• Tartalom

103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről1

2014.04.10.

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a különleges jogrend időszakának védelmi felkészítéséért felelős védelmi igazgatási szervekre, továbbá

b) a védelmi feladatok ellátására külön jogszabályban kijelölt postai szolgáltatók (a továbbiakban: kijelölt postai szolgáltatók) postai szolgáltatási tevékenységére

terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. különleges jogrend időszak: az Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás, illetve veszélyhelyzet,

2. postai szolgáltatás: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott postai szolgáltatás,

3. védelmi felkészítés: a különleges jogrend időszakon kívüli időszakban a kijelölt postai szolgáltatóknak a különleges jogrend időszaki feladataira, azok ellátására való felkészítése érdekében végzett rendszeres tervezési, szabályozási és előkészületi tevékenysége,

4. védelmi igazgatási szervek:

a) központi szervek: a központi államigazgatási szervek az autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek kivételével,

b) területi szervek: a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a megyei és a fővárosi védelmi bizottságok,

c) helyi szervek: helyi védelmi bizottságok,

d) Magyar Honvédség.

2. A kijelölt postai szolgáltatók védelmi felkészítésével kapcsolatos kötelezettségei

2. § (1) A kijelölt postai szolgáltatók a védelmi felkészítés honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatainak ellátása érdekében az illetékes védelmi igazgatási szervek erre vonatkozó utasítása alapján kötelesek

a) a postaügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott követelmények szerint kölcsönösen együttműködni,

b) a postai szolgáltatás ellátását súlyosan befolyásoló eseményeket kezelni,

c) a személy elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, a terrorcselekmények bekövetkezésének megelőzése, hatásai csökkentésének érdekében rendkívüli biztonsági intézkedéseket előkészíteni, illetve foganatosítani,

d) elsődlegesen a védelmi igazgatási szervek részére a postai szolgáltatásokat biztosítani, a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok megvalósítása érdekében intézkedéseket előkészíteni, foganatosítani, továbbá a fennmaradó kapacitásaikkal a nemzetgazdaság, valamint a lakosság postai szolgáltatási igényeit kielégíteni.

(2) A kijelölt postai szolgáltatót e rendelet alapján terhelő kötelezettségek nem vonatkoznak a postai szolgáltató által, a postai szolgáltatáson kívül ellátott egyéb tevékenységekre.

3. § (1) A kijelölt postai szolgáltatók a postai szolgáltatások tervezése, kialakítása, fejlesztése és működtetése során kötelesek együttműködni a védelmi igazgatási szervekkel és olyan módon eljárni, hogy a postai szolgáltatások megbízhatósága, rugalmassága és védettsége növekedjen, és a védelmi igénybevétel szempontjából a postai szolgáltatások hozzáférhetőek legyenek.

(2) A kijelölt postai szolgáltatók a honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítés feladatait folyamatosan végzik, honvédelmi intézkedési tervet és veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) tervet (a továbbiakban együtt: tervek) készítenek, továbbá biztosítják a tervek naprakészségét és a tevékenység időszakonkénti gyakorlását.

(3) A postai szolgáltatás különleges jogrend időszaki alkalmazásra történő előkészítéséhez a kijelölt postai szolgáltatók postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó meglévő erőforrásait – az adott helyzetben szükséges mértékű átcsoportosítással – a postai szolgáltatás rendeltetésszerű nyújtását nem veszélyeztető mértékéig kell igénybe venni.

3. A kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakra történő felkészítésének fő felelősei és feladataik

4. § A postai szolgáltatások különleges jogrend időszakban történő ellátásának előkészítő tevékenységei magukban foglalják különösen

a) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szükséges előkészületeket,

b) a kijelölt postai szolgáltatók által történő bevezetésre tervezett NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló nemzeti intézkedések és más rendkívüli biztonsági intézkedések előkészítését,

c) a helyreállítás, az erőforrás-bővítést szolgáló állami céltartalékok, illetve a kijelölt postai szolgáltatóknál lévő erőforrások és tervek ellenőrzését,

d) a 11. §-ban meghatározott adatok szükség szerinti aktualizálását,

e) a kijelölt postai szolgáltatók védelmi felkészítésével összefüggő fejlesztési munkák felmérését, esetleges gyorsítását vagy átütemezését,

f) a különleges jogrend időszakban rendkívüli intézkedések bevezetésére jogosult személyek által meghatározott védelmi céloknak megfelelően elsőbbséggel rendelkező szervezetek igényeinek folyamatos biztosítása érdekében a kijelölt postai szolgáltatók munkarendje szükséges mértékű átszervezésének előkészítését,

g) a védelmi igények kielégítése érdekében a postai szolgáltatások korlátozásának előkészítését.

5. § A kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészültségének ágazati szintű ellenőrzése során fel kell mérni

a) a postai hálózat irányítási rendszerének speciális feladatokra való felkészültségét,

b) a kijelölt postai szolgáltatók együttműködő képességét,

c) a tervek meglétét, végrehajthatóságát,

d) a szükséges szervezet, felszerelés meglétét és alkalmazhatóságát,

e) a honvédelmi, katasztrófavédelmi és a postai szakmai feladatok végrehajthatóságát,

f) a postai szolgáltatások korlátozási szabályai bevezetésének előkészítettségét.

6. § A miniszter

a) koordinálja a kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi felkészítését, a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben kialakítja a postai szolgáltatás honvédelmi felkészítésére, tervezésére vonatkozó követelményrendszert,

b) koordinálja a kijelölt postai szolgáltatók katasztrófavédelmi felkészítését, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben kialakítja a postai szolgáltatás katasztrófavédelmi felkészítésére, tervezésére vonatkozó követelményrendszert,

c) a postai szolgáltatás működésének folyamatossága érdekében irányítja a kijelölt postai szolgáltatók védelmi célú felkészítését,

d) a postai szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározásánál gondoskodik a védelmi érdekek érvényre juttatásáról,

e) a honvédelemért felelős miniszterrel és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik a kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszaki felkészítési feladatai végzésének, ellenőrzésének és gyakoroltatásának megszervezéséről,

f) meghatározza a postai szolgáltatási tevékenység különleges jogrend időszaki feladataira történő átállításának feltételeit és rendjét, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodik azok végrehajtásáról,

g) gondoskodik a NATO Ipari Erőforrások és Hírközlési Szolgáltatók Munkacsoport munkájában történő részvétellel összefüggő postai vonatkozású feladatok ellátásáról,

h) meghatározza az ingatlan, a szolgáltatás és a technikai eszközök igénybevételének mértékét,

i) felügyeli és ellenőrzi a kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakára vonatkozó védelmi igazgatási terveinek kidolgozását.

7. § A honvédelemért felelős miniszter

a) gondoskodik a futár- és tábori postaszolgálat felkészítéséről és a kijelölt postai szolgáltatókkal történő együttműködéséről,

b) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki felkészítésére vonatkozó követelmények kidolgozásában, valamint együttműködési feladataik megoldásában,

c) gondoskodik a honvédelmi igazgatás területi és helyi szervei honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki postai szolgáltatási igényeinek összehangolásáról,

d) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatók felkészítésével kapcsolatos ellenőrzések és gyakorlatok megszervezésében és végrehajtásában,

e) a honvédelmi igazgatás központi szervei igényeinek megfelelően biztosítja a postai szolgáltatások honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki tervezéséhez, a kijelölt postai szolgáltatók felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási rendszer működéséhez szükséges adatokat.

8. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a védelmi igazgatás szervei honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki postai szolgáltatási igényeinek összehangolásáról.

9. § A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

a) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatók veszélyhelyzet időszaki felkészítésére vonatkozó követelmények kidolgozásában, illetve együttműködési feladataik megoldásában,

b) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatók veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) terveinek kidolgozásához, a rendkívüli biztonsági intézkedések bevezetéséhez szükséges szakmai elvek meghatározásában,

c) gondoskodik az irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, valamint a katasztrófavédelem területi és helyi szervei postai szolgáltatási igényeinek összehangolásáról veszélyhelyzet idejére,

d) közreműködik a kijelölt postai szolgáltatók veszélyhelyzet idejére történő felkészítésével kapcsolatos ellenőrzések és gyakorlatok megszervezésében és végrehajtásában,

e) közreműködik az intézkedési tervek kidolgozásában, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések és más rendkívüli biztonsági intézkedések bevezetéséhez szükséges szakmai elvek meghatározásában,

f) a védelmi igazgatás központi szervei igényeinek megfelelően biztosítja a postai szolgáltatások veszélyhelyzet időszaki tervezéséhez, a postai szolgáltatók felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási rendszer működéséhez szükséges adatokat.

10. § Az egészségügyért felelős miniszter részt vesz

a) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltatók veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) terveinek kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radionukleáris, illetve toxikus anyag tartalmú postai küldeményekre vonatkozó elvek meghatározásában,

b) a honvédelemért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi intézkedési terveinek kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radionukleáris, illetve toxikus anyag tartalmú postai küldeményekre vonatkozó elvek meghatározásában,

c) a járványügyi helyzetre történő felkészülés érdekében a postai szolgáltatások biztosításához szükséges tervek kidolgozásában,

d) a kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakára történő felkészítésével kapcsolatos ellenőrzések és gyakorlatok megszervezésében, lebonyolításában.

4. Adatok szolgáltatása a védelmi felkészítéshez

11. § (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben meghatározott adatszolgáltatási elveknek megfelelően, a kijelölt postai szolgáltatók a különleges jogrend időszakra történő felkészülés érdekében

a) a szolgáltatói hozzáférési pontokról,

b) a postai hálózatról,

c) a hálózati hozzáférésről,

d) a postai létesítményekről,

e) a postai szolgáltatásokról

adatok szolgáltatására kötelesek.

(2) Az adatszolgáltatást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részére kell teljesíteni a Hatóság által meghatározott, a kijelölt postai szolgáltatóval egyeztetett formában és rendszerességgel.

5. A kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakra történő felkészítésének követelményei és rendje

12. § (1) A kijelölt postai szolgáltatóknak a különleges jogrend időszakra történő védelmi felkészítés feladatainak végrehajtásával biztosítaniuk kell, hogy

a) a postai hálózat kialakítása a védelmi, biztonsági igényeket kielégítse,

b) amennyiben a kijelölt postai szolgáltatók szolgáltatói hálózati hozzáférési pontot vagy pontokat alakítottak ki, azoknak a c) pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében a különleges jogrend időszakára felkészülve lehetővé kell tenniük a védelmi, biztonsági igényeknek megfelelő, a kijelölt postai szolgáltatók közötti átrendezhetőséget,

c) az egyetemes postai hálózat a védelmi, biztonsági igényeket az ország egész területén kielégítse.

(2) A postai szolgáltatások átmeneti korlátozásának szervezési, üzemeltetési feltételeit az érintett szervek együttműködése alapján kell előkészíteni, a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok elsődlegességének biztosításával.

13. § (1) A kijelölt postai szolgáltatóknak a honvédelmi intézkedési tervet a miniszterrel egyeztetett tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell kidolgozniuk. A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi tevékenységére vonatkozó, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályait. A honvédelmi intézkedési terv követelményeknek való megfelelőségét a miniszter ellenőrizheti.

(2) A honvédelmi intézkedési terv a kijelölt postai szolgáltatók sajátosságainak megfelelő – a működési szabályokról rendelkező – szöveges részből, valamint – a személyi és technikai erőforrásokat bemutató – mellékletekből áll.

(3) A kijelölt postai szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy

a) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány az abban foglaltakat megismerje, begyakorolja, továbbá hogy

b) a honvédelmi intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtó személyi állomány és technikai eszközök rendelkezésre álljanak.

(4) A kijelölt postai szolgáltatók a veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) tervet a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározottak figyelembevételével dolgozzák ki.

14. § (1) A kijelölt postai szolgáltatók a különleges jogrend időszaki feladataik teljesítéséhez szükség szerinti folyamatos munkarendben a saját állományukból kialakított és felkészített szervezetet működtetnek.

(2) A kijelölt postai szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy az évente elkészített felkészítési terv alapján az (1) bekezdésben meghatározott szervezet elméleti és gyakorlati felkészítésben részesüljön.

(3) A szervezetbe kijelölt állomány a részére meghatározott feladatok elvégzésével teljesíti a külön jogszabályokban meghatározott honvédelmi kötelezettségeit.

6. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

16. § A védelmi igazgatási szervek e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül meghatározzák és a központi szerveken keresztül megküldik postai szolgáltatási igényeiket a miniszter részére. A miniszter az összesített igényeket a szükséges egyeztetések lefolytatását követően megküldi a kijelölt postai szolgáltatók és a Hatóság részére. A védelmi igazgatási szervek igényeiket minden év február 15-éig aktualizálva megküldik az ágazati miniszter részére.

17. §2

1

A rendeletet a 411/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 1. napjával.

2

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére