külön megállapodás alapján ellátja a Miniszterelnökség új alapítású intézményeinél felmerülő személyügyi feladatokat;
10. ellátja a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban meghatározottak szerint benyújtott továbbfoglalkoztatási kérelmek kormánydöntésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat;
11. ellátja a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó kormányhivatalok, központi hivatalok, költségvetési szervek vezetőinek, vezetőhelyetteseinek és gazdasági vezetőinek, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottainak, főigazgatóinak és gazdasági vezetőinek, valamint a járási hivatalok vezetőinek kinevezésével, felmentésével és - jogszabály ilyen irányú rendelkezése esetén - jogviszonyának egyéb kérdéseivel kapcsolatos személyügyi műveleteket;
12. a tulajdonosi jogokat gyakoroló szakterületekkel együttműködve előkészíti a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vezetői munkajogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szerződéseket,
13. gondoskodik a Miniszterelnökség felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézményekkel kapcsolatos, személyügyi kérdéseket érintő nyilvántartások vezetéséről;
14. közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó ellenőrzéseinek végrehajtásában;
15. humánpolitikai szempontból véleményezi a miniszter felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények és társaságok működését szabályozó dokumentumokat, így különösen azok alapító okiratait, a szervezeti és működési szabályzatokat, a közszolgálati szabályzatokat, valamint egyéb intézményi dokumentumokat;
16. humánpolitikai kérdésekben szakmai támogatást nyújt a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó intézmények vezetői részére feladataik megfelelő ellátásához;
17. ellátja az országgyűlési képviselői megbízással nem rendelkező politikai vezetők vagyonnyilatkozatának őrzésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat, gondoskodik azok közzétételéről a kormányzati portálon, továbbá ellátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben az állami vezetők és a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények, valamint a Miniszterelnökség tulajdonában, vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok és közalapítványok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai vagyonnyilatkozatainak őrzésével összefüggésben meghatározott feladatokat;
18. gondoskodik az állami vezetői, kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi, a miniszter által kinevezett miniszteri biztosi kinevezések, felmentések, valamint politikai vezetői juttatások kormányzati portálon történő közzétételéről;
19. vezetői döntésre előkészíti az állami vezetői juttatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott juttatások igénybevételéhez szükséges engedélyeket;
20. koordinálja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó minisztériumok használatában és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kezelésében lévő állami vezetői személygépkocsik használatához kapcsolódó szolgáltatások biztosítását, valamint a gépkocsik tárolását (garazsírozását), javítását, karbantartását, szervizelését, mosatását, a gépkocsivezetők tevékenységének irányítását.

6.3. Biztosi Titkársági Főosztály

6.3.1. A Biztosi Titkársági Főosztály - a kinevező határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - ellátja a Ksztv. alapján a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter feladatkörébe utalt
a) kormánybiztosi,
b) miniszterelnöki biztosi,
c) miniszterelnöki megbízotti
titkársági feladatokat.
6.3.2. A Biztosi Titkársági Főosztály - a kinevező határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - biztosítja a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos és a miniszterelnöki megbízott munkájához kapcsolódó jogi, szakmai, adminisztratív és koordinációs feladatok folyamatos támogatását.
6.3.3. A Biztosi Titkársági Főosztály vezetőjének és helyettesének e Szabályzat szerinti vezetői feladatkörének ellátását nem érinti a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos és miniszterelnöki megbízott azon joga, hogy a munkáját segítő munkatárs részére közvetlenül utasítást adjon.

6.4. Uniós Fejezeti Főosztály

6.4.1. Az Uniós Fejezeti Főosztály funkcionális feladatai körében
a) ellátja a XIX. Uniós fejlesztések fejezet előirányzat-felhasználással, előirányzat-módosítással, likviditáskezeléssel, könyvvezetéssel, költségvetési beszámolási kötelezettséggel, zárszámadással és egyéb adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait,
b) összeállítja a fejezeti szintű költségvetési tervet,
c) gondoskodik a könyvvezetésről és a beszámolásról, valamint a fejezeti előirányzatok felhasználásának pénzügyi adminisztrációjáról,
d) kialakítja, megszervezi és végrehajtja a feladatkörébe utalt, az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó, valamint az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 pénzügyi feladatokat, ellátja a Végrehajtás Operatív Programhoz (a továbbiakban: VOP) és a 2007-2013 operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásaihoz (OP TA) kötődő, a Technikai Segítségnyújtás eljárásrendben részletezett közreműködői feladatokat, valamint ellátja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 3. prioritásához (KÖFOP TA) kötődő - az irányító hatósággal egyeztetett eljárásrendben rögzítettek szerint - pénzügyi ellenjegyzéssel, kifizetési igénylés-ellenőrzéssel, érvényesítéssel, utalványozással kapcsolatos feladatokat,
e) részt vesz az operatív programok pályázati kiírásainak, pályázati adatlap és útmutató pénzügyi részének elkészítésében, a támogatási szerződésminták szövegének pénzügyi szempontú előkészítésében és ellenőrzésében, valamint a monitoring és információs rendszereket (EMIR, FAIR, EUPR) érintő fejlesztési igények véleményezésében,
f) kialakítja, megszervezi és végrehajtja az Európai Unió Önerő Alap teljes körű kezelésének feladatait, beleértve a pályázatok értékelése, döntésre való előkészítése, a döntés közlése, a támogatói okiratok kibocsátása, a nyilvántartási rendszer működtetése, a kifogások előzetes véleményezése és a pályázói/intézményrendszeri kommunikáció feladatait.
6.4.2. Az Uniós Fejezeti Főosztályt a VOP és a KÖFOP technikai segítségnyújtás prioritáshoz kötődő, a Technikai Segítségnyújtás eljárásrendben részletezett közreműködői feladatokat érintő tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár irányító hatóság vezetői jogkörének gyakorlásához szükséges mértékig felügyeli.
6.4.3. Az Uniós Fejezeti Főosztály vezetője a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. § (1) bekezdése szerinti – gazdasági vezetője.

6.5. Pénzügyi és Számviteli Főosztály

6.5.1. A Pénzügyi és Számviteli Főosztály funkcionális feladatai körében
1. elkészíti a Miniszterelnökség intézményi elemi költségvetését, éves beszámolóját, az időközi mérlegjelentéseket, valamint a havi intézményi költségvetési jelentéseket,
2. ellátja az intézményi gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési kötelezettségeket, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és technikai feladatokat,
3. működteti a házi forint- és devizapénztárt, ellátja az értéktárolási feladatokat, a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolítja a forint- és devizautalásokat,
4. ellátja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéssel (FEUVE) összefüggő feladatait,
5. közreműködik az intézményi beszerzések, szolgáltatásmegrendelések lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatokat,
6. teljesíti az évközi statisztikai jelentéseket,
7. ellátja a Miniszterelnökség mint tulajdonosi joggyakorló szervezet befektetett pénzügyi eszközeinek analitikus és főkönyvi nyilvántartási feladatait,
8. elkészíti a Miniszterelnökség mint tulajdonosi joggyakorló szervezet éves beszámolóját, valamint az időközi mérlegjelentéseket,
9. vezeti az átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti a felhasználásokkal összefüggő elszámolásokat,
10. megrendeli, beszerzi a Humánpolitikai Főosztály adatszolgáltatása alapján a cafetéria- és egyéb béren kívüli juttatásokat, valamint kiosztja azokat a Miniszterelnökség munkatársai részére, és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,,
11. gondoskodik a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség cím terhére történő kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről, az érvényesítésről és utalványozásról,
12. nyilvántartja, elszámolja a reprezentációs kiadásokat, megállapítja és megfizeti az ezen kiadásokat terhelő személyi jövedelemadót,
13. ellátja a Miniszterelnökség vezetőinek és munkatársainak belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos utazásszervezési, pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
14. rögzíti a delegálásokat a hatásköri adatbázisban, azokat naprakészen nyilvántartja,
15. vezeti az európai uniós projektek megvalósítása érdekében a Miniszterelnökség működésére fordított kiadások elkülönített analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti az európai uniós projektekkel összefüggő elszámolásokat,
16. kezeli az európai uniós projekteket mint kedvezményezett, összeállítja azok elszámolásait, végzi a projektekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,
17. vezeti az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, továbbá a Svájci-Magyar Együttműködési Program során az intézmény által megelőlegezett kifizetések elkülönített analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti a kifizetésekkel összefüggő elszámolásokat,
18. vezeti a XI. Miniszterelnökség fejezettől, a XIX. Uniós fejlesztések fejezettől vagy más fejezettől kapott támogatásokkal kapcsolatos szerződések és a hozzájuk tartozó kifizetések elkülönített analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti a kapcsolódó elszámolásokat,
19. segítséget nyújt a Miniszterelnökség személyi juttatásaira vonatkozó döntések előkészítésében,
20. nyilvántartja az intézményi előirányzatokat, módosításokat, az előirányzatok évközi felhasználását, módosítását, elvégzi az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,
21. biztosítja a Miniszterelnökség intézményi működéséhez szükséges likviditást,
22. az üzemeltetési és ellátási feladatok költségvetési és pénzügyi kérdéseiben együttműködik és kapcsolatot tart a Szervezetellátási és Logisztikai Főosztállyal és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,
23. közreműködik a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok ellátásában,
24. ellátja a központosított illetmény-számfejtési, a társadalombiztosítási kifizetőhelyre háruló számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, továbbá közreműködik a személyi jövedelemadóval és a munkaadót terhelő járulékokkal kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási feladatok megvalósításában,
25. ellátja a munkáltatói költségtérítésekkel kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat és a nem rendszeres, valamint a külső személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtési feladatokat,
26. megállapítja és megfizeti az általános forgalmi adót és a rehabilitációs hozzájárulást,
27. kezeli a szociális juttatások keretében nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő munkáltatói támogatásokat (kölcsönöket).
28. ellátja a projektértékelői jogviszonnyal kapcsolatos számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat; közreműködik a személyi jövedelemadóval és a munkaadót terhelő járulékokkal kapcsolatos bevallási feladatok ellátásában,
29. adatot szolgáltat a Miniszterelnökség igazgatását érintő döntések meghozatalához, vizsgálja és értékeli a pénzügyi erőforrások felhasználását.
30. szorosan együttműködik a Szervezetellátási és Logisztikai Főosztállyal a Miniszterelnökség vagyongazdálkodási feladatainak ellátásában,
31. ellátja a hatósági, igazgatási szolgáltatási díjakkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat.

6.6. Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály

6.6.1. A Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály felelős a XI. Miniszterelnökség fejezet tekintetében a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. A Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet – az Ávr. 11. § (1) bekezdése szerinti – gazdasági vezetője, aki azonban az Ávr. 11. § (1) bekezdése szerinti jogosítványokkal nem rendelkezik az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya és annak vezetője felett az Áht. 10. § (4a) bekezdése szerinti feladatai vonatkozásában. A gazdasági vezető feladatait a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség cím és 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím tekintetében a gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységek vezetőinek útján látja el.

6.6.2. A Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály funkcionális feladatai körében
1. előkészíti az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó utasítást és a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó gazdálkodási és számviteli szabályzatokat,
2. közreműködik a XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési gazdálkodását érintő kormány-előterjesztések előkészítésével és szakmai egyeztetésével kapcsolatos műveletek ellátásában,
3. véleményezi az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását érintő jogszabályokat és belső normákat,
4. koordinálja a fejezet éves költségvetési és zárszámadási javaslatának elkészítésével kapcsolatos munkálatokat,
5. koordinálja a fejezet kincstári és elemi költségvetésének és éves költségvetési beszámolójának elkészítésével kapcsolatos műveleteket,
6. ellátja a tervezési munka lebonyolításával kapcsolatos szervezési műveleteket, és elkészíti az intézkedés tervezetét az intézmények részére,
7. meghatározza a költségvetési szervek részére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet] előírt kötelező zárlatok, az éves költségvetési beszámoló, valamint az egyéb adatszolgáltatások tartalmát és beküldésének határidejét,
8. koordinálja a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek körében az államháztartás működési rendjének változása kapcsán az intézményeket érintő változások végrehajtását, és azt folyamatosan ellenőrzi,
9. irányítja a XI. Miniszterelnökség fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteit,
10. elemzi és értékeli a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetési gazdálkodását, szükség esetén részt vesz a fejezet költségvetését érintő előterjesztések előkészítésében,
11. szervezi az államháztartás működési rendjének változása kapcsán a fejezetet érintő intézkedések végrehajtását,
12. a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási jogköröket (így különösen a fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeten belül más címekhez vagy megállapodás alapján más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezeti kezelésű előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő átcsoportosítást; a fejezeten belül a költségvetési szerv előirányzatait tartalmazó címen belüli, továbbá a cím terhére más költségvetési szervek előirányzatait tartalmazó cím vagy fejezeti kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosításokat, az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételeivel összefüggő előirányzat-módosításokat és a felhasználásra történő engedélyezéseket),
13. koordinatív feladatot lát el a felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek alapító és megszüntető okiratának elkészítésével és módosításával kapcsolatosan, továbbá költségvetési szempontból véleményezi e szervek Szervezeti és Működési Szabályzatát,
14. felelős az államháztartás működési rendjének változása kapcsán a fejezetet érintő intézkedések végrehajtásáért, a végrehajtás folyamatos ellenőrzéséért,
15. a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kincstári költségvetését, elemi költségvetését és beszámolóját,
16. elkészíti a fejezet költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást,
17. tervezi a felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetését, elkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatok kincstári és elemi költségvetését, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt kötelező zárlatokat, valamint az éves költségvetési beszámolót,
18. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítését és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási műveleteket,
19. irányítja a hatáskörébe tartozó műveletek vonatkozásában a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE),
20. elkészíti az előírt fejezeti szintű, valamint a külső és belső ellenőrzést végző szervek által igényelt adatszolgáltatásokat,
21. ellátja a feladatkörével összefüggésben általa kezelt közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos műveleteket,
22. elkészíti a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásáról a fejezetre vonatkozó összefoglaló beszámolót, valamint a Miniszterelnökségre vonatkozó beszámolót,
23. ellátja az Áht.-ben és az Ávr.-ben rögzített ellenjegyzési műveleteket,
24.

6.7. Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya

6.7.1. A Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya feladatkörében
a) a szerződést kezdeményező és a szerződéskötéshez szükséges valamennyi irat szakmai terület által történt rendelkezésre bocsátása esetén véleményezi, előkészíti a Miniszterelnökség által kötendő szerződéseket – ideértve különösen a megbízási, vállalkozási, támogatási szerződéseket és más (például előirányzat-átcsoportosítást tartalmazó, szolgáltatási) megállapodásokat –, jogilag ellenjegyzi azokat, szerződésmintákat készít,
b) jogi szempontból ellenőrzi a megrendelőket,
c) ellátja a Miniszterelnökség szerződéseinek nyilvántartásával összefüggő feladatokat a vonatkozó belső szabályzatban meghatározottak szerint,
d) a Miniszterelnökség alkalmazottja által okozott károk esetén közreműködik az alkalmazottat terhelő kártérítési felelősség érvényesítésében,
e) előkészíti a Miniszterelnökség munkáltatói kölcsön- és egyéb szociális szerződéseit, ellátja azokkal összefüggésben a Miniszterelnökséget megillető jogoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos feladatokat,
f) felelős a Miniszterelnökség belső szabályozási feladatainak ellátásáért, ennek keretében jogi szempontból ellenőrzi, és - a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár útján - aláírásra felterjeszti a szervezeti egységek által készített belső szabályzatokat, továbbá elkészíti, illetve véleményezi a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörét érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
g) felelős a Miniszterelnökség beszerzéseire vonatkozó normatív utasítások elkészítéséért,
h) igény esetén jogi segítséget nyújt a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek részére,
i) kezeli a TAKARNET rendszert, teljesíti a tulajdonilap- és térképmásolatok beszerzésére irányuló megkereséseket,
j) ellátja a Miniszterelnökség és az irányítása, felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek vagyongazdálkodásához kapcsolódó egyes jogi feladatokat (különösen bérleti szerződések előkészítése, vagyonkezelői jog átruházása, vagyonkezelői szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok előkészítése),
k) felelős a miniszter irányítása alá tartozó, önálló gazdasági szervezettel még nem rendelkező költségvetési szervek jogi támogató tevékenységének ellátásáért,
l) gondoskodik - szükség esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadó közreműködésével - a Miniszterelnökség közbeszerzési eljárásainak lefolytatásáról a vonatkozó belső szabályzatban vagy egyedi eljárásrendben meghatározottak szerint,
m) végzi a közbeszerzésekről szóló törvényben előírt rendszeres és eseti közzétételi, tájékoztató műveleteket, és eleget tesz az ott megjelölt dokumentálási kötelezettségnek,
n) ellátja azokat a jogalkotási feladatokat, amelyek elvégzésére a miniszter vagy a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár utasítást ad,
o) jogi véleményt ad a Miniszterelnökség működésével kapcsolatos vagy a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó kérdésekben, és ellátja mindazon jogi jellegű feladatokat, amelyek elvégzésére a miniszter vagy a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár utasítást ad,
p) egyetértési jogot gyakorol – a 4. függelékben foglalt „III. Gazdasági társaságok” megjelölésű táblázatban szereplő gazdasági társaságok kivételével – a Miniszterelnökség háttérintézményeinek alapító okiratai és szervezeti és működési szabályzatai tekintetében.

6.8. Humánpolitikai Főosztály

6.8.1. A Humánpolitikai Főosztály funkcionális feladatai körében
1. ellátja a Miniszterelnökség személyi állományát érintő humánpolitikai feladatokat, előkészíti a munkáltatói döntésekkel, intézkedésekkel kapcsolatos anyagokat, így különösen a kinevezéseket, munkaszerződéseket, áthelyezési, kirendelési és vezénylési megállapodásokat,
2. az önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével előkészíti a kormánytisztviselők és a munkavállalók munkaköri leírását,
3. gondoskodik a papíralapú és elektronikus személyügyi nyilvántartás, valamint az állománytábla vezetéséről és aktualizálásáról, nyilvántartja és kezeli a személyi anyagokat,
4. gondoskodik a kötelező kormánytisztviselői és vezetői képzések és vizsgák (közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, egyéb képzési lehetőségek) szervezéséről, a kötelező éves képzési tervek összeállításáról, kapcsolatot tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel,
5. végzi a toborzással, kiválasztással kapcsolatos egyes feladatokat, ezen belül a pályázatok kiírásával, közzétételével kapcsolatos műveleteket, koordinálja a pályáztatást, kezeli a toborzási adatbázist,
6. ellátja a Miniszterelnökség létszámgazdálkodásával összefüggő feladatokat,
7. jogszabály alapján közreműködik az egyéni teljesítményértékelési rendszerrel és a minősítéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, módszertani és technikai támogatást nyújt az értékelő vezetők részére,
8. együttműködik a Szervezetbiztonsági Főosztállyal a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezéséhez szükséges adatok átadásában, valamint kezeli a védett állományba soroláshoz szükséges adatokat - ide nem értve a 15.2.1. pont m) alpontjában foglalt feladatokat,
9. kapcsolatot tart a közszolgálati alapnyilvántartásba való betekintésre jogosult szervekkel, személyekkel, biztosítja számukra a betekintési jog - jogszabályoknak megfelelő - gyakorlását,
10. ellátja a tanulmányi szerződések előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az azokban előírt kötelezettségeket nyilvántartja, ellenőrzi,
11. ellátja a Miniszterelnökség munkaköralapú rendszerének kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó elemzési-értékelési koordinációs feladatokat,
12. ellátja a Miniszterelnökségre jelentkező szakmai gyakorlatosokkal kapcsolatos humánpolitikai feladatokat, előkészíti a gyakornoki szerződéseket, közreműködik a gyakornoki programok lebonyolításában,
13. koordinálja a Kormány által létrehozott közigazgatási ösztöndíj programban, illetve a Miniszterelnökség saját ösztöndíjas programjában részt vevő ösztöndíjasokkal kapcsolatos műveleteket, megszervezi a Miniszterelnökségen belüli elhelyezést, a mentorok kijelölését,
14. koordinálja a fegyelmi ügyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítését,
15. szakmai támogatást nyújt a munkáltatói jogkör gyakorlójának a munkáltatói döntések meghozatalához,
16. ellátja a szervezeten belüli és azon kívüli célfeladat-kitűzésekkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat - kivéve azon célfeladatokat, amelyek az Állami Vezetői Főosztály feladatkörébe tartoznak -,
17. munkaügy-statisztikai jelentéseket készít, ellátja a jogszabályokban előírt személyügyi adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,
18. ellátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben a vagyonnyilatkozatok őrzésével összefüggésben meghatározott tevékenységeket - ide nem értve a 6.2.2. pont 17. alpontjában, valamint a 15.2.1. pont l) alpontjában foglalt feladatokat,
20. ellátja a Szociális Bizottság titkársági és ügyviteli feladatait,
21. az önálló szervezeti egységek vezetőivel közreműködve összeállítja a munkatársak éves szabadságolási tervét,
22. együttműködik a Miniszterelnökség illetményszámfejtésért felelős szervezeti egységével,
23. kezeli a Szolgáltatási és Ellátási Alapadattárat, kapcsolatot tart a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,
24. a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését megelőző kiválasztási eljárás során, valamint a kormánytisztviselők törvényben meghatározott felmentése esetén kezeli a Tartalékállomány Információs Rendszerét,
25. kiadja és nyilvántartja a kedvezményes utazásra jogosító utazási utalványokat,
26. működteti a Központi Kezelésű Állománycsoportot,
27. a Pénzügyi és Számviteli Főosztállyal együttműködve vezeti a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartást,
28. kapcsolatot tart a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervvel (személyügyi központ) a személyügyi igazgatást érintő kérdésekben,
29. részt vesz a közszolgálati személyügyi tárgyú európai uniós és hazai projektek szakmai megvalósításában,
30. a Hivatalos Értesítőben történő közzétételre előkészíti a Miniszterelnökség személyügyi híreit,
31. gondoskodik a munkatársak humánpolitikai kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,
32. gondoskodik az esélyegyenlőségi terv kidolgozásáról és annak érvényesüléséről,
33. a hasonló feladatkörök ellátása során együttműködik az Állami Vezetői Főosztállyal, valamint a Projektértékelői Koordinációs Főosztállyal.
6.8.2. A Humánpolitikai Főosztály személyzetpolitikai koordinációs és kodifikációs feladatkörében
a) közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, támogatást nyújt a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár személyügyi igazgatási döntéseinek előkészítésében,
b) előkészíti a Miniszterelnökség humánpolitikai tárgyú belső szabályzatait,
c) véleményezi a közszolgálati személyügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket, javaslatot tesz jogszabálytervezetek kidolgozására, jogszabályok módosítására, különösen a közszolgálati tisztviselők, valamint a hivatásos és katonai szolgálati viszonyban állók jogállását érintő jogszabályok vonatkozásában.

6.9. Szervezetellátási és Logisztikai Főosztály

6.9.1. A Szervezetellátási és Logisztikai Főosztály
a) kapcsolatot tart a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,
b) gondoskodik a kapcsolattartó által jóváhagyott igényeknek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Ügyfélszolgálatához való eljuttatásáról,
c) felelős a Miniszterelnökség igényeinek nyomon követéséért, azok teljesüléséért,
d) felügyeli a kormányülések, az államtitkári értekezletek, kormányzati szintű rendezvények zavartalan lebonyolításához szükséges technikai és személyi feltételek meglétét,
e) végzi a Miniszterelnökség elhelyezésével kapcsolatos költöztetések tervezését, és nyomon követi azok végrehajtását,
f) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységei részére a munkavégzéshez szükséges eszköz-, készlet- és szolgáltatási igényeket,
g) megszervezi és végzi a Miniszterelnökség telephelyei közötti belső iratkézbesítési feladatokat,
h) felelős a hatáskörébe tartozó erőforrások szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért és működtetéséért,
i) felelős a szervezeten belüli eszközmozgatások bizonylatolásáért, valamint az immateriális javak és tárgyi eszközök leltározásának elvégzéséért,
j) felelős az éves beruházási terv és beszerzési terv elkészítéséért.

6.10. Intézmények Gazdálkodási Főosztálya

6.10.1. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya látja el - az Áht. 10. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően -:
a) a Nemzetstratégiai Kutatóintézet,
b) a Magyar Nyelvstratégiai Intézet,
c)
d)
e) a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint
f) a VERITAS Történetkutató Intézet
gazdasági szervezetének feladatait [az a)-f) pontban foglaltak a 6.10.2. és 6.10.3. pont alkalmazásában (a továbbiakban együtt: Intézmények)].
6.10.2. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztályának vezetője az Intézmények Ávr. 11. § (1) bekezdése szerinti gazdasági vezetője.
6.10.3. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya a 6.10.1. pontban foglalt feladatkörében az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerint megállapodások alapján különösen:
1. az Intézmények esetében elkészíti a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat, a számviteli politikát, szükség esetén javaslatot tesz szabályzat, valamint intézkedés kiadására, véleményezi a pénzügyi ellenjegyzést igénylő, Intézmények által előkészített szereződések, megállapodások tervezeteit, gyakorolja az érvényesítési és a pénzügyi ellenjegyzési jogkört,
2. elkészíti az Intézmények elemi költségvetését, éves beszámolóját, valamint az időközi költségvetési jelentéseket, negyedéves mérlegjelentését,
3. ellátja az intézményi gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési kötelezettségeket, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és technikai feladatokat,
4. működteti az Intézmények házipénztárait, és bonyolítja a banki átutalásokat,
5. ellátja az Intézmények működtetésével, az Intézmények vagyongazdálkodása körében a beruházással és a vagyon használatával kapcsolatos feladatokat,
6. az Intézmények tekintetében ellátja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéssel (FEUVE) összefüggő feladatait,
7. közreműködik az intézményi beszerzések, szolgáltatás megrendelések lebonyolításához kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok ellátásában,
8. teljesíti az Intézmények évközi statisztikai jelentéseit,
9. nyilvántartja, elszámolja az Intézmények reprezentációs kiadásait, megállapítja és megfizeti az ezen kiadásokat terhelő személyi jövedelemadót,
10. ellátja az Intézmények vezetőinek és munkatársainak belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,
11. kezeli az Intézmények európai uniós projektjeit mint kedvezményezett, összeállítja azok elszámolásait, végzi a projektekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,
12. segítséget nyújt az Intézmények személyi juttatásaira vonatkozó döntések előkészítésében, nyilvántartja az intézményi előirányzat évközi felhasználását, módosítását, elvégzi az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,
13. biztosítja az Intézmények működéséhez szükséges likviditást,
14. közreműködik az Intézmények közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatainak ellátásában,
15. ellátja az Intézmények központosított illetmény-számfejtési, a társadalombiztosítási kifizetőhelyre háruló számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási, továbbá a személyi jövedelemadóval és a munkaadót terhelő járulékokkal kapcsolatos adóbevallási, adatszolgáltatási feladatait,
16. ellátja az Intézmények munkáltatói költségtérítésekkel kapcsolatos pénzügyi és számviteli és a nem rendszeres kifizetéssel kapcsolatos számfejtési feladatait,
17. megállapítja és megfizeti az Intézmények általános forgalmi adóját és a rehabilitációs hozzájárulását,
18. az Intézmények tekintetében kezeli a szociális juttatások keretében nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő munkáltatói támogatásokat (kölcsönöket),
19. részt vesz az Intézmények vonatkozásában a költségvetés tervezésében és a zárszámadásban,
20. ellátja az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerinti megállapodásokban foglalt egyéb feladatokat.
6.10.4. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya látja el a XI. Miniszterelnökség fejezet 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
6.10.5. Az Intézmények Gazdálkodási Főosztálya a 6.10.4. pontban foglalt feladata körében
1. ellátja a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó bérszámfejtéssel, adózással, társadalombiztosítási kérdésekkel összefüggő feladatokat; gondoskodik a külföldön lévő tartós kiküldöttek gyógyellátásával és egészségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról, intézkedik az Európai Egészségbiztosítási Kártyák kiállítását illetően,
2. üzemelteti az Állandó Képviselet pénztárát, valamint ütemezi az állomáshely pénzellátását,
3. gondoskodik az érvényben lévő pénzügyi nyilvántartó program működtetéséről, számviteli bizonylatokat rögzít, biztosítja az analitika és főkönyv egyezőségét,
4. kialakítja az Állandó Képviselet számviteli politikáját, számlarendjét, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását a jogszabályokban előírt havi, negyedéves, féléves adatszolgáltatást, beszámolást teljesít, és elkészíti az éves maradvány elszámolását, összeállítja az éves számviteli beszámolót,
5. megtervezi és felügyeli az Állandó Képviselet gazdálkodását, véleményezi a fejezetek közötti előirányzat-átadásokról szóló megállapodásokat,
6. irányítja és értékeli a külképviselet pénzügyi tevékenységét, naprakész alapdokumentációt állít össze az azt meghatározó információkból, felülvizsgálja az állomáshelyről beérkező pénztárnaplók elszámolásait, és szükség szerint intézkedik azok kijavításáról,
7. előkészíti az Állandó Képviselet gazdálkodási feladataival kapcsolatos szabályzatokat,
8. gondoskodik a pénzügyi feladatot érintő munkakörbe kihelyezésre kerülő munkatársak oktatásáról, betanításáról, felkészítéséről,
9. véleményezi az állomáshely elhelyezési, berendezési igényeit és feltételeit (rezidencia, hivatali helyiségek), a külföldi ingatlanvagyonnal kapcsolatos kérdéseket,
10. koordinálja az Állandó Képviselet beszerzési igényeit,
11. gondoskodik az Állandó Képviselet éves költségvetési beszámolójának alátámasztásául szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásáról, biztosítja a főkönyvi adatokkal történő egyezőséget,
12. gondoskodik az Állandó Képviselet leltárjának elkészítéséről, kapcsolatot tart a leltárfelelősökkel és raktárkezelőkkel, koordinálva az eszközökben történt változások dokumentálását,
13. gondoskodik a felmerülő selejtezési feladatok engedélyeztetéséről és végrehajtásáról,
14. közreműködik az Állandó Képviselet közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatainak ellátásában.

7. A JOGI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1. Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

7.1.1. A Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

7.1.2.

7.1.3.

7.2. Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

7.2.1. A Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály funkcionális feladatai körében
a) jogvitában, peres és nemperes eljárásban
aa) ellátja a Miniszterelnökség és a miniszter jogi képviseletét,
ab) eljáró munkatársát önálló kiadmányozási jogkör illeti meg,
b) a közigazgatási államtitkár eseti kijelölése alapján ellátja a kapcsolattartásból és a Miniszterelnökség érdekeinek érvényesítéséből eredő műveleteket azokban a feladatkörébe tartozó perekben, nemperes eljárásokban és egyéb jogvitás ügyekben, amelyekben a Miniszterelnökség képviseletét egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda látja el,
c) közérdekű adatigénylések tekintetében jogi támogatást biztosít a Miniszterelnökség honlapjának működésével összefüggő műveletek ellátásában, ellátja a Miniszterelnökség közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos műveleteit,
d) véleményezi a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár részére érkező jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, valamint a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár utasítására a Miniszterelnökség egyéb szabályzatainak tervezeteit,
e) szükség szerint jogi támogatást nyújt a miniszter Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és Központi Statisztikai Hivatalt érintő feladatai ellátásában,
f) szükség szerint javaslatot tesz szabályzat, valamint intézkedés kiadására, módosítására,
g) közreműködik az alapvető jogok biztosának adandó válaszadásban,
h) közreműködik az Alkotmánybíróságtól érkezett megkeresésre a feladatköre szerint illetékes szervezeti egység által adandó vélemény, válaszlevél tervezetének előkészítésében,
i) megkereséssel élhet a Miniszterelnökség valamennyi szervezeti egysége irányában feladatának hatékonyabb ellátása érdekében,
j) ellátja a Kormánytisztviselői Döntőbizottság titkársági feladatait.

7.3.

7.4. Fejlesztéspolitikai Jogorvoslati Főosztály

7.4.1. A Fejlesztéspolitikai Jogorvoslati Főosztály
a) elbírálásra előkészíti az 1. melléklet 70. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott szabálytalansági döntések elleni jogorvoslati kérelmeket,
b) elbírálásra előkészíti az 1. melléklet 70. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kifogásokat,
c) elbírálja az EU Önerő Alappal összefüggő támogatási döntések ellen benyújtott kifogásokat,
d) eljárása során dokumentumalapú ellenőrzést végez, személyes meghallgatást tarthat, illetve helyszíni ellenőrzést végezhet,
e) feladatainak ellátása érdekében információt, adatot kérhet az irányító hatóság, a közreműködő szervezet, valamint a Magyar Államkincstár illetékes szervezeti egységétől,
f) kapcsolatot tart az OLAF Koordinációs Irodával és az Európai Csalás Elleni Hivatallal,
g) elbírálásra előkészíti a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt agrár-vidékfejlesztésért való felelősségi kör keretében az EMVA-val és az EHA-val kapcsolatos döntések ellen irányuló – az 1. melléklet 70. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott – fellebbezéseket.

8.
a) előkészíti az üléseket,
b) biztosítja az ülések tárgyi feltételeit,
c) eljuttatja az oldalak részére az írásos dokumentumokat,
d) megküldi az ülésről készült emlékeztetőt az oldalak részére.

10. A STRATÉGIAI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

10.1. Stratégiai és Tájékoztatási Helyettes Államtitkári Titkárság

10.1.1. A Stratégiai és Tájékoztatási Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

10.2. Referatúra Főosztály

10.2.1. A Referatúra Főosztály koordinációs feladatai körében
b) véleményezi a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek tervezeteit.

9.2.3. A Társadalmi Ügyek Főosztálya európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) koordinálja az Európai Unió konzultatív testületei – különös tekintettel a Régiók Bizottságára, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottságra – magyar tagjainak kiválasztási folyamatát, végrehajtja – a Kormány érintett tagjának közreműködésével – a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak felkészítésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelölése során,
b) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a társadalmi kapcsolatok szempontjából kiemelkedő fontosságú országokban működő magyar képviseletekkel, illetve ezen országok Magyarországon működő képviseleteivel,
c) részt vesz az EKTB munkájában,
d) közreműködik a kommunizmus áldozatai emlékmúzeumai létrehozását előkészítő kormányzati intézkedések elősegítésében, végrehajtásában,
e) közreműködik a 2014–2020 közötti európai uniós programozási időszak egyházakkal és civil szervezetekkel összefüggő projektjeinek tervezésében,
f) javaslataival és véleményével közreműködik az integrált szakmai monitoring rendszer és értékelési rendszer kialakításában,
g) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában,
h) kezdeményezéseket tesz a magyarországi civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítését célzó kormányzati intézkedésekre, illetve koordinálja ezek végrehajtását,
i) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában.

9.3. Intézménykoordinációs Főosztály

9.3.1. Az Intézménykoordinációs Főosztály szakmai feladatai körében
a) a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben részt vesz a stratégiai tervek és a kapcsolódó programok előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,
b) a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben közreműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatok elvégzésében, ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatokat,
c) közreműködik a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok által végzett fejlesztési feladatokban, folyamatosan nyomon követi a fejlesztések megvalósulását.

9.3.2. Az Intézménykoordinációs Főosztály szervezetirányítói feladatai körében
a) ellátja a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó szervezetek vonatkozásában a szakmai irányítói, a szakmai felügyeleti, a fenntartói, a szakmai fenntartói és az alapítói jogokkal összefüggő feladatokat,
b) együttműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása alá tartozó költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteihez kapcsolódó feladatok végrehajtásában,
c) ellátja a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes hatáskörébe tartozó intézmények intézményi stratégiájának kialakításával, a kapcsolódó, az előkészítést és a végrehajtást szolgáló dokumentumok összeállításával, valamint az intézményi munkatervek, stratégiák végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek bevonásával,
d) a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok esetében ellátja az egyes személyi kérdések tekintetében (vezetők javadalmazása, prémiumfeladat-meghatározás, célfeladat-kitűzés, teljesítményértékelés) a döntés előkészítésével kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek, valamint az Állami Vezetői Főosztály bevonásával,
e) a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítási, szakmai felügyeleti, illetve alapítói joggyakorlása keretében megvizsgálja az egyes szervezetek belső szabályozó dokumentumait, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, illetve szakmai irányítói, szakmai felügyeleti, alapítói jogkörében eljár,
f) a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben figyelemmel kíséri a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtását, szükség esetén tájékoztatást kér a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtásának folyamatáról,
g) részt vesz a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó háttérintézmények beruházási és felújítási feladatainak felügyeletében,
h) részt vesz a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi döntések előkészítésében,
i) koordinálja a közalapítványokkal, köztestületekkel, a Kormány által alapított alapítványokkal kapcsolatos szabályozási, illetve alapítói jogokkal kapcsolatos feladatok ellátását.

9.3.3. Az Intézménykoordinációs Főosztály kodifikációs és egyéb feladatai körében
a) felkérés esetén az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkárt érintő jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,
b) közreműködik a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezeteket érintő irányítási, felügyeleti, ellenőrzési tevékenységgel, valamint a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítésében, illetve szabályozási javaslatokkal él,
c) közreműködik a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezeteket érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, illetve az intézmények hatáskörét megalapozó jogszabályok tervezeteinek szakmai előkészítésében,
d) véleményezi a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezetek jogállását, működését és gazdálkodását érintő, a Kormány részére készült előterjesztések tervezetét.

9.4. Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály

9.4.1. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály szakmai feladatai körében
a) koordinálja a régészeti örökségvédelem és a műemlékvédelem területén jelentkező szakmai feladatokat, irányelveket dolgoz ki,
b) koordinálja a műkincsek és egyéb kulturális javak restitúciójának megvalósítását, illetve szükség szerint javaslatokat fogalmaz meg a restitúció lebonyolításának elősegítése érdekében,
c) közreműködik a Magyarországon található műkincsekkel és egyéb kulturális javakkal kapcsolatos tulajdoni igények rendezésében,
d) közreműködik a második világháború kitörésétől a rendszerváltozásig terjedő időszakban az államra bízott műkincsek és kulturális javak jegyzékének elektronikus úton történő nyilvánosságra hozatalában és folyamatos aktualizálásában,
e) koordinálja a zsidó közösségek zsinagógáinak és egyéb, hitéleti tevékenységnek helyszínt biztosító épületek (szeretetotthon, könyvtár) állagmegóvási, felújítási és teljes rekonstrukciós feladatainak végrehajtását,
f) koordinálja a zsidó temetők, sírkertek, emlékhelyek felújítását, illetve létrehozását célzó javaslatok megvalósításával, valamint az ezzel kapcsolatos koncepció és lebonyolítási terv kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,
g) beruházási, fejlesztési kérdésekben együttműködik a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokkal,
h) előkészíti a régészeti örökségre és a műemléki értékre vonatkozóan az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéseket,
i) ellátja a miniszter nemzeti emlékhelyekkel, kiemelt nemzeti emlékhelyekkel, valamint történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatait,
j) közreműködik a miniszter világörökségi, valamint a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben meghatározott feladatai ellátásában,
k) folyamatos kapcsolatot tart fenn az örökségvédelem mint közérdek megvalósítása érdekében az állami és önkormányzati szervekkel, egyházakkal, a szakmai, civil szervezetekkel és testületekkel,
l) segítséget nyújt a magyarországi és határon túli egyházak örökségének megőrzésével kapcsolatos tevékenységhez, illetve közreműködik azok örökségvédelmi tevékenységével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában,
m) közreműködik a határon túli örökségi értékek védelme, gondozása, megismertetése terén,
n) ellátja a járási (fővárosi kerületi) hivatalok örökségvédelmi szakmai irányítását, és koordinálja a kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok örökségvédelmi felügyeleti tevékenységét, célvizsgálatokat végez, felügyeleti eljárást folytat le a régészeti örökséggel és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos hatósági ügyben eljáró és a felügyeleti körébe tartozó hatóság eljárása, mulasztása, továbbá az eljárás folyamán és annak lezárásaképpen hozott döntése kapcsán,
o) előkészíti a jogszabályok által a kulturális örökség védett ingatlan elemeinek elidegenítésére, megterhelésére, vagyonkezelésbe adására, valamint bármely olyan jogügyletre vonatkozóan a miniszter hatáskörébe utalt jóváhagyást, amelynek következtében az állam tulajdonjoga megszűnik a kulturális örökség védett ingatlan eleme felett,
p) közreműködik az egyes műemléki értékek, régészeti örökség védetté nyilvánításával, illetve a védettség megszüntetésével kapcsolatos tudományos előkészítő feladatok ellátásában,
q) régészeti örökséget és műemléki értéket érintő másodfokú eljárásban vagy kizárási feltétel fennállása esetén kulturális örökségvédelmi szakkérdést vizsgál, és előkészíti az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalást,
r) előkészíti a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek elidegenítésével kapcsolatos nyilatkozatot az államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatban,
s) kialakítja az ingatlan örökségi elemek védetté nyilvánításának és védelmének szempontrendszerét,
t) közreműködik a kulturális javak visszaszolgáltatásával és visszakövetelésével kapcsolatos európai uniós tagállami, valamint nemzetközi egyezményekből fakadó feladatok ellátásában.

9.4.2. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály egyéb feladatai körében
a) közreműködik az örökségvédelem állami intézményeinek fejlesztését, irányítását elősegítő folyamatokban, valamint ezek szakmai felügyeletének és ellenőrzésének kialakításában,
b) figyelemmel kíséri a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti feladatellátást, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre,

8/A. A KABINET ÜGYEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

8/A.1. Kabinet Ügyek Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
8/A.1.1. A Kabinet Ügyek Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.
8/A.2. Kabinet Ügyek Koordinációs Irodája
8/A.2.1. A Kabinet Ügyek Koordinációs Irodája főosztályként működő szervezeti egység.
8/A.2.2. A Kabinet Ügyek Koordinációs Irodája kodifikációs feladatai körében
a) a Kormányirodával együttműködve előkészíti a Stratégiai Kabinet, valamint a Gazdasági Kabinet ülésein meghozott döntéseknek megfelelő jogszabályokat,
b) a Kormányirodával együttműködve előkészíti a Stratégiai Kabinet, valamint a Gazdasági Kabinet ügyrendjét.
8/A.2.3. A Kabinet Ügyek Koordinációs Irodája koordinációs feladatai körében
a) ellenőrzi a benyújtásra megküldött előterjesztéseket és jelentéseket abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a kabinetek döntéseinek,
b) a Stratégiai Kabinet elnöke részére szakmai javaslatokat tesz, illetve kezdeményezi a szükséges egyeztetéseket és a hatástanulmányok elkészítését.

8/B. A TÁRSASÁGI PORTFOLIÓ KEZELÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

8/B.1. A Társasági Portfolió Kezeléséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
8/B.1.1. A Társasági Portfolió Kezeléséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

8/B.2. Társaságfelügyeleti Főosztály
8/B.2.1. A Társaságfelügyeleti Főosztály az 1. melléklet 77/E. §-ában meghatározott gazdasági társaságok tekintetében
1. közreműködik a Miniszterelnökség portfolió-kezelési politikáját érintő döntések előkészítésében és azok végrehajtásában,
2. koordinálja a gazdasági társaságokkal, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel történő kapcsolattartást, szükség esetén konzultációkat szervez,
3. szakmai szempontból véleményezi a megkötendő szerződéseket – ideértve különösen a támogatási szerződéseket – a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár számára,
4. véleményezi és a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár részére döntésre előkészíti a gazdasági társaságok létesítő okiratait és szabályzatait,
5. a gazdasági társaságok, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedése tekintetében előkészíti és előzetesen véleményezi a miniszter, illetve a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár döntéseit, illetve javaslatait,
6. előkészíti a gazdasági társaságokkal kapcsolatban a Miniszterelnökség és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között megkötött szerződésekkel kapcsolatos döntéseket, javaslatokat,
7. a gazdasági társaságok tevékenységével, működésével összefüggésben elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít a vezetői döntések megalapozása érdekében, szükség esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával,
8. közreműködik a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek véleményezésében,
9. közreműködik a költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében, továbbá részt vesz e feladatok módszertanának a vagyonelemek sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,
10. a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan előkészíti a gazdasági társaságok feladatellátásához kapcsolódó előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, a normaszöveg-javaslatot, az összefoglaló számításokat, valamint a szöveges és számszaki indoklásokat,
11. a szakmai felügyeletet ellátóval együttműködve előkészíti a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket, valamint a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére küldendő javaslatot,
12. a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár részére véleményezi a gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat, így különösen a gazdasági társaságok által végzett közszolgáltatások működési (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszerének kialakítását, valamint ellátja – az 1. melléklet 77/E. §-ában meghatározott gazdasági társaságok esetében a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár megkeresése alapján – a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok támogatásával, tőkeemelésével, egyéb gazdasági vonatkozású feladatokkal kapcsolatos pénzügyi véleményezési feladatokat,
13. a társasági portfolió kezeléséért felelős helyettes államtitkár utasításainak megfelelően előkészíti a gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket.

8/C. A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

8/C.1. Parlamenti Államtitkári Kabinet

8/C.1.1. A Parlamenti Államtitkári Kabinet a Szabályzat 1. melléklet 59. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokon túl
a) támogatja a parlamenti államtitkár országgyűlési és feladatkörével összefüggő munkáját,
b) minden esetben előzetesen tájékoztatja a közigazgatási államtitkárt, illetve az általa kijelölt személyt arról, hogy a Miniszterelnökségnek az Országgyűlés bizottságai előtti képviseletét a parlamenti államtitkár személyesen látja-e el, illetve arról, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítéséről mely személy útján gondoskodott.

8/C.2. Szervezési és Ügyviteli Főosztály

8/C.2.1. A Szervezési és Ügyviteli Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében:
a) ellátja és koordinálja a Kormány európai uniós források felhasználásával összefüggő fejlesztéspolitikai kommunikációs tevékenységét, különös tekintettel a 2007-2013-as és 2014-2020-as operatív programok végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatási és eredménykommunikációs tevékenységre,
b) közreműködik az UNESCO-egyezmények végrehajtásából adódó, feladatkörébe tartozó hazai feladatok ellátásában és nyomon követésében,
c) előkészíti, koordinálja új helyszíneknek az UNESCO Világörökség listára történő jelölését és az UNESCO Világörökségi Várományos Jegyzékbe történő bejelentését,
d) közreműködik az UNESCO párizsi Világörökség Központtal történő kapcsolattartásban és együttműködésben, üléseken vesz részt,
e) ellátja a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi IX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
f) ellátja a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
g) ellátja az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2012. évi CX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
h) ellátja az Európai Unió Tanácsának az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatból eredő szakmai feladatokat,
i) ellátja az Európa Tanácsnak a kulturális örökségvédelmi tárgyú egyezményeiből eredő feladatokat,
j) szakmai iránymutatással közreműködik az EU Duna Régió Stratégia, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus szakmai illetékességébe tartozó programjainak kidolgozásában, megvalósításában, és felkérésre képviseli a szakterületet,
k) nyomon követi a műemlékvédelem és a régészet területén a nemzetközi gyakorlatot, valamint gondoskodik a hazai eredmények külföldi megismertetéséről.

9.4.5. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály funkcionális feladatai körében
a) közreműködik a Miniszterelnökség alapító okirata, valamint a miniszter irányítása alá tartozó és felügyelt költségvetési szervek alapító, megszüntető, átalakító okiratai – érintett szervezeti egységek bevonásával történő – előkészítésében,
b) szükség szerint tájékoztatást kérhet a fenntartói döntések végrehajtásának folyamatáról,
c) részt vesz a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi intézkedések előkészítésében.

9.4.6. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében a miniszter által átruházott hatáskörben
a) részt vesz az ágazat stratégiai terveinek és a kapcsolódó programoknak az előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,
b) ellátja a Magyar Kormánytisztviselői Karral való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
c) biztosítja a Nemzeti Címer Bizottság működési feltételeit, valamint ellátja a Nemzeti Címer Bizottság titkársági feladatait,
d) ellátja a Zsidó Közösségi Kerekasztallal kapcsolatos ügyek bonyolítását,
e) működteti az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökségi Szakbizottságát, és ellátja annak titkársági feladatait,
f) a Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztállyal együttműködésben ellátja a Műemléki Tanácsadó Testület és az Ásatási Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat,
g) az Örökségvédelmi Hatósági Főosztállyal együttműködésben ellátja a Kulturális Javak Bizottsága működtetésével kapcsolatos feladatokat,
h) világörökségi kérdésekben az Időszaki Jelentéstételi kötelezettség keretében a nemzeti összekötő (National Focal Point) feladatokat elvégzi,
i) közreműködik a társadalmi és gazdasági szereplőkkel az összkormányzati együttműködést igénylő konzultációs műveletek ellátásában,
j) társadalompolitikai szempontból meghatározó ügyek rendezésének elősegítése érdekében koordinálja a társadalmi kapcsolatok tekintetében meghatározó programok felügyeletét,
k) háttér-tájékoztatókat és fórumokat szervez a társadalmi párbeszéd, a közgondolkodás elősegítése érdekében, tájékoztatja a civil szervezeteket, a nemzetiségi önkormányzatokat a Miniszterelnökség tevékenységének fő irányairól és időszerű feladatairól, valamint a közkapcsolati tevékenységéről,
l) közreműködik a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár – bizottságokban, szakmai kollégiumokban, egyéb testületekben ellátott – társadalompolitikai koordinációs tevékenységével kapcsolatos feladatai ellátásában, szükség esetén szabályozási kezdeményezéssel él,
m) felkérés esetén az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkárt érintő jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,
n) közreműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatok elvégzésében, ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatokat,
o) képviseletet lát el a feladatköréhez kapcsolódó bizottságokban és egyéb testületekben, munkacsoportokban.
9.6.2. A Közszolgálati és Testületi Egyeztetési Főosztály ellátja a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum titkársági feladatait, amelynek keretében
a) felügyeleti eljárást folytat le a régészeti örökséggel és a műemléki értékekkel kapcsolatos hatósági ügyben eljáró és a felügyeleti körébe tartozó hatóság eljárása, illetve mulasztása, továbbá az eljárás folyamán, illetve annak lezárásaképpen hozott döntése kapcsán,
b) ellátja a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott hatósági és nem hatósági feladatokat.

9.5. Örökségvédelmi Hatósági Főosztály

9.5.1. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály szakmai feladatai körében
1. jogszabály rendelkezése alapján hivatalból vagy kérelemre, jogszabályban meghatározottak szerint adatot szolgáltat és adatot igazol a nyilvántartásban szereplő adatokról,
2. elektronikus hozzáférést biztosít az Országos Építésügyi Nyilvántartást vezető szervezet, az örökségvédelmi hatóság, az ingatlanügyi hatóság, valamint a települési jegyzők számára az általuk kezelt, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével összefüggő feladataik ellátásához szükséges adatokhoz,
3. feltölti az Országos Építésügyi Nyilvántartásba az örökségvédelmi jogszabályokban meghatározott dokumentációkat,
4. végzi a műemléki értékek felderítését, azonosítását, meghatározását, számbavételét, dokumentálását és műemléki revízióját,
5. elvégzi a régészeti lelőhelyek és műemléki értékek védetté nyilvánításának és a védettség megszüntetésének tudományos előkészítését,
6. végzi a régészeti lelőhelyek és a műemléki értékek osztályozását, értékhierarchiájuk kidolgozását és tudományos feldolgozását,
7. részt vesz a jogtalanul eltulajdonított kulturális javak felkutatásában,
8. közreműködik a Magyarország területén jogellenesen eltulajdonított, valamint a Magyarországról jogtalanul kivitt vagy ilyen módon behozott kulturális javak visszakövetelésével, továbbá visszaadásával kapcsolatos teendők ellátásában,
9. részt vesz a jogtalanul eltulajdonított kulturális javak nemzetközi információcseréjében, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat,
10. ellátja a kulturális javak nyilvántartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nem hatósági feladatokat,
11. előkészíti a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos állami elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot,
12. ellátja a világörökségi és a világörökségi várományos területek kezelési terveinek elkészítését,
13. ellátja a hazai világörökségi helyszínek világörökségi gondnokságainak munkáját szakmai tanácsadás formájában,
14. közreműködik a világörökséggel kapcsolatos tudományos feladatok elvégzésében,
15. értékvizsgálati, építéstörténeti tudományos dokumentációkat, műemléki értékleltárakat készít, helyszíni épületkutatásokat végez,
16. gondoskodik a műemléki értéket érintő módszertani kutatások végzéséről,
17. figyelemmel kíséri és a műemlék-tulajdonosokat tanácsadással segíti a műemlékeken végzett helyreállítások, szakértői kutatások, restaurálások tervezése és megvalósítása során,
18. tudományos adatszolgáltatással támogatja a hatósági-felügyeleti tevékenységet,
19. elvégzi az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok munkatársai számára a műemlékvédelmi témakörökből előírt építésügyi szakmai továbbképzést és vizsgafelkészítést, gondoskodik a vizsgáztatásról,
20. közreműködik a műemlékek tudományos kutatására, restaurálására, feldolgozására, hasznosítására vonatkozó szakmai ajánlások, irányelvek elkészítésében,
21. javaslatot tesz régészeti lelőhelyek és műemléki értékek védetté nyilvánítására, a jogszabályi feltételek fennállása esetén vizsgálja a védettség megszüntetésének lehetőségét,
22. kulturális örökségvédelmi ajánlásokat dolgoz ki, elemzi a szakterület állapotát, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,
23. elemzéseket, kimutatásokat készít az ágazati irányítás segítése érdekében,
24. kidolgozza és folyamatosan aktualizálja a szakterület tevékenységével összefüggő szakmai és képesítési követelményeket, elkészíti az örökségvédelmi szakemberek képzésével kapcsolatos szabályzatokat, képzési programot, tervet, statisztikai elemzéseket és kiértékeléseket,
25. részt vesz a kulturális örökségre alapozott örökségvédelmi fejlesztések szakmai előkészítésében, megvalósításában, az ezzel kapcsolatos tudományos kutatásokban, az épületek felmérésében, közreműködik a helyreállítási és kiállítási koncepciók elkészítésében,
26. együttműködik az illetékes kulturális örökségvédelmi hatósággal a műemléki védettség alatt álló épületekhez kötődő védett kulturális javakkal kapcsolatos intézkedések meghozatalában,
27. kikéri az érintett nyilvántartott műemléki érték szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesterének, a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek vagy a Margitsziget esetén a főpolgármesternek, valamint a nyilvántartott műemléki érték tulajdonosának vagy tulajdonosi közösségének véleményét a védetté nyilvánítással kapcsolatban,
28. a védetté nyilvánítás előkészítése során jogszabályban meghatározottak szerint értesíti a védetté nyilvánítás vagy a védettség megszüntetésének kezdeményezőjét, a védetté nyilvánításra javasolt ingatlannal rendelkezni jogosultat.

9.5.2. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály egyéb feladatai körében
a) ellátja az örökségvédelmi hatóság szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat, irányítja a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó kulturális örökségvédelmi intézményeknek a kulturális örökségi elemek tudományos kutatására, feldolgozására és nyilvántartására vonatkozó tevékenységét,
b) figyelemmel kíséri a műemlékvédelmi és régészeti örökség elemei és környezetük állapotát, valamint megfelelő használatát, szükség esetén intézkedést kezdeményez,
c) vita, illetve megkeresés esetén nyilatkozik arról, hogy valamely tárgy, létesítmény vagy jelenség a régészeti örökség vagy a műemléki értékek körébe tartozik-e,
d) figyelemmel kíséri a műemlékvédelmi és régészeti örökség elemei és környezetük állapotát, valamint megfelelő használatát,
e) gondoskodik a kulturális örökségi elemekkel kapcsolatos tudományos adatbázisok és a nem közhiteles nyilvántartások vezetéséről,
f) kapcsolatot tart a Lechner Tudásközponttal a központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, a kulturális örökségi elemekkel kapcsolatos tudományos adatbázis és a nem közhiteles nyilvántartás vezetéséhez szükséges szoftvereszközök és virtuális szerverek üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátása tekintetében,
g) a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékét kezeli (nyilvántartás, szakmai felülvizsgálatban való közreműködés),
h) világörökségi érintettség esetén közreműködik a területfejlesztési koncepciók, a területfejlesztési programok, valamint a területrendezési tervek, a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, továbbá a településszerkezeti tervek és helyi építési szabályzatok véleményezésében,
i) tudományos kiadványokat készít, honlapot fejleszt, közzéteszi a műemlékvédelem tudományos eredményeit,
j) részt vesz a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, valamint a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv, továbbá a területrendezés, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények egyeztetési eljárásában,
k) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a miniszter feladatkörébe tartozó kulturális örökségvédelmi feladat- és hatáskörökkel összefüggő szakképesítések tartalmi fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat.

9.5.3. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) ellátja a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában, Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területekről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről szóló 1957. évi 14. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
b) közreműködik a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatok ellátásában,
c) ellátja a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
d) ellátja a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
e) ellátja a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XXVIII. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
f) ellátja a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat.

9.5.4. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály koordinációs feladatai körében
a) előkészíti a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
b) kapcsolatot tart a társintézményekkel, hatóságokkal, valamint a kulturális javak hatékonyabb védelme érdekében – a vonatkozó együttműködési megállapodásban vállaltak szerint – támogatást nyújt a rendőrség és a vámhatóság munkájához.

9.5.5. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály funkcionális feladatai körében
a) közreműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatok elvégzésében, ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatokat,
b) felkérés esetén az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkárt érintő jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén.

9.5.6. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály hatósági feladatai körében a miniszter által átruházott hatáskörben
a) ellátja a kulturális javak védetté nyilvánításával, védettségük megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
b) ellátja a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat,
c) ellátja a kulturális javak nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat,
d) ellátja a kulturális javak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos nemzeti hatósági feladatokat,
e) ellátja a kulturális javak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos európai uniós tagállami feladatokat,
f) ellátja a kulturális javakhoz kapcsolódó, a kulturális javak hatósága hatáskörébe utalt egyéb, bírósági letétek, elkobzott kulturális javak közgyűjteményi elhelyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
g) ellátja a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat,
h) vezeti a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott központi, közhiteles hatósági nyilvántartást,
i) intézkedik a védetté nyilvánítás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése iránt,
j) elvégzi a központi nyilvántartás felülvizsgálatát és adatrevízióját,
k) vita, illetve megkeresés esetén nyilatkozik arról, hogy valamely tárgy a kulturális javak körébe tartozik-e.

9.5.7. Az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály vezetője a miniszter nevében kiadmányozza a kulturális örökség védelméről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott nyilvántartási hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és iratokat.

9.6. Közszolgálati és Testületi Egyeztetési Főosztály

9.6.1. A Közszolgálati és Testületi Egyeztetési Főosztály koordinációs feladatai körében
c) részt vesz a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban és a kapcsolódó egyeztetéseken,
d) szakértőt delegál a közbeszerzésekről szóló törvény szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek által lefolytatott, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 3. § 40. pontja szerinti tervpályázatokhoz,
e) ellátja a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár által gyakorolt műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos előkészítő feladatokat,
f) közreműködik a szakterületet érintő természet- és környezetvédelmi védelmi feladatok ellátásában,
g) közreműködik a nemzeti vagyon részét képező védett ingatlanok hasznosításával kapcsolatos ügyekben,
h) a régészeti lelőhelyek és műemlékek fenntartását, fejlesztését segítő örökségvédelmi pályázati lehetőségeket, projekteket kezdeményez, támogat, közreműködik ezek előkészítésében, kidolgozásában, értékelésében és végrehajtásában.

9.4.3. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) közreműködik a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében,
b) véleményezi a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek tervezeteit,
c) felkérés esetén az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkárt érintő jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,
d) előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére vonatkozó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
e) feladatkörében javaslatot tesz a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök deregulációjára,
f) ellátja a régészeti örökség és a műemléki érték védetté nyilvánításával és a védettség megszüntetésével összefüggő jogalkotási feladatokat.

9.4.4. A Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában,

12. AZ AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

12.1. Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkári Kabinet

12.1.1. Az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja a Szabályzat 1. melléklet 59. § (1) bekezdésében rögzített feladatokat.

13. AZ AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

13.1. Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

13.1.1. Az Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet
158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

13.1.2. Az Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) Állandó Titkárságának feladatait, így különösen:
1. koordinálja az MNVH regisztrációját,
2. ellátja a Tanács, a Főtitkár és az Elnökség titkársági feladatait és az ehhez kötődő adminisztrációt,
3. információt közvetít a Tanács, az Elnökség és az MNVH regisztráltjai között,
4. továbbítja a hozzá beérkező, az MNVH feladataihoz kapcsolódó javaslatokat az Elnökség részére,
5. kapcsolatot tart az MNVH szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel,
6. szervezi és ellátja az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat,
7. javaslatokat készít elő az MNVH Főtitkárának kötelezettségei teljesítéséhez,
8. ellátja az MNVH napi működésével, valamint a vidékfejlesztési szereplők együttműködésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat,
9. az Irányító Hatósággal való egyeztetések alapján részt vesz a LEADER program végrehajtását támogató feladatellátásban.

13.2. Irányító Hatósági Főosztály

13.2.1. Az Irányító Hatósági Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében felel
1. az EMVA-ból és az EHA-ból a 2007-2013-as programozási időszakban folyósított támogatásokkal összefüggő irányító hatósági intézkedések európai uniós társszervekkel történő egyeztetéséért;
2. az EMVA-ból és az ETHA-ból a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Programnak és az ETHA-ból megvalósuló Magyar Halgazdálkodási Operatív Programnak az európai uniós társszervekkel való egyeztetése koordinálásáért;
3. az EMVA irányító hatóság feladatkörébe tartozó tagállami álláspont kialakításáért és képviseletének ellátásáért az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Bizottságában, illetve az Európai Bizottság szakértői munkacsoportjaiban;
4. az EHA és az ETHA irányító hatóság feladatkörébe tartozó magyar álláspont kialakításáért és képviseletének ellátásáért az Európai Halászati Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap Bizottságaiban, illetve az Európai Bizottság szakértői munkacsoportjaiban;
5. az EMVA és ETHA irányító hatóság feladatkörében az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért;
6. az EMVA irányító hatóság feladatkörébe tartozó ellenőrzések lebonyolításában való részvételért, az intézkedési programok összeállításának koordinálásáért, annak végrehajtása ellenőrzéséért, a szabályozási javaslatok koordinációjáért;
7. az EMVA irányító hatóság feladatkörébe tartozó intézkedések esetében a kifizető ügynökség szakmai felügyeletéért a társfőosztályok bevonásával;
8. az EMVA irányító hatóság feladatkörébe tartozó szabályozási dokumentációk összeállításáért, azok érintett főosztályokkal történő egyeztetéséért;
9. az EHA és az ETHA irányító hatóság feladatkörére vonatkozó működési kézikönyvek, együttműködési megállapodások aktualizálásáért és az abban leírtak végrehajtásáért;
10. az EMVA esetében a kifizető ügynökség által alkalmazott eljárásrendek jóváhagyásáért, illetve a társfőosztályok által tett előzetes vélemények összehangolásáért;
11. az EMVA 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programhoz kapcsolódó monitoring rendszer működtetéséért, az ezen alapuló, az Európai Bizottság felé történő adatszolgáltatásért;
12. az EMVA 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programhoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakításában, működtetésében és az ezen alapuló, az Európai Bizottság felé történő adatszolgáltatásban való közreműködésért;
13. az EMVA esetében az egyes programokkal kapcsolatos értékelések, éves jelentések, végzárás elkészítéséért;
14. az EMVA irányító hatóság által kiadandó közlemények jóváhagyásáért és közzétételéért;
15. az egyes vidékfejlesztési programok lezárásával kapcsolatos feladatok ellátásáért, ennek keretében az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért;
16. az EMVA esetében az átruházott feladatokat ellátó szervezetekkel kötött megállapodások előkészítése, jóváhagyásukkal kapcsolatos irányító hatósági álláspont kialakításáért, valamint a szervezetek feletti szakmai felügyelet ellátásáért;
17. az EHA és az ETHA támogatások igénybevételével kapcsolatos jogszabályok kidolgozásáért;
18. az EHA és az ETHA végrehajtásával összefüggő koordinációs, szakmai, jogi feladatok kezdeményezéséért és a közreműködő szervezettel való folyamatos kapcsolattartásért;
19. az EHA 2. prioritási tengelye szerinti támogatások Bíráló Bizottságának működtetéséért;
20. az EMVA, EHA és az ETHA költségvetési tervezésében való közreműködésért;
21. az EHA és az ETHA TS végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálásáért;
22. az Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) Ellenőrző Hatóság és a HOP Igazoló Hatóság ellenőrzéseihez szükséges szakmai adatok, dokumentumok biztosításáért a Magyar Államkincstár közreműködésével;
23. a rendszerellenőrzések során az EMVA, az EHA és az ETHA végrehajtása kapcsán tett javaslatok végrehajtására vonatkozó szabályok kidolgozásáért;
24. az Európai Bizottságtól történő forráslehíváshoz szükséges dokumentumok jóváhagyásáért;
25. az ÚMVP Monitoring Bizottsági üléseinek megszervezéséért, a Monitoring Bizottság elnöki és titkársági feladatainak ellátásáért;
26. az EHA és az ETHA vonatkozásában feladatkörébe tartozó kérdésekben szakmai felügyelet gyakorlásáért a Magyar Államkincstár felett, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat;
27. az EHA 3. prioritási tengely végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálásáért;
28. az EHA Irányító Hatóság (HOP IH) feladatainak ellátásáért az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően, azaz
a) a programmódosítások koordinálásáért, a HOP Monitoring Bizottság és az Európai Bizottság elé terjesztéséért,
b) a HOP Monitoring Bizottsági üléseinek megszervezéséért, a Monitoring Bizottság elnöki és titkársági feladatainak ellátásáért,
c) a HOP monitoring rendszerének kialakításáért, fejlesztéséért és működtetéséért az uniós és a hazai követelményeknek megfelelően, a gyűjtendő monitoring adatok specifikálásáért a Magyar Államkincstár, az érintett szervezeti egységek és háttérintézmények bevonásával,
d) a monitoring rendszer keretein belül gyűjtött adatok felhasználásáért a programértékelések elvégzéséhez, a folyamatos értékelési tevékenység ellátásához, az éves és záró jelentések elkészítéséhez és egyéb monitoring adatszolgáltatáshoz,
e) a programok monitoring adatainak az Európai Bizottság részére történő továbbításáért, felhasználva a Bizottsággal folytatott adatcserét lehetővé tevő informatikai rendszereket (SFC),
f) a HOP végrehajtásáról szóló éves jelentések elkészítéséért és a program Monitoring Bizottsági jóváhagyása után annak az Európai Bizottság elé történő terjesztéséért, a bizottsági észrevételek átvezetéséért,
g) a HOP-ra vonatkozó éves forráslehívási előrejelzés elkészítéséért és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáért,
h) a HOP előzetes, félidős, utólagos értékelésének elkészítéséért,
i) a HOP-pal kapcsolatos tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettsége teljesítéséért a Magyar Államkincstár közreműködésével;
29. a Nemzeti Halászati Stratégiai Terv, valamint az EHA közötti koherencia megteremtéséért;
30. a többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv és az ETHA közötti koherencia megteremtéséért;
31. az EMVA, az EHA és az ETHA végrehajtásához szükséges jogszabályi, szervezeti és működési feltételek biztosításáért;
32. az EHA és az ETHA IH közlemények, az EHA és az ETHA támogatások igénybevételéről szóló rendeletek előkészítéséért, megjelentetéséért a tárca hivatalos honlapján;
33. az EMVA, az EHA-t és az ETHA-t érintő kötelezettségvállalások és a rendelkezésre álló források nyomon követésében való közreműködésért, valamint az Európai Bizottság részére történő továbbításáért;
34. az EHA IH vezetői értekezletek szervezéséért az EHA végrehajtásának nyomon követése érdekében;
35. az EMVA Irányító Hatóság feladatainak ellátásáért az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikkében foglaltaknak megfelelően;
36. az ETHA Irányító Hatóság feladatainak ellátásáért az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
125. cikkében meghatározott általános szabályokon túlmenően az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 97. cikkében foglaltaknak megfelelően;
37. a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program szakmai tartalmának összeállításáért;
38. a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program tervezői munkájával kapcsolatos képviselet nemzeti és uniós szintű ellátásáért.
39. az MNVH által megküldött szakmai beszámolók vizsgálatáért és az ezzel kapcsolatos elszámolási feladatok ellátásáért.

13.3. Pénzügyi és Felügyeleti Főosztály

13.3.1. A Pénzügyi és Felügyeleti Főosztály funkcionális feladatai körében
1. közreműködik a vidékfejlesztési és a halászati programokkal kapcsolatos költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatokban, felel annak pénzügyi koordinálásáért az államtitkár által irányított szervezeti egységek között;
2. felel a vidékfejlesztési programokkal kapcsolatban a kötelezettségvállalások operatív irányításáért, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IIER) történő rögzítéséért;
3. felel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) Technikai Segítségnyújtás végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálásáért;
4. felel az EHA és ETHA végrehajtásával összefüggő pénzügyi feladatok ellátásáért és ezzel összefüggésben a Magyar Államkincstárral való folyamatos kapcsolattartásért, valamint az Európai Bizottság felé benyújtandó forráslehíváshoz szükséges dokumentumok jóváhagyásáért;
5. felel az Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a HOP Ellenőrző Hatóság és a HOP Igazoló Hatóság ellenőrzéseihez szükséges pénzügyi adatok biztosításáért a Magyar Államkincstár közreműködésével;
6. felel az EHA-t és ETHA-t érintő kötelezettségvállalások és a rendelkezésre álló források nyomon követéséért, adminisztrálásáért, folyamatos frissítéséért;
7. felel a vidékfejlesztési és halászati programokat érintő kötelezettségvállalások és a rendelkezésre álló források nyomon követéséért, adminisztrálásáért, folyamatos frissítéséért a Magyar Államkincstár által megküldött adatok alapján és azoknak a társfőosztályok részére történő rendelkezésre bocsátásáért;
8. felel a vidékfejlesztési programok végrehajtásának hatékony, eredményes és szabályszerű módon történő irányításában és végrehajtásában való közreműködésért;
9. felel a vidékfejlesztési programok intézkedései kapcsán a források optimális allokálásának és a támogatási döntések szakmai alapon történő meghozatalának a biztosításáért;
10. közreműködik a társfőosztályokkal az ÚMVP III. és IV. tengelyéhez kapcsolódó, a LEADER Helyi Akciócsoportokat érintő intézkedések kötelezettségvállalt célterületeire és minimum pontszámaira, illetve benyújtási időszakok felfüggesztésére vonatkozó Irányító Hatósági közlemények közzétételében;
11. felel az ÚMVP végrehajtásához kapcsolódó fiatal mezőgazdasági termelői minőséggel kapcsolatos feladatok ellátásáért;
12. felel az EMVA és EHA Irányító Hatóság feladatkörébe tartozó intézkedések esetében a Magyar Államkincstár szakmai felügyeletéért a főosztály illetékessége esetén;
13. közreműködik az EMVA, EHA és ETHA esetében a Magyar Államkincstár által alkalmazott informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos szakmai álláspont kialakításában;
14. közreműködik az EMVA esetében a kifizető ügynökség által alkalmazott adatbázis kezelési renddel kapcsolatos szakmai álláspont kialakításában;
15. felel a vidékfejlesztési programok kapcsán felmerülő hatósági ellenőrzések ellátásában való közreműködéséért;
16. felel az EMVA-hoz és ETHA-hoz kapcsolódó jogcímek végrehajtása során használatos értékelési pontrendszer ellenőrzéséért a társfőosztályok közreműködésével;
17. felel a vidékfejlesztési programokhoz kapcsolódó intézkedések és támogatási jogcímek végrehajtásához és működésükhöz szükséges feltételek meghatározásáért a társfőosztályok közreműködésével;
18. részt vesz, illetve illetékessége esetén koordinálja a rendszerellenőrzések során a programok végrehajtása kapcsán tett javaslatok végrehajtására vonatkozó szabályok kidolgozását.
19. ellátja a MNVH-hoz kapcsolódó pénzügyi feladatokat, így különösen előkészíti és megküldi az MNVH-hoz kapcsolódó, az Irányító Hatósági Főosztály által előkészített elszámolásokhoz tartozó kifizetési kérelmeket a kifizető ügynökség részére, továbbá érintettsége esetén pénzügyi ellenjegyzést végez, és nyilvántartja az EMVA forrásfelhasználást.

14. AZ AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

14.1. Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

14.1.1. Az Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

14.2. EMVA Stratégiai Főosztály

14.2.1. Az EMVA Stratégiai Főosztály koordinációs feladatai körében felel
1. a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan a Vidékfejlesztési Program szakmai tartalmának összeállításáért, ezen belül különösen:
a) az agrár- és vidékfejlesztési szakterületekre irányuló középtávú, valamint távlati tervdokumentumok, fejlesztési koncepciók, programjavaslatok kidolgozásának koordinációjáért és a hatáskörébe tartozó szakterületen annak kidolgozásáért és egyeztetéséért,
b) az Európai Bizottság által kezdeményezett, a természeti hátránnyal érintett területek lehatárolásának teljes átdolgozására irányuló bizottsági munkában történő részvételért,
c) a környezetvédelmi szempontokkal összhangban lévő környezetkímélő gazdálkodási és földhasználati módszerek alkalmazásának elterjesztéséért,
d) a mezőgazdasági infrastruktúrával, öntözésfejlesztéssel és vízgazdálkodással kapcsolatos szakmai feladatok ellátásáért,
e) a képzési, tájékoztatási és szaktanácsadási tevékenység támogatására irányuló európai uniós programok előkészítéséért, szakmai irányításért és felügyeletéért, bemutatóüzemek és más tudásátadást szolgáló programok kidolgozásáért,
f) a tágabb értelemben vett vidékfejlesztési intézkedések és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) eszköz tervezéséért,
g) a Rövid Ellátási Lánc, valamint a Fiatal Gazda tematikus alprogramok kidolgozásáért;
2. a Vidékfejlesztési Program tervezői munkájával kapcsolatos képviselet nemzeti és uniós szintű ellátásáért;
3. az EMVA-ból a 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program szakmai módosításainak előkészítéséért;
4. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs részlegéből megvalósult Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), valamint a Garancia részlegéből megvalósult Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) intézkedéseinek szakmai utógondozásáért;
5. a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program és az EIP közti együttműködés koordinálásáért;
6. a 2007-2013-as és a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programmal összefüggő szaktanácsadási feladatok koordinációjáért, a szabályozásához és működtetéséhez szükséges jogszabályok, pályázati felhívások előkészítéséért, gondozásáért, szakértői bizottságok működtetéséért, a szaktanácsadási rendszer szervezeti, szakmai és működési feltételeinek kialakításáért, koordinációjáért, fejlesztéséért, szakmai felügyeletéért;
7. a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Szaktanácsadói Névjegyzék és a Területi Szaktanácsadási Központok jegyzékének, a szaktanácsadók képzésének és a szaktanácsadás minőségbiztosítási rendszerének szabályozásáért;
8. a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó MNVH szakmai koordinálásáért;
9. a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó tanyák és a tanyás térségek átfogó fejlesztésére irányuló program szakmai kidolgozásáért, lebonyolításáért, valamint a komplex fejlesztési kérdések tárcaközi koordinációjáért;
10. az egyes vidékfejlesztési programok társadalmi egyeztetésének megszervezéséért, lebonyolításáért;
11. a vidékfejlesztési programokból támogatott falusi turizmus fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért;
12. az ökológiai, gazdasági, társadalmi szempontból fenntarthatóságra törekvő helyi közösségi kezdeményezések működésének megszervezéséért, országos hálózatuk kialakításáért és működtetéséért;
13. a vidékfejlesztési programokhoz kapcsolódó irányító hatósági közlemények szakmai előkészítéséért;
14. a vidékfejlesztési programok intézkedéseit meghirdető pályázati kiírások, jogszabályok, valamint jogszabály-módosítások szakmai előkészítéséért, a beérkező vélemények szakmai értékeléséért;
15. a vidékfejlesztési programok rendszerellenőrzéseiben, valamint szakterületére vonatkozóan az ellenőrzések során tett javaslatok végrehajtására vonatkozó szabályok kidolgozásában való részvételért;
16. a vidékfejlesztési programokkal kapcsolatos költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatok végrehajtásában való közreműködésért;
17. az EMVA esetében a kifizető ügynökség által alkalmazott informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos szakmai álláspont kialakításában való közreműködésért;
18. az EMVA esetében a kifizető ügynökség által alkalmazott adatbázis kezelési renddel kapcsolatos szakmai álláspont kialakításában való közreműködésért;
19. az EMVA irányító hatóság feladatkörébe tartozó szabályozási dokumentációk összeállításában való közreműködésért;
20. az EMVA irányító hatóság feladatkörébe tartozó ellenőrzések lebonyolításában való részvételért, az intézkedési programok szakmai összeállításáért;
21. az EMVA esetében a kifizető ügynökség által alkalmazott eljárásrendek szakmai véleményezéséért;
22. az EMVA esetében az átruházott feladatokat ellátó szervezetekkel kötött megállapodások szakmai előkészítéséért.

14.3. Agrár-vidékfejlesztési Koordinációs Főosztály

14.3.1. Az Agrár-vidékfejlesztési Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében felel:
a) az államtitkárság feladatkörét érintő jogszabálytervezetekkel kapcsolatos összehangolt álláspont kialakításáért, azok jogi felülvizsgálatáért;
b) az államtitkárság feladatkörébe tartozó pályázati kiírások, jogszabályok és azok módosításának kialakításáért, jogi koordinációjáért;
c) az egyes jogszabálytervezetekkel kapcsolatos társminisztériumok, szakmai szervezetek véleményeinek az érintett főosztályokkal való egyeztetéséért, a jogszabálytervezetek összeállításáért;
d) az irányító hatósági jogkörben megkötendő megállapodások, működési kézikönyvek és szakmai szerződések jogi felülvizsgálatáért;
e) az irányító hatósági jogkörben tett döntések és más intézkedések jogi felülvizsgálatáért;
f) a vidékfejlesztési, valamint halászati programokkal kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megszervezéséért;
g) több főosztály feladatkörét érintő szakkérdésben a koordinált álláspont kialakításáért, annak jogi felülvizsgálatáért;
h) a vidékfejlesztéssel, valamint halászattal kapcsolatos programok tervezeteinek jogi felülvizsgálatáért és végrehajtásáért;
i) az európai uniós jogszabályok nyomon követéséért, a társfőosztályok naprakész tájékoztatásáért;
j) az államtitkárság feladatkörével összefüggő egyéb hazai jogszabályok nyomon követéséért, a társfőosztályok naprakész tájékoztatásáért;
k) irányító hatósági jogkörben a vidékfejlesztési, valamint halászati programok végrehajtásához szükséges jogszabályi, szervezeti és működési feltételek biztosításáért;
l) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos felmérések, jelentések elkészítéséért, az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások előkészítésének általános felügyeletéért és koordinálásáért, az éves közbeszerzési terv elkészítéséért; valamint az e pontban felsorolt feladatok vonatkozásában a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal való kapcsolattartásért.

15. AZ EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

15.1. Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkári Kabinet

15.1.1. Az Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja a Szabályzat 1. melléklet 59. § (1) bekezdésében rögzített feladatokat.

15.2. Projektértékelői Koordinációs Főosztály

15.2.1. A Projektértékelői Koordinációs Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében
a)7 előkészíti az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Ápjt.) szerinti projektértékelői jogviszony pályázati felhívásait, gondoskodik a projektértékelői keretszerződések megkötéséről, a feladatelrendelő dokumentumok előkészítéséről és – a miniszter által átruházott hatáskörben – gyakorolja a miniszter Ápjt. szerinti, az értékelő feladatellátásának írásban, esetileg történő elrendelésére vonatkozó jogkörét, ellátja az ezekkel kapcsolatos valamennyi előkészítési, adminisztrációs és végrehajtási feladatot,
b) formai szempontból döntésre előkészíti az értékelői pályázatokat, ennek keretében vizsgálja a felhívásban előírt dokumentumok meglétét, az összeférhetetlenség eseteit, a vagyonnyilatkozatokat, a jogszabály által előírt nemzetbiztonsági szakvélemény meglétét,
c) nyilvántartja a pályázatértékelői szakértői névsort,
d) ellenőrzi az értékelői tevékenység elvégzéséhez szükséges, az irányító hatóságok által szervezett képzések megtartását,
e) ellátja a teljesítésigazolások kiállításával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, valamint továbbítja azokat az illetékes szervezeti egység felé pénzügyi teljesítés céljából,
f) ellenőrzi a támogatási kérelmek értékeléséhez szükséges szakmai szempontokat tartalmazó felkészítő anyagokat, értékelőlapokat, átadja azokat a projektértékelők számára,
g) koordinálja az irányító hatóságok által jelzett értékelői kapacitás igények kezelését,
h) tartalmi szempontból elbírálja a formailag megfelelt értékelői pályázatokat, ennek keretében vizsgálja a projektértékelő végzettségét, szakmai tapasztalatát, az irányító hatóság által előre meghatározott, a projektértékelői tevékenység elvégzéséhez szükséges szakmai elvárásokhoz való illeszkedést,
i) a jogosultsági szempontokból megfelelő támogatási kérelmek értékeléséhez az irányító hatóságok által javasolt szakképzettségű értékelőket rendel,
j) szükség esetén új vagy további projektértékelőket jelöl ki,
k) ellenőrzi az értékelések határidőben történő végrehajtását, egyezteti az értékelések minőségét az illetékes irányító hatósággal, nem megfelelőség esetén dönt az értékelő szakértői névsorból történő törléséről,
l) ellátja a projektértékelői szakértői névsorban szereplők vagyonnyilatkozatának őrzésével kapcsolatos, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben meghatározott feladatokat,
m) együttműködik a Szervezetbiztonsági Főosztállyal a projektértékelők nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséhez szükséges adatok átadásában.

15.3. Program- és Projektfelügyeleti Főosztály

15.3.1. A Program- és Projektfelügyeleti Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében
a) koordinálja a több operatív program, illetve több költségvetési fejezet finanszírozásával megvalósuló projektek végrehajtását,
b) az irányító hatóságokkal együttműködve felügyeli az országos jelentőségű kiemelt projektek előkészítését és végrehajtását, a kiemelt projektet végrehajtó kedvezményezettektől közvetlenül tájékoztatást kérhet,
c) koordinálja a több operatív programból finanszírozandó azon kiemelt térségekben megvalósuló fejlesztések előkészítését, melyek társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból egy területi egységet képeznek, valamint felügyeli azok végrehajtását,
d) figyelemmel kíséri a kiemelt kockázatú és nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú projektek végrehajtását, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz,
e) figyelemmel kíséri az irányító hatóságok projektekkel kapcsolatos döntés-előkészítési folyamatait,
f) döntés-előkészítést végez a miniszternek a központi államigazgatási szervek európai uniós fejlesztési tevékenységének összehangolására irányuló feladatkörében meghozott döntései tekintetében,
g) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben az irányító hatóságoktól tájékoztatást kérhet,
h) részt vesz a monitoring bizottságok munkájában,
i) közreműködik a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) feladatkörében a 2007-2013 közötti programozási időszakban ellátott projektdoktori rendszer és a pályázat-előkészítő és menedzsmentközpont kialakításában és annak működtetésében,
j) kidolgozza a 2014-2020 közötti programozási időszakban alkalmazandó projektfelügyeleti rendszert, és koordinálja annak működését,
k) részt vesz az operatív programok keretében kiírásra kerülő pályázati felhívások előkészítési folyamatában, minőségbiztosítja a felhívásokat a fejlesztéspolitikai szakmai tartalmi követelményeknek való megfelelés szempontjából, valamint az operatív programok támogatási konstrukciói közötti összhang biztosítása céljából,
l) véleményezi a Kormány és a közigazgatási államtitkári értekezlet részére benyújtani tervezett, a főosztály hatáskörét érintő fejlesztéspolitikai előterjesztéseket, jelentéseket, valamint a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.
m) felel a 2014-2020 programozási időszak tervezési dokumentumainak elkészítésével kapcsolatos partnerségi, kommunikációs és tájékoztatási feladatok koordinálásáért, részt vesz a pályázati felhívások minőségbiztosításában a nyilvánosságra és a pályázatok arculatára, valamint feltöltésére vonatkozó előírások érvényesülése érdekében,
n) elektronikus, írásbeli, telefonos és személyes ügyfél-tájékoztatási rendszert működtet, valamint irányítja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer fejlesztési programokra kiterjedő egységes (egyablakos) ügyfél-tájékoztatási rendszerének működését,
o) felel a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó operatív programok kezelésére létrehozott egységes, integrált ügyfélszolgálat hatékony működtetéséért, szakmai koordinációjáért,
p) koordinálja és végrehajtja a 2014–2020 programozási időszak megjelenés előtt álló felhívásainak társadalmi egyeztetési folyamatát a www.szechenyi2020.hu honlapon keresztül.

15.4. Ellenőrzési Főosztály

15.4.1. Az Ellenőrzési Főosztály funkcionális feladatai körében
a) ellenőrzést végez az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár által felügyelt európai uniós és más nemzetközi támogatások fejlesztéspolitikai jogszabályoknak megfelelő, szabályszerű felhasználása tekintetében a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknél és a kedvezményezetteknél,
b) nyilvántartja és koordinálja a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára által felügyelt operatív programok és más nemzetközi támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknél végzett, a kezelt programok végrehajtására vonatkozó külső - hazai, európai uniós és más nemzetközi - ellenőrző szervezetek ellenőrzéseit és gondoskodik az ellenőrzések intézkedést igénylő megállapításainak egységes végrehajtásáról,
c) koordinálja az európai uniós fejlesztésekért felelős minisztériumok belső ellenőrzési feladatot ellátó szervezeti egységeinek - azok függetlenségének sérelme nélkül - az uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó stratégiai és éves tervezését.

15.4.2. Az Ellenőrzési Főosztály kormánytisztviselői, munkavállalói munkájuk során a vonatkozó jogszabályokban és eljárásrendekben foglaltak szerint járnak el.

15.5. Támogatásokat Vizsgáló Iroda (Főosztály)

15.5.1. A Támogatásokat Vizsgáló Iroda az állami támogatások uniós versenyjogi szempontú vizsgálatával összefüggő feladatkörében
a) gondoskodik a miniszter feladat- és hatáskörébe eső, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának hazai koordinálásáról, különös tekintettel az európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosításáról, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésről,
b) felel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló jogszabály szakmai előkészítéséért,
c) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálata keretében, illetve konkrét támogatási intézkedések kapcsán érkező európai bizottsági megkeresés esetén koordinálja a hazai álláspont kialakítását,
d) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló jogszabályban foglaltak alapján kapcsolatot tart a hazai támogatást nyújtókkal,
e) koordinálja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó állami támogatásokra vonatkozó, az Európai Bizottság részére küldendő éves jelentések készítését,
f) ellátja a miniszternek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló jogszabályban meghatározott feladatait,
g) az uniós állami támogatási szabályok szerint az Európai Bizottság jóváhagyását igénylő támogatási tervezeteket jóváhagyásra megküldi az Európai Bizottságnak, az EK Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben foglalt formai követelmények figyelembevételével, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviseli a hazai álláspontot az Európai Bizottság felé,
h) a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezetek esetében - az állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőség esetén - engedélyezi a támogatási intézkedés bevezetését, valamint - az uniós szabályokkal összhangban, a támogatást nyújtó által megadott adatok alapján - tájékoztatja arról az Európai Bizottságot,
i) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló jogszabály értelmében a támogatási program alapján készített pályázati felhívások esetében vizsgálja azok hazai, illetve uniós jogszabályokkal való összhangját,
j) az Európai Bizottság számára a támogatást nyújtó szervezetektől származó információk alapján éves jelentést készít a támogatásokat tartalmazó programokról, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet 21. cikke alapján,
k) állami támogatási ügyekben, az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának központi szerveként felel az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságával való kapcsolattartásért,
l) részt vesz az Európai Bizottság mellett működő, állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság munkájában,
m) gondoskodik az EKTB 37. állami támogatások szakértői csoport működésének koordinálásáról,
n) az uniós állami támogatási joganyag és joggyakorlat folyamatos változására tekintettel tájékoztatja a támogatást nyújtókat a változásokról, ennek érdekében különböző ismeretterjesztő, tájékoztató anyagokat készít, honlapot működtet az uniós állami támogatási szabályokról,
o) segíti a támogatást nyújtókat az uniós állami támogatási szabályok értelmezésében és alkalmazásában.

15.6. Fejlesztéspolitikai Testületek Titkársági Főosztály

15.6.1.8 A Fejlesztéspolitikai Testületek Titkársági Főosztály a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet ülésének fejlesztéspolitikai tárgyú napirendi pontja vonatkozásában, valamint a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB) titkársági feladatainak ellátása keretében
a) összehívja és előkészíti az FKB ülését, javaslatot tesz annak napirendjére, az ülésről emlékeztetőt készít,
b)9 koordinálja a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet fejlesztéspolitikai tárgyú döntésének, valamint az FKB előterjesztéseinek és döntéseinek előkészítését, e tevékenysége körében javaslattal látja el a fejlesztéspolitikai tárgyú előterjesztéseket, jelentéseket,
c) véleményezi a Kormány, illetve a közigazgatási államtitkári értekezlet részére benyújtani tervezett fejlesztéspolitikai előterjesztéseket, jelentéseket, valamint a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
d)10 egyeztetést kezdeményez és folytat le a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet ülésének fejlesztéspolitikai tárgyú napirendi pontjával összefüggő, valamint az FKB elé terjesztendő ügyek tekintetében,
e) koordinálja az FKB ülésen megtárgyalandó dokumentumok tekintetében az FKB elnökének, illetve az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárnak a szakmai felkészítését,
f)11 koordinálja a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet ülésének fejlesztéspolitikai tárgyú napirendi pontja keretében megtárgyalandó dokumentumok tekintetében az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár útján a miniszter szakmai felkészítését,
g)12 kialakítja a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet fejlesztéspolitikai tárgyú döntésének megfelelő kormányhatározat- és kormányrendelet-tervezetek kodifikált szövegét, biztosítja azok más jogszabályokkal és közjogi szervezetszabályozó eszközökkel való összhangját,
h)13 előzetes véleményezésre megküldi a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet ülésének napirendjére felvenni szándékozott, fejlesztéspolitikai tárgyú előterjesztések és jelentések listáját, valamint az FKB ülésének tervezett napirendjét és előterjesztés tervezeteit az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárnak,
i)14 támogatja a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet fejlesztéspolitikai tárgyú döntése alapján kormányhatározat, illetve kormányrendelet kiadását,
j)15 figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet fejlesztéspolitikai tárgyú döntéseinek és az FKB döntéseinek végrehajtását, melyről beszámol az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárnak,
k)16 kapcsolatot tart a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet ülésének fejlesztéspolitikai tárgyú napirendi pontja keretében, valamint az FKB által megtárgyalható tárgykörökkel összefüggő fejlesztések végrehajtásáért felelős szervezetekkel, a működésükkel kapcsolatban tőlük beszámolót kérhet, feladatot határozhat meg és intézkedési javaslatot fogalmazhat meg,
l) közreműködik a fejlesztéspolitikai tárgyú előterjesztések és jelentések véleményezésében, az azokkal összefüggő javaslatok előkészítésében,
m) ellátja a c) pontban megjelölt előterjesztések, jelentések tekintetében az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár és a közigazgatási államtitkár szakmai felkészítését.
n)17 támogatja a megyei fejlesztési biztosokat a Kormány, a Stratégiai Kabinet és a Gazdasági Kabinet ülésének fejlesztéspolitikai tárgyú napirendi pontjával összefüggő, valamint az FKB-val kapcsolatos feladataik ellátásában.

15.7. Illetékes Hatósági Főosztály

15.7.1. Az Illetékes Hatósági Főosztály illetékes hatósági feladatai körében
a) kezdeményezi és előkészíti a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 7. cikke szerinti kifizető ügynökség (a továbbiakban: kifizető ügynökség) akkreditációjával kapcsolatos miniszteri és egyéb felső vezetői szintű döntéseket,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a kifizető ügynökségnél az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke szerinti akkreditációs feltételek teljesítését,
c) tájékoztatja a Miniszterelnökség vezetőit az akkreditációs feltételek megvalósulásáról, valamint eleget tesz az Európai Bizottság felé a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkében foglaltaknak,
d) előkészíti az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerinti tanúsító szervvel kapcsolatos döntéseket, szerződéseket és más megállapodásokat,
e) jóváhagyja a tanúsító szerv jelentéseit, eljárásrendjét, ellenőrzési programját és a működéséhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat,
f) feladatainak ellátása érdekében együttműködik és kapcsolatot tart a Miniszterelnökség illetékes szervezeti egységeivel, a kifizető ügynökséggel, a tanúsító szervvel, az akkreditáció szempontjából illetékes minisztériumokkal, egyéb állami szervekkel, valamint az Európai Bizottsággal,
g) feladatainak ellátása érdekében adatot, információt kérhet a kifizető ügynökségtől, szükség esetén helyszínen történő információgyűjtéssel tájékozódhat,
h) részt vesz az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke szerinti, valamint az Európai Számvevőszék EMVA és EMGA alapokat érintő vizsgálati folyamatokban (egyeztetések, auditok és az ezzel kapcsolatos levelezések), szükség esetén közreműködik a tagállami álláspont kialakításában,
i) feladatkörébe tartozó esetben közreműködik az Európai Unió által működtetett Mezőgazdasági Alapok Bizottsága üléseinek szakmai nyomon követésében, szükség esetén a tagállami álláspont kialakításának koordinációjában, és
j) ellátja az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdése alapján felmerülő, illetékes hatóságra vonatkozó feladatokat.

16. AZ EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

16.1. Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

16.1.1. Az Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

16.2. Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály

16.2.1. A Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály irányító hatósági feladatkörében gondoskodik az Államreform Operatív Program (ÁROP), az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP), a Végrehajtás Operatív Program (VOP) és a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív irányításáról.

16.2.2. A Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében
a) irányítja az ÁROP, az EKOP és a VOP végrehajtását,
b) irányítja a KÖFOP tervezését, módosításának előkészítését, és irányítja a program végrehajtását,
c) felelős a Kormány által jóváhagyott munkaterv összeállításáért és végrehajtásáért,
d) közreműködik a 16.2.1. pontban meghatározott operatív programok végrehajtásának nyomon követésében,
e) gondoskodik a 16.2.1. pontban meghatározott operatív programok irányítási és ellenőrzési rendszerének kialakításáról, működtetéséről és egységes elvek alapján történő évenkénti aktualizálásáról,
f) felelős az akciótervek, illetve az éves fejlesztési keret kidolgozásáért és módosításáért,
g) működteti a 16.2.1. pontban meghatározott operatív programok monitoring bizottságát,
h) gondoskodik a támogatási konstrukciók tekintetében a felhívások, útmutatók elkészítésével, megjelentetésével, módosításával és felfüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
i) részt vesz a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok ellátásában,
j) gondoskodik a 16.2.1. pontban meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan felmerülő szabálytalanságok és kifogások kezeléséről,
k) gondoskodik a VOP és a technikai segítségnyújtás prioritások végrehajtására vonatkozó részletes eljárási szabályok kidolgozásáról és módosításáról,
l) feladatkörében kapcsolatot tart az érintett szaktárcákkal és az Európai Unió szervezeteivel.

16.3. Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály

16.3.1. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály gondoskodik az Államreform Operatív Program (ÁROP), az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) és a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony lebonyolításáról, valamint az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív végrehajtásáról.

16.3.2. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály az operatív programok lebonyolításáért való felelősségi körében
a) felelős az ÁROP, az EKOP, továbbá a KÖFOP lebonyolításáért,
b) közreműködik az operatív programok, akciótervek, illetve éves fejlesztési keret kidolgozásában és módosításában,
c) közreműködik az operatív programok végrehajtására vonatkozó éves munkaterv összeállításában,
d) közreműködik a Kormány által jóváhagyott munkaterv végrehajtásában,
e) közreműködik a felhívások, útmutatók és támogatási szerződésminta kidolgozásában,
f) ellátja a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos projekt-kiválasztási feladatokat,
g) gondoskodik a támogatói okiratok kibocsátásáról, támogatási szerződések megkötéséről és módosításáról,
h) felelős a projektek előrehaladásának pénzügyi és műszaki nyomon követéséért, kifizetések engedélyezéséért, a folyamatba épített ellenőrzések (dokumentumalapú ellenőrzések és kockázatelemzésre alapozott helyszíni ellenőrzések) lefolytatásáért, projektzárással kapcsolatos feladatok ellátásáért, követeléskezelésért és közbeszerzések ellenőrzéséért,
i) felelős a pályázati adatok informatikai rendszerben történő rögzítéséért,
j) a központi ügyfélszolgálattal együttműködve gondoskodik a pályázók és kedvezményezettek tájékoztatásáról.

16.3.3. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztályt az operatív programok lebonyolítását érintő szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár mint irányító hatósági vezető irányítja.

16.3.4. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály intézményfejlesztési és teljesítménymérési feladatkörében
a) kidolgozza az operatív programok végrehajtásával foglalkozó szervezeti egységek teljesítmény- és hatékonyságmérési rendszerét, irányítja annak bevezetését, működteti azt,
b)
c) elvégzi a teljesítmények mérését, lebonyolítja az ellenőrzéseket, és az eredményekről jelentést készít,
d) hatékonysági vizsgálatokat végez és szükség esetén intézkedési javaslatot tesz a hatékonyság javítására,
e)
f) ellátja az intézményrendszer működését szolgáló szervezetek KÖFOP 3. prioritása forrásából vagy más uniós forrásból finanszírozott feladatokhoz kapcsolódó teljesítményének és hatékonyságának mérését, monitoringját.

16.4. Monitoring és Értékelési Főosztály

16.4.1. A Monitoring és Értékelési Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében
a) ellátja az uniós jogszabályok alapján szükséges monitoring feladatokat, koordinálja az európai bizottsági és hazai jelentések készítését, elkészíti az előrehaladási és a negyedéves jelentést,
b) nyomon követi a forrásfelhasználást, az IH munkatervek végrehajtását, azonosítja a szükséges beavatkozási pontokat,
c) a programok előrehaladásának nyomon követésére egységes módszertant dolgoz ki,
d) működteti az indikátorrendszert és fejleszti annak módszertanát,
e) vezetői információs rendszert működtet,
f) ellátja a monitoring bizottságok szervezésével és működtetésével kapcsolatban a feladatkörébe tartozó tevékenységeket, a 2014-2020 programozási időszakban ellátja a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságának titkársági feladatait,
g) irányítja a nagyprojektek és szakaszolt projektek előkészítését, kidolgozását és benyújtását, nyomon követi ezen projektek előrehaladását, ellátja a JASPERS Program nemzeti koordinációs feladatait, felel a JASPERS éves munkatervének elkészítéséért, biztosítja a JASPERS-szakértők bevonását a nagyprojektek előkészítésébe,
h) ellátja az uniós jogszabályok alapján szükséges értékelési feladatokat, működteti az Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatásainak értékelési és elemzési rendszerét,
i) kialakítja, gondozza és végrehajtja a 2014-2020-as értékelési tervet az érintett partnerek bevonásával,
j) közreműködik a források felhasználásához kapcsolódó tervezési és programozási feladatokban, kapcsolatot tart a programozási és tervezési feladatokban részt vevő hazai és nemzetközi szervezetekkel, nyomon követi az operatív programok elfogadásáig nem teljesült előzetes feltételek (ex ante kondicionalitások) teljesülését,
k) koordinálja a Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok tervezését,
l) koordinálja a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó éves fejlesztési keretek tervezési folyamatát, az irányító hatósággal együttműködve meghatározza a teljesítménytartalék felosztásának elveit,
m) koordinálja a több programot érintő módosítások Európai Bizottsággal való egyeztetését,
n) ellátja az akciótervek tervezésének központi koordinációját,
o) elemzi az uniós forrásfelhasználás területi, költségvetési és makrogazdasági hatásait,
p) irányítja a programok felülvizsgálatát,
q) javaslatokat dolgoz ki a meghatározott horizontális szempontok érvényesítéséhez, és segíti az irányító hatóságok ezzel kapcsolatos tevékenységét.

16.5.

16.6. Szabályozási Főosztály

16.6.1. A Szabályozási Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében
1. összehangolja az európai uniós és hazai fejlesztéspolitikai szabályozást, gondoskodik az európai uniós fejlesztéspolitikai szabályozás változásának leképezéséről és átültetéséről a hazai jogszabályokba,
2. előkészíti a fejlesztési programok végrehajtására vonatkozó hazai jogszabályokat, javaslatokat tesz azok módosítására az ellenőrzések által előírt intézkedéseket is figyelembe véve,
3. a főosztályt irányító helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó FKB és kormány-előterjesztéseket készít,
4. véleményezi a fejlesztési programok végrehajtásával kapcsolatos FKB és kormány-előterjesztéseket,
5. elkészíti, és szükség szerint felülvizsgálja az egységes működési kézikönyvet,
6. előkészíti, és folyamatosan felülvizsgálja az egységes, nemzeti szintű elszámolhatósági szabályokat,
7. meghatározza a program- és projektvégrehajtással kapcsolatos dokumentumok tartalmi és formai követelményeit, biztosítja a program- és projekt-végrehajtási eljárás teljes folyamatának egységességét,
8. részt vesz a pályázati felhívás előkészítésének folyamatában, formai, tartalmi, eljárásrendi szempontból minőségbiztosít,
9. részt vesz az eljárásrendi szabályok és jogszabályi környezet informatikai leképezésében és az eljárásrendi képzések megtartásában,
10. koordinálja az EMIR és FAIR rendszerekkel kapcsolatos fejlesztési és paraméterezési feladatokat, gondoskodik azok megrendeléséről, az elvégzett feladatok minőségbiztosításáról és átvételéről,
11. a több irányító hatóságot érintő ügyekben képviseli a fejlesztési intézményrendszert az európai uniós és hazai ellenőrzési hatóságok, valamint az igazoló hatóság előtt,
12. irányítja a hatáskörébe tartozóan a tanácsi (SAWP, COREPER), komitológiai (COESIF, EGESIF) és egyéb informális bizottsági munkacsoportokhoz kapcsolódó tagállami szintű szakmai feladatokat,
13. az egységes módszertani gyakorlat kialakítása érdekében tájékoztatja a nemzeti végrehajtási feladatokat ellátó szerveket,
14. a nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve ellátja az EKTB vonatkozásában a kohéziós politikai ügyeket érintő szakmai álláspont kialakításával kapcsolatos feladatokat,
15. kialakítja a Visegrádi Csoport (a továbbiakban: V4), illetve a kiterjesztett V4 együttműködéshez kapcsolódó szakmai álláspontokat,
16. a nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve felelős a kohéziós politikával összefüggő nemzetközi együttműködések keretében zajló egyeztetések tárgyalási álláspontjának szakmai kialakításáért,
17. koordinálja a nemzeti szintű programzárási feladatokat,
18. a nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve kapcsolatot tart a nemzeti szakértőkkel és az Állandó Képviseletre kihelyezett szakdiplomatákkal,
19. koordinálja az intézményi kijelölés előkészítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátását,
20. egységes szempontrendszert határoz meg az irányító hatóságok részére az irányítási és kontrollrendszerre vonatkozó leírások elkészítéséhez, koordinálja a rendszerleírások elkészítését és évenkénti aktualizálását,
21. meghatározza az európai uniós alapok felhasználásával összefüggő, az intézményrendszert érintő képzések tartalmi elemeit, éves képzési tervet készít, ellátja a képzések szervezési feladatait.

17.
b) az irányító hatósággal együttműködve gondoskodik az operatív programok megvalósítására vonatkozó egységes kommunikációs stratégia kidolgozásáról, módosításáról, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről,
c) az egyes operatív programok végrehajtásáért felelős szakminisztériumokkal együttműködve kialakítja az operatív programok éves kommunikációs tervét, és biztosítja azok végrehajtási hátterét,
d) koordinálja a közbeszerzés keretében kiválasztott ügynökségek (például PR/kreatív, médiavásárlás, rendezvényszervezés, nyomdai tevékenység és közvélemény-kutatás/elemzés) tevékenységét, kommunikációs szolgáltatást nyújt a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára,
e) elkészíti az európai uniós szabályozás alapján a nyilvánossági követelmények betartásához szükséges útmutatókat, és felügyeli azok alkalmazását,
f) kialakítja a projektszintű kommunikáció keretrendszerét, és kiválasztott esetekben bekapcsolódik egyes projektekhez kapcsolódó kommunikációs feladatok lebonyolításába,
g) kapcsolatot tart az Európai Unió fejlesztéspolitikai kommunikációs munkacsoportjaival, részt vesz azok tanácskozásain (INIO, INFORM), és az egyes tanácskozások között folyamatos információcserét bonyolít a munkacsoport tagjai között,
h) kialakítja és kezeli az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó egységes arculatot az arculati kézikönyvvel való összhang biztosítása érdekében,
i) integrált lakossági kampányokat folytat, rendezvényeket szervez, kiadványokat készít, honlapot, közösségi média- és egyéb online médiafelületet működtet, média-együttműködéseket bonyolít,
j) szakmai és lakossági rendezvényeket szervez.

8/C.3. Parlamenti Főosztály

8/C.3.1. A Parlamenti Főosztály
a) ellátja és koordinálja a Kormány fejlesztéspolitikai szakmai tájékoztatási tevékenységét az európai uniós fejlesztésekkel összefüggésben,
b) ellátja az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai kérdések, illetve egyéb belpolitikai tárgyú megkeresések szakmai megválaszolását,
c) ellátja az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai ügyekben felmerülő közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
d) előkészíti a fejlesztéspolitikai tárgyú országgyűlési kérdésekre és interpellációkra, egyéb megkeresésekre adott választervezeteket,
e) felkészítőket és háttéranyagokat állít össze,
f) a parlamenti feladatokkal összefüggésben figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség feladatkörét érintő képviselői indítványokat, az államtitkári kabinetektől országgyűlési ügyekben szükség szerint tájékoztatást kérhet.

8/C.4. Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

8/C.4.1. A Társadalmi Kapcsolatok Főosztály ellátja a sajtó részéről érkező megkeresések koordinációját a parlamenti államtitkár felelősségébe utalt témakörökben, így különösen:
a) sajtómegkeresések megválaszolása,
b) a média képviselőivel közvetlen kapcsolat kiépítése és fenntartása,
c) médiafigyelés,
d) sajtómegjelenések követése, azokhoz háttéranyag készítése,
e) beszédek, háttéranyagok készítése
tekintetében.

8/C.5. Infokommunikációs Koordinációs Főosztály

8/C.5.1. Az Infokommunikációs Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében:

18. A NEMZETKÖZI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

18.1. Nemzetközi Helyettes Államtitkári Titkárság

18.1.1. A Nemzetközi Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

18.1.2. A Nemzetközi Helyettes Államtitkári Titkárság a 18.1.1. pontban meghatározottakon túl
a) ellátja a nemzetközi helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó diplomáciai kapcsolattartás feladatait,
b) kapcsolatot tart a fejlesztéspolitikában érintett hazai és nemzetközi intézményrendszeri szereplőkkel.

18.2. Nemzetközi Koordinációs Főosztály

18.2.1. A Nemzetközi Koordinációs Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) kapcsolatot tart fejlesztéspolitikai kérdésekben a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a hazai és külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel, illetve e külföldi szakmai körök szervezeteivel,
b) kapcsolatot tart a nemzetközi helyettes államtitkár bevonásával az európai parlamenti képviselőkkel és irodáikkal, az Állandó Képviseletre delegált szakdiplomatákkal, illetve nemzeti szakértőkkel, és részt vesz a magyar tagállami mandátum elkészítésében,
c) részt vesz a végrehajtási koordináció feladatkörén belül az Európai Bizottság és a tagállam közötti nyitott ügyek nyomon követésében,
d) megfigyelőként részt vesz az operatív programok monitoring bizottságainak ülésén,
e) nyomon követi a kohéziós politikával kapcsolatos, más szervezetek vagy szervezeti egységek közvetlen hatáskörébe tartozó szakmai munkacsoportok munkáját, és szükség szerint gondoskodik e munkacsoportok mandátumainak az EKTB 5. számú munkacsoportban történő egyeztetéséről,
f) képviseli Magyarországot a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó európai uniós jogszabályok alapján létrehozott európai uniós bizottságokban, munkacsoportokban, és koordinálja a magyar tagállami mandátum kidolgozását a fejlesztéspolitika területén,
g) részt vesz a kohéziós politikával összefüggő nemzetközi együttműködések keretében zajló egyeztetések tárgyalási álláspontjának meghatározásában, képviseli a V4, illetve a kiterjesztett V4 együttműködéshez kapcsolódó szakmai álláspontot,
h) részt vesz az INTERACT Program nemzetközi tervezési munkacsoportjában, valamint a monitoring bizottságban,
i) nyomon követi az Európai Parlament fejlesztéspolitikával összefüggő szakbizottsági üléseit, jelentést készít a nemzetközi helyettes államtitkár részére, valamint elősegíti a tagállami álláspont kialakítását.

18.3. Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály

18.3.1. A Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program tekintetében a nemzeti kapcsolattartó személyéhez fűződő feladatokat,
b) kialakítja és folyamatosan felülvizsgálja a programok szabályozási kereteit, valamint ellenőrzi azok betartását,
c) ellátja a Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait, és nyomon követi a program végrehajtását, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz,
d) ellátja az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok tekintetében az irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat,
e) ellátja a strukturális alapok 3. célkitűzése szerinti területi együttműködés programok tekintetében irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatokat,
f) ellátja az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai tekintetében az irányító-, illetve a nemzeti hatósági feladatokat,
g) ellátja a határ menti együttműködési programok 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó tárgyalási mandátum képviseletét,
h) figyelemmel kíséri a Közös Technikai Titkárság működését a határ menti együttműködési programok tekintetében, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz,
i) ellátja a PHARE- és az Átmeneti Támogatás program vonatkozásában a nemzeti segélykoordinátor titkárságához kapcsolódó feladatokat,
j) ellátja a Schengen Alap vonatkozásában a felelős hatóság feladatait,
k) ellátja továbbá az Igazgatási Partnerség és a Europe Direct-programok menedzselésével kapcsolatos feladatokat.

19. A KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

19.1. Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

19.1.1. A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

19.2. Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály

19.2.1. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében
a) figyelemmel kíséri a közösségi és hazai közbeszerzést érintő ellenőrzéseket, szükség szerint részt vesz az ellenőrzésekkel érintett szervek, szervezeti egységek ellenőrzésre történő felkészülésében, szakmailag támogatja az ellenőrzés folyamatát,
b) elkészíti a feladatköréhez tartozó szakmai javaslatokat, közreműködik a miniszter irányítása alá tartozó más szervezeti egységek által előkészített, a feladatkörét érintő anyagok véglegesítésében,
c) önállóan jogosult a feladatkörét érintően jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítését kezdeményezni
d) véleményt ad az államigazgatás európai uniós támogatásokkal foglalkozó szerveinek egyedi felkérésére,
e) elvégzi az európai uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi megfelelőségének ellenőrzését,
f) közreműködik a közbeszerzésekről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó alkalmazási gyakorlat EU-konform kialakításában,
g) kapcsolatot tart a közigazgatás más szerveivel, intézményeivel,
h) elvégzi az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok vonatkozásában a finanszírozási mechanizmusok végrehajtási rendjéről szóló kormányrendelet szerinti program szintű szervek és nemzeti szintű szervek általi közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi megfelelőségének ellenőrzését.

19.2.2. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály koordinációs feladatai körében
a) ellátja a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumainak közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzését, továbbá biztosítja a közbeszerzési eljárások lefolytatásának közbeszerzési-jogi megfelelőségét,
b) írásbeli véleményt készít a kedvezményezettek és a nyertes ajánlattevők között létrejött szerződések módosítását megelőzően a módosítás jogszerűségéről, megalapozottságáról,
c) gyűjti és nyilvántartja a mindenkori támogatott közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó kedvezményezettek eljárásainak ellenőrzése során benyújtott dokumentumokat, nyilvántartást vezet a közbeszerzési eljárásokról,
d) kezeli a támogatott közbeszerzések ellenőrzése kapcsán a közbeszerzési Monitoring és Információs Rendszert, és működéséhez kapcsolódóan fejlesztési javaslatot tesz.

19.3. Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály

19.3.1. A Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály fejlesztéspolitikai feladatai körében felügyeli a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzéseket, e körben
a) önállóan jogosult a feladatkörét érintően jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítését kezdeményezni,
b) véleményt ad az államigazgatás európai uniós támogatásokkal foglalkozó szerveinek egyedi felkérésére,
c) közreműködik a közbeszerzésekről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó alkalmazási gyakorlat EU-konform kialakításában,
d) kapcsolatot tart a közigazgatás más szerveivel, intézményeivel.

19.3.2. A Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály koordinációs feladatai körében
a) ellenőrzi a mindenkori közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények közbeszerzési eljárásait, szerződéseit,
b) ellátja az egyes állami szervek, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és az egyéb jogi személyek közbeszerzéseivel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott miniszterelnökségi feladatokat,
c) gyűjti és nyilvántartja a mindenkori közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó intézmények közbeszerzési terveit, az adatszolgáltatási kötelezettségük során benyújtott dokumentumokat, nyilvántartást vezet az érintett intézmények közbeszerzési eljárásairól,
d) ellátja a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzésekre vonatkozó, jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatokat.

19.4. Közbeszerzési Szabályozási Főosztály

19.4.1. A Közbeszerzési Szabályozási Főosztály kodifikációs feladatai körében:
a) szakmai javaslatot tesz a Kormány közbeszerzési politikájára és közreműködik annak végrehajtásában,
b) kialakítja a közbeszerzések egyszerű, ésszerű, korrupciómentes feltételeit, elvégzi az ehhez szükséges szakmai jogszabály-előkészítési feladatokat, ennek keretében előkészíti a közbeszerzésekről szóló jogszabályokat,
c) felel a szabályozás előkészítése, valamint gazdasági és költségvetési hatásainak felmérése keretében az előzetes és utólagos hatásvizsgálat elvégzéséért, a hatásvizsgálathoz szükséges módszertani elvrendszer kidolgozásáért és a közbeszerzési szabályozással összefüggésben történő érvényesítéséért,
d) biztosítja a magyar közbeszerzési szabályok közösségi jognak való megfelelését,
e) felel a közbeszerzési feladatokhoz kapcsolódó belső szabályozások kialakításáért,
f) közbeszerzési szakmai kérdésekben állásfoglalásokat készít mind a Miniszterelnökségen belül, mind az intézményeket, társaságokat érintően,
g) közreműködik a központosított közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében.

19.4.2. A Közbeszerzési Szabályozási Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében:
a) felel a közbeszerzési területen a nemzetközi kapcsolattartásért,
b) az Európai Unió Tanácsának közbeszerzési munkacsoportjában képviseli Magyarországot, biztosítja a részvételt az Európai Bizottság Közbeszerzési Tanácsadó Testületében és a Közbeszerzési Hálózatban (PPN), vezeti az EKTB közbeszerzési munkacsoportját.

19.4.3. A Közbeszerzési Szabályozási Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok pozitív és negatív hatásainak feltárását, elemzi a szabályozással összefüggésben kimutatható, számszerűsíthető előnyöket és hátrányokat, költségvetési hatásokat,
b) figyelemmel kíséri a közbeszerzési szabályozás céljainak érvényesülését, a jogalkalmazás során felmerülő, a jogalkotóhoz eljuttatott visszajelzések alapján kiválasztja a jelentős következményekkel járó, érdemi szabályozási elemeket, feladataival összefüggésben kapcsolatot tart a Közbeszerzési Hatóság Statisztikai Főosztályával,
c) figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság működését és a közbeszerzési jogszabályok gyakorlati alkalmazását,
d) a Közbeszerzési Hatósággal egyeztet a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítő útmutatók készítése során,
e) a közbeszerzési szabályozás változása esetén szakmai tájékoztatást és állásfoglalást nyújt,
f) véleményezi a közbeszerzésekkel kapcsolatos képviselői módosító indítványokat,
g) elvi állásfoglalásokat ad a közbeszerzési jogszabályok értelmezésével kapcsolatban,
h) állásfoglalást alakít ki közbeszerzési szakmai kérdésekben, jogszabályok értelmezésével kapcsolatban,
i) figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Hatóság által vezetett nyilvántartásokat, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz,
j) közbeszerzési szempontból véleményezi az állami vagyonra, beruházásokra vonatkozó jogszabályok tervezeteit,
k) ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével kapcsolatos ügykezelési, ügyintézési és döntés-előkészítési feladatokat,
l) ellátja a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló jogszabály szerinti mentesítési kérelmek ellenőrzésével, véleményezésével, az ügyintézéssel és döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.

19.5. Informatikai Támogató Főosztály

19.5.1. Az Informatikai Támogató Főosztály funkcionális feladatai körében
a) ellátja a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály és a Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály ellenőrzési tevékenységének adminisztratív támogatását,
b) informatikai támogatás nyújtásával részt vesz a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályok által szervezett szakmai rendezvények megszervezésében és lebonyolításában,
c) ellátja a közbeszerzési eljárásban részt vevők oktatására vonatkozó feltételrendszer kialakításával kapcsolatos jogszabályban nevesített, továbbá a Miniszterelnökségen belüli közbeszerzési képzési és oktatási feladatokat,
d) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek állományával kapcsolatos humánpolitikai feladatok egységes ellátása érdekében koordinálja azok teljesítését, ennek keretében kapcsolatot tart a Miniszterelnökség humánpolitikáért felelős szervezeti egységeivel.

19.5.2. Az Informatikai Támogató Főosztály elektronikus közbeszerzéssel összefüggő szakmai irányítási feladatai körében
a) ellátja az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok szakmai irányítását, koordinációját,
b) szakmailag felügyeli az elektronikus közbeszerzési rendszer közvetlen üzemeltetését és fenntartását ellátó társaság tevékenységét,
c) számon tartja az elektronikus közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos fejlesztési igényeket, továbbítja a fejlesztési igényeket az elektronikus közbeszerzési rendszer közvetlen üzemeltetését és fenntartását ellátó társaság részére, és figyelemmel kíséri azok teljesítését, gondoskodik a Miniszterelnökség által megrendelt fejlesztések megrendeléséről és az elvégzett feladatok átvételéről,
a) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályokkal együttműködve megszervezi, koordinálja és lebonyolítja az Európai Bizottság, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság vagy más szervek által tartott rendszeres vagy eseti auditvizsgálatokat,
b) kapcsolatot tart az Európai Bizottság illetékes szerveivel, valamint az audittal érintett hazai szervezetekkel,
c) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályokkal együttműködésben megvizsgálja az Európai Bizottság, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság vagy más szervek által készített auditjelentéseket, illetve azok tervezeteit, és előkészíti az azokra adandó válasz tervezetét,
d) ellátja a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár, illetve az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét támogató külső partnerek vonatkozásában a pénzügyi elszámolással kapcsolatos előkészítő feladatokat (különösen teljesítésigazolás előkészítése).
d) feladatához szükséges mértékben kapcsolatot tart a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal.

19.5.3. Az Informatikai Támogató Főosztály szabályozási feladatai körében
a) figyelemmel kíséri az elektronikus közbeszerzési rendszer létrehozatalával és működésével kapcsolatos európai uniós és hazai jogszabályokat, illetve azok változását,
b) figyelemmel kíséri az elektronikus közbeszerzési rendszer működésére és alkalmazására vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazását,
c) szükség esetén javaslatot tesz az elektronikus közbeszerzési rendszerre vonatkozó jogszabályok, illetve jogszabály-módosítások előkészítésére,
d) ellátja az elektronikus közbeszerzési rendszer gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó oktatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat.

19.5.4. Az Informatikai Támogató Főosztály monitoring feladatai körében
a) figyelemmel kíséri az elektronikus közbeszerzési rendszer műszaki-technikai működésének megfelelőségét,
b) gondoskodik az elektronikus közbeszerzési rendszerből kinyerhető statisztikai adatok folyamatos rendelkezésre állásáról,
c) támogatást nyújt a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály és a Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály számára az ellenőrzési tevékenységet támogató informatikai rendszerek alkalmazásához.

19.6. Általános Támogató Főosztály

19.6.1. Az Általános Támogató Főosztály feladatai körében

20. A TÍZEZER FŐNÉL KEVESEBB LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

20.1. A Tízezer Főnél Kevesebb Lakosú Települések Fejlesztéséért Felelős Államtitkári Kabinet

20.1.1. A Tízezer Főnél Kevesebb Lakosú Települések Fejlesztéséért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja a Szabályzat 1. melléklet 59. § (1) bekezdésében rögzített feladatokat.

20.1.2. A Tízezer Főnél Kevesebb Lakosú Települések Fejlesztéséért Felelős Államtitkári Kabinet közreműködik a megyei fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljából a projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti, projektfejlesztési és projektértékelési feladatok koordinálása érdekében kinevezett megyei fejlesztési biztosok tevékenységének összehangolásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátásában.

20.2. Kisváros és Község Fejlesztési Főosztály

20.2.1. A Kisváros és Község Fejlesztési Főosztály kodifikációs feladatai körében – a tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozóan –
a) közreműködik a településfejlesztésre vonatkozó jogszabályi követelmények kidolgozásában, különösen a közigazgatás reformjával összhangban a településfejlesztési tervezés rendszerének átalakítására, további egyszerűsítésére vonatkozó koncepcióra, szakmai szabályokra és feltételekre tesz javaslatot,
b) közreműködik a településfejlesztést szolgáló források felhasználásáról szóló szabályok előkészítésében,
c) közreműködik a településfejlesztési dokumentumoknak a területrendezési információs rendszerben térinformatikai módszerekkel történő feldolgozására és elemzésére, valamint a Dokumentációs Központban való nyilvántartására vonatkozó koncepció és szabályozás kialakításában,
d) közreműködik a településfejlesztést érintő egyéb jogszabályok kidolgozásában.

20.2.2. A Kisváros és Község Fejlesztési Főosztály koordinációs feladatai körében – a tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozóan – a parlamenti államtitkárral együttműködve
a) közreműködik a nemzetközi, különösen az európai uniós egyezményekben tett megállapodások vizsgálatában és azon településfejlesztési eszközök meghatározásában, amelyek az építészeti célok megvalósítását segítik elő, hogy ezáltal segítse kialakítani az építészeti tevékenység rövid és hosszú távú céljait,
b) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok településfejlesztési szakmai irányításában, tevékenységük koordinálásában, felügyeletében,
c) részt vesz a településfejlesztési folyamatok elemzésében, a településpolitika stratégiai irányainak kialakításában,
d) projektjavaslatokat dolgoz ki a településfejlesztési folyamatok támogatására.

20.2.3. A Kisváros és Község Fejlesztési Főosztály egyéb feladatai körében – a tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozóan – részt vesz a Lechner Tudásközpont településfejlesztési feladatai szakmai felügyeletével kapcsolatos miniszteri döntések előkészítésében, együttműködve a parlamenti államtitkárral.

20.2.4. A Kisváros és Község Fejlesztési Főosztály közreműködik a településfejlesztést érintő finanszírozási feladatok végrehajtásában.

21-24.

25–27.
a) a miniszter eseti döntése esetén figyelemmel kíséri, illetve megvizsgálja az egyes kormányzati célkitűzések teljesülését,
b) a miniszter eseti döntése alapján figyelemmel kíséri és értékeli a meghatározott kormányzati programok végrehajtását, és azok előrehaladásáról jelentést készít,
c) figyelemmel kíséri az összkormányzati jellegű tevékenységeket, döntéseket és azok megvalósítását,
d) közreműködik a Kormány üléseinek tartalmi előkészítésében,
e) közreműködik a kormány-előterjesztések szakmai és politikai véleményezésében, javaslatokkal történő kiegészítésében,
f) közreműködik meghatározott kormányzati anyagokról, jogszabálytervezetekről és egyéb dokumentumokról szóló vélemény elkészítésében a miniszter és a parlamenti államtitkár részére,
g) a miniszter eseti döntése alapján kapcsolatot tart a kijelölt kormányzati célkitűzések és programok koordinációjáért, végrehajtásáért felelős szervezeti egységekkel.

10.3. Stratégiai Főosztály

10.3.1. A Stratégiai Főosztály koordinációs feladatai körében
a) közreműködik a Kormány munkatervének megfelelő kormányzati stratégiai irányok és tervek megalapozásában és véleményezésében,
b) figyelemmel kíséri a kormányzati stratégiák végrehajtását,
c) stratégiai háttértanulmányokat készít különböző szakpolitikai területeken, a hatékonyabb kormányzati döntéshozatal érdekében,
d) információkat, dokumentumokat gyűjt, rendszerez és készít elő a kormányzati stratégiák kialakításához és támogatásához,
e) új innovatív és kreatív szakmai, illetve politikai javaslatokat fogalmaz meg a kormányzati filozófia és a kormányzati döntések dinamizálása érdekében,
f) a kormányzati politika irányvonalával és a minisztériumi törvényalkotási tervekkel összhangban tematikus stratégiai háttéranyagokat készít,
g) figyelemmel kíséri, illetve vezetői döntés esetén ellenőrzi és értékeli a miniszterek egyes szakpolitikai programjainak teljesülését,
h) figyelemmel kíséri a kormányzat stratégiai jellegű tevékenységét,
i) javaslatot tesz a kormányzati stratégiai tervezési rendszer működésének, illetve eljárásrendjének változtatására annak hatékonyságának javítása érdekében,
j) javaslatot tesz a kormányzati működés hatékonyságának növelése érdekében,
k) véleményezi a miniszter, a parlamenti államtitkár, valamint a stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár részére a meghatározott kormány-előterjesztéseket, jogszabálytervezeteket és egyéb dokumentumokat,
l) elemzéseket készít, kutatásokat folytat a miniszter, a parlamenti államtitkár, valamint a stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár által meghatározott szakpolitikai kérdésekben, mely során bemutatja a releváns nemzetközi példákat, jó gyakorlatokat is, és javaslatot tesz a beazonosított problématerületek vonatkozásában,
m) részt vesz a miniszter kommunikációs felkészítéséhez kapcsolódó szakmai háttéranyagok előkészítésében,
n) folyamatosan kapcsolatot tart a minisztériumok, illetve egyéb szervezetek stratégiai feladatait ellátó szervezeti egységeivel,
o) kapcsolatot tart a kijelölt kormányzati programok koordinációjáért, végrehajtásáért felelős szervezeti egységekkel,
p) folyamatosan kapcsolatot tart a kormányzati elemzéseket és kutatásokat végző szervezetekkel, szervezeti egységekkel, a stratégiai megvalósíthatóság szempontjából összesíti és elemzi a beérkező javaslatokat,
q) felel a kormányzaton belüli ágazati stratégiaalkotás és a stratégiák végrehajtását figyelemmel kísérő monitoringrendszer összehangolásáért,
r) felel a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendelet által a kormányzati tevékenység összehangolásért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátásért.

10.4. Tájékoztatási Főosztály

10.4.1. A Tájékoztatási Főosztály koordinációs feladatai körében
a) közreműködik a kormányzati kommunikáció megvalósításával kapcsolatos, a stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkár által meghatározott műveletekben,
b) javaslatot készít a napi sajtófigyelés és breaking news típusú hírek alapján a sajtóválaszok témájában,
c) koordinálja a sajtófigyelés, sajtóelemzések, a kormányzati és a Miniszterelnökséget érintő sajtó által elvégzett közvélemény-kutatásokat, amelynek alapján döntés-előkészítő anyagokat állít össze,
d) háttéranyagok, összefoglalók, tematikus gyűjtések készítésével elősegíti a miniszter tájékoztatását,
e) figyelemmel kíséri a hazai írott és elektronikus médiában a kormányzati tevékenység nyilvános bemutatását, ennek keretében – megrendelői igényeknek megfelelően – szemléket, sajtóvisszhangokat, összefoglalókat készít,
f) a miniszter és a parlamenti államtitkár számára előkészítő anyagokat, háttéranyagokat, közleményterveket, kommunikációs vázlatokat készít,
g) előkészíti és elkészíti a miniszterelnök-helyettes és a miniszter, valamint a parlamenti államtitkár kommunikációja során felhasználható kommunikációs paneleket,
h) közreműködik szakpolitikai háttértanulmányok elkészítésében a miniszter és a parlamenti államtitkár részére,
i) a hazai sajtó figyelemmel kísérésével hivatali időben rendszeres összefoglalót készít az aktuális hírekről a miniszter és a parlamenti államtitkár részére.

11. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

11.1. Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkári Titkárság

11.1.1. Az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja a Szabályzat 1. melléklet 158. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

11.2. Építészet-stratégiai Főosztály
11.2.1. Az Építészet-stratégiai Főosztály koordinációs feladatai körében
a) kidolgozza az Építésjogi és Hatósági Főosztállyal, valamint a Területrendezési és Településügyi Főosztállyal együttműködve az építészet átfogó stratégiáját, rövid, közép- és hosszú távú céljainak meghatározását, elemzi a célok elérését biztosító jogi, műszaki, gazdasági változásokat és szükséges szabályozásokat, részt vesz az ezt szolgáló eszközök, jogszabályok és programok kialakításában,
b) ellátja a Magyar Építészeti Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
c) képviseli az építészeti érdekeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,
d) közvetlen kapcsolatot tart fenn a szakterületein tevékenykedő érdekképviseleti szervekkel, hazai és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetekkel, állami és önkormányzati főépítészekkel, kamarákkal, oktatási-kutatási és fejlesztési szervezetekkel, magánszemélyekkel, közhasznú és egyéb alapítványokkal,
e) elősegíti az innovációt, a termékfejlesztést és a környezettudatos megoldásokat az építészet területén,
f) együttműködik az építészettel összefüggő képzést folytató felsőoktatási intézményekkel az alapképzési, szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési, valamint továbbképzési programok kidolgozásában, akkreditációjának elősegítésében,
g) az energiagazdálkodás és a fenntarthatóság tekintetében elősegíti az építészetet és a beruházásokat érintő kutatási feladatokat a szakmai szervezetek bevonásával,
h) ellátja a feladatkörét érintő szakmai díjakkal kapcsolatos feladatokat,
i) szakmai javaslatot tesz az építészeti feladatok támogatását szolgáló, az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó források felhasználására a főosztályt érintő feladatokat illetően,
j) a jogszabályokkal kapcsolatban szakmai véleményt ad a feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetére,
k) a tervtanácsokkal kapcsolatban ellátja – országos illetékességgel – a központi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
l) országos szinten koordinálja – a műemlék épületet érintő beruházásokon, illetve a kulturális beruházásokon kívül – a feladatkörébe tartozó kiemelt beruházások tervezését, megvalósítását és monitoringját, ennek keretében
la) nyilvántartást vezet a kiemelt beruházásokról,
lb) állapotértékelést készít a beruházások menetéről,
lc) javaslatot tesz beruházások kiemeltté nyilvánításáról,
ld) műszaki tervezési és műszaki ellenőrzési támogatást biztosít,
le) tervpályázat esetén zsűrifeladatokban közreműködik,
1

Az utasítást a 26/2018. (X. 8.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2018. október 9. napjával.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet 39. § l) pontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. függelék az 55/2017. (XII. 27.) MvM utasítás 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 2. függelék 15.2.1. pont a) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont nyitó szövegrésze a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont b) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont d) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont f) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont g) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § g) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont h) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § h) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont i) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § i) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont j) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § j) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont k) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § k) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. melléklet 2. függelék 15.6.1. pont n) alpontja a 16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás 1. § l) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. függelék a 16/2016. (VI. 8.) MvM utasítás 1. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére