• Tartalom

107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben szereplő projekthez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)–(3)1

2. §2 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a döntést 15 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

1.

Projekt azonosító száma

Projekt címe

Projektgazda

2.

KEOP-7.9.0/12-2013-0044

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében 2014–2020 programozási időszakban megvalósítani tervezett kármentesítési projektek előkészítése

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. melléklet a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt projektekkel összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. vízvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8.3 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. vízügyi hatósági eljárások, és

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 136. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 135. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet 8. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 71. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére