• Tartalom

2014. évi CI. törvény

2014. évi CI. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2015.07.01.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1–19. §2

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

20–34. §3

35. § A Gyvt. 54. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nevelőszülő az a személy lehet, aki)

f) a képesítési előírások körében
fa) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik, vagy
fb) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” követelménymodul záróvizsgáját sikeresen letette, vagy a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte és mindkét esetben vállalja, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül
1. az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy
2. a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot eredményesen elvégzi.”

36–48. §4

49. § (1)–(2)5

(3) A Gyvt. 151. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

{Gyermekétkeztetés esetén}

e) azon nevelésbe vett gyermek után, aki bölcsődés, óvodás vagy tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, valamint azon utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után, aki tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, az intézményi térítési díj 100%-át”

{kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].}

(4) A Gyvt. 151. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.”

50–54. §6

3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

55–59. §7

4. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

60. §8

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

61. §9

6. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása

62. §10

7. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

63. §11

8. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

64–66. §12

9. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

67. §13

10. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

68. §14

11. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

69. §15

12. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

70. §16

13. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

71. §17

14. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény módosítása

72–73. §18

15. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

74. §19

16. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

75. §20

17. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

76. §21

18. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

77. §22

19. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

78. §23

20. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

79. §24

21. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

80. §25

22. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

81. §26

23. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

82. §27

24. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

83. §28

25. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

84. §29

26. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

85–86. §30

27. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

87. §31

88–89. §32

90. §33

28. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

91. §34

29. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

92–94. §35

30. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

95–96. §36

31. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

97. §37

32. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

98–99. §38

33. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCV. törvény módosítása

100. § Nem lép hatályba a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCV. törvény 57. § (3) bekezdése.

34. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény módosítása

101. § A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában az Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon, továbbá az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.”

35. Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló
2013. évi CCXLV. törvény módosítása

102. § Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvény 14. §-a, 15. §-a és 16. § (1) bekezdése.

36. Záró rendelkezések

103. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–34. §, a 36–48. §, a 49. § (1) és (2) bekezdése, az 50–54. §, a 60–73. §, a 76–78. §, a 81. §, a 87. §, a 90–94. §, valamint a 98. és 99. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 74. és 75. §, a 79. és 80. §, a 82–86. §, valamint a 96. és 97. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 95. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az 55–59. § a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(6) A 35. §, a 49. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 101. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

(7) E törvény 2015. július 2-án hatályát veszti.

104. § (1) E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 103. § (3) bekezdése az (1) bekezdés a)–j) pontjaiban foglaltak alapján sarkalatosnak minősül.

(3) E törvény 95. §-a és 103. § (4) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 29. A törvény a 103. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

2

Az 1–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 20–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 36–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 49. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 50–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 55–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 72–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 85–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 88–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 92–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 95–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 98–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére