• Tartalom

101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről1

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével – Szilvásváradi Lovasközpont kialakításával – függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)2

(4)3 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. §4

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §5 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését10 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez11

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Fejlesztésével összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztése során létrehozandó Szilvásváradi Lovasközpont építményei

Szilvásvárad község területén fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás
szerinti
448/4, 455,
438/1, 441/3,
447/2, 457/1,
590/1, 441/1,
452/2, 453,
454/1, 454/2 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi
hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal

4.

környezetvédelmi
hatósági engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

6.

útügyi hatósági
engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

9.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

10.

telekalakítási
hatósági eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

11.

földmérési
hatósági eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

12.

hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

13.

szénhidrogén
vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

14.

bányahatósági
engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

15.

talajvédelmi
hatósági engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

16.

vasúti hatósági
engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

17.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

18.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

21.

a jogszabályban
rögzített egészségügyi hatósági eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

2. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez12

1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 9. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 134. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 134. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

10

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

11

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 56. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 134. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére